UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES"

Transkrypt

1 Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Św. Michała 43, Poznań ul. Domaniewska 50 B Warszawa UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES Umowa Ramowa Syntesys Prewindykacja nr Jeden egzemplarz podpisanej Umowy Ramowej oraz 2 załączniki proszę przesłać na adres: oryginały dokumentów na adres: Euler Hermes Collections Sp. z o. o., ul. Domaniewska 50 B, Warszawa Windykacja nr zwana dalej Umową Ramową, zawarta pomiędzy: Spółką z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , reprezentowaną przez: Macieja Harczuka Prezesa Zarządu, Grzegorza Hylewicza Zastępcę Dyrektora Działu Windykacji, Prokurenta należycie w tym celu umocowanych, zwaną dalej Zleceniobiorcą a Przedsiębiorcą Dane rejestrowe Przedsiębiorcy Nazwa firmy Ulica, nr domu, nr lokalu Miejscowość Kod pocztowy Rejestr KRS/ EDG Nr w KRS REGON NIP Nr telefonu Nr faxu Bank do wpłat Nr rachunku do wpłat Osoby upoważnione do reprezentacji firmy: Imię, Nazwisko należycie w tym celu umocowanym zwanym dalej Zleceniodawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami. 1 Przedmiot Umowy Ramowej Przedmiotem niniejszej Umowy Ramowej jest wykonywanie przez Zleceniobiorcę następujących usług: 1. Prewindykacja Należności 1.1. Niniejszym Strony określają warunki współpracy w zakresie prowadzenia usługi Prewindykacji Należności będącej usługą poprzedzającą windykację polubowną, która ma na celu redukcję okresu przeterminowania powstających należności. Realizując tę usługę Zleceniobiorca zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, aby zostały utrzymane pozytywne relacje handlowe między Zleceniodawcą a jego kontrahentem Prewindykacją nie są objęte wierzytelności od osób fizycznych, które powstały z innych zobowiązań niż związanych z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą. Zleceniodawca upoważnia niniejszym Zleceniobiorcę do podejmowania w ramach usługi Prewindykacji Należności działań określonych w pkt 2.1, 2.2 i Windykacja Należności Niniejszym Strony określają warunki współpracy, której przedmiotem jest podjęcie przez Zleceniobiorcę działań w celu odzyskania wierzytelności pieniężnych przysługujących Zleceniodawcy z tytułu prowadzonej przez Zleceniodawcę działalności gospodarczej Zleceniobiorca podejmuje działania, o których mowa w pkt , na podstawie zlecenia windykacyjnego (dalej: Zlecenie), złożonego za pośrednictwem systemu informatycznego Syntesys lub poczty elektronicznej na adres lub przekazanego przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę. Plik ze wzorem Zlecenia jest dostępny na stronie i Zlecenie może również zostać przesłane pocztą lub faxem na adres i numer podany w umowie ubezpieczenia Concordia Biznes lub formularzu Zlecenia Zleceniobiorca może również podjąć działania, o których mowa w pkt 1.1., jeżeli Zleceniodawca korzysta z usługi Prewindykacji Należności w ramach niniejszej Umowy Ramowej łączącej Strony i wyraził zgodę na automatyczne kierowanie wskazanych należności do windykacji po wykonaniu usługi prewindykacji Zleceniodawca zobowiązany jest udzielić pełnomocnictwa osobie wyznaczonej przez niego do podejmowania w jego imieniu decyzji dotyczących Zlecenia oraz zobowiązanej do kontaktu ze Zleceniobiorcą. Formularz pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, dostępy jest również na stronie i Zmiana osoby upoważnionej jest skuteczna, o ile Zleceniodawca poinformował o tej zmianie Zleceniobiorcę, a Zleceniobiorca zmianę potwierdził. Zmiana osoby upoważnionej nie stanowi zmiany Umowy Ramowej Wierzytelności objęte postępowaniem windykacyjnym mogą wynikać z: wystawionych i przyjętych faktur, wszelkiego rodzaju umów stwierdzających istnienie wierzytelności, nie wykupionych, a wystawionych zgodnie z prawem wekslowym weksli, innych dokumentów stwierdzających istnienie wierzytelności Wierzytelności, o których mowa w pkt , muszą spełniać następujące wymogi: wierzytelności nie są objęte postępowaniem sądowym, w szczególności upadłościowym, układowym, naprawczym a także postępowaniem egzekucyjnym, chyba że Zleceniobiorca wyrazi zgodę na przyjęcie Zlecenia, roszczenie nie uległo przedawnieniu lub do daty przedawnienia pozostało nie mniej niż 90 dni, chyba że Zleceniobiorca wyrazi zgodę na przyjęcie Zlecenia Przedmiotem Zlecenia jest roszczenie główne oraz należne odsetki pod warunkiem objęcia Zleceniem przez Zleceniodawcę dochodzenia odsetek. W przypadku istnienia podstawy prawnej tzn. pisemnego zobowiązania (umowy) między Zleceniodawcą a jego dłużnikiem, Zleceniobiorca będzie także dochodził na żądanie Zleceniodawcy poniesionych przez Zleceniodawcę opłat windykacyjnych, o których mowa w Zakres Umowy Ramowej nie obejmuje wierzytelności od osób fizycznych, które powstały z innych zobowiązań niż związanych z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą Zleceniobiorca podejmuje się dochodzenia wierzytelności na terenie całego kraju oraz za pośrednictwem biur zagranicznych, poza jego granicami w postępowaniu polubownym. 2 Zakres usług 2.1. Prewindykacja Należności polega na następujących czynnościach: wstępnej weryfikacji zdolności płatniczej odbiorcy dla potrzeb prewindykacji, administrowaniu należnościami Zleceniodawcy, w tym także nadzorowaniu ustalonych przez Zleceniodawcę warunków płatności, przez Strona 1/6

2 utrzymywanie kontaktu telefonicznego oraz za pomocą poczty elektronicznej z odbiorcą, od którego należności zostały objęte prewindykacją W ramach usługi prewindykacji Zleceniobiorca wykonuje następujące czynności dotyczące Zlecenia: najpóźniej w terminie 10 dni od daty wymagalności faktur objętych zleceniem nawiązanie kontaktu telefonicznego z odbiorcą w celu potwierdzenia istnienia zobowiązania, sprawdzenia danych zawartych w Zleceniu, ustaleniu przyczyn braku zapłaty oraz przypomnienia o konieczności niezwłocznego uregulowania zobowiązania, najpóźniej w terminie 17 dni po terminie wymagalności faktur objętych zleceniem wysłanie (pocztą elektroniczną) pisemnego przypomnienia do odbiorcy o konieczności niezwłocznego uregulowania zobowiązania, najpóźniej w terminie 24 dni po terminie wymagalności faktur objętych zleceniem ponowne nawiązanie kontaktu telefonicznego z odbiorcą w celu potwierdzenia istnienia zobowiązania, ustaleniu przyczyn braku zapłaty oraz przypomnienia o konieczności niezwłocznego uregulowania zobowiązania, najpóźniej 31 dni po terminie wymagalności faktur wysłanie (pocztą elektroniczną) monitu pisemnego z sankcją przekazania przeterminowanych należności objętych danym Zleceniem do windykacji Zgłoszenie należności do Prewindykacji Należności Usłudze prewindykacji podlegają tylko odbiorcy, których należności zostały zgłoszone przez Zleceniodawcę w odpowiedniej formie i trybie zgodnie z zasadami opisanymi w pkt od do Do prewindykacji Zleceniobiorca przyjmuje faktury przeterminowane maksymalnie 7 dni licząc od daty wymagalności tych faktur Zgłoszenie należności do prewindykacji odbywa się w cyklach tygodniowych, w ustalony pomiędzy stronami dzień tygodnia Zleceniodawca dokona zgłoszenia faktur przeznaczonych do prewindykacji za pośrednictwem systemu informatycznego Syntesys lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: concordiaubezpieczenia.pl lub com, w formie pliku xls. nowe sprawy zawierającego dane dotyczące zgłaszanych faktur, zgodnie z poniższą formułą: dokument (nr faktury), data powstania termin płatności należność w PLN brutto waluta nazwa odbiorcy (pełne oznaczenie poprzez wskazanie nazwy firmy wraz z jej formą prawną), NIP Państwo Kod pocztowy odbiorcy Miejscowość odbiorcy adres odbiorcy telefon odbiorcy faks odbiorcy, dane osoby do kontaktu u odbiorcy, adres , windykacja do wyboru (TAK/NIE) Zleceniodawca zobowiązany jest do przesyłania Zleceniobiorcy w określonym formacie xls. spłaty informacje o dokonanych przez prewindykowane firmy wpłatach dotyczących faktur będących przedmiotem usługi prewindykacji zgodnie z poniższą formułą: nr faktury kwota spłaty waluta data wpłaty nazwa firmy prewindykowanej NIP. Informacja taka powinna być przesyłana do Zleceniobiorcy jak najczęściej nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu. Strony przyjmują poniedziałek za dzień nadesłania informacji o spłatach W przypadku braku jakichkolwiek spłat dotyczących przekazanych faktur do czynności prewindykaci Zleceniobiorca zobowiązany jest również do poinformowania Zleceniodawcy o ich braku. Informacja o braku spłat może być przekazana do Zleceniobiorcy w postaci pustej tabeli spłaty. Brak przesłanego pliku z informacją o dokonanych spłatach będzie równoznaczny z brakiem wpłaty i spowoduje przejście Zleceniobiorcy do kolejnego etapu działania zgodnie z punktem Pliki ze wzorem zgłoszenia oraz formularz ze wzorem potwierdzenia wpłat jest dostępny na stronie lub Postępowanie windykacyjne polega na: prowadzeniu z dłużnikami wszelkich negocjacji w zakresie warunków spłaty zadłużenia, przyjmowaniu od dłużników świadczeń pieniężnych mających na celu uregulowanie zobowiązań wobec Zleceniodawcy, przyjmowaniu innych świadczeń, do których zobowiązał się dłużnik, za pisemną zgodą Zleceniodawcy. W takim przypadku Zleceniodawca udziela pełnomocnictwa szczególnego, imiennego pracownikowi Zleceniobiorcy, uczestniczeniu w polubownym rozstrzyganiu sporu między Zleceniodawcą a jego dłużnikami. 3 Prawa i obowiązki Zleceniodawcy 3.1. Zleceniodawcy przysługuje prawo do dokonywania z odbiorcą samodzielnych ustaleń odnośnie spłaty do zgłoszonych do prewindykacji faktur W przypadku dokonania przez Zleceniodawcę samodzielnych ustaleń z odbiorcą odnośnie do spłaty danych należności mających wpływ na dalszy przebieg prewindykacji Zleceniodawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zleceniobiorcy w czasie 48 godzin od dokonania takiego ustalenia Zleceniodawcy przysługuje prawo do odpłatnego korzystania na czas trwania Umowy Ramowej z pieczęci informacyjnej Zleceniobiorcy, w postaci stempla lub w formie elektronicznej o treści i formie graficznej: Zleceniodawca, w dniu rozwiązania Umowy Ramowej zobowiązany jest do zaprzestania wykorzystywania treści lub znaków graficznych identycznych lub zbliżonych do zaprezentowanych w pkt 3.3 na swoich dokumentach sprzedażowych W terminie 30 dni od rozwiązania Umowy Ramowej Zleceniodawca zobowiązany jest zwrócić pieczęć windykacyjną Zleceniobiorcy, lub wykasować formę elektroniczną tej pieczęci ze swojego systemu informatycznego Opłata za korzystanie z pieczęci windykacyjnej pobierana jest bezpośrednio po podpisaniu niniejszej Umowy Ramowej, a w latach późniejszych każdorazowo na początku kolejnego roku obowiązywania Umowy, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy o ile Zleceniodawca zdecydował się na zakup pieczęci Opłata za korzystanie z pieczęci windykacyjnej może zostać zaliczona na poczet należności wynikających z wynagrodzenia prowizyjnego Zleceniobiorcy, pod warunkiem złożenia i zarejestrowania w systemie informatycznym Zleceniobiorcy zleceń o łącznej wartości PLN w danym roku obowiązywania Umowy Ramowej Zlecenia wskazane w pkt muszą zostać zarejestrowane w systemie informatycznym Euler Hermes przed upływem kolejnej rocznicy Umowy Ramowej Podczas działań windykacyjnych Zleceniodawca zobowiązuje się: udzielić i przekazać Zleceniobiorcy stałe pisemne Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw windykacyjnych, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Umowy Ramowej, przekazać Zleceniobiorcy wraz ze Zleceniem, zestawienie faktur oraz wszelkie informacje dotyczące poszczególnych Zleceń, o których dowiedział się także w czasie trwania postępowania windykacyjnego, przekazać na życzenie Zleceniobiorcy informacje i dokumenty zgodnie z poniższym wykazem: umowa (kopia) zawarta pomiędzy Zleceniodawcą a jego dłużnikiem, faktury oraz inne dokumenty potwierdzające prawidłowe spełnienie świadczenia, w szczególności zamówienia, potwierdzenia odbioru towaru, listy przewozowe, jeżeli dłużnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, dane personalne osób prowadzących tą działalność, aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców (KRS) lub właściwej ewidencji działalności gospodarczej gdzie zarejestrowana jest działalność dłużnika, noty odsetkowe, saldo obrazujące aktualny stan rozliczeń pomiędzy Zleceniodawcą a dłużnikiem, zaniechać samodzielnych negocjacji z dłużnikiem oraz jakichkolwiek czynności windykacyjnych, w tym zlecania takich czynności innemu podmiotowi, chyba że za zgodą Zleceniobiorcy, informować Zleceniobiorcę o wszelkich wpłatach dokonanych przez dłużnika w jakiejkolwiek formie bezpośrednio na rzecz Zleceniodawcy, i/ lub o wszelkich innych działaniach i/ lub zaniechaniach zmieniających w jakikolwiek sposób wskazane w Zleceniu saldo dłużnika, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od otrzymania poszczególnych płatności i/ lub zaistnienia przesłanki do zmiany wysokości salda dłużnika Zleceniodawca ponosi wobec Zleceniobiorcy odpowiedzialność za prawdziwość dokumentów i prawidłowość danych przekazanych Zleceniobiorcy, a w szczególności informacji dotyczących wierzytelności, o których mowa w pkt W przypadku naruszenia przez Zleceniodawcę obowiązku, o którym mowa w pkt 3.5., stwierdzonego przez Zleceniobiorcę w drodze podjętych działań windykacyjnych, Zleceniodawca będzie zobowiązany do poniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 180 PLN netto. Zapłata opłaty manipulacyjnej nie wyłącza odpowiedzialności Zleceniodawcy na zasadach ogólnych. Strona 2/6

3 4 Prawa i obowiązki Zleceniobiorcy 4.1. Po upływie okresu prewindykacji, o którym mowa w pkt , w sytuacji, gdy podjęte działania nie przyniosą efektu w postaci zapłaty prewindykowanych należności, Zleceniobiorca może skierować prewindykowane należności do windykacji polubownej na warunkach określonych w niniejszej umowie. W takim przypadku czynności windykacyjne zostaną rozpoczęte następnego dnia od zakończenia prewindykacji zgodnie z pkt lub po upływie 2 dni od wykonania wszystkich czynności zgodnie z pkt 7.1.2, nie później jednak niż 33 dnia od ustalonej daty wymagalności faktury Zleceniobiorca ma prawo do nieprzyjmowania zgłoszeń przekazanych przez Zleceniodawcę po dniu, w którym rozpoczął się okres wypowiedzenia usługi Prewindykacji Należności Podczas działań windykacyjnych Zleceniobiorca zobowiązuje się: poinformować Zleceniodawcę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia Zlecenia w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty jego wpływu, informować Zleceniodawcę o otrzymaniu należności od dłużnika, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty potwierdzenia przez bank wpływu środków pieniężnych na rachunek Zleceniobiorcy lub otrzymania należności bezpośrednio od dłużnika, przekazywać otrzymane od dłużnika należności zgodnie z pkt Zleceniobiorca uprawniony jest: do odmowy przyjęcia Zlecenia bez wskazania przyczyny odmowy, domagać się od Zleceniodawcy, w każdym czasie, przekazania dokumentów, o których mowa w pkt , do żądania od Zleceniodawcy przekazania wszelkich pozostałych dokumentów i informacji, z których wynikać może wartość spłat dokonanych przez dłużnika na jego rzecz. 4.5 Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności podczas realizacji niniejszej Umowy Ramowej i poszczególnego Zlecenia windykacyjnego Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za terminy przedawnień wierzytelności objętych Zleceniem Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość dokumentów i prawidłowość danych przekazanych mu przez Zleceniodawcę. 5 Rozpoczęcie postępowania 5.1. Zleceniobiorca dokona uszeregowania faktur przekazanych przez Zleceniodawcę do prewindykacji, osobno dla każdego odbiorcy oraz zależnie od daty ich wystawienia i daty wymagalności. Zleceniobiorca weryfikuje istnienie i ilość przysługujących limitów pewindykacji w ramach umowy Concordia Biznes Zgłoszone do prewindykacji faktury, po ich uszeregowaniu zgodnie z pkt 5.1. stanowić będą Zlecenie Warunkiem rozpoczęcia postępowania windykacyjnego jest złożenie Zleceniobiorcy Zlecenia wraz z zestawieniem faktur lub innych dokumentów, będących podstawą roszczenia Datą rozpoczęcia postępowania windykacyjnego jest data wprowadzenia do systemu informatycznego Zleceniobiorcy informacji zawartych w dokumentach, o których mowa w pkt Potwierdzenie lub odmowa przyjęcia Zlecenia następuje nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu Zlecenia. 6 Przebieg postępowania windykacyjnego 6.1. Niezwłocznie po rozpoczęciu postępowania windykacyjnego Zleceniobiorca, według własnego uznania, podejmuje działania zmierzające do odzyskania należności Zleceniodawcy, obejmujące: ustalenie aktualnych danych adresowych dłużnika, pisemne wezwanie dłużnika do zapłaty, bezpośrednie i pośrednie negocjacje z dłużnikiem co do możliwości, sposobu i terminu zapłaty, w miarę możliwości weryfikację sytuacji finansowej dłużnika Krajowe i zagraniczne przedsądowe postępowanie windykacyjne prowadzone jest w terminie do 90 dni, począwszy od daty jego rozpoczęcia, chyba że Zleceniodawca na wniosek Zleceniobiorcy wyrazi zgodę na przedłużenie tego terminu W razie stwierdzenia przez Zleceniobiorcę wystąpienia okoliczności rokujących spłatę należności objętych Zleceniem w terminie przekraczającym 90 dni, a w szczególności w przypadku, gdy terminy płatności rat lub zaspokojenia wierzytelności w innej formie przypadałyby po upływie 90 dni, Zleceniobiorca może za zgodą Zleceniodawcy przedłużyć postępowanie windykacyjne o niezbędny według Zleceniobiorcy okres W razie stwierdzenia przez Zleceniobiorcę sporności roszczeń objętych Zleceniem, postępowanie windykacyjne może być przedłużone na podstawie decyzji Zleceniobiorcy zaakceptowanej przez Zleceniodawcę Zleceniobiorca zgodnie z udzielonym mu Pełnomocnictwem uprawniony jest do przyjęcia wpłat dłużnika na swój rachunek bankowy bądź bezpośrednio gotówką. W takim przypadku, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty potwierdzenia przez bank wpływu należności lub odebrania gotówki, przekaże on każdą otrzymaną należność Zleceniodawcy pomniejszoną o wszelkie należne Zleceniobiorcy opłaty i prowizje, powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) Wszelkie płatności dokonywane w jakiejkolwiek formie przez dłużnika oraz czynności prawne lub faktyczne dokonane przez dłużnika, wierzyciela lub podmiot trzeci powodujące zmianę salda zadłużenia, w czasie prowadzonej windykacji polubownej i obowiązywania Zlecenia oraz w terminie do 15 dni po jego zakończeniu, w związku z realizowanymi czynnościami, uznawane są za efekt działań Zleceniobiorcy i podlegają opłacie prowizyjnej Zawarcie przez Zleceniodawcę ugody z dłużnikiem w czasie obowiązywania Umowy Ramowej, w zakresie należności objętych Zleceniem, nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku uiszczenia prowizji w pełnej wysokości, nawet jeżeli terminy spłat są ustalone poza terminem określonym w pkt Zakończenie postępowania 7.1. Zleceniobiorca zakończy postępowanie prewindykacyjne poszczególnych należności stanowiących Zlecenie w następujących sytuacjach: odbiorca spłacił w wyniku podjętych działań całość zadłużenia wynikającego z faktur objętych Zleceniem, Zleceniobiorca wykonał wszystkie czynności opisane w pkt 2.2., należności zostały skierowane do windykacji polubownej do biura Zleceniobiorcy w okresie trwania prewindykacji, Zleceniodawca przekazał faktury objęte danym Zleceniem do windykacji sądowej, wierzytelność została objęta postępowaniem uregulowanym w prawie upadłościowym lub naprawczym, Zleceniodawca po rozpoczęciu prewindykacji zmienił pierwotne warunki płatności wskazane na fakturach (fakturze) W przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z sytuacji opisanych w pkt 7.1. usługa prewindykacji odnośnie do danego Zlecenia uznana jest za wykonaną Zakończenie postępowania windykacyjnego następuje w przypadku, gdy: dłużnik dokonał spłaty całości należności, dłużnik dokonał częściowej spłaty należności, zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem o spłacie i redukcji części należności, okoliczności wskazują na brak możliwości efektywnego zakończenia przedsądowego postępowania windykacyjnego, przed upływem terminu określonego w pkt 6.2., wierzytelność została objęta postępowaniem upadłościowym lub naprawczym, do upływu terminu przedawnienia wierzytelności objętej Zleceniem pozostało 30 dni, Zleceniodawca dokonał w toku postępowania przelewu na osobę trzecią wierzytelności objętej Zleceniem bez akceptacji Zleceniobiorcy, upłynął termin prowadzenia postępowania windykacyjnego określony w pkt 6.2. lub W przypadku jednostronnego wycofania Pełnomocnictwa lub poszczególnego Zlecenia (Zleceń) przez Zleceniodawcę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 6.2.,6.3., 6.4. lub przelewu przez Zleceniodawcę wierzytelności objętej Zleceniem na osobę trzecią bez akceptacji Zleceniobiorcy, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty całości prowizji od kwoty Zlecenia zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy Ramowej Niezależnie od sposobu zakończenia postępowania windykacyjnego Zleceniobiorca jest zobowiązany przekazać Zleceniodawcy raport końcowy. 8 Wynagrodzenie 8.1. Zleceniobiorca nie pobiera wynagrodzenia za prewindykację w przypadku gdy jest ona zlecana w ramach limitu przysługującego klientom posiadających podpisaną umowę Concordia Biznes. Podstawą do naliczenia wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy za wykonanie usługi Prewindykacji Należności w przypadku braku ochrony ubezpieczeniowej jest Tabela Opłat i Prowizji stanowiąca Załącznik 2 do Umowy Ramowej Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT wystawiona przez Zleceniobiorcę ostatniego dnia miesiąca. 8.3 W przypadku skutecznego postępowania windykacyjnego, za które uważa się również sytuacje opisane w pkt 6.6., 6.7., 7.2., Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w formie opłaty prowizyjnej. W przypadkach przewidzianych w Tabeli Opłat i Prowizji, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy Ramowej, niezależnie od wyniku postępowania windykacyjnego, Zleceniodawca jest ponadto zobowiązany do zapłaty opłaty wstępnej Wysokość prowizji obliczana jest od kwoty skutecznego działania windykacyjnego niezależnie od sposobu rozliczenia Zleceniodawcy z dłużnikiem W przypadku dokonywania przez dłużnika spłat częściowych rozliczenie opłaty prowizyjnej następuje bezpośrednio po zapłacie części należności Opłaty wstępne, prowizyjne i inne opłaty naliczane są zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy Ramowej. Do opłat doliczany będzie podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT Strony oświadczają, że są czynnymi płatnikami podatku od towarów i usług (VAT). Strona 3/6

4 9 Aktywacja systemu informatycznego Syntesys 9.1. Aktywacja systemu informatycznego Syntesys, zwanego dalej systemem Syntesys, na warunkach określonych w niniejszej Umowie Ramowej następuje w ciągu 5 dni roboczych od jej podpisania. Zleceniobiorca udostępni również Zleceniodawcy serwis jako alternatywny system do obsługi Umowy Ramowej Zleceniobiorca realizuje usługi w ramach niniejszej Umowy Ramowej, korzystając z bazy danych systemu Syntesys, który jest własnością grupy Euler Hermes, w skład której wchodzą: Euler Hermes Collections Sp. z o.o., Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A., Euler Hermes, Mierzejewska Kancelaria Prawna Sp. k. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż korzystając z bazy danych, o której mowa w pkt. 9.2., staje się czynnym uczestnikiem tej bazy Dostęp do systemu Syntesys uzyskiwany jest przez Zleceniodawcę przez stronę internetową przy wykorzystaniu haseł, udostępnionych z zachowaniem poniższej procedury: a) Zleceniodawca zobowiązany jest podać Zleceniobiorcy w formie pisemnej ( ) liczbę pracowników upoważnionych do korzystania i dostępu do systemu Syntesys, b) po dostarczeniu do Zleceniobiorcy uzupełnionej i podpisanej Umowy Ramowej, Zleceniodawca otrzyma żądaną ilość haseł wraz z numerami PIN listem poleconym za potwierdzeniem odbioru Udostępnienie i/lub wykorzystanie haseł oraz numerów PIN przez osoby nieuprawnione następuje na wyłączne ryzyko Zleceniodawcy i powoduje skuteczną autoryzację wszystkich przeprowadzonych operacji. 10 Zlecanie usług Dyspozycje składane za pośrednictwem systemu Syntesys są realizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie warunkami zawartymi w Umowie Ramowej Autoryzacja dyspozycji (np. złożenie zlecenia windykacyjnego) następuje po wprowadzeniu numeru PIN Pełny opis aktualnego zakresu usług realizowanych przez system Syntesys dostępny jest na stronach internetowych Zleceniobiorcy Zleceniobiorca może rozszerzyć zakres czynności i operacji możliwych do wykonywania w ramach danej usługi za pośrednictwem Syntesys, o czym informuje Zleceniodawcę w sposób opisany powyżej Rozszerzenie zakresu czynności w ramach danej usługi nie stanowi zmiany Umowy Ramowej i tym samym nie wymaga zawarcia aneksu Zleceniodawca zobowiązany jest do składania wszystkich zleceń prawidłowo, kompletnie i jednoznacznie Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego złożenia dyspozycji/zlecenia. 11 Wymogi techniczne Zleceniodawca korzystający z systemu Syntesys zobowiązany jest przygotować każdy z komputerów łączących się z tym systemem tak, aby spełniały one następujące wymogi techniczne: zainstalowany system operacyjny Windows, zalecany Windows 2000 lub nowszy dostęp do Internetu wraz z zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki internetowej Internet Explorer ze 128 bitową siłą szyfrowania. 12 Procedury bezpieczeństwa Zleceniobiorca zapewnia bezpieczne połączenie, tylko z zastrzeżeniem wypełniania przez Zleceniodawcę postanowień, o których mowa w 10, 11, Zleceniodawca odpowiada za systematyczną aktualizację systemu Windows oraz programu Internet Explorer na swoich komputerach, zalecaną przez firmę Microsoft na witrynie com, ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji zabezpieczeń oraz ponosi pełną odpowiedzialność za niedokonanie lub spóźnioną aktualizację. Zleceniodawca odpowiada także za odpowiednie zabezpieczenia urządzeń służących do korzystania z systemu Syntesys Zleceniodawca zobowiązany jest poinformować natychmiast Zleceniobiorcę o ewentualnym uzyskaniu dostępu drogą on-line do informacji nie przeznaczonych dla niego, a także nie wykorzystywać tych informacji oraz zachować je w tajemnicy. 14 Rozstrzyganie sporów Wszelkie spory związane z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy Ramowej rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy. 15 Czas trwania Umowy Ramowej Umowa Ramowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia Wypowiedzenie Umowy Ramowej powinno być dokonane w formie pisemnej, listem poleconym pod rygorem nieważności. 16 Oświadczenia i zmiany do Umowy Ramowej Wszelkie oświadczenia składane przez Strony przy wykonywaniu Umowy Ramowej wymagają dla swej ważności formy pisemnej i mogą być wysłane drugiej Stronie drogą on-line, faksem, poprzez lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy Ramowej powinny być sporządzone na piśmie i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Stron pod rygorem nieważności Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zmiany wynagrodzenia wynikającego z Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy Ramowej. Jeżeli Zleceniobiorca dokona takiej zmiany, Zleceniodawca może odstąpić od Umowy Ramowej w terminie 14 dni od wpłynięcia zawiadomienia o zmianach. 17 Postanowienia końcowe W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy Ramowej zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron W okresie wypowiedzenia Umowy Ramowej Zleceniobiorca zobowiązany jest do zakończenia przyjętych do realizacji Zleceń, a Zleceniodawca do wnoszenia opłat zgodnie z W dniu rozwiązania Umowy Ramowej Zleceniodawca zobowiązany jest do zwrotu pieczęci, o której mowa w Po zakończeniu postępowania windykacyjnego z przyczyn określonych w pkt 7.3.3, 7.3.4, lub , a za zgodą Zleceniobiorcy także przed jego zakończeniem, Zleceniodawca może, na podstawie odrębnej umowy, zlecić dochodzenie niezapłaconych należności na drodze postępowania sądowego współpracującej ze Zleceniobiorcą kancelarii Euler Hermes, Mierzejewska Kancelaria Prawna Sp.k Integralną część Umowy Ramowej stanowią załączniki: Pełnomocnictwo oraz osoby uprawnione do składania zleceń windykacyjnych załącznik nr 1 Tabela Opłat i Prowizji załącznik nr 2 Na stronie dostępne są również: Wzór zamówienia na raport Wzór zlecenie prewindykacji i spłat Wniosek hasła Zleceniodawca 13 Zasada poufności Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od Zleceniodawcy oraz do przetwarzania tych informacji tylko i wyłącznie do celów realizacji niniejszej Umowy Ramowej Zleceniobiorca zwolniony jest z obowiązku, o którym mowa w pkt 13.1., w sytuacji, kiedy przekazywane przez Zleceniodawcę informacje są już znane Zleceniobiorcy z innych źródeł, a także gdy zwolnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa Zleceniodawca zobowiązany jest nie udostępniać, nie przekazywać oraz nie ujawniać uzyskanych od Zleceniobiorcy jakichkolwiek informacji, lub ich części w jakiejkolwiek postaci i formie osobom trzecim, chyba że za wyraźnym, pisemnym pozwoleniem Zleceniobiorcy, a ponadto Zleceniodawca zobowiązuje się korzystać z powyższych informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa. Powyższe obowiązki ciążą na Zleceniodawcy także po zakończeniu obowiązywania Umowy Ramowej Zleceniodawca zrekompensuje Zleceniobiorcy ewentualne roszczenia osób trzecich, jeżeli roszczenia te spowodowane zostały zawinionym przez Zleceniodawcę przekazywaniem informacji pozyskanych od Zleceniobiorcy. Pieczęć firmowa Zleceniodawcy Zleceniobiorca Maciej Harczuk Prezes Zarządu Grzegorz Hylewicz z-ca Dyrektora Dział Windykacji Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji Zleceniobiorcy Podpisy i pieczęcie imienne osób upoważnionych do reprezentacji Zleceniodawcy Miejscowość, data (dzień-miesiąc-rok) Strona 4/6

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Nr...

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Nr... ..., dn.... miejscowość data UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Nr... Zawarta pomiędzy Agencją Handlowo Usługową Tracker z siedzibą w Łodzi, przy ul. Czorsztyńskiej 3A, NIP: 728-002-00-06,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH Nr. Zawarta w Poznaniu w dniu.. r. Pomiędzy: Zakra Corp Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 17/1 60-580 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH

UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH Strona1 UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH zawarta w dniu... w..., pomiędzy:... z siedzibą w... przy ul.... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w... Wydziale Gospodarczym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTW. numer zawarta w dniu pomiędzy:

UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTW. numer zawarta w dniu pomiędzy: UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTW numer zawarta w dniu pomiędzy: Firmą INKASO Hermański reprezentowaną przez Rafała Hermańskiego prowadzącego działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Umowa o świadczenie usług windykacyjnych nr DAG. 381.1. /2015

Załącznik nr 2. Umowa o świadczenie usług windykacyjnych nr DAG. 381.1. /2015 Załącznik nr 2 Umowa o świadczenie usług windykacyjnych nr DAG. 381.1. /2015 zawarta w dniu września 2015 r. w Będzinie pomiędzy następującymi Stronami: Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną im. Stefana

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O OBSŁUGĘ PRAWNĄ

PROJEKT UMOWY O OBSŁUGĘ PRAWNĄ PROJEKT UMOWY O OBSŁUGĘ PRAWNĄ Zawarta w dniu. pomiędzy: Biotech Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, NIP 527-267-68-95 reprezentowanym przez Petra Kvapila Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: 1. Aneta Brodzińska-Czarnota Ogólnopolskie Centrum Obsługi Prawnej, z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Mogilskej 25/1013, NIP: 679 206 59 74, REGON: 122954423,

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PRAWNA dr Marek Jarzyński & Kornel Novak solicitors and attorneys at law

KANCELARIA PRAWNA dr Marek Jarzyński & Kornel Novak solicitors and attorneys at law KANCELARIA PRAWNA dr Marek Jarzyński & Kornel Novak solicitors and attorneys at law www.jarzpartner.pl Stary Rynek 81 Pl 61-772 Poznań, Poland Tel : + 4861 8522610 Fax : + 4861 8527636 E-mail : poznan@jarzpartner.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: UMOWA Nr. Druk nr 6 (Wzór umowy) z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP: 9591844609 Regon:260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA dla członków PSPD

UMOWA dla członków PSPD UMOWA dla członków PSPD świadczenia usług WINDYKACJA PLUS zawarta pomiędzy: KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 56, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy:

zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy: UMOWA PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy: Panią/Panem.., zam..., legitymującym się dowodem osobistym serii.. nr, posiadającym PESEL, zwanym dalej Cedentem oraz Centrum Windykacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. Kancelarią Prawną. z siedzibą.. ul... reprezentowaną przez radcę prawnego, zwanym dalej zleceniobiorcą

UMOWA ZLECENIA. Kancelarią Prawną. z siedzibą.. ul... reprezentowaną przez radcę prawnego, zwanym dalej zleceniobiorcą UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu.., pomiędzy:, zwanym dalej zleceniodawcą a Kancelarią Prawną. z siedzibą.. ul... reprezentowaną przez radcę prawnego, zwanym dalej zleceniobiorcą 1 1.Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock,

OGŁOSZENIE. Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, 1/ 6 OGŁOSZENIE Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, ogłasza postępowanie ofertowe na bez ważnego biletu środkami Komunikacji Miejskiej w Płocku

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Numer sprawy: ZP/PN-3/13 Załącznik nr 3 Strona 1 z 5 Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Ja, niżej podpisany:..., będąc upoważniony do reprezentowania... z siedzibą w... przy ulicy... oświadczam, że:

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

zamieszkania. 2 Dotyczy osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą).

zamieszkania. 2 Dotyczy osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą). Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie...: pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy:

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: UMOWA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH zawarta dnia w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna, z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r

UMOWA. Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r CŁO - TŁUMACZENIA SPEDYCJA UMOWA Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r Agencją Celną Ekspert Andrzej Szczęśniak, Robert Góźdź, ul. Pana Tadeusza 8/76, 20-609 Lublin reprezentowaną przy podpisywaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy UMOWA nr.. zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (zwanego również Licencjobiorcą) usług serwisowych o charakterze

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą,

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą, WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV- ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy: UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul...., NIP:... zwaną w umowie Zleceniobiorcą, a Firmą:......

Bardziej szczegółowo

Umowa na monitorowanie stacji roboczych

Umowa na monitorowanie stacji roboczych Umowa na monitorowanie stacji roboczych Dnia. zostaje zawarta umowa pomiędzy:.., z siedzibą przy ul..,, NIP:., reprezentowaną przez:.-starostę Zamojskiego, przy kontrasygnacie.- Skarbnika Powiatu Zwanymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Regulamin użyczenia pieczęci prewencyjnej, zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usługi użyczenia pieczęci prewencyjnej na

Bardziej szczegółowo

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Zawarta dnia.. roku w Sosnowcu pomiędzy: reprezentowanym przez: nazywaną dalej Zlecającym, a..., reprezentującym Network Expert Sp z o.o z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA. (dalej Umowa)

UMOWA POŚREDNICTWA. (dalej Umowa) UMOWA POŚREDNICTWA NR (dalej Umowa) zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy:.. z siedzibą w Warszawie (00-406), ul. Ludna 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. w zakresie NAPRAW BLACHARSKO-LAKIERNICZYCH. zawarta pomiędzy:

UMOWA O WSPÓŁPRACY. w zakresie NAPRAW BLACHARSKO-LAKIERNICZYCH. zawarta pomiędzy: UMOWA O WSPÓŁPRACY w zakresie NAPRAW BLACHARSKO-LAKIERNICZYCH zawarta pomiędzy: GRUPA PGD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Dawniej: POLSKA GRUPA DEALERÓW SP. Z O.O. 30-403 Kraków ul. Rzemieślnicza

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a., zwaną dalej Zleceniobiorcą, reprezentowaną przez:

UMOWA. a., zwaną dalej Zleceniobiorcą, reprezentowaną przez: UMOWA w dniu roku w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42, zwaną dalej Zleceniodawcą reprezentowanym przez:.... a., zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA. (dalej Umowa)

UMOWA POŚREDNICTWA. (dalej Umowa) UMOWA POŚREDNICTWA NR (dalej Umowa) zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (00-406), ul. Ludna 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Załącznik nr 4

Regulamin - Załącznik nr 4 Regulamin - Załącznik nr 4 Zasady współpracy pomiędzy Sprzedawcą Action S.A. a Użytkownikiem Zważywszy, że A. Użytkownik jest operatorem w pełni funkcjonalnego systemu sklepu internetowego dostępnego w

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

[wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego]

[wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego] Załącznik nr 7 do SIWZ [wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego] UMOWA na zakup i dostawę mebli biurowych oraz wyposażenia wraz z montażem na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości w Legnicy Zawarta

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy:

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Wzór umowy Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

UMOWA STAŁEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI nr.../...

UMOWA STAŁEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI nr.../... UMOWA STAŁEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI nr.../... zawarta w...dnia... pomiędzy: przedsiębiorstwem..., adres...nip..., nr tel...e-mail..., nr. rachunku bankowego... zwanym dalej Zleceniodawcą a DMK Money

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a... REGON.., NIP.

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a... REGON.., NIP. UMOWA Załącznik nr 5 zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:...... REGON.., NIP. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu...06.2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG NA WARUNKACH ZLECENIA

UMOWA NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG NA WARUNKACH ZLECENIA Załącznik Nr 5 do Zaproszenia Wzór umowy UMOWA NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG NA WARUNKACH ZLECENIA zawarta w dniu...2014 roku w Słupsku, pomiędzy: Miastem Słupsk, Pl. Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/I WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Odbiorcą, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / IWSZdr./20./PROG/ na udzielanie świadczeń i usług zdrowotnych w ramach realizacji profilaktycznego programu zdrowotnego

UMOWA Nr / IWSZdr./20./PROG/ na udzielanie świadczeń i usług zdrowotnych w ramach realizacji profilaktycznego programu zdrowotnego UMOWA Nr / IWSZdr./20./PROG/ na udzielanie świadczeń i usług zdrowotnych w ramach realizacji profilaktycznego programu zdrowotnego zawarta w Warszawie w dniu... 2013 r. pomiędzy:.., zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO..

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. zawarta w dniu. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1...

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1... UMOWA nr.. na realizację projektu wdrożenia programu badawczego w ramach mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich realizowanego w sezonie 2007/2008 zawarta w dniu. 200 r. pomiędzy: Agencją Rynku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie i finansowanie projektu

Umowa o wykonanie i finansowanie projektu zawarta w dniu 2016 r. w Warszawie, Umowa o wykonanie i finansowanie projektu między: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695), przy ul. Nowogrodzkiej 47a, REGON 141032404, NIP

Bardziej szczegółowo

Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy:

Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy: Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy: Mobime Studio, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Raszyńskiej 38B/4, NIP: 972-116-27-66, zwanym dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA HANDLOWEGO UPH nr.../2015

UMOWA POŚREDNICTWA HANDLOWEGO UPH nr.../2015 UMOWA POŚREDNICTWA HANDLOWEGO UPH nr..../2015 Zawarta w... w dniu... pomiędzy Zleceniodawcą a Pośrednikiem: I. ZBIGNIEW JAROSZ z siedzibą, Ul. Smolenia 36/6 41-902 BYTOM wpisanym do CEIDG, NIP 626-201-95-87,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań:

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań: Zał. Nr 5 projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy:

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Umowa najmu Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Lexius sp. z o.o. Zlecenie Windykacji Z nr... ul. Skarszewska 2 62 800 Kalisz Wierzytelność przedawnia się: Tel./fax:(62) 598-88-70

Lexius sp. z o.o. Zlecenie Windykacji Z nr... ul. Skarszewska 2 62 800 Kalisz Wierzytelność przedawnia się: Tel./fax:(62) 598-88-70 Lexius sp. z o.o. Zlecenie Windykacji Z nr... ul. Skarszewska 2 62 800 Kalisz Wierzytelność przedawnia się: Tel./fax:(62) 598-88-70 WIERZYCIEL dzień miesiąc rok NIP: Ulica Kod: - Miasto: Telefon: Nr: E-mail

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE nr.. / 2013

UMOWA ZLECENIE nr.. / 2013 UMOWA ZLECENIE nr.. / 2013 ZLECENIE USŁUGI PEŁNIENIA OBSŁUGI PRAWNEJ PROJEKTU Nasza szansa, uczymy się, poznajemy, zwiedzamy POKL.09.01.01-14-136/12 zawarta dnia. r. w Płoniawach-Bramurze, pomiędzy: Gminnym

Bardziej szczegółowo

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr.

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr. WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 Umowa zlecenie nr. W dniu... 2013 r. w Tychach, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. w Bełchatowie pomiędzy... zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.. REGON..

Zawarta w dniu. w Bełchatowie pomiędzy... zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.. REGON.. wzór UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH Zawarta w dniu. w Bełchatowie pomiędzy... zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.. REGON.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a Biuro usług rachunkowych

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15

Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15 Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15 w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zawarta w dniu reprezentowaną przez: 1.. 2..

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2... Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia 17.01.2011 w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 390330 w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP Załącznik Nr 7 Umowa zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w Warszawie 02-591, przy ul. Stefana Batorego 5,

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@.

Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@. Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@. Zawarta w dniu Data Miejscowość Pomiędzy Dane, pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000496085, NIP 525-257-76-29,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ

Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ W dniu pomiędzy: 2015 r. w Warszawie Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo