UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES"

Transkrypt

1 Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Św. Michała 43, Poznań ul. Domaniewska 50 B Warszawa UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES Umowa Ramowa Syntesys Prewindykacja nr Jeden egzemplarz podpisanej Umowy Ramowej oraz 2 załączniki proszę przesłać na adres: oryginały dokumentów na adres: Euler Hermes Collections Sp. z o. o., ul. Domaniewska 50 B, Warszawa Windykacja nr zwana dalej Umową Ramową, zawarta pomiędzy: Spółką z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , reprezentowaną przez: Macieja Harczuka Prezesa Zarządu, Grzegorza Hylewicza Zastępcę Dyrektora Działu Windykacji, Prokurenta należycie w tym celu umocowanych, zwaną dalej Zleceniobiorcą a Przedsiębiorcą Dane rejestrowe Przedsiębiorcy Nazwa firmy Ulica, nr domu, nr lokalu Miejscowość Kod pocztowy Rejestr KRS/ EDG Nr w KRS REGON NIP Nr telefonu Nr faxu Bank do wpłat Nr rachunku do wpłat Osoby upoważnione do reprezentacji firmy: Imię, Nazwisko należycie w tym celu umocowanym zwanym dalej Zleceniodawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami. 1 Przedmiot Umowy Ramowej Przedmiotem niniejszej Umowy Ramowej jest wykonywanie przez Zleceniobiorcę następujących usług: 1. Prewindykacja Należności 1.1. Niniejszym Strony określają warunki współpracy w zakresie prowadzenia usługi Prewindykacji Należności będącej usługą poprzedzającą windykację polubowną, która ma na celu redukcję okresu przeterminowania powstających należności. Realizując tę usługę Zleceniobiorca zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, aby zostały utrzymane pozytywne relacje handlowe między Zleceniodawcą a jego kontrahentem Prewindykacją nie są objęte wierzytelności od osób fizycznych, które powstały z innych zobowiązań niż związanych z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą. Zleceniodawca upoważnia niniejszym Zleceniobiorcę do podejmowania w ramach usługi Prewindykacji Należności działań określonych w pkt 2.1, 2.2 i Windykacja Należności Niniejszym Strony określają warunki współpracy, której przedmiotem jest podjęcie przez Zleceniobiorcę działań w celu odzyskania wierzytelności pieniężnych przysługujących Zleceniodawcy z tytułu prowadzonej przez Zleceniodawcę działalności gospodarczej Zleceniobiorca podejmuje działania, o których mowa w pkt , na podstawie zlecenia windykacyjnego (dalej: Zlecenie), złożonego za pośrednictwem systemu informatycznego Syntesys lub poczty elektronicznej na adres lub przekazanego przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę. Plik ze wzorem Zlecenia jest dostępny na stronie i Zlecenie może również zostać przesłane pocztą lub faxem na adres i numer podany w umowie ubezpieczenia Concordia Biznes lub formularzu Zlecenia Zleceniobiorca może również podjąć działania, o których mowa w pkt 1.1., jeżeli Zleceniodawca korzysta z usługi Prewindykacji Należności w ramach niniejszej Umowy Ramowej łączącej Strony i wyraził zgodę na automatyczne kierowanie wskazanych należności do windykacji po wykonaniu usługi prewindykacji Zleceniodawca zobowiązany jest udzielić pełnomocnictwa osobie wyznaczonej przez niego do podejmowania w jego imieniu decyzji dotyczących Zlecenia oraz zobowiązanej do kontaktu ze Zleceniobiorcą. Formularz pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, dostępy jest również na stronie i Zmiana osoby upoważnionej jest skuteczna, o ile Zleceniodawca poinformował o tej zmianie Zleceniobiorcę, a Zleceniobiorca zmianę potwierdził. Zmiana osoby upoważnionej nie stanowi zmiany Umowy Ramowej Wierzytelności objęte postępowaniem windykacyjnym mogą wynikać z: wystawionych i przyjętych faktur, wszelkiego rodzaju umów stwierdzających istnienie wierzytelności, nie wykupionych, a wystawionych zgodnie z prawem wekslowym weksli, innych dokumentów stwierdzających istnienie wierzytelności Wierzytelności, o których mowa w pkt , muszą spełniać następujące wymogi: wierzytelności nie są objęte postępowaniem sądowym, w szczególności upadłościowym, układowym, naprawczym a także postępowaniem egzekucyjnym, chyba że Zleceniobiorca wyrazi zgodę na przyjęcie Zlecenia, roszczenie nie uległo przedawnieniu lub do daty przedawnienia pozostało nie mniej niż 90 dni, chyba że Zleceniobiorca wyrazi zgodę na przyjęcie Zlecenia Przedmiotem Zlecenia jest roszczenie główne oraz należne odsetki pod warunkiem objęcia Zleceniem przez Zleceniodawcę dochodzenia odsetek. W przypadku istnienia podstawy prawnej tzn. pisemnego zobowiązania (umowy) między Zleceniodawcą a jego dłużnikiem, Zleceniobiorca będzie także dochodził na żądanie Zleceniodawcy poniesionych przez Zleceniodawcę opłat windykacyjnych, o których mowa w Zakres Umowy Ramowej nie obejmuje wierzytelności od osób fizycznych, które powstały z innych zobowiązań niż związanych z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą Zleceniobiorca podejmuje się dochodzenia wierzytelności na terenie całego kraju oraz za pośrednictwem biur zagranicznych, poza jego granicami w postępowaniu polubownym. 2 Zakres usług 2.1. Prewindykacja Należności polega na następujących czynnościach: wstępnej weryfikacji zdolności płatniczej odbiorcy dla potrzeb prewindykacji, administrowaniu należnościami Zleceniodawcy, w tym także nadzorowaniu ustalonych przez Zleceniodawcę warunków płatności, przez Strona 1/6

2 utrzymywanie kontaktu telefonicznego oraz za pomocą poczty elektronicznej z odbiorcą, od którego należności zostały objęte prewindykacją W ramach usługi prewindykacji Zleceniobiorca wykonuje następujące czynności dotyczące Zlecenia: najpóźniej w terminie 10 dni od daty wymagalności faktur objętych zleceniem nawiązanie kontaktu telefonicznego z odbiorcą w celu potwierdzenia istnienia zobowiązania, sprawdzenia danych zawartych w Zleceniu, ustaleniu przyczyn braku zapłaty oraz przypomnienia o konieczności niezwłocznego uregulowania zobowiązania, najpóźniej w terminie 17 dni po terminie wymagalności faktur objętych zleceniem wysłanie (pocztą elektroniczną) pisemnego przypomnienia do odbiorcy o konieczności niezwłocznego uregulowania zobowiązania, najpóźniej w terminie 24 dni po terminie wymagalności faktur objętych zleceniem ponowne nawiązanie kontaktu telefonicznego z odbiorcą w celu potwierdzenia istnienia zobowiązania, ustaleniu przyczyn braku zapłaty oraz przypomnienia o konieczności niezwłocznego uregulowania zobowiązania, najpóźniej 31 dni po terminie wymagalności faktur wysłanie (pocztą elektroniczną) monitu pisemnego z sankcją przekazania przeterminowanych należności objętych danym Zleceniem do windykacji Zgłoszenie należności do Prewindykacji Należności Usłudze prewindykacji podlegają tylko odbiorcy, których należności zostały zgłoszone przez Zleceniodawcę w odpowiedniej formie i trybie zgodnie z zasadami opisanymi w pkt od do Do prewindykacji Zleceniobiorca przyjmuje faktury przeterminowane maksymalnie 7 dni licząc od daty wymagalności tych faktur Zgłoszenie należności do prewindykacji odbywa się w cyklach tygodniowych, w ustalony pomiędzy stronami dzień tygodnia Zleceniodawca dokona zgłoszenia faktur przeznaczonych do prewindykacji za pośrednictwem systemu informatycznego Syntesys lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: concordiaubezpieczenia.pl lub com, w formie pliku xls. nowe sprawy zawierającego dane dotyczące zgłaszanych faktur, zgodnie z poniższą formułą: dokument (nr faktury), data powstania termin płatności należność w PLN brutto waluta nazwa odbiorcy (pełne oznaczenie poprzez wskazanie nazwy firmy wraz z jej formą prawną), NIP Państwo Kod pocztowy odbiorcy Miejscowość odbiorcy adres odbiorcy telefon odbiorcy faks odbiorcy, dane osoby do kontaktu u odbiorcy, adres , windykacja do wyboru (TAK/NIE) Zleceniodawca zobowiązany jest do przesyłania Zleceniobiorcy w określonym formacie xls. spłaty informacje o dokonanych przez prewindykowane firmy wpłatach dotyczących faktur będących przedmiotem usługi prewindykacji zgodnie z poniższą formułą: nr faktury kwota spłaty waluta data wpłaty nazwa firmy prewindykowanej NIP. Informacja taka powinna być przesyłana do Zleceniobiorcy jak najczęściej nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu. Strony przyjmują poniedziałek za dzień nadesłania informacji o spłatach W przypadku braku jakichkolwiek spłat dotyczących przekazanych faktur do czynności prewindykaci Zleceniobiorca zobowiązany jest również do poinformowania Zleceniodawcy o ich braku. Informacja o braku spłat może być przekazana do Zleceniobiorcy w postaci pustej tabeli spłaty. Brak przesłanego pliku z informacją o dokonanych spłatach będzie równoznaczny z brakiem wpłaty i spowoduje przejście Zleceniobiorcy do kolejnego etapu działania zgodnie z punktem Pliki ze wzorem zgłoszenia oraz formularz ze wzorem potwierdzenia wpłat jest dostępny na stronie lub Postępowanie windykacyjne polega na: prowadzeniu z dłużnikami wszelkich negocjacji w zakresie warunków spłaty zadłużenia, przyjmowaniu od dłużników świadczeń pieniężnych mających na celu uregulowanie zobowiązań wobec Zleceniodawcy, przyjmowaniu innych świadczeń, do których zobowiązał się dłużnik, za pisemną zgodą Zleceniodawcy. W takim przypadku Zleceniodawca udziela pełnomocnictwa szczególnego, imiennego pracownikowi Zleceniobiorcy, uczestniczeniu w polubownym rozstrzyganiu sporu między Zleceniodawcą a jego dłużnikami. 3 Prawa i obowiązki Zleceniodawcy 3.1. Zleceniodawcy przysługuje prawo do dokonywania z odbiorcą samodzielnych ustaleń odnośnie spłaty do zgłoszonych do prewindykacji faktur W przypadku dokonania przez Zleceniodawcę samodzielnych ustaleń z odbiorcą odnośnie do spłaty danych należności mających wpływ na dalszy przebieg prewindykacji Zleceniodawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zleceniobiorcy w czasie 48 godzin od dokonania takiego ustalenia Zleceniodawcy przysługuje prawo do odpłatnego korzystania na czas trwania Umowy Ramowej z pieczęci informacyjnej Zleceniobiorcy, w postaci stempla lub w formie elektronicznej o treści i formie graficznej: Zleceniodawca, w dniu rozwiązania Umowy Ramowej zobowiązany jest do zaprzestania wykorzystywania treści lub znaków graficznych identycznych lub zbliżonych do zaprezentowanych w pkt 3.3 na swoich dokumentach sprzedażowych W terminie 30 dni od rozwiązania Umowy Ramowej Zleceniodawca zobowiązany jest zwrócić pieczęć windykacyjną Zleceniobiorcy, lub wykasować formę elektroniczną tej pieczęci ze swojego systemu informatycznego Opłata za korzystanie z pieczęci windykacyjnej pobierana jest bezpośrednio po podpisaniu niniejszej Umowy Ramowej, a w latach późniejszych każdorazowo na początku kolejnego roku obowiązywania Umowy, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy o ile Zleceniodawca zdecydował się na zakup pieczęci Opłata za korzystanie z pieczęci windykacyjnej może zostać zaliczona na poczet należności wynikających z wynagrodzenia prowizyjnego Zleceniobiorcy, pod warunkiem złożenia i zarejestrowania w systemie informatycznym Zleceniobiorcy zleceń o łącznej wartości PLN w danym roku obowiązywania Umowy Ramowej Zlecenia wskazane w pkt muszą zostać zarejestrowane w systemie informatycznym Euler Hermes przed upływem kolejnej rocznicy Umowy Ramowej Podczas działań windykacyjnych Zleceniodawca zobowiązuje się: udzielić i przekazać Zleceniobiorcy stałe pisemne Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw windykacyjnych, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Umowy Ramowej, przekazać Zleceniobiorcy wraz ze Zleceniem, zestawienie faktur oraz wszelkie informacje dotyczące poszczególnych Zleceń, o których dowiedział się także w czasie trwania postępowania windykacyjnego, przekazać na życzenie Zleceniobiorcy informacje i dokumenty zgodnie z poniższym wykazem: umowa (kopia) zawarta pomiędzy Zleceniodawcą a jego dłużnikiem, faktury oraz inne dokumenty potwierdzające prawidłowe spełnienie świadczenia, w szczególności zamówienia, potwierdzenia odbioru towaru, listy przewozowe, jeżeli dłużnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, dane personalne osób prowadzących tą działalność, aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców (KRS) lub właściwej ewidencji działalności gospodarczej gdzie zarejestrowana jest działalność dłużnika, noty odsetkowe, saldo obrazujące aktualny stan rozliczeń pomiędzy Zleceniodawcą a dłużnikiem, zaniechać samodzielnych negocjacji z dłużnikiem oraz jakichkolwiek czynności windykacyjnych, w tym zlecania takich czynności innemu podmiotowi, chyba że za zgodą Zleceniobiorcy, informować Zleceniobiorcę o wszelkich wpłatach dokonanych przez dłużnika w jakiejkolwiek formie bezpośrednio na rzecz Zleceniodawcy, i/ lub o wszelkich innych działaniach i/ lub zaniechaniach zmieniających w jakikolwiek sposób wskazane w Zleceniu saldo dłużnika, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od otrzymania poszczególnych płatności i/ lub zaistnienia przesłanki do zmiany wysokości salda dłużnika Zleceniodawca ponosi wobec Zleceniobiorcy odpowiedzialność za prawdziwość dokumentów i prawidłowość danych przekazanych Zleceniobiorcy, a w szczególności informacji dotyczących wierzytelności, o których mowa w pkt W przypadku naruszenia przez Zleceniodawcę obowiązku, o którym mowa w pkt 3.5., stwierdzonego przez Zleceniobiorcę w drodze podjętych działań windykacyjnych, Zleceniodawca będzie zobowiązany do poniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 180 PLN netto. Zapłata opłaty manipulacyjnej nie wyłącza odpowiedzialności Zleceniodawcy na zasadach ogólnych. Strona 2/6

3 4 Prawa i obowiązki Zleceniobiorcy 4.1. Po upływie okresu prewindykacji, o którym mowa w pkt , w sytuacji, gdy podjęte działania nie przyniosą efektu w postaci zapłaty prewindykowanych należności, Zleceniobiorca może skierować prewindykowane należności do windykacji polubownej na warunkach określonych w niniejszej umowie. W takim przypadku czynności windykacyjne zostaną rozpoczęte następnego dnia od zakończenia prewindykacji zgodnie z pkt lub po upływie 2 dni od wykonania wszystkich czynności zgodnie z pkt 7.1.2, nie później jednak niż 33 dnia od ustalonej daty wymagalności faktury Zleceniobiorca ma prawo do nieprzyjmowania zgłoszeń przekazanych przez Zleceniodawcę po dniu, w którym rozpoczął się okres wypowiedzenia usługi Prewindykacji Należności Podczas działań windykacyjnych Zleceniobiorca zobowiązuje się: poinformować Zleceniodawcę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia Zlecenia w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty jego wpływu, informować Zleceniodawcę o otrzymaniu należności od dłużnika, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty potwierdzenia przez bank wpływu środków pieniężnych na rachunek Zleceniobiorcy lub otrzymania należności bezpośrednio od dłużnika, przekazywać otrzymane od dłużnika należności zgodnie z pkt Zleceniobiorca uprawniony jest: do odmowy przyjęcia Zlecenia bez wskazania przyczyny odmowy, domagać się od Zleceniodawcy, w każdym czasie, przekazania dokumentów, o których mowa w pkt , do żądania od Zleceniodawcy przekazania wszelkich pozostałych dokumentów i informacji, z których wynikać może wartość spłat dokonanych przez dłużnika na jego rzecz. 4.5 Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności podczas realizacji niniejszej Umowy Ramowej i poszczególnego Zlecenia windykacyjnego Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za terminy przedawnień wierzytelności objętych Zleceniem Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość dokumentów i prawidłowość danych przekazanych mu przez Zleceniodawcę. 5 Rozpoczęcie postępowania 5.1. Zleceniobiorca dokona uszeregowania faktur przekazanych przez Zleceniodawcę do prewindykacji, osobno dla każdego odbiorcy oraz zależnie od daty ich wystawienia i daty wymagalności. Zleceniobiorca weryfikuje istnienie i ilość przysługujących limitów pewindykacji w ramach umowy Concordia Biznes Zgłoszone do prewindykacji faktury, po ich uszeregowaniu zgodnie z pkt 5.1. stanowić będą Zlecenie Warunkiem rozpoczęcia postępowania windykacyjnego jest złożenie Zleceniobiorcy Zlecenia wraz z zestawieniem faktur lub innych dokumentów, będących podstawą roszczenia Datą rozpoczęcia postępowania windykacyjnego jest data wprowadzenia do systemu informatycznego Zleceniobiorcy informacji zawartych w dokumentach, o których mowa w pkt Potwierdzenie lub odmowa przyjęcia Zlecenia następuje nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu Zlecenia. 6 Przebieg postępowania windykacyjnego 6.1. Niezwłocznie po rozpoczęciu postępowania windykacyjnego Zleceniobiorca, według własnego uznania, podejmuje działania zmierzające do odzyskania należności Zleceniodawcy, obejmujące: ustalenie aktualnych danych adresowych dłużnika, pisemne wezwanie dłużnika do zapłaty, bezpośrednie i pośrednie negocjacje z dłużnikiem co do możliwości, sposobu i terminu zapłaty, w miarę możliwości weryfikację sytuacji finansowej dłużnika Krajowe i zagraniczne przedsądowe postępowanie windykacyjne prowadzone jest w terminie do 90 dni, począwszy od daty jego rozpoczęcia, chyba że Zleceniodawca na wniosek Zleceniobiorcy wyrazi zgodę na przedłużenie tego terminu W razie stwierdzenia przez Zleceniobiorcę wystąpienia okoliczności rokujących spłatę należności objętych Zleceniem w terminie przekraczającym 90 dni, a w szczególności w przypadku, gdy terminy płatności rat lub zaspokojenia wierzytelności w innej formie przypadałyby po upływie 90 dni, Zleceniobiorca może za zgodą Zleceniodawcy przedłużyć postępowanie windykacyjne o niezbędny według Zleceniobiorcy okres W razie stwierdzenia przez Zleceniobiorcę sporności roszczeń objętych Zleceniem, postępowanie windykacyjne może być przedłużone na podstawie decyzji Zleceniobiorcy zaakceptowanej przez Zleceniodawcę Zleceniobiorca zgodnie z udzielonym mu Pełnomocnictwem uprawniony jest do przyjęcia wpłat dłużnika na swój rachunek bankowy bądź bezpośrednio gotówką. W takim przypadku, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty potwierdzenia przez bank wpływu należności lub odebrania gotówki, przekaże on każdą otrzymaną należność Zleceniodawcy pomniejszoną o wszelkie należne Zleceniobiorcy opłaty i prowizje, powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) Wszelkie płatności dokonywane w jakiejkolwiek formie przez dłużnika oraz czynności prawne lub faktyczne dokonane przez dłużnika, wierzyciela lub podmiot trzeci powodujące zmianę salda zadłużenia, w czasie prowadzonej windykacji polubownej i obowiązywania Zlecenia oraz w terminie do 15 dni po jego zakończeniu, w związku z realizowanymi czynnościami, uznawane są za efekt działań Zleceniobiorcy i podlegają opłacie prowizyjnej Zawarcie przez Zleceniodawcę ugody z dłużnikiem w czasie obowiązywania Umowy Ramowej, w zakresie należności objętych Zleceniem, nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku uiszczenia prowizji w pełnej wysokości, nawet jeżeli terminy spłat są ustalone poza terminem określonym w pkt Zakończenie postępowania 7.1. Zleceniobiorca zakończy postępowanie prewindykacyjne poszczególnych należności stanowiących Zlecenie w następujących sytuacjach: odbiorca spłacił w wyniku podjętych działań całość zadłużenia wynikającego z faktur objętych Zleceniem, Zleceniobiorca wykonał wszystkie czynności opisane w pkt 2.2., należności zostały skierowane do windykacji polubownej do biura Zleceniobiorcy w okresie trwania prewindykacji, Zleceniodawca przekazał faktury objęte danym Zleceniem do windykacji sądowej, wierzytelność została objęta postępowaniem uregulowanym w prawie upadłościowym lub naprawczym, Zleceniodawca po rozpoczęciu prewindykacji zmienił pierwotne warunki płatności wskazane na fakturach (fakturze) W przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z sytuacji opisanych w pkt 7.1. usługa prewindykacji odnośnie do danego Zlecenia uznana jest za wykonaną Zakończenie postępowania windykacyjnego następuje w przypadku, gdy: dłużnik dokonał spłaty całości należności, dłużnik dokonał częściowej spłaty należności, zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem o spłacie i redukcji części należności, okoliczności wskazują na brak możliwości efektywnego zakończenia przedsądowego postępowania windykacyjnego, przed upływem terminu określonego w pkt 6.2., wierzytelność została objęta postępowaniem upadłościowym lub naprawczym, do upływu terminu przedawnienia wierzytelności objętej Zleceniem pozostało 30 dni, Zleceniodawca dokonał w toku postępowania przelewu na osobę trzecią wierzytelności objętej Zleceniem bez akceptacji Zleceniobiorcy, upłynął termin prowadzenia postępowania windykacyjnego określony w pkt 6.2. lub W przypadku jednostronnego wycofania Pełnomocnictwa lub poszczególnego Zlecenia (Zleceń) przez Zleceniodawcę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 6.2.,6.3., 6.4. lub przelewu przez Zleceniodawcę wierzytelności objętej Zleceniem na osobę trzecią bez akceptacji Zleceniobiorcy, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty całości prowizji od kwoty Zlecenia zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy Ramowej Niezależnie od sposobu zakończenia postępowania windykacyjnego Zleceniobiorca jest zobowiązany przekazać Zleceniodawcy raport końcowy. 8 Wynagrodzenie 8.1. Zleceniobiorca nie pobiera wynagrodzenia za prewindykację w przypadku gdy jest ona zlecana w ramach limitu przysługującego klientom posiadających podpisaną umowę Concordia Biznes. Podstawą do naliczenia wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy za wykonanie usługi Prewindykacji Należności w przypadku braku ochrony ubezpieczeniowej jest Tabela Opłat i Prowizji stanowiąca Załącznik 2 do Umowy Ramowej Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT wystawiona przez Zleceniobiorcę ostatniego dnia miesiąca. 8.3 W przypadku skutecznego postępowania windykacyjnego, za które uważa się również sytuacje opisane w pkt 6.6., 6.7., 7.2., Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w formie opłaty prowizyjnej. W przypadkach przewidzianych w Tabeli Opłat i Prowizji, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy Ramowej, niezależnie od wyniku postępowania windykacyjnego, Zleceniodawca jest ponadto zobowiązany do zapłaty opłaty wstępnej Wysokość prowizji obliczana jest od kwoty skutecznego działania windykacyjnego niezależnie od sposobu rozliczenia Zleceniodawcy z dłużnikiem W przypadku dokonywania przez dłużnika spłat częściowych rozliczenie opłaty prowizyjnej następuje bezpośrednio po zapłacie części należności Opłaty wstępne, prowizyjne i inne opłaty naliczane są zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy Ramowej. Do opłat doliczany będzie podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT Strony oświadczają, że są czynnymi płatnikami podatku od towarów i usług (VAT). Strona 3/6

4 9 Aktywacja systemu informatycznego Syntesys 9.1. Aktywacja systemu informatycznego Syntesys, zwanego dalej systemem Syntesys, na warunkach określonych w niniejszej Umowie Ramowej następuje w ciągu 5 dni roboczych od jej podpisania. Zleceniobiorca udostępni również Zleceniodawcy serwis jako alternatywny system do obsługi Umowy Ramowej Zleceniobiorca realizuje usługi w ramach niniejszej Umowy Ramowej, korzystając z bazy danych systemu Syntesys, który jest własnością grupy Euler Hermes, w skład której wchodzą: Euler Hermes Collections Sp. z o.o., Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A., Euler Hermes, Mierzejewska Kancelaria Prawna Sp. k. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż korzystając z bazy danych, o której mowa w pkt. 9.2., staje się czynnym uczestnikiem tej bazy Dostęp do systemu Syntesys uzyskiwany jest przez Zleceniodawcę przez stronę internetową przy wykorzystaniu haseł, udostępnionych z zachowaniem poniższej procedury: a) Zleceniodawca zobowiązany jest podać Zleceniobiorcy w formie pisemnej ( ) liczbę pracowników upoważnionych do korzystania i dostępu do systemu Syntesys, b) po dostarczeniu do Zleceniobiorcy uzupełnionej i podpisanej Umowy Ramowej, Zleceniodawca otrzyma żądaną ilość haseł wraz z numerami PIN listem poleconym za potwierdzeniem odbioru Udostępnienie i/lub wykorzystanie haseł oraz numerów PIN przez osoby nieuprawnione następuje na wyłączne ryzyko Zleceniodawcy i powoduje skuteczną autoryzację wszystkich przeprowadzonych operacji. 10 Zlecanie usług Dyspozycje składane za pośrednictwem systemu Syntesys są realizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie warunkami zawartymi w Umowie Ramowej Autoryzacja dyspozycji (np. złożenie zlecenia windykacyjnego) następuje po wprowadzeniu numeru PIN Pełny opis aktualnego zakresu usług realizowanych przez system Syntesys dostępny jest na stronach internetowych Zleceniobiorcy Zleceniobiorca może rozszerzyć zakres czynności i operacji możliwych do wykonywania w ramach danej usługi za pośrednictwem Syntesys, o czym informuje Zleceniodawcę w sposób opisany powyżej Rozszerzenie zakresu czynności w ramach danej usługi nie stanowi zmiany Umowy Ramowej i tym samym nie wymaga zawarcia aneksu Zleceniodawca zobowiązany jest do składania wszystkich zleceń prawidłowo, kompletnie i jednoznacznie Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego złożenia dyspozycji/zlecenia. 11 Wymogi techniczne Zleceniodawca korzystający z systemu Syntesys zobowiązany jest przygotować każdy z komputerów łączących się z tym systemem tak, aby spełniały one następujące wymogi techniczne: zainstalowany system operacyjny Windows, zalecany Windows 2000 lub nowszy dostęp do Internetu wraz z zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki internetowej Internet Explorer ze 128 bitową siłą szyfrowania. 12 Procedury bezpieczeństwa Zleceniobiorca zapewnia bezpieczne połączenie, tylko z zastrzeżeniem wypełniania przez Zleceniodawcę postanowień, o których mowa w 10, 11, Zleceniodawca odpowiada za systematyczną aktualizację systemu Windows oraz programu Internet Explorer na swoich komputerach, zalecaną przez firmę Microsoft na witrynie com, ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji zabezpieczeń oraz ponosi pełną odpowiedzialność za niedokonanie lub spóźnioną aktualizację. Zleceniodawca odpowiada także za odpowiednie zabezpieczenia urządzeń służących do korzystania z systemu Syntesys Zleceniodawca zobowiązany jest poinformować natychmiast Zleceniobiorcę o ewentualnym uzyskaniu dostępu drogą on-line do informacji nie przeznaczonych dla niego, a także nie wykorzystywać tych informacji oraz zachować je w tajemnicy. 14 Rozstrzyganie sporów Wszelkie spory związane z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy Ramowej rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy. 15 Czas trwania Umowy Ramowej Umowa Ramowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia Wypowiedzenie Umowy Ramowej powinno być dokonane w formie pisemnej, listem poleconym pod rygorem nieważności. 16 Oświadczenia i zmiany do Umowy Ramowej Wszelkie oświadczenia składane przez Strony przy wykonywaniu Umowy Ramowej wymagają dla swej ważności formy pisemnej i mogą być wysłane drugiej Stronie drogą on-line, faksem, poprzez lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy Ramowej powinny być sporządzone na piśmie i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Stron pod rygorem nieważności Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zmiany wynagrodzenia wynikającego z Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy Ramowej. Jeżeli Zleceniobiorca dokona takiej zmiany, Zleceniodawca może odstąpić od Umowy Ramowej w terminie 14 dni od wpłynięcia zawiadomienia o zmianach. 17 Postanowienia końcowe W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy Ramowej zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron W okresie wypowiedzenia Umowy Ramowej Zleceniobiorca zobowiązany jest do zakończenia przyjętych do realizacji Zleceń, a Zleceniodawca do wnoszenia opłat zgodnie z W dniu rozwiązania Umowy Ramowej Zleceniodawca zobowiązany jest do zwrotu pieczęci, o której mowa w Po zakończeniu postępowania windykacyjnego z przyczyn określonych w pkt 7.3.3, 7.3.4, lub , a za zgodą Zleceniobiorcy także przed jego zakończeniem, Zleceniodawca może, na podstawie odrębnej umowy, zlecić dochodzenie niezapłaconych należności na drodze postępowania sądowego współpracującej ze Zleceniobiorcą kancelarii Euler Hermes, Mierzejewska Kancelaria Prawna Sp.k Integralną część Umowy Ramowej stanowią załączniki: Pełnomocnictwo oraz osoby uprawnione do składania zleceń windykacyjnych załącznik nr 1 Tabela Opłat i Prowizji załącznik nr 2 Na stronie dostępne są również: Wzór zamówienia na raport Wzór zlecenie prewindykacji i spłat Wniosek hasła Zleceniodawca 13 Zasada poufności Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od Zleceniodawcy oraz do przetwarzania tych informacji tylko i wyłącznie do celów realizacji niniejszej Umowy Ramowej Zleceniobiorca zwolniony jest z obowiązku, o którym mowa w pkt 13.1., w sytuacji, kiedy przekazywane przez Zleceniodawcę informacje są już znane Zleceniobiorcy z innych źródeł, a także gdy zwolnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa Zleceniodawca zobowiązany jest nie udostępniać, nie przekazywać oraz nie ujawniać uzyskanych od Zleceniobiorcy jakichkolwiek informacji, lub ich części w jakiejkolwiek postaci i formie osobom trzecim, chyba że za wyraźnym, pisemnym pozwoleniem Zleceniobiorcy, a ponadto Zleceniodawca zobowiązuje się korzystać z powyższych informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa. Powyższe obowiązki ciążą na Zleceniodawcy także po zakończeniu obowiązywania Umowy Ramowej Zleceniodawca zrekompensuje Zleceniobiorcy ewentualne roszczenia osób trzecich, jeżeli roszczenia te spowodowane zostały zawinionym przez Zleceniodawcę przekazywaniem informacji pozyskanych od Zleceniobiorcy. Pieczęć firmowa Zleceniodawcy Zleceniobiorca Maciej Harczuk Prezes Zarządu Grzegorz Hylewicz z-ca Dyrektora Dział Windykacji Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji Zleceniobiorcy Podpisy i pieczęcie imienne osób upoważnionych do reprezentacji Zleceniodawcy Miejscowość, data (dzień-miesiąc-rok) Strona 4/6

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem i reguluje

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay

Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay DEFINICJE I ZAWARCIE UMOWY a) Dotpay Spółka Akcyjna pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, wydany na podstawie art.109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki w zakresie wydawania przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2. Wydanie karty 2 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4. Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ]

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ] Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer Umowa o kredyt ("Umowa") zawarta pomiędzy Ikano Bank GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne

Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne Deutsche Bank Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców w Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji 1. Regulamin Rachunków dla Przedsiębiorców w Deutsche

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo