Warszawa, 24 lipca 2015 roku. Sz. P. Magdalena Gaj Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20, Warszawa ID KIKE: GRAP-493/15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 24 lipca 2015 roku. Sz. P. Magdalena Gaj Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa ID KIKE: GRAP-493/15"

Transkrypt

1 KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ ul. Lindleya 16, Warszawa Tel , Fax KRS , REGON: , NIP Warszawa, 24 lipca 2015 roku Sz. P. Magdalena Gaj Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20, Warszawa ID KIKE: GRAP-493/15 Dotyczy: warunki korzystania z nieruchomości, określane w decyzjach Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie dostępu do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji Szanowna Pani Prezes, Śledząc pojawiające się aktualności na stronie internetowej UKE można zauważyć rosnącą liczbę konsultowanych projektów decyzji oraz pierwsze po nowelizacji Megaustawy z grudnia 2012 r., wydane już decyzje w sprawie dostępu do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji. Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej wyraża zadowolenie, że przepis art. 30 ustawy o wpieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, pozwalający Prezesowi UKE na wydawanie decyzji w tym zakresie, po długim okresie przerwy, wreszcie stanowi podstawę rozstrzygnięć. Jednocześnie Izba wyraża swoje zastrzeżenia do treści opublikowanych i wydanych już decyzji w zakresie warunków dostępu do nieruchomości zastępujących umowę stron, w szczególności regulujących sposób zabezpieczenie szkód, związanych z budową i eksploatacją sieci w budynkach, a także procedurą podłączania nowych abonentów po wybudowaniu sieci dystrybucyjnej w budynku. W dalszym ciągu wiele do życzenia pozostawia średni czas trwania postepowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji na podstawie art. 30 Megaustawy, co wydaje się kluczową kwestią dla wnioskujących o wydanie decyzji przedsiębiorców. Wielomiesięczny (w wielu przypadkach dochodzący do dwóch lat!) czas trwania postępowania administracyjnego (które, zgodnie z Megaustawą ma trwać 90 dni) stawia pod znakiem zapytania opłacalność i celowość prowadzenia inwestycji na nieruchomościach objętych wnioskiem o zastąpienie umowy stron w zakresie dostępu do budynku. Jak wynika z analizy uzasadnień opublikowanych projektów decyzji dostępowych, w kliku przypadkach 1

2 przewlekłość działania urzędu zagrażała terminowej realizacji inwestycji finansowanych ze środków europejskich. Mając powyższe na uwadze, Izba przedstawia stanowisko dotyczące budzących jej zastrzeżenia warunków decyzji zastępujących umowy stron jak i czasu trwania postepowań prowadzonych na podstawie art. 30 Megaustawy, mając nadzieję, iż stanowisko oraz przedstawiona w nim argumentacja pozwolą usprawnić procesy inwestycyjne związane z budowa sieci ostatniej mili i zostaną uwzględnione w prowadzonych oraz przyszłych postępowaniach. I. Projekty i decyzje poddane analizie Izby. Czas trwania postępowania administracyjnego. Izba zweryfikowała treść i uzasadnienia następujących decyzji administracyjnych poddanych konsultacjom (stan na dzień 20 lipca 2015 r.). Tabela 1 Lp. STRONY DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU DATA WYDANIA DECYZJI CZAS TRWANIA POSTĘPOWANIA Gawex Media sp. z o.o. - Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie Asta-Net S.A. - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Budzyniu CAFE -Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świerczewskiego 7 w Szprotawie CAFE -Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 25A-25B w Szprotawie CAFE -Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 27A-27B w Szprotawie CAFE - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świerczewskiego 8 w Szprotawie CAFE - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świerczewskiego 11A-E w Szprotawie CAFE - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościuszki 26A-26C w Szprotawie dni (2 lata 4,5 m-ca) dni (1 rok 10 m-cy) dni ( 1 rok 6,1 m-ca) dni ( 1 rok 6,1 m-ca) dni ( 1 rok 6,1 m-ca) dni (1 rok 6,5 m-ca) dni (1 rok 6,5 m-ca) dni (1 rok 6,6 m-ca) 2

3 Robert Gulbinowicz Lasnet Usługi Komputerowe Warmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. CAFE - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Waszyngtona 3 w Szprotawie CAFE - Wspólnota Mieszkaniowa ul. os. Słoneczne 14/I-14/VIII w Szprotawie RYBNET Sp. z o.o. s. k.- Spółdzielnia Mieszkaniowa,,Orłowiec CAFE - Skarb Państwa - Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie dni (1 rok 9 m-cy) dni (1 rok 8m-cy) dni (1 rok 8m-cy) dni dni (1 rok 7,5 m-ca) Źródło: opracowanie własne Już pobieżna analiza pozwala stwierdzić, iż średni czas trwania postępowania administracyjnego to 704 dni (ok. 23 miesiące), co znacząco przekracza czas przewidziany na załatwienie sprawy w przepisach Megaustawy (90 dni), nie wspominając o ogólnych przepisach KPA. Wnikliwa analiza uzasadnień konsultowanych decyzji pozwala ponadto stwierdzić, iż Prezes UKE wielokrotnie pozostawał w bezczynności (art. 36 KPA), a postępowania noszą cechę przewlekłości. Wielomiesięczny czas trwania postepowań administracyjnych uczynił martwymi przepisy Megaustawy, pozwalające na wnioskowanie do Prezesa UKE o skrócenie terminu negocjacji operatora i udostępniającego (rokowania poprzedzające złożenie wniosku do Prezesa UKE o wydanie decyzji zastępującej umowę stron). W takich przypadkach dochodziło do umorzenia postępowań z uwagi na upływ ustawowego terminu na prowadzenie negocjacji przez strony (przewlekłość Prezesa UKE czyniła postępowania bezprzedmiotowymi). Izbie znane są również przypadki umorzenia postępowań prowadzonych w przedmiocie zmiany umowy dostępowej zawartej przez strony (art. 23 Megausatwy), z uwagi na upływ okresu ich obowiązywania. Prostymi słowy- Prezes UKE nie zdążył wydać decyzji przed upływem okresu obowiązywania umowy, którą miał zmienić. Długi czas trwania postępowań w przedmiocie wydania decyzji dostępowych do budynków, jak wynika z informacji przekazanych przez Członków Izby zagrażał, a w niektórych przypadkach nadal zagraża terminowej realizacji projektów współfinansowanych z funduszy UE (mimo, iż wnioski zostały złożone jeszcze w 2013 r., a więc wystarczająco wcześnie by terminowo realizować projekt, przy założeniu, że Prezes UKE wyda decyzję w ustawowym terminie). 3

4 Wielomiesięczny czas prowadzenia postępowań ma również niebagatelny wpływ na sposób prowadzenia postepowania dowodowego i ustalenia stanu faktycznego w zakresie wyposażenia nieruchomości w infrastrukturę telekomunikacyjną. Istotnym jest, iż art. 30 ust. 1 pkt 2 Megaustawy pozwala przedsiębiorcy na doprowadzenie do nieruchomości przyłącza telekomunikacyjnego i/lub wybudowanie instalacji telekomunikacyjnej pod warunkiem braku możliwości wykorzystania sieci istniejącej lub braku wyposażenia nieruchomości w taką sieć. Nie stanowi tajemnicy, iż udostępniający (zarządcy nieruchomości wielolokalowych, w tym spółdzielnie mieszkaniowe) podejmują działania skutkujące utrwalaniem lokalnych monopoli w zasobach mieszkaniowych, przejawiające się umożliwianiem budowy sieci przez wybranego, preferowanego z różnych względów operatora, po powzięciu wiadomości o toczącym się postępowaniu. Takie działania nie dopuszczają tym samym do rozwoju skutecznej konkurencji w zasobach. Zdarza się zatem, że stan faktyczny (wyposażenie budynku w sieć) na dzień złożenia wniosku do Prezesa UKE jest nieaktualny, w zakresie w jakim w toku toczącego się postępowania nieruchomość została wyposażona w sieć konkurenta (tylko po to, by nie dopuścić do wybudowania sieci przez wnioskującego o wydanie decyzji operatora). Opieszałość prowadzonego postępowania dowodowego w takich sytuacjach, czyni starania wnioskującego o dostęp przedsiębiorcy telekomunikacyjnego daremnymi, a postępowanie kończy się decyzją odmawiającą ustalenia warunków dostępu. Wiele inwestycji po kilkunastu miesiącach prowadzonego postępowania administracyjnego staje się niecelowymi i nieopłacalnymi (np. wskutek rezygnacji zainteresowanych potencjalnych abonentów). Skrócenie czasu postępowań do przewidzianych przepisami 90 dni ma niebagatelne znaczenie dla nadchodzącej perspektywy finansowania inwestycji telekomunikacyjnych z funduszy unijnych. Nie może ujść uwadze Prezesa UKE, iż założenia nowelizacji Megaustawy, oparte na zapisach dyrektywy kosztowej przewidują, że termin wydania decyzji o dostępie na mocy art. 30 zostanie skrócony z 90 do 60 dni. Mając na uwadze, iż średni czas oczekiwania na decyzję Prezesa UKE to 704 dni, Izba widzi konieczność podjęcia zintensyfikowanych i radykalnych działań zmierzających do skrócenia czasu toczących się i przyszłych postępowań. II. Uwagi Izby odnoszące się do warunków dostępu do nieruchomości i budynków w celu zapewnienia telekomunikacji. W pierwszej kolejności Izba wskazuje, iż poniższe uwagi zostały przygotowane w oparciu o treść warunków, na jakich Prezes UKE zapewnił dostęp do nieruchomości w sprawach wskazanych w Tabeli 1. Mimo, iż decyzje zostały wydane w różnych stanach faktycznych, zasady korzystania z nieruchomości w nich określone są zbliżone. 4

5 1. Procedura podłączenia abonenta po wybudowaniu sieci dystrybucyjnej w budynku 1) operator zawiera umowę o świadczenie usług z abonentem, 2) następnie operator powiadamia udostępniającego o woli przystąpienia do realizacji prac, polegających na podłączeniu abonenta wskazując termin przyłączenia od 1 do 7 dni, 3) udostępniający w ciągu 7 dni udziela odpowiedzi i uzgadnia termin, 4) jeżeli udostępniający nie uzgodni terminu, operator może przystąpić do prac po 7 dniach, 5) operator wpłaca udostępniającemu kaucję w wysokości 1000 zł, 6) pracownik techniczny operatora dokonuje podłączenia abonenta oraz aktywacji usługi, 7) w terminie 7 dni od podłączenia abonenta, operator sporządza dokumentację wprowadzonych zmian w infrastrukturze, przy czym zgodnie z treścią warunków decyzji został zwolniony z wprowadzania zmian do dokumentacji, ale jednocześnie jest to konieczne do otrzymania zwrotu kaucji, 8) udostępniający w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentacji zwraca operatorowi kaucję. Zgodna z warunkami decyzji procedura podłączania abonenta może trwać łącznie nawet 21 dni!, a to tylko przy założeniu, że udostępniający nie zażąda dodatkowych wyjaśnień oraz zwróci kwotę kaucji zabezpieczającej w terminie, a przelew zostanie zaksięgowany w ciągu jednego dnia. Zdaniem Izby i jej Członków, przedstawiona powyżej procedura (powielające się w większości decyzji poddanych konsultacjom) przygotowana została bez uwzględnienia interesu użytkowników sieci telekomunikacyjnych oraz praktycznej możliwości wdrożenia rozwiązań dotyczących technicznych i ekonomicznych aspektów dostępu do budynków i nieruchomości. Zaproponowany i powielany w decyzjach przez Prezesa UKE tryb podłączania nowych abonentów odbiega zupełnie od realiów rynkowych. Zgodnie z powszechną na rynku praktyką, podłączenie abonenta trwa zaledwie kilka godzin i wiąże się w minimalnym stopniu z ingerencją w substancję budynku. Z informacji przekazanych przez Członków Izby wynika, iż jedynym spotykanym w praktyce obostrzeniem w omawianym przypadku jest konieczność poinformowania udostępniającego o zamiarze wykonania prac instalacyjnych w dzień poprzedzający podłączenie lub nawet w dzień podłączenia. Niemniej jednak, najczęściej jedyną kontrolę nad podłączeniem sprawuje sam abonent. Wykonanie instalacji abonenckich (od puszki telekomunikacyjnej znajdującej się na piętrze budynku do lokalu abonenta) odbywa się zwykle bezpośrednio po zawarciu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych i jako czynność wymagająca minimalnej ingerencji w substancję budynku nie powinna wiązać się z obowiązkiem wcześniejszego ustalenia terminu z udostępniającym (powyższe powinno pozostawać w gestii operatora i jego przyszłego klienta). Wedle powszechnie przyjętych zwyczajów w branży telekomunikacyjnej, abonenci podłączani są najczęściej w dniu zawarcia umowy, a czas oczekiwania na przyłączenie do sieci jest wskaźnikiem jakości usług. Wskazany i powielany w decyzjach termin uzgodnienia (ponad 7 dni w przypadku nieudzielenia odpowiedzi przez 5

6 udostępniającego) odbiega od realiów rynku i obniża konkurencyjność danego operatora, który uzyskał warunki dostępu na podstawie decyzji. KIKE nie znajduje podstaw, by prace polegające na podłączeniu nowego abonenta, już po wybudowaniu sieci dystrybucyjnej w budynku, wymagały przeprowadzenia tak skomplikowanej i sformalizowanej procedury. Izba wyraża również swój stanowczy sprzeciw dla arbitralnego ustanawiania kaucji zabezpieczającej prace polegające na podłączeniu abonenta w wysokości 1000 zł, o czym szerzej w dalszej części stanowiska. 2. Kaucja zabezpieczająca wykonanie prac polegających na wykonaniu sieci wewnątrzbudynkowej, doprowadzeniu przyłącza oraz podłączeniu abonentów. Poniżej Izba wskazuje na wysokość kaucji w dotychczas wydanych decyzjach dostępowych. Tabela 2 Lp. STRONY ILOŚĆ BUDYNKÓW OBJĘTYCH DECYZJĄ KAUCJA ZA WYKONANIE SIECI KAUCJA ZA PODŁĄCZENIE ABONENTA W BUDYNKU 1 Gawex Media sp. z o.o. - Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie 2 Asta-Net S.A. - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Budzyniu CAFE -Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świerczewskiego 7 w Szprotawie CAFE -Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 25A-25B w Szprotawie CAFE -Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 27A-27B w Szprotawie CAFE - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świerczewskiego 8 w Szprotawie CAFE - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świerczewskiego 11A-E w Szprotawie CAFE - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościuszki 26A-26C w Szprotawie zł 9 Robert Gulbinowicz Lasnet Usługi Komputerowe Warmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zł 6

7 sp. z o.o. 10 CAFE - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Waszyngtona 3 w Szprotawie 11 CAFE - Wspólnota Mieszkaniowa ul. os. Słoneczne 14/I-14/VIII w Szprotawie zł 12 RYBNET Sp. z o.o. s. k.- Spółdzielnia Mieszkaniowa,,Orłowiec zł 13 CAFE - Skarb Państwa - Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie zł Źródło: opracowanie własne Odnosząc się do wysokości kaucji zabezpieczającej, określonej w analizowanych warunkach dostępu, a wskazanych w Tabeli 2, zdaniem KIKE niedopuszczalne jest ustalenie wysokości kaucji w sposób dowolny, oderwany od jakichkolwiek wyliczeń i wskaźników oraz od wartości ewentualnej szkody. Z analizy uzasadnień opublikowanych do konsultacji decyzji wynika, iż kaucja w każdej ze spraw została określona arbitralne i bez żadnego uzasadnienia w zakresie wysokości. Z analizy uzasadnień decyzji poddanych konsultacjom wynika, iż Prezesa UKE nie badał czy inni operatorzy świadczący usługi w budynkach są obowiązaniu do uiszczania jakiejkolwiek kaucji zabezpieczającej. Z informacji przekazanych przez Członków Izby wynika, iż żaden z operatorów sieci telekomunikacyjnej, świadczący usługi w nieruchomościach, nie ma obowiązku uiszczania kaucji zabezpieczającej wykonanie prac polegających na przyłączeniu nowych abonentów. Co więcej, żaden z operatorów nie miał obowiązku uiszczania kaucji zabezpieczającej prace, polegające na budowie infrastruktury w budynkach. Prezes UKE, w poddanym konsultacjom projektach decyzji, ustalił dwojakiego rodzaju kaucje, nie zważając przy tym, iż taki obowiązek będzie dotyczył jedynie ich adresatów, co powoduje, iż nie będą oni stali na równej pozycji z konkurentami, którzy warunki odstępu mają ustalone w umowach z dysponentami nieruchomości. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U z dnia ) zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym przez jednego lub kilku przedsiębiorców. Zgodnie z art. 9 ust. 2 nadużywanie pozycji dominującej polega w szczególności na ( ) 3) stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji. Skoro sami udostepniający byliby ograniczeni w możliwości ustalenia kaucji zabezpieczającej istnieniem zakazu, o którym mowa powyżej, to zdaniem Izby niedopuszczalnym jest, by warunki konkurencji ograniczał Prezes UKE. Inaczej 7

8 mówiąc, Prezes UKE nie może ustalić dla operatora wnioskującego o dostęp mniej korzystnych warunków korzystania z nieruchomości niż te, które ustaliły właściwe spółdzielnie, zarządcy czy wspólnoty mieszkaniowe z innymi operatorami świadczącymi usługi na nieruchomościach. KIKE nie znajduje żadnego uzasadnienia dla określenia kaucji w wysokości zł dla prac polegających na podłączaniu nowych abonentów czy prac naprawczych. Poprowadzenie sieci do konkretnego lokalu już po wybudowaniu sieci dystrybucyjnej na klatkach schodowych zajmuje około godziny i wymaga minimalnego nakładu pracy oraz wiąże się z minimalną ingerencją w substancję budynku. Przy podłączaniu nowych abonentów lub wykonywaniu napraw, prawdopodobieństwo wyrządzenia szkód jest nikłe. Nie ma więc uzasadnienia dla konieczności wpłaty kaucji zabezpieczającej. Również i w tym przypadku Prezes UKE nie wskazuje uzasadnienia dla ustalanie takiej wysokości kaucji. Jest ona oderwana od wartości ewentualnej szkody oraz wartości i kosztów budowy tej części sieci, która służy zapewnieniu telekomunikacji w lokalu abonenta. Po analizie warunków decyzji należy stwierdzić, iż wysokość kaucji określona została we wszystkich postępowaniach zupełnie dowolnie (w przypadku decyzji dla Rybnet kaucja w wysokości zł dotyczy prac polegających na budowie sieci w ok 75 budynkach, w decyzjach dla Internet Cafe kaucja zabezpieczająca budowę sieci w jednym budynku została określona na poziomie zł, z kolei w decyzji dla Asta- Net kaucja w wysokości zl zabezpiecza budowę sieci w dwóch budynkach). Prezes UKE, określając warunki dostępu w swoich decyzjach powinien opierać się na propozycjach złożonych przez strony w toku negocjacji oraz postępowania administracyjnego. Szczegółowa analiza stanów faktycznych wydanych decyzji pozwala stwierdzić, iż uczestnicy postępowań nie wnosili w toku negocjacji oraz postępowania administracyjnego o ustalenie kaucji zabezpieczającej, wobec powyższego, Izba nie znajduje przyczyny, dla której z taką inicjatywą wyszedł Prezes UKE. Prezes UKE powinien uwzględnić kwestie sporne, a kaucja nie była przedmiotem negocjacji stron i tym samym przedmiotem sporu (art. 22 ust. 1 pkt 5 Megaustawy). Prezes UKE w uzasadnieniu jednej z decyzji stwierdził, że biorąc pod uwagę fakt zapewnienia dostępu operatorowi, ustanowienie kaucji należy uznać za uzasadnione z punktu widzenia praktycznych możliwości wdrożenia rozwiązań ekonomicznych dostępu do Budynków i Nieruchomości (art. 22 ust. 1 pkt 5 Megaustawy), jednak jednocześnie nie uzasadnił w jaki sposób zobowiązanie operatora do wpłacenia kaucji miałoby uwzględniać wskazane przez niego kryterium. Instytucja kaucji nie jest regulowana przez przepisy dostępowe (Megaustawa czy PT). Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w decyzji z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie sygn. akt RPZ-411/1/10/JM, (źródło: 8

9 przedstawił wytyczne w określaniu wysokości kaucji oraz okoliczności jej zastrzegania w umowach, które zdaniem KIKE powinny zostać uwzględnione w wydawanych decyzjach. Prezes UOKiK uznał, że praktyką ograniczającą konkurencję, tj. praktyką polegającą na nadużywaniu pozycji dominującej na lokalnym rynku udostępniania nieruchomości może być w pewnych okolicznościach ustalenie kaucji zabezpieczającej. Prezes UOKIK stwierdził, że: 1) kaucja stanowi skuteczną barierę finansową, gdy czyni inwestycję polegającą na budowie sieci w budynku mało opłacalną - powyższe musi być kalkulowane indywidualnie, 2) kaucja jest uzasadniona, jeżeli dotyczy tylko takich sytuacji, w których rzeczywiście (realnie) może dojść do wyrządzenia szkody, 3) kaucja nie może być w rzeczywistości dodatkową opłatą za korzystanie z nieruchomości, np. ukrytą opłatą z tytułu najmu, gdyż wtedy narusza przepisy antymonopolowe. Zdaniem Izby, zaproponowane postanowienia dotyczące kaucji nie tylko nie uwzględniają wytycznych wymienionych przez Prezesa UOKiK (w szczególności dotyczące realnej możliwości powstania szkody), ale jednocześnie nie uwzględniają kryteriów, o których mowa w art. 22 ust. 1 Megaustawy. Zaproponowane rozwiązanie negatywnie wpływa na praktyczną możliwość wdrożenia rozwiązań dotyczących ekonomicznych i technicznych aspektów dostępu do budynków i nieruchomości. Nie można pominąć również praktycznych konsekwencji wyznaczania i realizacji kaucji w przypadku każdej instalacji indywidualnej. Należałoby przyjąć, iż proces opisany w sekcji II.1 punkty 1-8 na str. 4, w praktyce np. zasobów spółdzielczych obejmuje dziesiątki i setki instalacji miesięcznie. W praktyce dochodzimy więc do sytuacji, w której suma kaucji indywidualnych może wielokrotnie przekraczać wysokość kaucji za budowę całej sieci. Co jest oczywiście niewłaściwe. Proponowany przez Prezesa UKE model wymiarowany wydaje się być bowiem wyłącznie na pojedyncze instalacje. W rozważaniach należy ponadto uwzględnić techniczną realizację masowych przelewów i zwrotów lub przeksięgowań przelewanych gwarancji przy 10, 100, czy 1000 możliwych instalacji miesięcznie. Taka sytuacja masowych instalacji występuje przy dynamicznym wejściu operatora w nowe zasoby (i doprowadzaniu instalacji lub traktów kablowych budynków do drzwi każdego mieszkania) lub w przypadku migracji technologicznej (np. na światłowody). W ramach średniej wielkości zasobów spółdzielczych, obydwa w/w przypadki wygenerują odpowiednio wysoką liczbę prac liczoną nawet w tysiącach na miesiąc. Należy postawić więc retoryczne pytanie czy kaucja per HC wynosząca 10,100 lub 1000 instalacji x np zł per HP/HC (a więc w przykładach sięgająca również 1 mln zł) nie jest nieprzekraczalną barierą inwestycyjną dla PT? Ponadto koszty oraz organizacja odpowiedniej liczby przelewów, nadzorów, potwierdzeń, zwrotów i powiązanej z nimi dokumentacji finansowej w przypadku masowych instalacji/kaucji jest absolutnie nie akceptowalnym kierunkiem działania. Tym bardziej, że odpowiednich zasobów zazwyczaj nie mają obie strony omawianych umów. W 9

10 ocenie KIKE niezmiernie trudno byłoby wskazać również przypadki, gdy przy każdej instalacji wewnątrz budynkowej (nie tylko przecież telekomunikacyjnej) realizowana jest w praktyce asysta pracownika administracji budynku. Rozstrzygnięcie Prezesa UKE musi być więc oparte na realnie stosowanych procedurach i potrzebach, a także elastyczne i możliwe do zwymiarowania nie tylko na pojedynczą instalację, ale także na ich dużą liczbę. Tym bardziej, iż dotyczą nie tylko niewielkich budynków wspólnotowych, ale i całych spółdzielni mieszkaniowych oraz TBSów. Jeszcze inną wartą odnotowania i potencjalnie dyskusyjną w świetle rozstrzygnięć Prezesa UKE sytuacją jest wymiana kabla uszkodzonego lub miedzianego na światłowodowy. Czynności tego typu najczęściej nie obejmują żadnej ingerencji w substancję budynku (np. gdy wykorzystuje się stary tor kablowy). Nie istnieje więc praktyczna potrzeba ich nadzoru, czy zabezpieczenia kaucją. Należy jednak obawiać się w sytuacjach spornych (a takie podlegają rozstrzygnięciom Prezesa UKE), mogą zaistnieć przypadki wymagania kaucji oraz nadzoru również w przypadku działań serwisowych lub konserwacyjnych. Odrębnym problemem jest realizacja w/w procesu w związku z możliwym odstąpieniem od instalacji przez abonenta na etapie od zamówienia instalacji do jej wykonania. W takim przypadku operacje finansowe wykonywane byłyby często również w sytuacji, w której do prac instalacyjnych ostatecznie nie dochodzi. Analizując praktykę rynku telekomunikacyjnego należy zdecydowanie zauważyć, że znacznie praktyczniejszym i powszechnie stosowanym zabezpieczeniem, które równie dobrze będzie spełniać swoje zadanie, jest umożliwienie przedsiębiorcom telekomunikacyjnym zawarcia umowy ubezpieczenia i przedstawienia polisy ubezpieczeniowej na czas budowy i eksploatacji sieci lub ogólnej polisy OC przedsiębiorcy. Polisa zapewnia szerszą niż kaucja ochronę (wyższa suma ubezpieczenia oraz ciągłość obowiązywania przez cały czas eksploatacji sieci). Z informacji wiadomych Izbie wynika, iż wnioskodawcy proponowali w toku postępowania zabezpieczenie w formie polisy, jednak nie spotkało się to z jakąkolwiek reakcją Prezesa UKE (nie odniesiono się do tych propozycji w uzasadnieniu decyzji). III. Skutki decyzji dla rynku udostępniania nieruchomości oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych Niniejsze stanowisko zostało przygotowane przez KIKE, gdyż zdaniem Izby, opublikowane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej projekty decyzji stanowić mogą niebezpieczną dla rynku telekomunikacyjnego praktykę, która utrudni procedurę dostępu do nieruchomości na etapie rokowań stron oraz doprowadzić może (na powrót) do wzrostu odsetka odmów udostępnienia nieruchomości przez ich dysponentów oraz fiaska negocjacji, przez stawianie zaporowych i nieakceptowalnych warunków dostępu. 10

11 Należy zdawać sobie sprawę, iż decyzje administracyjne Prezesa UKE (oraz Prezesa UOKIK) mają charakter prawotwórczy w zakresie w jakim dysponenci nieruchomości oraz przedsiębiorcy telekomunikacyjni traktują je jako wiążące wytyczne postępowania. Ustalenie warunków dostępu do nieruchomości w omawianym w niniejszym stanowisku kształcie, już teraz doprowadziło do zwiększenia odsetka odmów udostepnienia nieruchomości, a stawiane przedsiębiorcom telekomunikacyjnym warunki są coraz częściej nierynkowe i nieakceptowalne. Kaucja na powrót stała się substytutem wynagrodzenia/czynszu, co stanowi obejście bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa o nieodpłatności dostępu do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji. Należy przy tym zaznaczyć, iż powoływanie się przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w toku negocjacji z dysponentami nieruchomości na wytyczne z decyzji Prezesa UOKIK, wobec treści decyzji Prezesa UKE straciły na znaczeniu i przestały mieć charakter wiążący. Precedens w zakresie ustalania wysokich i nieuzasadnionych kaucji, zapewne szybko znajdzie kolejnych zwolenników wśród zarządców nieruchomości oraz spółdzielni mieszkaniowych, co nie tylko spowoduje wzrost kosztów świadczenia usług telekomunikacyjnych i w konsekwencji podniesienie cen dla konsumentów, ale uczyni bardziej kosztownymi, czy wręcz nieopłacalnymi inwestycje w nowoczesne wewnątrzbudynkowe sieci światłowodowe. Z uwagi na powyższe okoliczności, niniejsze stanowisko Izba jednocześnie przesyła Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w stanowiskach zgłaszanych do konsultowanych projektów decyzji dostępowych, ograniczał się do lakonicznych stwierdzeń o pozytywnym wpływie decyzji na podmiotową strukturę rynku telekomunikacyjnego, nie zauważając jednocześnie, iż określane warunki dostępu do nieruchomości naruszają uczciwą konkurencję oraz prowadzą do różnego traktowania podmiotów w zbieżnych okolicznościach stanu faktycznego. Jak również Ministrowi Administracji i Cyfryzacji, jako Ministrowi właściwemu dla rynku telekomunikacyjnego. IV. Podsumowanie Celem wprowadzenia w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych procedury, umożliwiającej Prezesowi UKE wydawanie decyzji dostępowej, zastępującej umowę stron było zapewnienie przymusowej realizacji inwestycji pozwalających na budowie nowoczesnej infrastruktury i stworzenie konkurencji, na czym realnie skorzystać mieli abonenci. Pomijając już średnią długość prowadzonych postępowań, znacząco odbiegającą od ustawowych 90 dni, treść decyzji administracyjnych zawiera wiele postanowień, na które podczas negocjacji nie zgodziliby się operatorzy, co oznacza w praktyce, iż wydane decyzje mogą napotkać realne problemy w realizacji ich postanowień. 11

12 Izba wyraża swoje zaniepokojenie co do treści konsultowanych decyzji, które w praktyce znacząco odbiegają od realiów rynkowych i mogą negatywnie wpływać na cały rynek telekomunikacyjny. Mając na uwadze powyższe, KIKE apeluje o poddanie weryfikacji ustalanych w decyzjach warunków dostępu, które jak się wydaje przybrały charakter wzorca stosowanego odpowiednio w każdym z postępowań, tak aby w kolejnych decyzjach warunki dostępu do nieruchomości i budynków w celu zapewnienia telekomunikacji odpowiadały realiom rynkowym. Z poważaniem, Piotr Marciniak V-ce Prezes KIKE Grupa Robocza ds. Administracji Publicznej KIKE Ewelina Grabiec Radca prawny Grupa Robocza ds. Administracji Publicznej KIKE Kancelaria itb Legal Łukasz Bazański Radca prawny Grupa Robocza ds. Administracji Publicznej KIKE Kancelaria itb Legal Otrzymują: 1. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 2. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 3. Minister Administracji i Cyfryzacji 12

KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa Tel. + 48 22 29 28 700, Fax +48 22 29 28 701

KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa Tel. + 48 22 29 28 700, Fax +48 22 29 28 701 KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa Tel. + 48 22 29 28 700, Fax +48 22 29 28 701 e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl KRS 0000316678, REGON: 141637224,

Bardziej szczegółowo

Potrzeba legalizacji (pozyskania tytułu prawnego decyzji Prezesa UKE- po wybudowaniu sieci) następuje najczęściej w trzech stanach faktycznych:

Potrzeba legalizacji (pozyskania tytułu prawnego decyzji Prezesa UKE- po wybudowaniu sieci) następuje najczęściej w trzech stanach faktycznych: Katowice, dnia 27 stycznia 2016 roku Sz. P. Anna Streżyńska Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa DP-WL.0211.9.2015 Wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów: UC 38 ID GRAP-29/16 Szanowna

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI

WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI Działając na podstawie postanowień przepisu art. 35a ust.6 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usługi i sieci telekomunikacyjnych.

Dotyczy: nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usługi i sieci telekomunikacyjnych. KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa Tel. + 48 22 29 28 700, Fax +48 22 29 28 701 e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl KRS 0000316678, REGON 141637224,

Bardziej szczegółowo

[dalej Projekt - wersja z dnia 27 kwietnia 2016 r.]

[dalej Projekt - wersja z dnia 27 kwietnia 2016 r.] KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa Tel. + 48 22 29 28 700, Fax +48 22 29 28 701 e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl KRS 0000316678, REGON 141637224,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI

WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI (opracowanie przygotowane w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 35a ust. 6 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Opinia Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w zw. konsultacjami Prezesa UKE na temat prawidłowej wykładni i zastosowania art.

Opinia Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w zw. konsultacjami Prezesa UKE na temat prawidłowej wykładni i zastosowania art. KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ Al. Wilanowska 7A/32 02-765 Warszawa Tel. + 48 22 29 28 700, Fax +48 22 29 28 701 e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl KRS 0000316678, REGON: 141637224,

Bardziej szczegółowo

Warunki dostępu do nieruchomości- projekt decyzji Prezes UKE w sprawie sygn. akt. DRI- ZWz /14

Warunki dostępu do nieruchomości- projekt decyzji Prezes UKE w sprawie sygn. akt. DRI- ZWz /14 Warunki dostępu do nieruchomości- projekt decyzji Prezes UKE w sprawie sygn. akt. DRI- ZWz-6171-7/14 ( ) I. ustalam, jak niżej, następujące warunki dostępu do Nieruchomości oraz Budynków, w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDOSTĘPNIANIA NIERUCHOMOŚCI I BUDYNKÓW ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ CHEŁMSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDOSTĘPNIANIA NIERUCHOMOŚCI I BUDYNKÓW ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ CHEŁMSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZASADY UDOSTĘPNIANIA NIERUCHOMOŚCI I BUDYNKÓW ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ CHEŁMSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w CHEŁMIE PRZEDSIĘBIORCOM TELEKOMUNIKACYJNYM 1 Wstęp. W niniejszym opracowaniu zostały

Bardziej szczegółowo

(http://www.uke.gov.pl/wyniki-konsultacji-decyzji-dla-firmy-sejnet-16341).

(http://www.uke.gov.pl/wyniki-konsultacji-decyzji-dla-firmy-sejnet-16341). KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ Al. Wilanowska 7A/32, 02-765 Warszawa Tel. + 48 22 29 28 700, Fax +48 22 29 28 701 e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl KRS 0000316678, REGON: 141637224,

Bardziej szczegółowo

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów.

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331) Ustawa określa: 1) warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁKORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ I NIERUCHOMOŚCI W TYM Z BUDYNKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM TOMYŚLU.

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁKORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ I NIERUCHOMOŚCI W TYM Z BUDYNKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM TOMYŚLU. OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁKORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ I NIERUCHOMOŚCI W TYM Z BUDYNKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM TOMYŚLU. Na podstawie art. 139 ust. 1a w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

praktyczny poradnik dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych członków KIKE

praktyczny poradnik dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych członków KIKE KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, Tel. + 48 022 29-28-700, Fax +48 22 29 28 701 e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl KRS 0000316678, REGON: 141637224,

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO BUDYNKÓW I NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH, WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, DEWELOPERÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH.

DOSTĘP DO BUDYNKÓW I NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH, WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, DEWELOPERÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH. DOSTĘP DO BUDYNKÓW I NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH, WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, DEWELOPERÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH. Problemy praktyczne i prawne w związku ze stanowiskami Prezesa

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Zasady dostępu do budynków, nieruchomości i infrastruktury telekomunikacyjnej w celu zapewnienia telekomunikacji 2014-09-02

SZKOLENIE. Zasady dostępu do budynków, nieruchomości i infrastruktury telekomunikacyjnej w celu zapewnienia telekomunikacji 2014-09-02 SZKOLENIE Zasady dostępu do budynków, nieruchomości i infrastruktury telekomunikacyjnej w celu zapewnienia telekomunikacji 2014-09-02 OFERTA SZKOLENIA: Zasady dostępu do budynków, nieruchomości i infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Podstawowe regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie znajdują się w art. 812 4 k.c. oraz art. 830 k.c.

Podstawowe regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie znajdują się w art. 812 4 k.c. oraz art. 830 k.c. Anna Dąbrowska główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie Regulacje prawne Podstawowe regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

UWAGI DO PROJEKTU USTAWY O SKŁADCE AUDIOWIZUALNEJ

UWAGI DO PROJEKTU USTAWY O SKŁADCE AUDIOWIZUALNEJ KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa Tel. + 48 22 29 28 700, Fax +48 22 29 28 701 e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl KRS 0000316678, REGON 141637224,

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

wg rozdzielnika Wyjaśnienie nr 1

wg rozdzielnika Wyjaśnienie nr 1 Goleniów, 16.08.2010r. WRIP.3432/10/8/2010 wg rozdzielnika dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę Powiatowego Centrum Edukacyjno - Rewalidacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie dostęp do budynków dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Zmiany w prawie dostęp do budynków dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych Zmiany w prawie dostęp do budynków dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych Art. 30. 1. MEGAUSTAWY Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, niebędący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym,

Bardziej szczegółowo

U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji zmian do procedury testu MS/PS

U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji zmian do procedury testu MS/PS U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji zmian do procedury testu MS/PS Celem procedury opisanych poniżej jest zapewnienie maksymalnej transparentności oraz skuteczności

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE BKS/DPK-134-28807/13 EK Warszawa, dnia 4 listopada 2013 r. Nr: 28807 Data wpływu 8 lipca 2013 r. Data sporządzenia informacji o petycji 17 października 2013 r. SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE TEMAT UJEDNOLICENIE

Bardziej szczegółowo

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 1) Stanisław Piątek PPwG 2016

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 1) Stanisław Piątek PPwG 2016 Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 1) Stanisław Piątek PPwG 2016 1 Przedmiot i funkcje konkurencji Konkurencja mechanizm organizujący gospodarkę rynkową Istota konkurencji rywalizacja

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SK 57/14. Dnia 16 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SK 57/14. Dnia 16 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik Sygn. akt III SK 57/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2015 r. SSN Dawid Miąsik w sprawie z powództwa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta W. Sp. z o.o. w W. przeciwko

Bardziej szczegółowo

Cele dokumentu otwartość przejrzystość w związku z wykonywaniem kompetencji władczych

Cele dokumentu otwartość przejrzystość w związku z wykonywaniem kompetencji władczych 1 Cele dokumentu Do podstawowych zasad polityki Prezesa UOKiK należą m.in. otwartość na kontakty z otoczeniem oraz przejrzystość podejmowanych działań. Niniejsze Wyjaśnienia oparte są na założeniu, że

Bardziej szczegółowo

Art. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Art. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Art. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Sporządzanie wniosku jednostki samorządu terytorialnego o opinię Prezesa UKE w sprawie wykonywania planowanej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 września 2013 roku ID KIKE: 320-8717/13

Warszawa, dnia 30 września 2013 roku ID KIKE: 320-8717/13 KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ Al. Wilanowska 7A/32 02-765 Warszawa Tel. + 48 22 29 28 700, Fax +48 22 29 28 701 e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl KRS 0000316678, REGON: 141637224,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa Tel. + 48 22 29 28 700, Fax +48 22 29 28 701 e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl KRS 0000316678, REGON: 141637224,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Megaustawa 2009

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Megaustawa 2009 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Megaustawa 2009 Michał Półtorak Dyrektor Delegatury UKE w Zielonej Górze e-mail: m.poltorak@uke.gov.pl 1. Cel ustawy Celem ustawy jest unowocześnienie

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-411/25/03/DL Warszawa, 21.01.2004 r. DECYZJA Nr DAR - 3/2004 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego STOWARZYSZENIE BUDOWNICZYCH TELEKOMUNIKACJI MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego Piotr Zychowicz Konferencja Gminne Sieci Szerokopasmowe od

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DO KONSULTACJI PREZES URZĘDU KOMUNIKACJII ELEKTRONICZNEJ. Multimedia Polska S.A. ul. Tadeusza Wendy 7/ Gdynia

PROJEKT DO KONSULTACJI PREZES URZĘDU KOMUNIKACJII ELEKTRONICZNEJ. Multimedia Polska S.A. ul. Tadeusza Wendy 7/ Gdynia PROJEKT DO KONSULTACJI PREZES URZĘDU KOMUNIKACJII ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia 2015 r. Multimedia Polska S.A. ul. Tadeusza Wendy 7/9 81-341 Gdynia Wspólnota Mieszkaniowa 1 Sierpnia 15 ul. Romana Dmowskiego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB)

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) I. Zapraszający Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa II. Cel i przedmiot 1. Celem dialogu

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS. Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r.

Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS. Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r. Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r. Ramy czasowe i formalne inwestycji w ramach projektów dofinansowywanych: 1.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt III SPP 25/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2015 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja: czy zgoda Skarbu Państwa na częściowe umorzenie wierzytelności to pomoc publiczna

Restrukturyzacja: czy zgoda Skarbu Państwa na częściowe umorzenie wierzytelności to pomoc publiczna Restrukturyzacja: czy zgoda Skarbu Państwa na częściowe umorzenie wierzytelności to pomoc publiczna Jeżeli w ramach ugody z dłużnikiem Skarb Państwa zgodzi się na rozłożenie wierzytelności na raty lub

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 1 Europejska Agenda Cyfrowa i Narodowy Plan Szerokopasmowy Cele: Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 kwietnia 2009 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej z możliwością współużytkowania. Uwagi i wnioski PIRC do art. 139 Pt Obecna sytuacja - pierwszy operator telekomunikacyjny na budynku

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok.

Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok. Załącznik do uchwały Nr XIV/130/2008 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 28lutego 2008 r. Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Halina Kiryło

POSTANOWIENIE. SSN Halina Kiryło Sygn. akt III SK 29/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 stycznia 2014 r. SSN Halina Kiryło w sprawie z powództwa P. T. K. C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko Prezesowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

REGULAMIN ZAWIERANIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA REGULAMIN ZAWIERANIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania przez Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r.

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. Projekt z dnia 28 maja 2012 r. Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. 1. Cel projektowanej

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE Transformacje Prawa Prywatnego 4/2010 ISSN 1641 1609 OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PROJEKT Tytuł: Obowiązki informacyjne Rozdział I. Obowiązki informacyjne przed dokonaniem czynności prawnej Art. 1. Obowiązek

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 1 Zakres regulacji 1. Regulamin określa reguły, formy i tryb udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DBA-2/240-12/2016 Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 22 kwietnia 2016 r. Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się. o udzielenie zamówienia. Mielec, dnia

Wykonawcy ubiegający się. o udzielenie zamówienia. Mielec, dnia Mielec, dnia 16.10.2015 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Powiat mielecki Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Sędzia SN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sędzia SN Zbigniew Strus Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz

Bardziej szczegółowo

Piotr Marciniak Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej. 10 września 2015 r.

Piotr Marciniak Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej. 10 września 2015 r. Obniżanie barier inwestycyjnych przez JST na przykładzie określania wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla urządzeń i infrastruktury telekomunikacyjnej Piotr Marciniak Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 29 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 29 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA w sprawie wprowadzenia regulaminów rozliczenia mediów w budynkach i lokalach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art.30 ust.2

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Prezesa UKE w sprawie wdrożenia obowiązku umożliwienia dostępu do nieruchomości, w tym do budynków oraz infrastruktury telekomunikacyjnej

Stanowisko Prezesa UKE w sprawie wdrożenia obowiązku umożliwienia dostępu do nieruchomości, w tym do budynków oraz infrastruktury telekomunikacyjnej Stanowisko Prezesa UKE w sprawie wdrożenia obowiązku umożliwienia dostępu do nieruchomości, w tym do budynków oraz infrastruktury telekomunikacyjnej Warszawa, wrzesień 2013 Rozwój sieci nowej generacji

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. r. DOLiS/DEC-103/13 dot.dolis-[.] DECYZJA Na podstawie art. 104 1, art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyłączenie do Sieci Mobyland

Wniosek o przyłączenie do Sieci Mobyland Wniosek o przyłączenie do Sieci Mobyland w celu realizacji usług zakańczania połączeń przychodzących z sieci Operatora (Wzór)...... Miejscowość Data wypełnienia Na podstawie niniejszego wzoru Wniosku,

Bardziej szczegółowo

OPERATOR, USŁUGA, PREZES, TELEKOMUNIKACJA, PRZEDSIĘBIORCA, LOKALIZACJA

OPERATOR, USŁUGA, PREZES, TELEKOMUNIKACJA, PRZEDSIĘBIORCA, LOKALIZACJA OPERATOR, USŁUGA, PREZES, TELEKOMUNIKACJA, PRZEDSIĘBIORCA, LOKALIZACJA Dariusz Prymon aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy Abonent sieci publicznej może w każdym czasie wystąpić do prezesa Urzędu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (druk nr 3677).

- o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (druk nr 3677). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-165(4)/10 Warszawa, 19 stycznia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. 1

Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. 1 126 Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. 1 Akty prawne (inne niż ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów): Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DRI-WWZ /12 ( )

DECYZJA DRI-WWZ /12 ( ) PROJEKT DECYZJI DO KONSULTACJI PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia 2015 r. INEA S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25 60-211 Poznań Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Winogrady w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROCEDURY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW I REKLAMACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ KLIENTÓW OSTOJA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

WYCIĄG Z PROCEDURY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW I REKLAMACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ KLIENTÓW OSTOJA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. WYCIĄG Z PROCEDURY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW I REKLAMACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ KLIENTÓW OSTOJA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 3. 1. Towarzystwo umożliwia Klientom bezpłatne składanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych i dokonywania zakupów na Katolickim

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W dniu 15 grudnia 2006 r. (znak: SG-Greffe (2006)D/2007989; zał. K(2006)6136) przekazane zostały Polsce zarzuty formalne na mocy art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 3 marca 2014 roku

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 3 marca 2014 roku Sygn. akt: KIO/KU 11/14 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 3 marca 2014 roku Po rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych faksem w dniu 4 lutego 2014 r., a w formie pisemnej w dniu 6 lutego 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY

KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY Stan prawny: 21 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r.

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r. OFERTA RAMOWA o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z udziałem środków pomocowych UE Łódź, 11 kwietnia 2013 r. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Katowice: Telekomunikacyjne usługi doradcze

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Katowice: Telekomunikacyjne usługi doradcze 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145813-2010:text:pl:html PL-Katowice: Telekomunikacyjne usługi doradcze 2010/S 97-145813 Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego-Jednostka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Malinowska Protokolant: Andrzej Tracz

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Opinia Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w zw. z propozycją Prezesa UKE w zakresie regulacji obowiązków z art. 139 PT

Opinia Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w zw. z propozycją Prezesa UKE w zakresie regulacji obowiązków z art. 139 PT KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ Al. Wilanowska 7A/32 02-765 Warszawa Tel. + 48 22 29 28 700, Fax +48 22 29 28 701 e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl KRS 0000316678, REGON: 141637224,

Bardziej szczegółowo

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych:

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych: REGULAMIN naliczania odsetek od zaległości czynszowych oraz ustalenia warunków dokonywania odstępstw od ich egzekwowania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku 1. 1. Regulamin ustala zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 8 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Ważne terminy w prawie konsumenckim

Ważne terminy w prawie konsumenckim Ważne terminy w prawie konsumenckim Termin Przepis Akt prawny Znaczenie Sprzedaż konsumencka (dla towarów zakupionych po 25 grudnia 2014 r.) 14 dni Art.561 5 Brak terminu (z ostrożności najlepiej jak najszybciej)

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili

Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili Nowe aspekty w świetle Megaustawy Wiesława Kwiatkowska Plan prezentacji Ustawa o samorządzie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 7/14. Dnia 26 marca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 7/14. Dnia 26 marca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II UZ 7/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 marca 2014 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Krzysztof Staryk w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Procedura i tryb przyznawania aktualizacja... Stanisław Nitecki

Świadczenia rodzinne. Procedura i tryb przyznawania aktualizacja... Stanisław Nitecki Stanisław Nitecki Świadczenia rodzinne. Procedura i tryb przyznawania aktualizacja związana z innymi nowelizacjami u.ś.r. * * W niniejszym opracowaniu zastosowano skróty zawarte w wykazie skrótów do: S.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku w sprawie: komisji przetargowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Na podstawie art. 19 i 20 Ustawy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustaw szczególnych

w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustaw szczególnych art.77-84d ustawy o Swob. Dział. Gosp. w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustaw szczególnych zakres przedmiotowy kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r. Nr sprawy: SNA.261.2.42.2015.MZ Częstochowa, dn. 04.12.2015 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1 z dnia 04.12.2015 r. Świadczenie usługi doręczeń przekazów pieniężnych adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Dokument konsultacyjny w sprawie kształtu cennika usługi krajowe łącza dzierżawione tp oraz relacji pomiędzy ofertą RLLO a cennikiem

Dokument konsultacyjny w sprawie kształtu cennika usługi krajowe łącza dzierżawione tp oraz relacji pomiędzy ofertą RLLO a cennikiem Warszawa, 15 czerwca 2007 r. Dokument konsultacyjny w sprawie kształtu cennika usługi krajowe łącza dzierżawione tp oraz relacji pomiędzy ofertą RLLO a cennikiem W dniu 13 marca 2006 r. Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR.. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO. Regulamin ustanawiania zabezpieczeń

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR.. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO. Regulamin ustanawiania zabezpieczeń ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR.. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO Regulamin ustanawiania zabezpieczeń (obowiązujący od dnia 8 lipca 2014 r.) 1 Niniejszy Regulamin ustanawiania zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych 1 UMOWA NR DZPZ/333 /53PN /2013 o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu r. pomiędzy...,..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym, ul. Żołnierska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) Protokolant Beata Rogalska

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) Protokolant Beata Rogalska Sygn. akt I CSK 326/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 czerwca 2015 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) Protokolant Beata

Bardziej szczegółowo

R a d a Z w i ą z k ó w Z a w o d o w y c h P o l s k i e j G r u p y E n e r g e t y c z n e j

R a d a Z w i ą z k ó w Z a w o d o w y c h P o l s k i e j G r u p y E n e r g e t y c z n e j Zamość, 06.01.2010 r. PGE S.A. PGE Obrót S.A. PGE Dystrybucja S.A. Komisja Trójstronna ds. Branży Elektroenergetycznej Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków Szanowni Państwo! Odnosząc się do pisma

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. INEA S.A. ul. Klaudyny Potockiej Poznań

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. INEA S.A. ul. Klaudyny Potockiej Poznań PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2015 r. INEA S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25 60-211 Poznań Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Winogrady w Poznaniu Oś. Przyjaźni 125 B

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym

MEMORANDUM. w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym MEMORANDUM Warszawa, październik 2012 r. w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym Niniejsze Memorandum zostało zawarte w dniu..

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 2012-11-12 Uczestnicy postępowania nr OEIiZK 335/02/PN/12 TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 16 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 16 kwietnia 2015 r. Sygn. akt KIO/KU 21/15 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 16 kwietnia 2015 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń od wyników kontroli z 25 marca 2015 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 377/13. Dnia 4 kwietnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 377/13. Dnia 4 kwietnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CSK 377/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 kwietnia 2014 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH Katowice, dnia 08. 06. 2005r. RKT 61 27/05/AD DECYZJA Nr RKT - 33 /2005 I. Stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO NOWE USŁUGI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO NOWE USŁUGI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO NOWE USŁUGI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKÓW W TOKU WERYFIKACJI PRAWIDŁOWOŚCI ROZLICZEŃ PODATKOWYCH Tarnów,

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Lublin, dnia 21 stycznia 2013 r. OPINIA PRAWNA 1. Cel opinii: Celem opinii jest określenie charakteru prawnego oraz zasad udzielania i sposobu obliczania wymiaru płatnego urlopu, przysługującego pracownikowi

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. R E G U L A M I N przetargów na dostawę towarów i wykonywanie usług oraz odbiorów wykonanych robót w Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec" w Kraśniku. Niniejszy regulamin ma na celu określenie zasad przetargów

Bardziej szczegółowo

2007 r. R E G U L A M I N

2007 r. R E G U L A M I N 2007 r. R E G U L A M I N w sprawie zasad organizowania i trybu przeprowadzania przetargów na ustanowienie odrębnej własności do lokalu lub najem lokali użytkowych stanowiących własność Rudzkiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo