CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY 1. Osoby odpow iedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie oraz ich ośw iadczenia o odpow iedzialności 1.1. Osoby reprezentujące Emitenta odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie oraz ich oświadczenie o odpowiedzialności Za wszy stkie inf ormacje zawarte w Prospekcie odpowiedzialni są Członkowie Zarządu Emitenta: Pan Artur Mikołajko Prezes Zarządu, Pan Marek Radwański Wiceprezes Zarządu, Pan Sławomir Gil Wiceprezes Zarządu, Pan Krzysztof Milewski Wiceprezes Zarządu. Oświadczamy, iż zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, inf ormacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem f aktycznym, i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. Artur Mikołajko Marek Radwański Sławomir Gil Krzy sztof Milewski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 28

2 1.2. Osoby reprezentujące Dom Maklerski PENETRATOR S.A. (Oferujący) odpowiedzialne za informacje zamieszczone w określonych miejscach Prospektu oraz ich oświadczenie o odpowiedzialności Pan Artur Olender oraz Pan Piotr Solorz reprezentują Dom Maklerski PENETRATOR S.A.. Wy żej wymienione osoby odpowiadają za informacje zamieszczone w następujących częściach Prospektu: Część I i II Część III punkty: 1.2, 3 6, 7.1, 8, 9, 11, 15.1, 16, 17.2, 19.5, 19.7, , , , , Część IV punkty: 1.4, , , 3 z wy jątkiem 3.2.2, 4, 7 Część V Oświadczamy, iż zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, inf ormacje zawarte w częściach Prospektu, za sporządzenie których ponosimy odpowiedzialność, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem f aktycznym, i że nie pominięto niczego, co mogłoby wpły wać na jego znaczenie. Artur Olender Piotr Solorz Prezes Zarządu Członek Zarządu Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 29

3 2. Biegli rewidenci 2.1. W okresie objętym historycznymi danymi f inansowy mi, tj. od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2005 roku roczne sprawozdania f inansowe Emitenta sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości badane by ły przez następujące podmioty: sprawozdanie f inansowe za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku oraz sprawozdanie f inansowe za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku zostały zbadane przez Tadeusza Chy trosia, biegłego rewidenta Nr 494/3328, działającego na zlecenie Kancelarii Biegłych Rewidentów SALDO Sp. z o.o. Nr 2307 z siedzibą w Krakowie przy ulicy Dietla 19/24, sprawozdanie f inansowe za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 zostało zbadane przez Tadeusza Chy trosia, biegłego rewidenta Nr 494/3328, działającego na zlecenie Kancelarii Biegłych Rewidentów AUXILIUM S.A. Nr 293 z siedzibą w Krakowie przy al. Pokoju 84. History czne dane f inansowe zamieszczone w Prospekcie zbadane zostały przez Tadeusza Chytrosia, biegłego rewidenta Nr 494/3328, działającego na zlecenie Kancelarii Biegłych Rewidentów AUXILIUM S.A. Nr 293 z siedzibą w Krakowie przy al. Pokoju 84. Adresy zamieszkania biegłych rewidentów zostały objęte wnioskiem o zwolnienie z publikacji w Prospekcie W okresie objętym historycznymi danymi f inansowy mi, tj. od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2005 roku nie miały miejsca przy padki rezy gnacji biegłego rewidenta lub zwolnienia biegłego rewidenta wy branego przez Emitenta do zbadania sprawozdania f inansowego. Zmiana podmiotu badającego sprawozdania f inansowe, dokonana w okresie objętym historyczny mi inf ormacjami f inansowy mi oraz powody zmiany nie by ły istotne dla oceny Emitenta. Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 30

4 3. Wybrane dane finansowe Wy brane dane f inansowe Emitenta pochodzą ze zbadanych sprawozdań f inansowych za lata obrotowe 2003, 2004 oraz 2005, sporządzonych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Wybrane dane finansowe Emitenta (tys. zł, o ile nie zaznaczono inaczej) Przychody ze s przedaż y Zys k (strat a) brut to na s przedaż y Zys k (strata) na sprzedaż y Zys k (strata) na dział alności operac yjnej Zys k (strata) brutto Zys k (strata) netto Aktywa raz em Zapas y Zobowiąz ania i rezer wy na zobowiąz ania razem Zobowiąz ania długoterminowe Zobowiąz ania krótkotermi nowe Kapitał wł asny (aktywa netto) Kapit ał zakładowy Liczba akcji/udzi ałów* (szt.) Zys k (strata) na jedną akcję z wykłą/udział (zł) 0,22 0, * Do dnia 31 sier pnia 2004 roku Emit ent dział ał w for mi e pr awnej s półki z o.o. Źródło: Emit ent Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 31

5 4. Informacje o Emitencie 4.1. Historia i rozwój Emitenta Nazwa statutowa: INTERSPORT Polska Spółka Akcy jna (dawniej: Przedsiębiorstwo Usługowe MAKS Spółka Akcy jna) Miejsce rejestracji: Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wy dział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wy danego w dniu 1 września 2004 roku Numer rejestracy jny: KRS Data utworzenia: 28 lipca 1988 r. Czas na jaki został utworzony: Siedziba: Forma prawna: nieokreślony Kraków spółka akcyjna Przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent: INTERSPORT Polska Spółka Akcy jna (działająca wówczas pod f irmą Przedsiębiorstwo SKI-SURF) została utworzona na podstawie przepisów Kh. W związku z wejściem w życie, w dniu 1 stycznia 2001 roku, Ksh od tego dnia do Emitenta stosuje się przepisy tej ustawy. Kraj siedziby : Adres: Polska ul. J. Conrada 63, Kraków Numer telef onu: (+48 12) Istotne zdarzenia w rozwoju Emitenta Historia Emitenta rozpoczęła się w dniu 18 lipca 1988 roku, kiedy to zawiązana została w Krakowie przez 3 osoby f izyczne - Artura Mikołajko, Sławomira Gila i Jolantę Milewską - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo SKI-SURF. W dniu 27 listopada 1989 roku w Krakowie Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa SKI-SURF sp. z o.o. dokonało zmiany f irmy spółki na Przedsiębiorstwo Usługowe MAKS oraz dokonało zmian umowy spółki z o.o. obejmujących m.in. podwy ższenie kapitału zakładowego i przystąpienie do spółki nowego wspólnika - Marka Radwańskiego. Przez blisko 15 lat Emitent działał w niezmienionym składzie właścicielskim. W dniu 26 sierpnia 2004 roku Nadzwy czajne Zgromadzenie Wspólników Emitenta podjęło uchwałę o przekształceniu f ormy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, w trybie art. 551 i nast. Ksh. Spółka przekształcona działała pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowe MAKS S.A., a wszy stkie akcje w kapitale zakładowy m Spółki objęli dotychczasowi wspólnicy spółki z o.o. Zmiana formy prawnej miała na celu umożliwienie Emitentowi realizację ambitnych planów rozwoju w oparciu o kapitały pozy skane od nowy ch inwestorów. Rozpoczęte w tym celu w pierwszej połowie 2005 roku przy gotowania zaowocowały dopuszczeniem akcji Emitenta do publicznego obrotu, na podstawie decy zji KPWiG wy danej w dniu 31 maja 2005 roku. W związku z nowymi możliwościami rozwoju, WZ Emitenta w dniu 22 października 2005 r. podjęło uchwałę o odwołaniu of erty publicznej. W związku z tym prospekt Emitenta utracił ważność, a Emitent zaprzestał realizować obowiązki inf ormacyjne określone stosownymi przepisami. W dniu 24 października 2005 roku Emitent podpisał Umowy Licency jne, a w dniu 27 października 2005 roku Umowę Inwestycyjną. W wy niku zawarcia tych umów Emitent nawiązał strategiczną współpracę z Grupą Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 32

6 INTERSPORT, a podmiot z Grupy INTERSPORT, spółka INTERCONTACT Werbeagentur GmbH objęła akcje Emitenta zapewniające 25% ogólnej liczby głosów Emitenta. Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta INTERSPORT Polska S.A. jest polskim podmiotem prowadzący m sieć detaliczną specjalistycznych sklepów sportowy ch, do grudnia 2005 roku pod nazwą handlową MAKS Sport, a od tego czasu pod marką INTERSPORT. Historia Emitenta sięga 1988 roku, kiedy Przedsiębiorstwo SKI SURF Sp. z o.o. uruchomiło sklep z artykułami żeglarskimi w Krakowie. Ogromna skala popytu na artykuły sportowe umożliwiła rozszerzenie asortymentu o sprzęt do uprawiania innych dyscyplin, co zapoczątkowało szy bką ekspansję Emitenta. W roku 1992 sklep przeniesiony został do lokalu przy ulicy Zy blikiewicza 2, o powierzchni 450 m 2. Przełomowy dla rozwoju Emitenta okazał się rok 1998, kiedy to Emitent otwarł na powierzchni m 2 specjalistyczny sklep sportowy, tj. of erujący w jednym miejscu sprzęt niezbędny do uprawiania wszystkich popularnych w naszy m kraju dyscyplin. Salon został ulokowany w nowootwartym CH Zakopianka, będącym wówczas jednym z nieliczny ch tego typu obiektów w Krakowie, of erującym klientom największy wy bór sklepów, dogodną lokalizację i długie godziny pracy. Dy namiczny wzrost przy chodów zwiększył potrzeby Emitenta w zakresie powierzchni magazy nowej i personelu. W roku 2001 Emitent przeniósł biura i magazy n z Krakowa do niedalekiego Brzezia, ulokowanego dogodnie w pobliżu wę zła autostrady katowickiej. W październiku 2001 roku otwarto nowy sklep o powierzchni 462 m 2 w Centrum Handlowym Plejada w Bytomiu, miesiąc później sklep w Centrum Handlowy m Plejada w Sosnowcu o powierzchni 510 m 2. W grudniu otwarto trzeci sklep w Krakowie, w Centrum Handlowym Plaza, eksponujący towar na powierzchni 955 m 2. W październiku 2003 roku sieć sklepów sięgnęła do Wrocławia w Centrum Handlowy m Borek otwarto sklep liczący m 2 powierzchni. W grudniu 2003 roku rozpoczął działalność sklep o powierzchni 916 m 2 w Centrum Handlowym Sfera w Bielsku Białej. Kolejny sklep Emitenta został otwarty w październiku 2004 roku, w największy m w Europie Środkowo - Wschodniej Centrum Handlowym Arkadia w Warszawie, na dużej powierzchni m 2. W październiku 2005 Emitent pozyskał inwestora strategicznego, spółkę wchodzacą w skład Grupy INTERSPORT, tj. największej na świecie grupy w zakresie sprzedaży artykułów sportowy ch. Ponadto Emitent uzy skał wy łączną licencję na uży wanie znaku towarowego INTERSPORT i innych znaków z Grupy INTERSPORT w Polsce (szczegółowe inf ormacje na temat Grupy INTERSPORT znajdują się w pkt Części III Prospektu, natomiast informacje na temat zawarty ch umów znajdują się w punkcie 21 Części III Prospektu). Na jesieni 2005 Emitent, realizując strategię rozwoju, przedstawioną w prospekcie sporządzony m w dniu 15 marca 2005 roku, poszerzy ł ry nki zbytu o dwa miasta: w październiku 2005 roku otworzy ł sklep w Centrum Handlowym M1 w Poznaniu, o powierzchni 636 m 2, zaś miesiąc później sklep w Katowicach, w Centrum Handlowym Silesia, o powierzchni m 2. W marcu 2006 roku Emitent przeniósł biuro z powrotem do Krakowa, zajmując dogodnie położony lokal przy ul. Josepha Conrada, magazy ny zaś pozostawiając w Brzeziu. Do 10 maja 2006 roku Emitent zakończył zmianę nazwy handlowej sklepów MAKS Sport na INTERSPORT oraz dostosował aranżację i asortyment sieci sklepów. W dniu 16 maja 2006 roku Emitent otworzy ł kolejny sklep w CH Manuf aktura w Łodzi. Obecnie Emitent dysponuje siecią 11 salonów sprzedaży o łącznej powierzchni m 2, usytuowany ch w modnych galeriach handlowych, magazy nem centralnym o powierzchni m 2 i biurem o powierzchni około 450 m 2. Wszy stkie lokale uży tkowane są na podstawie długoterminowych umów najmu. Emitent posługuje się oprogramowaniem, umożliwiający m ef ekty wne zarządzanie dostawami, sprzedażą towarów, polityką cenową oraz relacjami z klientem. Rozwój Emitenta odby wa się poprzez rozbudowę sieci dystrybucji o starannie wy brane lokalizacje w największych centrach handlowy ch duży ch miast, a także poprzez odpowiedni dobór of erty towarowej, nacisk na f achowe doradztwo w procesie sprzedaży i usługi posprzedażowe na najwy ższym poziomie. Traf ny dobór lokalizacji i asortymentu oraz f achowa obsługa spowodowały, że w 2005 roku sklepy Emitenta odwiedziło ponad 4,3 mln osób, z czego co dziesiąta zrobiła zakupy. Tak duży przepły w odwiedzających rokuje Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 33

7 duże możliwości wzrostu liczby klientów, jest również mocnym argumentem w relacjach z dostawcami towarów oraz stanowi solidną podstawę do dalszego wzrostu przychodów. Emitent jest wiodącym polskim sprzedawcą najlepszych marek sportowy ch, od kilku lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach sprzedaży m. in. marek: Salomon, Rossignol, Atomic, Campus, Mongoose, Trek, Bergson. W okresie przychody ze sprzedaży Emitenta wzrosły ponad dwukrotnie, z 37,6 mln zł do 86,6 mln zł, zaś zysk netto zwiększył się ponad czterokrotnie, od 0,6 mln zł do 2,5 mln zł. Rozwój Emitenta został dostrzeżony i uhonorowany poprzez zakwalif ikowanie, po raz trzeci, w rankingu "Gazele Biznesu 2005" do grona najbardziej dy namicznych firm w Polsce. W rankingu ogólnopolskim, obejmującym f irm, Emitent zajął 568 miejsce (w roku poprzednim 745 miejsce na firm). W województwie małopolskim, jako jedy na spółka o prof ilu sportowy m, uplasował się na 30 miejscu na 215 sklasyfikowane f irmy (w roku miejsce na 145 firm) Inwestycje Opis głównych inwestycji Emitenta Opis głównych historycznych inwestycji Emitenta Nakłady inwestycyjne Emitenta w latach zamknęły się kwotą tys. zł. Główne inwestycje doty czy ły uruchomienia nowy ch sklepów sportowy ch w centrach handlowy ch w następujących miastach: w roku 2003: we Wrocławiu i Bielsku Białej, w roku 2004: w Warszawie, w roku 2005: w Poznaniu i w Katowicach. oraz modernizacji sklepu w CH Zakopianka w Krakowie (2005 rok). Nakłady inwestycyjne Emitenta w okresie , z uwzględnieniem źródeł finansowania, w rozbiciu na poszczególne kategorie majątku (tys. zł) Kategoria Źródło finanso wania Urządzenia t echniczn e i masz yn y: środki włas ne leasing kredyt bankowy Środki tran sportu: środki włas ne leasing Pozostałe środki trwałe środki włas ne leasing Ulepszeni a w ob cych środkach trwałych środki własne W artości niematerialn e i prawne środki włas ne Razem Źródło: Emit ent Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 34

8 W celu uruchomienia / modernizacji w/w sklepów Emitent m.in.: przeprowadził prace budowlane dostosowujące wy najmowane powierzchnie do potrzeb sprzedaży z uwzględnieniem jednolitej stylistyki obowiązującej we wszystkich sklepach Emitenta (ulepszenia w obcych środkach trwałych), wy posaży ł sklepy w odpowiednie meble sklepowe (pozostałe środki trwałe), zakupił odpowiednie urządzenia techniczne i maszy ny. Ponadto Emitent zakupił środki transportu - samochody uniwersalne kilku marek, które w zależności od potrzeb służą jako samochody reprezentacyjne bądź dostawcze. Nakłady na urządzenia techniczne i maszy ny przeznaczone zostały na zakup następujących urządzeń: Nakłady na urządzenia techniczne i maszyny w latach (tys. zł) Kategoria: Maszyny do regeneracji nart i desek s nowboardowych Maszyny do naciągani a rakiet tenisowych Urządzenia klimatyzac yjne Urządzenia cz yszczące Sys temy zabez pieczaj ące przeciwkradzież owe Zespoł y komput erowe Pozostałe Źródło: Emit ent Emitent zakupił m.in. unikalne w skali kraju, automatyczne, nowoczesne i wydajne maszy ny do kompleksowej regeneracji nart i desek snowboardowy ch, firm Montana i Wintersteiger. Tak dobrane urządzenia służą przy ciągnięciu klienta do sklepów Emitenta poprzez poprawę i uatrakcyjnienie dostępnej of erty, a także zwiększenie komf ortu zakupów. W/w inwestycje by ły finansowane z kapitałów własnych Emitenta oraz obcych źródeł w postaci leasingów i kredy tów bankowy ch. Oprócz majątku finansowanego za pomocą leasingu, który w myśl przepisów wykazywany jest w księgach handlowy ch Emitenta, Spółka posiadała również środki trwałe uży wane na podstawie umowy leasingu operacy jnego, wy kazy wane w ewidencji pozabilansowej. Wartość przedmiotów używanych na postawie umów leasingu operacyjnego, wykazywanych w ewidencji pozabilansowej (tys. zł) Środki transportu Wypos ażenie sklepów Źródło: Emit ent Nakłady inwestycyjne od 1 stycznia 2006 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu wy niosły tys. zł, z tego na ulepszenia w obcych środkach trwały ch przeznaczono tys. zł, na urządzenia techniczne i maszy ny 888 ty s. zł, na wartości niematerialne i prawne 317 tys. zł, na pozostałe środki trwałe 877 tys. zł, na środki transportu 116 tys. zł oraz na grunty 16 tys. zł. Nakłady sfinansowano przede wszystkim ze środków własnych (63% nakładów), a także z leasingu i kredytu bankowego. Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 35

9 Główne inwesty cje w tym okresie dotyczy ły przy gotowania do uruchomienia sklepów sportowych INTERSPORT w centrach handlowych w następujących miastach (zgodnie z umowami najmu lokali opisanymi w pkt. 21 Części III Prospektu): sklepu o powierzchni 900 m 2, położonego w CH Manuf aktura w Łodzi (prace budowlane, instalacja zabezpieczenia antykradzieżowego, instalacja klimaty zacji, meble sklepowe, oświetlenie); sklep został otwarty 16 maja 2006 roku, zaś łączne nakłady (wraz z zakupem towarów) na jego uruchomienie wy niosły 2,7 mln zł (dane szacunkowe), sklepu o powierzchni 452 m 2, położonego w CH Madison w Gdańsku (wstępne prace budowlane), sklepu o powierzchni m 2, położonego w CH Złote Tarasy w Warszawie (wstępne prace budowlane), sklepu o powierzchni 869 m 2, położonego w CHU Galeria Krakowska w Krakowie (wstępne prace budowlane) oraz wy datków związany ch z systemem komputerowy m obsługującym Emitenta. Opis obecnie prowadzonych inwestycji Emitenta Obecnie Emitent konty nuuje inwestycje, związane z przy gotowaniem do uruchomienia 3 sklepów: sklepu w CH Madison w Gdańsku (termin realizacji inwestycji przewidziano do lipca 2006 roku), sklepu w CH Złote Tarasy w Warszawie (termin realizacji inwestycji przewidziano do października 2006 roku), sklepu w CHU Galeria Krakowska w Krakowie (termin realizacji inwestycji przewidziano do października 2006 roku). Szacowane przez Emitenta średnie nakłady związane z przy gotowaniem sklepu do rozpoczęcia działalności (łącznie z zakupem towarów) wy noszą zł na 1 metr kwadratowy powierzchni sklepu, wobec czego łączne nakłady na uruchomienie w/w sklepów planowane są na: CH Madison około 1,35 mln zł, CH Złote Tarasy około 3,2 mln zł, CHU Galeria Krakowska około 2,6 mln zł. Emitent f inansuje powy ższe inwestycje ze środków własnych, jak również ze środków zewnętrznych w postaci leasingów i kredytów bankowy ch. Informacje dotyczące głównych inwestycji Emitenta w przyszłości Emitent, przewiduje, że w okresie zrealizuje inwestycje związane z dalszym rozwojem sieci sprzedaży, a także budową siedziby i bazy magazy nowej, w łącznej kwocie 43,7 mln zł, z tego na otwarcie sklepów w lokalizacjach, dla których Emitent podpisał umowy najmu łączne nakłady wy niosą 14,2 mln zł. Oprócz lokalizacji opisanych powy żej, Emitent podjął wiążące zobowiązania (tj. zawarł umowy najmu powierzchni handlowy ch, opisane szczegółowo w pkt. 21 Części III Prospektu) co do realizacji inwestycji, polegających na zwiększeniu sieci sprzedaży o następujące sklepy: sklep o powierzchni m 2, położony w Stary Browar Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu w Poznaniu (termin realizacji inwestycji przewidziano do wiosny 2007 roku), sklep o powierzchni m 2, położony w CH Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu (termin realizacji inwestycji przewidziano do wiosny 2007 roku), sklep o powierzchni m 2, położony w CHU Galeria Bałtycka w Gdańsku (termin realizacji inwestycji przewidziano do jesieni 2007 roku). Emitent planuje, że f inansowanie powy ższych inwestycji nastąpi z wpły wów pochodzących z emisji Akcji serii E (po odliczeniu kosztów emisji), środków własnych, jak również ze środków zewnętrzny ch w postaci leasingów i kredy tów bankowy ch. Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 36

10 Zgodnie z postanowieniami umów najmu, Emitent jest zobowiązany do dostosowania w/w lokali, po udostępnieniu przez wy najmujących, do prowadzenia przez Emitenta działalności w zakresie handlu detalicznego artykułami sportowy mi pod marką INTERSPORT. Wydatki, zgodnie z koncepcją sklepu modelowego, dotyczy ć będą przede wszystkim: budowy sklepu (obejmującej ściany działowe, zaplecze, serwis, wykończenie podłogi i suf itu, instalację elektryczną i klimaty zacyjną), wy posażenia w meble, oświetlenie, system antykradzieżowy, system inf ormatyczny, wy posażenie biura, podstawowego zaopatrzenia w towar. Tak określone planowane łączne nakłady na uruchomienia w/w sklepów wy niosą : CH Stary Browar około 3,4 mln zł, CH Pasaż Grunwaldzki około 3,2 mln zł, CHU Galeria Bałtycka około 3,1 mln zł. Ponadto Emitent zamierza zakupić nieruchomość, gdzie planuje zbudować magazy n i siedzibę. W tym celu Emitent zawarł przedwstępne umowy zakupu 8 działek gruntowy ch położony ch w okolicach Krakowa, o łącznej powierzchni 1,52 ha. Przedstawione powy żej inwestycje, co do których Emitent podjął wiążące zobowiązania, są częścią ogólnej strategii rozwoju przy jętej przez Zarząd na lata , opisanej w kolejnym punkcie Prospektu Strategia rozwoju Emitenta Główny m elementem strategii rozwoju Emitenta jest rozwój detalicznej sieci sklepów sportowy ch INTERSPORT. Celem strategicznym jest konty nuowanie dalszego dy namicznego wzrostu udziału w ry nku z obecnych 8% do poziomu 20-30%. Strategia na lata realizowana będzie poprzez: dalszy, dynamiczny rozwój sieci sklepów INTERSPORT w Polsce, jednolity, przejrzysty wy gląd sklepów zgodny z koncepcją sklepu modelowego, kształtowanie najlepszej of erty asortymentowej, zwiększenie dostępności oferty usług serwisu narciarskiego, rowerowego oraz tenisowego, ciągłą poprawę obsługi klientów m.in. poprzez szkolenia i specjalny program oceny pracowników, działania uzupełniające. Dynamiczny rozwój sieci specjalistycznych sklepów sportowych INTERSPORT w Polsce Główny m elementem strategii jest otwieranie nowy ch specjalistyczny ch sklepów sportowy ch INTERSPORT w starannie wy branych lokalizacjach, tj. w miastach powy żej 100 tys. mieszkańców, a w ich obrębie w (jednym lub kilku) najlepszy ch centrach handlowy ch. Dogodna lokalizacja ma zapewnić masowy przepły w odwiedzający ch i klientów, do których Emitent kieruje swoją of ertę artykułów sportowy ch. W najbliższy m okresie Emitent skoncentruje się na otwarciu sklepów w regionach dotychczas słabo reprezentowany ch, oraz na umacnianiu pozycji na największych i najbardziej atrakcyjnych rynkach. W tym celu Emitent: 16 maja 2006 roku uruchomił sklep sportowy w Łodzi, planuje na 2006 rok otwarcie pierwszego sklepu w Gdańsku i kolejnych w Warszawie (drugi sklep) oraz Krakowie (czwarty sklep), planuje na 2007 rok otwarcie sklepów w Poznaniu (drugi sklep), Wrocławiu (drugi sklep) i Gdańsku (drugi sklep), Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 37

11 prowadzi negocjacje w sprawie otwarcia nowych sklepów w Białymstoku, By dgoszczy, Gliwicach, Gorzowie, Lublinie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zakopanem. Emitent zakłada, że na koniec 2007 roku sieć specjalistyczny ch sklepów sportowy ch INTERSPORT będzie liczy ła co najmniej 18 placówek o łącznej powierzchni około m 2, a na koniec 2008 roku będzie wy nosiła co najmniej 22 sklepy o łącznej powierzchni około m 2. W kolejny ch latach Emitent planuje otwierać około 2-5 sklepów rocznie, co powinno zapewnić mu pozycję lidera pod względem ilości sklepów sportowy ch w Polsce i wiodący udział w ry nku sportowym. Jednolity, przejrzysty wygląd sklepów zgodny z opracowaną koncepcją sklepu modelowego Każdy ze sklepów aranżowany jest zgodnie z wy pracowaną przez Emitenta koncepcją sklepu modelowego, z uwzględnieniem najlepszych doświadczeń Grupy INTERSPORT, co zapewnia jednolitość wystroju oraz wysoki komf ort dla klienta w całym kraju. Od pierwszego dnia f unkcjonowania każdy nowy sklep oferuje starannie dobrany asortyment sprzętu i odzieży sportowej wy eksponowany w sposób przejrzy sty, zgodnie ze standardami, obowiązujący mi w sklepach INTERSPORT. Dbając o potrzeby swoich klientów Emitent systematycznie pracuje nad poprawą aranżacji sklepów i przy stosowy waniem ich do zmieniających się trendów. Kształtowanie najlepszej oferty asortymentowej Of erowany asortyment artykułów, odzieży i obuwia sportowego jest starannie wyselekcjonowany. Jego wy bór opiera się głównie na produktach of erowanych przez najlepszych światowy ch producentów (strategiczne marki między narodowe), co wy raźnie wy różnia sklepy INTERSPORT od konkurencji. Dzięki podpisaniu Umów Licency jnych Emitent będzie of erował klientom oprócz of erty katalogowej marek ty pu Adidas, Nike, najszerszy wy bór ofert specjalnych tych marek, charaktery zujących się unikalnym wzornictwem i korzystną ceną, zaprojektowanych wy łącznie dla sieci INTERSPORT. Uzupełnieniem of erty marek między narodowy ch i krajowy ch będą wprowadzane od roku 2006 marki własne INTERSPORT, które gwarantują wy s oką jakość w atrakcy jnej cenie, przy czym będą one stanowiły około 15 % of erty Emitenta. Istotnym elementem strategii rozwoju jest zapewnienie satysf akcjonującej dla klienta oferty, dlatego Emitent kładzie duży nacisk na wykorzy stanie wiedzy, doświadczenia oraz znajomości ry nku gromadzony ch przez dział zaopatrzenia Emitenta, Zarząd oraz wy kwalif ikowany ch sprzedawców. Emitent będzie kontynuował doty chczasową politykę asortymentową, starannie testując proponowane przez producentów nowe kolekcje sezonowe oraz of ertę całoroczną pod kątem ich jakości, wy gody oraz dostosowania do upodobań docelowego segmentu klientów. Emitent zamierza konsekwentnie kierować swoją ofertę do mieszkańców większych miast, o dobrej sytuacji materialnej, pref erujących sportowy sty l ży cia, uprawiających różne f ormy akty wności fizycznej (sport, turystyka, rekreacja) lub też wy bierających odzież i obuwie sportowe do codziennego użytku. Zwiększenie dostępności oferty usług serwisu narciarskiego, rowerowego oraz tenisowego Dodatkowym elementem poszerzający m of ertę Emitenta jest rozwój serwisu narciarskiego, rowerowego oraz tenisowego na najwy ższym, światowym poziomie. Serwis narciarski działa w oparciu o maszy ny do regeneracji ślizgów f irm Montana i Wintersteiger. Te najnowocześniejsze urządzenia w Polsce dostępne w sklepach Emitenta są dodatkowy m elementem wy różniającym sklepy INTERSPORT na rynku. Regeneracja nart stanowi dopełnienie oferty produktów, usług i serwisu niezbędny ch do bezpiecznego i pełnego satysfakcji uprawiania sportów zimowych (narciarstwo, snowboard). Każde z urządzeń, poprzez wykony wanie odpłatnych usług dla klientów, generuje przy chody, a zarazem jest dodatkowym elementem marketingowy m. Serwis rowerowy i tenisowy stanowi dla klientów uzupełnienie of erty wy branych produktów. Emitent zapewnia realizowanie napraw w ramach gwarancji oraz stałą opiekę pogwarancy jną, co powoduje zwiększenie lojalności klientów. Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 38

12 Ciągła poprawa obsługi klientów m.in. poprzez szkolenia i specjalny program oceny pracowników Ważnym dopełnieniem całościowej obsługi klientów jest wysoki poziom opieki sprawowanej przez personel sklepu. Nowości produktowe wymagają ciągłego procesu szkoleń, które są stałym elementem pracy działu obsługi sklepów. Cyklicznie są również organizowane szkolenia z technik sprzedaży i podnoszenia poziomu obsługi klientów. Program oceny pracowników oraz system premii moty wacy jnych gwarantują stały, wysoki poziom obsługi klientów oraz satysf akcję pracowników. Zarząd Emitenta stoi na stanowisku, że rola doradcy, a nie ty lko sprzedawcy jest ważnym elementem pozyty wnie wy różniającym obsługę sklepów INTERSPORT spośród innych sklepów sportowych. Szczegółowy opis polityki kadrowej Emitenta znajduje się w punkcie 16 Części III Prospektu. Działania uzupełniające Poza podstawową działalnością prowadzenia sklepów sportowy ch, Emitent kreuje swój pozy ty wny wizerunek wśród klientów poprzez wiele działań uzupełniających. W roku 2003 Emitent założy ł rekreacyjny klub sportowy dla dzieci i młodzieży, gdzie poprzez prowadzenie zajęć z gimnastyki, jazdy na nartach i rowerze propaguje wśród swoich klientów zdrowy, sportowy styl życia. Wraz ze wzrostem zainteresowania ofertą klubu wprowadzono również propozy cję zajęć dla dorosłych, na których stali klienci mogą podnosić swoje umiejętności np. jazdy na nartach, czy gimnastyki rekreacy jnej. Tradycy jnie również w sezonie zimowym i letnim organizowane są różnorodne zawody sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Emitent w trosce o zapewnienie klientom najbardziej optymalnego wy boru wy posażenia narciarskiego organizuje narciarskie obozy testowe w Alpach austriackich, gdzie klienci mają możliwość zapoznać się z około 30 najnowszy mi modelami nart siedmiu główny ch producentów, a także umożliwia w swoich sklepach wy poży czenie sprzętu narciarskiego do testowania (za kaucją). Emitent uczestniczy również w organizacji ogólnopolskich akcji edukacyjnych przyczy niających się do podnoszenia świadomości wśród klientów, jak na przy kład akcja MAKSymalne Bezpieczeństwo w narciarstwie, która została doceniona na między narodowych targach branżowych ISPO. Aby zachęcić swoich klientów do stałego i częstego korzy stania z oferty sklepów Emitenta, Emitent wy daje karty stałego klienta, które uprawniają do zniżek i dają możliwość akty wnego uczestnictwa w organizowanych akcjach sportowy ch. Przedstawione powy żej, starannie zdef iniowane i oparte na sprawdzonym modelu działalności zamierzenia wymagać będą przemyślanych nakładów, przedstawiony ch w tabeli poniżej: Strategia rozwoju Emitenta na lata planowana wartość nakładów (tys. zł): Rodzaj i charakteryst yka in west ycji Rok realizacji Przewid ywan a wartość n akładó w Skl epy: Łódź, CH Manuf akt ura, 900 m 2 (otwarty 16 maja 2006) * Warszawa, CH Złote T aras y, m Kraków, Gal eria Krakows ka, 869 m Gdańs k, CH Madison 452 m Wrocław,CH Pasaż Grunwaldz ki,1.071 m Poznań, CH Star y Browar,1.132 m Gdańs k, CH Galeria Bałt yc ka, m s klepy o powierzchni łączni e około m Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 39

13 4 s klepy o powierzchni łączni e około m Razem sklep y o po wierzchni m Baza l ogistycz na ( magaz yny, bi ura): - zakup gruntu, prz ygotowanie dokumentacji budowa, wyposaż eni e Razem baz a logi st yczn a Razem in west ycje * Szac unkow e nakłady na uruc homienie sklepu w CH Manuf akt ura w Łodzi wyni osły 2, 733 ml n zł. Źródło: Emit ent Program inwestycyjny przewidziany na lata zostanie sf inansowany z wpły wów pochodzących z emisji Akcji serii E (po odliczeniu kosztów emisji), środków własnych posiadanych obecnie przez Emitenta, środków własnych wy pracowany ch przez Emitenta w okresie objętym strategią rozwoju, jak również ze środków zewnętrzny ch w postaci leasingów i kredytów bankowych. 5. Zarys ogólny działalności Emitent dysponuje siecią 11 sklepów o łącznej powierzchni handlowej prawie 10 tys. m 2, a zgodnie ze strategią, przedstawioną w punkcie Części III Prospektu, zamierza posiadać minimum 18 sklepów do końca 2007 roku. Udział Emitenta (według szacunków własnych) w sprzedaży detalicznej sprzętu i odzieży sportowej szacowany jest na 8% rynku ogółem, przy czym w roku 2005 Emitent posiadał prawie 10% udziału w segmencie sprzętu narciarskiego i snowboardowego, ponad 12% udziału w grupie ły żworolek i prawie 16% w segmencie specjalistycznej odzieży sportowej z wy ższej półki cenowej. Szczegółowy udział w ry nkach główny ch artykułów sportowych przedstawiają poniższe tabele. Wartość poszczególnych rynków przedstawiono według szacunków własnych Emitenta, sporządzony ch na podstawie danych od dystrybutorów i producentów sprzętu sportowego, danych statystyczny ch publikowanych przez GUS oraz historycznych danych Emitenta. Pozycja rynkowa Emitenta dla głównych artykułów sezonu zimowego Asort yment / Sezon sprzed aż y 2005/2006* 2004/ /2004 Narty (par y) Narty w s kl epac h Emit ent a % udział u w r ynku 10, 80% 10, 00 % 8,90 % Buty narciars kie (pary) Buty narciars kie w s klepac h Emitenta % udział u w r ynku 12, 07% 10, 00 % 9,91 % Deski s nowboardowe Deski s nowboardowe w s klepac h Emit ent a % udział u w r ynku 7,14% 6,50 % 4,12 % Asort yment / Rok sprz edaż y Droga odzież narciars ka (Desc ent e, Killy, Spy der, Phenix) (sztuki) Droga odzież w s kl epac h Emit ent a % udział u w r ynku 15, 91% 15, 00 % 12, 50 % Źródło: Emit ent Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 40

14 Pozycja rynkowa Emitenta dla głównych artykułów sezonu letniego Asort yment / Rok sprz edaż y Rowery firmowe z wyższ ej półki (sztuki) Rower y w s kl epac h Emit ent a % udział u w r ynku 2,91% 2,75 % 2,44 % Łyż worol ki firmowe (par y) Łyż worolki w sklepach Emitenta % udział u w r ynku 12, 43% 12, 38 % 7,29 % Buty tr ekkingowe (pary) But y tr ekkingowe w s klepac h Emitent a % udział u w r ynku 17, 65% 8,67 % 6,81 % Buty s portowe (Adi das, Nike, Reebok, Puma) (par y) But y s portowe w s klepach Emitenta % udział u w r ynku 1,18% 1,09 % 0,83 % Źródło: Emit ent Pozycja rynkowa Emitenta razem Całość rynku pols kiego (tys. zł) b.d. Przychód w s klepach Emitenta (tys. zł) % udział u w r ynku 8,19% 6,00 % b.d. Źródło: Emit ent Emitent po podpisaniu Umów Licencyjnych oraz Umowy Inwestycy jnej, współpracuje z Grupą INTERSPORT, będącą w chwili obecnej największą na świecie organizacją zajmującą się detaliczną sprzedażą artykułów sportowy ch. Emitent posiada wy łączne prawo do uży wania na terenie Polski znaku INTERSPORT, rozwijania sieci sklepów sportowy ch pod znakiem INTERSPORT oraz sprzedaży marek własnych INTERSPORT. Sklepy ze znakiem INTERSPORT znajdują się w 32 krajach. Dzięki łączny m rocznym przychodom przekraczający m 7,3 mld euro wy pracowy wany m w ponad sklepach Grupa INTERSPORT wy raźnie wy przedza konkurentów z branży, takich jak amerykańska sieć Footlocker (4,3 mld euro), f rancuska Decathlon (3,8 mld euro) oraz zarejestrowana w Monako Sport 2000 (3,6 mld euro) (dane za rok 2004). Emitent nawiązał współpracę z Grupą INTERSPORT za pośrednictwem IDE, niemieckiej części Grupy INTERSPORT. IDE działa na ry nku od 1956 roku i jest jednym z założycieli IIC. Niemiecka część Grupy INTERSPORT jest jej największy m składnikiem, generuje ok. 29% łączny ch przy chodów ze sprzedaży poprzez sklepów stanowiących prawie 32% ich ogólnej liczby. Łączna powierzchnia handlowa sklepów, którą dysponują spółdzielcy IDE wy nosi ok. 620 tys. m 2, a roczne przychody ze sprzedaży w przeliczeniu na 1 sklep wy noszą ok. 1,4 mln EUR. Marka INTERSPORT cieszy się wśród niemieckich konsumentów rozpoznawalnością na poziomie 83%. Oprócz Niemiec, Grupa INTERSPORT w bezpośrednim otoczeniu Polski obecna jest w Austrii (299 sklepów), Rosji (27 sklepów), Czechach (16 sklepów) i Słowacji (6 sklepów). Udział sklepów Grupy INTERSPORT w rynku detalicznej sprzedaży artykułów sportowy ch w Niemczech przekracza 30%, w Austrii szacowany jest na 34%. Ponad 90% przy chodów Grupy INTERSPORT generowany ch jest na europejskim ry nku (uwzględniając Rosję), a pozostała część ok. 430 mln euro w Kanadzie. Udział sklepów Grupy INTERSPORT w europejskim rynku detalicznej sprzedaży artykułów sportowy ch szacowany jest na 19%. Grupa INTERSPORT zamierza dąży ć do dalszego rozszerzenia zasięgu działalności w planach do 2010 zakładana jest ekspansja na ry nki krajów Półwy spu Arabskiego, Chin, Indii oraz Japonii. Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 41

15 5.1. Działalność podstawowa Charakterystyka podstawowych obszarów działalności operacyjnej Podstawowa działalność Emitenta polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni, zlokalizowanych w wy branych, prestiżowy ch centrach handlowy ch duży ch miast. Dominujący udział w obrotach Emitenta (98,8%) ma sprzedaż artykułów sportowych odbiorcom indy widualnym uprawiającym sport, turystykę lub rekreację, a także pref erującym sportowy sty l ubioru na co dzień. Jest to grupa klientów najbardziej wy magających, prowadzących sportowy styl życia, doceniających komfort i bezpieczeństwo korzystania z najnowocześniejszego sprzętu sportowego renomowany ch producentów. Klientami Emitenta są też ludzie nie uprawiający sportu czy nnie, ale kupujący odzież sportową ze względu na modę lub atrakcyjność i f unkcjonalność takiego ubioru. Pozostałą część przy chodów generują usługi serwisu narciarskiego, rowerowego i tenisowego, a także organizacja wy jazdów narciarskich i klub sportowy dla dzieci. Emitent realizuje swą działalność poprzez 11 sklepów, zlokalizowanych w Krakowie (trzy sklepy ), Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Bielsku-Białej, Łodzi, Poznaniu, Sosnowcu i Bytomiu. Są to lokale o powierzchni od 450 do m 2, łącznie m 2, usytuowane w modnych, dużych galeriach handlowych, za wy jątkiem najstarszego sklepu w Krakowie, usytuowanego 500 m od Rynku Głównego. Emitent koncentruje się na dostarczeniu wy magającym klientom szerokiej oferty sprzętu oraz odzieży sportowej, umożliwiających bezpieczne i pełne satysfakcji uprawianie sportów przez cały rok. Emitent przy kłada szczególną wagę do JAKOŚCI oferowanego sprzętu oraz do zaof erowania klientowi możliwości WYBORU. Taka polityka asortymentowa odróżnia Emitenta wy raźnie od wielkopowierzchniowych sklepów ty pu hipermarket, gdzie przeważają tanie, niskiej jakości artykuły sportowe, gdzie brak też fachowego doradztwa. W sieci sklepów INTERSPORT można znaleźć najlepsze marki, zagraniczne i krajowe, dobrze rozpoznawane przez klientów. Emitent w każdy m ze swoich sklepów zapewnia pełen asortyment towaru ze średniej i wy ższej półki cenowej. W wyborze produktu dostosowanego do potrzeb i umiejętności klienta doradza personel liczący prawie 200 wykwalif ikowany ch w branży sportowej osób. Personel systematycznie uczestniczy w testach narciarskich i specjalistycznych szkoleniach, w czasie których uzyskuje wyczerpującą informację o poszczególnych pozycjach asortymentu. Charakterystyczna dla działalności Emitenta jest, ty powa dla branży sportowej, znaczna sezonowość sprzedaży, co uwidacznia się w zróżnicowaniu przychodów oraz zapasów Emitenta w poszczególnych kwartałach (sezonowość omówiona została w punkcie 5.2. Części III Prospektu) Główne kategorie sprzedawanych produktów lub świadczonych usług Polity ka produktowa Emitenta opiera się na dwóch kluczowy ch czy nnikach: jakości oraz możliwości wy boru produktów. Asortyment sieci sklepów specjalistyczny ch INTERSPORT obejmuje markowy sprzęt oraz odzież i obuwie sportowe ze średniej i wy ższej półki cenowej. Emitent oferuje około artykułów, od zaawansowany ch technologicznie kurtek narciarskich po drobne akcesoria do prawidłowej konserwacji obuwia. Of erta obejmuje sprzęt do uprawiania ponad 40 dyscyplin sportu, ekwipunek turystyczny oraz największy wśród konkurencji wy bór odzieży i obuwia do sportów wy czy nowych i codziennego użytku. Dla głównych towarów / dyscyplin asortyment obejmuje co najmniej trzy konkurency jne marki, a dla każdej z nich modele na kilku poziomach cenowych. Emitent of eruje m.in. wy bór modeli spośród następujących marek sportowych: w grupie odzieży: odzież narciarską Descente, Colmar, Tenson, Killy, Spyder, Iguana, Phenix, Columbia, Campus, Online, Etirel, odzież trekkingową Campus, Bergson, The North Face, Alpinus, McKinley, odzież tenisową Wilson, Dunlop, Babolat, Adidas, Nike, Carlton, Yonex, odzież pływacką Speedo, Arena, Rontil, Adidas, Nike, odzież rowerową Sportful, Mareto, Berkner, Trek, sprzęt narciarski i snowboardowy: Atomic, Salomon, Fischer, Rossignol, Dynastar, Völkl, K2, Blizzard, Nordica, Lange, Tecnica, Dalbello, Burton, Nidecker, L4Y, Generics, Uvex, Carrera, Tecno Pro, Crazy Creek, Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 42

16 w grupie obuwia: obuwie sportowe Nike, Adidas,Reebok, Puma,, Diadora, Pro Touch, obuwie trekkingowe Salomon, Campus, HiTec, Olang, Gri Sport, La Sportiva, Ecco, McKinley, rowery i osprzęt: Giant, Trek, Mongoose, Kona, Gary Fischer, K2, Nakamura, f itness, rehabilitacja: Kettler, BH, Everlast, Master Sport, Hektor Sport, Energetics. W strukturze sprzedaży dominują dwie grupy towarów, zapewniające ponad 50% przychodów: (1) odzież sportowa, zapewniająca 30,0% przychodów oraz (2) sprzęt narciarski i snowboardowy, zapewniający 26,7% przy chodów 2005 roku. Wśród pozostałych grup asortymentu, poważny udział w sprzedaży notuje obuwie sportowe i trekkingowe (14,8% przychodów), a także rowery (5,2% przychodów). Struktura sprzedaży Emitenta wg głównych grup towarowych w roku 2005 Sprzęt narciarski i snowboardowy 26,7% Buty sportowe 14,8% Row ery 5,2% Inne ar ty k uły sport. 23,3% Odzież sportow a 30,0% Źródło: Emit ent Na kategorię innych artykułów sportowych składa się obszerna grupa produktów do uprawiania pozostałych dyscyplin sportów zimowych i letnich, w tym ły żworolki, rakiety tenisowe, sprzęt turystyczny, pływacki, wspinaczkowy, żeglarski, f itness. Strukturę sprzedaży Emitenta według podstawowy ch grup towarów przedstawia tabela. Struktura sprzedaży Emitenta wg grup towarów (w tys. zł) Kategoria wartość udział wart ość udział wart ość udział Odzież s portowa , 0% , 1% , 8% Sprzęt narciars ki i snowboardowy , 7% , 1% , 0% Buty s portowe i trekkingowe , 8% , 9% , 2% Rower y ,2% ,9% ,9% Inne artykuły sportowe i usługi , 3% , 0% , 3% Razem % % % Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 43

17 Uwaga: w artość sprzedaży wg c en brutt o z uwagi na przyjęty sys tem ewidencji Źródło: Emit ent Charakterystyka głównych grup towarów zaprezentowana jest poniżej: Odzież sportowa zapewniła 30,0% wartości przy chodów Emitenta za 2005 rok. W sklepach Emitenta można znaleźć największy na ryku polskim wy bór tego ty pu odzieży. Oferowana jest zarówno odzież sezonowa, jak i całoroczna, odzież typowo treningowa, odzież zimowa i narciarska, do uprawiania sportów wy czy nowych, jak też ubiory trekkingowe (ty pu outdoor) oraz bielizna sportowa. Różne rodzaje odzieży często przeznaczane są przez klientów do codziennego uży tkowania. Emitent oferuje bardzo zaawansowane technologicznie kurtki o cenie jednostkowej kilku tysięcy złotych, ale także odzież bardzo popularnych marek takich jak Reebok, Adidas, Nike oraz marki tańsze, ale prezentujące odpowiedni poziom jakościowy. W grupie odzieży sprzedawane są m.in: kombinezony narciarskie i snowboardowe, kurtki narciarskie, spodnie narciarskie i snowboardowe, ogólnosportowe ubiory typu: T-shirty, spodnie, spodenki, bluzy, itp., kurtki trekkingowe przeciwdeszczowe, przeciwwiatrowe (typu outdoor), kurtki w sty lu sportowy m z oddychających materiałów, ubiory polarowe (kurtki, spodnie, bluzy, podkoszulki, itp.), ubiory treningowe, dresy, odzież kolarska. W każdym z salonów Emitenta można zaopatrzyć się w markową odzież najlepszych globalnych producentów, a w ich obrębie Emitent zapewnia wy bór modeli zaprojektowany ch tak, aby zapewnić komfort użytkowania dla konkretnych warunków i częstotliwości uży tkowania: Odzież outdoor, tj. wyposażona w membrany zapewniające nieprzemakalność, wiatroodporność, oddychalność, odpowiednią ilość i rodzaj kieszeni, kaptur, systemy ściągające i regulujące obwód kurtki/kaptura/kołnierza The North Face, Bergson, Campus, Alpinus, McKinley, Odzież sportowa Nike, Reebok, Adidas, Odzież zimowa Descente, Spyder, Killy, Phenix, Tenson, Rossignol, Salomon, Bergson, Campus, Col mar, Iguana, Killtec, The North Face, Columbia, Online, Etirel, Bielizna akty wna (tj. zapewniająca pełen komfort podczas wzmożonego wysiłku poprzez szy bkie i ef ekty wne odprowadzanie wilgoci z powierzchni skóry na zewnątrz materiału, do kolejnej warstwy odzieży) Maser, Sportful, Lowe Alpine, Medico, Berkner, Skarpety Rohner, Lorpen, Contim. Wy bór poszczególny ch modeli i szerokość asorymentu zmienia się w zależności od sezonu, ekspozycje sezonowe są poszerzane. Odzież generuje najwy ższe obroty w miesiącach jesienno zimowy ch, z uwagi na dużo wy ższe ceny jednostkowe produktów typowo zimowy ch i narciarskich niż pozostałej odzieży. Sprzęt narciarski i snowboardowy zapewnia 26,7% przychodów Emitenta. W sezonie zimowy m of erowana jest pełna gama artykułów do uprawiania sportów zimowych. Są to przede wszystkim: do narciarstwa zjazdowego: narty, buty, wiązania, kije narciarskie, do snowboardu: deski, wiązania, buty snowboardowe, do narciarstwa biegowego: narty biegowe, wiązania biegowe, buty biegowe, kije biegowe, pozostały sprzęt: kaski narciarskie, gogle, ochraniacze narciarskie i snowboardowe, rękawice narciarskie i snowboardowe, Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 44

18 akcesoria: smary narciarskie i biegowe, akcesoria do amatorskiego serwisu nart i snowboardów, pokrowce narciarskie, pokrowce snowboardowe, torby i plecaki na buty narciarskie i snowboardowe, grzałki do butów narciarskich. Emitent kieruje swoją ofertę do klienta wy magającego, oczekującego fachowej prezentacji zarówno nowości danego sezonu, jak i wcześniejszych modeli, oczekującego porady w procesie optymalnego doboru wy posażenia do swoich potrzeb i możliwości. W każdym z salonów Emitenta można skompletować ekwipunek narciarski najlepszych światowy ch marek: Narty Atomic, Salomon, Fischer, Rossignol, Dynastar, Völkl, K2, Blizzard, Tecno Pro, Buty Narciarskie Salomon, Rossignol, Nordica, Lange, Tecnica, Dalbello, Tecno Pro, Snowboard Burton, Salomon, Rossignol, K2, L4Y, Generics, Crazy Creek. Sprzęt narciarski i snowboardowy to grupa towarów typowo sezonowa. Oferta prezentowana jest od października, szczyt sprzedaży przy pada na grudzień i styczeń, pod koniec stycznia rozpoczy nają sie posezonowe wy przedaże, trwające do marca. Buty sportowe i trekkingowe Emitent od wielu lat of eruje obuwie trekkingowe w pełnej numeracji rozmiarów, również modele projektowane specjalnie do komfortowego użytkowania przez kobiety i dzieci. Obecnie oferowane marki to Salomon, Campus, La Sportiva, Ecco, Grisport, Styl Grand, Olang, Hi-Tec, The North Face oraz McKinley. Obuwie trekkingowe znajduje się w of ercie przez cały rok, przy czy m największą popularnością cieszy się na przełomie sezonu jesiennego i zimowego. W asortymencie obuwia sportowego Emitent of eruje nastepujące marki: Nike, Adidas, Reebok, Puma, Diadora. W tym segmencie sprzedaż większości modeli koncentruje się na przełomie wiosny i lata, natomiast przez cały rok of erowane jest obuwie przeznaczone do uprawiania sportów halowy ch. Odpowiadając na potrzeby klienta, Emitent znacznie zwiększył wy bór modeli halowy ch i skupił się na najlepszy ch, wy promowany ch już na rynku polskim markach: Adidas, Reebok, Nike. Udział obuwia w przychodach Emitenta wy nosił w 2005 roku 14,8% i systematycznie rośnie. Rowery i akcesoria rowerowe w tej grupie towarów Emitent koncentruje się na rowerach profilowany ch: górskich, trekkingowy ch oraz miejskich przeznaczony ch dla różnych grup wiekowy ch. Sklepy Emitenta nie prowadzą sprzedaży tanich, przeciętnej lub niskiej jakości rowerów ogólnego przeznaczenia, których ceny jednostkowe wahają się od 200 do 500 zł. Tego typu rowery of erowane są w supermarketach, sąsiadujących ze sklepami Emitenta w centrach handlowy ch. Adresując swą ofertę do wymagającego klienta, Emitent wy biera towary markowe czołowy ch światowych producentów, co do których jest pewien wysokiej jakości, precyzji wykonania i możliwości sprawnego serwisowania. Prowadząc sieć sklepów specjalistycznych, of eruje rowery ze średniej i wy ższej klasy, co spotyka się z rosnącym uznaniem klientów i przekłada na znaczący udział tej grupy towarowej w przy chodach. Dużą uwagę zwraca się na sprzedaż rozmaitych akcesoriów, poszerzenie wy boru i zapewnienie specjalistycznego serwisu. Klient może nabyć m.in.: lampki, liczniki, foteliki, sakwy, torebki, koszyki, bidony, kaski, bagażniki rowerowe, ogumienie, ergonomiczne siodełka. Emitent of eruje rowery następujących marek: Trek, Giant, Gary Fischer, Kona, Mongoose, GT, K2, Nakamura. Szczegółowy asortyment uzależniony jest od usytuowania miasta, w którym znajduje się sklep - w salonach bliżej terenów górzystych najlepiej sprzedają sie rowery górskie, w pozostałych rejonach brak wy raźnych modeli - liderów. Największa sprzedaż tej grupy towarów notowana jest wiosną i latem, szczy t sezonu przy pada w maju. Wśród innych artykułów sportowych wy różnić można trzy grupy o znaczącym udziale w przychodach ogółem: sprzęt turystyczny, ły żworolki oraz rakiety. Sprzęt turystyczny w tej grupie Emitent oferuje przede wszystkim namioty i śpiwory, skierowane do segmentu tury stów rekreacy jnych oraz trekkingowych, jak też plecaki, w dużym wy borze pojemności i przeznaczenia, łącznie z plecaczkami miejskimi i szkolnymi. Główne oferowane marki to obecnie Marabut, Bergson, Campus, The North Face, McKinley. Zaznacza się duża sezonowość sprzedaży, odrębna dla każdego z towarów. Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 45

19 Łyżworolki w tej stosunkowo młodej dycyplinie sportu Emitent zapewnia duży wy bór modeli renomowany ch firm, w tym Salomon, Rollerblade, Rossignol, K2 oraz Crazy Creek. Sprzedaż koncentruje się w miesiącach wiosennych i letnich, rosnąc dynamicznie w ostatnich latach. Tenis ziemny, badminton, squash z uwagi na coraz większe zainteresowanie klientów prestiżowym sportem, jakim jest tenis, spowodowane m.in. zmianami sty lu ży cia i uruchamianiem kortów tenisowych w całorocznych obiektach sportowy ch, mimo niewielkiego udziału tej grupy towarów w przy chodach ogółem Emitent dąży do eksponowania przez cały rok pełnej oferty takich czołowych marek jak Wilson, Babolat, Dunlop (tenis, squash) czy Carlton, Yonex i Tecno Pro (badminton). Poza przedstawionymi wy żej głównymi grupami towarów, które stanowiły w 2005 roku prawie 83% przy chodu, Emitent of eruje bogaty wybór sprzętu do uprawiania innych dyscyplin sportu: akcesoria trekkingowe: impregnaty do obuwia i odzieży, stelaże do namiotów, śledzie, butle turystyczne, lampki gazowe, scy zoryki, termosy, kubki, stoliki, leżaki, stopery elektroniczne, kompasy, okularki przeciwsłoneczne, itp., akcesoria pły wackie i żeglarskie: czepki, stroje kąpielowe, okularki, maski, płetwy, fajki, w tym takich marek jak Technisub, Seac Sub, Arena, Speedo, a także klapki, pły ny anti-f og, kamizelki ratunkowe, koła ratunkowe, wiosła, pontony, łodzie, silniki, itp., akcesoria windsurf ingowe: deski, pianki, żagle, maszty, bomy, trapezy, itp., akcesoria wspinaczkowe: liny, uprzęże, karabinki, ekspresy, via ferrata, magnezja, chwy ty, buty wspinaczkowe, czołówki, czekany, haki, grigri, ósemki, poigneety, rev erso, itp., akcesoria do dart s: tarcze, lotki, końcówki, piórka, itp., akcesoria do tenisa stołowego: rakietki, piłeczki, stoły, siatki, pokrowce marki Stiga, Butterfly, Schildkrot, akcesoria do bilardu: kije, końcówki, bile, podstawki, kredy, stoły, itp., akcesoria do golfa : kije, torby, rękawiczki, buty, piłki, itp., akcesoria f itness, sprzęt do siłowni oraz bokserski, ciężarki, hantle, stepery, itp., w tym takich marek jak Kettler, BH, Everlast, Energetics, akcesoria piłkarskie: piłki nożne, do siatkówki, do koszykówki, siatki, słupki, bramki, gwizdki sędziowskie itp., ły żwy f igurowe i hokejowe wraz z akcesoriami, deskorolki i hulajnogi, bagażniki dachowe. Ponadto Emitent of eruje klientom pakiet usług dodatkowych, mi.in. usług serwisowy ch i testowy ch: serwis narciarski, of erujący regenerację ślizgów nart na najnowocześniejszych w Polsce maszynach firm Montana i Wintersteiger, gdzie automatyczne sterowanie gwarantuje wy soką i powtarzalną jakość usługi, a klient widzi swoje narty przez przeszklone ściany usługa zasadniczo wy kony wana jest na bieżąco, trwa około 10 minut (usługa dostępna w Katowicach, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu), serwis tenisowy możliwość naciągnięcia / wymiany naciągu rakiety na specjalistycznych urządzeniach firm Babolat lub Pro Spro, serwis rowerowy możliwość wymiany komponentów roweru (przerzutki, pedały, hamulce, itp.), wszelkiego rodzaju przeglądy gwarancyjne i pogwarancy jne, narciarski obóz testowy na lodowcu - możliwość przetestowania wy branych, najnowszy ch modeli nart podczas multitestów na terenie Austrii (30 modeli nart, siedmiu producentów). Trzy dniowe testy odby wają się dwa razy w roku w listopadzie i maju, Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 46

20 centra testowe, of erujące możliwość wy pożyczenia za kaucją sprzętu narciarskiego oraz rakiet tenisowy ch do testowania, co pozwala klientowi zapoznać się ze sprzętem, wybrać najlepszy dla niego model i uniknąć zakupu sprzętu niedopasowanego do potrzeb: Narty każdy sklep posiada w swoim Centrum Testowym przekrój nart najwy ższej klasy, z górnego przedziału cenowego, które dostępne są aktualnie w of ercie. Są one bardzo zaawansowane technologicznie i posiadają wszy stkie nowinki danego sezonu. Narty wy posażone są w wiązania rentalowe z możliwością szy bkiej regulacji do danego rozmiaru buta. Serwisanci dopasowują wiązania do wagi, wielkości buta i umiejętności jazdy zainteresowanego klienta. Wypoży czenie nart do trzech dni odby wa się za minimalną opłatą oraz kaucją zwrotną. Po każdorazowy m testowaniu, narty są regenerowane, smarowane i przy gotowy wane dla kolejnych klientów, Rakiety możliwość poprzedzenia zakupu testowaniem najwy ższej klasy rakiet tenisowych (usługa za kaucją, wy poży czenie na trzy dni), bezpłatny, natychmiastowy montaż przy zakupie nart i wiązań, klub narciarski dla dzieci i młodzieży MAKS Sport CLUB (usługa dostępna w Krakowie), sprzedaż poprzez internet, indywidualne zamówienia Emitent of eruje bardzo szeroki i głęboki asortyment artykułów sportowy ch, jednakże z oczy wistych powodów stanowi on tylko część kolekcji, przy gotowanych na dany rok przez renomowanych producentów sprzętu i odzieży sportowej. Dbając o jak najpełniejsze zaspokojenie potrzeb klienta, Emitent wprowadził możliwość sprowadzenia na indy widualne zamówienie klienta modelu sprzętu sportowego, który nie znajduje się w normalnej of ercie sklepów Emitenta Istotne nowe produkty lub usługi, które zostały wprowadzone, a także informacje dotyczące opracowywania nowych produktów Po podpisaniu przez Emitenta na jesieni 2005 roku Umów Licencyjnych opracowano nowy koncept sklepu wzorcowego INTERSPORT. Zebrano w nim wszystkie najlepsze doświadczenia funkcjonujących od 18 lat w Polsce specjalistycznych sklepów sportowych MAKS Sport oraz najlepsze elementy między narodowej koncepcji sklepów INTERSPORT. W ten sposób powstał unikalny w Europie koncept sklepów, harmonijnie łączący polską narodową specyfikę z ogólnoświatową formułą. Na model sklepu wzorcowego INTERSPORT składają się : jednolita aranżacja sklepów, przejrzy sty sposób ekspozy cji towaru, dobrze skomponowana oferta asortymentowa, usługi serwisu narciarskiego, rowerowego i tenisowego, wysoki poziom obsługi klienta przez odpowiednio przeszkolony i moty wowany personel, usługi uzupełniające (karty stałego klienta, możliwość testowania sprzętu przez klientów, możliwość zwrotu towaru, zamówienia indy widualne itd.) Strategia towarowa oparta jest przede wszy stkim na czterech główny ch grupach marek : marki strategiczne jak Adidas, Nike, Salomon, Reebok, Puma, Atomic, Rossignol, Speedo, Wilson, Nordica, Rollerblade, Asics, Head, marki własne INTERSPORT 13 brandów (opis poszczególny ch marek zamieszczono poniżej), marki krajowe jak Bergson, Alpinus, Campus, Berkner, Marabut, Contim, Mareto, JOT, Hektor Sport, Hatok, marki między narodowe uzupełniające jak The North Face, Descente, Spyder, Phenix, Killy, Tenson, Colmar, Iguana, Killtec, Columbia, Maser, Sportful, Lowe Alpine, Medico, Rohner, Lorpen, Fischer, Völkl, K2, Blizzard, Burton, Trek, Giant, Gary Fischer, Kona, GT, Babolat, Dunlop, Carlton, Yonex, Technisub, Arena, Seac Sub, Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 47

CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY

CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY 1. Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie oraz ich oświadczenia o odpowiedzialności 1.1. Osoby reprezentujące Emitenta odpowiedzialne za informacje

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

MATERIAŁY KONFERENCYJNE MATERIAŁY KONFERENCYJNE Warszawa, 14 listopada 2006 r. GRUPA INTERSPORT Podstawowe informacje Grupa INTERSPORT w chwili obecnej jest największą na świecie organizacją zajmującą się detaliczną sprzedażą

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

MATERIAŁY KONFERENCYJNE MATERIAŁY KONFERENCYJNE Warszawa, 15 luty 2007 r. GRUPA INTERSPORT Podstawowe informacje Grupa INTERSPORT jest największą na świecie organizacją zajmującą się detaliczną sprzedażą artykułów sportowych.

Bardziej szczegółowo

Art. 56 ust.1 pkt.2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Art. 56 ust.1 pkt.2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Raport nr 33 /2008 Data: 31 maja 2008 r. Temat Uchwały Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. Podstawa prawna Art. 56 ust.1 pkt.2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść: Zarząd INTERSPORT

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA BIKERSHOP FINANSE S.A. LISTOPAD 2016 R. 1 BIKERSHOP - PODSTAWOWE INFORMACJE Znaczący polski dystrybutor sprzętu sportowego produkowanego przez producentów rowerowych, narciarskich,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INTERSPORT POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INTERSPORT POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INTERSPORT POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WIZYTÓWKA FIRMY 2. SPRZEDAŻ 3. ZAOPATRZENIE 4. Koncepcja sklepu wzorcowego INTERSPOST

Bardziej szczegółowo

Rozkład przychodów w latach 2015-2018

Rozkład przychodów w latach 2015-2018 Strategia na lata 2015-2018 Strategicznym celem spółki PIK S.A. jest dalszy, dynamiczny wzrost przychodów i zysków oraz dywersyfikacja dotychczasowych źródeł przychodów, przy jednoczesnym wzroście kapitalizacji

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI INTERSPORT POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI INTERSPORT POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZA 2007 ROK Wizytówka jednostki SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI INTERSPORT POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZA 2007 ROK 1. - Nazwa: INTERSPORT Polska S.A. - Siedziba: 31-357 Kraków, ul. J. Conrada 63.

Bardziej szczegółowo

INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie dawniej: Przedsiębiorstwo Usługowe MAKS S.A. Podmiotem oferującym papiery wartościowe Emitenta jest: Dom Maklerski PENETRATOR

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS SPÓŁKA AKCYJNA ul. Żupnicza 17 03-821 Warszawa RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. Warszawa, 15 maj 2011 roku I. Informacja o emitencie. 1. Podstawowe dane. Premium

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

- Liczba placówek: LP Miasto Lokalizacja Adres Powierzchnia. gm. Zabierzów k/krakowa. Brzezie 165 1460 m 2. MAGAZYN Brzezie

- Liczba placówek: LP Miasto Lokalizacja Adres Powierzchnia. gm. Zabierzów k/krakowa. Brzezie 165 1460 m 2. MAGAZYN Brzezie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INTERSPORT POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WIZYTÓWKA FIRMY 2. SPRZEDAŻ 3. ZAOPATRZENIE 4. KONCEPCJA SKLEPU WZORCOWEGO INTERSPOST

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INTERSPORT POLSKA S.A.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INTERSPORT POLSKA S.A. Raport nr 14 /2009 Data: 27 maja 2009 r. Temat Uchwały Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. Podstawa prawna Inne uregulowania Treść: Zarząd Spółki INTERSPORT Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat czynników

Bardziej szczegółowo

ZOO CENTRUM. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku

ZOO CENTRUM. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku ZOO CENTRUM Spółka Akcyjna Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Podstawowe dane o Spółce Pełna nazwa ZOO CENTRUM Spółka Akcyjna Siedziba Wrocław 50-25 Gliniana 65/13 Telefon:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI INTERSPORT POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI INTERSPORT POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI INTERSPORT POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZA 2006 ROK 1. Wizytówka jednostki - Nazwa: INTERSPORT POLSKA S.A. - Siedziba: 31-357 Kraków, ul. J. Conrada 63.

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. Historia firmy. Władze. Usługi. Klienci. Struktura przychodów. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. NewConnect. Struktura akcjonariatu

Profil firmy. Historia firmy. Władze. Usługi. Klienci. Struktura przychodów. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. NewConnect. Struktura akcjonariatu Profil firmy Historia firmy Władze Usługi Klienci Struktura przychodów Wyniki finansowe Strategia rozwoju NewConnect Struktura akcjonariatu Podsumowanie Kontakt GRAPHIC S.A. jest agencją reklamową działającą

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2011 roku z siedzibą w Poznaniu Poznań, 10 listopada 2011 roku strona 1 z 8 Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE...5 3.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 do Prospektu Emisyjnego KONSORCJUM STALI Spółka Akcyjna

ANEKS NR 2 do Prospektu Emisyjnego KONSORCJUM STALI Spółka Akcyjna ANEKS NR 2 do Prospektu Emisyjnego KONSORCJUM STALI Spółka Akcyjna Niniejszy aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przez emitenta KONSORCJUM STALI S.A. w dniu 7 listopada 2007 roku przedziału

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za 2004 rok

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za 2004 rok Komunikat prasowy Warszawa, 7 marca 2005 NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za 2004 rok NFI Empik Media & Fashion osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 1,124 mln zł ( z czego

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r.

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012 Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. Raport EXAMOBILE S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z ponad 12 letnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Spółka jest obecna na polskim rynku artykułów sportowych od 22 lat. Jest liderem pod względem ilości salonów i jakości obsługi klienta.

Spółka jest obecna na polskim rynku artykułów sportowych od 22 lat. Jest liderem pod względem ilości salonów i jakości obsługi klienta. INTERSPORT Polska S.A. w roku 2010 Sieć INTERSPORT w Polsce Spółka jest obecna na polskim rynku artykułów sportowych od 22 lat. Jest liderem pod względem ilości salonów i jakości obsługi klienta. Rok otwarcia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku Wrocław, 14 lutego 2013 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Informacje podstawowe Tabela 1 Dane teleadresowe NAZWA FORMA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU Lubsko, 14 maja 2016 roku 1 Podstawa prawna Raport miesięczny LZMO S.A. ( Emitent, Spółka, LZMO ) publikowany jest zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Media-Tech Polska to producent szerokiej gamy akcesoriów komputerowych, dostarczający funkcjonalnych rozwiązań na rynek międzynarodowy.

Media-Tech Polska to producent szerokiej gamy akcesoriów komputerowych, dostarczający funkcjonalnych rozwiązań na rynek międzynarodowy. Media-Tech Polska to producent szerokiej gamy akcesoriów komputerowych, dostarczający funkcjonalnych rozwiązań na rynek międzynarodowy. Produkty Media-Tech są obecne w krajach Europy, Azji i w Ameryce

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 KWIETNIA 2011 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 KWIETNIA 2011 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 KWIETNIA 2011 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat czynników

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015 za miesiąc styczeń 2015 3 13 lutego 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Segment inwestycyjny Sieć franczyzowa Pośrednictwo nieruchomości Zarządzanie

Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Segment inwestycyjny Sieć franczyzowa Pośrednictwo nieruchomości Zarządzanie Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Segment inwestycyjny Sieć franczyzowa Pośrednictwo nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania 1 Część ogólna raportu Część ogólna raportu Dane identyfikujące Spółkę Nazwa Spółki Bibby Financial Services

Bardziej szczegółowo

Akcje dla zwycięzców. Raport analityczny. Oferujący: Sporządzono: 14 czerwca 2006 r.

Akcje dla zwycięzców. Raport analityczny. Oferujący: Sporządzono: 14 czerwca 2006 r. Raport analityczny Akcje dla zwycięzców Oferujący: www.penetrator.com.pl www.doakcji.pl Infolinia: +48 801 22 74 58 Sporządzono: 14 czerwca 2006 r. Numer 1 na świecie. Wyłączność w Polsce INTERSPORT Polska

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU. od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU. od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku Raport kwartalny za okres od 1.04.2010 r. do 30.06.2010 r. RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku Raport kwartalny za okres od 1.04.2010

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011 Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny 10.2015. Gdańsk 2015.11

Raport miesięczny 10.2015. Gdańsk 2015.11 Raport miesięczny 10.2015 Gdańsk 2015.11 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Raport za 2014 rok RAPORT. za 2014 rok. Wrocław, 29 maja 2015 r.

Raport za 2014 rok RAPORT. za 2014 rok. Wrocław, 29 maja 2015 r. RAPORT za 2014 rok Wrocław, 29 maja 2015 r. 1 Szanowni Akcjonariusze, Zarząd Spółki Domenomania.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu przedstawia Państwu Raport Roczny zawierający podsumowanie działalności Spółki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy tam, gdzie się buduje

Jesteśmy tam, gdzie się buduje Jesteśmy tam, gdzie się buduje WKT to wiodący dystrybutor specjalistycznych materiałów i systemów budowlanych wysokiej jakości produkty sygnowane markami światowych producentów ogólnopolska sieć sprzedaży

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW

PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW PREZENTACJA SPÓŁKI MURAPOL S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII B WPROWADZONYCH DO OBROTU NA RYNKU CATALYST GPW 18 SIERPNIA 2010 PROFIL SPÓŁKI Jeden z czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce Południowej.

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

Franczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes

Franczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z Szanowni Państwo! Właściciele sklepów spożywczych coraz chętniej korzystają z możliwości działania pod znaną marką. Obecnie na terenie kraju

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. Raport FABRYKA FORMY S.A. za I kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A.

Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A. Pinczyn, 02.12.2014 r. Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A. Prospekt emisyjny Dekpol S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego został opublikowany 2 grudnia 2014 r. Zapisy w Transzy Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Podstawę prawną tworzenia grup stanowi ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich

Bardziej szczegółowo

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM W kilkunastu ostatnich latach polski rynek detaliczny produktów ogrodniczych wyraźnie zmienił się na lepsze. Obserwuje się poprawę jakości owoców i warzyw, ich przygotowania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r.

Prezentacja wyników za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r. Prezentacja wyników za 2014 r. Filary Grupy Redan rynek dyskontowy rynek modowy 2 Wyniki Grupy Redan w 2014 r. Wybrane pozycje. Dane w mln zł 2014 r. 2013 r. zmiana % Sprzedaż 504,0 468,8 7,5% Marża handlowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Futureal i Gant Development łączą siły w Polsce. Warszawa, 13.12.2012

Futureal i Gant Development łączą siły w Polsce. Warszawa, 13.12.2012 Futureal i Gant Development łączą siły w Polsce Warszawa, 13.12.2012 Agenda Umowy między Gant Development i Grupą Futureal oraz ich znaczenie Spodziewane efekty synergii Grupa Futureal Grupa Gant Development

Bardziej szczegółowo

Profil i struktura Firmy. Zespół zarządzający. Struktura akcjonariatu. Opis działalności. Rynek. Prognozy finansowe.

Profil i struktura Firmy. Zespół zarządzający. Struktura akcjonariatu. Opis działalności. Rynek. Prognozy finansowe. Profil i struktura Firmy Zespół zarządzający Struktura akcjonariatu Opis działalności Rynek Prognozy finansowe Strategia rozwoju Emisja obligacji Oferta prywatna Kontakt PROFIL FIRMY Firma Forma prawna

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 18 / 2009

Raport bieżący nr 18 / 2009 INTERSPORT S.A. RB-W 18 2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 18 / 2009 Data sporządzenia: 2009-06-18 Skrócona nazwa emitenta INTERSPORT S.A. Temat Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych

comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych Pierwszy kompleksowy Program do obsługi biur rachunkowych Dzięki wieloletniej współpracy z ekspertami z branży usług księgowych,

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Zaproszenie do subskrypcji prywatnej Celem niniejszej prezentacji jest przybliżenie profilu działalności firmy potencjalnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY NANOTEL S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. (za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012) Wrocław, 30.04.2012r.

RAPORT KWARTALNY NANOTEL S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. (za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012) Wrocław, 30.04.2012r. RAPORT KWARTALNY NANOTEL S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012) Wrocław, 30.04.2012r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja Spółki marzec 2014

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja Spółki marzec 2014 Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja Spółki marzec 2014 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji

Bardziej szczegółowo

pogwarancyjnego oraz prowadzi sklep z akcesoriami do

pogwarancyjnego oraz prowadzi sklep z akcesoriami do Prezentacja firmy Campery.pl jest polska firmą zajmująca się wynajmem i sprzedażą samochodów oraz przyczep kempingowych. Świadczy również usługi w zakresie pełnego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ZA OKRES OD DO

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ZA OKRES OD DO RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 Verbicom Spółka Akcyjna Poznań ul. Skarbka 36, 60-348 Poznań Numer KRS: 0000298020 Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

DOBRA STRONA HANDLU RADOM

DOBRA STRONA HANDLU RADOM DOBRA STRONA HANDLU Street Mall Vis a Vis, to wyjątkowa propozycja dla obszarów miejskich oparta na idei dostępności (convenience). Street Mall Vis a Vis dobrze wpisuje się w zurbanizowaną przestrzeń,

Bardziej szczegółowo

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU NOTA 1 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A.

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

Salony Toyota Bońkowscy w Poznaniu i Komornikach. Salon BMW i MINI Bońkowscy w Szczecinie

Salony Toyota Bońkowscy w Poznaniu i Komornikach. Salon BMW i MINI Bońkowscy w Szczecinie Prezentacja firmy Campery.pl jest polska firmą zajmująca się wynajmem i sprzedażą samochodów oraz przyczep kempingowych. Świadczy również usługi w zakresie pełnego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

Agenda. Charakterystyka Spółki. Pozycja rynkowa. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. Publiczna oferta. Podsumowanie

Agenda. Charakterystyka Spółki. Pozycja rynkowa. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. Publiczna oferta. Podsumowanie Agenda Charakterystyka Spółki Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju Publiczna oferta Podsumowanie 1 Władze Spółki Tomasz Tuora Prezes Zarządu Barbara Tuora - Wysocka Członek Zarządu Profil

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services Łatwiejszy leasing w Siemens Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services s 6% Struktura portfela środków trwałych sfinansowanych przez Siemens Finance Sp. z o.o. w roku 21 (w procentach)

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2012 roku Kraków, 14 lutego 2013 roku Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Emitencie... 3

Bardziej szczegółowo

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.04.2012 roku do 30.06.2012 roku

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.04.2012 roku do 30.06.2012 roku TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.04.2012 roku do 30.06.2012 roku Wrocław, 14 sierpnia 2012 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Informacje podstawowe Tabela 1 Dane teleadresowe NAZWA FORMA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Ubiegły rok był em kontynuowania przyjętej strategii biznesowej. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego, zbudowany w oparciu o przejętą spółkę Inwest Consulting SA,

Bardziej szczegółowo