REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE"

Transkrypt

1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 186/2014 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 27 maja 2014 roku ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i zasady funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 2 1. Dyrektorze PUP oznacza to Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie; 2. Zastępcy Dyrektora PUP oznacza to Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie, 3. PUP oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie, 4. komórce organizacyjnej oznacza to: Centrum Aktywizacji Zawodowej, Dział i samodzielne stanowisko pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie, 5. EFS oznacza to Europejski Fundusz Społeczny, 6. ustawie oznacza to ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013, poz. 674 z późn. zm.) 3 1. PUP jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną, działającą pod zwierzchnictwem Prezydenta Miasta Leszna, zapewniającą realizację zadań Dyrektora PUP, działającą pod jego kierownictwem. 2. Siedzibą PUP jest miasto Leszno. 3. PUP działa na obszarze Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego PUP realizuje zadania określone w: a) ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013, poz. 674 z późn. zm.) b) odrębnych przepisach. 2. PUP działa na podstawie: a) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013, poz. 674 z późn. zm.) b) niniejszego Regulaminu. 1

2 3. Zasady gospodarki finansowej PUP oraz zasady wynagradzania pracowników PUP określają odrębne przepisy. 5 Przy realizacji zadań PUP współdziała w szczególności z: Powiatową Radą Rynku Pracy, jednostkami samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, społeczno-zawodowymi organizacjami rolników, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się statutowo problematyką rynku pracy, Ochotniczymi Hufcami Pracy, agencjami zatrudnienia oraz instytucjami szkoleniowymi. Rozdział II Kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie 6 1. Całokształtem działalności PUP kieruje zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa - Dyrektor PUP, który ponosi za nią pełną odpowiedzialność przed Prezydentem Miasta Leszna. 2. Dyrektor PUP w stosunku do pracowników PUP jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. 3. Dyrektor PUP kieruje działalnością PUP przy pomocy Zastępcy Dyrektora PUP oraz kierowników komórek organizacyjnych. 4. Podczas nieobecności Dyrektora PUP całokształtem działalności PUP kieruje Zastępca Dyrektora PUP. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora PUP. 7 Do zadań i kompetencji Dyrektora PUP należy w szczególności: 1. opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 2. pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy, 3. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, a także udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe, 4. rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy, 5. inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy, 6. opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby Powiatowej Rady Rynku Pracy, Prezydenta Miasta Leszna, Starosty Leszczyńskiego oraz organów zatrudnienia, 7. inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy, 8. współdziałanie z Powiatową Radą Rynku Pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy, 9. współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach rynku pracy i instrumentach rynku pracy, 10. przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia, 2

3 11. wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej na podstawie pisemnego upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna, 12. realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej, 13. realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządem województwa, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, 14. badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca, 15. organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników PUP, 16. opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania, 17. realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy, 18. wnioskowanie do Prezydenta Miasta Leszna o upoważnienie innych pracowników PUP do załatwiania w imieniu organu zatrudniania spraw, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym, 19. powoływanie i odwoływanie Zastępcy Dyrektora PUP, 20. zatrudnianie, ocenianie i zwalnianie pracowników PUP, 21. wydawanie zarządzeń oraz poleceń służbowych, 22. wyznaczenie zastępstw w przypadkach dłuższej nieobecności pracownika PUP 23. opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Leszna projektu Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie oraz projektów zmian w tym Regulaminie, 24. planowanie, wytyczanie kierunków działania, organizacja pracy PUP oraz jego komórek organizacyjnych, 25. koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań PUP w zakresie wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Leszna, 26. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. Do zadań i kompetencji Zastępcy Dyrektora PUP należy w szczególności: 8 1) planowanie, wytyczanie kierunków działania oraz organizacja pracy nadzorowanych komórek organizacyjnych PUP, 2) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań PUP w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora PUP. 9 Zadania i kompetencje kierowników komórek organizacyjnych PUP reguluje 12. 3

4 ROZDZIAŁ III Organizacja wewnętrzna Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie W PUP tworzy się następujące komórki organizacyjne: a) Centrum Aktywizacji Zawodowej, b) Działy, c) samodzielne stanowiska pracy. 2. O liczbie i nazwie utworzonych Działów i samodzielnych stanowisk pracy decyduje Dyrektor PUP, kierując się zasadami sprawnego działania, w oparciu o posiadane etaty. 3. W celu realizacji określonych zadań Dyrektor PUP może powoływać w PUP komisje zadaniowe. 4. Kierownicy Działów PUP określają organizację wewnętrzną Działu, w tym podział zadań pomiędzy poszczególnych pracowników Działu, oraz przedstawiają ją do zatwierdzenia Dyrektorowi PUP. 5. Kierownicy Działów PUP w porozumieniu z Dyrektorem PUP mogą dzielić zadania przewidziane w schemacie organizacyjnym PUP dla jednego stanowiska pracy na więcej stanowisk pracy; mogą też oni powierzyć jednemu stanowisku pracy zadania przewidziane dla wielu stanowisk pracy Centrum Aktywizacji Zawodowej jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjną PUP, która realizuje zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. 2. Działy są komórkami organizacyjnymi PUP, zajmującymi się określonymi zadaniami PUP w sposób kompleksowy, których realizacja w jednej komórce organizacyjnej ułatwia prawidłowe zarządzanie PUP przez Dyrektora PUP. 3. Działem PUP kieruje Kierownik Działu, powoływany i odwoływany przez Dyrektora PUP Kierownik Działu PUP odpowiada za sprawną, terminową i prawidłową realizację zadań kierowanego Działu. 2. Do podstawowych zadań, obowiązków i uprawnień wspólnych dla Kierowników Działów PUP należy: 1) planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy Działu jak również bieżąca współpraca z Kierownictwem PUP i innymi Działami PUP, 2) wydawanie dyspozycji oraz poleceń służbowych pracownikom Działu w granicach wynikających z zakresu zadań Działu na podstawie upoważnienia Dyrektora PUP lub jego Zastępcy, 3) szczegółowe zaznajamianie pracowników z zadaniami Działu, zakresem współpracy z innymi Działami PUP oraz ustaleniami Kierownictwa PUP i przekazywanie do wiadomości i wykonania otrzymanych poleceń i dyspozycji, 4) dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników, a w szczególności: umożliwianie pracownikom kierowanego Działu uczestniczenia w szkoleniach organizowanych dla służb zatrudnienia, 5) udzielanie pomocy pracownikom podległego Działu w opracowywaniu procedur i wytycznych realizacji zadań stałych, 6) kontrola merytoryczna i formalna pracy Działu, 4

5 7) dokonywanie okresowych ocen przydatności zawodowej pracowników Działu, w szczególności nowo przyjętych, 8) opiniowanie doboru obsady osobowej podległego Działu, wnioskowanie w sprawie wysokości wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar dla pracowników Działu, 9) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi PUP w zakresie opracowywania materiałów, informacji i opinii potrzebnych do wykonywania zadań, 10) ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności dla podległych pracowników, 11) powierzanie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych nie objętych zakresem czynności, 12) wyznaczenie zastępstwa w przypadku krótkotrwałej nieobecności pracownika, 13) ustalanie i aktualizowanie informacji o realizowanych zadaniach Działu dla potrzeb informacji publicznej, w tym Biuletynu Informacji Publicznej, 14) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań PUP w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora PUP lub Zastępcę Dyrektora PUP, 15) planowanie, wytyczanie kierunków działania oraz organizacja pracy nadzorowanych pracowników PUP Postanowienia 12 niniejszego Regulaminu organizacyjnego mają odpowiednie zastosowanie do Głównego Księgowego PUP, który bezpośrednio kieruje Działem Finansowo Księgowym PUP. 2. Pozostałe zadania i uprawnienia Głównego Księgowego określają odrębne przepisy. 3. W zakresie realizacji zadań merytorycznych Główny Księgowy PUP podlega bezpośrednio Dyrektorowi PUP. 14 Organizacja wewnętrzna komórek organizacyjnych PUP obejmuje: 1. zadania określane w Rozdziale V niniejszego Regulaminu, 2. wykaz stanowisk pracy, 3. zakresy czynności pracowników Samodzielne stanowiska pracy tworzy i znosi Dyrektor PUP w przypadku konieczności organizacyjnej wyodrębnienia określonych zadań PUP, nieuzasadniającej powołania większej komórki organizacyjnej. 2. Samodzielne stanowiska pracy mogą być tworzone w ramach Działu, jak też poza Działem. ROZDZIAŁ IV Centrum Aktywizacji Zawodowej, działy i samodzielne stanowiska pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie 16 W PUP tworzy się następujące komórki organizacyjne: 1. Centrum Aktywizacji Zawodowej, a w jego ramach: 5

6 1) Dział Usług Rynku Pracy, a w jego ramach: a) stanowisko Kierownika Działu, b) stanowisko wieloosobowe ds. pośrednictwa pracy, c) stanowisko wieloosobowe ds. poradnictwa zawodowego, d) stanowisko wieloosobowe ds. rozwoju zawodowego, e) stanowisko ds. dostępu do Internetu, f) stanowisko ds. przygotowania zawodowego dorosłych. 2) Dział Instrumentów Rynku Pracy, a w jego ramach: a) stanowisko Kierownika Działu, b) stanowisko wieloosobowe ds. aktywizacji, c) stanowisko wieloosobowe ds. programów, d) stanowisko ds. analizy, e) stanowisko ds. monitorowania wykorzystania środków funduszy. 2. Dział Finansowo Księgowy, a w jego ramach: a) stanowisko Głównego Księgowego Kierownika Działu, b) stanowisko ds. księgowości budżetowej, c) stanowisko wieloosobowe ds. księgowości Funduszu Pracy, d) stanowisko wieloosobowe ds. księgowości środków z funduszy europejskich, w tym EFS, e) stanowisko ds. obsługi kasowej. 3. Dział Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń, a w jego ramach: a) stanowisko Kierownika Działu, b) stanowisko wieloosobowe ds. rejestracji, ewidencji i świadczeń. 4. Dział Organizacyjno Administracyjny, a w jego ramach: a) stanowisko Kierownika Działu, b) stanowisko ds. organizacyjno-prawnych c) stanowisko ds. obsługi sekretariatu, d) stanowisko ds. archiwizacji, e) stanowisko wieloosobowe ds. informatyki i statystyki, f) stanowisko ds. recepcji, g) stanowisko ds. organizacyjno-gospodarczych ( kierowca ), h) stanowisko obsługi ( sprzątaczka ). 5. Samodzielne stanowiska pracy: a) Radca prawny, b) stanowisko ds. osobowych 17 Dyrektor PUP nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych PUP: 1. Działy PUP: 1) Dział Organizacyjno Administracyjny, 2) Dział Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń, 3) Dział Finansowo Księgowy. 2. Samodzielne stanowiska pracy PUP: 1) Radca prawny, 2) Stanowisko ds. osobowych. 6

7 18 Zastępca Dyrektora PUP nadzoruje pracę Centrum Aktywizacji Zawodowej Zadania komórek organizacyjnych PUP określa Rozdział V niniejszego Regulaminu. 2. Strukturę organizacyjną PUP z podziałem na komórki organizacyjne określa Schemat organizacyjny PUP, stanowiący Załącznik do niniejszego Regulaminu organizacyjnego. ROZDZIAŁ V Zadania komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie. 20 Do zadań Centrum Aktywizacji Zawodowej należy w szczególności: 1. w zakresie usług rynku pracy: 1) promocja usług i instrumentów realizowanych przez Centrum Aktywizacji Zawodowej, 2) analiza informacji niezbędnych do oceny sytuacji na rynku pracy, pozwalających na opracowanie planów działania w zakresie pośrednictwa, tworzenie baz danych, 3) sporządzanie wykazu potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy, 4) kierowanie do pracy osób bezrobotnych, poszukujących pracy, w tym osób niepełnosprawnych, 5) podejmowanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, 6) pozyskiwanie i przyjmowanie ofert pracy od pracodawców, 7) upowszechnianie i realizacja ofert pracy, 8) udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, 9) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia poprzez dobór właściwej usługi, 10) przedstawianie bezrobotnemu lub poszukującemu pracy propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy oferowanej przez urząd pracy, 11) przedstawianie bezrobotnemu lub poszukującemu pracy możliwości pomocy wobec braku propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 12) podejmowanie i utrzymywanie kontaktu z bezrobotnym lub poszukującym pracy, 13) organizacja targów i giełd pracy, 14) informowanie bezrobotnych lub poszukujących pracy o możliwościach zatrudnienia, warunkach życia i pracy oraz sytuacji na rynkach pracy w kraju oraz państwach UE/EOG, 15) informowanie pracodawców z kraju o możliwościach zatrudnienia bezrobotnych lub poszukujących pracy z państw UE/EOG, 16) badanie zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia, 17) sporządzanie listy zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy, 18) sporządzanie wykazu potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy, 19) sporządzanie i upowszechnianie planu szkoleń, 20) inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń bezrobotnych, 21) kwalifikowanie i kierowanie na szkolenia grupowe zgodnie z planem szkoleń, 7

8 22) kwalifikowanie i kierowanie na szkolenia osób uprawnionych do rent szkoleniowych oraz osób niepełnosprawnych, 23) kierowanie osób bezrobotnych i innych uprawnionych na szkolenia indywidualne, 24) prowadzenie dokumentacji związanej z finansowaniem kosztów studiów podyplomowych, 25) kierowanie bezrobotnych i innych uprawnionych osób, na ich wniosek na egzaminy umożliwiające uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych, oraz pomoc tym osobom w postępowaniu mającym na celu uzyskanie przez nich licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, 26) monitorowanie przebiegu szkoleń, m.in. poprzez wizytację zajęć edukacyjnych w trakcie trwania szkolenia, 27) udzielanie pożyczki szkoleniowej osobie bezrobotnej i innym uprawnionym osobom, 28) prowadzenie analiz efektywności i skuteczności szkoleń, 29) przygotowywanie dokumentacji do finansowego rozliczenia kosztów szkolenia osób bezrobotnych, 30) udzielanie porad indywidualnych bezrobotnemu lub poszukującemu pracy, ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, 31) sporządzanie wykazu potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy, 32) udzielanie pracodawcom pomocy we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych, 33) udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy, 34) kierowanie bezrobotnych i poszukujących pracy na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia, 35) kierowanie w uzasadnionych przypadkach osób bezrobotnych, osób pobierających rentę szkoleniową na badania lekarskie mające na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, 36) opracowanie i realizacja indywidualnych planów działania, 37) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie umiejętności poszukiwania pracy, 38) przygotowanie dokumentacji związanej z organizacją przygotowania zawodowego dorosłych, 39) obsługa osób pobierających stypendium w okresie odbywania przygotowania zawodowego dorosłych, 40) zawieranie umów z pracodawcami w zakresie organizacji przygotowania zawodowego dorosłych, 41) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem kosztów przejazdu do miejsca odbywania przygotowania zawodowego dorosłych w związku ze skierowaniem przez PUP, 42) ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych, 43) zapewnienie bezpłatnego dostępu bezrobotnym do Internetu. 2. w zakresie instrumentów rynku pracy: 1) przygotowanie dokumentacji związanej z organizacją prac interwencyjnych, staży oraz robót publicznych dla bezrobotnych, 2) zawieranie umów z pracodawcami w zakresie organizacji staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, 8

9 3) obsługa osób pobierających stypendium w okresie odbywania stażu lub prowadzenie ewidencji pracodawców, z którymi zostały zawarte umowy i nadzorowanie ich prawidłowej realizacji, 4) prowadzenie dokumentacji finansowego rozliczenia pracodawców organizujących formy subsydiowanego zatrudnienia, 5) prowadzenie spraw z zakresu refundacji kosztów doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz przyznawania jednorazowo osobom bezrobotnym środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej oraz środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, 6) prowadzenie spraw z zakresu organizowania prac społecznie użytecznych, 7) monitoring przebiegu i postępu finansowego realizowanych programów aktywizacyjnych, 8) ocena efektywności podejmowanych działań w celu tworzenia miejsc pracy ze środków Funduszu Pracy i innych funduszy celowych, 9) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem kosztów przejazdu do miejsca odbywania szkolenia, stażu, w związku ze skierowaniem przez PUP, 10) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem kosztów zakwaterowania osobie, która podjęła szkolenie, staż lub poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez PUP, 11) prowadzenie spraw i dokumentacji związanych z refundacją kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, 12) prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z jednorazową refundacją pracodawcy kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, 13) prowadzenie spraw i dokumentacji z zakresu przyznawania grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy, 14) prowadzenie spraw i dokumentacji z związanej z przyznaniem świadczenia aktywizacyjnego, 15) prowadzenie spraw i dokumentacji związanych z refundacją składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, 16) prowadzenie spraw i dokumentacji związanych z dofinansowaniem wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanych bezrobotnych po 50 roku życia, 17) prowadzenie spraw i dokumentacji związanych z udzielanymi pożyczkami na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych skierowanych przez urząd oraz pożyczek dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej, 18) prowadzenie spraw i dokumentacji z zakresu dodatkowych instrumentów adresowanych do bezrobotnych do 30 roku życia: bonów szkoleniowych, bonów stażowych, bonów na zatrudnienie i bonów na zasiedlenie, 19) prowadzenie spraw i dokumentacji z zakresu realizacji zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym (KFS), 20) prowadzenie spraw i dokumentacji z zakresu przyznawania świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy, 21) pozyskiwanie środków na aktywizację osób bezrobotnych w ramach projektów i programów, 22) promocja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 23) realizacja projektów poprzez: a) współpracę z Instytucją Wdrażającą ( Pośredniczącą II stopnia), b) koordynację poszczególnych faz realizacji, c) przygotowywanie wniosków płatniczych w części rzeczowej, d) sprawozdawczość, analizy i monitoring prowadzonych działań, 9

10 24) przeprowadzanie badań ewaluacyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, realizowanych przez PUP, 25) organizacja i monitoring programów specjalnych i projektów pilotażowych, 26) prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z realizacją programów regionalnych, 27) prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z realizacją umów o świadczenie działań aktywizacyjnych, 28) prowadzenie postępowań związanych z realizacją zamówień publicznych w zakresie wynikającym z powierzonych obowiązków na danym stanowisku pracy, 29) tworzenie i gromadzenie informacji statystycznych dotyczących osób bezrobotnych oraz przygotowywanie informacji, raportów i analiz dotyczących rynku pracy, 30) przeprowadzanie wizyt monitorujących (zewnętrznych) w zakresie wykorzystania środków funduszy, 31) sporządzanie protokołów z wizyt monitorujących i wskazywanie nieprawidłowości realizacji zadań, 32) dokonywanie wizyt monitorujących w zakresie realizacji aktywnych form u podmiotów uprawnionych do ich organizacji, 3. w pozostałym zakresie: 1) prowadzenie spraw i dokumentacji związanych z programem aktywizacja i integracja (PAI), 2) wykonywanie zadań wynikających z odrębnych przepisów, zwłaszcza z przepisów prawa wspólnotowego, 3) wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora PUP, 4) wymiana informacji, współpraca i współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi PUP 5) wymiana informacji i współpraca z Ochotniczymi Hufcami Pracy oraz agencjami zatrudnienia. 21 Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy w szczególności obsługa finansowa i księgowa PUP, w tym: 1) planowanie wydatków z budżetu PUP i wydatków z Funduszu Pracy, 2) kontrola dyscypliny wydatków z budżetu PUP, wydatków z Funduszu Pracy i wydatków z funduszy europejskich, w tym z EFS, 3) rozliczanie i ewidencjonowanie wydatków finansowych z: a) budżetu PUP b) Funduszu Pracy c) funduszy europejskich, w tym z EFS, 4) obsługa kasowa wydatków finansowych z budżetu PUP, Funduszu Pracy i funduszy europejskich w tym z EFS, 5) wykonywanie zadań wynikających z odrębnych przepisów, 6) wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora PUP, 7) wymiana informacji, współpraca i współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi PUP. 22 Do zadań Działu Ewidencji i Świadczeń należy w szczególności: 1) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy, 2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia (m.in. stypendia, dodatki aktywizacyjne), 10

11 3) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej, 4) obsługa osób zgłaszających się do urzędu, w tym: a) wydawanie decyzji, prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zadań realizowanych przez dział, b) wydawanie zaświadczeń na żądanie klienta, c) prowadzenie korespondencji z klientem, d) wydawanie Informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy ( PIT-11), e) wydawanie zaświadczeń o okresach pobierania zasiłków dla bezrobotnych oraz o wypłaconych kwotach zasiłków (odpowiednik druku ZUS: Rp-7), 5) prowadzenie ewidencji kart rejestracyjnych osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz przekazywanie ich do archiwum zakładowego, 6) wymiana informacji, współpraca i współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi PUP, a także z innymi instytucjami publicznymi (ZUS, Kancelarie Komornicze, Policja, Sąd, inspektorat pracy itp.), 7) wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora PUP, 8) wymiana informacji, współpraca i współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi PUP. 23 Do zadań Działu Organizacyjno-Administracyjnego należy w szczególności: 1) zaopatrywanie PUP w niezbędny sprzęt techniczny i biurowy, jego konserwacja oraz likwidacja, 2) zaopatrywanie pracowników PUP w niezbędne materiały biurowe, 3) prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami w PUP, 4) prowadzenia spraw z zakresu zabezpieczenia majątku PUP, 5) prowadzenie spraw z zakresu opłat za użytkowanie sprzętu PUP, 6) ewidencja oraz gospodarowanie składnikami majątkowymi, 7) zapewnienie prawidłowego stosowania przez pracowników PUP przepisów dotyczących zadań PUP, 8) zapewnienie prawidłowego stosowania przez pracowników PUP przepisów i zasad Kodeksu postępowania administracyjnego, 9) prowadzenie postępowań związanych ze wszczęciem, zawieszeniem i wznowieniem postępowania administracyjnego w sprawach należących do zadań PUP, 10) prowadzenie spraw związanych z uchyleniem, zmianą oraz stwierdzeniem nieważności decyzji Dyrektora PUP, 11) rozpatrywanie odwołań od decyzji Dyrektora PUP oraz zażaleń na postanowienia Dyrektora PUP, 12) opracowywanie projektów decyzji, postanowień oraz zarządzeń Dyrektora PUP w zakresie zadań PUP, 13) gromadzenie i udostępnianie pracownikom PUP aktów normatywnych, orzeczeń sądów oraz literatury prawniczej z zakresu zadań PUP, 14) udzielanie pracownikom PUP pomocy prawnej, a klientom PUP informacji prawnej z zakresu zadań PUP, 15) opracowywanie i aktualizowanie regulaminów: organizacyjnego, pracy, wynagradzania, BHP oraz innych regulaminów, a także Instrukcji kancelaryjnej, 11

12 16) udzielenie pomocy przy opracowywaniu i aktualizacji regulaminów opracowywanych przez inne komórki organizacyjne PUP a także przy przygotowywaniu przetargów w postępowaniu o zamówienie publiczne, 17) prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem i ochroną obiektu PUP, 18) prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych przez pracowników PUP, 19) prowadzenie spraw związanych z ochroną ppoż. PUP, w tym opracowywanie i aktualizowanie Instrukcji o ochronie przeciwpożarowej w PUP, 20) prowadzenia spraw z zakresu BHP, 21) planowanie potrzeb w zakresie zaopatrzenia PUP w niezbędny sprzęt komputerowy, 22) planowanie potrzeb w zakresie rozbudowy sieci komputerowej PUP, 23) zapewnienie prawidłowości funkcjonowania i wykorzystania sprzętu komputerowego PUP, 24) administrowanie sprzętem komputerowym, siecią komputerową oraz bazą danych, 25) tworzenie bazy danych statystycznych, 26) planowanie potrzeb w zakresie oprogramowania, 27) zapewnienie prawidłowej eksploatacji oprogramowania oraz jego niezbędnej aktualizacji; 28) przygotowywanie niezbędnych informacji, w tym zwłaszcza dla potrzeb statystyki, analizy rynku pracy i programów rynku pracy a także dla potrzeb innych komórek organizacyjnych PUP, 29) wykonywanie funkcji administratora systemu informatycznego, 30) wykonywanie zadań wynikających z odrębnych przepisów, 31) obsługa kancelaryjna PUP, 32) obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora PUP, 33) gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora PUP oraz Zastępcy Dyrektora PUP, 34) prowadzenie i obsługa Sekretariatu PUP, 35) obsługa organizacyjna Powiatowej Rady Rynku Pracy, 36) obsługa informacyjna klientów PUP, 37) utrzymywanie pomieszczeń PUP w należytej czystości, 38) świadczenie usług transportowych pracowników PUP, 39) koordynacja praktyk zawodowych uczniów i studentów, 40) prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień, 41) prowadzenie archiwum zakładowego, 42) wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora PUP, 43) wymiana informacji, współpraca i współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi PUP. 24 Zadania Radcy prawnego PUP określają odrębne przepisy. 25 Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. osobowych, należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw osobowych pracowników PUP, 2) kontrola dyscypliny pracy, 3) opracowywanie i aktualizowanie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 4) obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 12

13 5) sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji z zakresu spraw pracowniczych, 6) organizowanie kursów i szkoleń pracowników, 7) wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora PUP, 8) wymiana informacji, współpraca i współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi PUP. 26 Zadania szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy zawarto w ich Zakresach czynności, uprawnień i odpowiedzialności. ROZDZIAŁ VI Zasady podpisywania aktów normatywnych, decyzji, postanowień, zaświadczeń, pism i dokumentów finansowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie Akty normatywne, decyzje administracyjne, postanowienia, zaświadczenia oraz wszelkiego rodzaju pisma podpisuje Dyrektor PUP lub osoba pisemnie upoważniona przez Prezydenta Miasta Leszna, zgodnie z zakresem upoważnienia. 2. Szczegółowe zasady podpisywania oraz parafowania pism i dokumentów określa obowiązująca Instrukcja Kancelaryjna Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych PUP podpisują: 1) Dyrektor PUP lub Zastępca Dyrektora PUP jako dysponenci, 2) Główny Księgowy PUP. 2. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów księgowych ustalone są odrębną instrukcją. ROZDZIAŁ VII Tryb pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie Ustala się następujący czas pracy PUP w Lesznie: 1) poniedziałek od godziny 8.00 do 16.00, 2) wtorek piątek od godziny 7.00 do 15.00, 3) punkt dostępu do Internetu od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do Ustala się czas przyjęć interesantów przez pracowników PUP w dniach pracy PUP od godziny 8.00 do Dyrektor PUP lub jego Zastępca przyjmują interesantów w ramach skarg i wniosków w ustalonym odrębnie czasie pracy, podanym do powszechnej wiadomości. 13

14 30 Pracownicy PUP obowiązani są potwierdzać swoje przybycie do pracy przez podpisanie listy obecności. ROZDZIAŁ VIII Postanowienia końcowe 31 PUP. Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi PUP rozstrzyga Dyrektor 32 Sprawy nie uregulowane niniejszym Regulaminem będą ustalone w formie odrębnych zarządzeń Dyrektora PUP. 33 Niniejszy Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie wchodzi w życie z dniem jego nadania przez Prezydenta Miasta Leszna. 34 Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie, dokonywane po jego nadaniu przez Prezydenta Miasta Leszna, dla swej ważności wymagają każdorazowego zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Leszna. 14

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1) Powiatowy Urząd Pracy zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do uchwały nr 837/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu we Wrześni Nr 338/2006 z dnia 23.01.2006r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 840/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 3 czerwca 2014 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 840/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 3 czerwca 2014 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 840/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 3 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE

Bardziej szczegółowo

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 02.01.2015 r. GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Grodzkiego

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE Załącznik do Uchwały Nr XLI/247/06 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE Rozdział I Podstawy prawne działania Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 15 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/295/14 RADY POWIATU W RYKACH. z dnia 14 listopada 2014 r.

Lublin, dnia 15 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/295/14 RADY POWIATU W RYKACH. z dnia 14 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 15 grudnia 2014 r. Poz. 4405 UCHWAŁA NR LI/295/14 RADY POWIATU W RYKACH z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 września 2014 r. Poz. 4458 UCHWAŁA NR LIX/535/2014 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRASNYMSTAWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRASNYMSTAWIE Załącznik do uchwały Nr CXXXV/554/14 Zarządu Powiatu Krasnostawskiego z dnia 8 września 2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRASNYMSTAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Załącznik do uchwały nr 43/IV/ 2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 marca 2015 r. S T A T U T POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Płock, luty 2015 roku Strona 2 z 6 Rozdział I Przedmiot i zakres działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE Załącznik do Uchwały Nr 78/2015 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 11 czerwca 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE 11 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI strona:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HAJNÓWCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HAJNÓWCE Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 2009 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HAJNÓWCE HAJNÓWKA, 2009 r. Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny powiatowego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. U C H W A Ł A Nr XLIV.407.2014 RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/391/2006 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 czerwca 2006r.

UCHWAŁA NR XXXIV/391/2006 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 czerwca 2006r. UCHWAŁA NR XXXIV/391/2006 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. Na podstawie art. 12 pkt 11 i art.40

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRODZISKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRODZISKU MAZOWIECKIM Załącznik do Uchwały Nr. Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia... REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRODZISKU MAZOWIECKIM - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PLESZEWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PLESZEWIE z dnia 21.12.2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PLESZEWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADZIEJOWIE

REGULMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADZIEJOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY RADZIEJÓW REGULMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADZIEJOWIE Radziejów 2004 ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie UCHWAŁA Nr 296 /XXV/2006 RADY POWIATU w KOSZALINIE z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koszalinie. Na podstawie art. 20 ust. 2 i art.238 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/236/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 25 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/236/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 25 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/236/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nowego Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Bielsku Podlaskim Na podstawie art. 12, pkt. 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE Rozdział 1 Postanowienia

Załącznik do Uchwały Nr IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE Rozdział 1 Postanowienia UCHWAŁA NR IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY. OR.0151.1491/09 Z DNIA 31.12.2009r. zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach.

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY. OR.0151.1491/09 Z DNIA 31.12.2009r. zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach. ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY OR.05.49/09 Z DNIA 3.2.2009r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach. Na podstawie art. 36 ust. i art. 92 ust. pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 8 stycznia 2015 r.

Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 8 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim

STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim z siedzibą w Krośnie Odrzańskim działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 6609 UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie : uchwalenia statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Przepisy ogólne

Rozdział I. Przepisy ogólne Rozdział I Przepisy ogólne 1 Ramowy Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych, wchodzących w jego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r.

Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r. Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oławie. Działając na podstawie art. 12 pkt 8 ppkt i, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Załącznik do Zarządzenia Nr 04 /2012 Dyrektora PUP z dnia 14.02.2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Siemianowice Śląskie 2012 rok Rozdział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU. Załącznik do Uchwały Nr 48/188/2004 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU. Załącznik do Uchwały Nr 48/188/2004 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU Załącznik do Uchwały Nr 48/188/2004 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 31.05.2004r. Spis treści: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LIPNIE

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LIPNIE Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LIPNIE Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO W TORUNIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO W TORUNIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO W TORUNIU 2 ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały Nr 208/438/14 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia26 maja 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY W DZIERŻONIOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzierżoniów, 2014r. Rozdział I Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe oraz ustawę

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU Zwoleń, lipiec 2011r. Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Busku Zdroju zwany w dalszej części Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt. 1 i 11, art. 40 ust. 1 i ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia Nr OR.020-31/14 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej z dnia 19.05.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Oleśnica, czerwiec 2004r.

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim. Rozdział l Postanowienia ogólne

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim. Rozdział l Postanowienia ogólne Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim Rozdział l Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr XXXVII/283/2014 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 18 czerwca 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest samodzielną powiatową jednostką budŝetową, organizacyjnie wchodzącą w skład powiatowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r.

Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r. Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Siemianowice Śląskie 2008 rok SPIS TREŚCI -rozdział I. Przepisy ogólne -rozdział II. Kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy -rozdział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 1353 Or.0007.14.2014 2014/010659 UCHWAŁA NR 652/XLIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2014 r. Na podstawie: w sprawie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu Załącznik do uchwały nr XLVIII/519/10 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 października 2010 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLV/342/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31.03. 2010 r. STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Misja Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 21 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/420/2014 RADY POWIATU W BOCHNI. z dnia 25 czerwca 2014 roku

Kraków, dnia 21 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/420/2014 RADY POWIATU W BOCHNI. z dnia 25 czerwca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 4083 UCHWAŁA NR XXXIX/420/2014 RADY POWIATU W BOCHNI z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN RGANIZACYJNY PWIATWEG URZĘDU PRACY W EłKU Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku

UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku (2010/028021) UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku Na podstawie: - art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. O Urzędzie Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Siedzibą PUP jest miasto Biłgoraj, ul. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Cele:

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim RADA POWIAT~ w Nowym Dworze MazowlecklrTt ul. Mazowiecka 10 05-\00 Nowy Dwór Mazowiecki Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia?ę...~.\

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/284/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mikołowie

UCHWAŁA NR XLIII/284/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mikołowie UCHWAŁA NR XLIII/284/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mikołowie Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1, art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 949/2009. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód

Uchwała Nr 949/2009. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód Uchwała Nr 949/2009 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 1 października 2009r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód Na podstawie art. 36 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. w OLEŚNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. w OLEŚNIE Załącznik do Uchwały Nr 126/323/14 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30 lipca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w OLEŚNIE 1 Załącznik do Uchwały Nr 126/32314 Zarządu Powiatu w Oleśnie

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Kamiennej Górze. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Kamiennej Górze. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 27/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze z dnia 16.09.2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Kamiennej Górze Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 6134 Or.0007.145.2014 2014-258398 Na podstawie: UCHWAŁA NR 783/LII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 12 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WIERUSZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WIERUSZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WIERUSZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie, określa zasady wewnętrznej organizacji oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu Wągrowiec, maj 2011 rok Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Urzędu Pracy. w Starogardzie Gdańskim

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Urzędu Pracy. w Starogardzie Gdańskim Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 227 / 2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 marca 2008 roku Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 294 /2008 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2008 roku. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

UCHWAŁA Nr 294 /2008 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2008 roku. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. UCHWAŁA Nr 294 /2008 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Busku Zdroju zwany w dalszej części Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CCXVI/830/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 11 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR CCXVI/830/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 11 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR CCXVI/830/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U 1 Załącznik do Uchwały Nr 443/XL/2006 Rady Powiatu w Radomiu Z dnia 25 sierpnia 2006 roku. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U Lipiec, 2006 rok 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku Na podstawie art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Wieliczce

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Wieliczce Załącznik Do Uchwały Zarządu Powiatu Wielickiego Nr 34/57/07 Z dnia 4 czerwca 2007r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Wieliczce 2007 rok Rozdział I Przepisy ogólne 1 Ramowy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HRUBIESZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HRUBIESZOWIE Załącznik do uchwały Nr 245/2013 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 15 listopada 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HRUBIESZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LUBACZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LUBACZOWIE Załącznik do Uchwały Nr 82/467/2010 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 24 czerwca 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LUBACZOWIE 1 Rozdział I Przepisy ogólne 1 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 95/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2013 r.

Zarządzenie nr 95/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2013 r. Zarządzenie nr 95/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 1041/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 października 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OPOCZNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OPOCZNIE Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Opoczyńskiego Nr...96/315/17... z dnia..27..lutego..2017.r... REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OPOCZNIE Rozdział I - Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY Ł U K Ó W. R E GU L A M I N P owi a t o we g o U r zę d u P r a c y w Ł U K O WI E r.

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY Ł U K Ó W. R E GU L A M I N P owi a t o we g o U r zę d u P r a c y w Ł U K O WI E r. P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY Ł U K Ó W R E GU L A M I N P owi a t o we g o U r zę d u P r a c y w Ł U K O WI E 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁUKOWIE Załącznik do uchwały

Bardziej szczegółowo

STATUT. POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w LIMANOWEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne 1

STATUT. POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w LIMANOWEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/306/06 Rady Powiatu Limanowskiego STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w LIMANOWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej zwany dalej Urzędem jest

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W P R Z Y S U S Z E

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W P R Z Y S U S Z E R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W P R Z Y S U S Z E Przysucha, październik 2012 r. Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 31/166/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 31/166/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR 31/166/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

S T A T U T W O J E W Ó D Z K I E G O. w Opolu. Tekst jednolity

S T A T U T W O J E W Ó D Z K I E G O. w Opolu. Tekst jednolity Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/380/2005. Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2005 r. S T A T U T W O J E W Ó D Z K I E G O U R Z Ę D U P R A C Y w Opolu Tekst jednolity Dział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRUDZIĄDZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRUDZIĄDZU Załącznik do Zarządzenia Nr 245/14 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 lipca 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRUDZIĄDZU ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

1/ pkt 3) otrzymuje brzmienie: 3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458),

1/ pkt 3) otrzymuje brzmienie: 3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), Załącznik do uchwały Nr 466/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku 1 W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Przepisy Ogólne

Rozdział I. Przepisy Ogólne Rozdział I Przepisy Ogólne 1 Regulamin określa zasady wewnętrznej organizacji, strukturę organizacyjną Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy i zakres działania poszczególnych działów. Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 465/2011

Zarządzenie Nr 465/2011 Zarządzenie Nr 465/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH Tekst ujednolicony na podstawie: Uchwały Nr 69/152/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 3 lutego 2016 r., Uchwały Nr 133/319/2017 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 22 lutego 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Przepisy Ogólne

Rozdział I. Przepisy Ogólne Rozdział I Przepisy Ogólne 1 Regulamin określa zasady wewnętrznej organizacji, strukturę organizacyjną Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy i zakres działania poszczególnych działów. Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PYRZYCACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PYRZYCACH 1 Załącznik do uchwały nr 101/2016 Zarządu Powiatu w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PYRZYCACH Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr 390/179/10 Zarządu Powiatu Gryfickiego Z dnia 27 kwietnia 2010 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie. Rozdział I

Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie. Rozdział I Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 571 /2009 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie R e g u l a m i n o r

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE Wejherowo 2008 rok (zmieniony Uchwałą Nr III/309/08 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 4 grudnia 2008r. - zmiany z dniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO W BŁONIU. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO W BŁONIU. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO W BŁONIU ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa organizację oraz strukturę i zakres działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KŁOBUCKU (tekst jednolity)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KŁOBUCKU (tekst jednolity) REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KŁOBUCKU (tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 1/2012 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

2) prawidłowe sporządzanie pod względem prawnym i sprawdzenie pod względem formalnorachunkowym: a) list wypłat : stypendiów szkoleniowych,

2) prawidłowe sporządzanie pod względem prawnym i sprawdzenie pod względem formalnorachunkowym: a) list wypłat : stypendiów szkoleniowych, Zarządzenie Nr 20 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16 / 2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 23 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SANOKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 495/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 15 kwietnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 495/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 15 kwietnia 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 495/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 15 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 17, art. 33,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 61/134/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 61/134/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR 61/134/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 398/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 12.09.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo