Załączniki: 1. Wzór umowy najmu 2. Oświadczenie przystępującego do aukcji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załączniki: 1. Wzór umowy najmu 2. Oświadczenie przystępującego do aukcji"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO 1. Przedmiotem aukcji jest lokal użytkowy w pawilonie nr 105 zlokalizowany na terenie Osiedla Wichrowe Wzgórze w Poznaniu o powierzchni 89,8 m Aukcja obędzie się w dniu r. o godz w siedzibie Administracji Osiedla Wichrowe Wzgórze paw Przystępujący do aukcji zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem technicznym lokalu. 4. Lokal składa się z jednego pomieszczenia wyposażonego w instalacje ciepłej i zimniej wody, centralnego ogrzewania. 5. Najemca przeprowadza prace remontowo budowlane i wyposażenie lokalu dla swoich potrzeb we własnym zakresie i na własny koszt po uzyskaniu zgody Spółdzielni, która nie zwraca najemcy poniesionych kosztów. 6. Aukcją objęta jest miesięczna stawka czynszu netto za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu. Wysokość pozostałych opłat oraz podatek VAT zostaną określone w umowie najmu. 7. Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu za 1 m 2 powierzchni lokalu wynosi 35,00 zł netto. 8. Z osobą która wygra aukcję zostanie zawarta umowa najmu na czas nieokreślony. 9. W terminie 14 dni od dnia wygrania aukcji osoba, która aukcję wygrała jest zobowiązana przedłożyć zaświadczenie o zgłoszeniu prowadzonej działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, REGON i NIP oraz podpisać umowę. 10. Wygrywający aukcję w dacie podpisania umowy jest zobowiązany do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości trzy miesięcznego wymiaru czynszu brutto wraz z opłatami dodatkowymi. 11. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest: wpłacenie wadium w gotówce w kasie Zarządu PSM Winogrady os. Przyjaźni 125 B, Poznań do dnia r. do godziny 9:30 w wysokości zł i okazanie dowodu wpłaty Komisji Aukcji. złożenie pisemnego oświadczenia, że znany jest oferentowi stan techniczny i wyposażenie lokalu zawartego w Specyfikacji istotnych warunków najmu. 12. Po wygraniu aukcji wadium zalicza się na poczet kaucji zabezpieczającej, wadium to jednakże przepada w przypadku uchylenia się od podpisania umowy najmu. 13. Po zawarciu umowy najmu nie będą prowadzone żadne dodatkowe negocjacje w celu obniżenia stawek czynszu. 14. Osobom, które aukcji nie wygrały zwraca się wpłacone wadium w kasie Zarządu PSM Winogrady od następnego dnia roboczego po aukcji od godziny 13: W lokalu nie może być prowadzona działalność branży ogólnospożywczej oraz erotycznej, hazardowej, środków narkotycznych i podobnych nie wpisanych na urzędową listę leków. 16. Przystępujący do aukcji licytant nie może zalegać z czynszem i innymi opłatami za korzystanie z lokali będących własnością Spółdzielni pod rygorem unieważnienia licytacji na dany lokal i utraty wadium. 17. PSM Winogrady zastrzega sobie prawo do unieważnienia aukcji bez podania przyczyny. Załączniki: 1. Wzór umowy najmu 2. Oświadczenie przystępującego do aukcji

2 Załącznik nr 1 Wzór - UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu.. pomiędzy Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową Winogrady w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, Os. Przyjaźni 125 B zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS posiadającą nr NIP: , REGON: reprezentowaną przez: 1. mgr Jana Marciniaka Prezesa Zarządu 2. mgr Daniela Michała Piotrowskiego Pełnomocnika Zarządu ds. Osiedla Wichrowe Wzgórze zwaną dalej Wynajmującą a NIP: zwaną dalej Najemcą, o treści następującej: 1 1. Wynajmująca oddaje w najem lokal użytkowy w pawilonie nr 105 o powierzchni 89,8 m² znajdujący się na Osiedlu Wichrowe Wzgórze. 2. Przekazanie przedmiotu najmu następuje po podpisaniu niniejszej umowy na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego stanowiącego załącznik do umowy Najemca zobowiązany jest wykorzystywać wynajmowany pawilon zgodnie z jego przeznaczeniem. 2. Najemca oświadcza, że w/w lokalu będzie prowadził działalność: 3. Najemca oświadcza, iż nie wnosi zastrzeżeń co do stanu technicznego przedmiotu najmu.

3 4. Przedstawiciele Rady Osiedla i Kierownictwa Osiedla upoważnieni są do przeprowadzania kontroli w zakresie zgodności faktycznie prowadzonej przez Najemcę działalności w wynajmowanym pawilonie, z niniejszą umową. 3 1.Najemca jest zobowiązany do: 1) wyposażenia przedmiotu najmu w sprzęt przeciwpożarowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2) udostępniania lokalu Wynajmującej dla przeprowadzania niezbędnych napraw, odczytu zużycia wody i energii cieplnej na urządzeniach pomiarowych przez osoby upoważnione przez Wynajmującą, w zakresie nie powodującym zakłócenia normalnego funkcjonowania lokalu; nie dotyczy to przypadku awarii, 3) przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w godz. od 22ºº- 6ºº oraz do korzystania z pomieszczenia i jego urządzeń w pozostałym czasie, w taki sposób, aby nie zakłócać spokoju publicznego, 4) przestrzegania obowiązujących przepisów i zarządzeń administracyjnych, 5) przeprowadzania bieżących konserwacji, wszelkich napraw sanitarno - technicznych i odnawiania lokalu, 6) naprawienia szkód powstałych z jego winy w wynajętym lokalu, 7) zabezpieczenia posiadanych towarów przed skutkami awarii, 8) w terminie 14 dni od dnia przejęcia lokalu przepisania na siebie licznika energii elektrycznej, 9) utrzymania w czystości terenu przyległego do pawilonu, nie wystawiania na zewnątrz sprzedawanych towarów oraz innych przedmiotów, 10) utrzymania w pawilonie temperatury powietrza powyżej + 5 o C, 11) ubezpieczenia mienia stanowiącego przedmiot działalności. 2. Najemca wykonuje remont, odnowienie, adaptację i ewentualne dodatkowe wyposażenie lokalu we własnym zakresie i na własny koszt. Wynajmująca nie zwraca Najemcy kosztów z tym związanych, ani w okresie trwania umowy najmu, ani w przypadku jej wygaśnięcia lub rozwiązania. 3. Najemcy nie wolno bez zgody Wynajmującej oddać lokalu w podnajem, ani dokonywać bez zgody Wynajmującej zmian budowlanych, przeróbek lub robót adaptacyjnych oraz dokonywać zmian rodzaju działalności określonej w 2 ust.1.

4 4. W razie stwierdzenia, że nastąpiła zmiana rodzaju działalności bez spełnienia wymogu 3 ust.3, Wynajmująca jest uprawniona do rozwiązania umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia. 4 Najemca będzie płacić Wynajmującej miesięcznie opłaty obejmujące: 1. Czynsz w wysokości. zł netto (. zł netto x 89,8 m 2 powierzchni pomieszczenia) + stawka podstawowa VAT obowiązująca na dzień wystawienia faktury. 2. Zaliczkę za zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków w wysokości 9,00 zł netto + należny podatek VAT, która będzie rozliczana raz w roku na podstawie odczytów dokonanych przez Wynajmującą z urządzeń pomiarowych zainstalowanych w pawilonie. 3. Oprócz opłat wymienionych w ust. 1 i 2 Najemca zobowiązany jest do wnoszenia opłat z tytułu kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody na podstawie odrębnej faktury wystawianej przez Wynajmującą wg obciążeń Spółdzielni przez DALKIA S.A. Zaliczki te będą uwzględniane w rozliczeniu rzeczywistych kosztów ciepła po kompleksowym rozliczeniu pawilonu dokonywanym raz w roku. 4. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy wpłaconymi zaliczkami, o których mowa w ust. 2 i 3 a faktycznymi kosztami Najemca zobowiązuje się zapłacić w terminie 30 dni od daty doręczenia wezwania różnicę z tytułu dopłaty, a w przypadku nadpłaty zaliczek Wynajmująca zaliczy je na poczet należności za najem lokalu na podstawie wystawionych faktur korygujących lub wypłaci Najemcy na jego żądanie. 5. Tytułem świadczenia usług monitoringu przez Wynajmującą, Najemca płacić będzie kwotę 55,56 zł netto + stawka podstawowa VAT obowiązująca na dzień wystawienia faktury 6. Czynsz eksploatacja o których mowa w ust. 1 oraz opłata wskazana w ust. 5 będą waloryzowane raz w roku o średnio roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług za rok poprzedzający waloryzację, publikowany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS. Ustalenie powyższe nie dotyczy wchodzących w skład czynszu opłat z tytułu wymienionych w ust. 2 i 4, które mogą być podwyższane w każdym czasie w przypadku dokonania podwyżek przez bezpośrednich dostawców tych mediów i w wysokości przez nich wprowadzonych. 7. Zmiana wysokości czynszu i opłat dodatkowych nastąpi w formie aneksu do niniejszej umowy.

5 5 1. Miesięczna należność obciążająca Najemcę wynosi: 1) czynsz 89,8 m² x zł/m² zł 2) zaliczka na wod. - kan. 9,00 zł 3) opłata za usługę monitoringu 55,56 zł 4) opłaty z tytułu kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody na podstawie odrębnie wystawionej faktury przez Wynajmującą 2. Wymienione w 4 ust. 1, 2 oraz 5 należności Najemca jest zobowiązany wpłacać do 15-go każdego miesiąca z góry za miesiąc bieżący, a opłaty, o których mowa w 4 ust. 4 w terminie do 7 dni od dnia otrzymania faktury. Powyższe opłaty należy wpłacić na konto ING Bank Śląski zaznaczając indeks lokalu W przypadku zwłoki w płatności obowiązują odsetki ustawowe za opóźnienia. 3. Zmiana podatku od towarów i usług nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu Umowa obowiązuje od dnia r. i zawarta jest na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron, za uprzednim 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, które zaczyna biec począwszy od 1-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone. 2. Wynajmująca może rozwiązać umowę najmu z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli: a) Najemca podnajmie pawilon lub jego część bez zgody Wynajmującej. b) Najemca nie podpisze aneksu do umowy podwyższającego należności. 3. Jeżeli Najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za 2 pełne okresy płatności, Wynajmująca może umowę najmu rozwiązać, bez zachowania terminu wypowiedzenia. 7 W dacie podpisania umowy Najemca wpłaci na konto Wynajmującej zabezpieczenie w wysokości trzymiesięcznego czynszu brutto wraz z opłatami dodatkowymi celem pokrycia ewentualnych zaległości czynszowych i zwrotu kosztów za szkody w wyposażeniu pawilonu. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Najemcy wraz z oprocentowaniem w wysokości takiej jak lokaty terminowe 3-miesięczne w banku, w którym zdeponowano lokatę w terminie 30 dni od protokolarnego zdania Wynajmującej przedmiotu najmu.

6 8 W dniu rozwiązania umowy najmu Najemca zwróci wynajęty pawilon w stanie nie pogorszonym a w przypadku dokonania zmian, lub przeróbek nie uzgodnionych z Administracją Osiedla przywróci pawilon do stanu pierwotnego W przypadku rozwiązania umowy i nie zdania lokalu w wyznaczonym terminie, Najemca upoważnia Wynajmującą do komisyjnego opróżnienia i przejęcia pawilonu, a także zmagazynowania znajdujących się w nim przedmiotów, materiałów, towaru itp. oraz obciążenia Najemcy kosztami transportu i magazynowania. 2. W przypadku braku odbioru przedmiotów w terminie 30 dni od wezwanie przesłanego Najemcy, Wynajmującej przysługuje prawo utylizacji niniejszych przedmiotów bez jakichkolwiek roszczeń majątkowych i osobistych ze strony Najemcy Najemca zobowiązany jest każdorazowo powiadomić Wynajmującą o zmianie adresu firmy lub miejsca zamieszkania pod rygorem sankcji wskazanych w pkt W przypadku braku odbioru korespondencji Strony uznają je za doręczone w dniu otrzymania przez Wynajmującą zwrotu niedoręczonej korespondencji. 11 Na umieszczenie reklamy na terenie osiedla, lub budynku Wynajmującej związanej z prowadzoną działalnością Najemca zobowiązany jest uzyskać zgodę Wynajmującej oraz wnosić miesięczne opłaty ustalone odrębną umową. 12 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w formie aneksu do umowy. 13 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego 14 Spory mogące wynikać na tle stosunków objętych niniejszą umową, strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego Sądu w Poznaniu.

7 15 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. WYNAJMUJĄCA: NAJEMCA:

8 Załącznik nr 2 (imię i nazwisko) (adres pobytu stałego) (seria i nr dowodu osobistego) (nr telefonu) OŚWIADCZENIE W związku z przystąpieniem do aukcji w formie licytacji ustnej na najem lokalu użytkowego w pawilonie nr 105 o pow. 89,8 m 2 na Osiedlu Wichrowe Wzgórze PSM Winogrady w Poznaniu oświadczam, że: zapoznałem/łam się i akceptuję Specyfikację istotnych warunków umowy najmu lokalu użytkowego w pawilonie nr 105 o powierzchni 89,8 m 2 na os. Wichrowe Wzgórze, dokonałem/łam wizji lokalnej pawilonu i znany jest mi jego stan techniczny, w przypadku wygrania aukcji zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie 14 dni roboczych od dnia aukcji, przyjmuję do wiadomości, że w przypadku wygrania aukcji i uchylenia się od podpisania w w/w terminie umowy najmu, wpłacone wadium przepada, znana jest mi treść wzoru umowy najmu stanowiąca załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków najmu w lokalu będę prowadził/a następującą działalność:. (podpis składającego oświadczenie) Poznań, dnia..