Uchwała Nr 249/2014 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 10 czerwca 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 249/2014 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 10 czerwca 2014 r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr 249/2014 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), oraz 38 ust. 1 Statutu Powiatu Kamiennogórskiego, Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego uchwala, co następuje: 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Traci moc Uchwała Nr 316/2010 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze. Zarząd w składzie: 1. Ewa Kocemba..., 2. Tadeusz Rycharski..., 3. Jarosław Gęborys..., 4. Bożena Kończak..., 5. Jan Orzechowski.... Strona 1 z 16 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu

2 UZASADNIENIE do Uchwały Nr 249/2014 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 10 czerwca 2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze Zmiany wprowadzone do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze wynikają w szczególności ze zmian ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tj. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm. ), które weszły w życie od r. Celem wprowadzonych zmian jest: dostosowanie działań Urzędu do indywidualnych potrzeb klienta bezrobotnego i pracodawcy ( stosowanie instrumentów rynku pracy bez warunków określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ), poprawa jakości obsługi klienta poprzez między innymi profilowanie pomocy udzielanej bezrobotnym oraz wprowadzenie funkcji doradcy klienta dla osoby bezrobotnej i pracodawcy, poprawa efektywności działań Urzędu poprzez między innymi zwiększenie efektywności zatrudnieniowej i kosztowej programów na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w powiecie, wprowadzenie nowych narzędzi wspierających tworzenie miejsc pracy i powrót do zatrudnienia osób bezrobotnych. Strona 2 z 16 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 249/2014 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 10 czerwca 2014 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Kamiennej Górze Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych, wchodzących w jego skład. 2 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Staroście -należy przez to rozumieć Starostę Kamiennogórskiego, 2. Zarządzie Powiatu -należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego, 3. PRRP -należy przez to rozumieć Powiatową Radę Rynku Pracy w Kamiennej Górze, 4. Ministrze właściwym do spraw pracy -należy przez to rozumieć Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 5. PUP -należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze, 6. Dyrektorze -należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze, 7. Zastępcy -należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze, 8. Komórce organizacyjnej -należy przez to rozumieć dział lub samodzielne stanowiska pracy w PUP, 9. EURES należy przez to rozumieć Europejskie Służby Zatrudnienia, 10. Ustawa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 11. FP Fundusz Pracy, 12. EFS Europejski Fundusz Społeczny, 13. PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 14. CAZ- Centrum Aktywizacji Zawodowej. Powiatowy Urząd Pracy działa w oparciu o następujące przepisy prawa: 3 1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.595 z późn. zm.). 2. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.674, z późn. zm.). 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Strona 3 z 16 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu

4 5. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.). 6. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.). 7. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21,poz.94 z późn. zm.). 8. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. -przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.). 9. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.170 z późn. zm.). 10. Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). 11. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz z późn. zm.). 12. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz.U z 2013 r., poz z późn. zm.). 13. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm. ). 14. Ustawy z dnia 13 czerwca o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2011, Nr 43, poz. 225 z późn. zm.). 15. Ustawy z dnia 17 grudnia 1988 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.). 16. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr.101, poz. 926 z późn. zm.). 17. Ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz. U. z 2009 r., Nr 115, poz. 964). 18. Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2013, poz. 1291). 19. Przepisów wykonawczych do w/w ustaw. 20. Statutu PUP 21. Niniejszego regulaminu, innych regulaminów wewnętrznych. 22. Innych przepisów prawa, w których są określone zadania dla Powiatowego Urzędu Pracy. 4 Powiatowy Urząd Pracy jest powiatową jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, nieposiadającej osobowości prawnej, działającej w formie jednostki budżetowej. 5 W celu realizacji zadań PUP współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej, z Powiatową Radą Rynku Pracy, organizacjami pracodawców, pracodawcami, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych, fundacjami i stowarzyszeniami, jednostkami szkoleniowymi, organizacjami społecznymi i innymi organizacjami zajmującymi się problematyką rynku pracy. Strona 4 z 16 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu

5 6 W postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań określonych w Ustawie organem właściwym jest Starosta. 7 Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami PUP oraz zasady wynagradzania określają odrębne przepisy. Rozdział II Zasady wykonywania funkcji kierowniczych 8 1. Osobą kierującą i reprezentującą Powiatowy Urząd Pracy jest Dyrektor. 2. Dyrektor kieruje działalnością PUP przy pomocy swojego Zastępcy i kierowników komórek organizacyjnych. 3. Dyrektor w stosunku do pracowników PUP jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 4. Podczas nieobecności Dyrektora kierownictwo sprawuje Zastępca, który przejmuje wówczas wszystkie jego zadania i kompetencje. 5. W przypadku równoczesnej nieobecności Dyrektora Powiatowego Urzędu oraz Zastępcy Dyrektora, zastępstwo pełni Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Starosta. 9 Rozdział III Struktura organizacyjna W PUP mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne: 1) Centrum Aktywizacji Zawodowej, 2) dział, 3) samodzielne stanowiska pracy. 2. O ilości utworzonych komórek organizacyjnych decyduje Dyrektor PUP. 3. W celu realizacji określonych zadań w PUP Dyrektor może powoływać zespoły i komisje zadaniowe i opiniodawcze określając ich nazwę, skład osobowy oraz zakres i tryb działania Centrum Aktywizacji Zawodowej jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjną realizującą zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. Strona 5 z 16 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu

6 2. Centrum Aktywizacji Zawodowej kieruje Kierownik CAZ przy pomocy Zastępcy Kierownika. Zastępca kierownika CAZ wykonuje również inne zadania wynikające z ustawy ustalone przez Dyrektora Dział jest podstawową komórką organizacyjną zajmującą się określoną problematyką i działalnością w sposób kompleksowy lub kilkoma pokrewnymi zagadnieniami, których realizacja w jednej komórce organizacyjnej ułatwia prawidłowe zarządzanie. 2. Działem kieruje Kierownik. 13 Samodzielne stanowisko pracy jest najmniejszą komórką organizacyjną. Tworzy się ją w przypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki nie uzasadniającej konieczności powołania większej komórki organizacyjnej. Wewnętrzna organizacja każdej komórki organizacyjnej obejmuje: 1) zakres działania określony w regulaminie organizacyjnym, 2) wykaz stanowisk służbowych określonych w regulaminie organizacyjnym, 3) zakresy czynności pracowników W PUP tworzy się następujące komórki organizacyjne posługujące się przy znakowaniu spraw i akt następującymi symbolami: 1) CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - CAZ obejmujące następujące stanowiska pracy: a) kierownik działu, b) zastępca kierownika działu z określonymi zadaniami wynikającymi z Ustawy, c) stanowiska - pośrednicy pracy, d) stanowiska - doradcy zawodowi, e) stanowisko do spraw rozwoju zawodowego, f) stanowisko do spraw programów, g) stanowisko do spraw aktywizacji. Pracownicy, o których mowa w lit. c-f mogą pełnić funkcję doradcy klienta. 2) DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY - DF obejmujące następujące stanowiska pracy: a) Główny Księgowy Kierownik Działu, b) stanowisko do spraw obsługi FP, EFS c) stanowisko do spraw budżetu, EFS, 3) DZIAŁ EWIDENCJI I ORGANIZACJI - DE obejmujące następujące stanowiska pracy: a) kierownik działu, b) stanowisko do spraw rejestracji, c) stanowiska do spraw ewidencji i świadczeń, d) stanowiska do spraw organizacji i kadr, e) stanowisko do obsługi składnicy akt, f) sprzątaczka. 4) SAMODZIELNE STANOWISKO DS. INFORMATYKI STATYSTYKI - ZI Strona 6 z 16 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu

7 16 Strukturę organizacyjną PUP z podziałem na komórki organizacyjne określa schemat organizacyjny będący Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Regulaminu Dyrektor nadzoruje działalność wszystkich komórek organizacyjnych PUP. 2. Główny Księgowy PUP kieruje pracą działu finansowo- księgowego. Zakres jego działania określają odrębne przepisy. 3. Dyrektorowi PUP podlegają bezpośrednio następujące działy PUP: 1) Dział Finansowo Księgowy, 2) Dział Ewidencji i Organizacji. 4. Zastępcy podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne: 1) CAZ, 2) samodzielne stanowisko ds. informatyki - statystyki. 18 Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności: 1) promocja zadań PUP, 2) realizacja zadań w ramach upoważnień udzielonych przez Starostę określonych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.), 3) realizacja zadań określonych do realizacji przez PUP ustawami: a) z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.), b) z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 170 z późn. zm.), c) z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), d) z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), e) z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz z późn. zm.), f) z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz.U z 2013 r., poz z późn. zm.), g) z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), h) z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 225 z późn. zm.), i) z dnia 17 grudnia 1988 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.), j) z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr.101, poz. 926 z późn. zm.), k) z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz. U. z 2009 r., Nr 115, poz. 964), l) z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 1291), Strona 7 z 16 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu

8 4) planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy w ramach upoważnień udzielonych przez Starostę, 5) planowanie i dysponowanie środkami budżetu PUP, 6) realizacja zadań określonych w upoważnieniu wydanym przez Starostę i Zarząd, 7) reprezentowanie PUP na zewnątrz, 8) zatrudnianie pracowników PUP, 9) ocenianie pracy Zastępcy Dyrektora oraz podległych kierowników komórek organizacyjnych, 10) wydawanie zarządzeń, procedur i poleceń służbowych, 11) współpraca z organami samorządów lokalnych, organami administracji publicznej, z Powiatową Radą Rynku Pracy, instytucjami oświatowymi, instytucjami szkolącymi i ośrodkami pomocy społecznej i innymi organizacjami działającymi na rzecz rynku pracy, 12) planowanie, wytyczanie kierunków działania, organizowanie pracy PUP gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie PUP oraz prawidłowe wykonywanie zadań PUP, 13) wnioskowanie do Starosty w sprawach z zakresu realizacji zadań PUP wynikających z Ustawy, 14) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez Starostę, 15) inicjowanie organizacji programów dotyczących rynku pracy finansowanych i dofinansowanych z Funduszu Pracy, EFS, PFRON oraz innych źródeł, 16) współpraca z partnerami rynku pracy, 17) realizacja zadań administratora danych osobowych, 18) administrowanie obiektem PUP, 19) opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Zarządowi Regulaminu Organizacyjnego PUP. 19 Do podstawowych zadań, obowiązków i uprawnień Zastępcy należy w szczególności: 1) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań podległych komórek organizacyjnych, 2) koordynowanie i nadzorowanie prac przy opracowywaniu i realizacji: a) programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, b) projektów lokalnych finansowanych z Funduszu Pracy, bądź mających współfinansowanie z dodatkowych źródeł, 3) koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z pozyskiwaniem i gospodarowaniem środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy, 4) inspirowanie oraz wytyczanie kierunków działania Centrum Aktywizacji Zawodowej w zakresie realizacji pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, usługi szkoleniowej i instrumentów rynku pracy. 5) koordynowanie i nadzorowanie prac przy opracowaniu badań, analiz i sprawozdań w tym prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby Powiatowej Rady Rynku Pracy i organów zatrudnienia, 6) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań dot. administrowania systemami informatycznymi i systemem statystyczno sprawozdawczym z rynku pracy, 7) realizacja zadań określonych w upoważnieniu wydanym przez Starostę lub Zarząd Powiatu, 8) reprezentowanie PUP na zewnątrz, 9) nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w Urzędzie, 10) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora. Strona 8 z 16 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu

9 20 Do podstawowych zadań, obowiązków i uprawnień kierowników komórek organizacyjnych należy: 1) planowanie, organizowanie, kierowanie kontrola w zakresie zadań wykonywanych w komórce organizacyjnej, 2) podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji organizacyjnych w zakresie działania komórki organizacyjnej wynikającego z Regulaminu, 3) przygotowywanie propozycji aktów prawnych, w tym Zarządzeń Dyrektora, 4) szczegółowe zaznajamianie pracowników z zadaniami komórki organizacyjnej, zakresem współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Pracy oraz ustaleniami kierownictwa i przekazywanie do wiadomości i wykonania otrzymanych poleceń, dyspozycji i aktów normatywnych, 5) dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników, a w szczególności umożliwienie pracownikom kierowanej komórki organizacyjnej uczestnictwa w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, 6) dokonywanie ocen przydatności zawodowej pracowników, w szczególności nowoprzyjętych, 7) opiniowanie doboru obsady osobowej podległej komórki organizacyjnej, wnioskowanie wysokości wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar dla podległych pracowników, 8) prawo żądania od innych komórek organizacyjnych Urzędu materiałów, informacji i opinii potrzebnych do wykonywania zadań, 9) podpisywanie korespondencji o powszechnym charakterze oraz parafowanie pism dotyczących istotnych spraw z zakresu zadań realizowanych w Urzędzie, 10) ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności dla podległych pracowników, 11) powierzanie, w uzasadnionych przypadkach, podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych, nie odjętych zakresami czynności, 12) wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności w pracy pracownika z innych przyczyn Postanowienia 20 mają zastosowanie w odniesieniu do Głównego Księgowego będącego jednocześnie Kierownikiem Działu Finansowo-Księgowego. 2. Obowiązki i uprawnienia Głównego Księgowego PUP określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). 3. Do obowiązków Głównego księgowego należy nadzór i realizacja przepisów ustaw: 1) z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), 2) z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U r., poz. 330 z późn. zm.) 3) z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz z późn. zm.), 4) z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz z późn. zm.), 5) z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), 6) z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Strona 9 z 16 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu

10 7) z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.), 4. W zakresie realizacji zadań merytorycznych Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi. 5. Prowadzenie spraw związanych z wydatkami środków budżetowych PUP, środków Funduszu Pracy oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego Główny Księgowy PUP na podstawie ustaleń z Dyrektorem uzgadnia ze Skarbnikiem lub osobą wyznaczoną przez Skarbnika. Rozdział IV ZAKRES ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Do zakresu podstawowych zadań Centrum Aktywizacji Zawodowej należy w szczególności: 1) opracowywanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 2) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy, 3) udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w Ustawie, 4) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, 5) udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, 6) kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, któremu marszałek województwa zlecił wykonywanie działań aktywizacyjnych, 7) realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, 8) ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych, 9) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy, 10) inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych, 11) opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz organów zatrudnienia, 12) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy, 13) współdziałanie z Powiatowymi Radami Rynku Pracy w zakresie promocji zatrudniania oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy, 14) współpraca z gminami w zakresie upowszechnienia ofert pracy i informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a Ustawy, oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym, 15) współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych, Strona 10 z 16 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu

11 16) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników miedzy państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w szczególności przez: a) realizowanie działań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami województw oraz innymi podmiotami uprawnionymi do realizacji działań sieci EURES, b) realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach trans granicznych EURES na terenie działania tych partnerstw, 17) realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi, 18) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 i art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 19) realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 20) opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania, 21) realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS i FP, 22) inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach prowadzonych przez Urząd, 23) organizacja i realizowanie programów specjalnych, 24) realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego z wojewódzkim urzędem pracy, 25) przetwarzanie informacji o bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemcach zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 26) inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych, 27) monitorowanie realizacji zawartych umów z zakresu zadań CAZ, 28) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości, 29) przygotowanie informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art.46 Ustawy oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w art.76 ust.7a Ustawy, 30) przygotowywanie analiz do odwołań od decyzji z zakresu pracy działu, 31) realizacja zadań w zakresie tworzenia rejestrów centralnych na podstawie art. 4 ust. 4 Ustawy, 32) realizacja zadań w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, 33) przygotowywanie akt do przekazania do składnicy akt, 34) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora. 2. Usługi rynku pracy wykonywane są zgodnie ze szczegółowymi warunkami realizacji, trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy przez urzędy pracy określonymi w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw pracy. 23 Do zakresu podstawowych zadań Działu Finansowo -Księgowego należy w szczególności: 1) przygotowanie projektów budżetu PUP, Strona 11 z 16 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu

12 2) kontrola dyscypliny finansów publicznych, 3) kontrola dyscypliny wydatków z FP, EFS, PFRON, budżetu PUP oraz innych źródeł finansowania, 4) rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych z FP, EFS, PFRON, budżetu PUP oraz innych źródeł finansowania, 5) sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym wniosków o dokonanie refundacji i innych wynikających z Ustawy, 6) windykacja nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy, 7) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości, 8) sporządzanie wniosków o płatność w ramach projektów współfinansowanych z EFS, 9) obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 10) sporządzanie i rozliczanie deklaracji ZUS dotyczącej pracowników PUP oraz rozliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych, 11) współpraca z bankami w zakresie obsługi rachunków bankowych, 12) naliczanie wynagrodzeń dla pracowników, osób wykonujących umowę zlecenie lub dzieło obliczanie, potrącanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, 13) przygotowanie akt do przekazania do składnicy akt, 14) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora. 24 Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. informatyki - statystyki należy: 1) monitorowanie pracy: a) systemów informatycznych, b) użytkowników systemów informatycznych, c) sieci komputerowej. 2) zarządzanie sprzętem komputerowym, 3) sporządzanie statystyki oraz informacji dot. rynku pracy oraz gromadzenie danych statystycznych pochodzących z jednostek zewnętrznych, 4) pełnienie funkcji administratora systemu informatycznego, 5) nadzorowanie korzystania z Internetu, 6) prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, 7) obsługa poczty elektronicznej, 8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Do zakresu zadań Działu Ewidencji i Organizacji z zakresu spraw ewidencyjnych i świadczeń należy w szczególności: 1) informowanie klientów o wymaganych dokumentach niezbędnych do dokonania rejestracji, 2) rejestrowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, 3) zapoznawanie klientów z przepisami wynikającymi z Ustawy, 4) naliczanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia: a) zasiłków dla bezrobotnych, b) stypendiów za staż, szkolenie, podjęcia dalszej nauki, studia podyplomowe, c) dodatku aktywizacyjnego, 5) przygotowywanie decyzji o: Strona 12 z 16 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu

13 a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego i poszukującego pracy, b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawienia prawa do zasiłku,, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów, c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranych świadczeń, o których mowa w 25 ust.1 pkt. 5 lit. c udzielonych z Funduszu Pracy, 6) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, 7) przygotowywanie analiz odwołań od decyzji Starosty, 8) gromadzenie informacji z zakresu obowiązującego prawa, 9) zgłaszanie zarejestrowanych osób bezrobotnych do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz ich wyrejestrowywanie, 10) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i wypłatą dodatków aktywizacyjnych, 11) przetwarzanie informacji o bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemcach zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 12) realizacja zadań w zakresie tworzenia rejestrów centralnych na podstawie art. 4 ust. 4 Ustawy, 13) przygotowywanie akt do przekazania do składnicy akt. 2. Z zakresu zadań organizacyjnych należy: 1) opracowanie projektów: regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy PUP i innych regulaminów, 2) opracowanie planu szkoleń pracowników PUP, 3) organizowanie kursów i szkoleń dla pracowników PUP, 4) prowadzenie spraw składnicy akt, 5) wydawanie zaświadczeń związanych ze stosunkiem pracy pracownikom PUP oraz osobom bezrobotnym na podstawie dokumentów archiwalnych, 6) administrowanie majątkiem PUP, 7) zabezpieczenie pracowników PUP w środki techniczno biurowe, 8) prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby PUP, 9) prowadzenie spraw osobowych pracowników PUP, 10) zarządzanie danymi dotyczącymi składników płac pracowników, 11) kontrola dyscypliny pracy, 12) prowadzenie spraw związanych z przeglądami kadrowymi i ocenami kwalifikacyjnymi, 13) organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów, 14) opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczącej pracowników PUP, 15) obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora, 16) obsługa kancelaryjna PUP, 17) obsługa Powiatowej Rady Rynku Pracy, 18) prowadzenie ewidencji i przechowywanie pełnomocnictw i upoważnień szczególnych, 19) prowadzenie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w PUP. 20) wykonywanie zadań administratora bezpieczeństwa informacji, Strona 13 z 16 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu

14 21) obsługa elektronicznego obiegu dokumentów, 22) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora. Rozdział V Zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych, decyzji i aktów normatywnych Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i finansowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych PUP podpisują: 1) Dyrektor lub Zastępca Dyrektora jako dysponenci lub inne osoby upoważnione przez Dyrektora, 2) Główny Księgowy PUP lub inne osoby upoważnione przez Dyrektora. 2. Szczegółowe zasady obiegu dokumentów ustalone są zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Akty kierownictwa wewnętrznego, zaświadczenia oraz wszelkiego rodzaju korespondencję podpisuje Dyrektor, jego Zastępca lub osoba pisemnie upoważniona, zgodnie z zakresem upoważnienia. 2. Projekt zarządzenia wewnętrznego przygotowuje właściwy rzeczowo kierownik komórki organizacyjnej lub stanowisko pracy. 3. Projekt zarządzenia wymaga opinii Głównego Księgowego, jeżeli występują skutki finansowe, 4. Dział Ewidencji i Organizacji prowadzi rejestr zarządzeń wewnętrznych. 5. Decyzje administracyjne podpisuje Dyrektor, jego Zastępca lub inne osoby upoważnione przez Starostę. Rozdział VI Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków. 2. Informacja o dniach i godzinach przyjmowania klientów w sprawie skarg i wniosków znajduje się w widocznym miejscu w siedzibie Urzędu Pracy. 3. Rejestr skarg i wniosków prowadzi dział ewidencji i organizacji. 4. Kierownicy komórek organizacyjnych: 1) mają obowiązek wszechstronnego wyjaśniania spraw będących przedmiotem skargi lub wniosku, 2) przyjmowania klientów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy. 29 Tryb postępowania w sprawach skarg i wniosków regulują przepisy Kodeksu postępowania Strona 14 z 16 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu

15 administracyjnego (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.). Rozdział VII Organizacja pracy Powiatowego Urzędu Pracy Czas pracy pracowników PUP nie może przekroczyć 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie. 2. Ustala się następujący tygodniowy rozkład czasu pracowników PUP: od poniedziałku do piątku w godz a wszystkie soboty są wolne od pracy. 3. Ustala się czas przyjęć interesantów codziennie od poniedziałku do piątku od godz do Dyrektor może w przypadkach indywidualnych na wniosek pracownika wyrazić zgodę na inny czas pracy z zachowaniem 8 godzinnego dnia pracy i 40 godzinnego tygodnia pracy. Rozdział VIII Postanowienia końcowe Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi PUP rozstrzyga Dyrektor W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 33 Wszelkie zmiany Regulaminu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego przyjęcia. Zarząd w składzie: 1. Ewa Kocemba..., 2. Tadeusz Rycharski..., 3. Jarosław Gęborys..., 4. Bożena Kończak..., 5. Jan Orzechowski.... Strona 15 z 16 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu

16 Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze SCHEMAT ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KAMIENNEJ GÓRZE Dyrektor Zastępca Dyrektora Centrum Aktywizacji Zawodowej Samodzielne Stanowisko Informatyk - Statystyk Dział Ewidencji i Organizacji Dział Finansowo Księgowy Strona 16 z 16 Uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Załącznik do uchwały nr 43/IV/ 2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 marca 2015 r. S T A T U T POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Płock, luty 2015 roku Strona 2 z 6 Rozdział I Przedmiot i zakres działania

Bardziej szczegółowo

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 02.01.2015 r. GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Grodzkiego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. U C H W A Ł A Nr XLIV.407.2014 RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 września 2014 r. Poz. 4458 UCHWAŁA NR LIX/535/2014 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt. 1 i 11, art. 40 ust. 1 i ust. 2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 6609 UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie : uchwalenia statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Kamiennej Górze. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Kamiennej Górze. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 27/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze z dnia 16.09.2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Kamiennej Górze Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE Załącznik do Uchwały Nr XLI/247/06 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE Rozdział I Podstawy prawne działania Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 21 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/420/2014 RADY POWIATU W BOCHNI. z dnia 25 czerwca 2014 roku

Kraków, dnia 21 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/420/2014 RADY POWIATU W BOCHNI. z dnia 25 czerwca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 4083 UCHWAŁA NR XXXIX/420/2014 RADY POWIATU W BOCHNI z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE Rozdział 1 Postanowienia

Załącznik do Uchwały Nr IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE Rozdział 1 Postanowienia UCHWAŁA NR IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 8 stycznia 2015 r.

Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 8 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1) Powiatowy Urząd Pracy zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/391/2006 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 czerwca 2006r.

UCHWAŁA NR XXXIV/391/2006 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 czerwca 2006r. UCHWAŁA NR XXXIV/391/2006 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. Na podstawie art. 12 pkt 11 i art.40

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. O Urzędzie Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Siedzibą PUP jest miasto Biłgoraj, ul. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do uchwały nr 837/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 6134 Or.0007.145.2014 2014-258398 Na podstawie: UCHWAŁA NR 783/LII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 12 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim RADA POWIAT~ w Nowym Dworze MazowlecklrTt ul. Mazowiecka 10 05-\00 Nowy Dwór Mazowiecki Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia?ę...~.\

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest samodzielną powiatową jednostką budŝetową, organizacyjnie wchodzącą w skład powiatowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r.

Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r. Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną działania Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu stanowią w szczególności: 1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie UCHWAŁA Nr 296 /XXV/2006 RADY POWIATU w KOSZALINIE z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koszalinie. Na podstawie art. 20 ust. 2 i art.238 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu Załącznik do uchwały nr XLVIII/519/10 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 października 2010 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/284/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mikołowie

UCHWAŁA NR XLIII/284/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mikołowie UCHWAŁA NR XLIII/284/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mikołowie Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1, art.

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim

STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim z siedzibą w Krośnie Odrzańskim działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLV/342/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31.03. 2010 r. STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Misja Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 1353 Or.0007.14.2014 2014/010659 UCHWAŁA NR 652/XLIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2014 r. Na podstawie: w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r.

Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r. Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oławie. Działając na podstawie art. 12 pkt 8 ppkt i, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U 1 Załącznik do Uchwały Nr 443/XL/2006 Rady Powiatu w Radomiu Z dnia 25 sierpnia 2006 roku. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U Lipiec, 2006 rok 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku

UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku (2010/028021) UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku Na podstawie: - art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe oraz ustawę

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu we Wrześni Nr 338/2006 z dnia 23.01.2006r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI Na

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Przepisy ogólne

Rozdział I. Przepisy ogólne Rozdział I Przepisy ogólne 1 Ramowy Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych, wchodzących w jego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały Nr 208/438/14 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia26 maja 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY W DZIERŻONIOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzierżoniów, 2014r. Rozdział I Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

STATUT. w Nowej Soli

STATUT. w Nowej Soli Załącznik do Uchwały nr XLIII/278/2006 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 02 czerwca 2006 r. STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Nowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRODZISKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRODZISKU MAZOWIECKIM Załącznik do Uchwały Nr. Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia... REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRODZISKU MAZOWIECKIM - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU. Załącznik do Uchwały Nr 48/188/2004 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU. Załącznik do Uchwały Nr 48/188/2004 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU Załącznik do Uchwały Nr 48/188/2004 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 31.05.2004r. Spis treści: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Załącznik do Zarządzenia Nr 04 /2012 Dyrektora PUP z dnia 14.02.2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Siemianowice Śląskie 2012 rok Rozdział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/236/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 25 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/236/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 25 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/236/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nowego Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Bielsku Podlaskim Na podstawie art. 12, pkt. 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PLESZEWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PLESZEWIE z dnia 21.12.2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PLESZEWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE Załącznik do Uchwały Nr 78/2015 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 11 czerwca 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE 11 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI strona:

Bardziej szczegółowo

REGULMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADZIEJOWIE

REGULMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADZIEJOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY RADZIEJÓW REGULMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADZIEJOWIE Radziejów 2004 ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Wieliczce

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Wieliczce Załącznik Do Uchwały Zarządu Powiatu Wielickiego Nr 34/57/07 Z dnia 4 czerwca 2007r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Wieliczce 2007 rok Rozdział I Przepisy ogólne 1 Ramowy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SANOKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 840/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 3 czerwca 2014 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 840/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 3 czerwca 2014 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 840/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 3 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 949/2009. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód

Uchwała Nr 949/2009. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód Uchwała Nr 949/2009 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 1 października 2009r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód Na podstawie art. 36 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku Na podstawie art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 495/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 15 kwietnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 495/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 15 kwietnia 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 495/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 15 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 17, art. 33,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HAJNÓWCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HAJNÓWCE Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 2009 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HAJNÓWCE HAJNÓWKA, 2009 r. Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny powiatowego

Bardziej szczegółowo

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU Załącznik Do Uchwały Nr XXX/330/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU Podstawy prawne działania Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRASNYMSTAWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRASNYMSTAWIE Załącznik do uchwały Nr CXXXV/554/14 Zarządu Powiatu Krasnostawskiego z dnia 8 września 2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRASNYMSTAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Gdańska z dnia.

Uchwała Nr Rady Miasta Gdańska z dnia. Uchwała Nr Rady Miasta Gdańska z dnia. w sprawie nadania statutu Gdańskiemu Urzędowi Pracy Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie. Rozdział I

Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie. Rozdział I Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 571 /2009 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie R e g u l a m i n o r

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Busku Zdroju zwany w dalszej części Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Przepisy Ogólne

Rozdział I. Przepisy Ogólne Rozdział I Przepisy Ogólne 1 Regulamin określa zasady wewnętrznej organizacji, strukturę organizacyjną Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy i zakres działania poszczególnych działów. Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Przepisy Ogólne

Rozdział I. Przepisy Ogólne Rozdział I Przepisy Ogólne 1 Regulamin określa zasady wewnętrznej organizacji, strukturę organizacyjną Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy i zakres działania poszczególnych działów. Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO W TORUNIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO W TORUNIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO W TORUNIU 2 ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu określa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY. OR.0151.1491/09 Z DNIA 31.12.2009r. zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach.

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY. OR.0151.1491/09 Z DNIA 31.12.2009r. zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach. ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY OR.05.49/09 Z DNIA 3.2.2009r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach. Na podstawie art. 36 ust. i art. 92 ust. pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr IV/40/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2007 r. S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE

Załącznik do Uchwały Nr IV/40/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2007 r. S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE Załącznik do Uchwały Nr IV/40/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2007 r. S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE KRAKÓW 2007 rok Statut Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 227 / 2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 marca 2008 roku Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PROSZOWICACH

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PROSZOWICACH STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PROSZOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach utworzony na mocy przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE

WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr II/25/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. (publ. Dz. Urz. Województwa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE Wejherowo 2008 rok (zmieniony Uchwałą Nr III/309/08 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 4 grudnia 2008r. - zmiany z dniem

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LIPNIE

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LIPNIE Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LIPNIE Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie określa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T W O J E W Ó D Z K I E G O. w Opolu. Tekst jednolity

S T A T U T W O J E W Ó D Z K I E G O. w Opolu. Tekst jednolity Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/380/2005. Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2005 r. S T A T U T W O J E W Ó D Z K I E G O U R Z Ę D U P R A C Y w Opolu Tekst jednolity Dział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 465/2011

Zarządzenie Nr 465/2011 Zarządzenie Nr 465/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Oleśnica, czerwiec 2004r.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 15 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/295/14 RADY POWIATU W RYKACH. z dnia 14 listopada 2014 r.

Lublin, dnia 15 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/295/14 RADY POWIATU W RYKACH. z dnia 14 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 15 grudnia 2014 r. Poz. 4405 UCHWAŁA NR LI/295/14 RADY POWIATU W RYKACH z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Urzędu Pracy. w Starogardzie Gdańskim

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Urzędu Pracy. w Starogardzie Gdańskim Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Siemianowice Śląskie 2008 rok SPIS TREŚCI -rozdział I. Przepisy ogólne -rozdział II. Kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy -rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 186/2014 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 27 maja 2014 roku ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU Zwoleń, lipiec 2011r. Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu Wągrowiec, maj 2011 rok Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PYRZYCACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PYRZYCACH 1 Załącznik do uchwały nr 101/2016 Zarządu Powiatu w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PYRZYCACH Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIERADZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIERADZU REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIERADZU Rozdział I 2 Przepisy ogólne 1 Ramowy regulamin organizacyjny powiatowego urzędu pracy określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim Załącznik do Uchwały Nr /2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia./2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim Rozdział l Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Busku Zdroju zwany w dalszej części Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz. 2844 UCHWAŁA NR VIII/120/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz. 2844 UCHWAŁA NR VIII/120/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz. 2844 UCHWAŁA NR VIII/120/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 294 /2008 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2008 roku. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

UCHWAŁA Nr 294 /2008 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2008 roku. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. UCHWAŁA Nr 294 /2008 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

1/ pkt 3) otrzymuje brzmienie: 3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458),

1/ pkt 3) otrzymuje brzmienie: 3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), Załącznik do uchwały Nr 466/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku 1 W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. w OLEŚNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. w OLEŚNIE Załącznik do Uchwały Nr 126/323/14 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30 lipca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w OLEŚNIE 1 Załącznik do Uchwały Nr 126/32314 Zarządu Powiatu w Oleśnie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W P R Z Y S U S Z E

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W P R Z Y S U S Z E R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W P R Z Y S U S Z E Przysucha, październik 2012 r. Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU

STATUT MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Załącznik do Uchwały Nr 84/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku STATUT MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Płock, dnia 31 marca 2015 roku Strona 1 z 6 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do Uchwały nr 340/2014 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 9 lipca 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ŚRODA ŚLĄSKA 2014 r 1 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 293/10 ZARZĄDU POWIATU w MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 31 marca 2010 r.

UCHWAŁA Nr 293/10 ZARZĄDU POWIATU w MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 31 marca 2010 r. UCHWAŁA Nr 293/10 ZARZĄDU POWIATU w MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim Na podstawie art. 36 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/51/9/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

UCHWAŁA NR IV/51/9/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach UCHWAŁA NR IV/51/9/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 15 oraz art. 18 pkt 20 ustawy

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOŚCIERZYNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOŚCIERZYNIE Załącznik do uchwały Nr 55/73/2008 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 23.04.2008 r. uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 125/156/2009 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 30.12.2009r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRUDZIĄDZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRUDZIĄDZU Załącznik do Zarządzenia Nr 245/14 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 lipca 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRUDZIĄDZU ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/395/2014 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/395/2014 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/395/2014 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Busku-Zdroju. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 31/166/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 31/166/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR 31/166/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LUBACZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LUBACZOWIE Załącznik do Uchwały Nr 82/467/2010 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 24 czerwca 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LUBACZOWIE 1 Rozdział I Przepisy ogólne 1 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia Nr OR.020-31/14 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej z dnia 19.05.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo