UCHWAŁA NR 31/166/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 27 października 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 31/166/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 27 października 2015 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 31/166/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) Zarząd Powiatu Polkowickiego w składzie: 1. Marek Tramś 2. Kamil Ciupak 3. Roman Rutkowski 4. Roman Kowalski zarządza, co następuje: 1. Zatwierdza się Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach, w brzmieniu według załącznika do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach. 3. Traci moc Uchwała Nr 16/61/11 Zarządu Powiatu w Polkowicach z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach w związku z utworzeniem Centrum Aktywizacji Zawodowej. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Starosta Polkowicki Marek Tramś Id: FBA3C D-4AA4-B9C6-9E7BC24D86A2. Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr 31/166/2015 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 27 października 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W POLKOWICACH Rozdział 1. Przepisy ogólne 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych, wchodzących w jego skład. 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) Staroście należy przez to rozumieć Starostę Polkowickiego; 2) PUP należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach; 3) DWUP- należy przez to rozumieć Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Wałbrzychu; 4) Dyrektorze należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach; 5) PRRP - należy przez to rozumieć Powiatową Radę Rynku Pracy (do dnia powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy zadania tej Rady wykonuje Powiatowa Rada Zatrudnienia); 6) CAZ - należy przez to rozumieć Centrum Aktywizacji Zawodowej; 7) EFS - należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Społeczny; 8) Punkt przyjęć bezrobotnych należy przez to rozumieć punkty obsługi osób bezrobotnych i poszukujących funkcjonujące na terenie Powiatu Polkowickiego. 9) KFS - należy przez to rozumieć Krajowy Fundusz Szkoleniowy PUP ma siedzibę w Polkowicach. 2. Terenem działania PUP jest powiat polkowicki. 3. Punkty przyjęć bezrobotnych mieszczą się: 1) w Chocianowie przy ul. Głogowskiej 16a; 2) w Gaworzycach przy ul. Okrężnej 85 - budynek Urzędu Gminy; 3) w Grębocicach przy ul. Głogowskiej 3 - budynek Urzędu Gminy; 4) w Przemkowie przy ul. 10-go lutego 7 - budynek Ośrodka Pomocy Społecznej; 5) w Radwanicach przy ul. Szkolnej Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach działa na podstawie powszechnie obowiązujących źródeł prawa, Statutu nadanego uchwałą Rady Powiatu oraz niniejszego Regulaminu organizacyjnego. Rozdział 2. Kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy Całokształtem działalności PUP kieruje Dyrektor. 2. Dyrektor wykonuje zadania należące do PUP na podstawie i w zakresie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Starostę oraz Zarząd Powiatu. 3. Dyrektor kieruje działalnością Urzędu przy pomocy swojego zastępcy i kierowników komórek organizacyjnych. Id: FBA3C D-4AA4-B9C6-9E7BC24D86A2. Podpisany Strona 1

3 4. Podczas nieobecności Dyrektora kierownictwo sprawuje Zastępca Dyrektora PUP. Zakres zastępstwa obejmuje zadania i kompetencje określone upoważnieniem Dyrektora lub Starosty. 5. Dyrektor PUP w stosunku do pracowników jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. 6. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora PUP jest Starosta Polkowicki Do kompetencji Dyrektora PUP należy w szczególności: 1) Organizowanie działań Urzędu i nadzór nad realizacją zadań określonych przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 2) Współpraca z administracją rządową i samorządową, PRRP, placówkami oświatowymi, instytucjami szkolącymi, ośrodkami pomocy społecznej i innymi partnerami rynku pracy. 3) Kierowanie bieżącymi sprawami PUP. 4) Przygotowanie programów działania PUP. 5) Promocja usług PUP. 6) Planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i funduszy unijnych. 7) Planowanie i dysponowanie środkami w ramach planu finansowego PUP. 8) Realizacja polityki kadrowej PUP. 9) Powoływanie i odwoływanie Zastępcy Dyrektora PUP. 10) Wprowadzanie i nadzór nad stosowaniem szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy. 11) Wydawanie zarządzeń wewnętrznych, poleceń służbowych, pełnomocnictw w tym procesowych oraz decyzji administracyjnych z upoważnienia Starosty. 12) Zaciąganie zobowiązań wynikających z zakresu działania PUP w granicach udzielonych pełnomocnictw oraz planu finansowego PUP. 13) Zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej w PUP. 14) Rozpatrywanie skarg i wniosków. 15) Realizacja zadań wynikających z ustaw oraz innych aktów wykonawczych. 1. Do kompetencji Zastępcy Dyrektora należy w szczególności: 1) Organizacja pracy i nadzór nad działalnością CAZ oraz podległych komórek organizacyjnych. 2) Współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się sprawami bezrobocia oraz aktywizacji osób niepełnosprawnych. 3) Koordynacja i nadzór realizacji zadań w zakresie realizacji programów przeciwdziałaniu bezrobociu. 6. Do podstawowych zadań, obowiązków i uprawnień wspólnych dla Kierowników komórek organizacyjnych należy: 1. Nadzór i koordynacja nad właściwym realizowaniem zadań i stosowaniem przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz kodeksu postępowania administracyjnego w podległych komórkach. 2. Współpraca z organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 3. Zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie realizowanych zadań. 4. Nadzór i koordynacja realizacji zadań wynikających z zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych Dyrektora PUP. Id: FBA3C D-4AA4-B9C6-9E7BC24D86A2. Podpisany Strona 2

4 5. Współpraca przy opracowywaniu i wdrożeniu procedur i wytycznych organizacji, metod i form pracy podległych komórek organizacyjnych. 6. Podpisywanie i parafowanie korespondencji na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz Instrukcji kancelaryjnej PUP. 7. Dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników, a w szczególności umożliwianie pracownikom kierowanej komórki organizacyjnej uczestniczenia w szkoleniach. 8. Dokonywanie okresowych ocen pracowników. 9. Uczestnictwo w organizacji naborów na wolne stanowiska urzędnicze oraz służby przygotowawczej pracowników urzędu. 10. Opiniowanie doboru obsady osobowej podległej komórki organizacyjnej, wnioskowanie wysokości wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar dla podległych pracowników. 11. Ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności dla podległych pracowników. 12. Organizowanie pracy podległej komórki organizacyjnej zgodnie z wymogami BHP. 13. Wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności w pracy pracownika. Rozdział 3. Struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy W PUP tworzy się następujące działy: 1) Centrum Aktywizacji Zawodowej przy znakowaniu spraw używa symbolu CAZ, 2) Dział Finansowo Księgowy przy znakowaniu spraw używa symbolu FK, 3) Dział Ewidencji i Świadczeń przy znakowaniu spraw używa symbolu ES, 4) Dział Organizacyjno - Administracyjny - przy znakowaniu spraw używa symbolu OA. 2. Centrum Aktywizacji Zawodowej kieruje Zastępca Dyrektora, pełniący jednocześnie funkcję Kierownika CAZ. 8. Działem kieruje Kierownik. 9. Szczegółową strukturę organizacyjną PUP określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do regulaminu. Rozdział 4. Zakres zadań komórek organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy 10. Do zakresu zadań Centrum Aktywizacji Zawodowej w szczególności należy: 1. Promocja usług i instrumentów realizowanych przez CAZ. 2. Współpraca w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych oraz innych funduszy celowych. 3. Analiza informacji niezbędnych do oceny sytuacji na rynku pracy, pozwalających na opracowanie planów działania w zakresie pośrednictwa pracy. 4. Pozyskiwanie i przyjmowanie ofert pracy od pracodawców. 5. Udzielenie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia poprzez dobór właściwej usługi. 6. Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów działania dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 7. Organizacja targów i giełd pracy. 8. Realizacja pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES. Id: FBA3C D-4AA4-B9C6-9E7BC24D86A2. Podpisany Strona 3

5 9. Informowanie pracodawców z kraju o możliwościach zatrudnienia bezrobotnych lub poszukujących pracy z państw UE/EOG. 10. Udzielanie porad osobom bezrobotnym lub poszukującym pracy ułatwiających wybór zawodu lub miejsca pracy oraz planowanie rozwoju kariery zawodowej, a takża przygotowanie do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy. 11. Badanie zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia. 12. Sporządzanie i upowszechnianie planu szkoleń. 13. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych. 14. Udzielanie pożyczki szkoleniowej osobom uprawnionym. 15. Zawieranie i realizowanie umów z pracodawcami w zakresie organizacji staży, przygotowania zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych, robót publicznych. 16. Prowadzenie spraw z zakresu refundacji kosztów doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz przyznawania jednorazowo osobom bezrobotnym środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej oraz środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych. 17. Prowadzenie spraw z zakresu aktywizacji zawodowej poprzez organizowanie prac społecznie użytecznych. 18. Opiniowanie wniosków, prowadzenie spraw oraz przygotowywanie dokumentacji: 1) finasowania kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego; 2) finasowania kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez powiatowy urząd pracy; 3) dofinansowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa; 4) refundowania kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego; 5) finansowania kosztów zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i poszukujących pracy, w związku z udziałem tych osób w targach pracy i giełdach pracy organizowanych przez wojewódzki urząd pracy w ramach pośrednictwa pracy, w szczególności prowadzonego w ramach sieci EURES. 19. Realizacja zadań zleconych przez Starostę w zakresie aktywizacji zawodowej repatriantów. 20. Realizacja zadań związanych z KFS, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. 21. Organizacja bonów stażowych, zatrudnieniowych, na zasiedlenie. 22. Monitoring wydatkowania środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych pozyskanych środków w ramach programów i projektów z zewnętrznych źródeł finansowania. 23. Ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych. 24. Realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy. Id: FBA3C D-4AA4-B9C6-9E7BC24D86A2. Podpisany Strona 4

6 25. Udzialanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy poprzez pośrednictwo i poradnictwo zawodowe. 26. Udzialanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników poprzez pośrednictwo i poradnictwo zawodowe. 27. Kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych. 28. Opracowanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia. 29. Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 30. Współdziałanie z powiatowymi radami rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy. 31. Współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy o promocji zatrudnienia, oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym. 32. Współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych. 33. Realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi. 34. Realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 35. Organizacja i realizowanie programów specjalnych. 36. Inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych. 37. Dofinasowanie kosztów studiów podyplomowych. 38. Realizowanie zadań związanych z przyznaiem środków pracodawcy lub przedsiębiorcy na utworzenie stanowiska pracy w ramach grantu na telepracę. 39. Organizacja świadczenia aktywizacyjnego oraz dofinansowania do wynagrodzenia bezrobotnego po 50 roku życia. 40. Inicjowanie działań w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych realizowanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja. 11. Do zakresu zadań Działu Finansowo Księgowego w szczególności należy: 1. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym. 2. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. 4. Ewidencja operacji finansowych, budżetowych, z Funduszu Pracy, EFS, ZFŚS i innych funduszy. 5. Ewidencja operacji finansowych w układzie wydatków strukturalnych. 6. Prowadzenie wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników PUP. Id: FBA3C D-4AA4-B9C6-9E7BC24D86A2. Podpisany Strona 5

7 7. Prowadzenie ewidencji dotyczącej gospodarowania majątkiem trwałym. 8. Nadzór, rozliczanie i uzgadnianie wyników przeprowadzanej inwentaryzacji. 9. Kontrola dyscypliny budżetowej. 10. Kontrola dyscypliny wydatków z Funduszu Pracy. 11. Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 12. Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i Funduszu Pracy. 13. Zamawianie pieczęci oraz prowadzenie ich ewidencji. 12. Do zakresu zadań Działu Ewidencji i Świadczeń w szczególności należy: 1. Rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy. 2. Prowadzenie spraw i dokumentacji związanej ze świadczeniami przysługującymi rolnikom zwalnianym z pracy. 3. Zgłoszenia do ubezpieczenia osób bezrobotnych oraz członów rodziny. 4. Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych oraz korekt w systemie Płatnik. 5. Generacja i wydruk list zasiłków, wyrównań i korekt świadczeń, PIT. 6. Sprawdzanie pod względem merytorycznym zgodności wydruków list zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń. 7. Ustalanie prawa do świadczeń i terminów ich wypłat, naliczanie zasiłków dla osób bezrobotnych, stypendiów dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz stypendiów i dodatków aktywizacyjnych dla osób zatrudnionych. 8. Wykonywanie zadań w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 9. Kompletowanie i przekazywanie dokumentacji w sprawach odwołań - realizacja decyzji organu II stopnia i NSA. 10. Wydawanie decyzji administracyjnych oraz zaświadczeń. 11. Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie weryfikacji decyzji w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. 12. Współpraca z organami administracji państwowej, samorządowej, organami rentowymi, ośrodkami pomocy społecznej, bankami, urzędami skarbowymi, policją, prokuraturą, komornikami sądowymi oraz innymi instytucjami w zakresie ewidencji i wypłacanych świadczeń. 13. Prowadzenie postępowań przewidzianych w ustawie o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę - do momentusporządzenia pisma w sprawie terminów płatności, zwrotu udzielonej pomocy lub wydania decyzji w sprawie zwrotu. 13. Do zakresu zadań Działu Organizacyjno - Administracyjnego w szczególności należy: 1. Opracowanie projektów zarządzeń, regulaminów wewnętrznych i innych wewnętrznych aktów prawnych PUP ich aktualizacja oraz koordynacja wdrażania zmian. 2. Prowadzenie rejestru zarządzeń i upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Dyrektora PUP. 3. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej skarg i wniosków. 4. Nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej i rzeczowego wykazu akt. 5. Prowadzenie sekretariatu i spraw kancelaryjnych, gromadzenie i przechowywanie korespondencji. 6. Obsługa narad i spotkań Dyrektora PUP, PRRP oraz ich protokołowanie. Id: FBA3C D-4AA4-B9C6-9E7BC24D86A2. Podpisany Strona 6

8 7. Realizacja zadań w zakresie archiwizacji dokumentów związanych z funkcjonowaniem urzędu oraz akt pracowników, bezrobotnych i poszukujących pracy. 8. Prowadzenie spraw dotyczących porządku, bezpieczeństwa higieny pracy oraz ochrony p.poż. i obrony cywilnej. 9. Zabezpieczenie systemem alarmowym pomieszczeń PUP. 10. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją i bieżącym utrzymaniem mienia. 11. Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby Urzędu. 12. Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodu służbowego. 13. Administrowanie i ochrona systemów komputerowych i baz danych. 14. Prowadzenie składnicy akt. 15. Prowadzenie spraw osobowych pracowników PUP. 16. Organizacja szkoleń dla pracowników PUP. 17. Organizowanie praktyk zawodowych. 18. Prowadzenie spraw związanych z naborami na wolne stanowiska urzędnicze. 19. Planowanie, realizacja i ocena wniosków i zaleceń kontroli wewnętrznych i zewnętrznych. 20. Windykacja nienależnych świadczeń (po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnych) oraz należności wynikających z umów cywilno - prawnych (po rozwiązaniu umowy). Rozdział 5. Zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych, decyzji Szczegółowe zasady wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędzie, w tym podpisywania i parafowania pism i dokumentów reguluje Instrukcja kancelaryjna PUP. 2. Komórki organizacyjne przy oznaczaniu, rejestracji i przechowywaniu spraw (akt) stosują zasady i symbole odpowiadające danej komórce, określone w Jednolitym rzeczowym wykazie akt PUP zatwierdzanym przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu. 3. Dyrektor PUP podpisuje pisma, dokumenty finansowe, decyzje, umowy, protokoły kontroli, akty normatywne i pozostałe pisma PUP z zastrzeżeniem jak poniżej. 4. Zastępca Dyrektora PUP podpisuje pisma i pozostałe dokumenty w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa. 5. Kierownicy działów podpisują: 1) zaświadczenia oraz postanowienia w sprawach, do których zostali upoważnieni przez Dyrektora PUP, 2) dokumenty dotyczące organizacji wewnętrznej komórki organizacyjnej, 3) decyzje w zakresie udzielonych im pełnomocnictw. 6. Pracownicy przygotowujący projekty pism, decyzji administracyjnych i innych dokumentów, parafują je swoim podpisem umieszczonym na końcu tekstu po lewej stronie. 7. Dokumenty przed przedłożeniem ich do podpisu Dyrektorowi lub Zastępcy Dyrektora PUP powinny być zaaprobowane przez Kierownika działu lub osobę merytorycznie odpowiedzialną za realizację sprawy. 8. Decyzje, postanowienia i zaświadczenia wydawane w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym podpisują osoby imiennie upoważnione przez Starostę Polkowickiego. Id: FBA3C D-4AA4-B9C6-9E7BC24D86A2. Podpisany Strona 7

9 9. Dokumenty dotyczące wstępnej kontroli w zakresie, o którym mowa w 11 pkt. 1 i 2 powinny być dodatkowo zaaprobowane przez Głównego księgowego. 10. Umowy oraz inne dokumenty, które mogą powodować powstawanie zobowiązań finansowych wymagają kontrasygnaty Głównego księgowego. 11. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych PUP podpisują: 1) Dyrektor PUP lub Zastępca Dyrektora, jako dysponenci, 2) Główny księgowy PUP lub upoważniony pracownik Działu FK. 12. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów księgowych ustalone są odrębną instrukcją. Rozdział 6. Postanowienia końcowe 15. Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi i pracownikami PUP rozstrzyga Dyrektor PUP. 16. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu Polkowickiego. Id: FBA3C D-4AA4-B9C6-9E7BC24D86A2. Podpisany Strona 8

10 Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W POLKOWICACH DYREKTOR URZĘDU K ZASTĘPCA DYREKTORA URZĘDU Z-CA CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ CAZ DZIAŁ FINANSOWO - - KSIĘGOWY FK DZIAŁ ORGANIZACYJNO - - ADMINISTRACYJNY OA DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ ES Id: FBA3C D-4AA4-B9C6-9E7BC24D86A2. Podpisany Strona 9

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. U C H W A Ł A Nr XLIV.407.2014 RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Załącznik do uchwały nr 43/IV/ 2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 marca 2015 r. S T A T U T POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Płock, luty 2015 roku Strona 2 z 6 Rozdział I Przedmiot i zakres działania

Bardziej szczegółowo

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 02.01.2015 r. GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Grodzkiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 września 2014 r. Poz. 4458 UCHWAŁA NR LIX/535/2014 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE Załącznik do Uchwały Nr XLI/247/06 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE Rozdział I Podstawy prawne działania Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt. 1 i 11, art. 40 ust. 1 i ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/391/2006 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 czerwca 2006r.

UCHWAŁA NR XXXIV/391/2006 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 czerwca 2006r. UCHWAŁA NR XXXIV/391/2006 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. Na podstawie art. 12 pkt 11 i art.40

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1) Powiatowy Urząd Pracy zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 6609 UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie : uchwalenia statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/236/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 25 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/236/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 25 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/236/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nowego Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Bielsku Podlaskim Na podstawie art. 12, pkt. 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 840/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 3 czerwca 2014 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 840/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 3 czerwca 2014 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 840/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 3 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do uchwały nr 837/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 15 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/295/14 RADY POWIATU W RYKACH. z dnia 14 listopada 2014 r.

Lublin, dnia 15 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/295/14 RADY POWIATU W RYKACH. z dnia 14 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 15 grudnia 2014 r. Poz. 4405 UCHWAŁA NR LI/295/14 RADY POWIATU W RYKACH z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 21 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/420/2014 RADY POWIATU W BOCHNI. z dnia 25 czerwca 2014 roku

Kraków, dnia 21 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/420/2014 RADY POWIATU W BOCHNI. z dnia 25 czerwca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 4083 UCHWAŁA NR XXXIX/420/2014 RADY POWIATU W BOCHNI z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. O Urzędzie Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Siedzibą PUP jest miasto Biłgoraj, ul. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie UCHWAŁA Nr 296 /XXV/2006 RADY POWIATU w KOSZALINIE z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koszalinie. Na podstawie art. 20 ust. 2 i art.238 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 6134 Or.0007.145.2014 2014-258398 Na podstawie: UCHWAŁA NR 783/LII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 12 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/284/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mikołowie

UCHWAŁA NR XLIII/284/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mikołowie UCHWAŁA NR XLIII/284/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mikołowie Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1, art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 1353 Or.0007.14.2014 2014/010659 UCHWAŁA NR 652/XLIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2014 r. Na podstawie: w sprawie

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim

STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim z siedzibą w Krośnie Odrzańskim działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 8 stycznia 2015 r.

Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 8 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE Rozdział 1 Postanowienia

Załącznik do Uchwały Nr IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE Rozdział 1 Postanowienia UCHWAŁA NR IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r.

Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r. Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

S T A T U T W O J E W Ó D Z K I E G O. w Opolu. Tekst jednolity

S T A T U T W O J E W Ó D Z K I E G O. w Opolu. Tekst jednolity Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/380/2005. Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2005 r. S T A T U T W O J E W Ó D Z K I E G O U R Z Ę D U P R A C Y w Opolu Tekst jednolity Dział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu we Wrześni Nr 338/2006 z dnia 23.01.2006r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI Na

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim RADA POWIAT~ w Nowym Dworze MazowlecklrTt ul. Mazowiecka 10 05-\00 Nowy Dwór Mazowiecki Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia?ę...~.\

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE Załącznik do Uchwały Nr 78/2015 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 11 czerwca 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE 11 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI strona:

Bardziej szczegółowo

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU Załącznik Do Uchwały Nr XXX/330/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU Podstawy prawne działania Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały Nr 208/438/14 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia26 maja 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY W DZIERŻONIOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzierżoniów, 2014r. Rozdział I Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HAJNÓWCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HAJNÓWCE Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 2009 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HAJNÓWCE HAJNÓWKA, 2009 r. Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 186/2014 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 27 maja 2014 roku ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r.

Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r. Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oławie. Działając na podstawie art. 12 pkt 8 ppkt i, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku

UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku (2010/028021) UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku Na podstawie: - art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku Na podstawie art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 949/2009. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód

Uchwała Nr 949/2009. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód Uchwała Nr 949/2009 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 1 października 2009r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód Na podstawie art. 36 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRODZISKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRODZISKU MAZOWIECKIM Załącznik do Uchwały Nr. Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia... REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRODZISKU MAZOWIECKIM - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRASNYMSTAWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRASNYMSTAWIE Załącznik do uchwały Nr CXXXV/554/14 Zarządu Powiatu Krasnostawskiego z dnia 8 września 2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRASNYMSTAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest samodzielną powiatową jednostką budŝetową, organizacyjnie wchodzącą w skład powiatowej

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe oraz ustawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Busku Zdroju zwany w dalszej części Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PLESZEWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PLESZEWIE z dnia 21.12.2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PLESZEWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim. Rozdział l Postanowienia ogólne

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim. Rozdział l Postanowienia ogólne Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim Rozdział l Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr XXXVII/283/2014 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 18 czerwca 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 61/134/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 61/134/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR 61/134/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY. OR.0151.1491/09 Z DNIA 31.12.2009r. zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach.

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY. OR.0151.1491/09 Z DNIA 31.12.2009r. zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach. ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY OR.05.49/09 Z DNIA 3.2.2009r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach. Na podstawie art. 36 ust. i art. 92 ust. pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LIPNIE

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LIPNIE Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LIPNIE Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie określa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Przepisy ogólne

Rozdział I. Przepisy ogólne Rozdział I Przepisy ogólne 1 Ramowy Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych, wchodzących w jego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 294 /2008 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2008 roku. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

UCHWAŁA Nr 294 /2008 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2008 roku. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. UCHWAŁA Nr 294 /2008 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Kamiennej Górze. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Kamiennej Górze. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 27/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze z dnia 16.09.2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Kamiennej Górze Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH Tekst ujednolicony na podstawie: Uchwały Nr 69/152/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 3 lutego 2016 r., Uchwały Nr 133/319/2017 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 22 lutego 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Urzędu Pracy. w Starogardzie Gdańskim

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Urzędu Pracy. w Starogardzie Gdańskim Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia Nr OR.020-31/14 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej z dnia 19.05.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Busku Zdroju zwany w dalszej części Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADZIEJOWIE

REGULMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADZIEJOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY RADZIEJÓW REGULMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADZIEJOWIE Radziejów 2004 ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLV/342/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31.03. 2010 r. STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Misja Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO W TORUNIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO W TORUNIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO W TORUNIU 2 ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu określa

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY Ł U K Ó W. R E GU L A M I N P owi a t o we g o U r zę d u P r a c y w Ł U K O WI E r.

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY Ł U K Ó W. R E GU L A M I N P owi a t o we g o U r zę d u P r a c y w Ł U K O WI E r. P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY Ł U K Ó W R E GU L A M I N P owi a t o we g o U r zę d u P r a c y w Ł U K O WI E 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁUKOWIE Załącznik do uchwały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU. Załącznik do Uchwały Nr 48/188/2004 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU. Załącznik do Uchwały Nr 48/188/2004 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU Załącznik do Uchwały Nr 48/188/2004 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 31.05.2004r. Spis treści: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr IV/40/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2007 r. S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE

Załącznik do Uchwały Nr IV/40/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2007 r. S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE Załącznik do Uchwały Nr IV/40/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2007 r. S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE KRAKÓW 2007 rok Statut Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu Załącznik do uchwały nr XLVIII/519/10 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 października 2010 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do Uchwały nr 340/2014 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 9 lipca 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ŚRODA ŚLĄSKA 2014 r 1 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim Załącznik do Uchwały Nr /2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia./2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim Rozdział l Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. w OLEŚNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. w OLEŚNIE Załącznik do Uchwały Nr 126/323/14 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30 lipca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w OLEŚNIE 1 Załącznik do Uchwały Nr 126/32314 Zarządu Powiatu w Oleśnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 222/482/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 9 września 2014 r.

UCHWAŁA NR 222/482/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 9 września 2014 r. UCHWAŁA NR 222/482/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną działania Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu stanowią w szczególności: 1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WIERUSZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WIERUSZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WIERUSZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie, określa zasady wewnętrznej organizacji oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Cele:

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U 1 Załącznik do Uchwały Nr 443/XL/2006 Rady Powiatu w Radomiu Z dnia 25 sierpnia 2006 roku. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U Lipiec, 2006 rok 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy

Bardziej szczegółowo

STATUT. POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w LIMANOWEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne 1

STATUT. POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w LIMANOWEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/306/06 Rady Powiatu Limanowskiego STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w LIMANOWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej zwany dalej Urzędem jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOŚCIERZYNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOŚCIERZYNIE Załącznik do uchwały Nr 55/73/2008 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 23.04.2008 r. uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 125/156/2009 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 30.12.2009r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE

WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr II/25/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. (publ. Dz. Urz. Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 7/21/2015

UCHWAŁA NR 7/21/2015 UCHWAŁA NR 7/21/2015 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce Na podstawie art. 36 ust.1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 465/2011

Zarządzenie Nr 465/2011 Zarządzenie Nr 465/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie. Rozdział I

Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie. Rozdział I Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 571 /2009 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie R e g u l a m i n o r

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 398/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 12.09.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

1/ pkt 3) otrzymuje brzmienie: 3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458),

1/ pkt 3) otrzymuje brzmienie: 3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), Załącznik do uchwały Nr 466/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku 1 W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KŁOBUCKU (tekst jednolity)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KŁOBUCKU (tekst jednolity) REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KŁOBUCKU (tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz. 2844 UCHWAŁA NR VIII/120/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz. 2844 UCHWAŁA NR VIII/120/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz. 2844 UCHWAŁA NR VIII/120/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HRUBIESZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HRUBIESZOWIE Załącznik do uchwały Nr 245/2013 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 15 listopada 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HRUBIESZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 71/2011 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 26 lipca 2011 r.

UCHWAŁA NR 71/2011 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 26 lipca 2011 r. UCHWAŁA NR 71/2011 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu Wągrowiec, maj 2011 rok Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CCXVI/830/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 11 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR CCXVI/830/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 11 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR CCXVI/830/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Wieliczce

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Wieliczce Załącznik Do Uchwały Zarządu Powiatu Wielickiego Nr 34/57/07 Z dnia 4 czerwca 2007r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Wieliczce 2007 rok Rozdział I Przepisy ogólne 1 Ramowy regulamin

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE Wejherowo 2008 rok (zmieniony Uchwałą Nr III/309/08 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 4 grudnia 2008r. - zmiany z dniem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU Zwoleń, lipiec 2011r. Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OPOCZNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OPOCZNIE Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Opoczyńskiego Nr...96/315/17... z dnia..27..lutego..2017.r... REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OPOCZNIE Rozdział I - Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI Załącznik do Uchwały Nr 92/497/2016 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 20 maja 2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Załącznik do Zarządzenia Nr 04 /2012 Dyrektora PUP z dnia 14.02.2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Siemianowice Śląskie 2012 rok Rozdział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 227 / 2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 marca 2008 roku Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Oleśnica, czerwiec 2004r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 249/2014 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 10 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr 249/2014 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. Uchwała Nr 249/2014 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JĘDRZEJOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JĘDRZEJOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2014 Dyrektora PUP z dnia 01.07.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JĘDRZEJOWIE ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Ramowy regulamin organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SKIERNIEWICACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY

POWIATOWY URZĄD PRACY W SKIERNIEWICACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia 172.2014 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 25 września 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W SKIERNIEWICACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wrzesień 2014 Rozdział I Przepisy ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZŁOTOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZŁOTOWIE Załącznik do uchwały Nr 200/852/2014 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 24 września 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZŁOTOWIE Złotów - wrzesień - 2014 r. Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo