REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOŚCIERZYNIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOŚCIERZYNIE"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr 55/73/2008 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia r. uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 125/156/2009 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOŚCIERZYNIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie, zwany dalej regulaminem, określa: 1) przedmiot i zakres działania Urzędu, 2) strukturę organizacyjną Urzędu, 3) podział kompetencji i zadań między kierownictwem Urzędu, 4) szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych. 2 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) Radzie Powiatu należy przez to rozumieć Radę Powiatu Kościerskiego, 2) Zarządzie Powiatu należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Kościerskiego, 3) Staroście należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Kościerskiego, 4) Urzędzie należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie, 5) Radzie Zatrudnienia należy przez to rozumieć Powiatową Radę Zatrudnienia w Kościerzynie, 6) komórce organizacyjnej należy przez to rozumieć dział, referat lub samodzielne stanowisko pracy w Urzędzie, 7) ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.Nr 99, poz z późn.zm.) Urząd jest jednostką organizacyjną Powiatu Kościerskiego, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. 2. Urząd jest samorządową jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej. 3. Siedzibą Urzędu jest Miasto Kościerzyna. 4. Zakres właściwości terytorialnej Urzędu obejmuje obszar powiatu kościerskiego, w skład którego wchodzą: miasto Kościerzyna oraz gminy: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lipusz, Nowa

2 2 Karczma i Stara Kiszewa. 5. Zwierzchnictwo nad Urzędem sprawuje Starosta Kościerski. ROZDZIAŁ II Przedmiot i zakres działania 4 Urząd realizuje w szczególności zadania określone w następujących aktach prawnych: 1) ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 ze zmianami), 2) ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 ze zmianami), 3) ustawie z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę ( Dz. U. Nr 115, poz. 964), 4) ustawie z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców ( Dz. U. Nr 125, poz. 1035), 5) ustawie z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U.Nr 45, poz. 391 ze zmianami), 6) ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zmianami), 7) ustawie z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami), 8) ustawie z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.Nr 122, poz ze zmianami), 9) ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji ( Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 ze zmianami), 10) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240), 11) ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. o zamówieniach publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz ze zmianami). 5 Do zadań Urzędu należy w szczególności: 1) opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 2) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy, 3) udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie, 4) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, 5) udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową, 6) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy, 7) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy, 8) inicjowanie i wspieranie metodyczne tworzenia klubów pracy działających w innych niż Urząd instytucjach i organizacjach, 9) inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych, 10) opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów

3 3 deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia, 11) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładów pracy, 12) współdziałanie z Radą Zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy, 13) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego, 14) współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych oraz innych zasobów informacji dotyczących lokalnego rynku pracy przydatnych w poszukiwaniu pracy, 15) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia, 16) wydawanie decyzji o: a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz o utracie statusu bezrobotnego, b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów, c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy, d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art.46 ustawy, oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w art. 76 ust. 7a ustawy, 17) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c ustawy, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 8 lit. c, 18) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c ustawy, w szczególności przez realizowanie zadań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami województw, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, 19) realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi, 20) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca, 21) organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników Urzędu, 22) opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania, 23) realizowanie projektów z zakresu promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy, 24) organizacja i realizownie programów specjalnych, 25) udostępnianie informacji o osobach zarejestrowanych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie, innym instytucjom rynku pracy lub podmiotom, w których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, oraz innym podmiotom publicznym albo podmiotom niebędącym podmiotami publicznymi, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji,

4 4 26) współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzonych rejestrów centralnych na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy, 27) inicjowanie i realizowanie programów pilotażowych, 28) realizowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, 29) przyznawanie okresowej zwrotnej pomocy państwa uprawnionym osobom fizycznym zobowiązanym do spłaty kredytu mieszkaniowego, które utraciły pracę, 30) dofinansowanie przedsiębiorcom znajdującym się w przejściowych trudnościach finansowych, którzy utworzyli fundusz szkoleniowy, kosztów szkoleń lub kosztów studiów podyplomowych skierowanych pracowników, 31) zgłaszanie do ubezpieczenia oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, 32) zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego osób bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku dla bezrobotnych i opłacanie składek za te osoby. 6 Przy realizacji swoich zadań Urząd współpracuje z wydziałami Starostwa Powiatowego, jednostkami organizacyjnymi Powiatu, samorządami lokalnymi, Radą Zatrudnienia, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi w sprawach promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej oraz edukacji. Rozdział III Organizacja i zarządzanie 7 1. Urzędem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Urzędu. 2. Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Starosta, zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy. 3. Zastępcę Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Dyrektor Urzędu, zgodnie z art. 9 ust. 6 ustawy. 4. Dyrektor w stosunku do pracowników Urzędu jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 5. Dyrektor składa oświadczenia woli związane z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu na podstawie i w ramach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu, 6. Dyrektor Urzędu składa Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działalności Urzędu oraz przedstawia potrzeby w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. 7. Dyrektor Urzędu składa Zarządowi Powiatu półroczne i roczne sprawozdanie z działalności Urzędu. 8. W indywidualnych sprawach, w zakresie określonym upoważnieniem Starosty, decyzje administracyjne, postanowienia oraz zaświadczenia wydają: 1) Dyrektor Urzędu,

5 5 2) Zastępca Dyrektora, 3) pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora Urzędu. 8 Dyrektor Urzędu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu. Rozdział IV Gospodarka majątkowa i finansowa 9 Dyrektor Urzędu zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest plan finansowy obejmujący dochody i wydatki, zatwierdzony przez Zarząd Powiatu. 2. Za zgodność gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz racjonalną gospodarkę środkami finansowymi odpowiada Dyrektor Urzędu. 3. Urząd prowadzi obsługę finansowo-ksiegową realizowanych przez siebie zadań. 11 Nadzór nad prowadzoną przez Urząd gospodarką finansową sprawuje Zarząd Powiatu. Rozdział V Kierownictwo Urzędu Całokształtem działalności Urzędu kieruje Dyrektor Urzędu i ponosi za nią odpowiedzialność. 2. Dyrektor Urzędu kieruje działalnością Urzędu przy pomocy swojego zastępcy oraz kierowników komórek organizacyjnych. 3. Dyrektora Urzędu w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora Urzędu, który przejmuje wówczas wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora Urzędu. 4. W przypadku równoczesnej nieobecności Dyrektora Urzędu oraz Zastępcy Dyrektora Urzędu, zastępstwo, o którym mowa w ust. 3, pełni wskazany przez Dyrektora Urzędu kierownik Działu.

6 6 Rozdział VI Komórki organizacyjne Urzędu W Urzędzie mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne: 1) działy, w tym Centrum Aktywizacji Zawodowej, 2) referaty, 3) samodzielne stanowiska pracy. 2. O ilości utworzonych działów, referatów i samodzielnych stanowisk pracy decyduje Dyrektor Urzędu, w oparciu o potrzeby wynikające z realizowanych zadań oraz posiadane środki finansowe. 3. W celu realizacji określonych zadań w Urzędzie Dyrektor Urzędu może powoływać w drodze zarządzenia wewnętrznego zespoły i komisje zadaniowe. 4. Kierownicy komórek organizacyjnych określają ich strukturę wewnętrzną oraz zakres działania i przedstawiają Dyrektorowi Urzędu do zatwierdzenia. 5. Kierownicy komórek organizacyjnych mają prawo łączyć zadania przewidziane w schemacie organizacyjnym dla wielu stanowisk w jednym Dział jest podstawową komórką organizacyjną, zajmującą się określoną problematyką i działalnością w sposób kompleksowy lub kilkoma pokrewnymi zagadnieniami, których realizacja w jednej komórce organizacyjnej ułatwia prawidłowe zarządzanie. 2. Działem kieruje kierownik działu, z zastrzeżeniem 19 ust Referat jest komórką organizacyjną realizującą jednolite zagadnienia merytoryczne. 2. Referatem, który może być tworzony w ramach działu lub jako komórka samodzielna, kieruje kierownik referatu. 16 Samodzielne stanowisko pracy jest najmniejszą komórką organizacyjną, którą tworzy się w wypadkach konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki nieuzasadniającego powołania większej komórki organizacyjnej. Samodzielne stanowisko pracy może być tworzone w ramach działu lub referatu, lub jako komórka samodzielna. 17 Wewnętrzna organizacja każdej komórki organizacyjnej obejmuje: 1) zakres działania określony w regulaminie, 2) wykaz stanowisk służbowych,

7 7 3) zakresy zadań pracowników. Rozdział VII Struktura organizacyjna Urzędu W Urzędzie tworzy się następujące komórki organizacyjne: 1) Centrum Aktywizacji Zawodowej - symbol CAZ, 2) Dział Instrumentów i Programów Rynku Pracy symbol IR, 3) Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji symbol ES, 4) Dział Finansowo-Księgowy symbol FK, 5) Dział Organizacyjno-Administracyjny symbol OA, 6) Stanowisko Obsługi Prawnej symbol OP. 2. Symbole oznaczające komórki organizacyjne służą jednocześnie do oznaczenia akt poszczególnych komórek organizacyjnych. 3. W miarę potrzeby Dyrektor Urzędu może tworzyć w ramach działu referaty i samodzielne stanowiska pracy Dyrektor Urzędu bezpośrednio nadzoruje nastepujące komórki organizacyjne: 1) Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji, 2) Dział Finansowo-Księgowy, 3) Dział Organizacyjno-Administracyjny, 4) Stanowisko Obsługi Prawnej. 2. Zastępca Dyrektora Urzędu bezpośrednio nadzoruje nastepujące komórki organizacyjne: 1) Centrum Aktywizacji Zawodowej, 2) Dział Instrumentów i Programów Rynku Pracy. 3. Główny Księgowy Urzędu kieruje Działem Finansowo-Ksiegowym, a zakres jego działania okreslają odrębne przepisy. 4. Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu określa Rozdział VIII niniejszego regulaminu. 5. Szczegółową strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, będący załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu. 20 Do kompetencji Dyrektora Urzędu należy w szczególności: 1) kierownie pracą Urzędu i reprezentowanie go na zewnątrz,

8 8 2) promocja usług Urzędu, 3) współpraca z podmiotami lokalnego rynku pracy, a w szczególności z organami administracji rządowej, smaorządowej, Radą Zatrudnienia, ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pracodawców i poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, placówkami oświatowymi oraz instytucjami szkoleniowymi, 4) wykonywanie wobec pracowników Urzędu czynności w sprawach wynikających z prawa pracy, 5) planowanie, wytyczanie kierunków działania, organizacja pracy Urzędu, 6) planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy, 7) planowanie i dysponowanie środkami budżetu Urzędu, 8) pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego, 9) inicjowanie i organizacja projektów lokalnych na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, 10) zatwierdzanie: a) planów pracy oraz sprawozdań z działalności Urzędu, b) materiałów przedkładanych Radzie Powiatu, Zarządowi Powiatu, Staroście oraz Radzie Zatrudnienia, 11) zawieranie umów, ugód i porozumień, 12) wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych i decyzji administracyjnych, 13) bezpośredni nadzór nad działalnością podległych komórek organizacyjnych. 21 Do kompetencji Zastępcy Dyrektora Urzędu należy w szczególności: 1) kierowanie Urzędem w czasie nieobecności Dyrektora Urzędu, 2) organizacja pracy podległych komórek organizacyjnych, 3) koordynowanie i nadzorowanie działalności podległych komórek organizacyjnych, 4) podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, 5) wydawanie, na podstawie upoważnienia Starosty decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym, 6) promocja usług Urzędu, 7) współpraca z podmiotami lokalnego rynku pracy, w tym z wymienionymi w 20 pkt 3 niniejszego regulaminu, 8) przedkładanie Dyrektorowi Urzędu propozycji dotyczących programów lokalnych

9 9 w zakresie promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, 9) nadzór nad wprowadzaniem standaryzacji usług rynku pracy, 10) opiniowanie doboru obsady stanowisk w nadzorowanych komórkach oraz wnioskowanie wysokości wynagrodzeń, przeszeregowań, nagród i kar, 11) ustalanie zakresów czynności dla kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych. 22 Do podstawowych zadań, obowiązków i uprawnień wspólnych dla kierowników komórek organizacyjnych należy: 1) koordynowanie i nadzorowanie pracy pracowników danej komórki organizacyjnej, 2) odpowiedzialność za terminowe, rzetelne i zgodne z prawem załatwianie spraw, 3) zgodna z prawem, kompetentna i sprawna obsługa interesantów, 4) podnoszenie jakości usług świadczonych przez daną komórkę organizacyjną, 5) podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu działania komórki organizacyjnej, 6) szczegółowe zaznajamianie pracowników z zadaniami komórki organizacyjnej, zakresem współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz ustaleniami kierownictwa, przekazywanie do wiadomości i wykonania otrzymanych poleceń, dyspozycji i aktów normatywnych oraz nadzór nad ich przestrzeganiem, 7) dbałość o rozwój zawodowy pracowników kierowanej komórki, a w szczególności umożliwianie im uczestnictwa w szkoleniach, 8) opracowywanie procedur i wytycznych realizacji zadań stałych w kierowanej komórce, 9) wykonywanie kontroli wewnętrznej w komórce organizacyjnej, 10) dokonywanie okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników, 11) opiniowanie doboru obsady osobowej podległej komórki organizacyjnej, wnioskowanie wysokości wynagrodzeń, przeszeregowań, nagród i kar dla podległych pracowników, 12) prawo żądania od innych komórek organizacyjnych Urzędu materiałów, informacji i opinii potrzebnych do wykonywania zadań, 13) podpisywanie korespondencji dotyczącej działalności komórki organizacyjnej, parafowanie pism i dokumentów zastrzeżonych do podpisu Dyrektorowi Urzędu lub Zastępcy Dyrektora

10 10 Urzędu, 14) ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności dla podległych pracowników, 15) powierzanie, w uzasadnionych przypadkach, podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych, nie objętych zakresem czynności, 16) wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności w pracy pracownika z innych przyczyn, 17) prawo żądania od kierownictwa Urzędu materiałów, informacji i opinii niezbędnych do wykonywania przydzielonych zadań, 18) odpowiedzialność za racjonalne gospodarowanie materiałami biurowymi oraz korzystanie w sposób prawidłowy ze sprzętu komputerowego i biurowego, 19) współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu Postanowienia 22 mają zastosowanie w odniesieniu do Głównego Księgowego Urzędu, który bezpośrednio kieruje Działem Finansowo-Księgowym. 2. Obowiązki i uprawnienia Głównego Księgowego Urzędu określa ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn.zm.). Rozdział VIII Zakres zadań komórek organizacyjnych Urzędu Do zakresu zadań podstawowych Centrum Aktywizacji Zawodowej w szczególności należy: 1) w zakresie pośrednictwa pracy: a) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, b) pozyskiwanie ofert pracy, c) upowszechnianie ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnionej przez ministra właściwego do spraw pracy, d) udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,

11 11 e) informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, f) inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami, g) współdziałanie z innymi powiatowymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania, h) informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach, i) pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES związane ze swobodnym przepływem pracowników na terenie państw UE/EOG, j) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca, k) rejestrowanie oświadczeń polskich pracodawców o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom obywatelom Białorusi, Rosji, Ukrainy i Mołdowy, l) obsługa bezrobotnych zgłaszających się w wyznaczonych terminach w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez Urząd, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy; 2) w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej: a) udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, w szczególności poprzez: - udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, - udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych, - kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia, - inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy, b) udzielanie pracodawcom pomocy: - w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy, - we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych; 3) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy poprzez przygotowanie bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia, w szczególności przez: a) uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,

12 12 b) uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych, c) dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia; 4) inicjowanie i wspieranie metodyczne tworzenia klubów pracy działających poza strukturą Urzędu; 5) organizacja szkoleń poprzez: a) inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych uprawnionych osób, b) udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, c) refundowanie pracodawcy, który utworzył fundusz szkoleniowy, kosztów szkolenia pracowników lub pracodawcy, d) finansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, e) finansowanie kosztów studiów podyplomowych, f) dofinansowanie przedsiębiorcom znajdujących się w przejściowych trudnościach finansowych, którzy utworzyli fundusz szkoleniowy, kosztów szkoleń lub kosztów studiów podyplomowych skierowanych pracowników; 6) inicjowanie, organizowanie i finansowanie przygotowania zawodowego dorosłych, 7) opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania, 8) współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych oraz innych zasobów dotyczących lokalnego rynku pracy, 9) współpraca z gminami, wspólnie z Działem Instrumentów i Programów Rynku Pracy, w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz upowszechniania usług i instrumentów rynku pracy, 10) inicjowanie i realizowanie, wspólnie z innymi komórkami Urzędu, przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy, 11) kierowanie na wniosek ośrodków pomocy społecznej uprawnionych osób bezrobotnych do uczestnictwa w kontraktach socjalnych, indywidualnych programach usamodzielniania lub lokalnych programach zatrudnienia socjalnego, 12) informowanie ośrodków pomocy społecznej o planowanych działaniach wobec bezrobotnych, w trybie określonym w zawartych porozumieniach,

13 13 13) aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych przy współpracy z Działem Instrumentów i Programów Rynku Pracy oraz informowanie ośrodków pomocy społecznej o podjętych wobec tych dłużników działaniach, 14) udział w opracowywaniu i realizacji programów pilotażowych, 15) udział w realizacji zadań zleconych przez Starostę w zakresie aktywizacji zawodowej repatriantów, 16) opracowywanie analiz, sprawozdań i informacji z realizowanych zadań, 17) promocja usług i instrumentów rynku pracy realizowanych przez Urząd, 18) przygotowywanie materiałów, które mają być zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu. 2. Centrum Aktywizacji Zawodowej realizuje podstawowe usługi rynku pracy w szczególności w oparciu o obowiązujące standardy tych usług. 25 Do zakresu zadań podstawowych Działu Instrumentów i Programów Rynku Pracy w szczególności należy: 1) pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy, 2) porzygotowywanie planów wydatków oraz bieżący nadzór nad limitami środków Funduszu Pracy i PFRON przeznaczonych na aktywne przeciwdziałanie bezrobociu, 3) monitoring wydatkowania środków Funduszu Pracy i PFRON na aktywne przeciwdziałanie bezrobociu, 4) refundowanie przedsiębiorcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych i osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, 5) przyznawanie bezrobotnym i osobom niepełnosprawnym poszukującym pracy jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, 6) refundowanie pracodawcom kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, 7) inicjowanie, organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych, 8) inicjowanie, organizowanie i finansowanie robót publicznych, 9) inicjowanie, organizowanie i finansowanie staży, 10) organizowanie prac społecznie użytecznych oraz przygotowanie dokumentacji do finansowego rozliczenia tych prac, 11) prowadzenie spraw dotyczących zwrotu kosztów przejazdu, zakwaterowania, opieki

14 14 nad dzieckiem lub osobą zależną w zakresie realizowanych zadań, 12) kontrola realizacji umów zawartych pomiędzy Starostą a pracodawcami w zakresie instrumentów rynku pracy, 13) windykacja wierzytelności w zakresie instrumentów rynku pracy realizowanych przez Dział, 14) inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Pracy i z innych źródeł: a) opracowywanie i przygotowywanie wniosków o finansowanie projektów z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych funduszy celowych, b) informowanie bezrobotnych i innych osób uprawnionych o możliwości udziału w programach z funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy celowych, c) udzielanie informacji pracodawcom o możliwościach współpracy w realizacji programów w ramach pozyskanych środków z funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy celowych, d) koordynacja oraz monitoring i ocena przebiegu programów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy celowych, e) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu realizowanych programów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy celowych, 15) udzielanie pomocy publicznej i sporządzanie sprawozdań z realizacji tej pomocy, 16) ocena efektywności realizowanych instrumentów i programów rynku pracy, 17) promocja instrumentów rynku pracy realizowanych przez Urząd, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy celowych, 18) budowanie i wspieranie modelu partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy, 19) organizacja i realizowanie programów specjalnych, 20) udział w opracowywaniu i realizacji programów pilotażowych, 21) udział w realizacji zadań zleconych przez Starostę w zakresie aktywizacji zawodowej repatriantów, 22) realizacja zadań Urzędu ( zatrudnienie wspierane) wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, 23) opracowywanie analiz, sprawozdań i informacji z realizowanych zadań, 24) przygotowywanie materiałów, które mają być zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu.

15 15 26 Do zakresu zadań podstawowych Działu Ewidencji, Świadczeń i Informacji w szczególności należy: 1) rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy, 2) prowadzenie rejestru w formie elektronicznej oraz dokumentacji dotyczącej osób bezrobotnych i poszukujących pracy, 3) obsługa bezrobotnych, 4) obsługa poszukujących pracy, 5) przyznawanie i realizacja dodatków aktywizacyjnych, 6) przyznawanie osobom bezrobotnym, którzy podjęli dalszą naukę, stypendiów z tytułu nauki, 7) prowadzenie spraw dotyczących zwrotu kosztów przejazdu, zakwaterowania, opieki nad dzieckiem lub osobą zależną w zakresie szkoleń dla bezrobotnych i innych osób uprawnionych, 8) obsługa osób bezrobotnych uprawnionych do pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę, 9) prowadzenie spraw i dokumentacji związanych ze świadczeniami przysługującymi rolnikom zwolnionym z pracy, 10) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskiech UE oraz państw, z którymi UE zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowaniem decyzji w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia, 11) wydawanie decyzji o: a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego, b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium, dodatku aktywizacyjnego i innych świadczeń z zakresu zadań Działu, c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, dodatku aktywizacyjnego oraz innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia z zakresu zadań Działu, d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy z zakresu zadań Działu; 12) rozpatrywanie odwołań od decyzji, 13) wydawanie zaświadczeń, w tym:

16 16 a) o rejestracji bezrobotnego lub poszukującego pracy, b) potwierdzających okres rejestracji w charakterze bezrobotnego, c) do naliczenia kapitału początkowego, 14) prowadzenie kart zasiłkowych uprawnionych do świadczeń oraz sporządzanie list wypłat zasiłków, stypendiów, dodatków aktywizacyjnych i innych świadczeń nie wynikających z zawartych umów, 15) sporządzanie informacji o dochodach PIT-11, 16) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w odniesieniu do osób bezrobotnych, 17) współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającycm z odrębnych przepisów, 18) przygotowywanie akt osób zarejestrowanych do składnicy akt, 19) przekazywanie na spisach zdawczo-odbiorczych akt osób zarejestrowanych do składnicy akt, 20) prowadzenie składnicy akt, 21) udowstępnianie klientom Urzędu informacji w formie broszur, ulotek, biuletynów itp., 22) udzielanie klientom wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań Urzędu, podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy, 23) ochrona danych osobowych dotyczących bezrobotnych i poszukujących pracy, 24) opracowywanie analiz, sprawozdań i informacji z realizowanych zadań, 25) przygotowywanie materiałów, które mają być zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu. 27 Do zakresu zadań podstawowych Działu Finansowo-Księgowego w szczególności należy: 1) planowanie środków budżetowych i środków Funduszu Pracy, 2) bieżąca analiza dochodów i wydatków oraz przygotowywanie propozycji przemieszczeń pomiędzy poszczególnymi pozycjami klasyfikacji budżetowej, 3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 4) dokonywanie wstepnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, 5) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

17 17 6) ewidencja operacji finansowych Funduszu Pracy, EFS, Budżetu, ZFŚS, PFRON i innych funduszy celowych w ujęciu syntetycznym i analitycznym, 7) ewidencja operacji finansowych w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej, 8) ewidencja operacji finansowych zgodnie z klasyfikacją wydatków strukturalnych, 9) prowadzenie wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników Urzędu, 10) obsługa kasowa budżetu, Funduszu Pracy, EFS i innych funduszy, 11) prowadzenie ewidencji księgowej gospodarowania majątkiem Urzędu, 12) sporządzanie części finansowej wniosków o płatność do projektów z EFS, 13) sporządzanie sprawozdań finansowych, 14) sporządzanie pozostałej sprawozdawczości budżetowej, 15) bieżące archiwizowanie dokumentów według kategorii archiwalnej, 16) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Urzędu w zakresie zadań Działu, 17) współpraca z komórkami merytorycznymi Urzędu w zakresie planowania oraz prawidłowego wydatkowania środków będących w dyzpozycji Urzędu, 18) przygotowywanie materiałów, które mają być zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu. 28 Do zakresu zadań podstawowych Działu Organizacyjno-Administracyjnego w szczególności należy: 1) w zakresie spraw organizacyjnych: a) opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych Urzędu, projektów zarządzeń i instrukcji, b) projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w Urzędzie, c) opracowywanie projektów planów pracy we współpracy z działami Urzędu, d) obsługa sekretariatu Urzędu, e) obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora Urzędu, f) obsługa kancelaryjna Urzędu,

18 18 g) gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora Urzędu, h) nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków, i) planowanie i realizacja kontroli wewnętrznej, ocena wniosków kontroli, j) prowadzenie zbioru aktów normatywnych, 2) w zakresie spraw pracowniczych: a) przygotowanie i obsługa procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, a 1 ) organizowanie służby przygotowawczej dla nowozatrudnionych pracowników samorządowych, b) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, c) zarządzanie danymi dotyczącymi składników płacy pracowników, d) kontrola dyscypliny pracy, e) prowadzenie spraw związanych z okresową oceną kwalifikacyjną pracowników, f) organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów, g) prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniem i awansowaniem pracowników, h) planowanie i organizowanie szkoleń pracowników Urzędu, i) prowadzenie spraw związanych z BHP pracowników oraz ochroną ppoż. w Urzędzie, j) opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczącej pracowników Urzędu, 3) w zakresie spraw związanych z systemem informatycznym Urzędu oraz statystyką i analizami rynku pracy: a) nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystywania sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego, b) nadzór nad rozwojem i eksploatacją sieci informatycznej i oprogramowania, c) administrowanie systemami informatycznymi, zarządzanie serwerami, systemami operacyjnymi, sieciami komputerowymi, sieciowymi systemami operacyjnymi, d) rejestrowanie baz danych oraz prowadzenie dokumentacji ochrony danych osobowych zgromadzonych i przetwarzanych w systemie informatycznym, e) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Urzędu, f) tworzenie bazy danych statystycznych, g) sporządzanie sprawozdań statystycznych o rynku pracy, kontrola poprawności

19 19 i przesyłanie do jednostek nadrzędnych, h) przygotowywanie raportów, analiza określonych danych, przygotowywanie informacji dla potrzeb analiz rynku pracy, i) prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, 4) w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych: a) administrowanie majątkiem Urzędu, b) prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby Urzędu oraz bieżących napraw i konserwacji sprzętu na wyposażeniu Urzędu, c) prowadzenie bieżących spraw związanych z obsługą techniczną Urzędu, w tym: - gospodarki mediami, - gospodarki samochodowej, - gospodarki materiałowej, - utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektu, d) zabezpieczenie pracowników w środki techniczno-biurowe niezbędne do pracy w Urzędzie, e) obsługa centrali telefonicznej, f) obsługa administracyjna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 5) obsługa administracyjno-biurowa Powiatowej Rady Zatrudnienia. 29 Do zakresu zadań Stanowiska Obsługi Prawnej należy realizacja postanowień ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (t.j.dz.u. z 2002r. Nr 123, poz z późn. zm.), a w szczególności: 1) prowadzenie spraw w imieniu Starosty przed organami wymiaru sprawiedliwości, 2) obsługa prawna Urzędu. 30 W realizacji swoich zadań każda komórka orgnizacyjna Urzędu zobowiązana jest do współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań Urzędu.

20 20 Rozdział IX Zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych, decyzji aktów normatywnych. i Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Urzędu podpisują: 1) Dyrektor Urzędu lub Zastępca Dyrektora jako dysponenci, 2) Główny Księgowy Urzędu lub osoby upoważnione. 2. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów księgowych ustalone są odrędną instrukcją Akty normatywne, decyzje administracyjne oraz wszelkiego rodzaju korespondencję podpisuje Dyrektor Urzędu lub osoba pisemnie upoważniona, zgodnie z zakresem upoważnienia. 2. Szczególowe zasady podpisywania, parafowania pism i dokumentów określa obowiązująca instrukcja kancelaryjna. Rozdział X Organizacja pracy urzędu 33 Organizację pracy Urzędu określa Regulamin Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie, wprowadzony zarządzeniem przez Dyrektora Urzędu. Rozdział XI Postanowienia końcowe 34 Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu rozstrzyga Dyrektor. 35 Zmiany w regulaminie mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

21 21 Załącznik do uchwały Nr 125/156/2009 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 30 grudnia 2009r. S C H E M A T O R G A N I Z A C Y J N Y P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W K O Ś C I E R Z Y N I E D DYREKTOR URZĘDU ZD ZASTĘPCA DYREKTORA URZĘDU CAZ Centrum Aktywizacji Zawodowej ES Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji IR Dział Instrumentów i Programów Rynku Pracy FK Dział Finansowo- Księgowy OA Dział Organizacyjno- Administracyjny OP Stanowisko Obsługi Prawnej

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE Załącznik do Uchwały Nr XLI/247/06 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE Rozdział I Podstawy prawne działania Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do uchwały nr 837/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. U C H W A Ł A Nr XLIV.407.2014 RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 02.01.2015 r. GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Grodzkiego

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1) Powiatowy Urząd Pracy zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Załącznik do uchwały nr 43/IV/ 2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 marca 2015 r. S T A T U T POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Płock, luty 2015 roku Strona 2 z 6 Rozdział I Przedmiot i zakres działania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 1353 Or.0007.14.2014 2014/010659 UCHWAŁA NR 652/XLIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2014 r. Na podstawie: w sprawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim RADA POWIAT~ w Nowym Dworze MazowlecklrTt ul. Mazowiecka 10 05-\00 Nowy Dwór Mazowiecki Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia?ę...~.\

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie UCHWAŁA Nr 296 /XXV/2006 RADY POWIATU w KOSZALINIE z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koszalinie. Na podstawie art. 20 ust. 2 i art.238 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE Rozdział 1 Postanowienia

Załącznik do Uchwały Nr IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE Rozdział 1 Postanowienia UCHWAŁA NR IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku

UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku (2010/028021) UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku Na podstawie: - art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 8 stycznia 2015 r.

Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 8 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe oraz ustawę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/391/2006 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 czerwca 2006r.

UCHWAŁA NR XXXIV/391/2006 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 czerwca 2006r. UCHWAŁA NR XXXIV/391/2006 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. Na podstawie art. 12 pkt 11 i art.40

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 6609 UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie : uchwalenia statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim

STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim z siedzibą w Krośnie Odrzańskim działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 września 2014 r. Poz. 4458 UCHWAŁA NR LIX/535/2014 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLV/342/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31.03. 2010 r. STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Misja Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r.

Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r. Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r.

Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r. Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oławie. Działając na podstawie art. 12 pkt 8 ppkt i, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. O Urzędzie Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Siedzibą PUP jest miasto Biłgoraj, ul. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt. 1 i 11, art. 40 ust. 1 i ust. 2

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest samodzielną powiatową jednostką budŝetową, organizacyjnie wchodzącą w skład powiatowej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 21 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/420/2014 RADY POWIATU W BOCHNI. z dnia 25 czerwca 2014 roku

Kraków, dnia 21 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/420/2014 RADY POWIATU W BOCHNI. z dnia 25 czerwca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 4083 UCHWAŁA NR XXXIX/420/2014 RADY POWIATU W BOCHNI z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/236/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 25 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/236/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 25 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/236/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nowego Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Bielsku Podlaskim Na podstawie art. 12, pkt. 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu we Wrześni Nr 338/2006 z dnia 23.01.2006r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI Na

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu Załącznik do uchwały nr XLVIII/519/10 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 października 2010 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 6134 Or.0007.145.2014 2014-258398 Na podstawie: UCHWAŁA NR 783/LII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 12 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HAJNÓWCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HAJNÓWCE Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 2009 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HAJNÓWCE HAJNÓWKA, 2009 r. Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny powiatowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Przepisy ogólne

Rozdział I. Przepisy ogólne Rozdział I Przepisy ogólne 1 Ramowy Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych, wchodzących w jego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 840/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 3 czerwca 2014 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 840/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 3 czerwca 2014 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 840/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 3 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U 1 Załącznik do Uchwały Nr 443/XL/2006 Rady Powiatu w Radomiu Z dnia 25 sierpnia 2006 roku. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U Lipiec, 2006 rok 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/284/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mikołowie

UCHWAŁA NR XLIII/284/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mikołowie UCHWAŁA NR XLIII/284/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mikołowie Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1, art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY. OR.0151.1491/09 Z DNIA 31.12.2009r. zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach.

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY. OR.0151.1491/09 Z DNIA 31.12.2009r. zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach. ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY OR.05.49/09 Z DNIA 3.2.2009r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach. Na podstawie art. 36 ust. i art. 92 ust. pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE Załącznik do Uchwały Nr 78/2015 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 11 czerwca 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE 11 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI strona:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRODZISKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRODZISKU MAZOWIECKIM Załącznik do Uchwały Nr. Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia... REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRODZISKU MAZOWIECKIM - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 15 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/295/14 RADY POWIATU W RYKACH. z dnia 14 listopada 2014 r.

Lublin, dnia 15 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/295/14 RADY POWIATU W RYKACH. z dnia 14 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 15 grudnia 2014 r. Poz. 4405 UCHWAŁA NR LI/295/14 RADY POWIATU W RYKACH z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO W TORUNIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO W TORUNIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO W TORUNIU 2 ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu określa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LIPNIE

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LIPNIE Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LIPNIE Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie określa

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną działania Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu stanowią w szczególności: 1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PLESZEWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PLESZEWIE z dnia 21.12.2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PLESZEWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

1/ pkt 3) otrzymuje brzmienie: 3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458),

1/ pkt 3) otrzymuje brzmienie: 3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), Załącznik do uchwały Nr 466/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku 1 W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADZIEJOWIE

REGULMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADZIEJOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY RADZIEJÓW REGULMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADZIEJOWIE Radziejów 2004 ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Załącznik do Zarządzenia Nr 04 /2012 Dyrektora PUP z dnia 14.02.2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Siemianowice Śląskie 2012 rok Rozdział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały Nr 208/438/14 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia26 maja 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY W DZIERŻONIOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzierżoniów, 2014r. Rozdział I Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WIERUSZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WIERUSZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WIERUSZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie, określa zasady wewnętrznej organizacji oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Busku Zdroju zwany w dalszej części Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

STATUT. w Nowej Soli

STATUT. w Nowej Soli Załącznik do Uchwały nr XLIII/278/2006 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 02 czerwca 2006 r. STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Nowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 186/2014 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 27 maja 2014 roku ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU. Załącznik do Uchwały Nr 48/188/2004 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU. Załącznik do Uchwały Nr 48/188/2004 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU Załącznik do Uchwały Nr 48/188/2004 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 31.05.2004r. Spis treści: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku Na podstawie art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 949/2009. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód

Uchwała Nr 949/2009. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód Uchwała Nr 949/2009 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 1 października 2009r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód Na podstawie art. 36 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SANOKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 293/10 ZARZĄDU POWIATU w MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 31 marca 2010 r.

UCHWAŁA Nr 293/10 ZARZĄDU POWIATU w MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 31 marca 2010 r. UCHWAŁA Nr 293/10 ZARZĄDU POWIATU w MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim Na podstawie art. 36 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 294 /2008 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2008 roku. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

UCHWAŁA Nr 294 /2008 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2008 roku. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. UCHWAŁA Nr 294 /2008 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 465/2011

Zarządzenie Nr 465/2011 Zarządzenie Nr 465/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRASNYMSTAWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRASNYMSTAWIE Załącznik do uchwały Nr CXXXV/554/14 Zarządu Powiatu Krasnostawskiego z dnia 8 września 2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRASNYMSTAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Wieliczce

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Wieliczce Załącznik Do Uchwały Zarządu Powiatu Wielickiego Nr 34/57/07 Z dnia 4 czerwca 2007r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Wieliczce 2007 rok Rozdział I Przepisy ogólne 1 Ramowy regulamin

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Siemianowice Śląskie 2008 rok SPIS TREŚCI -rozdział I. Przepisy ogólne -rozdział II. Kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy -rozdział

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz. 2844 UCHWAŁA NR VIII/120/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz. 2844 UCHWAŁA NR VIII/120/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz. 2844 UCHWAŁA NR VIII/120/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE Wejherowo 2008 rok (zmieniony Uchwałą Nr III/309/08 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 4 grudnia 2008r. - zmiany z dniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 31/166/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 31/166/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR 31/166/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 495/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 15 kwietnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 495/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 15 kwietnia 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 495/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 15 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 17, art. 33,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim Załącznik do Uchwały Nr /2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia./2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim Rozdział l Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia Nr OR.020-31/14 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej z dnia 19.05.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Urzędu Pracy. w Starogardzie Gdańskim

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Urzędu Pracy. w Starogardzie Gdańskim Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 249/2014 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 10 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr 249/2014 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. Uchwała Nr 249/2014 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HRUBIESZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HRUBIESZOWIE Załącznik do uchwały Nr 245/2013 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 15 listopada 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HRUBIESZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim. Rozdział l Postanowienia ogólne

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim. Rozdział l Postanowienia ogólne Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim Rozdział l Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr XXXVII/283/2014 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 18 czerwca 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. w OLEŚNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. w OLEŚNIE Załącznik do Uchwały Nr 126/323/14 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30 lipca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w OLEŚNIE 1 Załącznik do Uchwały Nr 126/32314 Zarządu Powiatu w Oleśnie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T W O J E W Ó D Z K I E G O. w Opolu. Tekst jednolity

S T A T U T W O J E W Ó D Z K I E G O. w Opolu. Tekst jednolity Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/380/2005. Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2005 r. S T A T U T W O J E W Ó D Z K I E G O U R Z Ę D U P R A C Y w Opolu Tekst jednolity Dział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KŁOBUCKU (tekst jednolity)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KŁOBUCKU (tekst jednolity) REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KŁOBUCKU (tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRYFINIE

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRYFINIE Załącznik Do Uchwały Nr XXXVII/477/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2006 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRYFINIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy jest powiatową,

Bardziej szczegółowo

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU Załącznik Do Uchwały Nr XXX/330/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU Podstawy prawne działania Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie. Rozdział I

Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie. Rozdział I Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 571 /2009 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie R e g u l a m i n o r

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE

WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr II/25/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. (publ. Dz. Urz. Województwa

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 398/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 12.09.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Busku Zdroju zwany w dalszej części Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU Zwoleń, lipiec 2011r. Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Kamiennej Górze. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Kamiennej Górze. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 27/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze z dnia 16.09.2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Kamiennej Górze Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr IV/40/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2007 r. S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE

Załącznik do Uchwały Nr IV/40/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2007 r. S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE Załącznik do Uchwały Nr IV/40/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2007 r. S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE KRAKÓW 2007 rok Statut Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAŚLE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAŚLE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAŚLE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle, zwanego dalej Urzędem, określa organizację i zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Nr...'3«i.U/.«l«Z dnia tój^^.«i'?ś! '2»ś I?J?r REGULAMIN ORGANIZACYJNY PSZCZYNA, 2010 ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu Wągrowiec, maj 2011 rok Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIERADZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIERADZU REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIERADZU Rozdział I 2 Przepisy ogólne 1 Ramowy regulamin organizacyjny powiatowego urzędu pracy określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

STATUT. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Załącznik Do uchwały nr XVI/268/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r. STATUT Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 71/2011 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 26 lipca 2011 r.

UCHWAŁA NR 71/2011 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 26 lipca 2011 r. UCHWAŁA NR 71/2011 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 227 / 2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 marca 2008 roku Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PYRZYCACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PYRZYCACH 1 Załącznik do uchwały nr 101/2016 Zarządu Powiatu w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PYRZYCACH Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 95/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2013 r.

Zarządzenie nr 95/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2013 r. Zarządzenie nr 95/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 1041/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 października 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRUDZIĄDZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRUDZIĄDZU Załącznik do Zarządzenia Nr 245/14 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 lipca 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRUDZIĄDZU ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 262/2013. z dnia 10 września 2013

UCHWAŁA NR 262/2013. z dnia 10 września 2013 UCHWAŁA NR 262/2013 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 10 września 2013 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 14 czerwca 2016 roku

Zarządzenie Nr 29/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 14 czerwca 2016 roku Zarządzenie Nr 29/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 50/2015 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LUBACZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LUBACZOWIE Załącznik do Uchwały Nr 82/467/2010 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 24 czerwca 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LUBACZOWIE 1 Rozdział I Przepisy ogólne 1 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo