UMOWA O KREDYT OBROTOWY nr...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O KREDYT OBROTOWY nr..."

Transkrypt

1 Załącznik nr 2.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej UMOWA O KREDYT OBROTOWY nr... W dniu...w... pomiędzy (osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, REGON, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej, nazwa oraz nr wpisu do właściwego rejestru; spółka cywilna, partnerska, jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna: imiona i nazwiska wspólników, nr dowodów tożsamości, adresy zamieszkania, nr PESEL wspólników, nazwa spółki, adres prowadzenia działalności, nr REGON, nazwa oraz nr wpisu do właściwego rejestru)... (inne jednostki nie posiadające osobowości prawnej: nazwa przedsiębiorstwa, adres, nr REGON, nazwa oraz nr wpisu do właściwego rejestru )... (osoby prawne: nazwa przedsiębiorstwa/firma, siedziba, adres, nazwa oraz nr wpisu do właściwego rejestru)... (jednostki samorządu terytorialnego: nazwa, siedziba, nr REGON) który reprezentują: 1)... 2)... zwanym dalej Kredytobiorcą a Bankiem Spółdzielczym w.oddział w..., reprezentowanym przez: 1)... 2)... zwanym dalej Bankiem, została zawarta umowa treści następującej: 1 1. Bank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek z dnia... kredytu obrotowego, związanego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą w kwocie... złotych, słownie:... złotych na okres od dnia... do dnia Kredytobiorca oświadcza, że środki z kredytu wykorzysta wyłącznie na następujący cel: 3. Bank zastrzega sobie prawo kontroli celowości wykorzystania kredytu Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt: w dniu... do wysokości... złotych w dniu... do wysokości... złotych BANK SPÓŁDZIELCZY Siedziba Banku :.. Sąd Rejonowy....,.. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS

2 w dniu... do wysokości... złotych na zasadach określonych w umowie, jednak nie wcześniej niż po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu, określonych w Kredytobiorca wykorzystywać będzie kredyt bezgotówkowo */ gotówkowo*, wydając dyspozycje w ciężar rachunku kredytowego. 3. * Bank uzależnia uruchomienie kolejnych transz kredytu od: 1) utrzymania dobrej (nie ulegającej pogorszeniu) kondycji ekonomiczno finansowej Kredytobiorcy w stosunku do posiadanej na dzień udzielenia kredytu, * 2) prawidłowej obsługi już wykorzystanej części kredytu, * 3) udokumentowania zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania uprzednio uruchomionych transz, * 4) innych * Bank pobiera opłaty i prowizje z tytułu: 1) udzielenia kredytu, stanowiącą... % kwoty kredytu, tj zł, za przygotowanie dokumentacji..% kwoty kredytu, tj.... zł, Zapłata prowizji warunkuje uruchomienie kredytu. Wpłacona prowizja nie podlega zwrotowi. 2. Za inne czynności związane z udzielonym kredytem, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Taryfą Banku, obowiązującą w dniu wykonywania czynności, w tym z tytułu: 1) wysyłania do Kredytobiorcy i Poręczycieli oraz innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu monitów wzywających do dobrowolnej spłaty zadłużenia przeterminowanego, 2) czynności windykacyjnych, 3) pozostałych czynności. 3. Bank zastrzega sobie prawo dokonania zmiany stawek opłat i prowizji w czasie trwania umowy. Zmiana może nastąpić w przypadku wystąpienia jednego z poniższych warunków: 1) zmiany sytuacji gospodarczej kraju, 2) zmiany wewnętrznych kosztów obsługi klientów przez Bank, 3) zmiany zakresu lub formy wykonywanej czynności, 4) zmiany wynikającej z dostosowania oferty Banku do ofert konkurencyjnych, 5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem Banku Od wykorzystanego kredytu Bank pobiera odsetki według stawki zmiennej obowiązującej w okresie, za który odsetki są naliczane. 2. W dniu zawarcia niniejszej umowy oprocentowanie kredytu obrotowego wynosi... % w stosunku rocznym. 3. Zmiana stopy oprocentowania kredytu nie powoduje konieczności wypowiedzenia umowy. W okresie trwania umowy o kredyt, Bank zastrzega sobie możliwość zmiany oprocentowania kredytów, do których stosuje się zmienną stopę procentową. Zmiana 2

3 oprocentowania kredytu związana jest z zaistnieniem niektórych lub wszystkich z niżej wymienionych okoliczności: 1) zmiany stóp podstawowych Narodowego Banku Polskiego, 2) zmiany stopy rezerwy obowiązkowej banków lub warunków jej odprowadzenia, 3) zmiany wskaźnika inflacji ogłaszanego przez GUS, 4) zmiany cen środków pozyskiwanych na rynkach finansowych. 4. O zmianie stopy procentowej Bank będzie powiadamiał Kredytobiorcę oraz Poręczycieli i inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu na piśmie Bank nalicza odsetki codziennie od wykorzystanej kwoty kredytu według stóp procentowych obowiązujących w czasie trwania umowy, począwszy od dnia wypłaty kredytu lub jego transzy, do dnia poprzedzającego jego spłatę. 2. Do celów obliczania oprocentowania przyjmuje się, że rok i miesiąc liczy rzeczywistą liczbę dni. 6 Odsetki od kredytu podlegają spłacie w terminach miesięcznych/kwartalnych*, do dnia... każdego Ustala się następujący termin spłaty kredytu: w dniu... spłata złotych... słownie... w dniu... spłata złotych... słownie... w dniu... spłata złotych... słownie... w dniu... spłata złotych... słownie Ostateczny termin spłaty kredytu, odsetek i innych należności: Za datę spłaty kredytu, odsetek i innych należności przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Banku. 4. Jeżeli termin spłaty kredytu, odsetek lub innych należności przypada na dzień wolny od pracy uważa się, że termin został dotrzymany jeśli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po tym terminie, z zastrzeżeniem, że odsetki od kredytu będą naliczane do dnia poprzedzającego spłatę według stopy określonej w Spłata kredytu, odsetek i innych należności następuje w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego Kredytobiorcy na podstawie pisemnych dyspozycji bezgotówkowych Kredytobiorcy */ na podstawie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym udzielonego przez Kredytobiorcę Bankowi stanowiącego zał. nr... do niniejszej umowy */ wpłaty gotówkowej Kredytobiorcy w kasie Banku. * 8 3

4 1. Prawne zabezpieczenie 1 spłaty udzielonego kredytu, a także innych związanych z kredytem należności stanowi: Dokumenty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia dołącza się do niniejszej umowy. Koszty ustanowienia prawnych zabezpieczeń w chwili zawarcia umowy kredytu oraz w całym okresie jej trwania ponosi Kredytobiorca. 3. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu zabezpieczenia udzielonego kredytu, jeżeli w okresie kredytowania nastąpią według Banku niekorzystne zmiany sytuacji płatniczej Kredytobiorcy, które mogą zwiększyć ryzyko Banku lub obniży się wartość przyjętego zabezpieczenia Bank ma prawo, celem przymusowego zaspokojenia swoich należności, do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego w stosunku do Kredytobiorcy oraz dłużników Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego na podstawie niniejszej umowy, na zasadach określonych w odrębnym oświadczeniu o poddaniu się egzekucji. 2. Oświadczenie Kredytobiorcy, o którym mowa w ust. 1, stanowi integralną część umowy. 3. Oświadczenie/a dłużnika/ów Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego na podstawie niniejszej umowy, o którym/ch mowa w ust. 1, stanowi/ą jej integralną część Niespłaconą w terminie kwotę kredytu (ratę), odsetek lub innych należności Bank w dniu następnym po wyznaczonym w umowie terminie spłaty, przenosi na rachunek zadłużenia przeterminowanego i przystępuje do jej ściągania bez dyspozycji Kredytobiorcy, z wpływów na jego rachunek bieżący prowadzony w Banku, przed wszystkimi innymi płatnościami z wyjątkiem tytułów egzekucyjnych zgodnie z załączonym do umowy pełnomocnictwem, o którym mowa w 7 ust O powstaniu zadłużenia przeterminowanego Bank niezwłocznie powiadamia Kredytobiorcę i osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, w formie pisemnych monitów. 3. *W przypadku nie wyegzekwowania w trybie określonym w ust. 1 zadłużenia przeterminowanego i odsetek Bank pobiera je z rachunków Kredytobiorcy w innych bankach zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy Od zadłużenia przeterminowanego będą pobierane odsetki podwyższone wg zmiennej stopy procentowej określonej Uchwałą Zarządu Banku obowiązującej w okresie, za który odsetki są naliczane. W dniu podpisania umowy kredytu odsetki te wynoszą:...% w stosunku rocznym. 2. Informacje o wysokości obowiązującego oprocentowania zadłużenia przeterminowanego podawane są w sposób ogólnie dostępny w siedzibie Banku. 1 w przypadku zabezpieczenia kredytu w postaci hipoteki na nieruchomości należy w 15 niniejszej umowy wprowadzić ustęp w brzmieniu: Kredytobiorca zobowiązuje się do sporządzania i przedstawiania na żądanie Banku, szczególnie w przypadku pogorszenia sytuacji ekonomiczno finansowej Kredytobiorcy, operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu, o których mowa w niniejszej umowy, w okresach wymaganych przez Bank. 4

5 3. Niespłacenie należności o których mowa w 10 ust. 1 upoważnia Bank do: 1) wypowiedzenia umowy kredytu w całości lub obniżenia kwoty kredytu oraz ustalenia nowego terminu płatności całego zadłużenia z tytułu kredytu i odsetek, 2) przystąpienia do realizacji przyjętych zabezpieczeń. O kolejności i zakresie realizacji zabezpieczenia decyduje Bank Bank może wypowiedzieć umowę kredytu lub obniżyć kwotę kredytu w przypadku utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej albo niedotrzymania przez Kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu określonych w umowie, a w szczególności: 1) wykorzystania kredytu niezgodnie z przeznaczeniem, 2) niespłacenia przez Kredytobiorcę zadłużenia w terminie określonym w niniejszej umowie lub w monitach, 3) obniżenia potrzeb kredytowych wskutek okoliczności nie dających się przewidzieć przy zawieraniu umowy kredytu, 4) obniżenia się realnej wartości zabezpieczenia spłaty kredytu i braku możliwości dokonania dodatkowego prawnego zabezpieczenia, 5) nie spełnienia przez Kredytobiorcę warunków określonych w 8 ust.3 i 15 lub nie wywiązywania się ze zobowiązań zawartych w 16 niniejszej umowy, 6) przedłożenia przez Kredytobiorcę fałszywych dokumentów, w tym charakteryzujących sytuację ekonomiczno finansową bądź złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, na których Bank oparł swoją decyzję o udzieleniu kredytu, 7) otrzymaniu przez Bank informacji o zaprzestaniu przez Kredytobiorcę prowadzenia działalności gospodarczej bądź o podziale, likwidacji lub zagrożeniu upadłością Kredytobiorcy, 8) wszczęcia egzekucji wobec Kredytobiorcy przez innych wierzycieli. 2. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni, zaś w razie zagrożenia upadłością 7 dni. Termin ten liczy się od daty doręczenia zawiadomienia, przy czym za datę doręczenia zawiadomienia uważa się również datę pierwszego awizowania przesyłki poleconej nie doręczonej, wysłanej pod ostatni znany Bankowi adres Kredytobiorcy. 3. W przypadku nie spłacenia zadłużenia w okresie wypowiedzenia, od dnia następnego po upływie okresu wypowiedzenia Kredytobiorca zobowiązuje się zapłacić Bankowi od kwoty kredytu odsetki według stawki dla zadłużenia przeterminowanego obowiązującego aktualnie w Banku. 4. Wypowiedzenie kredytu nie ogranicza Banku w wykonywaniu innych uprawnień określonych w niniejszej umowie. 5. Bank nie może wypowiedzieć umowy kredytu z powodu utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej albo zagrożenia jego upadłością, jeżeli zgodził się na realizację przez Kredytobiorcę programu naprawczego chyba, że Bank stwierdzi, iż program ten nie jest realizowany w sposób należyty. 6. ** Kredytobiorca może wypowiedzieć umowę kredytu z zachowaniem terminu trzymiesięcznego i spłacić kredyt na koniec okresu wypowiedzenia bez konieczności zapłaty prowizji, o której mowa w 3 ust. 1 pkt 3. W przypadku jednak spłaty kredytu przez Kredytobiorcę przed upływem okresu wypowiedzenia, Bank pobierze prowizję, o której mowa w 3 ust. 1 pkt 3, jeżeli spłata kredytu nastąpi powyżej 30 dni od upływu terminu wypowiedzenia umowy kredytu Bank może rozwiązać umowę kredytu ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach: 5

6 1) ogłoszenia upadłości Kredytobiorcy lub postawienia Kredytobiorcy w stan likwidacji, 2) dokonania zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego, stanowiącego zabezpieczenie niniejszej umowy wbrew zastrzeżeniu zawartemu w umowie zastawniczej Kredytobiorca zobowiązuje się od dnia następnego po dniu doręczenia rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym, o którym mowa w ust. 1, zapłacić od kwoty kredytu za każdy dzień opóźnienia odsetki według stawki dla zadłużenia przeterminowanego obowiązującego aktualnie w Banku. Za datę doręczenia uważa się również datę pierwszego awizowania przesyłki poleconej nie doręczonej, wysłanej pod ostatni znany Bankowi adres Kredytobiorcy. 3. Bank może odstąpić od umowy kredytu przed terminem postawienia środków do dyspozycji Kredytobiorcy w następujących przypadkach: 1) w razie złożenia przez Kredytobiorcę w sądzie podania o otwarcie postępowania układowego, 2) ogłoszono likwidację lub upadłość Kredytobiorcy, 3) Kredytobiorca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, 4) zaszły inne okoliczności nieznane przed podpisaniem umowy. 14 Ustala się następujące kolejności zarachowania wpływających spłat, bez względu na późniejsze dyspozycje Kredytobiorcy: 1) prowizje, 2) koszty monitów, egzekucji i inne koszty, 3) zaległe odsetki, 4) bieżące odsetki, 5) zaległe raty kapitałowe 6) bieżące raty kapitałowe. 15 Inne ustalenia stron: Kredytobiorca zobowiązuje się do informowania Banku o decyzjach i faktach mających wpływ na jego sytuację ekonomiczną i finansową, do składania w Banku:... (podać rodzaj dokumentów lub sprawozdań i terminy ich składania) oraz innych niezbędnych dokumentów, opinii bankowych, planów, bieżących sprawozdań finansowych i informacji, a także umożliwienia pracownikom Banku badań w siedzibie Kredytobiorcy w zakresie związanym z oceną jego sytuacji gospodarczej i finansowej. 2. Kredytobiorca upoważnia Bank do zasięgania informacji o jego sytuacji gospodarczej i finansowej w innych bankach i instytucjach zapis uzasadniony w przypadku, gdy zabezpieczenie umowy kredytu stanowi zastaw rejestrowy 6

7 1. Kredytobiorca zobowiązuje się do powiadamiania Banku o każdej zmianie nazwiska i adresu, nazwy i siedziby firmy oraz wszelkich zmianach związanych z jego statusem prawnym oraz stanu przedmiotu prawnego zabezpieczenia. 2. Niezawiadomienie Banku o zmianach danych, o których mowa w ust. 1 powoduje, że oświadczenia i zawiadomienia Banku kierowane do Kredytobiorcy według ostatnich danych i pod ostatni znany adres uważa się za skutecznie doręczone. 18 W przypadku otwierania rachunku, ubiegania się o kredyt lub gwarancję w innym banku, Kredytobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Banku o tym fakcie Dane osobowe, zawarte w niniejszej umowie, Bank będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji, oraz działań marketingowych, i nie będzie udostępniać innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących. Bank informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art ustawy o ochronie danych osobowych. Dane zostały podane dobrowolnie. 19a 1. Dane dotyczące zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przekazane przez Bank instytucjom utworzonym do ich zbierania, przetwarzania i udostępniania bankom oraz innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, zgodnie z ustawą Prawo bankowe, wyżej wymienione instytucje mogą udostępniać: 1) biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych oraz 2) instytucjom finansowym będącym podmiotami zależnymi od banków, na podstawie wniosków tych biur i instytucji oraz w zakresach w nich określonych. 2. Na podstawie art.105 ust. 4d) Ustawy z dnia r. (z poźn. zm.) Prawo bankowe, Bank może za pośrednictwem biura informacji gospodarczej przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych. 20 Zmiana warunków umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z wyjątkiem stawki oprocentowania, która jest dokonywana w trybie 4 oraz zmiany taryfy opłat i prowizji, o których mowa w W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się Regulamin kredytowania Działalności Gospodarczej oraz obowiązujące przepisy prawa. 22 Do rozstrzygania sporów, związanych z wykonywaniem niniejszej umowy, właściwy będzie sąd, w którego okręgu oddział Banku ma swoją siedzibę. 3 dotyczy jedynie osób fizycznych 23 7

8 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Banku i jeden dla Kredytobiorcy (pieczęć firmowa oraz podpisy osób działających w imieniu Kredytobiorcy) Oświadczenie Klienta: (pieczęć firmowa i podpisy osób działających w imieniu Banku) Ja, niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez biuro informacji gospodarczej, przekazanych przez Bank, a dotyczących mnie informacji, stanowiących tajemnicę bankową, przez okres nie dłuższy, niż 5 lat od dnia wygaśnięcia mojego zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Bankiem - w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r (z późn.zm.) Prawo bankowe oraz innych ustaw... Miejscowość, data Czytelny Podpis Kredytobiorcy Potwierdzam tożsamość osób składających podpisy w imieniu Kredytobiorcy w mojej obecności... (czytelny podpis pracownika Banku) * niepotrzebne skreślić ** dotyczy tylko umów z terminem spłaty dłuższym niż rok 8

UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY KOMERCYJNY Nr...

UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY KOMERCYJNY Nr... UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY KOMERCYJNY Nr... zwana dalej Umową, zawarta w dniu...w. pomiędzy: Bankiem Spółdzielczym w Dołhobyczowie z siedzibą w Dołhobyczowie ul. Partyzantów 3 22-540 Dołhobyczów, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,.

UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,. UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,. Zwana dalej Umową, zawarta w dniu..w.. pomiędzy: Bankiem Spółdzielczym w Dołhobyczowie z siedzibą w Dołhobyczowie ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej zwany dalej "Regulaminem" określa obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie warunki, zasady, tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 21 stycznia 2013 roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie z dnia 12.02.2009 r. Regulamin udzielania kredytów pomostowych na finansowanie projektów objętych

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR W Z Ó R Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR zwana dalej Umową kredytu zawarta w dniu, [data zawarcia umowy], w [miejsce zawarcia umowy] pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa)

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) UMOWA POŻYCZKI nr... W dniu... w Opolu pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały 28 / 2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 26.07.2010 r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Załącznik do Uchwały Nr 20 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 30 grudnia 2011r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO BANK SPÓŁDZIELCZY W K O Ż U C H O W I E REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytu Gotówkowego, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM BANK SPÓŁDZIELCZY W K O Ż U C H O W I E REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR Obowiązuje od dnia 18 grudnia 2011 r. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR W dniu */ wypełnia PKO Bank Polski SA pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym Załącznik do Uchwały nr 6/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 stycznia 2015 r. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym Wejherowo, styczeń 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

BRE Bank SA. Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013)

BRE Bank SA. Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013) BRE Bank SA Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013) Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia Kredytu w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w Strzałkowie

PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w Strzałkowie Uchwała nr 40 /2007 Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie z dnia 9.08.2007r. PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Strzałkowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej FM Bank

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej FM Bank Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej FM Bank Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin zawiera ogólne warunki udzielania kredytów ( Kredyty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu obrotowego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r.

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r. Biznes Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych Warszawa, grudzień 2011 r. Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych 1. 1. Regulamin kredytowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy: Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Okopowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Jarocinie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Jarocinie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 136/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 08.03.2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin marzec 2013r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo