REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PLESZEWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PLESZEWIE"

Transkrypt

1 z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PLESZEWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych, wchodzących w jego skład. 2 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. Wojewodzie należy przez to rozumieć Wojewodę Województwa Wielkopolskiego. 2. Radzie Powiatu - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Pleszewskiego. 3. Zarządzie należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Pleszewskiego. 4. Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Pleszewskiego. 5. Powiatowej Radzie Zatrudnienia należy przez to rozumieć Powiatową Radę Zatrudnienia w Pleszewie. 6. PUP należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie 7. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie. 8. Zastępcy - należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie. 9. Komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć dział lub stanowisko pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie. 10. Klubie Pracy - należy przez to rozumieć Klub Pracy w Pleszewie Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie jest jednostką organizacyjną Powiatu Pleszewskiego, wchodzącą w skład Publicznych Służb Zatrudnienia. 2. Siedzibą PUP jest miasto Pleszew. 3. Zakres właściwości terytorialnej PUP określa Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie tworzenia powiatów. 4. W postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: 1) organem właściwym jest Starosta 2) organem wyższego stopnia jest Wojewoda. 1

2 Rozdział II Przedmiot i zakres działania 4 1. Do zakresu działania Powiatowego Urzędu Pracy należy wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zmianami). 2. Powiatowy Urząd Pracy wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej zgodnie z artykułem 9 ust.2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 3. Zasady gospodarki finansowej PUP oraz zasady wynagradzania pracowników ustalają odrębne przepisy. 5 W ramach zadań określonych w 4 PUP wykonuje : 1. Zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy, do których należy: 1.1. opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach, 1.2. pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizowanie zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy, 1.3. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, 1.4. rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy, 1.5. inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy, 1.6. inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy, 1.7. inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy, 1.8. inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych, 1.9. opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz organów zatrudnienia, inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy, współdziałanie z Powiatową Radą Zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy, współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów, przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia, wydawanie decyzji w sprawach o: uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego, przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń nie wynikających z zawartych umów, 2

3 kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy, odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, oraz należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków (art.46 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Szwajcarii i Norwegii w zakresie świadczeń dla bezrobotnych na podstawie decyzji WUP (art.8 ust.1 pkt 8 lit. c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES, w tym świadczenie usług EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządem województwa, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca, organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy, opracowanie i realizowanie indywidualnych planów działania. 2. Zadania wynikające z innych ustaw, a w szczególności: 2.1. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, 2.2. opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby bezrobotne posiadające prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz absolwentów pobierających stypendia. 6 Przy realizacji zadań PUP współdziała z innymi urzędami pracy, organami rządowej administracji ogólnej, radami zatrudnienia, organami samorządów terytorialnych, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych, Instytucjami Zarządzającymi unijnymi funduszami pomocowymi oraz podległymi im Instytucjami Pośredniczącymi a także innymi organizacjami działającymi w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Rozdział III Kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy 1. Całokształtem działalności PUP kieruje - zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa - Dyrektor i ponosi za nią pełną odpowiedzialność przed Starostą. 2. Dyrektora PUP powołuje Starosta. 3. Dyrektor w stosunku do pracowników PUP jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 4. Dyrektor kieruje działalnością Urzędu przy pomocy swojego Zastępcy i Kierowników komórek organizacyjnych. 5. Zastępcę powołuje i odwołuje Dyrektor PUP. 6. Podczas nieobecności Dyrektora jego funkcję pełni Zastępca. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora

4 Regulaminu. Rozdział IV Gospodarka majątkowa i finansowa 9 Dyrektor zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie Podstawą gospodarki finansowej PUP jest plan finansowy obejmujący dochody i wydatki, zatwierdzony przez Radę Powiatu. 2. Za zgodność gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz racjonalną gospodarkę środkami finansowymi odpowiada Dyrektor. 3. PUP prowadzi obsługę finansowo księgową realizowanych przez siebie zadań. 11 Nadzór nad prowadzoną przez PUP gospodarką finansową sprawuje Zarząd Powiatu. Rozdział V Komórki organizacyjne Powiatowego Urzędu Pracy W PUP tworzy się następujące komórki organizacyjne: a) Działy b) Stanowiska Pracy. 2. W celu realizacji określonych zadań w urzędzie Dyrektor urzędu może powoływać zespoły i komisje zadaniowe Dział jest podstawową komórką organizacyjną, zajmującą się określoną problematyką i działalnością w sposób kompleksowy lub kilkoma pokrewnymi zagadnieniami, których realizacja w jednej komórce organizacyjnej ułatwia prawidłowe zarządzanie. 2. Działem kieruje Kierownik Działu. 14 Stanowisko Pracy jest komórką organizacyjną funkcjonującą w ramach Działu w realizacji określonej problematyki. celu 4

5 Struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy 15 Struktura organizacyjna PUP przedstawia się następująco : 1. Dział Rynku Pracy w tym : 1.1. Stanowiska pośrednika pracy 1.2. Stanowiska doradcy zawodowego 1.3. Stanowiska specjalisty ds. programów 1.4. Stanowiska ds. instrumentów rynku pracy 1.5. Stanowiska lidera klubu pracy 1.6. Stanowisko asystenta EURES 2. Dział Informacji, Ewidencji i Świadczeń w tym : 2.1. Stanowiska ds. rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy 2.2. Stanowiska ds. formalnej obsługi 2.3. Stanowiska ds. informacji i zaświadczeń 3. Dział Finansowo-Księgowy w tym : 3.1. Stanowiska ds. księgowości budżetowej 3.2. Stanowiska ds. obsługi Funduszu Pracy 3.3. Stanowiska ds. obsługi EFS 3.4. Stanowiska specjalisty ds. programów 3.5. Stanowiska ds. obsługi kasowej budżetu i funduszy 4. Dział Organizacyjno - Administracyjny w tym : 4.1. Stanowisko ds. obsługi sekretariatu i kontroli wewnętrznej 4.2. Stanowisko ds. kadr, organizacji i p. poż Stanowisko ds. zakładowej składnicy akt i BHP 4.4. Stanowisko ds. prawnych 4.5. Stanowiska ds. informatyki, baz danych i statystyki 4.6. Kierowca pracownik gospodarczy 4.7. Sprzątaczka Dyrektor kieruje i nadzoruje bezpośrednio : 1) Dział Finansowo-Księgowy. 2) Dział Organizacyjno-Administracyjny. 3) Dział Informacji, Ewidencji i Świadczeń. 2. Zastępca Dyrektora nadzoruje: Dział Rynku Pracy. 3. Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych PUP określa Rozdział V niniejszego Regulaminu. 4. Strukturę organizacyjną PUP określa schemat będący załącznikiem Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 5. Dyrektor PUP w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z ilości zadań realizowanych w poszczególnych działach, w każdym czasie, po uzyskaniu 5

6 17 I. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności: 1. Promocja usług urzędu. 2. Realizacja, w ramach upoważnień udzielonych przez Starostę zadań określonych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz. U. Nr 99, poz.1001z późniejszymi zmianami/. 3. Planowanie i dysponowanie w ramach upoważnień udzielanych przez Starostę środkami Funduszu pracy oraz przekazanymi środkami PFRON. 4. Planowanie i dysponowanie środkami budżetu urzędu. 5. Zatrudnianie i ocenianie pracowników PUP. 6. Współpraca z organami samorządów lokalnych, z Powiatową Radą Zatrudnienia władzami szkolnymi, instytucjami szkolącymi i ośrodkami pomocy społecznej, Instytucjami Zarządzającymi unijnymi funduszami pomocowymi oraz podległymi im Instytucjami Pośredniczącymi. 7. Wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych. 8. Wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń na podstawie udzielonego przez Starostę upoważnienia. 9. Opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu Regulaminu Organizacyjnego PUP, uchwał i upoważnień związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. 10. Opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Powiatu uchwał związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. 11. Zatwierdzanie regulaminu i nadzór nad działalnością Klubu Pracy. 12. Planowanie, wytyczanie kierunków działania, organizacja pracy urzędu. II. Do kompetencji Zastępcy należy w szczególności: 1. Planowanie, wytyczanie kierunków działania, organizacja pracy urzędu w zakresie podległych komórek organizacyjnych. 2. Koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań. 3. Promocja usług PUP. 4. Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy Dz. U. Nr 99 poz z późn. zmianami. 5. Współpraca w zakresie planowania i dysponowania środkami finansowymi na realizację zadań. 6. Bieżąca współpraca z organami, organizacjami i instytucjami w zakresie wynikającym z realizacji zadań PUP. 7. Wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń na podstawie upoważnienia Starosty. 8. Samoocena Powiatowego Urzędu Pracy. 9. Wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu działania podległych komórek organizacyjnych. 18 6

7 1. koordynowanie i nadzorowanie pracy komórki organizacyjnej jak również bieżąca współpraca ze Starostwem oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu, 2. podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu działania komórki organizacyjnej, 3. szczegółowe zaznajamianie pracowników z zadaniami komórki organizacyjnej, zakresem współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi PUP oraz ustaleniami kierownictwa i przekazywanie do wiadomości i wykonania otrzymanych poleceń, dyspozycji i aktów normatywnych, 4. dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników a w szczególności: umożliwianie pracownikom kierowanej komórki organizacyjnej uczestniczenia w szkoleniach organizowanych dla publicznych służb zatrudnienia, 5. udzielanie pomocy pracownikom podległej komórki organizacyjnej w opracowywaniu procedur i wytycznych realizacji zadań stałych, 6. wykonywanie kontroli pracy komórki organizacyjnej z punktu widzenia merytorycznego i formalnego, której zasady określa regulamin kontroli wewnętrznej PUP, 7. dokonywanie okresowych ocen przydatności zawodowej pracowników w szczególności nowoprzyjętych, 8. opiniowanie doboru obsady osobowej podległej komórki organizacyjnej, wnioskowanie wysokości wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar dla podległych pracowników, 9. prawo żądania od innych komórek organizacyjnych PUP materiałów, informacji i opinii potrzebnych do wykonywania zadań, 10. podpisywanie korespondencji wewnętrznej i parafowanie pism wychodzących przed podaniem do podpisu Dyrektorowi lub Zastępcy, 11. ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności dla podległych pracowników, 12. powierzanie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych nie objętych zakresem czynności, 13. wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności w pracy pracownika z innych przyczyn Postanowienia 18 mają zastosowanie w odniesieniu do Głównego Księgowego - Kierownika Działu, który bezpośrednio nadzoruje pracę Działu Finansowo Księgowego. 2. Obowiązki i uprawnienia Głównego Księgowego PUP określają odrębne przepisy ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 249 poz.2104). 3. Obowiązki i odpowiedzialność Głównego Księgowego PUP obejmuje w szczególności: - prowadzenie rachunkowości jednostki, - wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, - dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, - dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 4. W zakresie realizacji zadań merytorycznych Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi. 7

8 Rozdział VII Zakres zadań komórek organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy 20 I. Do zakresu zadań podstawowych Działu Rynku Pracy w szczególności należy: 1. Marketing usług oferowanych przez PUP. 2. Udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia. 3. Kierowanie osób bezrobotnych na subwencjonowane miejsca pracy. 4. Określanie grup osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 5. Udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników. 6. Ocenianie efektywności działań pośrednictwa pracy. 7. Współpraca z partnerami rynku pracy w celu zebrania informacji o strukturze gospodarczej i kierunkach rozwoju w danym rejonie, o kierunkach kształcenia i sytuacji demograficznej. 8. Pozyskiwanie informacji z innych źródeł niezbędnych do oceny sytuacji na lokalnym rynku pracy. 9. Organizowanie prac interwencyjnych. 10. Przygotowanie dokumentacji do finansowego rozliczenia i oceny prac interwencyjnych. 11. Organizowanie robót publicznych. 12. Przygotowanie dokumentacji do finansowego rozliczenia i oceny robót publicznych. 13. Organizowanie miejsc stażowych i odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy. 14. Przygotowanie dokumentacji do finansowego rozliczenia i oceny efektywności miejsc stażowych i miejsc przygotowania zawodowego u pracodawców. 15. Udzielanie pomocy bezrobotnym poprzez przyznawanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z uruchomieniem przez bezrobotnego działalności gospodarczej. 16. Dofinansowanie pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. 17. Prowadzenie spraw w zakresie kierowania bezrobotnych bez prawa do zasiłku do prac społecznie użytecznych. 18. Przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu z Europejskiego Funduszu Społecznego. 19. Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub łagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 20. Współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy i organizacji robót publicznych. 21. Badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca. 22. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami w zakresie zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 23. Prowadzenie doradztwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy. 24. Współpraca z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi. 25. Popularyzowanie usług w zakresie doradztwa wśród interesantów PUP. 26. Planowanie szkoleń. 8

9 29. Upowszechnianie informacji o szkoleniach. 30. Organizowanie szkoleń oraz ocenianie efektywności szkoleń 31. Organizowanie dla grup bezrobotnych spotkań informacyjno-aktywizacyjnych. 32. Prowadzenie spraw dotyczących osób niepełnosprawnych, a w szczególności pośrednictwa, poradnictwa i informacji zawodowej, szkolenia i przekwalifikowania, w tym osób otrzymujących rentę szkoleniową. 33. Realizowanie zadań wynikających ze swobodnego przepływu pracowników w krajach Unii Europejskiej, a w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES. 34. Prowadzenie Klubu Pracy. 35. Prowadzenie spraw związanych ze wspieraniem pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym. 36. Prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów przejazdu lub zakwaterowania bezrobotnym skierowanym do pracy poza miejscem zamieszkania. 37. Koordynowanie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych. 38. Przygotowywanie dokumentów do udzielenia zamówienia. 39. Sporządzanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej przy wyborze oferty. 40. Opracowywanie analiz i sprawozdawczości z zakresu działania komórki. II. Symbol działu : I i II 21 I. Do zakresu zadań podstawowych Działu Informacji, Ewidencji i Świadczeń w szczególności należy: 1. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy. 2. Ustalanie uprawnień do pobierania zasiłku dla bezrobotnych i terminów wypłat. 3. Ustalanie terminów wypłat nieodebranych zasiłków i przygotowywanie list korekcyjnych. 4. Kompletowanie i prowadzenie dokumentacji zarejestrowanych osób oraz ich aktualizacja. 5. Zgłaszanie osób bezrobotnych i członków ich rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego. 6. Przygotowywanie PIT Wydawanie zaświadczeń klientom PUP o okresie pozostawania lub nie pozostawania w rejestrze osób bezrobotnych i pobieraniu zasiłków. 8. Prowadzenie spraw związanych z wypłatą dodatków aktywizacyjnych oraz stypendiów w okresie nauki. 9. Realizacja zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z którymi Unia zawarła umowy o swobodzie przepływu osób. 10. Udzielanie interesantom wyjaśnień i informacji dotyczących praw i obowiązków osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 11. Sporządzanie wyjaśnień dotyczących rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy oraz ustalanie praw do świadczeń. 12. Opracowanie wzorów decyzji administracyjnych. 13. Rozpatrywanie odwołań od decyzji, przygotowywanie dokumentacji do organu II instancji. 14. Prowadzenie rejestru zawiadomień pracodawców o zatrudnieniu osób bezrobotnych. 15. Współpraca z innymi organami PSZ, w szczególności z ministerstwem właściwym ds. pracy. 16. Przygotowywanie dokumentacji nienależnie pobranych świadczeń. 9

10 18. Współpraca z organami kontroli legalności zatrudnienia. II. Symbol działu : IV 22 I. Do zakresu zadań podstawowych Działu Finansowo - Księgowego należy w szczególności: 1. Planowanie środków budżetowych. 2. Planowanie środków finansowych z FP oraz Unii Europejskiej. 3. Kontrola dyscypliny budżetowej. 4. Kontrola dyscypliny wydatków z FP oraz Unii Europejskiej. 5. Generowanie i opracowywanie list wypłat dla osób pobierających świadczenia z Funduszu Pracy. 6. Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych z FP oraz Unii Europejskiej. 7. Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych. 8. Obsługa kasowa FP, programów Unii Europejskiej i budżetu. 9. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją i rozliczaniem środków PFRON. 10. Prowadzenie windykacji nienależnie pobranych świadczeń. 11. Odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób bezrobotnych i pracowników PUP oraz obsługa programu PŁATNIK w zakresie dokumentacji rozliczeniowej. II. Symbol działu : V 23 I. Do zakresu zadań podstawowych Działu Organizacyjno-Administracyjnego w szczególności należy: 1. Opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych urzędu. 2. Opracowanie regulaminu pracy urzędu. 3. Projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w urzędzie. 4. Opracowanie projektów planów pracy. 5. Obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora. 6. Obsługa kancelaryjna urzędu. 7. Gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora urzędu. 8. Planowanie kontroli. 9. Realizacja kontroli. 10. Ocena wniosków kontroli. 11. Prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu. 12. Zarządzanie danymi dotyczącymi składników płacy pracowników. 13. Kontrola dyscypliny pracy. 15. Prowadzenie spraw związanych z przeglądem kadrowym i ocenami kwalifikacyjnymi. 16. Organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów. 17. Prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniami i awansowaniem pracowników. 18. Obsługa ZFŚS. 19. Opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i 10

11 21. Organizowanie kursów i szkoleń. 22. Współpraca z instytucjami, jednostkami szkolącymi, jednostką nadrzędną w zakresie organizacji szkoleń i doboru wykładowców. 23. Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu komputerowego. 24. Nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania. 25. Administrowanie siecią komputerową i bazą danych. 26. Tworzenie bazy danych statystycznych. 27. Przygotowywanie raportów. 28. Przygotowanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy. 29. Archiwizacja dokumentów dotyczących bezrobotnych. 30. Archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem urzędu. 31. Administrowanie majątkiem urzędu. 32. Zabezpieczenie pracowników urzędu w środki techniczno-biurowe. 33. Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby urzędu pracy. 34. Prowadzenie spraw w imieniu Dyrektora przed organami wymiaru sprawiedliwości. 35. Obsługa prawna urzędu. 36. Rozpatrywanie skarg i wniosków. 37. Analiza skarg i wniosków. II. Symbol działu : VI Rozdział VIII Zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych, decyzji i aktów normatywnych Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych PUP podpisują: 1) Dyrektor lub Zastępca jako dysponenci, 2) Główny Księgowy PUP. 2. Szczegółowe zasady podpisywania, i obiegu dokumentów ustalone są odrębną instrukcją Akty normatywne, decyzje administracyjne oraz wszelkiego rodzaju korespondencję podpisuje Dyrektor lub osoba pisemnie upoważniona, zgodnie z zakresem upoważnienia. 2. Zasady wykonywania czynności kancelaryjnych w PUP określa Instrukcja Kancelaryjna. 11

12 Organizacja pracy Powiatowego Urzędu Pracy Czas pracy pracowników PUP nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie. 2. Ustala się następujący tygodniowy rozkład czasu pracy pracowników PUP: - w poniedziałki w godz. od 8.00 do od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do wszystkie soboty są wolne od pracy. 3. Ustala się czas przyjęć klientów od godziny 8.00 do Dyrektor lub jego Zastępca przyjmują klientów w ramach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 8.00 do Dyrektor może w przypadkach indywidualnych, na wniosek pracownika wyrazić zgodę na inny czas pracy z zachowaniem 8 - godzinnego dnia pracy i 40 - godzinnego tygodnia pracy. 6. Dyrektor może w uzasadnionych przypadkach ustalić inny niż wymieniony w ust. 2 czas pracy Urzędu z zachowaniem 8 - godzinnego dnia pracy i 40 - godzinnego tygodnia pracy. 27 Pracownicy PUP zobowiązani są potwierdzać swoje przybycie do pracy przez podpisanie listy obecności. Rozdział X Postanowienia końcowe 28 Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi PUP rozstrzyga Dyrektor. 29 Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu Pleszewskiego. 12

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE Załącznik do Uchwały Nr XLI/247/06 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE Rozdział I Podstawy prawne działania Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/391/2006 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 czerwca 2006r.

UCHWAŁA NR XXXIV/391/2006 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 czerwca 2006r. UCHWAŁA NR XXXIV/391/2006 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. Na podstawie art. 12 pkt 11 i art.40

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1) Powiatowy Urząd Pracy zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu we Wrześni Nr 338/2006 z dnia 23.01.2006r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI Na

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do uchwały nr 837/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE Rozdział 1 Postanowienia

Załącznik do Uchwały Nr IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE Rozdział 1 Postanowienia UCHWAŁA NR IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie UCHWAŁA Nr 296 /XXV/2006 RADY POWIATU w KOSZALINIE z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koszalinie. Na podstawie art. 20 ust. 2 i art.238 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r.

Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r. Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Załącznik do uchwały nr 43/IV/ 2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 marca 2015 r. S T A T U T POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Płock, luty 2015 roku Strona 2 z 6 Rozdział I Przedmiot i zakres działania

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim

STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim z siedzibą w Krośnie Odrzańskim działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r.

Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r. Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oławie. Działając na podstawie art. 12 pkt 8 ppkt i, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. U C H W A Ł A Nr XLIV.407.2014 RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Przepisy ogólne

Rozdział I. Przepisy ogólne Rozdział I Przepisy ogólne 1 Ramowy Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych, wchodzących w jego

Bardziej szczegółowo

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 02.01.2015 r. GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Grodzkiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 6609 UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie : uchwalenia statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 września 2014 r. Poz. 4458 UCHWAŁA NR LIX/535/2014 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest samodzielną powiatową jednostką budŝetową, organizacyjnie wchodzącą w skład powiatowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt. 1 i 11, art. 40 ust. 1 i ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku

UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku (2010/028021) UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku Na podstawie: - art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 1353 Or.0007.14.2014 2014/010659 UCHWAŁA NR 652/XLIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2014 r. Na podstawie: w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 21 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/420/2014 RADY POWIATU W BOCHNI. z dnia 25 czerwca 2014 roku

Kraków, dnia 21 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/420/2014 RADY POWIATU W BOCHNI. z dnia 25 czerwca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 4083 UCHWAŁA NR XXXIX/420/2014 RADY POWIATU W BOCHNI z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 8 stycznia 2015 r.

Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 8 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim RADA POWIAT~ w Nowym Dworze MazowlecklrTt ul. Mazowiecka 10 05-\00 Nowy Dwór Mazowiecki Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia?ę...~.\

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu Załącznik do uchwały nr XLVIII/519/10 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 października 2010 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U 1 Załącznik do Uchwały Nr 443/XL/2006 Rady Powiatu w Radomiu Z dnia 25 sierpnia 2006 roku. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U Lipiec, 2006 rok 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. O Urzędzie Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Siedzibą PUP jest miasto Biłgoraj, ul. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Załącznik do Zarządzenia Nr 04 /2012 Dyrektora PUP z dnia 14.02.2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Siemianowice Śląskie 2012 rok Rozdział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLV/342/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31.03. 2010 r. STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Misja Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE Załącznik do Uchwały Nr 78/2015 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 11 czerwca 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE 11 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI strona:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LIPNIE

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LIPNIE Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LIPNIE Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie określa

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe oraz ustawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRODZISKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRODZISKU MAZOWIECKIM Załącznik do Uchwały Nr. Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia... REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRODZISKU MAZOWIECKIM - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Oleśnica, czerwiec 2004r.

Bardziej szczegółowo

REGULMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADZIEJOWIE

REGULMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADZIEJOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY RADZIEJÓW REGULMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADZIEJOWIE Radziejów 2004 ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Wieliczce

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Wieliczce Załącznik Do Uchwały Zarządu Powiatu Wielickiego Nr 34/57/07 Z dnia 4 czerwca 2007r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Wieliczce 2007 rok Rozdział I Przepisy ogólne 1 Ramowy regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 495/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 15 kwietnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 495/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 15 kwietnia 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 495/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 15 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 17, art. 33,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SANOKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 840/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 3 czerwca 2014 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 840/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 3 czerwca 2014 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 840/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 3 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIERADZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIERADZU REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIERADZU Rozdział I 2 Przepisy ogólne 1 Ramowy regulamin organizacyjny powiatowego urzędu pracy określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY. OR.0151.1491/09 Z DNIA 31.12.2009r. zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach.

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY. OR.0151.1491/09 Z DNIA 31.12.2009r. zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach. ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY OR.05.49/09 Z DNIA 3.2.2009r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach. Na podstawie art. 36 ust. i art. 92 ust. pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU. Załącznik do Uchwały Nr 48/188/2004 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU. Załącznik do Uchwały Nr 48/188/2004 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU Załącznik do Uchwały Nr 48/188/2004 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 31.05.2004r. Spis treści: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 6134 Or.0007.145.2014 2014-258398 Na podstawie: UCHWAŁA NR 783/LII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 12 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/284/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mikołowie

UCHWAŁA NR XLIII/284/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mikołowie UCHWAŁA NR XLIII/284/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mikołowie Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1, art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Busku Zdroju zwany w dalszej części Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Siemianowice Śląskie 2008 rok SPIS TREŚCI -rozdział I. Przepisy ogólne -rozdział II. Kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy -rozdział

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Przepisy Ogólne

Rozdział I. Przepisy Ogólne Rozdział I Przepisy Ogólne 1 Regulamin określa zasady wewnętrznej organizacji, strukturę organizacyjną Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy i zakres działania poszczególnych działów. Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Przepisy Ogólne

Rozdział I. Przepisy Ogólne Rozdział I Przepisy Ogólne 1 Regulamin określa zasady wewnętrznej organizacji, strukturę organizacyjną Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy i zakres działania poszczególnych działów. Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 227 / 2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 marca 2008 roku Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO W TORUNIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO W TORUNIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO W TORUNIU 2 ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HAJNÓWCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HAJNÓWCE Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 2009 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HAJNÓWCE HAJNÓWKA, 2009 r. Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny powiatowego

Bardziej szczegółowo

STATUT. w Nowej Soli

STATUT. w Nowej Soli Załącznik do Uchwały nr XLIII/278/2006 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 02 czerwca 2006 r. STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Nowej

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną działania Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu stanowią w szczególności: 1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 186/2014 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 27 maja 2014 roku ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 949/2009. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód

Uchwała Nr 949/2009. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód Uchwała Nr 949/2009 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 1 października 2009r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód Na podstawie art. 36 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 465/2011

Zarządzenie Nr 465/2011 Zarządzenie Nr 465/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 249/2014 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 10 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr 249/2014 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. Uchwała Nr 249/2014 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia Nr OR.020-31/14 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej z dnia 19.05.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Kamiennej Górze. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Kamiennej Górze. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 27/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze z dnia 16.09.2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Kamiennej Górze Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Busku Zdroju zwany w dalszej części Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WIERUSZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WIERUSZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WIERUSZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie, określa zasady wewnętrznej organizacji oraz

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE Wejherowo 2008 rok (zmieniony Uchwałą Nr III/309/08 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 4 grudnia 2008r. - zmiany z dniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały Nr 208/438/14 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia26 maja 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY W DZIERŻONIOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzierżoniów, 2014r. Rozdział I Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie. Rozdział I

Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie. Rozdział I Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 571 /2009 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie R e g u l a m i n o r

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HRUBIESZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HRUBIESZOWIE Załącznik do uchwały Nr 245/2013 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 15 listopada 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HRUBIESZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Ks. Stolarczyka 14, 34-500 ZAKOPANE, (0-18) 20 154 79 URZĄD PRACY krza@praca.gov.pl ; www.bip.pupzakopane.pl ; www.pupzakopane.pl REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Urzędu Pracy. w Starogardzie Gdańskim

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Urzędu Pracy. w Starogardzie Gdańskim Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/236/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 25 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/236/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 25 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/236/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nowego Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Bielsku Podlaskim Na podstawie art. 12, pkt. 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRASNYMSTAWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRASNYMSTAWIE Załącznik do uchwały Nr CXXXV/554/14 Zarządu Powiatu Krasnostawskiego z dnia 8 września 2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRASNYMSTAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 294 /2008 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2008 roku. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

UCHWAŁA Nr 294 /2008 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2008 roku. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. UCHWAŁA Nr 294 /2008 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu Wągrowiec, maj 2011 rok Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN RGANIZACYJNY PWIATWEG URZĘDU PRACY W EłKU Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania

Bardziej szczegółowo

1/ pkt 3) otrzymuje brzmienie: 3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458),

1/ pkt 3) otrzymuje brzmienie: 3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), Załącznik do uchwały Nr 466/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku 1 W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KŁOBUCKU (tekst jednolity)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KŁOBUCKU (tekst jednolity) REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KŁOBUCKU (tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku Na podstawie art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRYFINIE

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRYFINIE Załącznik Do Uchwały Nr XXXVII/477/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2006 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRYFINIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy jest powiatową,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU Zwoleń, lipiec 2011r. Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. w OLEŚNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. w OLEŚNIE Załącznik do Uchwały Nr 126/323/14 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30 lipca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w OLEŚNIE 1 Załącznik do Uchwały Nr 126/32314 Zarządu Powiatu w Oleśnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim Załącznik do Uchwały Nr /2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia./2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim Rozdział l Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do Uchwały nr 340/2014 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 9 lipca 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ŚRODA ŚLĄSKA 2014 r 1 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU Załącznik Do Uchwały Nr XXX/330/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU Podstawy prawne działania Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY Ł U K Ó W. R E GU L A M I N P owi a t o we g o U r zę d u P r a c y w Ł U K O WI E r.

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY Ł U K Ó W. R E GU L A M I N P owi a t o we g o U r zę d u P r a c y w Ł U K O WI E r. P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY Ł U K Ó W R E GU L A M I N P owi a t o we g o U r zę d u P r a c y w Ł U K O WI E 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁUKOWIE Załącznik do uchwały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Nr...'3«i.U/.«l«Z dnia tój^^.«i'?ś! '2»ś I?J?r REGULAMIN ORGANIZACYJNY PSZCZYNA, 2010 ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SKIERNIWICACH

POWIATOWY URZĄD PRACY W SKIERNIWICACH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 129/2004 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 28 grudnia 2004r. POWIATOWY URZĄD PRACY W SKIERNIWICACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr IV/40/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2007 r. S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE

Załącznik do Uchwały Nr IV/40/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2007 r. S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE Załącznik do Uchwały Nr IV/40/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2007 r. S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE KRAKÓW 2007 rok Statut Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PYRZYCACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PYRZYCACH 1 Załącznik do uchwały nr 101/2016 Zarządu Powiatu w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PYRZYCACH Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LUBACZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LUBACZOWIE Załącznik do Uchwały Nr 82/467/2010 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 24 czerwca 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LUBACZOWIE 1 Rozdział I Przepisy ogólne 1 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 7/21/2015

UCHWAŁA NR 7/21/2015 UCHWAŁA NR 7/21/2015 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce Na podstawie art. 36 ust.1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOŚCIERZYNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOŚCIERZYNIE Załącznik do uchwały Nr 55/73/2008 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 23.04.2008 r. uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 125/156/2009 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 30.12.2009r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 293/10 ZARZĄDU POWIATU w MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 31 marca 2010 r.

UCHWAŁA Nr 293/10 ZARZĄDU POWIATU w MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 31 marca 2010 r. UCHWAŁA Nr 293/10 ZARZĄDU POWIATU w MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim Na podstawie art. 36 ust.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W P R Z Y S U S Z E

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W P R Z Y S U S Z E R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W P R Z Y S U S Z E Przysucha, październik 2012 r. Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 31/166/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 31/166/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR 31/166/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KUTNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KUTNIE Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Kutnowskiego Nr 465/211/2009 z dnia 9 grudnia 2009r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KUTNIE Kutno 2009 Rozdział l Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 262/2013. z dnia 10 września 2013

UCHWAŁA NR 262/2013. z dnia 10 września 2013 UCHWAŁA NR 262/2013 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 10 września 2013 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Gdańska z dnia.

Uchwała Nr Rady Miasta Gdańska z dnia. Uchwała Nr Rady Miasta Gdańska z dnia. w sprawie nadania statutu Gdańskiemu Urzędowi Pracy Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo