Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A CZĘŚĆ OPISOWA: 5. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A CZĘŚĆ OPISOWA: 5. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA"

Transkrypt

1 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A CZĘŚĆ OPISOWA: 1. WSTĘP 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 1.2 CHARAKTERYSTYKA OPRACOWANIA 1.3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 1.4. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 2. ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO 3. PROJEKT ZJAZDU i OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ 3.1. PLAN 3.2. NIWELETA 3.3. ODWODNIENIE 3.4. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 4. UZGODNIENIA 5. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA CZĘŚĆ RYSUNKOWA: PLAN SYTUACYJNY 1:500 RYS.1 PROFIL PODŁUśNY A-B-C (ZJAZD NR 1) 1:50/500 RYS.2A PROFIL PODŁUśNY D-B (ZJAZD NR 2) 1:100 RYS.2B PRZEKROJE NORMALNE 1:50 RYS.3 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:20 RYS.4

2 1. WSTĘP 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA : Podstawą opracowanie jest zlecenie Inwestora: KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ w GDYNI, Gdynia, ul. Władysława IV 12/ CHARAKTERYSTYKA OPRACOWANIA: Projekt budowlany obejmuje: Budowę zjazdów z ulicy Miegonia na działkę nr 1804 oraz obsługę komunikacyjną projektowanego budynku straŝnicy. 1.3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: Celem opracowania jest zapewnienie zjazdów z ulicy Miegonia w Gdyni. W zakres projektu wchodzi: budowa zjazdów budowa dróg, placówi parkingów na terenie Inwestora budowa chodników 1.4 MATERIAŁY WYJŚCIOWE : Do opracowania otrzymano : Mapę do celów projektowych w skali 1: 500 Projekt zagospodarowania terenu Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO : Omawiany teren działki 1804 znajduje się w Gdyni przy ulicy Miegonia. Teren obecnie jest zabudowany budynkiem straŝnicy. Działka nie posiada wyodrębnionego zjazdu. Obecnie przed budynkiem straŝnicy znajduje się plac manewrowy utwardzony, z kostki betonowej, do którego prowadzi nawierzchnia ulicy Miedonia z płyt betonowych wielootworowymi typu IOMB, z jednostronnie ułoŝonym krawęŝnikiem. Z tą nawierzchnią łączy się dalszy odcinek ulicy Miegonia biegnący wzdłuŝ działki 1804 w kierunku wschodnim. Odcinek ten jest wykonany z płyt betonowych drogowych o szer. 3 m. W kierunku północnym od istniejącego placu przed straŝnicą odbiega droga ziemna (ul. Zbarska), która stanowi dojazd do budynków połoŝonych pomiedzy ulicą Dickmana a Zbarską. Pod względem geomorfologicznym omawiany teren to fragment wysoczyzny morenowej Kępy Oksywskiej. Teren jest płaski o rzędnych ok. 38,9 m 40,0 m n.p.m. Pod warstwą nasypów lub gleby o miąŝszości od 0,3 do 2,0 m zalegają utwory morenowe lodowcowe piaski gliniaste niekiedy z soczewkami piasków drobnych. Woda gruntowa nie występuje do głębokości wykonanych wierceń. Pod powierzchnią terenu znajdują się nasypy niekontrolowane, o znacznej miąŝszości W podłoŝu poniŝej warstwy gleby lub nasypów zalegają grunty róŝniące się litologią i parametrami geotechnicznymi. W związku z tym wydzielono 3 warstwy, zaliczając do kaŝdej z nich grunty o zbliŝonych parametrach. Glebę i nasypy wydzielono z podziału na warstwy. Warstwa Ia to wilgotne plastyczne piaski gliniaste, dla których ustalona wartość stopnia plastyczności wynosi I L = 0.35 Warstwa Ib to wilgotne twardoplastyczne piaski gliniaste, dla których ustalona wartość stopnia plastyczności wynosi I L = 0.15 Warstwa II to wilgotne średnio zagęszczone piaski drobne, dla których ustalona wartość stopnia zagęszczenia wynosi I D = 0.40 Piaski gliniaste zaliczono do grupy nośności G3.

3 3. PROJEKT OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ 3.1. PLAN W związku z budowy nowego budynku straŝnicy na działce nr 1804 zaistniała konieczność budowy nowych zjazdów z ulicy Miegonia. Zaprojektowano zjazdy o parametrach zjazdów publicznych. Zjazd nr 1 usytuowano w zachodniej części działki: Szerokość zjazdu 6,0 m Pochylenie zjazdu ~2% w kierunku krawędzi ulicy, do linii rozgraniczającej ulicy Zjazd nr 2 usytuowano w południowej części działki.: Szerokość zjazdu ~6,70 m Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i ulicy wyokrąglone łukami o promieniu R-8,0 m Pochylenie zjazdu ~2% w kierunku krawędzi ulicy, do linii rozgraniczającej ulicy Na terenie działki 1084 projektuje się drogę o szerokości 6,0m, która obsługiwać będzie budynek straŝnicy, część biurową i część garaŝową dla wozów bojowych. Przy ww drodze projektuje się 12 miejsc postojowych w normatywnych odległościach od okien pomieszczeń w budynku straŝnicy. Projektowana droga wewnętrzna na dalszym odcinku posiadać będzie większą szerokość 17,0 m i stanowić będzie plac manewrowy dla wozów straŝy poŝarnej. Istniejący plac przed obecną straŝnicą naleŝy uzupełnić płytami wielootworowymi typu IOBM, tak aby kształt placu był zbliŝony do kwadratu i umoŝliwiał manewry wozów bojowych straŝy poŝarnej, do czasu wybudowania ulicy 52 KD-D-1/2 wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zlokalizowane na terenie miejsca postojowe są o szerokości 2,30 m i głębokości stanowiska postojowego 5,0 m, oraz miejsce dla osób niepełnosprawnych o szerokości 2,3 m z przylegającym chodnikiem szer 1,5 m, w sumie 3,80 m Do głównego wejścia do budynku straŝnicy prowadzić chodnik o szerokości 3,30 m NIWELETA Projektowany zjazd nr 1 dostosowany do istniejących rzędnych placu przed StraŜnicą, zachowany jest spadek podłuŝny 2% w kierunku krawędzi ulicy do linii regulacyjnej ulicy, dalej spadek ~1,5 % w przeciwnym kierunku, tak aby wody opadowe nie spływały w kierunku ulicy. Projektowany zjazd nr 2 dostosowany do rzędnej istniejącej ul. Miegonia, Zachowany jest spadek podłuŝny 2% w kierunku krawędzi ulicy, następnie spadek odwrócony ~3%. W odległości 1,70m od linii rozgraniczającej ulicy zlokalizowano odwodnienie liniowe. Obsługa komunikacyjna budynku dostosowana do rzędnych posadowienia budynku i wejść ODWODNIENIE Zaprojektowano odwodnienie całej powierzchni placów i dróg manewrowych za pomocą wpustów deszczowych podłączonych przykanalikami do projektowanej kanalizacji deszczowej. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrębne opracowanie.

4 3.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Przyjęto nawierzchnie: TYP I - Zjazdu nr 2 i dróg manewrowych na terenie straŝnicy 8 cm kostka betonowa wibroprasowana 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 20 cm chudy beton cementowy C 8/10 15 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 30 cm pospółka zagęszczona do I s -1,0 30 cm pospółka zagęszczona do I s -0,97 Geotkanina separacyjno-wzmacniająca wytrzymałość na rozciąganie wzdłuŝ i wszerz min 80/80 np. Tomatex PES 80/80 lub PP 80/ cm Nawierzchnia w krawęŝnikach wystających 15x30cm na ławie betonowej z oporem TYP II Nawierzchnia miejsc postojowych 8 cm kostka betonowa wibroprasowana 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 15 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 30 cm pospółka zagęszczona do I s -1,0 30 cm pospółka zagęszczona do I s -0,97 Geotkanina separacyjno-wzmacniająca wytrzymałość na rozciąganie wzdłuŝ i wszerz min 80/80 np. Tomatex PES 80/80 lub PP 80/80 86 cm Nawierzchnia w krawęŝnikach wystających 15x30 cm na ławie betonowej z oporem TYP III Uzupełnienie nawierzchnia przed zjazdem nr 1 (placu przed istn. straŝnicą) 12,5 cm płyty betonowe wielootworowe typu IOMB 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 30 cm pospółka zagęszczona do I s -1,0 Σ 65,5 cm TYP IV chodniki na terenie straŝnicy: 6 cm kostka betonowa wibroprasowana 3 cm podsypka piaskowa 10 cm pospółka Σ 19 cm Nawierzchnia w obrzeŝach betonowych 30x8 cm 4. UZGODNIENIA Projekt złoŝono uzgodniono z zarządcą drogi - ZDiZ w Gdyni oraz instytucjach branŝowych. Projektant: Józef Pawłowski

5 4. INFORMACJA (BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA) BIOZ 1. Informacje wstępne Podstawa opracowania Niniejszy projekt pt. Budowa StraŜnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Gdynia Oksywie Projekt Obsługi Komunikacyjnej zlecony został przez Inwestora KOMENDA MIEJSKA PAŃSTW OW EJ STRAśY POśARNEJ w GDYNI, Gdynia, ul. W ładysława IV 12/14 Podstawa opracowania Opracowanie niniejsze obejmuje informację dotyczącą planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót objętych zakresem projektu budowlanego. W niniejszym opracowaniu podano informację dotyczącą planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót: - roboty drogowe 2. Informacja B.I.O.Z 2.1 Lokalizacja inwestycji / robót Teren planowanej inwestycji połoŝony jest zlokalizowany w Gdyni przy ul. Miegonia. zjazdy z dróg publicznych na teren straŝnicy, - wewnętrzna obsługa komunikacyjna Zakres robót Roboty drogowe Zakres robót obejmuje: - budowę zjazdów o szerokości 5,0 i 6,0 m. - budowę układu komunikacyjnego na terenie działki nr Elementy zagospodarowania mające zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Elementami istniejącego zagospodarowania terenu stwarzającymi zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji robót są: istniejąca ulica Miegonia oraz plac budowy układu wewnętrznego dróg Przewidywane zagroŝenia podczas realizacji robót. Roboty drogowe W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagroŝenia: 1. ZagroŜenia związane ze składowaniem materiałów. nieodpowiednie składowanie elementów betonowych (krawęŝniki, opaski betonowe, kostka betonowa); nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych; 2. ZagroŜenia związane z przemieszczaniem materiałów i odpadów. uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały i cięŝkie elementy prefabrykowane do budowy nawierzchni dróg i chodników, awarie sprzętu w czasie pracy n.p. dźwigów i podnośników, przysypanie ziemią usuwaną z wykopów. przysypanie ziemią usuwaną z wykopów. 3. ZagroŜenia związane z transportem ludzi, sprzętu. potknięcie się, poślizgnięcie, upadek ze środków transportu, potrącenia i uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt. potrącenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczające się odcinkami ulic dopuszczonych do ruchu kołowego, 4. ZagroŜenia związane z wykonywaniem robót i pracą sprzętu. zasypanie ziemią, upadek z wysokości róŝnych przedmiotów i narzędzi, przygniecenie przez cięŝkie przedmioty (elementy betonowe), uderzenie, przygniecenie człowieka przez pracujący cięŝki sprzęt budowlany (koparki, ładowarki, walce itp.) poparzenia gorącymi materiałami np. w czasie kładzenia mas bitumicznych, uszkodzenia słuchu i narządów wewnętrznych na skutek hałasu i wibracji wytwarzanych podczas pracy cięŝkich maszyn budowlanych, młotów pneumatycznych, maszyn zagęszczających itp. 5. Inne uwarunkowania prowadzenia robót: ze względu na prowadzenie robót w pasie drogowym roboty naleŝy prowadzić w sposób uzgodniony z zarządcą drogi, po uzyskaniu zgody na zajęcie pasa drogowego;

6 w miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu teren budowy naleŝy ogrodzić lub wyraźnie oznakować a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót odpowiednio oznakować. roboty drogowe naleŝy realizować w oparciu o projekt organizacji i zabezpieczenia ruchu podczas budowy, przedstawiony przez wykonawcę robót; roboty naleŝy wykonywać przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych budowli i urządzeń technicznych. przed rozpoczęciem robót ziemnych ze względu na występujące w terenie instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, gazowe i centralnego ogrzewania ustala się z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami odległości bezpiecznego uŝywania maszyn roboczych. prace terenowe moŝna rozpocząć dopiero po pełnym rozpoznaniu urządzeń podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczegółowej technologii i organizacji robót oraz uzgodnieniu z właściwymi jednostkami terminów i miejsc przewidywanych prac. niezidentyfikowane kable i rurociągi napotkane w czasie robót naleŝy traktować jako urządzenia czynne. W przypadku natrafienia w czasie robót na nie ujęte w dokumentacji urządzenia podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczątki lub przedmioty archeologiczne, materiały wybuchowe lub niebezpieczne, roboty naleŝy przerwać, wykop zabezpieczyć, dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i powiadomić o nadzór inwestorski oraz odpowiednie lokalne jednostki. W znowienie prac moŝe nastąpić po uzgodnieniu trybu postępowania z jednostkami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami lub przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego. Mechaniczne roboty ziemne naleŝy wykonywać przy zachowaniu warunków BHP wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). ZagroŜenia występują w czasie całego cyklu realizacji robót drogowych. Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi: - miejsca pracy mają być oznakowane przenośnymi zaporami, - mają być przestrzegane warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obsługi. W szystkie stosowane materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do eksploatacji lub aktualne świadectwa kwalifikacji systemów i wyrobów do stosowania wystawione przez odpowiednie instytucje Sposób prowadzenia instruktaŝu pracowników. Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BiHP, muszą posiadać świadectwa szkolenia wstępnego i okresowego. Na stanowiskach pracy naleŝy przeprowadzić codzienny instruktaŝ stanowiskowy zawierający: omówienie zakresu prac na dzień roboczy, wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne grupy pracowników w wypadku konieczności opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadzistę Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. Pracownicy powinni być wyposaŝeni w środki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac: kaski ochronne, rękawice ochronne, środki ochrony osobistej przed hałasem i wibracjami, kamizelki pomarańczowe do pracy w pasie drogowym; obuwie gumowe przy pracach w wykopach n.p. w wodzie gruntowej, mierniki przed wejściem do studni kablowej pracownik musi miernikiem zbadać czy w studni nie zgromadził się gaz, szelki do ewakuacji z wykopów i studni z zamocowaną liną i asekurację na poziomie terenu, w rejonie prowadzonych prac powinno się znajdować koło ratunkowe z liną odpowiedniej długości, która umoŝliwi udzielenie skutecznej pomocy tonącemu. pracownicy powinni znać instrukcję ewakuacji w wypadku poŝaru. Na stanowisku pracy powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy. Pracownicy powinni znać telefony alarmowe: pogotowia ratunkowego, straŝy poŝarnej, policji.

7 3. Wykaz przepisów - Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane opublikowana w Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami. - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Budowlane Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120 poz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 poz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz Józef Pawłowski