UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY KOMERCYJNY Nr...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY KOMERCYJNY Nr..."

Transkrypt

1 UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY KOMERCYJNY Nr... zwana dalej Umową, zawarta w dniu...w. pomiędzy: Bankiem Spółdzielczym w Dołhobyczowie z siedzibą w Dołhobyczowie ul. Partyzantów Dołhobyczów, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS , którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającym numer: NIP , REGON , podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, z siedzibą w Warszawie ul. Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa. zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 1) Krystyna Sydorowicz Prezes Zarządu 2) Krystyna Girgiel V-ce Prezes a ( imię i nazwisko Kredytobiorcy, dokładny adres zamieszkania, nr i seria dowodu osobistego, PESEL, NIP) zwanym dalej Kredytobiorcą, została zawarta umowa kredytowa, zwana dalej Umową, następującej treści: 1 1. Bank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek z dnia... kredytu inwestycyjnego komercyjnego w kwocie... złotych, słownie zł :..... na okres od dnia... do dnia Kredytobiorca oświadcza, że środki z kredytu wykorzysta wyłącznie na następujący cel:. 3. Kredytobiorca zobowiązuje się do zaangażowania na realizację kredytowanego przedsięwzięcia środków własnych w wysokości... % wartości przedsięwzięcia, tj.... złotych (słownie złotych...) 2 Planowany okres realizacji inwestycji w miesiącach: - termin rozpoczęcia: m-c... rok... - termin zakończenia: m-c... rok...

2 3 Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt w następujących transzach: w dniu... transza w wysokości... złotych (słownie złotych...) w dniu... transza w wysokości... złotych (słownie złotych...) w dniu... transza w wysokości... złotych (słownie złotych...) na zasadach określonych w umowie, jednak nie wcześniej niż po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu, określonych w Kredytobiorca wykorzystywać będzie kredyt bezgotówkowo */gotówkowo*, wydając dyspozycje w ciężar rachunku kredytowego, na podstawie złożonych faktur lub innych dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania, zaakceptowanych przez Bank. 2. * Bank uzależnia uruchomienie kolejnych transz kredytu od: 1) utrzymania dobrej (nie ulegającej pogorszeniu) kondycji ekonomiczno finansowej Kredytobiorcy w stosunku do posiadanej na dzień udzielenia kredytu, * 2) prawidłowej obsługi już wykorzystanej części kredytu, * 3) udokumentowania zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania uprzednio uruchomionych transz, * 4) innych * Dokumenty dotyczące płatności będą opatrzone klauzulą : Płatne w ciężar kredytu inwestycyjnego komercyjnego udzielonego na podstawie umowy nr... z dnia Bank pobiera jednorazowo prowizję w wysokości...% od kwoty przyznanego kredytu, tj...., co stanowi równowartość...zł. Prowizja podlega zapłacie w dniu podpisania umowy kredytowej. Zapłata prowizji warunkuje uruchomienie kredytu. Wpłacona prowizja nie podlega zwrotowi. 2. Za inne czynności związane z udzielonym kredytem, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych, obowiązującą w dniu wykonywania czynności. 3. Bank zastrzega sobie prawo dokonania zmiany stawek opłat i prowizji w czasie trwania umowy. Zmiana może nastąpić w przypadku wystąpienia jednego z poniższych warunków: 1) zmiany sytuacji gospodarczej kraju, 2) zmiany wewnętrznych kosztów obsługi klientów przez Bank, 3) zmiany zakresu lub formy wykonywanej czynności, 4) zmiany wynikającej z dostosowania oferty Banku do ofert konkurencyjnych, 5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem Banku Od wykorzystanego kredytu Bank pobiera odsetki według stawki zmiennej obowiązującej w okresie, za który odsetki są naliczane. 2

3 2. W dniu zawarcia niniejszej umowy oprocentowanie kredytu inwestycyjnego komercyjnego wynosi... % w stosunku rocznym. 3. Zmiana stopy oprocentowania kredytu nie powoduje konieczności wypowiedzenia umowy. W okresie trwania umowy o kredyt, Bank zastrzega sobie możliwość zmiany oprocentowania kredytów, do których stosuje się zmienną stopę procentową. Zmiana oprocentowania kredytu związana jest z zaistnieniem niektórych lub wszystkich z niżej wymienionych okoliczności: 1) zmiany stóp podstawowych Narodowego Banku Polskiego, 2) zmiany stopy rezerwy obowiązkowej banków lub warunków jej odprowadzenia, 3) zmiany wskaźnika inflacji ogłaszanego przez GUS, 4) zmiany cen środków pozyskiwanych na rynkach finansowych. 4. O zmianie stopy procentowej Bank będzie powiadamiał Kredytobiorcę oraz Poręczycieli i inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu na tablicy ogłoszeń w Banku i w Oddziałach Banku Bank nalicza odsetki codziennie od wykorzystanej kwoty kredytu według stóp procentowych obowiązujących w czasie trwania umowy, począwszy od dnia wypłaty kredytu lub jego transzy, do dnia poprzedzającego jego spłatę. 2. Do celów obliczania oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. 8 Odsetki od kredytu podlegają spłacie w terminach miesięcznych/kwartalnych/półrocznych, rocznych*, do dnia... każdego Termin spłaty oraz kwotę spłaty kredytu określa harmonogram spłat, który jest integralną częścią umowy kredytowej (zał. Nr 1 do umowy ). 2. Ostateczny termin spłaty kredytu, odsetek i innych należności przypada w dniu. 3. Za datę spłaty kredytu, odsetek i innych należności przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Banku. 4. Jeżeli termin spłaty kredytu, odsetek lub innych należności przypada na dzień wolny od pracy uważa się, że termin został dotrzymany jeśli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po tym terminie, z zastrzeżeniem, że odsetki od kredytu będą naliczane do dnia poprzedzającego spłatę według stopy określonej w Spłata kredytu, odsetek i innych należności następuje w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego Kredytobiorcy na podstawie pisemnych dyspozycji bezgotówkowych Kredytobiorcy */ na podstawie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym udzielonego przez Kredytobiorcę Bankowi stanowiącego zał. nr... do niniejszej umowy */ wpłaty gotówkowej Kredytobiorcy w kasie Banku. * 3

4 10 1. Prawne zabezpieczenie 1 spłaty udzielonego kredytu, a także innych związanych z kredytem należności stanowi: Dokumenty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia dołącza się do niniejszej umowy, zgodnie z Instrukcją Prawne formy zabezpieczenia wierzytelności w BS w Dołhobyczowie.Koszty ustanowienia prawnych zabezpieczeń w chwili zawarcia umowy kredytu oraz w całym okresie jej trwania ponosi Kredytobiorca. 3. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu zabezpieczenia udzielonego kredytu, jeżeli w okresie kredytowania nastąpią wg Banku niekorzystne zmiany sytuacji płatniczej Kredytobiorcy, które mogą zwiększyć ryzyko Banku lub obniży się wartość przyjętego zabezpieczenia Bank ma prawo, celem przymusowego zaspokojenia swoich należności, do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego w stosunku do Kredytobiorcy oraz dłużników Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego na podstawie niniejszej umowy, na zasadach określonych w odrębnym oświadczeniu o poddaniu się egzekucji. 2. Oświadczenie Kredytobiorcy, o którym mowa w ust. 1, stanowi integralną część umowy. 3. Oświadczenie/a dłużnika/ów Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego na podstawie niniejszej umowy, o którym/ch mowa w ust. 1, stanowi/ą jej integralną część Niespłaconą w terminie kwotę kredytu (ratę), odsetek lub innych należności Bank w dniu następnym po wyznaczonym w umowie terminie spłaty przenosi na rachunek zadłużenia przeterminowanego i przystępuje do jej ściągania bez dyspozycji Kredytobiorcy z wpływów na jego rachunek bieżący prowadzony w Banku, przed wszystkimi innymi płatnościami z wyjątkiem tytułów egzekucyjnych zgodnie z załączonym do umowy pełnomocnictwem. 2. O powstaniu zadłużenia przeterminowanego Bank niezwłocznie powiadamia Kredytobiorcę i osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, w formie pisemnych monitów Od zadłużenia przeterminowanego będą pobierane odsetki podwyższone wg zmiennej stopy procentowej określonej Uchwałą Zarządu Banku obowiązującej w okresie, za który odsetki są naliczane. W dniu podpisania umowy kredytu odsetki te wynoszą:... % w stosunku rocznym. 1 a)w przypadku zabezpieczenia kredytu w postaci hipoteki na nieruchomości należy w 18 niniejszej umowy wprowadzić ustęp w brzmieniu: Kredytobiorca zobowiązuje się do sporządzania i przedstawiania na żądanie Banku, szczególnie w przypadku pogorszenia sytuacji ekonomiczno finansowej Kredytobiorcy, operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu, o których mowa w niniejszej umowy, w okresach wymaganych przez Bank. b)w przypadku zabezpieczenia kredytu w postaci hipoteki na nieruchomości, na której jest realizowana inwestycja, należy w 18 niniejszej umowy wprowadzić ustęp w brzmieniu: Kredytobiorca zobowiązuje się do sporządzenia i przedstawienia na żądanie Banku, operatu szacunkowego nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, o której mowa w niniejszej umowy, po zakończeniu inwestycji, niezależnie od ostatniej aktualizacji. 4

5 2. Informacje o wysokości obowiązującego oprocentowania zadłużenia przeterminowanego podawane są w sposób ogólnie dostępny w siedzibie Banku tj. na tablicy ogłoszeń. 3. Niespłacenie należności o których mowa w 13 ust. 1 upoważnia Bank do: 1) wypowiedzenia umowy kredytu w całości lub części oraz ustalenia nowego terminu płatności całego zadłużenia z tytułu kredytu i odsetek, 2) przystąpienia do realizacji przyjętych zabezpieczeń. O kolejności i zakresie realizacji zabezpieczenia decyduje Bank Bank może wypowiedzieć umowę kredytu lub obniżyć kwotę kredytu w przypadku utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej albo niedotrzymania przez Kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu określonych w umowie, a w szczególności: 1) wykorzystania kredytu niezgodnie z przeznaczeniem, 2) niespłacenia przez Kredytobiorcę zadłużenia w terminie określonym w niniejszej umowie lub w monitach, 3) obniżenia potrzeb kredytowych wskutek okoliczności nie dających się przewidzieć przy zawieraniu umowy kredytu, 4) obniżenia się realnej wartości zabezpieczenia spłaty kredytu i braku możliwości dokonania dodatkowego prawnego zabezpieczenia, 5) nie spełnienia przez Kredytobiorcę warunków określonych w 11 ust.3 i 18 lub nie wywiązywania się ze zobowiązań zawartych w 19 niniejszej umowy, 6) przedłożenia przez Kredytobiorcę fałszywych dokumentów, w tym charakteryzujących sytuację ekonomiczno finansową bądź złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, na których Bank oparł swoją decyzję o udzieleniu kredytu, 7) otrzymaniu przez Bank informacji o zaprzestaniu przez Kredytobiorcę prowadzenia działalności gospodarczej bądź o podziale, likwidacji lub zagrożeniu upadłością Kredytobiorcy, 8) wszczęcia egzekucji wobec Kredytobiorcy przez innych wierzycieli. 2. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni, zaś w razie zagrożenia upadłością 7 dni. Termin ten liczy się od daty doręczenia zawiadomienia, przy czym za datę doręczenia zawiadomienia uważa się również datę pierwszego awizowania przesyłki poleconej nie doręczonej, wysłanej pod ostatni znany Bankowi adres Kredytobiorcy. 3. W przypadku niespłacenia zadłużenia w okresie wypowiedzenia, od dnia następnego po upływie okresu wypowiedzenia Kredytobiorca zobowiązuje się zapłacić Bankowi od kwoty kredytu za każdy dzień opóźnienia odsetki według stawki dla zadłużenia przeterminowanego obowiązującego aktualnie w Banku. 4. Wypowiedzenie kredytu nie ogranicza Banku w wykonywaniu innych uprawnień określonych w niniejszej umowie. 5. Bank nie może wypowiedzieć umowy kredytu z powodu utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej albo zagrożenia jego upadłością, jeżeli zgodził się na realizację przez Kredytobiorcę programu naprawczego chyba, że Bank stwierdzi, iż program ten nie jest realizowany w sposób należyty Bank może rozwiązać umowę kredytu ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach: 1) ogłoszenia upadłości Kredytobiorcy lub postawienia Kredytobiorcy w stan likwidacji, 5

6 2) dokonania zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego, stanowiącego zabezpieczenie niniejszej umowy wbrew zastrzeżeniu zawartemu w umowie zastawniczej Kredytobiorca zobowiązuje się od dnia następnego po dniu doręczenia rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym, o którym mowa w ust. 1, zapłacić od kwoty kredytu za każdy dzień opóźnienia odsetki według stawki dla zadłużenia przeterminowanego obowiązującego aktualnie w Banku. Za datę doręczenia uważa się również datę pierwszego awizowania przesyłki poleconej nie doręczonej, wysłanej pod ostatni znany Bankowi adres Kredytobiorcy. 3. Bank może odstąpić od umowy kredytu przed terminem postawienia środków do dyspozycji Kredytobiorcy w następujących przypadkach: 1) w razie złożenia przez Kredytobiorcę w sądzie podania o otwarcie postępowania układowego, 2) ogłoszono likwidację lub upadłość Kredytobiorcy, 3) Kredytobiorca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, 4) zaszły inne okoliczności nieznane przed podpisaniem umowy. 16 Bank ustala, bez względu na dyspozycje Kredytobiorcy, następującą kolejność zarachowania wpływających spłat: 1) prowizje, 2) koszty monitów, egzekucji i inne koszty, 3) zaległe odsetki, 4) bieżące odsetki, 5) zaległe raty kapitałowe 6) bieżące raty kapitałowe. 17 Inne ustalenia stron: Kredytobiorca zobowiązuje się do informowania Banku o decyzjach i faktach mających wpływ na jego sytuację ekonomiczną i finansową, do składania w Banku:... (podać rodzaj dokumentów lub sprawozdań i terminy ich składania) oraz innych niezbędnych dokumentów, opinii bankowych, planów, bieżących sprawozdań finansowych i informacji, a także umożliwienia pracownikom Banku badań w siedzibie Kredytobiorcy w zakresie związanym z oceną jego sytuacji gospodarczej i finansowej. 2. Kredytobiorca upoważnia Bank do zasięgania informacji o jego sytuacji gospodarczej i finansowej w innych bankach i instytucjach. 2 zapis uzasadniony w przypadku, gdy zabezpieczenie umowy kredytu stanowi zastaw rejestrowy, 6

7 19 1. Kredytobiorca zobowiązuje się do powiadamiania Banku o każdej zmianie nazwiska i adresu, nazwy i siedziby firmy oraz wszelkich zmianach związanych z jego statusem prawnym oraz stanu przedmiotu prawnego zabezpieczenia. 2. Niezawiadomienie Banku o zmianach danych, o których mowa w ust. 1 powoduje, że oświadczenia i zawiadomienia Banku kierowane do Kredytobiorcy według ostatnich danych i pod ostatni znany adres uważa się za skutecznie doręczone. 20 W przypadku otwierania rachunku, ubiegania się o kredyt lub gwarancję w innym banku, Kredytobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Banku o tym fakcie. 21 Dane osobowe, zawarte w niniejszej umowie, Bank będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji, oraz działań marketingowych, i nie będzie udostępniać innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących. Bank informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art ustawy o ochronie danych osobowych. Dane zostały podane dobrowolnie Dane dotyczące zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przekazane przez Bank instytucjom utworzonym do ich zbierania, przetwarzania i udostępniania bankom oraz innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, zgodnie z ustawą Prawo bankowe, wyżej wymienione instytucje mogą udostępniać: 1) biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych oraz 2) instytucjom finansowym będącym podmiotami zależnymi od banków, na podstawie wniosków tych biur i instytucji oraz w zakresach w nich określonych. 2. Na podstawie art.105 ust. 4d) Ustawy z dnia r. (z poźn. zm.) Prawo bankowe, Bank może za pośrednictwem biura informacji gospodarczej przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych. 23 Kredytobiorca oświadcza, że przed zawarciem umowy otrzymał: 1) Regulamin udzielania kredytów inwestycyjnych komercyjnych na finansowanie działalności rolniczej 2) wyciąg z Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych, oraz że zapoznał się z nimi, uznaje ich wiążący charakter i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 24 Zmiana warunków umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z wyjątkiem stawki oprocentowania, która jest dokonywana w trybie 6 oraz zmiany taryfy opłat i prowizji, o których mowa w 5. 7

8 25 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się Regulamin kredytowania Działalności Gospodarczej oraz obowiązujące przepisy prawa. 26 Do rozstrzygania sporów, związanych z wykonywaniem niniejszej umowy, właściwy będzie sąd, w którego okręgu oddział Banku ma swoją siedzibę. 27 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Banku i jeden dla Kredytobiorcy (pieczęć firmowa oraz podpisy osób działających w imieniu Kredytobiorcy) (pieczęć firmowa i podpisy osób działających w imieniu Banku) Oświadczenie Klienta: Ja, niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez biuro informacji gospodarczej, przekazanych przez Bank, a dotyczących mnie informacji, stanowiących tajemnicę bankową, przez okres nie dłuższy, niż 5 lat od dnia wygaśnięcia mojego zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Bankiem - w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r (z późn.zm.) Prawo bankowe oraz innych ustaw... Miejscowość, data Czytelny Podpis Kredytobiorcy Potwierdzam tożsamość osób składających podpisy w imieniu Kredytobiorcy w mojej obecności... (czytelny podpis pracownika Banku) * niepotrzebne skreślić 8

UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,.

UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,. UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,. Zwana dalej Umową, zawarta w dniu..w.. pomiędzy: Bankiem Spółdzielczym w Dołhobyczowie z siedzibą w Dołhobyczowie ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy: Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Okopowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy Małopolskim Funduszem Ekonomii Społecznej z siedzibą w.. wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. październik 2014 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa obowiązujące w Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR...

UMOWA POŻYCZKI NR... UMOWA POŻYCZKI NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu obrotowego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR. Zawarta w dniu. roku w Mielcu pomiędzy : Agencją Rozwoju Regionalnego MARR Spółka Akcyjna z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Chopina 18 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO 1 Zawarta pomiędzy: 2 Zawarta w dniu pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki w rachunku nr

Umowa pożyczki w rachunku nr <numer pożyczki> Umowa pożyczki w rachunku nr zwana dalej Umową, zawarta w dniu w miejscowości pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605 Wrocław, wpisana

Bardziej szczegółowo

UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR...

UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR... UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Rozdział 1 Cele, zasięg i preferencje 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Kredytów dla profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR [ ] ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI NR [ ] ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI NR [ ] W dniu [ ] w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-682, ul. Hoża 86 lok. 209, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Uchwalona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Przemkowie Uchwała nr 102/2005 dn. 04.11.2005r REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, listopad

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR. zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI NR. zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy: Załącznik nr 7 do Regulaminu uczestnictwa i udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Fundusz Mikropożyczkowy KLON zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI NR Polską Fundacją Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo