Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes"

Transkrypt

1 Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes

2 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i prowadzenia kont oraz zasady wydawania i użytkowania płatniczych kart debetowych wydawanych do kont dla klientów instytucjonalnych przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu dla: 1) osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które samodzielnie lub w formie spółek osobowych: a) prowadzą działalność gospodarczą, b) wykonują wolne zawody, c) uzyskują dochody z prowadzenia działalności rolniczej lub pokrewnej (rybołówstwo, leśnictwo, łowiectwo) bądź działów specjalnych produkcji rolnej; 2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną. 2. Niniejszy Regulamin został wydany na postawie art. 109 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz ze zm.) oraz art Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 455) oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 873). 2 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Autoryzacja operacja potwierdzenia autentyczności i ważności karty oraz wysokości salda dostępnego dokonywana w systemie Banku, Centrum lub Organizacji płatniczej, w ramach której wydano kartę, upoważniająca do akceptacji transakcji dokonywanej przy użyciu karty za zgodą Posiadacza konta; 2. Bank Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu; 3. Bankomat urządzenie umożliwiające dokonywanie wypłat gotówki przy użyciu karty płatniczej, w którym identyfikacja wypłacającego jest dokonywana poprzez wprowadzenie numeru PIN; 4. kod BIC (kod SWIFT) kod identyfikujący instytucję finansową w transakcjach międzynarodowych, zawiera od 8 do 11 znaków (liter i cyfr); 5. Centrum jednostka organizacyjna Banku Zachodniego WBK S.A. zajmująca się czynnościami związanymi z obsługą kart; 6. Data waluty data uznania lub obciążenia rachunku kwotą transakcji (moment naliczenia lub zaniechania naliczenia odsetek od kwoty transakcji); 7. Debet saldo ujemne rachunku wykazane na koniec dnia operacyjnego; 8. Dzień roboczy każdy dzień oprócz sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w czasie którego Bank prowadzi działalność wymaganą do wykonania transakcji płatniczych opisanych w niniejszym Regulaminie; 9. Dokumenty wymagane przez Bank dokumenty potwierdzające tożsamość klienta, nadany numer PESEL i stwierdzające status rezydenta, których szczegółowy wykaz jest dostępny w Placówkach Banku i w serwisie telefonicznym CA24; 10. ELIXIR system rozliczeniowy prowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową, pośredniczący w wymianie w szczególności poleceń przelewu i poleceń zapłaty; 11. Godzina graniczna godzina w dniu roboczym, do której otrzymane w tym dniu płatności są rozliczane w tym samym dniu roboczym; płatności otrzymane w dniu roboczym po godzinie granicznej Bank rozlicza najpóźniej w następnym dniu roboczym; 12. Hasło identyfikacyjne ciąg znaków umożliwiający identyfikację w placówce Banku, indywidualnie ustalony przez Posiadacza konta lub Pełnomocnika; 13. Hasło SMS losowy ciąg cyfr generowany przez Bank i wysyłany w formie wiadomości SMS w ramach serwisu tekstowego CA24, służący do potwierdzania dyspozycji w serwisie internetowym CA24; 14. Hasło statyczne ciąg znaków umożliwiający identyfikację w serwisie internetowym CA24, indywidualnie ustalony przez Posiadacza konta lub Pełnomocnika; 15. Identyfikator użytkownika losowy ciąg znaków nadawany przez Bank i przekazywany Posiadaczowi konta lub osobie uprawnionej, służący do identyfikacji podczas korzystania z usług serwisu internetowego CA24; 16. IBAN Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego (International Bank Account Number) standard numeracji kont bankowych. IBAN składa się z dwuliterowego kodu kraju, po którym następują dwie cyfry sprawdzające (kontrolne) i do trzydziestu znaków alfanumerycznych określających numer rachunku, w przypadku rachunków prowadzonych przez banki w Polsce IBAN składa się z kodu PL oraz numeru NRB; 17. Kanał dostępu sposób komunikacji Klienta z Bankiem, obejmujący w szczególności sieć placówek bankowych, sieć internet, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, umożliwiający: 1) wykonanie dyspozycji związanych z funkcjonowaniem konta, 2) dostęp do informacji lub usług bankowych powiązanych z kontem; 18. Karta (karta płatnicza, karta do konta) debetowa karta płatnicza wydawana przez Bank, pozwalająca na wykonywanie transakcji w ciężar rachunku konta do wysokości salda dostępnego, stanowiąca własność Banku; 19. Klient instytucjonalny, Klient przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z r. o swobodzie działalności gospodarczej, osoba prawna nie będąca przedsiębiorcą oraz inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej, nie będący osobą fizyczną; 20. Kod weryfikacyjny trzycyfrowy kod umieszczony za numerem karty znajdujący się na odwrocie karty, używany do weryfikacji autentyczności karty podczas dokonywania płatności internetowych; 21. Komunikat wiadomość tekstowa (SMS) przekazywana w sieci telefonów komórkowych; 22. Konto konto prowadzone przez Bank na podstawie Umowy zawartej z Posiadaczem konta, składające się z rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych, Rachunków Oszczędzam i rachunków lokat, zakładane na potrzeby działalności gospodarczej lub innej działalności prowadzonej przez Posiadacza konta; 23. Numer rachunku bankowego (NRB) jednoznaczny identyfikator rachunku bankowego, stosowany w rozliczeniach krajowych; 24. Osoba uprawniona każda osoba uprawniona do dysponowania kontem; 25. Organizacja płatnicza międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart, określający ogólne zasady wydawania kart i realizacji transakcji za pomocą kart funkcjonujących w odpowiednim systemie. Znak akceptacji danej Organizacji płatniczej jest umieszczony na karcie; 26. Paczka przelewów usługa umożliwiająca grupowanie poleceń przelewów za pośrednictwem serwisu internetowego; 27. Pełnomocnik osoba fizyczna rezydent o pełnej zdolności do czynności prawnych, umocowany przez Posiadacza konta do dysponowania kontem; Strona 1

3 28. PIN osobisty poufny numer identyfikacyjny, umożliwiający dokonywanie transakcji kartą, który łącznie z imieniem i nazwiskiem na karcie służy do elektronicznej identyfikacji osoby używającej kartę; 29. Placówka Banku jednostka organizacyjna Banku prowadząca bezpośrednią obsługę Klientów, lista placówek jest prezentowana na stronie internetowej Banku; 30. Polecenie zapłaty udzielona Bankowi dyspozycja wydana przez odbiorcę, dotycząca obciążenia określoną kwotą rachunku bankowego Posiadacza konta i uznania tą kwotą rachunku odbiorcy, dokonywana na podstawie zgody, której Posiadacz konta udzielił Bankowi, odbiorcy lub bankowi odbiorcy; 31. Posiadacz konta/posiadacz Klient instytucjonalny z którym Bank zawarł Umowę; w niniejszym Regulaminie, w przypadku klientów instytucjonalnych nie będących osobami fizycznymi ilekroć mowa o czynności wykonywanej przez Posiadacza konta rozumie się czynności wykonywane w imieniu Posiadacza konta przez osoby uprawnione do jego reprezentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 32. Priorytet przelewu termin wysłania środków z Banku do banku odbiorcy przelewu; 33. Przelew walutowy przelew środków w walucie innej niż PLN kierowany na rachunek prowadzony w innym banku w kraju lub zagranicą, jak również przelew otrzymany w walucie określonej w Tabeli kursów walut z innego banku w kraju lub zagranicą, jako przelew walutowy traktuje się również przelew w PLN przekazany z innego banku w kraju lub zagranicą w systemie SWIFT; 34. Rachunek bieżący główny rachunek konta, za pośrednictwem którego przeprowadzane są rozliczenia pieniężne oraz na którym przechowywane są środki pieniężne; 35. Rachunek lokat wyodrębniony rachunek powiązany z kontem przeznaczony wyłącznie do przechowywania środków pieniężnych Posiadacza konta; 36. Rachunek Oszczędzam wyodrębniony rachunek powiązany z kontem i przeznaczony do przechowywania środków pieniężnych Posiadacza konta; 37. Rachunek pomocniczy utworzony zgodnie z dyspozycją Posiadacza konta rachunek przeznaczony do wyodrębnionych rozliczeń; środki na rachunkach pomocniczych nie wchodzą w stan salda dostępnego rachunku bieżącego konta; 38. Regulamin niniejszy Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes ; 39. Rejestr ewidencja właściwa dla klienta instytucjonalnego w zależności od celu i formy prowadzonej przez niego działalności, np.: ewidencja przedsiębiorców, osób prawnych oraz organizacji nie posiadających osobowości prawnej lecz posiadających zdolność prawną, prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Rejestr Przedsiębiorców i Rejestr Stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym, ewidencja partii politycznych, prowadzona przez Sąd Okręgowy w Warszawie itd.; 40. Rezydent osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która posiada na tym terytorium centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 41. Saldo dostępne rachunku dodatnie saldo na rachunku powiększone o niewykorzystany limit zadłużenia, pomniejszone o kwoty zablokowane, w szczególności z tytułu transakcji wykonanych kartą płatniczą przypisaną do rachunku oraz o wymagalne należności Banku z tytułu naliczonych opłat i prowizji; 42. Saldo rachunku stan środków pieniężnych na rachunku zaksięgowanych na koniec dnia operacyjnego; 43. SEPA Single Euro Payments Area Jednolity Obszar Płatniczy w Euro, w ramach którego obywatele, przedsiębiorcy i inne podmioty mogą dokonywać bezgotówkowych rozliczeń w Euro na terytorium krajów Unii Europejskiej, jak również Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii, według takich samych zasad, regulacji prawnych i zobowiązań (przelew europejski); 44. Serwis internetowy CA24 usługa bankowości elektronicznej, umożliwiająca dysponowanie kontem za pośrednictwem internetu; 45. Serwis tekstowy CA24 usługa bankowości elektronicznej, umożliwiająca dostęp do informacji o koncie za pomocą komunikatów; 46. Serwis telefoniczny CA24 usługa bankowości elektronicznej, umożliwiająca dysponowanie kontem przez telefon (za pośrednictwem Doradcy lub w systemie automatycznym); 47. Stopa referencyjna stopa stanowiąca podstawę do obliczenia oprocentowania zmiennego, w sposób określony w Regulaminie w oparciu o wskazaną w Tabeli oprocentowania rynkową bazową stopę procentową; 48. SORBNET system rozliczeniowy prowadzony przez Narodowy Bank Polski, umożliwiający dokonywanie rozliczeń w czasie rzeczywistym (w godzinach działania systemu); 49. Strona internetowa Banku serwis internetowy pod adresem w którym Bank udostępnia m.in. informacje wskazane w niniejszym Regulaminie, Umowie lub Tabeli opłat i prowizji; 50. SWIFT międzynarodowy, zautomatyzowany system telekomunikacyjny, oferowany przez Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) służący do przekazywania płatności pomiędzy instytucjami będącymi uczestnikami tego systemu; 51. Tabela kursów walut Tabela kursów walut w Credit Agricole Bank Polska S.A., obowiązująca w Banku, ustalana w oparciu o notowania z serwisu Reuters, udostępniana w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku oraz za pośrednictwem serwisu telefonicznego CA24. Bank zastrzega możliwość zmiany kursów walutowych w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut na rynku międzybankowym. W przypadku transakcji kartą Bank stosuje kursy Centrum i Organizacji płatniczych, uczestniczących w rozliczeniu transakcji, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu; 52. Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji dla kont prowadzonych dla klientów instytucjonalnych obowiązująca w Banku; 53. Tabela oprocentowania Tabela oprocentowania konta dla klientów instytucjonalnych obowiązująca w Banku; 54. Telekod ustalony szereg cyfr umożliwiający identyfikację osoby uprawnionej i dokonywanie operacji przy pomocy serwisu telefonicznego; 55. Terminal POS elektroniczne urządzenie służące do przeprowadzenia bezgotówkowych transakcji kartą oraz transakcji typu cash back; 56. Token sprzętowy (token) urządzenie elektroniczne generujące losowo ciąg cyfr w określonych odstępach czasu, służące do identyfikacji użytkownika serwisu internetowego; 57. Transakcja kartą wypłata gotówki lub bezgotówkowa płatność za towary i usługi dokonana przy użyciu karty lub każda inna czynność wykonana samodzielnie przez Posiadacza / Użytkownika karty w ramach udostępnionych mu usług; 58. Transakcja autoryzowana transakcja kartą, na którą Posiadacz wyraził zgodę, podczas której dochodzi do autoryzacji i automatycznego pomniejszenia salda dostępnego; Strona 2

4 59. Transakcja nieautoryzowana transakcja kartą, na którą Posiadacz wyraził zgodę, podczas której nie dochodzi do autoryzacji, zaś pomniejszenie salda dostępnego następuje po zaksięgowaniu transakcji; 60. Transakcja płatnicza zainicjowana przez płatnika lub odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych; 61. Transakcja typu CAT (Cardholder-Activated Transaction) transakcja kartą dokonywana w terminalach obsługowych lub bezobsługowych, dla których weryfikacja numerem PIN lub podpisem może nie być wymagana (np. opłata za parking, opłata za autostradę, bilet komunikacji miejskiej itp.); 62. Transakcja zbliżeniowa transakcja bezgotówkowa dokonana przy użyciu karty wyposażonej w antenę zbliżeniową oznaczonej znakiem akceptacji płatności zbliżeniowych danej Organizacji płatniczej, dokonana w punkcie handlowo-usługowym wykorzystującym terminal POS z czytnikiem zbliżeniowym (oznaczonym tym samym znakiem akceptacji), której realizacja polega na zbliżeniu karty do czytnika zbliżeniowego bez konieczności umieszczania karty w terminalu POS; 63. Trwały nośnik materiał lub narzędzie umożliwiające Posiadaczowi przechowywanie informacji adresowanych do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; za trwały nośnik informacji, poza wersją papierową uważa się m.in.: dyski optyczne (typu CD-ROMy), dokumenty podpisane elektronicznie z wykorzystaniem podpisu cyfrowego, w tym dokumenty przekazane pocztą elektroniczną i utrwalane na serwerze poczty elektronicznej, i dokumenty przekazywane wewnętrzną pocztą serwisu internetowego, stronę internetową, pod warunkiem spełnienia powyższych wymogów trwałości nośnika informacji oraz niezmienności przechowywanych na nim danych; 64. Umowa Umowa konta dla Klientów instytucjonalnych; umowa ramowa w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych; 65. Unikatowy identyfikator odbiorcy identyfikator stosowany dla celów prawidłowej identyfikacji odbiorcy, którym jest: NIP Numer Identyfikacji Podatkowej odbiorcy, albo w przypadku, gdy odbiorca nie posiada takiego numeru NIW Numer Identyfikacji Odbiorcy (zasady nadawania Numeru Identyfikacyjnego Odbiorcy (NIW); 66. Unikatowy Identyfikator płatności (IDP) ciąg o długości do 20 znaków, ustalony pomiędzy odbiorcą a Posiadaczem konta, umożliwiający identyfikację polecenia zapłaty realizowanego na podstawie zgody udzielonej przez Posiadacza konta; 67. Użytkownik karty/użytkownik osoba fizyczna, upoważniona przez Posiadacza konta do dokonywania w swoim imieniu i na rzecz Posiadacza konta operacji przy użyciu karty, której imię i nazwisko są umieszczone na karcie obok oznaczenia firmy (rozumianej jako nazwa, pod którą prowadzona jest działalność Posiadacza konta). Jeśli nie wskazano inaczej, zapisy dotyczące kart odnoszące się do Posiadacza konta stosuje się odpowiednio do Użytkownika karty; 68. Zablokowanie karty czasowe wstrzymanie możliwości dokonywania transakcji autoryzowanych przy użyciu karty; 69. Zastrzeżenie karty nieodwołalne wstrzymanie możliwości posługiwania się kartą; 70. Zgoda na wykonanie transakcji zgoda wyrażona przez Posiadacza konta na wykonanie transakcji płatniczej lub transakcji kartą na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie; 71. ZFŚS Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, określenie środków Klienta gromadzonych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 592). 72. Zlecenie płatnicze polecenie wykonania transakcji płatniczej Konto służy do dysponowania zgromadzonymi na nim środkami pieniężnymi wynikającymi z wykonywanej działalności prowadzonej przez Posiadacza konta, określonej w nadanym numerze identyfikacyjnym REGON, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zapisów Regulaminu, a w szczególności umożliwia: 1) przechowywanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach konta, 2) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych (gotówkowych i bezgotówkowych), w szczególności związanych z prowadzoną przez Posiadacza konta działalnością, 3) otrzymanie i korzystanie z kart płatniczych, 4) zakładanie i obsługę lokat, 5) korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez Bank w ramach konta zgodnie z warunkami określonymi w odrębnych umowach lub przepisach. 2. W ramach konta Bank może prowadzić rachunki: 1) bieżący, 2) pomocnicze, 3) Rachunki Oszczędzam, 4) lokat. 3. Postanowienia szczegółowe związane z prowadzeniem konta reguluje Umowa konta. 4 Bank zobowiązuje się do: 1) przyjmowania wpłat na rachunek (rachunki) Posiadacza konta, 2) przechowywania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach konta zapewniając im należyte bezpieczeństwo, 3) wykonywania dyspozycji Posiadacza konta i ustanowionych przez niego Pełnomocników, w szczególności: a) wypłat z konta, b) rozliczeń pieniężnych (gotówkowych i bezgotówkowych). Zasady otwierania konta 5 1. Konto jest otwierane i prowadzone z rachunkiem bieżącym jako podstawowym na zasadach określonych w Umowie konta. 2. Konto może być otwarte i prowadzone na rzecz: 1) osoby fizycznej, która: a) posiada status rezydenta, b) posiada nadany numer PESEL, c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, d) przedstawi dokumenty wymagane przez Bank, e) spełnia dodatkowe warunki dla danego pakietu konta, określone przez Bank w Tabeli opłat i prowizji, f) prowadzi na terenie Polski działalność gospodarczą lub rolniczą lub wykonuje wolny zawód na mocy obowiązujących przepisów. Strona 3

5 2) podmiotów posiadających osobowość prawną lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale posiadających zdolność prawną (zdolność do czynności prawnych), zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie Polski na mocy obowiązujących przepisów, posiadających dokumenty wymagane przez Bank. Wniosek i Umowa 6 1. W celu otwarcia konta Klient lub osoba uprawniona do jego reprezentowania: 1) składa wniosek o otwarcie konta, 2) przedstawia dokumenty wymagane przez Bank dla każdej osoby uprawnionej do dysponowania kontem, 3) dołącza do wniosku wymagane przez Bank dokumenty potwierdzające jego status prawny, sposób reprezentowania oraz rodzaj prowadzonej działalności: a) zaświadczenie o wpisie do właściwej ewidencji lub Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) umowę/statut spółki, c) dokumenty nadające uprawnienia do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, w sytuacjach uzasadnionych; 4) składa Kartę Wzorów Podpisów osób uprawnionych do jego reprezentowania oraz dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie. 2. Bank dokonuje potwierdzenia rejestracji działalności Klienta w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG (w przypadku podmiotów zarejestrowanych w CEIDG) oraz potwierdzenia nadania numeru statystycznego REGON i numeru identyfikacji podatkowej NIP wszystkich Klientów wnioskujących o otwarcie konta, bez konieczności przedkładania przez Klientów oddzielnych zaświadczeń. W przypadku braku możliwości potwierdzenia przez Bank nadania numeru REGON i NIP, wymagane jest dołączenie do wniosku przez Klienta: a) zaświadczenia o nadaniu numeru REGON, b) decyzji o nadaniu numeru NIP. 3. Dokumenty dołączone do wniosku mogą być składane w oryginałach lub uwierzytelnionych odpisach lub posiadać formę dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej urzędów dokonujących rejestracji i ewidencji działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.dokumenty składane przez Klienta przy otwieraniu konta (odpisy, zaświadczenia) powinny być aktualne, nie starsze niż 3 miesiące, licząc od daty ich wystawienia. 4. Wniosek może zostać złożony: 1) ustnie poprzez podanie wymaganych danych oraz przedstawienie dokumentów osobiście w placówce Banku, 2) w serwisie telefonicznym CA24 poprzez podanie wymaganych danych pracownikowi Banku, 3) poprzez wypełnienie wniosku zamieszczonego na stronach internetowych Banku, 4) w inny, udostępniony przez Bank sposób. 5. Bank zastrzega sobie prawo do ograniczonego udostępnienia Klientom zdalnych form składania wniosku o otwarcie konta, o których mowa w ust. 4 pkt Jeżeli wniosek został złożony w sposób określony w ust. 4 pkt. 2 4 przedstawienie dokumentów Klienta następuje przez dostarczenie do Banku kopii dokumentów wymaganych przez Bank, z zastrzeżeniem ust. 2 w przypadku którym Bank dokonuje potwierdzenia rejestracji działalności Klienta w CEIDG oraz potwierdzenia nadania numeru REGON i NIP. Wzór podpisu Klienta, wskazany w ust. 1 pkt 4, jest składany przez Klienta na Umowie konta dostarczonej przez Bank lub w inny sposób określony przez Bank w odrębnych przepisach. Klient dołącza do wniosku oświadczenie, że dane zawarte w treści składanych dokumentów są zgodne ze stanem faktycznym i aktualne na dzień złożenia wniosku. 7. Do zawarcia Umowy konta dla spółki osób fizycznych niezbędne jest łączne złożenie podpisów na Umowie oraz indywidualnie na Karcie Wzoru Podpisu przez wszystkich wspólników spółki lub przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klientów. 8. W przypadku wystąpienia wątpliwości, co do wiarygodności danych Klienta wnioskującego o otwarcie konta lub przedstawionych przez niego dokumentów związanych z prowadzoną działalnością, Bank ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających tożsamość Klienta oraz prawdziwość okazanych dokumentów Klient jest odpowiedzialny za podanie we wniosku prawdziwych i kompletnych danych. 2. Bank informuje Klienta o konieczności uzupełnienia wniosku. Wnioski niekompletne nie są rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia przez Klienta Otwarcie konta następuje na podstawie Umowy konta zawartej pomiędzy Bankiem a Klientem spełniającym warunki określone w 5 ust Bank zastrzega sobie prawo odmowy otwarcia konta bez podania przyczyn. 9 W przypadku spółek cywilnych osób fizycznych, dla których prowadzone jest konto, Wspólnicy spółki stają się wierzycielami solidarnymi Banku oraz odpowiadają za wszelkie zobowiązania powstałe wobec Banku wynikające z posiadania konta, jeżeli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Karta Wzorów Podpisów Karta Wzorów Podpisów stanowi integralną część Umowy i jest dokumentem: 1) ewidencjonującym wzory podpisów osób upoważnionych do korzystania z konta, 2) ustalającym zakres uprawnień do dysponowania środkami dostępnymi na rachunkach konta dla osób w niej wymienionych z tytułu zajmowanych stanowisk i udzielonych pełnomocnictw, Strona 4

6 3) ustalającym sposób reprezentowania Posiadacza konta, 4) określającym wzór pieczęci firmowej o ile jest używana. 2. Karta Wzorów Podpisów służy do identyfikacji osób uprawnionych do składania dyspozycji. 3. Dyspozycje Posiadacza konta lub osób uprawnionych do dysponowania kontem, które wymagają złożenia podpisu, są realizowane przez Bank wyłącznie po stwierdzeniu zgodności podpisu na dyspozycji ze wzorem złożonym na Karcie Wzorów Podpisów oraz zgodności pieczęci firmowej ze wzorem zawartym w Karcie Wzorów Podpisów, o ile jest używana. 4. Karta Wzorów Podpisów złożona dla konta obowiązuje dla wszystkich rachunków prowadzonych w ramach konta Karta Wzorów Podpisów powinna zostać złożona w Banku wraz z wnioskiem o otwarcie konta i może być wypełniona: 1) w obecności upoważnionego pracownika Banku, 2) w obecności notariusza i poświadczona przez niego. 2. Jeżeli Umowa konta została podpisana poza placówką Banku, Posiadacz konta podczas pierwszej wizyty w placówce Banku zobowiązany jest do złożenia podpisu na Karcie Wzorów Podpisów. 3. Jeżeli ustanowienie Pełnomocnika miało miejsce poza placówką Banku lub Pełnomocnik nie był obecny podczas ustanawiania pełnomocnictwa, wówczas Pełnomocnik podczas pierwszej wizyty w placówce Banku zobowiązany jest do złożenia podpisu na Karcie Wzorów Podpisów. 4. Osoby uprawnione i sposób reprezentowania Posiadacza oraz dane zawarte w treści pieczęci firmowej nie mogą być sprzeczne z przedstawionymi przez Posiadacza konta dokumentami. 5. Zmiany w Karcie Wzorów Podpisów mogą być dokonane wyłącznie na wniosek Posiadacza konta; nie dotyczy to zmiany wzoru podpisu Pełnomocnika Podpis złożony na Karcie Wzorów Podpisów jest przechowywanym przez Bank wzorem podpisu osoby uprawnionej obowiązującym przy identyfikacji jej dyspozycji dotyczących konta. 2. Jeżeli osoba uprawniona złożyła już w Banku wzór podpisu w związku z korzystaniem z innych usług Banku, na Karcie Wzorów Podpisów konta powinna podpisać się zgodnie ze złożonym wzorem. 3. Dyspozycje osób uprawnionych, które wymagają złożenia podpisu, są realizowane przez Bank wyłącznie po stwierdzeniu zgodności podpisu i pieczęci firmowej (o ile jest używana) ze wzorem. 4. Zmiana wzoru podpisu osoby uprawnionej wymaga złożenia nowego wzoru podpisu w placówce Banku. Jeżeli zmiana wzoru podpisu została spowodowana zmianą danych osoby uprawnionej, wymagane jest również przedłożenie dokumentów potwierdzających tą zmianę Posiadacz konta jest zobowiązany do aktualizacji Karty Wzorów Podpisów w placówce Banku w przypadku: 1) zmiany danych osób uprawnionych, których podpisy umieszczone są w Karcie, 2) zmiany uprawnień do dysponowania kontem przez osoby wymienione w Karcie, 3) zmiany nazwy lub siedziby firmy, pod którą Posiadacz konta prowadzi działalność, 4) zmiany wzoru pieczęci firmowej. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wymagają przedłożenia przez Posiadacza konta dokumentów potwierdzających zmianę. 3. Zmiana danych w Karcie Wzorów Podpisów nie stanowi zmiany warunków Umowy. 4. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykonania dyspozycji złożonych przez osoby, które utraciły uprawnienia do występowania w imieniu Posiadacza konta, jeżeli Posiadacz konta nie zaktualizował Karty Wzorów Podpisów, a dyspozycja została złożona zgodnie z uprawnieniami zawartymi w Karcie Wzorów Podpisów ważnej w dniu złożenia dyspozycji. Pełnomocnictwo Posiadacz konta może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania kontem w zakresie ustalonym Regulaminem. 2. Pełnomocnictwo może mieć charakter: 1) ogólny w ramach którego Pełnomocnik ma prawo do dysponowania kontem w takim samym zakresie jak jego Posiadacz, z zastrzeżeniem 17 niniejszego Regulaminu, pełnomocnictwo ma charakter stały, 2) szczególny do poszczególnych czynności w ramach którego Pełnomocnik, wyłącznie w placówce Banku, ma prawo do wykonania czynności określonej przez Posiadacza konta w treści pełnomocnictwa. 3. Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna spełniająca warunki podane w 5 ust. 2 pkt 1 lit a) d). 4. Zapisy niniejszego Regulaminu odnoszące się do Posiadacza konta stosuje się analogicznie w stosunku do Pełnomocnika, z zastrzeżeniem postanowień Pełnomocnictwo może zostać udzielone w drodze pisemnego oświadczenia Posiadacza konta: 1) złożonego osobiście w placówce bankowej w obecności pracownika Banku, 2) w formie aktu notarialnego lub poświadczonego przez notariusza albo organ posiadający uprawnienia do uwierzytelniania oświadczeń Posiadacza konta (o ile dokument zawiera wymagane przez Bank informacje). 2. Udzielenie pełnomocnictwa w sposób określony w ust. 1 pkt 1 wymaga potwierdzenia dyspozycji podpisem Posiadacza konta, zgodnym z wzorem podpisu złożonym w Banku. 3. Bank ma prawo do odmowy przyjęcia dyspozycji złożonej w sposób określony w ust. 1 pkt 1 w przypadku, gdy powstanie podejrzenie, że podpis Posiadacza konta złożony na dyspozycji nie jest własnoręczny. 4. Podpis Pełnomocnika złożony w Karcie Wzorów Podpisów lub na potwierdzeniu pełnomocnictwa zostaje włączony do Karty Wzorów Podpisów prowadzonej dla konta i stanowi wzór podpisu do wszystkich pisemnych dyspozycji składanych przez Pełnomocnika, z zastrzeżeniem 13 ust. 2 i 3. Strona 5

7 5. Bank ma prawo odmowy przyjęcia pełnomocnictwa do dysponowania kontem w razie powzięcia wątpliwości co do jego prawdziwości lub prawidłowości Pełnomocnictwo ogólne uprawnia do dysponowania wszystkimi rachunkami prowadzonymi w powiązaniu z kontem, o ile zapisy Umowy bądź obowiązujących w Banku regulaminów nie stanowią inaczej. 2. Posiadacza obciążają dyspozycje złożone przez Pełnomocnika Pełnomocnik nie jest uprawniony do: 1) ustanawiania dalszych Pełnomocników oraz odwoływania Pełnomocników do konta, 2) zmiany rodzaju konta (pakietu), 3) składania dyspozycji otwarcia rachunku pomocniczego, 4) zamknięcia konta, 5) dokonywania zmiany warunków Umowy oraz jej wypowiedzenia, 6) zaciągania w ramach konta zobowiązań i zmiany warunków umów związanych z istniejącymi zobowiązaniami, z zastrzeżeniem możliwości złożenia wniosku o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na podstawie pełnomocnictwa do wykonania tej czynności, 7) ustanawiania blokad i cesji na rachunkach konta. 2. Czynności wymienione w ust. 1 mogą zostać zlecone przez Pełnomocnika, którego Posiadacz konta umocował do wykonania takiej czynności wskazując ją w treści pełnomocnictwa. 3. Bank zastrzega sobie możliwość ograniczenia usług dostępnych dla Pełnomocnika Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane lub zmienione przez Posiadacza konta. W przypadku odwołania pełnomocnictwo wygasa. Odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne z chwilą złożenia w Banku dyspozycji odwołania. 2. W przypadku odwołania pełnomocnictwa Pełnomocnik traci uprawnienia do dysponowania kontem mocodawcy. 3. Odwołanie pełnomocnictwa może być dokonane w trybie przewidzianym dla ustanowienia pełnomocnictwa lub w inny udostępniony przez Bank sposób. 19 Pełnomocnictwo do dysponowania kontem wygasa także z chwilą: 1) powzięcia przez Bank wiarygodnej informacji o śmierci Posiadacza konta będącego osobą fizyczną lub Pełnomocnika, 2) rozwiązania Umowy, 3) ogłoszenia upadłości Posiadacza konta. Rodzaje konta (pakiety) Przy otwarciu konta Posiadacz konta decyduje o wyborze rodzaju konta (pakietu) dostępnego w aktualnej ofercie. 2. Bank określa aktualnie dostępne oferty i rodzaje konta (pakiety) w Tabeli opłat i prowizji. W przypadku, gdy Klient nie spełnia warunków dodatkowych, wymaganych do otwarcia i prowadzenia konta w danym pakiecie, Bank może zaproponować Klientowi inny pakiet, dostępny w ramach aktualnej oferty. 3. Klient dokonuje wyboru pakietu konta we wniosku o otwarcie konta. 4. W ramach pakietu konta Bank określa wysokość opłat i prowizji oraz dostępność poszczególnych czynności bankowych i usług Posiadacz konta może zmienić pakiet w trakcie obowiązywania Umowy konta na inny, dostępny w dniu zmiany. 2. Zmiana pakietu obowiązuje od momentu przyjęcia przez Bank takiej dyspozycji złożonej przez Posiadacza konta i nie wymaga zmiany Umowy konta. 3. Bank może zaproponować Posiadaczowi konta zmianę pakietu w przypadku wycofania z obsługi dotychczas prowadzonego pakietu konta, proponując Posiadaczowi jednocześnie prowadzenie konta w innym pakiecie, dostępnym w ramach aktualnej oferty. W takim przypadku Posiadaczowi przysługują prawa określone dla zmiany Umowy przez Bank. Dysponowanie kontem 1. Zasady ogólne Osobami uprawnionymi na podstawie Umowy konta do dysponowania kontem są: 1) Posiadacz konta, 2) Pełnomocnik ustanowiony zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu lub legitymujący się dokumentem pełnomocnictwa, udzielonego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 2. Identyfikacja w Placówce bankowej osób, o których mowa w ust. 1 oraz potwierdzenie ich uprawnień do dysponowania w Placówce bankowej kontem następuje w szczególności na podstawie: 1) dokumentów wymaganych przez Bank, zarejestrowanych w Banku w celu weryfikacji i potwierdzenia tożsamości Klienta, zamierzającego dysponować kontem, 2) dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania, 3) hasła identyfikacyjnego, jeżeli zostało nadane, 4) weryfikacji podpisu na dokumentach potwierdzających dyspozycje ze wzorem podpisu złożonym w Banku, 5) weryfikacji znajomości informacji na temat posiadanych przez Klienta produktów i usług Banku. 3. Jeżeli Klient jest uprawniony do dysponowania więcej niż jednym kontem w Banku, jednorazowo identyfikacja umożliwia mu korzystanie ze wszystkich kont, do dysponowania którymi jest uprawniony. Strona 6

Regulamin kont dla osób fizycznych

Regulamin kont dla osób fizycznych Regulamin kont dla osób fizycznych Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Otwarcie konta... 4 III. Konto wspólne... 5 IV. Pełnomocnictwo regulaminowe... 5 V. Pakiety kont... 6 VI. Identyfikacja Klienta

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/21 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne

Duma Przedsiębiorcy 1/21 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne 1/21 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez dla spółek (obowiązuje od dnia 30 stycznia 2014 r.)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Banku S.A. oddział Lion s Banku w Warszawie dla klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 176/13 z dnia 07.06.2013 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. 1 Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Strzałkowo, październik 2014 r. Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych zwany dalej Regulaminem, obowiązujący w ABS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 38/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 28 maja 2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 03/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 05 stycznia 2015r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OBORNIKACH ŚLĄSKICH u BPS S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 02/07/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 15 stycznia 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu z dnia 30.01.2015 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom indywidualnym przez Bank SMART (dalej Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwany

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 47/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2012 Zarządu BS z dn. 18.09.2012r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW ORAZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 90/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 15.07.2015 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MILICZU

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MILICZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 60/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu z dnia 22.05.2015r. 5stycznia 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały nr 29/Z/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 19.10.20122012 Zarządu Banku BPS S.A. dni 2012r. REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 72/2012 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 10 października 2012 roku Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 26.11.2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim Rok zał. 1923 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 52/2/2013 Zarządu PBBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 23.12.2013 r. www.pbssokolow.pl REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 18 sierpnia 2015 r. REGULAMIN ZINTEGROWANY UDOSTĘPNIANIA I OBSŁUGI USŁUG OFEROWANYCH DO KONTA PLUS W PLUS BANK S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014 REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ AUCHAN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo