KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO"

Transkrypt

1 URZĄD STATYSTYCZNY W ZELONEJ GÓRZE Wyniki wstępne KOMUNKAT O SYTUACJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKEGO tel.: MAJ Podstawowe tendencje kształtujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa lubuskiego w maju 2010 r. Na rynku pracy, w sektorze przedsiębiorstw zanotowano wzrost przeciętnego zatrudnienia, zarówno w skali miesiąca, jak i w skali roku. Przeciętne zatrudnienie było wyższe w omawianych okresach w przemyśle, w tym w przetwórstwie przemysłowym. Bezrobocie rejestrowane w końcu maja br. było mniejsze niż przed miesiącem, ale wyższe w porównaniu do analogicznego miesiąca ub. roku. Większość rejestrujących się bezrobotnych znalazła się w rejestrach urzędów pracy po raz kolejny. Pracodawcy zgłosili mniejsze zapotrzebowanie na pracowników niż w kwietniu br. i maju ub. roku. Zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, odnotowano dalszy spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w relacji do poprzedniego miesiąca. Płace pozostały jednak na poziomie wyższym niż przed rokiem. Przeciętne wynagrodzenie w Lubuskiem stanowiło 84% średniej krajowej. Efekty budownictwa mieszkaniowego były wyższe niż w poprzednim miesiącu i w maju ub. roku. Pomimo tendencji wzrostowych zanotowanych w maju br. od początku roku powstało mniej nowych mieszkań niż w tym samym okresie ub. roku. W okresie pięciu miesięcy zanotowano większą ilość mieszkań, których budowę rozpoczęto. Wydano równocześnie mniej pozwoleń na budowę w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku. W porównaniu do poprzedniego miesiąca, wzrosły ceny skupu zbóż, żywca rzeźnego i mleka. Na targowiskach więcej płacono za pszenicę, mniej za żyto, natomiast nie odnotowano sprzedaży żywca wieprzowego i prosiąt na chów. Wartość produkcji sprzedanej w przemyśle (w tym w przetwórstwie przemysłowym) wzrosła w relacji do kwietnia br. i podobnie jak w poprzednich miesiącach br., była zdecydowanie wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku. Przychody uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług przedsiębiorstw budowlanych były wyższe niż przed miesiącem i przed rokiem. Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w porównaniu do poprzedniego miesiąca, ale spadła w porównaniu do maja ub. roku. Ze względu na niekorzystne warunki meteorologiczne w pierwszych miesiącach br. wartość przychodów przedsiębiorstw budowlanych w okresie styczeń-maj była niższa niż przed rokiem. Sprzedaż detaliczna zrealizowana w sektorze przedsiębiorstw była wyższa zarówno w relacji do poprzedniego miesiąca, jak i do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. Sprzedaż hurtowa spadła w stosunku do kwietnia br., była jednak wyższa niż w maju ub. roku. U W A G Prezentowane w niniejszym komunikacie dane: - o pracujących, zatrudnieniu i wynagrodzeniach oraz o przychodach ze sprzedaży produkcji przemysłu i budownictwa, a także o sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów w ujęciu miesięcznym dotyczą sektora przedsiębiorstw, tj. podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle; transportu i gospodarki magazynowej; działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacji i komunikacji; działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości; działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, działalności firm centralnych (head offices); doradztwa związanego z zarządzaniem; działalności w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych; reklamy, badania rynku i opinii publicznej; pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej; działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją; naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; pozostałej indywidualnej działalności usługowej. - o wynikach finansowych przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe (z wyjątkiem podmiotów, których podstawowym rodzajem działalności jest działalność zaklasyfikowana według PKD do sekcji,,rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo oraz,,działalność finansowa i ubezpieczeniowa ), w których liczba pracujących przekracza 49 osób, - o nakładach inwestycyjnych - w ujęciu kwartalnym - dotyczą podmiotów gospodarczych (bez względu na rodzaj działalności) prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. Dane w ujęciu wartościowym oraz wskaźniki struktury podano w cenach bieżących. Wskaźniki dynamiki zaprezentowano na podstawie wartości w cenach bieżących z wyjątkiem przemysłu, dla którego podano je na podstawie wartości w cenach stałych (średnie ceny bieżące 2005 r.)

2 RYNEK PRACY ZATRUDNENE W maju br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 114,3 tys. osób i było o 0,3% wyższe aniżeli w poprzednim miesiącu (w kraju przeciętne zatrudnienie było wyższe o 0,2%). W sektorze prywatnym, który koncentrował 91,0% ogółu, przeciętne zatrudnienie zwiększyło się o 0,4%, a w sektorze publicznym zmniejszyło się o 0,1%. Przeciętne miesięczne zatrudnienie według wybranych działów przetwórstwa przemysłowego (w osobach) Wyszczególnienie maj Produkcja artykułów spożywczych Produkcja wyrobów tekstylnych Produkcja odzieży Produkcja skór i wyrobów skórzanych Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny Produkcja papieru i wyrobów z papieru Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych Produkcja wyrobów z metali Produkcja urządzeń elektrycznych Produkcja maszyn i urządzeń Produkcja pojazdów samochodowych Produkcja mebli W przemyśle przeciętne zatrudnienie w omawianym miesiącu wyniosło 65,0 tys. osób, w tym w przetwórstwie przemysłowym 60,3 tys. osób. W porównaniu do kwietnia br. przeciętne zatrudnienie, zarówno w przemyśle jak i w przetwórstwie przemysłowym wzrosło o 0,4%. Liczba przeciętnie zatrudnionych w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła ponadto w większości sekcji, m.in.: w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej o 2,3%, transporcie i gospodarce magazynowej o 0,6%, administrowaniu i działalności wspierającej o 0,5% i budownictwie o 0,2%. W handlu; naprawie pojazdów samochodowych przeciętne zatrudnienie pozostało na niezmienionym poziomie. W porównaniu do maja ub. roku przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 1,2% (w kraju wzrosło o 0,5%), w tym w sektorze prywatnym o 2,0%, natomiast w sektorze publicznym zmniejszyło się o 6,5%. W przemyśle przeciętne zatrudnienie w skali roku zwiększyło się o 1,6%, w tym w przetwórstwie przemysłowym o 1,7%. W przetwórstwie przemysłowym tendencje wzrostowe w omawianym okresie odnotowano w 10 działach (spośród 22), największy wpływ na ogólny wzrost przeciętnego zatrudnienia w omawianej sekcji miało zwiększenie jego poziomu m.in. w produkcji: pojazdów samochodowych, przyczep i naczep o 14,0%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny o 7,2%, artykułów spożywczych o 5,4%, maszyn i urządzeń o 5,3%, mebli o 1,6%. Mniejszy poziom przeciętnego zatrudnienia zanotowano m.in. w działach: produkcja odzieży o 12,6%, produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych o 6,1%, produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych o 5,4%, produkcja wyrobów z metali o 1,5%. DYNAMKA PRZECĘTNEGO ZATRUDNENA W SEKTORZE PRZEDSĘBORSTW (przeciętne miesięczne 2005 = 100) 120,0 % 115,0 110,0 105,0 X X X X X X X X X X X X Polska Lubuskie Powyżej poziomu notowanego w maju ub. roku kształtowało się ponadto przeciętne zatrudnienie w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca o 20,7%, transport i gospodarka magazynowa wzrost o 4,9%. Poniżej ubiegłorocznego poziomu przeciętne zatrudnienie wystąpiło w handlu; naprawie pojazdów samochodowych o 6,2%, budownictwie o 8,5%. W okresie styczeń-maj br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 113,6 tys. osób i było o 1,3% niższe niż w tym samym okresie ub. roku. W kraju zmniejszyło się o 0,8%. W stosunku do pięciu miesięcy ub. roku zatrudnienie zmniejszyło 2

3 się m.in. w sekcjach: budownictwo o 11,4%, handel; naprawa pojazdów samochodowych o 6,8%, przemysł o 1,0%, w tym w przetwórstwo przemysłowe o 1,2%, w transport, gospodarka magazynowa o 0,8%. Wyższe niż przed rokiem przeciętne zatrudnienie było m.in. w administrowaniu i działalności wspierającej o 14,3%. STRUKTURA PRZECĘTNEGO ZATRUDNENA W SEKTORZE PRZEDSĘBORSTW WEDŁUG SEKCJ W MAJU 2010 R. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Przetwórstwo przemysłowe Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja Budownictwo Handel; naprawa pojazdów samochodowych Transport i gospodarka magazynowa Zakwaterowanie i gastronomia Administrowanie i działalność wspierająca Pozostałe sekcje BEZROBOCE BEZROBOTN ZAREJESTROWAN ORAZ STOPA BEZROBOCA REJESTROWANEGO WEDŁUG PODREGONÓW POWATÓW W MAJU 2010 R. Stan w końcu miesiąca W końcu maja br. w powiatowych urzędach pracy województwa było zarejestrowanych bezrobotnych, czyli o 2816 osób mniej (o 4,6%) niż w kwietniu br., a 4191 osób więcej (7,7%) w porównaniu do maja ub. roku. Od początku roku bezrobocie rejestrowane zmniejszyło się o 3,5%. Stopa bezrobocia wyniosła 15,3%, wobec 16,0% w kwietniu br. i 14,5% w maju ub. roku. W kraju wskaźnik ten wyniósł 11,9%, 12,3% w poprzednim miesiącu i 10,7% przed rokiem. Kobiety pozbawione pracy stanowiły 51,6% ogółu bezrobotnych (30425 osób), ich liczba zmniejszyła się o 2,7% w porównaniu do kwietnia ub. roku, a do stanu sprzed roku wzrosła o 6,7%. Bezrobocie wśród mężczyzn odpowiednio zmniejszyło się o 6,4% i wzrosło o 8,7%. Mieszkańcy miast stanowili 59,7% ogółu bezrobotnych (przed rokiem 57,1%). Na terenach wiejskich w końcu kwietnia br. ewidencją objętych było bezrobotnych, czyli o 5,5% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 1,0% więcej niż przed rokiem. Prawa do zasiłku nie posiadało osób, tj. 78,5% populacji, przed miesiącem było to 77,9%, a przed rokiem 71,7%. Na wsi zasiłku nie otrzymywało osób, czyli 79,3% zarejestrowanych bezrobotnych wobec 72,0% przed rokiem. Wśród bezrobotnych osób pracowało poprzednio zawodowo, a zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy stanowili 2,5% populacji, wobec 2,6% w kwietniu br. i 2,9% w maju ub. roku. 3

4 STOPA BEZROBOCA REJESTROWANEGO Stan w końcu miesiąca 20,0 % 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 X X X X X X X X X X X X Polska Lubuskie Wybrane grupy zarejestrowanych bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Stan w dniu 31 Wyszczególnienie Zarejestrowani bezrobotni: do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych W grupach będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy było: o 3,3% więcej osób do 25 roku życia niż w maju ub. roku, osób powyżej 50 roku życia o 14,4% więcej, osób długotrwale bezrobotnych 16,9% więcej. Długotrwale bezrobotni stanowili 41,0% ogółu bezrobotnych. W maju br. w urzędach pracy włączono do ewidencji 8382 nowych bezrobotnych, tj. o 7,0% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 7,1% mniej niż przed rokiem. Osoby pracujące poprzednio zawodowo stanowiły 72,3% tej grupy, mieszkańcy miast 62,1%, kobiety 47,9%. Zdecydowana większość rejestrujących się bezrobotnych (80,1% ogółu) to osoby zarejestrowane w rejestrach bezrobotnych po raz kolejny. Prawa do zasiłku nie posiadało 81,7% nowo zarejestrowanych bezrobotnych. W omawianym miesiącu wyrejestrowano osób, tj. mniej o 8,3% w porównaniu do poprzedniego miesiąca i o 6,5% więcej niż w maju ub. roku. Pracę w różnych formach podjęło 4230 osób, natomiast 2820 osób wskutek niepotwierdzenia gotowości do pracy utraciło status bezrobotnego. W maju br. 777 bezrobotnych rozpoczęło szkolenia, 996 osób rozpoczęło staż, do prac interwencyjnych i publicznych skierowano łącznie 451 osób, a do prac społecznie użytecznych 1230 osób. W omawianym miesiącu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 4388 ofert zatrudnienia, wobec 4986 w kwietniu br. i 4469 przed rokiem. W celu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej było 2213 ofert, dla stażystów 998, a do wykonywania prac społecznie użytecznych 1176 ofert. W końcu maja na 1 wolne miejsce pracy przypadało 30 bezrobotnych i wielkość ta była mniejsza niż przed miesiącem i przed rokiem. Wydatki z Funduszu Pracy w okresie styczeń-maj br. wyniosły 101,8 mln zł (w maju 29,2 mln zł). Na zasiłki dla bezrobotnych przeznaczono 53,7% ogółu środków, na programy promocji zatrudnienia 42,2%. WYNAGRODZENA W maju br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 2810,04 zł (tj. 84,0% średniej krajowej) i było o 0,8% niższe niż przed miesiącem. W kraju przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3346,61 zł, tj. o 1,5% mniej niż w poprzednim miesiącu. Średnia płaca w sektorze publicznym ukształtowała się na poziomie 3154,63 zł, a w prywatnym 2776,10 zł, tj. niższym niż w kwietniu br. odpowiednio o 2,3% i 0,6%. Spadek wynagrodzeń w stosunku do poprzedniego miesiąca odnotowano m.in. w sekcjach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna o 10,2%, budownictwo o 4,8%, informacja i komunikacja o 4,1% oraz obsługa rynku nieruchomości o 2,3%. Płace niższe niż w kwietniu br. notowano także w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem; naprawą pojazdów samochodowych o 0,4% oraz transportem i gospodarką magazynową o 0,1%. Wzrost wynagrodzenia w skali miesiąca obserwowano m.in. w przemyśle o 1,3%, w tym w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji o 10,2% oraz w przetwórstwie przemysłowym o 0,8%, a także w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia o 0,6% oraz administrowanie i działalność wspierająca o 0,2%. Spośród 22 działów przetwórstwa przemysłowego w 8 skupiających łącznie 42,3% zatrudnionych w przemyśle płace były wyższe niż przed miesiącem, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep o 12,2%, w naprawie, konserwacji i 4

5 instalowaniu maszyn i urządzeń o 11,7% oraz w produkcji: metali o 4,2%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych o 4,0%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych o 3,0%, w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji o 0,3%. Spadek płac w stosunku do poprzedniego miesiąca notowano w produkcji: papieru i wyrobów z papieru o 9,4%, chemikaliów i wyrobów chemicznych o 8,2%, mebli o 6,9%, wyrobów tekstylnych o 3,4%, artykułów spożywczych o 3,2%, urządzeń elektrycznych o 2,9%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny o 1,9%, skór i wyrobów skórzanych o 1,5%, odzieży o 0,7%. DYNAMKA PRZECĘTNEGO MESĘCZNEGO WYNAGRODZENA BRUTTO W SEKTORZE PRZEDSĘBORSTW (przeciętne miesięczne 2005 = 100) 146,0 % 142,0 138,0 134,0 130,0 126,0 122,0 118,0 114,0 110,0 106,0 X X X X X X X X X X X X Polska Lubuskie W relacji do maja ub. roku przeciętne płace w sektorze przedsiębiorstw wzrosły o 6,8% (wobec wzrostu w kraju o 4,8%) i były wyższe niż przed rokiem zarówno w sektorze prywatnym (o 7,0%), jak i w publicznym (o 6,5%). Podobnie jak w poprzednich dwóch miesiącach, najbardziej dynamiczny wzrost wynagrodzeń w skali roku obserwowano w sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 31,6%). W mniejszym stopniu wzrosły płace w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 9,4%), przemysł (o 8,0%), obsługa rynku nieruchomości (o 7,5%), budownictwo (o 5,3%), transport i gospodarka magazynowa (o 2,7%) oraz handel hurtowy i detaliczny (o 1,3%). Niższe niż przed rokiem były wynagrodzenia w informacji i komunikacji o 5,1% oraz w administrowaniu i działalności wspierającej o 0,6%. ODCHYLENA PRZECĘTNYCH MESĘCZNYCH WYNAGRODZEŃ BRUTTO OD PRZECĘTNEGO W WOJEWÓDZTWE W WYBRANYCH SEKCJACH W MAJU 2010 R. 3,0% przetwórstwo przemysłowe 12,2% dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja -7,5% -15,7% budownictwo handel; naprawa pojazdów samochodowych -10,6% transport i gospodarka magazynowa -36,6% zakwaterowanie i gastronomia 48,4% informacja i komunikacja działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 9,1% obsługa rynku nieruchomości 185,6% -39,7% -10,1% administrowanie i działalność wspierająca działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją -24,9% pozostała działalność usługowa 5

6 W przetwórstwie przemysłowym notowano wzrost płac na poziomie 7,6%, w tym najbardziej znaczący w działach: produkcja urządzeń elektrycznych o 25,3% i produkcja metali o 23,6%. W produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep wynagrodzenia wzrosły średnio o 15,3%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń o 14,7%, w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych o 12,3%, w produkcji maszyn i urządzeń o 11,7% oraz w produkcji wyrobów z metali o 10,4%. Tylko w 2 działach przetwórstwa przemysłowego płace nie osiągnęły poziomu z ub. roku, w tym w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny przeciętne wynagrodzenie było o 7,8% niższe niż prze rokiem. W okresie styczeń-maj br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 2820,84 zł, tj. o 6,1% wyższym niż w analogicznym okresie ub. roku. W kraju płace przekroczyły poziom ubiegłoroczny średnio o 3,3%. MESZKANA W maju br., według wstępnych danych, oddano do użytkowania 253 mieszkania, z tego 122 oddali inwestorzy indywidualni, 76 towarzystwa budownictwa społecznego, 44 inwestorzy budujący mieszkania na sprzedaż lub wynajem, a 11 gminy w ramach budownictwa komunalnego. Uzyskane efekty były wyższe o 16,1% od uzyskanych przed miesiącem i o 43,8% w porównaniu do maja ub. roku. W kraju oddano do użytkowania 9215 mieszkań, tj. mniej o 5,9% w porównaniu do kwietnia br. i o 7,0% mniej niż w maju ub. roku. Od początku roku w województwie oddano łącznie 1003 mieszkania, ilość ta oznacza zmniejszenie w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 19,4%. W kraju w omawianym okresie powstały mieszkania, tj. mniej o 17,5% niż przed rokiem. W województwie lubuskim dominuje budownictwo indywidualne, w którym oddano 706 mieszkań (70,4% ogółu), kolejne 125 mieszkań było przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem (12,5%), 120 w budownictwie społecznym czynszowym (12,0%) oraz 52 w pozostałych formach budownictwa mieszkaniowego. Powierzchnia użytkowa nowych mieszkań wyniosła 108,7 tys. m 2 i była o 23,5% mniejsza niż w okresie pięciu miesięcy ub. roku. Przeciętne mieszkanie miało powierzchnię użytkową 108,4 m 2 i była o 5,1% mniejsza niż przed rokiem. Na przeciętną wielkość mieszkań wpływ miały mieszkania indywidualne (129,2m 2 ). Mieszkania społeczne czynszowe miały przeciętną powierzchnię 49,1m 2, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem 76,2m 2, a komunalne 37,5m 2. W okresie pięciu miesięcy br. rozpoczęto budowę 2077 mieszkań, tj. o 32,1% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku, w tym 1106 w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem i 774 w budownictwie indywidualnym. W omawianym okresie wydano 1459 pozwoleń na budowę tj. o 17,2% mniej niż przed rokiem, w tym 986 dla inwestorów indywidualnych, 436 na sprzedaż lub wynajem. DYNAMKA MESZKAŃ ODDANYCH DO UŻYTKOWANA (analogiczny okres 2005 = 100) 180,0% 155,0 130,0 105,0 80,0 55,0 30, X -X - - -X -X - - -X -X Polska Lubuskie ROLNCTWO W maju br. średnia temperatura powietrza wynosiła 11,9 o C i była niższa o 2,1 o C od średniej temperatury z lat i o 2,2 o C niższa od średniej temperatury z maja br. W dekadzie miesiąca minimalne temperatury mierzone w budce meteorologicznej wynosiły 3,5 o C, a przy gruncie spadały do 0 o C. Najcieplej było 22 maja br., termometr w budce wskazał 21 o C. Suma opadów atmosferycznych, wynosząca 108,5 mm/m 2, była wyższa o 19,6 mm w porównaniu do analogicznego miesiąca ub. roku i o 62,4 mm wyższa od średniej sumy opadów z lat Najwięcej deszczu, 23,5 mm/m 2, spadło w dniach 2-3 maja br. 6

7 Panujące w omawianym okresie warunki atmosferyczne (niskie temperatury, duże ilości opadów) znacznie utrudniały prowadzenie prac polowych oprysków i prac pielęgnacyjnych oraz wpłynęły na opóźnienie wegetacji roślin sadowniczych. Lokalnie wystąpiły wymoknięcia i podtopienia, zwłaszcza w dorzeczach rzek Odry i Warty. W maju br., w porównaniu do poprzedniego miesiąca, wzrosły ceny skupu zbóż, żywca rzeźnego i mleka. Na targowiskach więcej płacono za pszenicę, mniej za żyto, natomiast nie odnotowano sprzedaży żywca wieprzowego i prosiąt na chów. Cena skupu pszenicy wynosiła 46,94 zł za dt i w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 4,9%, natomiast w skali roku obniżyła się o 7,0%. Cena skupu żyta zwiększyła się w ciągu miesiąca o 3,3% do poziomu 33,67 zł za dt, natomiast w porównaniu do poprzedniego roku spadła o 11,3%. Na wytypowanych do badania targowiskach płacono 78,00 zł za dt pszenicy, tj. więcej niż w poprzednim miesiącu o 1,3%, natomiast mniej niż przed rokiem o 2,5%. Cena 1 dt żyta, wynosząca 72,50 zł, zmniejszyła się w ciągu miesiąca o 4,2%, natomiast w porównaniu do poprzedniego roku wzrosła o 3,6%. W obrocie giełdowym, w porównaniu do poprzedniego miesiąca, wystąpiły zmiany cen większości rodzajów zbóż. Więcej płacono za konsumpcyjną pszenicę i żyto odpowiednio o 0,6% i 5,3% oraz paszowy owies i pszenżyto odpowiednio o 4,8% i 0,8%. Cena jęczmienia paszowego obniżyła się o 2,5%. Na poziomie poprzedniego miesiąca pozostała cena pszenicy paszowej. Szczegółowe informacje na temat wysokości cen zbóż w poszczególnych dekadach maja br. przedstawiono w tabeli: Rodzaje zbóż w złotych za tonę Pszenica konsumpcyjna Pszenica paszowa Żyto konsumpcyjne Jęczmień paszowy Owies paszowy Pszenżyto paszowe Źródło: Zielonogórska Giełda Rolno Towarowa S.A. Cena skupu żywca wołowego, wynosząca 3,91 zł za kg, wzrosła w ciągu miesiąca o 7,1%, natomiast w skali roku spadła o 14,1%. Żywiec wieprzowy skupowano w cenie 4,02 zł za kg, tj. wyższej niż przed miesiącem o 7,8%, ale niższej niż przed rokiem o 17,1%. Cena skupu żywca drobiowego wzrosła w ciągu miesiąca o 4,1% do poziomu 3,82 zł za kg, natomiast w skali roku obniżyła się o 10,5%. Cena skupu mleka krowiego wynosiła 104,46 zł za hl i była wyższa niż przed miesiącem i rokiem odpowiednio o 0,7% i 16,3%. W maju br. cena skupu 1 kg żywca wieprzowego równoważyła wartościowo 4,5 kg zestawu pasz, w porównaniu do poprzedniego miesiąca wskaźnik ten wzrósł o 4,7%, natomiast w skali roku obniżył się o 10,0%. Relacja ceny skupu żywca wieprzowego do ceny targowiskowej żyta wynosiła 5,5 i zwiększyła się w ciągu miesiąca o 12,2%, natomiast w porównaniu do poprzedniego roku zmniejszyła się o 20,3%. PRZEMYSŁ BUDOWNCTWO PRZEMYSŁ W maju br. przychody ze sprzedaży wyrobów i usług uzyskane przez podmioty gospodarcze sektora przedsiębiorstw wyniosły 2178,7 mln zł (w cenach bieżących), tj. o 10,1% więcej niż w poprzednim miesiącu (wobec wzrostu w kraju na poziomie 2,0%). Podobnie jak w poprzednich miesiącach produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się znacznie powyżej poziomu z analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Wzrost o 36,2% w skali roku (przy wzroście w kraju średnio o 14,0%) stawia lubuskie na czele województw o najwyższym tempie wzrostu produkcji w przemyśle. W przetwórstwie przemysłowym, stanowiącym 95,9% ogółu przychodów w przemyśle, produkcja sprzedana przemysłu była o 10,7% wyższa w stosunku do poprzedniego miesiąca. W kraju wzrost wyniósł 3,2%. Powyżej poziomu sprzed miesiąca ukształtowała się m.in. produkcja: maszyn i urządzeń o 30,1%, wyrobów tekstylnych o 19,9%, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji o 13,2%, metali o 12,4%, chemikaliów i wyrobów chemicznych o 9,2%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych o 8,2%, urządzeń elektrycznych o 7,3% oraz artykułów spożywczych o 4,1%. Spośród 22 działów przetwórstwa przemysłowego w 9 wartość produkcji sprzedanej była niższa niż w kwietniu br., w tym w produkcji skór i wyrobów skórzanych o 16,3%, mebli o 11,5 %, odzieży o 9,0%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń o 6,0% oraz w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep o 2,7%. W relacji do analogicznego miesiąca ub. roku sprzedaż przetwórstwa przemysłowego wzrosła o 38,8% (w kraju o 15,0%). 7

8 DYNAMKA PRODUKCJ SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU (przeciętna miesięczna 2005 = 100; ceny stałe) 180,0% 170,0 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 X X X X X X X X X X X X Polska Lubuskie Dynamika produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego według wybranych działów w kwietniu 2010 r. (w %) Wyszczególnienie 2009=100 Przetwórstwo przemysłowe 138,8 w tym: produkcja urządzeń elektrycznych 212,0 naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 189,4 poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 186,9 produkcja metali 161,4 produkcja wyrobów z metali 149,6 produkcja odzieży 148,9 produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 121,6 produkcja wyrobów tekstylnych 119,4 produkcja maszyn i urządzeń 113,4 produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 112,4 produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 112,2 produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 107,2 produkcja skór i wyrobów skórzanych 105,8 produkcja artykułów spożywczych 104,1 produkcja papieru i wyrobów z papieru 102,9 produkcja mebli 98,5 produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny 98,2 Wyższe niż przed rokiem przychody odnotowano w 19 działach, których łączny udział w sprzedaży przetwórstwa przemysłowego wyniósł 79,9%, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych odnotowano wzrost w skali roku o 112,0%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń o 89,4%. Nie osiągnęła poziomu sprzed roku produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny oraz produkcja mebli, które wyniosły odpowiednio o 1,8% i 1,5% mniej niż w maju ub. roku. W okresie styczeń-maj br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie 9574,8 mln zł, tj. o 27,0% wyższym w stosunku do analogicznego okresu ub. roku. W przetwórstwie przemysłowym obserwowano wzrost w ujęciu rocznym o 29,2%. W kraju wartość przychodów w przemyśle i w przetwórstwie przemysłowym wzrosła odpowiednio o 10,1% i 11,2%. Wydajność pracy mierzona wartością produkcji sprzedanej na 1 zatrudnionego, w okresie styczeń-maj br., wyniosła w przemyśle 148,1 tys. zł, w tym w przetwórstwie przemysłowym 151,3 tys. zł i wzrosła w skali roku odpowiednio o 28,2% i 30,7% (w cenach stałych). W okresie pięciu miesięcy br. zwiększyła się, na tle analogicznego okresu ub. roku, produkcja m.in.: tarcicy iglastej ponad 2-krotnie, pieczywa świeżego o 43,6%, papieru i tektury o 16,4%, wyrobów z tworzyw sztucznych o 4,2%. Zmniejszyła się m. in. produkcja: obuwia z wierzchami wykonanymi ze skóry o 41,7%, mięsa wieprzowego świeżego lub chłodzonego o 20,8%, kawałków z indyków świeżych lub chłodzonych o 10,3%, mebli o 7,5%. 8

9 STRUKTURA PRODUKCJ SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚC SEKCJ W MAJU 2010 R. według sektorów własności według sekcji 3,6% 1,3% 2,8% przetwórstwo przemysłowe 96,4% 95,9% dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja pozostałe sekcje sektor publiczny sektor prywatny BUDOWNCTWO W maju br. przedsiębiorstwa budowlane osiągnęły przychody ze sprzedaży produkcji i usług w wysokości 185,7 mln zł (w cenach bieżących) i były one wyższe w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 88,9%, a porównaniu do maja ub. roku wzrosły o 1,4%. Produkcja budowlano-montażowa w omawianym miesiącu, o wartości 73,6 mln zł, była wyższa o 31,5% od wyników kwietniowych, a w porównaniu do maja ub. roku zmniejszyła się o 41,9%. W kraju wartość produkcji budowlano montażowej(w cenach stałych) była wyższa o 17,6% niż przed miesiącem i o 2,3% większa niż w maju ub. roku. DYNAMKA PRODUKCJ BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ (przeciętna miesięczna 2005 = 100; ceny bieżące) 450,0 % 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 X X X X X X X X X X X X Polska Lubuskie W okresie styczeń-maj br. przychody ze sprzedaży w budownictwie wyniosły 506,6 mln zł, tj. o 20,9% mniej niż przed rokiem (licząc w cenach bieżących). Prawie całość przychodów (99,5%) wykonały jednostki sektora prywatnego. Produkcja budowlanomontażowa w tym czasie osiągnęła 271,6 mln zł i była o 33,3% niższa aniżeli w okresie pięciu miesięcy ub. roku, a jej udział w sprzedaży ogółem stanowił 53,6%. W kraju, w porównaniu do pięciu miesięcy poprzedniego roku zanotowano zmniejszenie przychodów o 8,7% (licząc w cenach stałych). Spadek wartości produkcji budowlano-montażowej na tle ub. roku zanotowano w przedsiębiorstwach budowlanych zajmujących się wznoszeniem obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 44,2%) oraz wznoszeniem budynków (o 38,5%). Przedsiębiorstwa budowlane wykonujące specjalistyczne roboty zanotowały wzrost przychodów o 13,6%. Wydajność pracy w budownictwie, mierzona wartością przychodu ze sprzedaży na 1 zatrudnionego, w okresie styczeń - maj br. wyniosła 71,1 tys. zł i była o 10,7% niższa niż przed rokiem. 9

10 STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW USŁUG W BUDOWNCTWE WEDŁUG DZAŁÓW W MAJU 2010 R. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% budowa budynków budowa obiektów inżynierii lądowej roboty budowlane specjalistyczne HANDEL W maju br. sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe wyniosła 441,0 mln zł (w cenach bieżących), tj. o 0,6% więcej niż w kwietniu br. Powyżej poziomu z poprzedniego miesiąca ukształtowała się m.in. sprzedaż: włókna, odzieży, obuwia o 8,8%, paliw stałych, ciekłych i gazowych o 5,6%, mebli, RT, AGD o 3,3%, farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu ortopedycznego o 1,6% oraz pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach o 1,0%. Nie osiągnęła wartości sprzed miesiąca sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (była o 7,9% niższa niż w kwietniu br.), sprzedaż prasy, książek, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 7,8%), sprzedaż pojazdów samochodowych motocykli, części (o 5,8%) oraz sprzedaż żywności, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz wyrobów tytoniowych (o 3,6%). DYNAMKA SPRZEDAŻY DETALCZNEJ TOWARÓW (w cenach bieżących) 120,0% 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 X X X X m-c poprzedni = 100 analogiczny okres roku poprzedniego=100 10

11 W relacji do maja ub. roku obroty w handlu detalicznym wzrosły o 11,4%. Podobnie jak przed miesiącem, najbardziej znacząco wzrosła sprzedaż paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 49,7%) i sprzedaż żywności, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz wyrobów tytoniowych (o 31,7%). Sprzedaż mebli, RT, AGD wzrosła o 11,7%, a sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych o 2,2%. Najgłębszy spadek sprzedaży w skali roku notowano w jednostkach prowadzących sprzedaż farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu ortopedycznego o 29,4% oraz pojazdów samochodowych, motocykli, części o 10,0%. Niższa niż przed rokiem była także pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach o 7,0% oraz sprzedaż włókna, odzieży, obuwia o 5,3%. Sprzedaż hurtowa zrealizowana w maju br. przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe wyniosła 546,0 mln zł, tj. o 3,5% mniej niż przed miesiącem, natomiast o 4,0% więcej niż przed rokiem. nne dane charakteryzujące województwo można znaleźć w publikacjach naszego Urzędu oraz w publikacjach ogólnopolskich GUS. Zapraszamy do nternetu na strony Zielona Góra, czerwiec 2010 r. 11

12 WYBRANE DANE O WOJEWÓDZTWE LUBUSKM WYSZCZEGÓLNENE X X X X Ludność a (w tys. osób) , , , , Bezrobotni zarejestrowani a (w tys. osób) ,7 56,3 57,3 56,2 54,7 54,4 55,2 55,6 55,6 56,1 58,1 61, ,5 68,1 66,1 61,7 58,9 Stopa bezrobocia ab (w %) ,2 14,8 15,0 14,8 14,5 14,4 14,6 14,7 14,7 14,8 15,2 15, ,2 17,4 16,9 16,0 15,3 Oferty pracy (w ciągu miesiąca) Liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy a Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw c ,9 115,4 114,0 113,7 113,0 112,8 112,2 112,3 112,1 112,6 112,6 112,7 (w tys. osób) ,5 113,4 113,7 113,9 114,3 poprzedni miesiąc = ,7 98,7 98,8 99,7 99,4 99,8 99,5 100,1 99,8 100,4 99,9 100, ,7 99,9 100,2 100,2 100,3 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,3 100,7 99,1 98,7 97,9 98,0 97,7 97,7 95,3 95,9 96,4 98, ,1 98,3 99,7 100,2 101,2 Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze , , , , , , , , , , , ,65 przedsiębiorstw c (w zł) , , , , ,04 poprzedni miesiąc = ,7 100,1 106,8 96,7 99,5 102,5 102,1 99,6 100,0 99,1 104,3 106, ,2 100,2 107,4 99,3 99,2 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,6 103,8 106,1 102,6 103,1 101,9 102,6 103,5 104,4 103,2 107,1 105, ,6 103,7 104,2 107,1 106,8 Mieszkania oddane do użytkowania (od początku roku) analogiczny okres poprzedniego roku = ,4 113,9 130,3 106,2 92,5 106,8 105,9 106,4 102,3 127,5 98,5 87, ,5 60,4 63,4 69,9 80,6 Nakłady inwestycyjne d (w tys. zł; ceny bieżące) analogiczny okres poprzedniego roku = ,0.. 78,5.. 80, Produkcja sprzedana przemysłu c (w cenach stałych): poprzedni miesiąc = ,4 104,0 115,8 101,0 96,0 111,9 93,5 103,6 117,2 104,9 92,2 82, ,0 105,5 110,3 97,3 110,1 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,8 90,7 108,5 103,1 107,8 119,1 115,7 124,3 120,6 119,6 135,9 131,7 Produkcja budowlano montażowa c (w cenach bieżących): ,4 130,0 123,6 120,0 136,2 poprzedni miesiąc = ,6 59,0 145,3 99,9 159,1 90,9 157,5 60,8 118,0 137,3 57,6 185, ,7 130,7 177,5 86,3 131,5 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,1 97,0 100,7 80,1 153,3 127,4 233,5 146,3 146,4 140,2 118,7 128, ,0 66,6 81,3 70,2 58,1 a Stan w końcu okresu. b Udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo. c W przedsiębiorstwach z większą od 9 liczbą pracujących. d W przedsiębiorstwach z większą od 49 liczbą pracujących; dane są prezentowane narastająco. 12

13 WYBRANE DANE O WOJEWÓDZTWE LUBUSKM (dok.) WYSZCZEGÓLNENE X X X X Sprzedaż detaliczna towarów a (w cenach bieżących): poprzedni miesiąc = ,2 99,8 107,6 110,7 89,6 103,1 104,3 94,3 100,1 100,9 93,6 119, ,6 98,9 114,9 99,5 100,6 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,9 91,6 90,1 98,9 91,6 90,4 96,8 93,3 94,4 97,0 104,4 110,0 Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych b : ,3 103,4 110,4 99,3 111,4 analogiczny okres poprzedniego roku = , , , ,6 skupu ziarna zbóż: poprzedni miesiąc = ,9 110,8 89,6 95,8 102,6 109,9 79,3 92,1 108,6 88,7 110,9 92, ,1 97,6 96,1 101,0 108,1 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,0 61,3 56,0 56,2 61,1 68,1 64,7 68,5 79,1 79,4 95,1 87,0 skupu żywca rzeźnego wołowego: ,5 78,8 84,6 89,1 93,9 poprzedni miesiąc = ,4 100,0 106,7 100,9 105,1 93,6 103,5 85,3 108,8 96,6 96,5 106, ,0 102,5 97,1 89,9 107,1 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,6 106,9 114,7 123,0 131,9 110,1 117,6 103,9 106,5 103,9 101,9 104,9 skupu żywca rzeźnego wieprzowego: ,5 104,0 94,6 84,3 85,9 poprzedni miesiąc = ,5 101,4 105,1 105,3 97,6 104,5 89,9 104,4 92,2 100,9 92,8 97, ,5 96,9 105,9 94,7 107,8 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,8 136,5 129,7 134,3 123,4 120,7 109,1 108,7 94,6 98,9 94,7 91, ,7 82,9 83,5 75,1 82,9 Relacje cen skupu c żywca wieprzowego do cen 1 kg ,9 4,6 4,9 5,1 5,0 5,1 5,5 6,6 6,0 5,9 5,3 5,0 zestawu pasz d ,5 4,3 4,6 4,3* 4,5 Wskaźnik rentowności obrotu w przedsiębiorstwach e brutto f (w %) ,8.. 5,5.. 5,0.. 4, ,5.. netto g (w %) ,7.. 4,6.. 4,2.. 3, ,7.. Podmioty gospodarki narodowej h w tym spółki handlowe w tym z udziałem kapitału zagranicznego a b c d W przedsiębiorstwach z większą od 9 liczbą pracujących. W kwartale. Ceny bieżące bez AT. Zestaw pasz obejmuje: 0,58 kg ziemniaków i 0,35 kg zbóż (wg cen targowiskowych) oraz 0,07 kg mieszanki PT-2 (wg cen detalicznych). e Z większą od 49 liczbą pracujących; dane są prezentowane narastająco. f Relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z całokształtu działalności. g Relacja wyniku finansowego netto do przychodów z całokształtu działalności. h W rejestrze REGON, bez rolników indywidualnych; stan w końcu okresu. U w a g a. Znak * oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do już opublikowanych. 13

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZELONEJ GÓRZE KOMUNKAT O SYTUACJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKEGO STYCZEŃ R. tel.: 68 3223112 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/zg STYCZEŃ Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO MAJ 2011 R. http://www.stat.gov.pl/zg e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl tel.: 68 3223112 MAJ 2011

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Wyniki wstępne KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 28. VII. 2010 tel.: 68 3223112 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/zg

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO MARZEC 2011 R. http://www.stat.gov.pl/zg e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl tel.: 68 3223112 MARZEC

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU tel. (077) 423 01 10 11, 423 01 20 21 e mail: wui.opl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2 Wyniki wstępne

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Wyniki wstępne 27. II. 2010 tel.: 68 3223112 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/zg

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 1. LUTY 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie 22 LUTEGO EUROPEJSKI DZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW

STATYSTYKA WARSZAWY NR 1. LUTY 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie 22 LUTEGO EUROPEJSKI DZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2 OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2012 rok Łódź MAJ 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2009 rynku pracy przeciętnego zatrudnienia wynagrodzenia budownictwie mieszkaniowym: rynku rolnym przemysłu budowlanych

CZERWIEC 2009 rynku pracy przeciętnego zatrudnienia wynagrodzenia budownictwie mieszkaniowym: rynku rolnym przemysłu budowlanych CZERWIEC 2009 Według danych statystycznych w okresie styczeń-czerwiec 2009 r. w województwie kujawsko-pomorskim zaobserwowano: na rynku pracy: obniżenie się przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Wyniki wstępne Szczecin, kwiecień 2006 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/szczec e-mail: A.Brzezinska@stat.gov.pl Kontakt: Wydział Udostepniania Informacji tel: 091 433 86

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2014 Łódź LISTOPAD 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2012 rok Łódź LISTOPAD 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego R eferat Bad ań i Analiz Stra t e g icznyc h Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Wyniki wstępne Data opracowania: 22.04.2004 Internet: http//www.stat.gov.pl/urzedy/zg e-mail E.Borzymowska@stat.gov.pl Kontakt: Wydział Udostępniania Informacji tel.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Październik 2014 1. Przegląd najważniejszych wydarzeń gospodarczych w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Wyniki wstępne Data opracowania: 27.01.2009 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 061 2798320; 061 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz zatrudnienia wy- -stąpił w sekcjach: budownictwo obsługa rynku nieruchomości

e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz zatrudnienia wy- -stąpił w sekcjach: budownictwo obsługa rynku nieruchomości STATYSTYKA WARSZAWY nr 12 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Styczeń 2014 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, Katowice KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ***

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, Katowice KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO *** URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice Wyniki wstępne Data opracowania: 30.04.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskce@stat.gov.pl tel. 32 77 91 200 Internet: www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W I PÓŁROCZU 2016 R. Warszawa, 22 lipca 2016 r. Spis treści strona Wstęp... 3 Podstawowe wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni I kwartał 2017 r. W pierwszym kwartale 2017 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 1913 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli podobna liczba rejestracji

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r. R021692 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation).

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W GRUDNIU 2015 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W GRUDNIU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE ul. Kościuszki 78/82, 10-959 Olsztyn Kontakt: e-mail:sekretariatusols@stat.gov.pl tel. 89 524 36 66 faks 89 524 36 67 Internet: http://olsztyn.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W LISTOPADZIE 2015 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W LISTOPADZIE 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE ul. Kościuszki 78/82, 10-959 Olsztyn Kontakt: e-mail:sekretariatusols@stat.gov.pl tel. 89 524 36 66 faks 89 524 36 67 Internet: http://olsztyn.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wyniki wstępne 10 październik 2005 Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/urzedy/katow e-mail:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W LUTYM 2015 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W LUTYM 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Kontakt: e-mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200 fax 61 27 98 100 1 Internet: http://poznan.stat.gov.pl/ KOMUNIKAT

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Wyniki wstępne Data opracowania: 21.06.2004 Internet: http//www.stat.gov.pl/urzedy/zg e-mail E.Borzymowska@stat.gov.pl Kontakt: Wydział Udostępniania Informacji tel.

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 2. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 2. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 STATYSTYKA WARSZAWY nr 2 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Marzec 2013 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE ul. Jana III Sobieskiego 10, Rzeszów

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE ul. Jana III Sobieskiego 10, Rzeszów URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-959 Rzeszów Kontakt: e-mail: SekretariatUSrze@stat.gov.pl; tel.: 17 853 52 10, 853 52 19 faks: 17 853 51 57 Internet: http://rzeszow.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa opolskiego w okresie trzech kwartałów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 3. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 3. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 STATYSTYKA WARSZAWY nr 3 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Kwiecień 2013 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: www.stat.gov.pl/warsz KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, Katowice KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ***

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, Katowice KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO *** URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWCACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice Wyniki wstępne Data opracowania: 28.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskce@stat.gov.pl tel. 32 77 91 200 nternet: www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W LIPCU 2013 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W LIPCU 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE ul. Kościuszki 78/82, 10-959 Olsztyn Kontakt: e-mail:sekretariatusols@stat.gov.pl tel. 89 524 36 66 faks 89 524 36 67 Internet: www.stat.gov.pl/olsz KOMUNIKAT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 1005 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, Zielona Góra

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, Zielona Góra URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, 65-954 Zielona Góra Wyniki wstępne Data opracowania: 29.06.2012 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl tel. 68 322 31 12 faks 68 325 36 79

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, Zielona Góra

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, Zielona Góra URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, 65-954 Zielona Góra Wyniki wstępne Kontakt: e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl tel. 68 322 31 12 faks 68 325 36 79 Data opracowania: 28.03.2012 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W 2015 ROKU Warszawa, 25 stycznia 2016 r. 2 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju Spis treści strona Wstęp... 3

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY ul. Konarskiego 1-3, Bydgoszcz KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY ul. Konarskiego 1-3, Bydgoszcz KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz Wyniki wstępne Data opracowania: 1.06.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatusbdg@stat.gov.pl tel. 52 366 93 90 faks 52 366 93 56 Internet:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 15 lutego 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KWIETNIU 2015 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KWIETNIU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 faks 12 36 10 191 Internet: http://krakow.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wyniki wstępne 5 maj 2006 Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/urzedy/katow e-mail: DyrekcjaKCE@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, Zielona Góra

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, Zielona Góra URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE ul. Spokojna 1, 65-954 Zielona Góra Kontakt: e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl tel. 68 322 31 12 faks 68 325 36 79 Internet: http://www.stat.gov.pl/zg KOMUNIKAT O

Bardziej szczegółowo