o Kredyt technologiczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "o Kredyt technologiczny"

Transkrypt

1 Umowa Kredytowa nr o Kredyt technologiczny zawarta w dniu w pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 94, wpisanym pod numerem KRS do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP , REGON nr ; o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym ,00 zł, zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 1. prokurent*/pełnomocnik* 2. prokurent*/pełnomocnik* (imię i nazwisko, stanowisko) oraz (dla spółek kapitałowych) (nazwa Kredytobiorcy określona w dokumencie ewidencyjnym lub rejestrowym) z siedzibą w (podać dokładny adres) zarejestrowanym/ną w pod nr (nazwa instytucji prowadzącej rejestr) posiadającym/ą NIP nr, REGON nr o kapitale zakładowym w wysokości na dzień (opłaconym całkowicie / do wysokości 1 ) zwanym/ną dalej Kredytobiorcą, którego reprezentują: (imię i nazwisko, stanowisko i rodzaj reprezentacji przedsiębiorcy) (dla spółek osobowych) legitymującym się dowodem osobistym seria numer (Imię i nazwisko Kredytobiorcy) PESEL, NIP zamieszkałym w, wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez pod numerem (dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) 1 zapis w nawiasie ma zastosowanie do spółki akcyjnej 1/7

2 oraz legitymującym się dowodem osobistym seria numer (Imię i nazwisko Kredytobiorcy) PESEL, NIP zamieszkałym w, wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez pod numerem prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą, zwanym dalej Kredytobiorcą (Imię i nazwisko Kredytobiorcy) została zawarta umowa, zwana dalej Umową, o następującej treści: I. Definicja i przeznaczenie Kredytu 1 1. O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, wszelkie terminy są zdefiniowane w Regulaminie Świadczenia Usług Kredytowych Klientom Biznesowym w Alior Bank S.A., zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 2. Terminy użyte w niniejszej Umowie takie jak: inwestycja technologiczna, kredyt technologiczny udzielony na podstawie umowy, premia technologiczna, Fundusz Kredytu Technologicznego posiadają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730). 3. Integralną część Umowy stanowią Zlecenia oraz Załączniki do Umowy Bank udzieli Kredytobiorcy na warunkach określonych w Regulaminie i niniejszej Umowie Kredytu technologicznego, na sfinansowanie części wydatków kwalifikowanych inwestycji technologicznej, zatytułowanej [wpisać tytuł zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w formie premii technologicznej lub zgodnie z promesą premii technologicznej przyznaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego], zwanego dalej Kredytem. W szczególności, warunkiem udzielenia Kredytu będzie przedłożenie przez Kredytobiorcę w Banku promesy premii technologicznej przyznanej Kredytobiorcy w wysokości wnioskowanej [wpisać wnioskowaną kwotę premii technologicznej] złotych (słownie: złotych) przez Bank Gospodarstwa Krajowego, której przedmiotem jest przyrzeczenie wypłaty premii technologicznej. 2. Inwestycja technologiczna, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w formie premii technologicznej o całkowitej wartości złotych (słownie: złotych) realizowana będzie w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 3. Kredytobiorca oświadcza iż zapoznał się z warunkami zawartymi w Umowie i Regulaminie, który stanowi integralną cześć Umowy. 4. Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania wszelkich kwot wypłaconych z tytułu Kredytu zgodnie z warunkami Umowy i Regulaminu. II. Kwota i warunki udostępnienia Kredytu Bank i Kredytobiorca ustalają następujące warunki Umowy: 3 1 Kwota Kredytu Kwota premii technologicznej na spłatę [kwota: ] (słownie: _) 2/7

3 części kapitału Kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego [kwota: ] (słownie: _) 2 Waluta Kredytu PLN 3 Przeznaczenie Kredytu Realizacja inwestycji technologicznej zatytułowanej [należy wpisać tytuł zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie], która może zostać częściowo spłacona ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w postaci wypłaconej przez Bank Gospodarstwa Krajowego premii technologicznej. 4 Pierwszy Dzień Okresu Wykorzystania Kredytu 5 Ostatni dzień Okresu Wykorzystania Kredytu 6 Spłata kapitału Kredytu Wg określonego harmonogramu spłat 7 Dzień Ostatecznej Spłaty roku 8 Rachunek bieżący Kapitał spłacany jest w okresach miesięcznych, kwartalnych*) poprzez obciążenie rachunku bieżącego Kredytobiorcy. 9 Marża Banku w skali roku punktu procentowego 10 Stawka Referencyjna 11 Oprocentowanie Kredytu technologicznego (zmienne) na dzień zawarcia Umowy % p.a. Prowizje Prowizja przygotowawcza [ ]% kwoty Kredytu 12 Prowizja od wcześniejszej spłaty Produktu Inne: [ ] % kwoty Kredytu spłaconego przed terminem (nie dotyczy wypłaty premii technologicznej z BGK) 13 Warunki wykorzystania Kredytu 1. Zawarcie i przedłożenie przez Kredytobiorcę w Banku umowy o dofinansowanie, której przedmiotem jest udzielenie Kredytobiorcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego dofinansowania na realizację inwestycji technologicznej ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.3 Kredyt technologiczny 2. Pozytywna weryfikacja wymaganego wkładu własnego w formie i wysokości akceptowanej przez Bank, w wysokości.. 3. Założenie w Banku rachunku pomocniczego, na który Bank Gospodarstwa Krajowego przekaże premię technologiczną na spłatę części kapitału kredytu technologicznego 4. [wpisać inne warunki wynikające z decyzji kredytowej] 14 Zabezpieczenia 1. Ustanowienie cesji praw z umowy o dofinansowanie (umowy o wypłatę premii technologicznej) 2. [wpisać inne zabezpieczenia wynikające z decyzji kredytowej] 15 Obowiązki Kredytobiorcy Zgodnie z Decyzją Kredytową 16 Pozostałe Klauzule Umowne Zgodnie z Decyzją Kredytową 17 Udział własny Kredytobiorcy...% kwoty Kredytu / kwota i waluta :... *] 18 Sposób uruchomienia Jednorazowo/w transzach, [ilość, daty, kwota i waluta 3/7

4 poszczególnych Transz]/na podstawie dyspozycji Klienta w trakcie Okresu Wykorzystania 19 Karencja w spłacie kapitału do dnia [okres, czego dotyczy, warunki] III. Zmiany Umowy 4 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności. 2. Z tytułu sporządzenia aneksu Bank pobierze opłatę przewidzianą Tabelą Opłat i Prowizji dla Klientów Biznesowych. 3. *) Zmiany Karty wzorów podpisów, stanowiącej Załącznik nr do Umowy, mogą być dokonane przez Klienta w formie jednostronnego pisemnego powiadomienia Banku (postanowienie do wykorzystania w sytuacji, gdy Klient wskazuje osoby inne niż uprawnione do dysponowania rachunkami bankowymi Klienta) IV. Oświadczenia Kredytobiorcy 5 Kredytobiorca oświadcza iż został poinformowany, że Bank przekazuje jego dane do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz do systemu Międzybankowej Informacji Gospodarczej Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie w przypadkach i zakresie określonych w ustawie Prawo bankowe, a także do biur informacji gospodarczej na zasadach określonych w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczej. 6 Kredytobiorca upoważnia Bank do wystąpienia do Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz do biur informacji gospodarczej z wnioskiem o udostępnienie informacji gospodarczych dotyczących jego zobowiązań. 7 Kredytobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie informacji stanowiących tajemnicę bankową w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego także po wygaśnięciu zobowiązania. 8 Kredytobiorca oświadcza, że poza tokiem zwykłej działalności nie dokona zbycia, nie wynajmie, nie wydzierżawi ani w inny sposób nie rozporządzi oraz nie obciąży istotnego składnika swojego mienia tytułem zabezpieczenia wierzytelności osób trzecich. 9 Kredytobiorca wyraża zgodę i upoważnia Bank do przelewu wierzytelności, w tym niewymagalnych, oraz przeniesienia związanych z nimi zabezpieczeń z tytułu Umowy na rzecz osób trzecich i wyraża zgodę na przekazanie niezbędnych informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz danych osobowych, potencjalnym nabywcom wierzytelności, ich doradcom finansowym i prawnym. V. Postanowienia końcowe Wszelka korespondencja wymieniana przez Strony na podstawie Umowy będzie kierowana na następujące adresy: 1.1 dla Banku: 4/7

5 ALIOR BANK S.A. Al. Jerozolimskie Warszawa 1.2 dla Kredytobiorcy: 2. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o jakichkolwiek zmianach adresów. 3. Strony ustalają, iż za datę doręczenia uważa się również datę pierwszego awizowania przesyłki poleconej, nie doręczonej, wysłanej pod ostatni znany Bankowi adres Kredytobiorcy. 11 Kredytobiorca posługiwać się będzie następującymi pieczątkami firmy: 12 *) Kredytobiorca oświadcza, że osobami upoważnionymi do składania Zleceń są osoby uprawnione do dysponowania którymkolwiek z rachunków bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w ramach Umowy ramowej o świadczenie usług bankowych oraz o prowadzenie rachunków i lokat dla Przedsiębiorców i innych podmiotów z dnia *) Kredytobiorca oświadcza, że osobami upoważnionymi do składania Zleceń są osoby wskazane w Karcie Wzorów Podpisów stanowiącej Załącznik nr do Umowy. 13 Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 14 W sprawach nie uregulowanych Umową i stanowiącym jej integralną część Regulaminem, stosuje się właściwe przepisy prawa. 15 W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy Regulaminem a postanowieniami niniejszej Umowy, rozstrzygające są postanowienia Umowy Pozostałe, nie wymienione w Umowie opłaty i prowizje będą pobierane w wysokości i w trybie określonych w Tabeli Opłat i Prowizji dla Klienta Biznesowego. 2. Tabela Opłat i Prowizji oraz ich wysokość mogą ulegać zmianom. 3. Prowizje i opłaty bankowe są ustalane i mogą ulec zmianom po uwzględnieniu: a) zmiany kosztów obsługi kredytu/usługi/produktu, w szczególności rozliczeń międzybankowych, zmiany opłat ponoszonych w związku z wykonywaniem umowy za pośrednictwem firm współpracujących z Bankiem oraz w wyniku wprowadzenia nowych przepisów prawnych, b) zmiany poziomu inflacji w wysokości podawanej do publicznej wiadomości przez Główny Urząd Statystyczny. 5/7

6 c) kosztów nowych usług rozszerzających czynności związane z obsługą kredytu, w szczególności zmian cen energii, połączeń telekomunikacyjnych czy usług pocztowych. 4. O zmianach, Bank poinformuje Kredytobiorcę pisemnie, listem poleconym, z podaniem daty, od której zmiany zaczną obowiązywać. Niezależnie od powiadomienia bank podaje do wiadomości Kredytobiorców obowiązujące prowizje i opłaty bankowe oraz ich wysokość na stronie internetowej Banku oraz w oddziałach Banku. 17 Spory wynikające z Umowy strony poddają właściwości sądu właściwego miejscowo dla siedziby Alior Bank S.A. 18 Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. w imieniu Kredytobiorcy w imieniu Banku Tożsamość podpisujących Umowę potwierdzam: a) (imię nazwisko, nr dow. osobistego, paszportu) b) (imię nazwisko, nr dow. osobistego, paszportu) (data, imię i nazwisko, podpis pracownika Banku) 6/7

7 Zgoda Współmałżonka/i (imię i nazwisko adres współmałżonka/i) (numer dowodu osobistego) (PESEL) Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią niniejszej Umowy oraz wyrażam zgodę na jej zawarcie oraz ustanowienie zabezpieczeń. (data, imię i nazwisko, podpis Współmałżonka) Podpis złożono w mojej obecności (data, imię i nazwisko, podpis pracownika Banku) Wykaz załączników do Umowy: 1/ Regulamin Świadczenia Usług Kredytowych Klientom Biznesowym w Alior Bank S.A. 2/ Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów Biznesowych 3/ Harmonogram spłat kredytu 4/ Wzór Polecenia wypłaty 5/ Wzór Dyspozycji spłaty 6/ Karta wzorów podpisów 7/ Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego 8/ Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym* *) niepotrzebne skreślić 7/7

UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY KOMERCYJNY Nr...

UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY KOMERCYJNY Nr... UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY KOMERCYJNY Nr... zwana dalej Umową, zawarta w dniu...w. pomiędzy: Bankiem Spółdzielczym w Dołhobyczowie z siedzibą w Dołhobyczowie ul. Partyzantów 3 22-540 Dołhobyczów, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,.

UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,. UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,. Zwana dalej Umową, zawarta w dniu..w.. pomiędzy: Bankiem Spółdzielczym w Dołhobyczowie z siedzibą w Dołhobyczowie ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO 1 Zawarta pomiędzy: 2 Zawarta w dniu pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu

UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu UMOWA KARTY KREDYTOWEJ Nr konta karty kredytowej zawarta w dniu pomiędzy Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >>

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >> Załącznik Nr 3 do PO No A-V- * oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie operacyjnym mbanku dawnego MultiBanku ** oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy: Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Okopowej

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia...

UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia... UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia... w.. pomiędzy: Imiona i Nazwisko:, zamieszkałą/ym:.., legitymującą/ym się dowodem tożsamości.., nr PESEL., zwaną/ym dalej Kredytobiorcą, a Euro Bankiem Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo W dniu... r. */wypełnia Bank/ w Warszawie, pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR. Zawarta w dniu. roku w Mielcu pomiędzy : Agencją Rozwoju Regionalnego MARR Spółka Akcyjna z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Chopina 18 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

2) , PESEL , dowód osobisty zameldowanym(ą) w , zameldowania>

2) <Imię Nazwisko>, PESEL <XXXXXXXXXXX>, dowód osobisty <seria nr> zameldowanym(ą) w <adres. zameldowania>, zameldowania> Umowa kredytu gotówkowego nr Zawarta w dniu pomiędzy: Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie z dnia 12.02.2009 r. Regulamin udzielania kredytów pomostowych na finansowanie projektów objętych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu obrotowego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy Małopolskim Funduszem Ekonomii Społecznej z siedzibą w.. wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR W Z Ó R Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR zwana dalej Umową kredytu zawarta w dniu, [data zawarcia umowy], w [miejsce zawarcia umowy] pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo W dniu...* /wypełnia PKO Bank Polski SA/ w Warszawie pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 1, 02-1

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP.., wysokość kapitału

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS

WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS Poniższe umowy zawarte zostały pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Oddział w 2... (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji np.pełnomocnik) zwanym dalej Bankiem a

Oddział w <Oddział> 2... (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji np.pełnomocnik) zwanym dalej Bankiem a Oddział w UMOWA o prowadzenie rachunków bankowych, kartę płatniczą i usługę bankowości elektronicznej modulo nr W dniu r. w pomiędzy Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej zwany dalej "Regulaminem" określa obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie warunki, zasady, tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Umowa o Kartę Kredytową Citibank ( Umowa )

Umowa o Kartę Kredytową Citibank ( Umowa ) Adres dostarczenia Umowy..... imię i nazwisko..... ulica, numer domu/lokalu..... kod i miejscowość Umowa o Kartę Kredytową Citibank ( Umowa ) Zawarta między Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo