CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY 1. Osoby odpow iedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie oraz ich ośw iadczenia o odpow iedzialności 1.1. Osoby reprezentujące Emitenta odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie oraz ich oświadczenie o odpowiedzialności Za wszy stkie inf ormacje zawarte w Prospekcie odpowiedzialni są Członkowie Zarządu Emitenta: Pan Artur Mikołajko Prezes Zarządu, Pan Marek Radwański Wiceprezes Zarządu, Pan Sławomir Gil Wiceprezes Zarządu, Pan Krzysztof Milewski Wiceprezes Zarządu. Oświadczamy, iż zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, inf ormacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem f aktycznym, i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. Artur Mikołajko Marek Radwański Sławomir Gil Krzy sztof Milewski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 28

2 1.2. Osoby reprezentujące Dom Maklerski PENETRATOR S.A. (Oferujący) odpowiedzialne za informacje zamieszczone w określonych miejscach Prospektu oraz ich oświadczenie o odpowiedzialności Pan Artur Olender oraz Pan Piotr Solorz reprezentują Dom Maklerski PENETRATOR S.A.. Wy żej wymienione osoby odpowiadają za informacje zamieszczone w następujących częściach Prospektu: Część I i II Część III punkty: 1.2, 3 6, 7.1, 8, 9, 11, 15.1, 16, 17.2, 19.5, 19.7, , , , , Część IV punkty: 1.4, , , 3 z wy jątkiem 3.2.2, 4, 7 Część V Oświadczamy, iż zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, inf ormacje zawarte w częściach Prospektu, za sporządzenie których ponosimy odpowiedzialność, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem f aktycznym, i że nie pominięto niczego, co mogłoby wpły wać na jego znaczenie. Artur Olender Piotr Solorz Prezes Zarządu Członek Zarządu Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 29

3 2. Biegli rewidenci 2.1. W okresie objętym historycznymi danymi f inansowy mi, tj. od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2005 roku roczne sprawozdania f inansowe Emitenta sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości badane by ły przez następujące podmioty: sprawozdanie f inansowe za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku oraz sprawozdanie f inansowe za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku zostały zbadane przez Tadeusza Chy trosia, biegłego rewidenta Nr 494/3328, działającego na zlecenie Kancelarii Biegłych Rewidentów SALDO Sp. z o.o. Nr 2307 z siedzibą w Krakowie przy ulicy Dietla 19/24, sprawozdanie f inansowe za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 zostało zbadane przez Tadeusza Chy trosia, biegłego rewidenta Nr 494/3328, działającego na zlecenie Kancelarii Biegłych Rewidentów AUXILIUM S.A. Nr 293 z siedzibą w Krakowie przy al. Pokoju 84. History czne dane f inansowe zamieszczone w Prospekcie zbadane zostały przez Tadeusza Chytrosia, biegłego rewidenta Nr 494/3328, działającego na zlecenie Kancelarii Biegłych Rewidentów AUXILIUM S.A. Nr 293 z siedzibą w Krakowie przy al. Pokoju 84. Adresy zamieszkania biegłych rewidentów zostały objęte wnioskiem o zwolnienie z publikacji w Prospekcie W okresie objętym historycznymi danymi f inansowy mi, tj. od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2005 roku nie miały miejsca przy padki rezy gnacji biegłego rewidenta lub zwolnienia biegłego rewidenta wy branego przez Emitenta do zbadania sprawozdania f inansowego. Zmiana podmiotu badającego sprawozdania f inansowe, dokonana w okresie objętym historyczny mi inf ormacjami f inansowy mi oraz powody zmiany nie by ły istotne dla oceny Emitenta. Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 30

4 3. Wybrane dane finansowe Wy brane dane f inansowe Emitenta pochodzą ze zbadanych sprawozdań f inansowych za lata obrotowe 2003, 2004 oraz 2005, sporządzonych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Wybrane dane finansowe Emitenta (tys. zł, o ile nie zaznaczono inaczej) Przychody ze s przedaż y Zys k (strat a) brut to na s przedaż y Zys k (strata) na sprzedaż y Zys k (strata) na dział alności operac yjnej Zys k (strata) brutto Zys k (strata) netto Aktywa raz em Zapas y Zobowiąz ania i rezer wy na zobowiąz ania razem Zobowiąz ania długoterminowe Zobowiąz ania krótkotermi nowe Kapitał wł asny (aktywa netto) Kapit ał zakładowy Liczba akcji/udzi ałów* (szt.) Zys k (strata) na jedną akcję z wykłą/udział (zł) 0,22 0, * Do dnia 31 sier pnia 2004 roku Emit ent dział ał w for mi e pr awnej s półki z o.o. Źródło: Emit ent Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 31

5 4. Informacje o Emitencie 4.1. Historia i rozwój Emitenta Nazwa statutowa: INTERSPORT Polska Spółka Akcy jna (dawniej: Przedsiębiorstwo Usługowe MAKS Spółka Akcy jna) Miejsce rejestracji: Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wy dział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wy danego w dniu 1 września 2004 roku Numer rejestracy jny: KRS Data utworzenia: 28 lipca 1988 r. Czas na jaki został utworzony: Siedziba: Forma prawna: nieokreślony Kraków spółka akcyjna Przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent: INTERSPORT Polska Spółka Akcy jna (działająca wówczas pod f irmą Przedsiębiorstwo SKI-SURF) została utworzona na podstawie przepisów Kh. W związku z wejściem w życie, w dniu 1 stycznia 2001 roku, Ksh od tego dnia do Emitenta stosuje się przepisy tej ustawy. Kraj siedziby : Adres: Polska ul. J. Conrada 63, Kraków Numer telef onu: (+48 12) Istotne zdarzenia w rozwoju Emitenta Historia Emitenta rozpoczęła się w dniu 18 lipca 1988 roku, kiedy to zawiązana została w Krakowie przez 3 osoby f izyczne - Artura Mikołajko, Sławomira Gila i Jolantę Milewską - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo SKI-SURF. W dniu 27 listopada 1989 roku w Krakowie Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa SKI-SURF sp. z o.o. dokonało zmiany f irmy spółki na Przedsiębiorstwo Usługowe MAKS oraz dokonało zmian umowy spółki z o.o. obejmujących m.in. podwy ższenie kapitału zakładowego i przystąpienie do spółki nowego wspólnika - Marka Radwańskiego. Przez blisko 15 lat Emitent działał w niezmienionym składzie właścicielskim. W dniu 26 sierpnia 2004 roku Nadzwy czajne Zgromadzenie Wspólników Emitenta podjęło uchwałę o przekształceniu f ormy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, w trybie art. 551 i nast. Ksh. Spółka przekształcona działała pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowe MAKS S.A., a wszy stkie akcje w kapitale zakładowy m Spółki objęli dotychczasowi wspólnicy spółki z o.o. Zmiana formy prawnej miała na celu umożliwienie Emitentowi realizację ambitnych planów rozwoju w oparciu o kapitały pozy skane od nowy ch inwestorów. Rozpoczęte w tym celu w pierwszej połowie 2005 roku przy gotowania zaowocowały dopuszczeniem akcji Emitenta do publicznego obrotu, na podstawie decy zji KPWiG wy danej w dniu 31 maja 2005 roku. W związku z nowymi możliwościami rozwoju, WZ Emitenta w dniu 22 października 2005 r. podjęło uchwałę o odwołaniu of erty publicznej. W związku z tym prospekt Emitenta utracił ważność, a Emitent zaprzestał realizować obowiązki inf ormacyjne określone stosownymi przepisami. W dniu 24 października 2005 roku Emitent podpisał Umowy Licency jne, a w dniu 27 października 2005 roku Umowę Inwestycyjną. W wy niku zawarcia tych umów Emitent nawiązał strategiczną współpracę z Grupą Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 32

6 INTERSPORT, a podmiot z Grupy INTERSPORT, spółka INTERCONTACT Werbeagentur GmbH objęła akcje Emitenta zapewniające 25% ogólnej liczby głosów Emitenta. Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta INTERSPORT Polska S.A. jest polskim podmiotem prowadzący m sieć detaliczną specjalistycznych sklepów sportowy ch, do grudnia 2005 roku pod nazwą handlową MAKS Sport, a od tego czasu pod marką INTERSPORT. Historia Emitenta sięga 1988 roku, kiedy Przedsiębiorstwo SKI SURF Sp. z o.o. uruchomiło sklep z artykułami żeglarskimi w Krakowie. Ogromna skala popytu na artykuły sportowe umożliwiła rozszerzenie asortymentu o sprzęt do uprawiania innych dyscyplin, co zapoczątkowało szy bką ekspansję Emitenta. W roku 1992 sklep przeniesiony został do lokalu przy ulicy Zy blikiewicza 2, o powierzchni 450 m 2. Przełomowy dla rozwoju Emitenta okazał się rok 1998, kiedy to Emitent otwarł na powierzchni m 2 specjalistyczny sklep sportowy, tj. of erujący w jednym miejscu sprzęt niezbędny do uprawiania wszystkich popularnych w naszy m kraju dyscyplin. Salon został ulokowany w nowootwartym CH Zakopianka, będącym wówczas jednym z nieliczny ch tego typu obiektów w Krakowie, of erującym klientom największy wy bór sklepów, dogodną lokalizację i długie godziny pracy. Dy namiczny wzrost przy chodów zwiększył potrzeby Emitenta w zakresie powierzchni magazy nowej i personelu. W roku 2001 Emitent przeniósł biura i magazy n z Krakowa do niedalekiego Brzezia, ulokowanego dogodnie w pobliżu wę zła autostrady katowickiej. W październiku 2001 roku otwarto nowy sklep o powierzchni 462 m 2 w Centrum Handlowym Plejada w Bytomiu, miesiąc później sklep w Centrum Handlowy m Plejada w Sosnowcu o powierzchni 510 m 2. W grudniu otwarto trzeci sklep w Krakowie, w Centrum Handlowym Plaza, eksponujący towar na powierzchni 955 m 2. W październiku 2003 roku sieć sklepów sięgnęła do Wrocławia w Centrum Handlowy m Borek otwarto sklep liczący m 2 powierzchni. W grudniu 2003 roku rozpoczął działalność sklep o powierzchni 916 m 2 w Centrum Handlowym Sfera w Bielsku Białej. Kolejny sklep Emitenta został otwarty w październiku 2004 roku, w największy m w Europie Środkowo - Wschodniej Centrum Handlowym Arkadia w Warszawie, na dużej powierzchni m 2. W październiku 2005 Emitent pozyskał inwestora strategicznego, spółkę wchodzacą w skład Grupy INTERSPORT, tj. największej na świecie grupy w zakresie sprzedaży artykułów sportowy ch. Ponadto Emitent uzy skał wy łączną licencję na uży wanie znaku towarowego INTERSPORT i innych znaków z Grupy INTERSPORT w Polsce (szczegółowe inf ormacje na temat Grupy INTERSPORT znajdują się w pkt Części III Prospektu, natomiast informacje na temat zawarty ch umów znajdują się w punkcie 21 Części III Prospektu). Na jesieni 2005 Emitent, realizując strategię rozwoju, przedstawioną w prospekcie sporządzony m w dniu 15 marca 2005 roku, poszerzy ł ry nki zbytu o dwa miasta: w październiku 2005 roku otworzy ł sklep w Centrum Handlowym M1 w Poznaniu, o powierzchni 636 m 2, zaś miesiąc później sklep w Katowicach, w Centrum Handlowym Silesia, o powierzchni m 2. W marcu 2006 roku Emitent przeniósł biuro z powrotem do Krakowa, zajmując dogodnie położony lokal przy ul. Josepha Conrada, magazy ny zaś pozostawiając w Brzeziu. Do 10 maja 2006 roku Emitent zakończył zmianę nazwy handlowej sklepów MAKS Sport na INTERSPORT oraz dostosował aranżację i asortyment sieci sklepów. W dniu 16 maja 2006 roku Emitent otworzy ł kolejny sklep w CH Manuf aktura w Łodzi. Obecnie Emitent dysponuje siecią 11 salonów sprzedaży o łącznej powierzchni m 2, usytuowany ch w modnych galeriach handlowych, magazy nem centralnym o powierzchni m 2 i biurem o powierzchni około 450 m 2. Wszy stkie lokale uży tkowane są na podstawie długoterminowych umów najmu. Emitent posługuje się oprogramowaniem, umożliwiający m ef ekty wne zarządzanie dostawami, sprzedażą towarów, polityką cenową oraz relacjami z klientem. Rozwój Emitenta odby wa się poprzez rozbudowę sieci dystrybucji o starannie wy brane lokalizacje w największych centrach handlowy ch duży ch miast, a także poprzez odpowiedni dobór of erty towarowej, nacisk na f achowe doradztwo w procesie sprzedaży i usługi posprzedażowe na najwy ższym poziomie. Traf ny dobór lokalizacji i asortymentu oraz f achowa obsługa spowodowały, że w 2005 roku sklepy Emitenta odwiedziło ponad 4,3 mln osób, z czego co dziesiąta zrobiła zakupy. Tak duży przepły w odwiedzających rokuje Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 33

7 duże możliwości wzrostu liczby klientów, jest również mocnym argumentem w relacjach z dostawcami towarów oraz stanowi solidną podstawę do dalszego wzrostu przychodów. Emitent jest wiodącym polskim sprzedawcą najlepszych marek sportowy ch, od kilku lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach sprzedaży m. in. marek: Salomon, Rossignol, Atomic, Campus, Mongoose, Trek, Bergson. W okresie przychody ze sprzedaży Emitenta wzrosły ponad dwukrotnie, z 37,6 mln zł do 86,6 mln zł, zaś zysk netto zwiększył się ponad czterokrotnie, od 0,6 mln zł do 2,5 mln zł. Rozwój Emitenta został dostrzeżony i uhonorowany poprzez zakwalif ikowanie, po raz trzeci, w rankingu "Gazele Biznesu 2005" do grona najbardziej dy namicznych firm w Polsce. W rankingu ogólnopolskim, obejmującym f irm, Emitent zajął 568 miejsce (w roku poprzednim 745 miejsce na firm). W województwie małopolskim, jako jedy na spółka o prof ilu sportowy m, uplasował się na 30 miejscu na 215 sklasyfikowane f irmy (w roku miejsce na 145 firm) Inwestycje Opis głównych inwestycji Emitenta Opis głównych historycznych inwestycji Emitenta Nakłady inwestycyjne Emitenta w latach zamknęły się kwotą tys. zł. Główne inwestycje doty czy ły uruchomienia nowy ch sklepów sportowy ch w centrach handlowy ch w następujących miastach: w roku 2003: we Wrocławiu i Bielsku Białej, w roku 2004: w Warszawie, w roku 2005: w Poznaniu i w Katowicach. oraz modernizacji sklepu w CH Zakopianka w Krakowie (2005 rok). Nakłady inwestycyjne Emitenta w okresie , z uwzględnieniem źródeł finansowania, w rozbiciu na poszczególne kategorie majątku (tys. zł) Kategoria Źródło finanso wania Urządzenia t echniczn e i masz yn y: środki włas ne leasing kredyt bankowy Środki tran sportu: środki włas ne leasing Pozostałe środki trwałe środki włas ne leasing Ulepszeni a w ob cych środkach trwałych środki własne W artości niematerialn e i prawne środki włas ne Razem Źródło: Emit ent Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 34

8 W celu uruchomienia / modernizacji w/w sklepów Emitent m.in.: przeprowadził prace budowlane dostosowujące wy najmowane powierzchnie do potrzeb sprzedaży z uwzględnieniem jednolitej stylistyki obowiązującej we wszystkich sklepach Emitenta (ulepszenia w obcych środkach trwałych), wy posaży ł sklepy w odpowiednie meble sklepowe (pozostałe środki trwałe), zakupił odpowiednie urządzenia techniczne i maszy ny. Ponadto Emitent zakupił środki transportu - samochody uniwersalne kilku marek, które w zależności od potrzeb służą jako samochody reprezentacyjne bądź dostawcze. Nakłady na urządzenia techniczne i maszy ny przeznaczone zostały na zakup następujących urządzeń: Nakłady na urządzenia techniczne i maszyny w latach (tys. zł) Kategoria: Maszyny do regeneracji nart i desek s nowboardowych Maszyny do naciągani a rakiet tenisowych Urządzenia klimatyzac yjne Urządzenia cz yszczące Sys temy zabez pieczaj ące przeciwkradzież owe Zespoł y komput erowe Pozostałe Źródło: Emit ent Emitent zakupił m.in. unikalne w skali kraju, automatyczne, nowoczesne i wydajne maszy ny do kompleksowej regeneracji nart i desek snowboardowy ch, firm Montana i Wintersteiger. Tak dobrane urządzenia służą przy ciągnięciu klienta do sklepów Emitenta poprzez poprawę i uatrakcyjnienie dostępnej of erty, a także zwiększenie komf ortu zakupów. W/w inwestycje by ły finansowane z kapitałów własnych Emitenta oraz obcych źródeł w postaci leasingów i kredy tów bankowy ch. Oprócz majątku finansowanego za pomocą leasingu, który w myśl przepisów wykazywany jest w księgach handlowy ch Emitenta, Spółka posiadała również środki trwałe uży wane na podstawie umowy leasingu operacy jnego, wy kazy wane w ewidencji pozabilansowej. Wartość przedmiotów używanych na postawie umów leasingu operacyjnego, wykazywanych w ewidencji pozabilansowej (tys. zł) Środki transportu Wypos ażenie sklepów Źródło: Emit ent Nakłady inwestycyjne od 1 stycznia 2006 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu wy niosły tys. zł, z tego na ulepszenia w obcych środkach trwały ch przeznaczono tys. zł, na urządzenia techniczne i maszy ny 888 ty s. zł, na wartości niematerialne i prawne 317 tys. zł, na pozostałe środki trwałe 877 tys. zł, na środki transportu 116 tys. zł oraz na grunty 16 tys. zł. Nakłady sfinansowano przede wszystkim ze środków własnych (63% nakładów), a także z leasingu i kredytu bankowego. Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 35

9 Główne inwesty cje w tym okresie dotyczy ły przy gotowania do uruchomienia sklepów sportowych INTERSPORT w centrach handlowych w następujących miastach (zgodnie z umowami najmu lokali opisanymi w pkt. 21 Części III Prospektu): sklepu o powierzchni 900 m 2, położonego w CH Manuf aktura w Łodzi (prace budowlane, instalacja zabezpieczenia antykradzieżowego, instalacja klimaty zacji, meble sklepowe, oświetlenie); sklep został otwarty 16 maja 2006 roku, zaś łączne nakłady (wraz z zakupem towarów) na jego uruchomienie wy niosły 2,7 mln zł (dane szacunkowe), sklepu o powierzchni 452 m 2, położonego w CH Madison w Gdańsku (wstępne prace budowlane), sklepu o powierzchni m 2, położonego w CH Złote Tarasy w Warszawie (wstępne prace budowlane), sklepu o powierzchni 869 m 2, położonego w CHU Galeria Krakowska w Krakowie (wstępne prace budowlane) oraz wy datków związany ch z systemem komputerowy m obsługującym Emitenta. Opis obecnie prowadzonych inwestycji Emitenta Obecnie Emitent konty nuuje inwestycje, związane z przy gotowaniem do uruchomienia 3 sklepów: sklepu w CH Madison w Gdańsku (termin realizacji inwestycji przewidziano do lipca 2006 roku), sklepu w CH Złote Tarasy w Warszawie (termin realizacji inwestycji przewidziano do października 2006 roku), sklepu w CHU Galeria Krakowska w Krakowie (termin realizacji inwestycji przewidziano do października 2006 roku). Szacowane przez Emitenta średnie nakłady związane z przy gotowaniem sklepu do rozpoczęcia działalności (łącznie z zakupem towarów) wy noszą zł na 1 metr kwadratowy powierzchni sklepu, wobec czego łączne nakłady na uruchomienie w/w sklepów planowane są na: CH Madison około 1,35 mln zł, CH Złote Tarasy około 3,2 mln zł, CHU Galeria Krakowska około 2,6 mln zł. Emitent f inansuje powy ższe inwestycje ze środków własnych, jak również ze środków zewnętrznych w postaci leasingów i kredytów bankowy ch. Informacje dotyczące głównych inwestycji Emitenta w przyszłości Emitent, przewiduje, że w okresie zrealizuje inwestycje związane z dalszym rozwojem sieci sprzedaży, a także budową siedziby i bazy magazy nowej, w łącznej kwocie 43,7 mln zł, z tego na otwarcie sklepów w lokalizacjach, dla których Emitent podpisał umowy najmu łączne nakłady wy niosą 14,2 mln zł. Oprócz lokalizacji opisanych powy żej, Emitent podjął wiążące zobowiązania (tj. zawarł umowy najmu powierzchni handlowy ch, opisane szczegółowo w pkt. 21 Części III Prospektu) co do realizacji inwestycji, polegających na zwiększeniu sieci sprzedaży o następujące sklepy: sklep o powierzchni m 2, położony w Stary Browar Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu w Poznaniu (termin realizacji inwestycji przewidziano do wiosny 2007 roku), sklep o powierzchni m 2, położony w CH Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu (termin realizacji inwestycji przewidziano do wiosny 2007 roku), sklep o powierzchni m 2, położony w CHU Galeria Bałtycka w Gdańsku (termin realizacji inwestycji przewidziano do jesieni 2007 roku). Emitent planuje, że f inansowanie powy ższych inwestycji nastąpi z wpły wów pochodzących z emisji Akcji serii E (po odliczeniu kosztów emisji), środków własnych, jak również ze środków zewnętrzny ch w postaci leasingów i kredy tów bankowy ch. Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 36

10 Zgodnie z postanowieniami umów najmu, Emitent jest zobowiązany do dostosowania w/w lokali, po udostępnieniu przez wy najmujących, do prowadzenia przez Emitenta działalności w zakresie handlu detalicznego artykułami sportowy mi pod marką INTERSPORT. Wydatki, zgodnie z koncepcją sklepu modelowego, dotyczy ć będą przede wszystkim: budowy sklepu (obejmującej ściany działowe, zaplecze, serwis, wykończenie podłogi i suf itu, instalację elektryczną i klimaty zacyjną), wy posażenia w meble, oświetlenie, system antykradzieżowy, system inf ormatyczny, wy posażenie biura, podstawowego zaopatrzenia w towar. Tak określone planowane łączne nakłady na uruchomienia w/w sklepów wy niosą : CH Stary Browar około 3,4 mln zł, CH Pasaż Grunwaldzki około 3,2 mln zł, CHU Galeria Bałtycka około 3,1 mln zł. Ponadto Emitent zamierza zakupić nieruchomość, gdzie planuje zbudować magazy n i siedzibę. W tym celu Emitent zawarł przedwstępne umowy zakupu 8 działek gruntowy ch położony ch w okolicach Krakowa, o łącznej powierzchni 1,52 ha. Przedstawione powy żej inwestycje, co do których Emitent podjął wiążące zobowiązania, są częścią ogólnej strategii rozwoju przy jętej przez Zarząd na lata , opisanej w kolejnym punkcie Prospektu Strategia rozwoju Emitenta Główny m elementem strategii rozwoju Emitenta jest rozwój detalicznej sieci sklepów sportowy ch INTERSPORT. Celem strategicznym jest konty nuowanie dalszego dy namicznego wzrostu udziału w ry nku z obecnych 8% do poziomu 20-30%. Strategia na lata realizowana będzie poprzez: dalszy, dynamiczny rozwój sieci sklepów INTERSPORT w Polsce, jednolity, przejrzysty wy gląd sklepów zgodny z koncepcją sklepu modelowego, kształtowanie najlepszej of erty asortymentowej, zwiększenie dostępności oferty usług serwisu narciarskiego, rowerowego oraz tenisowego, ciągłą poprawę obsługi klientów m.in. poprzez szkolenia i specjalny program oceny pracowników, działania uzupełniające. Dynamiczny rozwój sieci specjalistycznych sklepów sportowych INTERSPORT w Polsce Główny m elementem strategii jest otwieranie nowy ch specjalistyczny ch sklepów sportowy ch INTERSPORT w starannie wy branych lokalizacjach, tj. w miastach powy żej 100 tys. mieszkańców, a w ich obrębie w (jednym lub kilku) najlepszy ch centrach handlowy ch. Dogodna lokalizacja ma zapewnić masowy przepły w odwiedzający ch i klientów, do których Emitent kieruje swoją of ertę artykułów sportowy ch. W najbliższy m okresie Emitent skoncentruje się na otwarciu sklepów w regionach dotychczas słabo reprezentowany ch, oraz na umacnianiu pozycji na największych i najbardziej atrakcyjnych rynkach. W tym celu Emitent: 16 maja 2006 roku uruchomił sklep sportowy w Łodzi, planuje na 2006 rok otwarcie pierwszego sklepu w Gdańsku i kolejnych w Warszawie (drugi sklep) oraz Krakowie (czwarty sklep), planuje na 2007 rok otwarcie sklepów w Poznaniu (drugi sklep), Wrocławiu (drugi sklep) i Gdańsku (drugi sklep), Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 37

11 prowadzi negocjacje w sprawie otwarcia nowych sklepów w Białymstoku, By dgoszczy, Gliwicach, Gorzowie, Lublinie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zakopanem. Emitent zakłada, że na koniec 2007 roku sieć specjalistyczny ch sklepów sportowy ch INTERSPORT będzie liczy ła co najmniej 18 placówek o łącznej powierzchni około m 2, a na koniec 2008 roku będzie wy nosiła co najmniej 22 sklepy o łącznej powierzchni około m 2. W kolejny ch latach Emitent planuje otwierać około 2-5 sklepów rocznie, co powinno zapewnić mu pozycję lidera pod względem ilości sklepów sportowy ch w Polsce i wiodący udział w ry nku sportowym. Jednolity, przejrzysty wygląd sklepów zgodny z opracowaną koncepcją sklepu modelowego Każdy ze sklepów aranżowany jest zgodnie z wy pracowaną przez Emitenta koncepcją sklepu modelowego, z uwzględnieniem najlepszych doświadczeń Grupy INTERSPORT, co zapewnia jednolitość wystroju oraz wysoki komf ort dla klienta w całym kraju. Od pierwszego dnia f unkcjonowania każdy nowy sklep oferuje starannie dobrany asortyment sprzętu i odzieży sportowej wy eksponowany w sposób przejrzy sty, zgodnie ze standardami, obowiązujący mi w sklepach INTERSPORT. Dbając o potrzeby swoich klientów Emitent systematycznie pracuje nad poprawą aranżacji sklepów i przy stosowy waniem ich do zmieniających się trendów. Kształtowanie najlepszej oferty asortymentowej Of erowany asortyment artykułów, odzieży i obuwia sportowego jest starannie wyselekcjonowany. Jego wy bór opiera się głównie na produktach of erowanych przez najlepszych światowy ch producentów (strategiczne marki między narodowe), co wy raźnie wy różnia sklepy INTERSPORT od konkurencji. Dzięki podpisaniu Umów Licency jnych Emitent będzie of erował klientom oprócz of erty katalogowej marek ty pu Adidas, Nike, najszerszy wy bór ofert specjalnych tych marek, charaktery zujących się unikalnym wzornictwem i korzystną ceną, zaprojektowanych wy łącznie dla sieci INTERSPORT. Uzupełnieniem of erty marek między narodowy ch i krajowy ch będą wprowadzane od roku 2006 marki własne INTERSPORT, które gwarantują wy s oką jakość w atrakcy jnej cenie, przy czym będą one stanowiły około 15 % of erty Emitenta. Istotnym elementem strategii rozwoju jest zapewnienie satysf akcjonującej dla klienta oferty, dlatego Emitent kładzie duży nacisk na wykorzy stanie wiedzy, doświadczenia oraz znajomości ry nku gromadzony ch przez dział zaopatrzenia Emitenta, Zarząd oraz wy kwalif ikowany ch sprzedawców. Emitent będzie kontynuował doty chczasową politykę asortymentową, starannie testując proponowane przez producentów nowe kolekcje sezonowe oraz of ertę całoroczną pod kątem ich jakości, wy gody oraz dostosowania do upodobań docelowego segmentu klientów. Emitent zamierza konsekwentnie kierować swoją ofertę do mieszkańców większych miast, o dobrej sytuacji materialnej, pref erujących sportowy sty l ży cia, uprawiających różne f ormy akty wności fizycznej (sport, turystyka, rekreacja) lub też wy bierających odzież i obuwie sportowe do codziennego użytku. Zwiększenie dostępności oferty usług serwisu narciarskiego, rowerowego oraz tenisowego Dodatkowym elementem poszerzający m of ertę Emitenta jest rozwój serwisu narciarskiego, rowerowego oraz tenisowego na najwy ższym, światowym poziomie. Serwis narciarski działa w oparciu o maszy ny do regeneracji ślizgów f irm Montana i Wintersteiger. Te najnowocześniejsze urządzenia w Polsce dostępne w sklepach Emitenta są dodatkowy m elementem wy różniającym sklepy INTERSPORT na rynku. Regeneracja nart stanowi dopełnienie oferty produktów, usług i serwisu niezbędny ch do bezpiecznego i pełnego satysfakcji uprawiania sportów zimowych (narciarstwo, snowboard). Każde z urządzeń, poprzez wykony wanie odpłatnych usług dla klientów, generuje przy chody, a zarazem jest dodatkowym elementem marketingowy m. Serwis rowerowy i tenisowy stanowi dla klientów uzupełnienie of erty wy branych produktów. Emitent zapewnia realizowanie napraw w ramach gwarancji oraz stałą opiekę pogwarancy jną, co powoduje zwiększenie lojalności klientów. Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 38

12 Ciągła poprawa obsługi klientów m.in. poprzez szkolenia i specjalny program oceny pracowników Ważnym dopełnieniem całościowej obsługi klientów jest wysoki poziom opieki sprawowanej przez personel sklepu. Nowości produktowe wymagają ciągłego procesu szkoleń, które są stałym elementem pracy działu obsługi sklepów. Cyklicznie są również organizowane szkolenia z technik sprzedaży i podnoszenia poziomu obsługi klientów. Program oceny pracowników oraz system premii moty wacy jnych gwarantują stały, wysoki poziom obsługi klientów oraz satysf akcję pracowników. Zarząd Emitenta stoi na stanowisku, że rola doradcy, a nie ty lko sprzedawcy jest ważnym elementem pozyty wnie wy różniającym obsługę sklepów INTERSPORT spośród innych sklepów sportowych. Szczegółowy opis polityki kadrowej Emitenta znajduje się w punkcie 16 Części III Prospektu. Działania uzupełniające Poza podstawową działalnością prowadzenia sklepów sportowy ch, Emitent kreuje swój pozy ty wny wizerunek wśród klientów poprzez wiele działań uzupełniających. W roku 2003 Emitent założy ł rekreacyjny klub sportowy dla dzieci i młodzieży, gdzie poprzez prowadzenie zajęć z gimnastyki, jazdy na nartach i rowerze propaguje wśród swoich klientów zdrowy, sportowy styl życia. Wraz ze wzrostem zainteresowania ofertą klubu wprowadzono również propozy cję zajęć dla dorosłych, na których stali klienci mogą podnosić swoje umiejętności np. jazdy na nartach, czy gimnastyki rekreacy jnej. Tradycy jnie również w sezonie zimowym i letnim organizowane są różnorodne zawody sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Emitent w trosce o zapewnienie klientom najbardziej optymalnego wy boru wy posażenia narciarskiego organizuje narciarskie obozy testowe w Alpach austriackich, gdzie klienci mają możliwość zapoznać się z około 30 najnowszy mi modelami nart siedmiu główny ch producentów, a także umożliwia w swoich sklepach wy poży czenie sprzętu narciarskiego do testowania (za kaucją). Emitent uczestniczy również w organizacji ogólnopolskich akcji edukacyjnych przyczy niających się do podnoszenia świadomości wśród klientów, jak na przy kład akcja MAKSymalne Bezpieczeństwo w narciarstwie, która została doceniona na między narodowych targach branżowych ISPO. Aby zachęcić swoich klientów do stałego i częstego korzy stania z oferty sklepów Emitenta, Emitent wy daje karty stałego klienta, które uprawniają do zniżek i dają możliwość akty wnego uczestnictwa w organizowanych akcjach sportowy ch. Przedstawione powy żej, starannie zdef iniowane i oparte na sprawdzonym modelu działalności zamierzenia wymagać będą przemyślanych nakładów, przedstawiony ch w tabeli poniżej: Strategia rozwoju Emitenta na lata planowana wartość nakładów (tys. zł): Rodzaj i charakteryst yka in west ycji Rok realizacji Przewid ywan a wartość n akładó w Skl epy: Łódź, CH Manuf akt ura, 900 m 2 (otwarty 16 maja 2006) * Warszawa, CH Złote T aras y, m Kraków, Gal eria Krakows ka, 869 m Gdańs k, CH Madison 452 m Wrocław,CH Pasaż Grunwaldz ki,1.071 m Poznań, CH Star y Browar,1.132 m Gdańs k, CH Galeria Bałt yc ka, m s klepy o powierzchni łączni e około m Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 39

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Euromark Polska S.A. za rok obrotowy 2010/2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Euromark Polska S.A. za rok obrotowy 2010/2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności Euromark Polska S.A. za rok obrotowy 2010/2011 Warszawa, 21 listopada 2011 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 1.1 Podstawowe dane o Emitencie... 5 1.2 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euromark Polska S.A. w roku obrotowym 2009/2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euromark Polska S.A. w roku obrotowym 2009/2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euromark Polska S.A. w roku obrotowym 2009/2010 Warszawa, 30 czerwca 2010 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 1.1 Podstawowe dane o Grupie Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna

Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-298), przy ul. Szybowcowej 8A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000370553.

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie

Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie Memorandum Informacyjne B3System S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H B3System Spółka Akcyjna do obrotu na rynku regulowanym Giełdy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1 Spis treści OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MONNARI TRADE S.A. 5 1. Zasady sporządzenia rocznego Sprawozdania finansowego....5 2. Omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta 1.1. Ogólna charakterystyka działalności Eurocash Emitent prowadzi pod marką Eurocash największą pod względem liczby

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Data zatwierdzenia: 20 września 2010 r.

Oferujący: Data zatwierdzenia: 20 września 2010 r. PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII D ORAZ UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D ORAZ PRAW DO AKCJI SERII D SPÓŁKI 4FUN

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku. (za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku)

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku. (za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku) z siedzibą w Poznaniu (za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku) Poznań, 15 maja 2014 roku strona 1 z 29 Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 9

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r.

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r. Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Dane rejestrowe... 3 1.2. Opis działalności... 4 1.3. Struktura Grupy Kapitałowej... 6 1.4. Skład organów Jednostki Dominującej...

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

LIBET Spółka Akcyjna

LIBET Spółka Akcyjna LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław www.libet.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: ofertą publiczną obejmującą nie mniej niż 17.500.000

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH... SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.... 4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ OPIS SPÓŁKI... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH....

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 (za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.) Lublin, 9 marca 2015r. SPIS TREŚCI DO AKCJONARIUSZY URSUS... 4 1. ZASADY SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

YOUR WORLD, OUR LIGHT

YOUR WORLD, OUR LIGHT YOUR WORLD, OUR LIGHT Jednostkowy raport roczny LUG S.A. 2011 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA LUG S.A.... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE LUG S.A. ZA OKRES 01.01.2011-31.12.2011....5 1. WPROWADZENIE... 6 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY

ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY 1. Osoby odpowiedzialne 1.1. Emitent 1.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Nazwa (firma): Vantage Development Spółka Akcyjna Nazwa skrócona: Siedziba: Vantage S.A.

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.)

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: publiczną subskrypcją 2 500 000 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE...

I. INFORMACJE OGÓLNE... 1 Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1. Informacje o podstawowych produktach i usługach... 3 2. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym... 18 3. Kapitał zakładowy... 18 4. Struktura

Bardziej szczegółowo