R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU Zwoleń, lipiec 2011r.

2 Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu zwany dalej regulaminem określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład. 2 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) Wojewodzie należy przez to rozumieć Wojewodę Mazowieckiego, 2) Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Zwoleńskiego, 3) Dyrektorze należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu, 4) Zastępcy należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu, 5) PUP należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu, 6) PRZ należy przez to rozumieć Powiatową Radę Zatrudnienia, 7) Klubie Pracy należy przez to rozumieć Klub Pracy utworzony na terenie działania PUP, 8) EURES należy przez to rozumieć sieć Europejskich Służb Zatrudnienia, 9) CAZ należy przez to rozumieć Centrum Aktywizacji Zawodowej, 10) Ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2008 Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej finansowaną na zasadach finansowania jednostek budżetowych. 2. Siedzibą PUP jest miasto Zwoleń. 3. Zakres właściwości terytorialnej PUP obejmuje obszar powiatu zwoleńskiego tj. gminy: Kazanów, Policzna, Przełyk, Tczów i Zwoleń. 4. Nadzór nad PUP sprawuje Starosta. 2

3 Rozdział II Przedmiot i zakres działania 4 1. Powiatowy Urząd Pracy działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2008 Nr 69 poz. 415 z późn. zm.), 2) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2001 Nr 142 poz z późn. zm.), 3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009 Nr 157 poz z późn. zm.), 4) Ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.1998 Nr 133 poz. 872 z późn. zm.), 5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2010 Nr 214 poz z późn. zm.), 6) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2007 Nr 59 poz. 404 z późn. zm.), 7) Ustawy z dnia 13 lipca 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2010 Nr 80 poz. 526 z późn. zm.), 8) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2008 Nr 223 poz. 1458), 9) Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010 Nr 182 poz ), 10) Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001 Nr 112 poz z późn. zm.), 11) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), 12) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2000 Nr 98 poz z późn. zm.), 13) Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2009 Nr 205 poz z późn. zm.), 14) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.1998 Nr 21 poz. 94 z późn. zm.), 15) Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2010 Nr 51 poz. 307 z późn. zm.), 3

4 16) Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.2009 Nr 175 poz z późn. zm.), 17) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U.2004 Nr 120 poz. 1252), 18) Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.2003 Nr 122 poz z późn. zm.), 19) Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U.2004 Nr 53 poz. 532 z późn. zm.), 20) Ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz.U.2009 Nr 115 poz. 964), 21) Ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz U.2009 Nr 125 poz z późn. zm.), 22) Przepisów wykonawczych do w/w ustaw, 23) Zawartych porozumień z organami, organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, 24) Krajowego Planu Działań na rzecz zatrudnienia, 25) Statutu Powiatowego Urzędu Pracy, 26) Niniejszego regulaminu. 2. Zasady gospodarki finansowej Urzędu regulują przepisy ustawy o finansach publicznych oraz inne ustawy i akty wykonawcze do ustaw, które określają proces gromadzenia, dysponowania i wydatkowania środków publicznych. 3. Zasady wynagradzania pracowników Urzędu określają odrębne przepisy Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy: 1) opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach, 2) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy, 3) udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie, 4

5 4) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, 5) udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową, 6) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy, 7) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy, 8) inicjowanie i wspieranie metodyczne tworzenia klubów pracy działających w innych niż powiatowy urząd pracy instytucjach i organizacjach, 9) inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych, 10) opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia, 11) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy, 12) współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy, 13) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów, 14) współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych oraz innych zasobów informacji dotyczących lokalnego rynku pracy przydatnych w poszukiwaniu pracy, 15) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia, 16)wydawanie decyzji o: a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego, b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów, 5

6 c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy, d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46, oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w art. 76 ust. 7a ustawy, 17) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 8 lit. c ustawy, 18) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c ustawy, w szczególności przez: a) realizowanie zadań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami województw, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, b) realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na terenie działania tych partnerstw, 19) realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi, 20) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca, 21) organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy, 22) opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania, 23) realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy, 24) organizacja i realizowanie programów specjalnych, 25) udostępnianie informacji o osobach zarejestrowanych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie, innym instytucjom 6

7 rynku pracy lub podmiotom, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz innym podmiotom publicznym albo podmiotom nie będącym podmiotami publicznymi, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, 26) współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy, 27)inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych. 2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy. 6 Przy realizacji zadań PUP współdziała z radami zatrudnienia, organami samorządów terytorialnych, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych, instytucjami szkoleniowymi, instytucjami dialogu społecznego, instytucjami partnerstwa lokalnego oraz innymi instytucjami rynku pracy. Rozdział III ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy 7 1. Całokształtem działalności PUP kieruje - zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa - Dyrektor i ponosi za nią pełną odpowiedzialność przed Starostą. 2. Dyrektor reprezentuje Urząd na zewnątrz. 3. Dyrektora PUP powołuje i odwołuje Starosta w drodze konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Starosta w stosunku do Dyrektora PUP wykonuje czynności ze stosunku pracy. 5. Dyrektor PUP realizuje zadania określone w 5 niniejszego regulaminu na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę i odpowiada za ich prawidłową realizację. 7

8 6. Dyrektor PUP przedstawia Staroście i Powiatowej Radzie Zatrudnienia roczną informację o sytuacji na lokalnym rynku pracy. 7. Dyrektor PUP składa Staroście i Powiatowej Radzie Zatrudnienia roczne sprawozdanie z działalności PUP. 8. Dyrektor PUP w stosunku do swego Zastępcy i pracowników PUP wykonuje czynności ze stosunku pracy. 9. Podczas nieobecności Dyrektora PUP kierownictwo sprawuje Zastępca Dyrektora PUP. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora PUP. 10. Głównego Księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor PUP. 11. Pracowników PUP zatrudnia i zwalania Dyrektor PUP. 12. W indywidualnych sprawach w zakresie określonym upoważnieniem Starosty decyzje administracyjne wydają: 1) Dyrektor PUP, 2) Zastępca Dyrektora PUP, 3) pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora PUP. Rozdział IV Komórki organizacyjne Powiatowego Urzędu Pracy 8 1. W PUP tworzone są następujące komórki organizacyjne: 1) Centrum Aktywizacji Zawodowej, 2) wieloosobowe stanowiska pracy, 3) samodzielne stanowiska pracy. 2. O ilości utworzonych samodzielnych stanowisk pracy decyduje Dyrektor w oparciu o posiadane etaty. 3. W celu realizacji określonych zadań w Urzędzie Dyrektor może powołać zespoły i komisje zadaniowe. 4. Dyrektor ma prawo łączyć zadania przewidziane w schemacie organizacyjnym dla wielu stanowisk - w jedno. 9 8

9 1. Centrum Aktywizacji Zawodowej jest wyodrębnioną i wyspecjalizowaną komórką organizacyjną obejmująca podstawowe usługi rynku pracy realizowane zgodnie ze standardami usług rynku pracy oraz instrumenty rynku pracy. 2. Zastępca Dyrektora sprawuje jednocześnie funkcję Kierownika CAZ. W czasie jego nieobecności CAZ-em kieruje wyznaczona przez niego osoba. 10 Wieloosobowe stanowiska pracy tworzy się w przypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki nieuzasadniającego powołania większej komórki organizacyjnej. 11 Samodzielne stanowisko pracy jest najmniejszą komórką organizacyjną. 12 Wewnętrzna organizacja każdej komórki organizacyjnej obejmuje: 1) zakres działania, określony w regulaminie organizacyjnym, 2) zakresy zadań pracowników. Rozdział V Struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy. 13 W Powiatowym Urzędzie Pracy tworzy się następujące komórki organizacyjne: 1) Centrum Aktywizacji Zawodowej - symbol CAZ, 2) Wieloosobowe Stanowisko ds. Finansowo-Księgowych - symbol PUP.I, 3) Wieloosobowe Stanowisko ds. Informacji, Ewidencji i Świadczeń - symbol PUP.II, 4) Wieloosobowe Stanowisko ds. Organizacyjnych i Administracyjnych - symbol PUP.III, 5) Samodzielne Stanowisko ds. Programów - symbol PUP.IV Dyrektor PUP kieruje następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu: 9

10 1) Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Organizacyjnych i Administracyjnych, 2) Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Finansowo-Księgowych 2. Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy kieruje następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu: 1) Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Informacji, Ewidencji i Świadczeń, 2) Centrum Aktywizacji Zawodowej, 3) Samodzielnym Stanowiskiem ds. Programów. 3. Główny Księgowy PUP kieruje Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Finansowo- Księgowych w skład którego wchodzą: 1) Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej, 2) Stanowisko ds. Obsługi Funduszy. 4. Zakres działania Głównego Księgowego określają odrębne przepisy. 5. Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych określa Rozdział VI niniejszego Regulaminu. 6. Szczegółową strukturę organizacyjną PUP z podziałem na stanowiska określa schemat będący załącznikiem Nr 1 do Regulaminu. 15 Do kompetencji Dyrektora PUP należy w szczególności: 1) promocja usług Urzędu i dbałość o jego rozwój, 2) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. Nr 69 poz. 415), 3) planowanie i realizacja wydatków zgodnie z planem finansowym Urzędu, 4) planowanie i finansowanie zadań ze środków Funduszu Pracy oraz realizacja projektów unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 5) zatrudnianie, ocenianie i wynagradzanie pracowników PUP oraz powołanie i odwołanie Zastępcy Dyrektora, 6) prowadzenie polityki rozwoju kadr w Urzędzie, 7) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu, 8) wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych i decyzji administracyjnych, 9) sprawowanie nadzoru nad merytoryczną realizacją zadań podległych komórek organizacyjnych oraz koordynowanie ich działania, 10)planowanie, wyznaczanie kierunków działania i organizacji pracy, 11) współpraca z organami samorządów terytorialnych, Powiatową Radą Zatrudnienia, instytucjami szkoleniowymi, szkołami i ośrodkami pomocy społecznej, 10

11 12) wspieranie dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego, 13) akceptowanie inicjowanych projektów, programów i przedsięwzięć Urzędu związanych z aktywizacją lokalnego rynku pracy, 14) wnioskowanie o zmianę przepisów regulujących działalność Urzędu, a w szczególności opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, 15)wykonywanie innych zadań ustawowych lub zleconych do wykonania przez Starostę. 16 Do kompetencji Zastępcy Dyrektora PUP należy: 1) planowanie i wytyczanie kierunków działania pionu działań aktywnych w PUP, w tym realizacja zadań związanych z podstawowymi usługami rynku pracy, 2) sprawowanie nadzoru nad merytoryczną realizacją zadań podległych komórek organizacyjnych oraz koordynowanie ich działań. 3) podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, 4) przygotowywanie propozycji działań PUP w ramach Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy stanowiącego część Powiatowej Strategii rozwiązywania problemów społecznych, 5) przedkładanie Dyrektorowi PUP informacji i wniosków wynikających z analizy sytuacji na rynku pracy, 6) wnioskowanie do Dyrektora PUP w sprawach: kreowania polityki aktywnej instytucjonalnej obsługi rynku pracy na terenie powiatu, propozycji planu wydatkowania środków Funduszu Pracy i Funduszy Strukturalnych, propozycji awansów, przeszeregowań, nagród i kar dla podległych pracowników, 7) prowadzenie szkoleń dla podległych pracowników oraz przedkładanie propozycji szkoleniowych przeznaczonych dla konkretnych pracowników z uwzględnieniem polityki rozwoju kadr w Urzędzie, 8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora PUP. 17 Do kompetencji Głównego Księgowego należy w szczególności: 1) organizowanie pracy w podległych komórkach organizacyjnych, 11

12 2) realizacja obowiązków i uprawnień określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2009r. Nr 157 poz z późn. zm) oraz ustawie z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r Nr 152 poz z późn.zm.), 3) realizacja zasad polityki rachunkowości Urzędu, 4) podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji na podstawie upoważnień i pełnomocnictw Starosty i Dyrektora, 5) planowanie środków budżetowych, funduszy celowych oraz innych funduszy, 6) dbałość o kondycję ekonomiczną PUP, 7) kontrola dyscypliny finansów publicznych, 8) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz w zakresie powierzonych kompetencji i upoważnień, 9) zapoznawanie podległych pracowników z zadaniami Stanowiska ds. Finansowo-Księgowych, 10) dbałość o rozwój zawodowy pracowników, a w szczególności umożliwianie pracownikom uczestniczenia w szkoleniach, 11)kontrola pracy i dokonywanie okresowych ocen przydatności zawodowej pracowników, 12)wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora. Rozdział VI Zakres Zadań Komórek Organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy Centrum Aktywizacji Zawodowej realizuje zadania w zakresie usług rynku pracy (pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacja szkoleń) oraz Instrumentów Rynku Pracy (w tym: prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, przygotowanie zawodowe, prace społecznie użyteczne, udzielanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy i inne wymienione w ustawie). 2. Do podstawowego zakresu działania Centrum Aktywizacji Zawodowej symbol CAZ należy: 1) opracowywanie i realizacja programów specjalnych, 2) aktywny udział w opracowywaniu i realizacji programów pilotażowych, 12

13 3) współpraca w opracowywaniu i realizacji programów i projektów z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej finansowanych ze środków unijnych oraz innych funduszy celowych, 4) promocja usług i instrumentów realizowanych przez CAZ, 5) analiza informacji niezbędnych do oceny sytuacji na rynku pracy, pozwalających na opracowanie planów działania w zakresie pośrednictwa, tworzenie baz danych, 6) kierowanie do pracy bezrobotnych, poszukujących pracy, w tym osób niepełnosprawnych, 7) podejmowanie i utrzymywanie kontaktu z pracodawcami, 8) pozyskiwanie i przyjmowanie ofert pracy od pracodawców, 9) upowszechnianie i realizacja ofert pracy, 10) udzielenie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia poprzez dobór właściwej usługi, 11) przedstawianie bezrobotnemu lub poszukującemu pracy propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy oferowanej przez urząd, 12) przedstawianie bezrobotnemu lub poszukującemu pracy możliwości pomocy wobec braku propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 13) podejmowanie i utrzymywanie kontaktu z bezrobotnym lub poszukującym pracy, 14) opracowywanie i realizacja indywidualnych planów działania dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, 15) organizacja targów i giełd pracy, 16) opiniowanie wniosków o sfinansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego poza miejscem stałego zamieszkania w związku ze skierowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy, 17) opiniowanie wniosków o sfinansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy, 18) informowanie bezrobotnych lub poszukujących pracy o możliwościach zatrudnienia, warunkach życia i pracy oraz sytuacji na rynkach pracy w kraju oraz państwach UE/ EOG, 13

14 19) informowanie pracodawców z kraju o możliwościach zatrudnienia bezrobotnych lub poszukujących pracy z państw UE/EOG, 20) prowadzenie międzynarodowego pośrednictwa pracy dla pracodawcy z kraju, zainteresowanego rekrutacją kandydatów z państw UE/EOG, 21) prowadzenie międzynarodowego pośrednictwa pracy dla pracodawcy z państwa UE/EOG, zainteresowanego rekrutacją kandydatów z kraju, 22) udzielanie porad indywidualnych bezrobotnemu lub poszukującemu pracy ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, 23) udzielanie informacji zawodowych bezrobotnemu lub poszukującemu pracy o możliwościach korzystania z zasobów informacji zawodowej, dostępnych w Urzędzie, 24) udzielanie porad i informacji zawodowych grupie bezrobotnych lub poszukujących pracy, 25) udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, 26) udzielanie pomocy pracodawcom we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych, 27) kierowanie w uzasadnionych przypadkach osób bezrobotnych, osób pobierających rentę szkoleniową na badania lekarskie mające na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu, 28) badanie zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia, 29) sporządzanie listy zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy, 30) sporządzanie wykazu potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy, 31) sporządzanie i upowszechnianie planu szkoleń, 32) kwalifikowanie i kierowanie na szkolenia grupowe zgodnie z planem szkoleń, 33) kwalifikowanie i kierowanie na szkolenia osób uprawnionych do rent szkoleniowych oraz osób niepełnosprawnych, 34) kierowanie osób bezrobotnych i innych uprawnionych na szkolenia indywidualne, 35) opiniowanie wniosków bezrobotnych i innych uprawnionych osób o sfinansowanie studiów podyplomowych, 14

15 36) kierowanie bezrobotnych i innych uprawnionych osób, na ich wniosek na egzaminy umożliwiające uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych, oraz pomoc tym osobom w postępowaniu mającym na celu uzyskanie przez nie licencji niezbędnych do wykonania danego zawodu, 37) prowadzenie szkoleń z umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, 38) prowadzenie zajęć aktywizacyjnych, 39) tworzenie dostępu do informacji i elektronicznych baz danych, 40)ustalanie we współpracy z odpowiednimi komórkami Urzędu kierunków aktywizacji subsydiowanej realizowanej na lokalnym rynku pracy, 41)organizowanie prac interwencyjnych, robot publicznych, staży i przygotowania zawodowego oraz realizacja innych instrumentów rynku pracy określonych w ustawie, 42)prowadzenie dokumentacji i przygotowanie do finansowego rozliczenia i oceny wyżej wymienionych instrumentów rynku pracy, 43)organizowanie akcji promocyjnych oraz imprez propagujących aktywność na rynku pracy, 44)przyznawanie bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, 45)refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 46)refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, 47)kontrola i ocenianie efektów realizowanych programów aktywizacyjnych, 48)sporządzanie sprawozdań i analiz zbiorczych. 19 Do zakresu zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Organizacyjnych i Administracyjnych należy: 1) opracowywanie projektów regulaminów organizacyjnych Urzędu, 2) opracowywanie regulaminu pracy Urzędu, 3) projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w Urzędzie, 4) opracowywanie projektów planów pracy, 5) opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora, 15

16 6) prowadzenie rejestru wydanych pracownikom upoważnień oraz monitorowanie ich, 7) prowadzenie spraw kadrowych, 8) organizowanie praktyk zawodowych uczniom i studentom, 9) organizowanie kursów, szkoleń i kształcenia pracowników, 10)obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 11) opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, 12)opracowanie harmonogramu kontroli, 13)prowadzenie kontroli w zakresie wykonywania zadań ustawowych, 14)prowadzenie kontroli planowych i doraźnych, 15)administrowanie siecią komputerową, bazami danych i stroną internetową Urzędu, 16) nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu komputerowego, 17)nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania, 18)tworzenie bazy danych statystycznych, 19)przygotowywanie raportów, 20) przygotowywanie informacji zbiorczej dla potrzeb rozliczeniowych, statystycznych, kontrolnych oraz ułatwiających diagnozowanie rynku pracy, 21) przygotowywanie statystyk i analiz, 22) archiwizacja dokumentów dotyczących bezrobotnych, 23)archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem Urzędu, 24)administrowanie majątkiem Urzędu, 25)zabezpieczenie pracowników Urzędu w środki techniczno biurowe, 26)prowadzanie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby Urzędu, 27)obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora Urzędu, 28)obsługa kancelaryjna Urzędu, 29)gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora Urzędu, 30)zaopatrzenie i rozdysponowanie środków rzeczowych, 31)zaopatrzenie w materiały i sprzęt biurowy, 32)zaopatrzenie w środki trwałe, 33)konserwacja i remonty środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, 34) regulacja spraw transportu w Urzędzie oraz uzgadnianie dyspozycji wyjazdów z Dyrektorem lub Zastępcą Dyrektora, 35) prowadzenie spraw związanych z BHP i Ppoż., 36)wykonywanie usług poligraficznych, 16

17 37)unifikowanie informacji wizualnej w Urzędzie, 38) przygotowywanie projektów formularzy, ulotek oraz innych druków, wykorzystywanych w bieżącej działalności Urzędu lub jego promocji. 39)utrzymanie czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez PUP, 40)otwieranie i zamykanie Urzędu, 41)nadzór nad systemem alarmowym, 42)nadzór nad kotłownią Urzędu. 20 Do zakresu zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Finansowo-Księgowych należy: 1) opracowywanie projektów planów finansowych Urzędu, Funduszu Pracy i innych funduszy, 2) sprawozdawczość budżetowa i kontrola dyscypliny budżetowej, 3) rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych, Funduszu Pracy i innych funduszy, 4) obsługa rachunkowa Urzędu i Funduszu Pracy, 5) przygotowywanie analiz, sprawozdań i raportów dotyczących realizacji planów finansowych Urzędu, Funduszu Pracy i innych funduszy, 6) realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 7) prowadzenie windykacji wierzytelności Funduszu Pracy i innych funduszy, 8) rozliczanie projektów unijnych. 21 Do zakresu zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Informacji, Ewidencji i Świadczeń należy w szczególności: 1) rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy, 2) udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących zadań Urzędu, praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy oraz udostępnianie interesantom informacji w formie broszur, ulotek, biuletynów i innych materiałów informacyjnych, 3) współpraca z pracodawcami w zakresie rejestracji osób zwalnianych z przyczyn niedotyczących pracowników, 17

18 4) wprowadzanie danych do systemu informatycznego, 5) aktualizacja danych dotyczących zmian w sytuacji bezrobotnego, 6) realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 7) przygotowywanie list wypłat zasiłków dla osób bezrobotnych oraz innych świadczeń wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 8) przygotowywanie projektów decyzji, 9) przygotowywanie projektów zaświadczeń o rejestracji, 10)przygotowywanie projektów zaświadczeń o okresach rejestracji i wysokości wypłaconych zasiłków dla potrzeb kapitału początkowego, 11)drukowanie i wydawanie PIT-ów, 12) udzielanie odpowiedzi na korespondencję wpływającą do Stanowiska ds. Informacji, Ewidencji i Świadczeń, 13)obsługa poczty elektronicznej w zakresie obsługi interesantów, 14) udzielanie uprawnionym instytucjom informacji o zarejestrowanych osobach, 15)współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej, 16) potwierdzanie legitymacji ubezpieczeniowych w dniu rejestracji i przygotowanie projektów zaświadczeń potwierdzających uprawnienia do korzystania z bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego, 17) przyjmowanie wniosków bezrobotnych w dniu rejestracji o zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny, 18)wyłączanie bezrobotnych z ewidencji, 19) przygotowywanie dokumentów bezrobotnych do wysyłki do innych urzędów pracy, 20) przygotowywanie projektów decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń, 21) archiwizacja dokumentów dotyczących bezrobotnych i związanych z funkcjonowaniem Stanowiska ds. Informacji, Ewidencji i Świadczeń. 22 Do zakresu zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Programów należy inicjowanie, przygotowanie i realizowanie programów rynku pracy finansowanych z Funduszu 18

19 Pracy oraz innych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których podstawą są odrębne umowy lub porozumienia, w tym: 1) uczestnictwo w pracach zespołu projektowego, 2) przedstawianie propozycji realizacji programów/projektów przy wykorzystaniu analizy rynku pracy, 3) sporządzanie wniosków programów/projektów, 4) przygotowywanie i prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej o realizowanych projektach, 5) koordynacja, nadzór oraz monitoring, 6) ewaluacja programów/projektów. 23 Wykaz zadań szczegółowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych zawarto w zakresach czynności pracowników. ROZDZIAŁ VII Zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych, decyzji i aktów normatywnych Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Urzędu podpisuje: 1) Dyrektor Urzędu lub Zastępca Dyrektora Urzędu, 2) Główny Księgowy. 2. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów księgowych ustalone są odrębną instrukcją Akty normatywne, decyzje administracyjne oraz wszelkiego rodzaju korespondencję podpisuje Dyrektor PUP lub Zastępca Dyrektora PUP. 19

20 2. Pracownicy przygotowujący projekty pism, decyzji administracyjnych i innych opracowań parafują je swoim podpisem na kopii umieszczonym na końcu tekstu z lewej strony. 3. Podpisu Dyrektora PUP z kontrasygnatą Głównego Księgowego PUP wymagają: 1) umowy cywilno prawne finansowane ze środków budżetu Urzędu, 2) inne dokumenty, na podstawie odrębnych przepisów. 4. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów i pism określa Instrukcja Kancelaryjna Urzędu. Rozdział VIII Organizacja pracy Powiatowego Urzędu Pracy Czas pracy pracowników PUP nie może przekroczyć 40 godzin tygodniowo 8 godzin dziennie. 2. Ustala się następujący tygodniowy rozkład czasu pracy pracowników PUP od poniedziałku do piątku w godz Czas pracy sprzątaczki ustala się w godz Ustala się czas przyjęć interesantów od godziny Dyrektor lub jego Zastępca przyjmują interesantów w ramach skargi i wniosków od poniedziałku do piątku w godz. od 8 00 do Dyrektor PUP może w przypadkach indywidualnych, na wniosek pracownika wyrazić zgodę na inny czas pracy z zachowaniem 8-godzinnego dnia pracy i 40- godzinnego tygodnia pracy, 6. Dyrektor PUP może w uzasadnionych przypadkach ustalić inny niż wymieniony w ust. 1 i 2 czas pracy Urzędu z zachowaniem 8-godzinnego dnia pracy i 40- godzinnego tygodnia pracy. 27 Pracownicy PUP zobowiązani są potwierdzać swoje przybycie do pracy przez podpisanie listy obecności. Rozdział IX 20

21 Postanowienia końcowe 28 Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi rozstrzyga Dyrektor PUP. 29 Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Powiatu w Zwoleniu. 21

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Załącznik do uchwały nr 43/IV/ 2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 marca 2015 r. S T A T U T POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Płock, luty 2015 roku Strona 2 z 6 Rozdział I Przedmiot i zakres działania

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE Załącznik do Uchwały Nr XLI/247/06 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE Rozdział I Podstawy prawne działania Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim RADA POWIAT~ w Nowym Dworze MazowlecklrTt ul. Mazowiecka 10 05-\00 Nowy Dwór Mazowiecki Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia?ę...~.\

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 6609 UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie : uchwalenia statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1) Powiatowy Urząd Pracy zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r.

Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r. Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLV/342/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31.03. 2010 r. STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Misja Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do uchwały nr 837/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie

Bardziej szczegółowo

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 02.01.2015 r. GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Grodzkiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/391/2006 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 czerwca 2006r.

UCHWAŁA NR XXXIV/391/2006 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 czerwca 2006r. UCHWAŁA NR XXXIV/391/2006 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. Na podstawie art. 12 pkt 11 i art.40

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. U C H W A Ł A Nr XLIV.407.2014 RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE Rozdział 1 Postanowienia

Załącznik do Uchwały Nr IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE Rozdział 1 Postanowienia UCHWAŁA NR IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest samodzielną powiatową jednostką budŝetową, organizacyjnie wchodzącą w skład powiatowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 września 2014 r. Poz. 4458 UCHWAŁA NR LIX/535/2014 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim

STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim z siedzibą w Krośnie Odrzańskim działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku

UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku (2010/028021) UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku Na podstawie: - art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie UCHWAŁA Nr 296 /XXV/2006 RADY POWIATU w KOSZALINIE z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koszalinie. Na podstawie art. 20 ust. 2 i art.238 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe oraz ustawę

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu Załącznik do uchwały nr XLVIII/519/10 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 października 2010 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 1353 Or.0007.14.2014 2014/010659 UCHWAŁA NR 652/XLIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2014 r. Na podstawie: w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 21 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/420/2014 RADY POWIATU W BOCHNI. z dnia 25 czerwca 2014 roku

Kraków, dnia 21 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/420/2014 RADY POWIATU W BOCHNI. z dnia 25 czerwca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 4083 UCHWAŁA NR XXXIX/420/2014 RADY POWIATU W BOCHNI z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W P R Z Y S U S Z E

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W P R Z Y S U S Z E R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W P R Z Y S U S Z E Przysucha, październik 2012 r. Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. O Urzędzie Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Siedzibą PUP jest miasto Biłgoraj, ul. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 8 stycznia 2015 r.

Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 8 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt. 1 i 11, art. 40 ust. 1 i ust. 2

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U 1 Załącznik do Uchwały Nr 443/XL/2006 Rady Powiatu w Radomiu Z dnia 25 sierpnia 2006 roku. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U Lipiec, 2006 rok 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r.

Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r. Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oławie. Działając na podstawie art. 12 pkt 8 ppkt i, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Przepisy ogólne

Rozdział I. Przepisy ogólne Rozdział I Przepisy ogólne 1 Ramowy Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych, wchodzących w jego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/284/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mikołowie

UCHWAŁA NR XLIII/284/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mikołowie UCHWAŁA NR XLIII/284/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mikołowie Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1, art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 6134 Or.0007.145.2014 2014-258398 Na podstawie: UCHWAŁA NR 783/LII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 12 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HAJNÓWCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HAJNÓWCE Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 2009 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HAJNÓWCE HAJNÓWKA, 2009 r. Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny powiatowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu we Wrześni Nr 338/2006 z dnia 23.01.2006r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRODZISKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRODZISKU MAZOWIECKIM Załącznik do Uchwały Nr. Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia... REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRODZISKU MAZOWIECKIM - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną działania Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu stanowią w szczególności: 1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/236/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 25 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/236/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 25 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/236/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nowego Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Bielsku Podlaskim Na podstawie art. 12, pkt. 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 186/2014 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 27 maja 2014 roku ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PLESZEWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PLESZEWIE z dnia 21.12.2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PLESZEWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE Załącznik do Uchwały Nr 78/2015 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 11 czerwca 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE 11 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI strona:

Bardziej szczegółowo

REGULMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADZIEJOWIE

REGULMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADZIEJOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY RADZIEJÓW REGULMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADZIEJOWIE Radziejów 2004 ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LIPNIE

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LIPNIE Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LIPNIE Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie określa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY. OR.0151.1491/09 Z DNIA 31.12.2009r. zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach.

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY. OR.0151.1491/09 Z DNIA 31.12.2009r. zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach. ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY OR.05.49/09 Z DNIA 3.2.2009r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach. Na podstawie art. 36 ust. i art. 92 ust. pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 465/2011

Zarządzenie Nr 465/2011 Zarządzenie Nr 465/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT. w Nowej Soli

STATUT. w Nowej Soli Załącznik do Uchwały nr XLIII/278/2006 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 02 czerwca 2006 r. STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Nowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 840/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 3 czerwca 2014 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 840/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 3 czerwca 2014 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 840/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 3 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO W TORUNIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO W TORUNIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO W TORUNIU 2 ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu określa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 227 / 2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 marca 2008 roku Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU. Załącznik do Uchwały Nr 48/188/2004 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU. Załącznik do Uchwały Nr 48/188/2004 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU Załącznik do Uchwały Nr 48/188/2004 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 31.05.2004r. Spis treści: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 15 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/295/14 RADY POWIATU W RYKACH. z dnia 14 listopada 2014 r.

Lublin, dnia 15 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/295/14 RADY POWIATU W RYKACH. z dnia 14 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 15 grudnia 2014 r. Poz. 4405 UCHWAŁA NR LI/295/14 RADY POWIATU W RYKACH z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku Na podstawie art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRASNYMSTAWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRASNYMSTAWIE Załącznik do uchwały Nr CXXXV/554/14 Zarządu Powiatu Krasnostawskiego z dnia 8 września 2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRASNYMSTAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Załącznik do Zarządzenia Nr 04 /2012 Dyrektora PUP z dnia 14.02.2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Siemianowice Śląskie 2012 rok Rozdział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Wieliczce

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Wieliczce Załącznik Do Uchwały Zarządu Powiatu Wielickiego Nr 34/57/07 Z dnia 4 czerwca 2007r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Wieliczce 2007 rok Rozdział I Przepisy ogólne 1 Ramowy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Kamiennej Górze. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Kamiennej Górze. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 27/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze z dnia 16.09.2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Kamiennej Górze Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Oleśnica, czerwiec 2004r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WIERUSZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WIERUSZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WIERUSZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie, określa zasady wewnętrznej organizacji oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 249/2014 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 10 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr 249/2014 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. Uchwała Nr 249/2014 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Busku Zdroju zwany w dalszej części Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Siemianowice Śląskie 2008 rok SPIS TREŚCI -rozdział I. Przepisy ogólne -rozdział II. Kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy -rozdział

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz. 2844 UCHWAŁA NR VIII/120/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz. 2844 UCHWAŁA NR VIII/120/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz. 2844 UCHWAŁA NR VIII/120/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KŁOBUCKU (tekst jednolity)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KŁOBUCKU (tekst jednolity) REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KŁOBUCKU (tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

1/ pkt 3) otrzymuje brzmienie: 3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458),

1/ pkt 3) otrzymuje brzmienie: 3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), Załącznik do uchwały Nr 466/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku 1 W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim Załącznik do Uchwały Nr /2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia./2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim Rozdział l Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT. POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w LIMANOWEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne 1

STATUT. POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w LIMANOWEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/306/06 Rady Powiatu Limanowskiego STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w LIMANOWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej zwany dalej Urzędem jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu Wągrowiec, maj 2011 rok Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRUDZIĄDZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRUDZIĄDZU Załącznik do Zarządzenia Nr 245/14 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 lipca 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRUDZIĄDZU ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Gdańska z dnia.

Uchwała Nr Rady Miasta Gdańska z dnia. Uchwała Nr Rady Miasta Gdańska z dnia. w sprawie nadania statutu Gdańskiemu Urzędowi Pracy Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 495/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 15 kwietnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 495/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 15 kwietnia 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 495/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 15 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 17, art. 33,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HRUBIESZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HRUBIESZOWIE Załącznik do uchwały Nr 245/2013 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 15 listopada 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HRUBIESZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN RGANIZACYJNY PWIATWEG URZĘDU PRACY W EłKU Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie. Rozdział I

Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie. Rozdział I Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 571 /2009 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie R e g u l a m i n o r

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE Wejherowo 2008 rok (zmieniony Uchwałą Nr III/309/08 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 4 grudnia 2008r. - zmiany z dniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 293/10 ZARZĄDU POWIATU w MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 31 marca 2010 r.

UCHWAŁA Nr 293/10 ZARZĄDU POWIATU w MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 31 marca 2010 r. UCHWAŁA Nr 293/10 ZARZĄDU POWIATU w MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim Na podstawie art. 36 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

STATUT. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Załącznik Do uchwały nr XVI/268/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r. STATUT Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU Załącznik Do Uchwały Nr XXX/330/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU Podstawy prawne działania Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały Nr 208/438/14 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia26 maja 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY W DZIERŻONIOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzierżoniów, 2014r. Rozdział I Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOŚCIERZYNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOŚCIERZYNIE Załącznik do uchwały Nr 55/73/2008 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 23.04.2008 r. uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 125/156/2009 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 30.12.2009r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PROSZOWICACH

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PROSZOWICACH STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PROSZOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach utworzony na mocy przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim. Rozdział l Postanowienia ogólne

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim. Rozdział l Postanowienia ogólne Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim Rozdział l Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr XXXVII/283/2014 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 18 czerwca 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PYRZYCACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PYRZYCACH 1 Załącznik do uchwały nr 101/2016 Zarządu Powiatu w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PYRZYCACH Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JĘDRZEJOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JĘDRZEJOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2014 Dyrektora PUP z dnia 01.07.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JĘDRZEJOWIE ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Ramowy regulamin organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Nr...'3«i.U/.«l«Z dnia tój^^.«i'?ś! '2»ś I?J?r REGULAMIN ORGANIZACYJNY PSZCZYNA, 2010 ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE

WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr II/25/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. (publ. Dz. Urz. Województwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Przepisy Ogólne

Rozdział I. Przepisy Ogólne Rozdział I Przepisy Ogólne 1 Regulamin określa zasady wewnętrznej organizacji, strukturę organizacyjną Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy i zakres działania poszczególnych działów. Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Przepisy Ogólne

Rozdział I. Przepisy Ogólne Rozdział I Przepisy Ogólne 1 Regulamin określa zasady wewnętrznej organizacji, strukturę organizacyjną Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy i zakres działania poszczególnych działów. Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Busku Zdroju zwany w dalszej części Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LUBACZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LUBACZOWIE Załącznik do Uchwały Nr 82/467/2010 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 24 czerwca 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LUBACZOWIE 1 Rozdział I Przepisy ogólne 1 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KUTNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KUTNIE Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Kutnowskiego Nr 465/211/2009 z dnia 9 grudnia 2009r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KUTNIE Kutno 2009 Rozdział l Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią, dnia 14 września 2017r. str. 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 949/2009. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód

Uchwała Nr 949/2009. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód Uchwała Nr 949/2009 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 1 października 2009r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód Na podstawie art. 36 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SANOKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do Uchwały nr 340/2014 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 9 lipca 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ŚRODA ŚLĄSKA 2014 r 1 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T W O J E W Ó D Z K I E G O. w Opolu. Tekst jednolity

S T A T U T W O J E W Ó D Z K I E G O. w Opolu. Tekst jednolity Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/380/2005. Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2005 r. S T A T U T W O J E W Ó D Z K I E G O U R Z Ę D U P R A C Y w Opolu Tekst jednolity Dział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 95/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2013 r.

Zarządzenie nr 95/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2013 r. Zarządzenie nr 95/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 1041/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 października 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo