UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,."

Transkrypt

1 UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,. Zwana dalej Umową, zawarta w dniu..w.. pomiędzy: Bankiem Spółdzielczym w Dołhobyczowie z siedzibą w Dołhobyczowie ul. Partyzantów 3, Dołhobyczów, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS , którego akta rejestrowe przechowywane są w Sadzie Rejonowym w Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającym numer NIP , REGON , podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie ul. Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa, zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 1) Krystyna Sydorowicz Prezes Zarządu 2) Krystyna Girgiel V-ce Prezes Zarządu a... (imię i nazwisko rolnika, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania oraz PESEL) zwanym dalej Kredytobiorcą została zawarta umowa kredytowa, zwana dalej Umową, następującej treści: 1 1. Bank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek z dnia... kredytu obrotowego na zakup środków do produkcji rolnej w obrocie bezgotówkowym w kwocie.. złotych, słownie: od dnia.. do dnia Kredytobiorca oświadcza, że kredyt obrotowy wykorzysta wyłącznie na zakup następujących środków rzeczowych.. 3. Bank zastrzega sobie prawo kontroli celowości wykorzystania kredytu obrotowego Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt obrotowy: w dniu... do wysokości złotych na zasadach określonych w umowie kredytu, jednak nie wcześniej niż po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu, określonych w Kredytobiorca wykorzystywać będzie kredyt obrotowy bezgotówkowo* wydając dyspozycje w ciężar rachunku kredytowego po przedstawieniu faktur VAT lub rachunków zakupu. Kwota kredytu pomniejszona o należną prowizję w wysokości zł.. zostanie przekazana na rachunek bankowy:. 3. Bank uzależnia uruchomienie kolejnych transz kredytu obrotowego od */: 1) utrzymania dobrej (nie ulegającej pogorszeniu) kondycji ekonomiczno finansowej Kredytobiorcy w stosunku do posiadanej na dzień udzielenia kredytu obrotowego, * 2) prawidłowej obsługi już wykorzystanej części kredytu obrotowego, * 3) udokumentowania zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania uprzednio uruchomionych transz, * 4) innych *... 3

2 1. Bank pobiera prowizję z tytułu przyznania kredytu, stanowiącą kwoty kredytu, w kwocie zł.. (słownie złotych: dziewięćdziesiąt..) Zapłata prowizji warunkuje uruchomienie kredytu obrotowego. Wpłacona prowizja nie podlega zwrotowi. 2. Za inne czynności związane z udzielonym kredytem obrotowym, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Taryfą prowizji i opłat Banku, obowiązującą w dniu wykonywania czynności, w tym z tytułu: 1) wysyłania do Kredytobiorcy i Poręczycieli oraz innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu monitów wzywających do dobrowolnej spłaty zadłużenia przeterminowanego, 2) czynności windykacyjnych, 3) pozostałych czynności. 3. Bank zastrzega sobie prawo dokonania zmiany stawek opłat i prowizji w czasie trwania umowy. Zmiana może nastąpić w przypadku wystąpienia jednego z poniższych warunków: 1) zmiany sytuacji gospodarczej kraju, 2) zmiany wewnętrznych kosztów obsługi klientów przez Bank, 3) zmiany zakresu lub formy wykonywanej czynności, 4) zmiany wynikającej z dostosowania oferty Banku do ofert konkurencyjnych, 5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem Banku Od wykorzystanego kredytu obrotowego Bank pobiera odsetki według stawki zmiennej obowiązującej w okresie, za który odsetki są naliczane, 2. W dniu zawarcia niniejszej umowy oprocentowanie kredytu obrotowego wynosi % w stosunku rocznym. 3. Zmiana stopy oprocentowania kredytu obrotowego nie powoduje konieczności wypowiedzenia umowy. W okresie trwania umowy kredytu, Bank zastrzega sobie możliwość zmiany oprocentowania kredytów, do których stosuje się zmienną stopę procentową. Zmiana oprocentowania kredytu związana jest z zaistnieniem niektórych lub wszystkich z niżej wymienionych okoliczności: 1) zmiany stóp podstawowych Narodowego Banku Polskiego, 2) zmiany stopy rezerwy obowiązkowej banków lub warunków jej odprowadzenia, 3) zmiany wskaźnika inflacji ogłaszanego przez GUS, 4) zmiany cen środków pozyskiwanych na rynkach finansowych. 4. Zmiana marży Banku może nastąpić w związku ze zmianą kategorii ryzyka, do jakiej zakwalifikowany został kredyt obrotowy na podstawie oceny stopnia ryzyka, dokonanej zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami w tym zakresie, lub w przypadku wystąpienia innych niekorzystnych zmian w sytuacji ekonomiczno- finansowej Kredytobiorcy oraz innych zdarzeń skutkujących zmianą poziomu ryzyka kredytowego. 5. O zmianie stopy procentowej Bank będzie informował na tablicy ogłoszeń w jednostkach Banku, w pozostałych przypadkach będzie powiadamiał Kredytobiorcę oraz Poręczycieli i inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu na piśmie. 5

3 1. Bank nalicza odsetki codziennie od wykorzystanej kwoty kredytu obrotowego według stóp procentowych obowiązujących w czasie trwania umowy, począwszy od dnia wypłaty kredytu obrotowego lub jego transzy, do dnia poprzedzającego jego spłatę. 2. Do celów obliczania oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. 6 Odsetki od kredytu obrotowego podlegają spłacie w terminach : Ustala się następujący termin spłaty kredytu obrotowego: Pierwsza rata kredytu w wysokości:. zł. płatna jest w dniu.., a następnie w wysokości: zł., płatne..każdego roku. /dzień, miesiąc/ 2. Ostateczny termin spłaty kredytu obrotowego, odsetek i innych należności Za datę spłaty kredytu obrotowego, odsetek i innych należności przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek kredytowy Banku. 4. Terminy spłaty kredytu obrotowego, odsetek oraz innych należności przypada w dni robocze. 5. Spłata kredytu obrotowego, odsetek i innych należności następuje w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego Kredytobiorcy na podstawie pisemnych dyspozycji bezgotówkowych Kredytobiorcy */ na podstawie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym udzielonego przez Kredytobiorcę Bankowi stanowiącego zał. nr do niniejszej umowy */ wpłaty gotówkowej Kredytobiorcy w kasie Banku. * 8 1. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu obrotowego, a także innych związanych z tym kredytem należności stanowi: a).. b).. Dokumenty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia dołącza się do niniejszej umowy kredytu. Koszty ustanowienia prawnych zabezpieczeń w chwili zawarcia umowy kredytu oraz w całym okresie jej trwania ponosi Kredytobiorca. 2. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu zabezpieczenia udzielonego kredytu obrotowego, jeżeli w okresie kredytowania nastąpią według Banku niekorzystne zmiany sytuacji płatniczej Kredytobiorcy, które mogą zwiększyć ryzyko Banku lub obniży się wartość przyjętego zabezpieczenia Bank ma prawo, celem przymusowego zaspokojenia swoich należności, do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego w stosunku do Kredytobiorcy oraz dłużników Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego na podstawie niniejszej umowy, na zasadach określonych w odrębnym oświadczeniu o poddaniu się egzekucji. 2. Oświadczenie Kredytobiorcy, o którym mowa w ust. 1, stanowi integralną część umowy. 3. Oświadczenie/a dłużnika/ów Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego na podstawie niniejszej umowy, o którym/ch mowa w ust. 1, stanowi/ą jej integralną część Niespłaconą w terminie kwotę kredytu (ratę), odsetek lub innych należności Bank w dniu następnym po wyznaczonym w umowie terminie spłaty, przenosi na rachunek zadłużenia przeterminowanego i przystępuje do jej ściągania bez dyspozycji Kredytobiorcy, z wpływów na jego rachunek rozliczeniowy bieżący prowadzony w Banku, przed wszystkimi innymi płatnościami z wyjątkiem tytułów egzekucyjnych zgodnie z załączonym do umowy pełnomocnictwem, o którym mowa w 7 ust O powstaniu zadłużenia przeterminowanego Bank niezwłocznie powiadamia Kredytobiorcę i osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu obrotowego, w formie pisemnych monitów.

4 3. *W przypadku nie wyegzekwowania w trybie określonym w ust. 1 zadłużenia przeterminowanego i odsetek Bank pobiera je z rachunków Kredytobiorcy w innych bankach zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy Od zadłużenia przeterminowanego będą pobierane odsetki podwyższone wg zmiennej stopy procentowej określonej Uchwałą Zarządu Banku obowiązującej w okresie, za który odsetki są naliczane. W dniu podpisania umowy kredytu odsetki te wynoszą: % w stosunku rocznym. 2. Informacje o wysokości obowiązującego oprocentowania zadłużenia przeterminowanego podawane są w sposób ogólnie dostępny w siedzibie Banku. 3. Niespłacenie należności o których mowa w 10 ust. 1 upoważnia Bank do: 1) wypowiedzenia umowy kredytu w całości lub obniżenia kwoty kredytu oraz ustalenia nowego terminu płatności całego zadłużenia z tytułu kredytu i odsetek, 2) przystąpienia do realizacji przyjętych zabezpieczeń. O kolejności i zakresie realizacji zabezpieczenia decyduje Bank Bank może wypowiedzieć umowę kredytu lub obniżyć kwotę kredytu w przypadku utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej albo niedotrzymania przez Kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu określonych w umowie, a w szczególności: 1) wykorzystania kredytu niezgodnie z przeznaczeniem, 2) niespłacenia przez Kredytobiorcę zadłużenia w terminie określonym w niniejszej umowie lub w monitach, 3) obniżenia potrzeb kredytowych wskutek okoliczności nie dających się przewidzieć przy zawieraniu umowy kredytu, 4) obniżenia się realnej wartości zabezpieczenia spłaty kredytu i braku możliwości dokonania dodatkowego prawnego zabezpieczenia, 5) nie spełnienia przez Kredytobiorcę warunków określonych w 15 lub nie wywiązywania się ze zobowiązań zawartych w 16 niniejszej umowy, 6) przedłożenia przez Kredytobiorcę fałszywych dokumentów, w tym charakteryzujących sytuację ekonomiczno finansową bądź złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, na których Bank oparł swoją decyzję o udzieleniu kredytu, 7) otrzymaniu przez Bank informacji o zaprzestaniu przez Kredytobiorcę prowadzenia działalności rolniczej bądź o podziale gospodarstwa rolnego lub likwidacji gospodarstwa rolnego, 8) wszczęcia egzekucji wobec Kredytobiorcy przez innych wierzycieli. 2. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni, zaś w razie zagrożenia upadłością 7 dni. Termin ten liczy się od daty doręczenia zawiadomienia, przy czym za datę doręczenia zawiadomienia uważa się również datę pierwszego awizowania przesyłki poleconej nie doręczonej, wysłanej pod ostatni znany Bankowi adres Kredytobiorcy. 3. W przypadku nie spłacenia zadłużenia w okresie wypowiedzenia, od dnia następnego po upływie okresu wypowiedzenia Kredytobiorca zobowiązuje się zapłacić Bankowi od kwoty kredytu odsetki według stawki dla zadłużenia przeterminowanego obowiązującego aktualnie w Banku. 4. Wypowiedzenie kredytu nie ogranicza Banku w wykonywaniu innych uprawnień określonych w niniejszej umowie. 5. Bank nie może wypowiedzieć umowy kredytu z powodu utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej, jeżeli zgodził się na realizację przez Kredytobiorcę programu naprawczego chyba, że Bank stwierdzi, iż program ten nie jest realizowany w sposób należyty.

5 13 1. Bank może rozwiązać umowę kredytu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku dokonania zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego, stanowiącego zabezpieczenie niniejszej umowy wbrew zastrzeżeniu zawartemu w umowie zastawniczej. 2. Kredytobiorca zobowiązuje się od dnia następnego po dniu doręczenia rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym, o którym mowa w ust. 1, zapłacić od kwoty kredytu za każdy dzień opóźnienia odsetki według stawki dla zadłużenia przeterminowanego obowiązującego aktualnie w Banku. Za datę doręczenia uważa się również datę pierwszego awizowania przesyłki poleconej niedoręczonej, wysłanej pod ostatni znany Bankowi adres Kredytobiorcy. 3. Bank może odstąpić od umowy kredytu przed terminem postawienia środków do dyspozycji Kredytobiorcy w następujących przypadkach: 1) Kredytobiorca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, 2) zaszły inne okoliczności nieznane przed podpisaniem umowy. 14 Ustala się następujące kolejności zarachowania wpływających spłat, bez względu na późniejsze dyspozycje Kredytobiorcy: 1) prowizje, 2) koszty monitów, egzekucji i inne koszty, 3) zaległe odsetki, 4) bieżące odsetki, 5) zaległe raty kapitałowe 6) bieżące raty kapitałowe. 15 Inne ustalenia stron: Bank zobowiązany jest do zamieszczania na dokumentach potwierdzających wykorzystanie kredytu a) daty wpływu dokumentu do Banku ; b) adnotacji: Dokument został rozliczony w ramach kredytu obrotowego na finansowanie bieżącej działalności rolniczej udzielonego umową nr.z dnia...wraz z pieczęcią Banku oraz podpisem osoby upoważnionej do sporządzenia adnotacji Kredytobiorca zobowiązuje się do informowania Banku o decyzjach i faktach mających wpływ na jego sytuację ekonomiczną i finansową, do składania w Banku: (podać rodzaj dokumentów lub sprawozdań i terminy ich składania) oraz innych niezbędnych dokumentów, opinii bankowych, planów, bieżących sprawozdań finansowych i informacji, a także umożliwienia pracownikom Banku badań w siedzibie Kredytobiorcy w zakresie związanym z oceną jego sytuacji gospodarczej i finansowej. 2. Kredytobiorca upoważnia Bank do zasięgania informacji o jego sytuacji gospodarczej i finansowej w innych bankach i instytucjach Kredytobiorca zobowiązuje się do powiadamiania Banku o każdej zmianie nazwiska i adresu oraz wszelkich zmianach związanych z jego statusem prawnym oraz stanu przedmiotu prawnego zabezpieczenia. 2. Niezawiadomienie Banku o zmianach danych, o których mowa w ust. 1 powoduje, że oświadczenia i zawiadomienia Banku kierowane do Kredytobiorcy według ostatnich danych i pod ostatni znany adres uważa się za skutecznie doręczone. 18 W przypadku otwierania rachunku, ubiegania się o kredyt lub gwarancję w innym banku, Kredytobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Banku o tym fakcie. 19

6 Dane osobowe, zawarte w niniejszej umowie, Bank będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji, oraz działań marketingowych, i nie będzie udostępniać innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących. Bank informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art ustawy o ochronie danych osobowych. Dane zostały podane dobrowolnie Dane dotyczące zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przekazane przez Bank instytucjom utworzonym do ich zbierania, przetwarzania i udostępniania bankom oraz innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, zgodnie z ustawą Prawo bankowe, wyżej wymienione instytucje mogą udostępniać: 1) biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych oraz 2) instytucjom finansowym będącym podmiotami zależnymi od banków, na podstawie wniosków tych biur i instytucji oraz w zakresach w nich określonych. 2. Na podstawie art.105 ust. 4d) Ustawy z dnia r. (z późn. zm.) Prawo bankowe, Bank może za pośrednictwem biura informacji gospodarczej przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych. 21 Zmiana warunków umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z wyjątkiem stawki oprocentowania, która jest dokonywana w trybie 4 oraz zmiany taryfy opłat i prowizji, o których mowa w Kredytobiorca oświadcza, że przed zawarciem umowy otrzymał: 1) Regulamin udzielania kredytów obrotowych na finansowanie bieżącej działalności rolniczej, 2) wyciąg z Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych, oraz, że zapoznał się z nimi, uznaje ich wiążący charakter i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 23 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie kredytu stosuje się Regulamin udzielania kredytów obrotowych finansujących bieżącą działalność rolniczą oraz obowiązujące przepisy prawa. 24 Do rozstrzygania sporów, związanych z wykonywaniem niniejszej umowy, właściwy będzie sąd, w którego okręgu oddział Banku ma swoją siedzibę. 25 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Banku i jeden dla Kredytobiorcy.

7 (pieczęć firmowa oraz podpisy osób działających w imieniu Kredytobiorcy) (pieczęć firmowa i podpisy osób działających w imieniu Banku)

8 Oświadczenie Klienta: Ja, niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez biuro informacji gospodarczej, przekazanych przez Bank, a dotyczących mnie informacji, stanowiących tajemnicę bankową, przez okres nie dłuższy, niż 5 lat od dnia wygaśnięcia mojego zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Bankiem - w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r (z późn. zm.) Prawo bankowe oraz innych ustaw. Hrubieszów, dnia r. /Miejscowość, data/ /Czytelny Podpis Kredytobiorcy/ Potwierdzam tożsamość osób składających podpisy w imieniu Kredytobiorcy w mojej obecności... (czytelny podpis pracownika Banku) * niepotrzebne skreślić

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy: Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Okopowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR...

UMOWA POŻYCZKI NR... UMOWA POŻYCZKI NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy Małopolskim Funduszem Ekonomii Społecznej z siedzibą w.. wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Kredytów dla profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR. Zawarta w dniu. roku w Mielcu pomiędzy : Agencją Rozwoju Regionalnego MARR Spółka Akcyjna z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Chopina 18 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR / /

UMOWA POŻYCZKI NR / / zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. oraz Powszechną Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR [ ] ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI NR [ ] ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI NR [ ] W dniu [ ] w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-682, ul. Hoża 86 lok. 209, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie,

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie, UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ zawarta w dniu.. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia. pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, z siedzibą 26-200 Końskie, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR. zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI NR. zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy: Załącznik nr 7 do Regulaminu uczestnictwa i udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Fundusz Mikropożyczkowy KLON zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI NR Polską Fundacją Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR...

UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR... UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA Strona 1/8 I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Rozdział 1 Cele, zasięg i preferencje 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE Numer Klienta: Data sporządzenia Kompleksowej Umowy o usługi bankowe: - - z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa, spółka o kapitale zakładowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez:

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy:., zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA)

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) WZÓR UMOWY POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo