i)! Odbiorca*Końcowy*SME* siębiorcą,!którego!roczny!przychód!nie!przekracza!10!mln!pln!.! j)!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "i)! Odbiorca*Końcowy*SME* *Odbiorca!Końcowy!będący!małym!lub!średnim!przed@ siębiorcą,!którego!roczny!przychód!nie!przekracza!10!mln!pln!.! j)!"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Axpo Polska sp. z o.o. z siedzibąwwarszawiewzakresiezawieraniaumówzakupugwarancjipochodzenia oraz Sprzedaży Polskich Gwarancji Pochodzenia za pośrednictwem platformy https://zielonaplatforma.pl 1. Postanowieniaogólne NiniejszyRegulaminokreśla: a) dzibąwwarszawiezapośrednictwemstronyinternetowejzielonaplatforma.pl, b) niczną, c) warunki zawierania i rozwiązywania Umów o Świadczenie Usług Drogą niczną, d) sposóbskładaniaorazzatwierdzaniaofertzakupugwarancjipochodzenia, e) warunkisprzedażygwarancjipochodzeniazapomocąplatformy, f) sposóbskładaniaorazzatwierdzaniazamówieńnapolskiegwarancjepochodzenia orazwarunkisprzedaży, g) proceduręreklamacyjną. 2. Definicje DefinicjezawartewRegulaminiemająnastępująceznaczenie: a) BM czychudostępnionychzapomocąplatformy.bmtobluemediaspółkaakcyjnaz wpisanadorejestrukrajowychinstytucjipłatniczychpodnumeremip17/201. b) Cennik dokumentzamieszczonynaplatformie,wktórymznajdująsięaktualnie obowiązującecenygporazgppl. c) CertyfikatPolskichGwarancjiPochodzenia zestawdokumentówwydawanych czeniewydaneprzeztgeoumorzeniugpnarzeczodbiorcykońcowego. d) DniRobocze dniodponiedziałkudopiątkuzwyłączeniemdniwolnychodpracy wpolsce. e) 2015r.oodnawialnychźródłachenergii.Pojęcietostosujesięodpowiedniotakże doczęścigp. f) Konto rządzanimipoprzezpaneladministracyjny. g) KYC (zang.knowyourclient) proceduraweryfikacjidokumentówkorporacyjnych gulaminu. h) OdbiorcaKońcowy dachokreślonychwregulaminie.

2 i) OdbiorcaKońcowySME siębiorcą,któregorocznyprzychódnieprzekracza10mlnpln. j) biorcą,któregorocznyprzychódprzekracza10mlnpln. k) OfertaZakupuGwarancjiPochodzenia ofertaskładanazapomocąplatformy przezwytwórcęnasprzedażusługodawcygpwytworzonychnaterytoriumpolski. l) OsobaUpoważniona staniemprzezusługobiorcęzusługnaplatformie. m) Platforma forma.plsłużącydozawieraniumówsprzedażygporazgppl. n) PolitykaOchronyPrywatności bowychusługobiorcóworazichprzechowywaniaiochronyinformacji. o) Polskie Gwarancje Pochodzenia lub GP PL Gwarancje Pochodzenia energii opatrzoneznakiemtowarowym. p) PotwierdzenieZakupuGwarancjiPochodzenia runki wzórstanowizałączniknr2. q) Potwierdzenie Sprzedaży Polskich Gwarancji Pochodzenia generowane za r) Regulamin RGP aktualny Regulamin Rejestru Gwarancji Pochodzenia dzonyprzeztgelubregulaminyzastępującetenregulaminrgp. s) RGP RejestrGwarancjiPochodzeniaprowadzonyprzezTGE. t) TGE TowarowaGiełdaEnergiiS.A.zsiedzibąwWarszawie. u) w nicznąprzywykorzystaniuplatformy. v) UmowaZakupuGwarancjiPochodzenia sanąwregulaminie. w) zawarta pomiędzy Usługodawcą a Odbiorcą Końcowym za pośrednictwem formyzgodniezprocedurąopisanąwregulaminie. x) Usługa pojęciezdefiniowanew 3Regulaminu. y) łalnościągospodarczą,osobąprawnąalbojednostkąorganizacyjnąnieposiadającą miot,któryzamówiświadczenieokreślonychusługdrogąelektronicznąnazasadach określonychwregulaminie.usługobiorcąmożebyćwyłączniepodmiotprowadzący działalnośćgospodarcząwpolscelubwkrajuswojejsiedziby. z) Usługodawca AxpoPolskaspółkazograniczonąodpowiedzialnościązsiedzibą wwarszawieprzyalejachjerozolimskich123,zarejestrowanaprzezsądrejonowy dlam.st.warszawywwarszawie,xiiwydziałgospodarczykrajowegorejestru SądowegopodnumeremKRS: NIP: remuwydanogp.usługobiorcaoświadcza,żeposiadastatusczłonkargp.

3 bb)zamówienienapolskiegwarancjepochodzenialubgppl dane Usługodawcy za pomocą Platformy przez Odbiorcę Końcowego na zakup i umorzeniegppl. cc)znaktowarowy 3. RodzajizakresświadczonychUsług dawcę(dalej Usługi ): a) założeniekontausługobiorcy, b) udostępnienieinformacjiooferowanychusługach, c) zawarcieiwykonanieumowyzakupugpzwytwórcązapośrednictwemplatformy, d) zawarcieiwykonanie(m.in.poprzezprzekazaniemateriałówreklamowych)umowy SprzedażyGPPLzOdbiorcąKońcowymzapośrednictwemPlatformy, e) dostępdohistoriizawieranychumówzapomocąplatformy. CZĘŚĆPIERWSZA OGÓLNEWARUNKIŚWIADCZENIAUSŁUGDROGĄELEKTRONICZNĄ 4. WarunkizawarciairozwiązaniaUmowyoŚwiadczenieUsługDrogąElektroniczną 1. WarunkiemskorzystaniazUsługoferowanychprzezPlatformęjest: a) posiadaniestatusuprzedsiębiorcy, b) akceptacjaniniejszegoregulaminu, c) spełnieniewymagańtechnicznych,októrychmowaw 6Regulaminu. 2. dzeniaaktywacjiprzezusługodawcękontausługobiorcyawprzypadkuodbiorcy Końcowego Korporacyjnego, dodatkowo po zaakceptowania przez Usługodawcę dokumentów,októrychmowaw 5Regulaminu. 3. mertelefonupodanywformularzurejestracyjnym,poprawnezweryfikowanieadresu niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Usługobiorcom po poprawnym zalogowaniusięnakonto. 4. gobiorcęnastępującychdanych: a) nazwyfirmyusługobiorcy, b) krajusiedziby, c) NIP, d) imieniaoraznazwiskaosobyupoważnionej, e) f) numerutelefonudoosobyupoważnionej, g) adresusiedzibyfirmyusługobiorcyiadresukorespondencyjnego, h) hasładostępowego, i) ilościenergiielektrycznejzużywanejwciąguroku tylkowprzypadkuodbiorcy KońcowegoSME.

4 5. PonadtoOdbiorcaKońcowyKorporacyjnyobowiązanyjestwceluaktywacjiKonta przesłaćnaadressiedzibyusługodawcyzestawdokumentówwymaganychzgodnie zprocedurąkyc. 6. WmomencierejestracjiUsługobiorcaobowiązanyjestdowyborurodzajuKontaz dzajekont: a) Wytwórca możeskładaćofertyzakupugpskierowanedousługodawcyoraz zawieraćumowyzakupugpsprzedającgpnarzeczusłogodawcy,przyczym wegosmetj.wytwórcamożerównieżzawieraćumowysprzedażygppljako OdbiorcaKońcowySME, b) odusługodawcygppl, c) niczone kwotowo przy czym ma on dostęp również do Konta o ściachcharakterystycznychdlakontawytwórcytj.możeskładaćofertyzakupu GPorazzawieraćUmowyZakupuGPsprzedającGPUsługodawcy. 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany statusu Usługobiorcy z OdbiorcyKońcowegoSMEnaOdbiorcęKońcowegoKorporacyjnego.Wtymcelu UsługodawcaskontaktujesięzUsługobiorcąiprzedstawimuinformacjęopropozycji zmianystatusuusługobiorcy. 8. gobiorcaponosiwyłącznąodpowiedzialnośćzazawarcieumówprzezosoby,które niesąuprawnionedozawieraniategotypuumówwimieniuinarzeczusługobiorcy. Usługodawcanieodpowiadazaszkodywynikłezbrakuzabezpieczeniadostępudo KontaprzezUsługobiorcęorazzaszkodyzwiązanezzawarciemUmowyZakupu GPlubUmowySprzedażyGPPLprzezosobęnieuprawnioną.Usługodawcamoże staniezawartaprzezosobęnieuprawnionądozawieraniategotypuumówwimieniu Usługobiorcy. 9. UsługobiorcazobowiązanyjestniezwłoczniepoinformowaćUsługodawcęozmianie nychuważasię,dokonaniezmianydanychnakoncieusługobiorcyalbowysłaniena 11ust.1wiadomościwrazzinformacjąozmianiedanych. nościwprzypadkupodaniadanychosóbtrzecichbezichzgodylubwiedzy.zaskutki wynikającezpodaniabłędnych,nieprawdziwych,niekompletnych,nieaktualnychlub wprowadzającychwbłąddanychodpowiedzialnośćponosiwyłącznieusługobiorca lubinnypodmiotkorzystającyzplatformy. czony. 12.UsługobiorcamożerozwiązaćUmowęoŚwiadczenieUsługDrogąElektronicznąw każdymczasiepoprzezusunięcieswojegokontazplatformy. dymczasie.

5 14.RozwiązanieUmowyoŚwiadczenieUsługDrogąElektronicznąniemawpływuna owiązująpomimorozwiązaniaumowyoświadczenieusługdrogaelektroniczną. 15.Usługobiorca obowiązany jest wyznaczyć Osoby Upoważnione do podejmowania cowy Korporacyjny obowiązany jest do przesłania go na adres siedziby dawcy. ważnionej.usługobiorcaponosiwszelkiekonsekwencjewynikającezniedopełnienia czynności,októrejmowawzdaniupowyżejorazodpowiadawpełnizadziałanielub zaniechanieosóbupoważnionych. 5. WeryfikacjaOdbiorcówKońcowychKorporacyjnych 1. OdbiorcaKońcowyKorporacyjny,wceluaktywacjiKontairozpoczęciazawierania UmówSprzedażyGPPL,pozaspełnieniemwarunkówokreślonychw minu, powinien przesłać na adres siedziby Usługodawcy następujące dokumenty cyjnego: a) dokumentyzgodniezprocedurąkyc, b) pełnomocnictwodlaosobyupoważnionej, c) Regulamin. 2. dawcydokumentywskazanewust.1powyżej,wprzypadkugdydojdziedozmiany ichtreści. 3. Potwierdzeniezakończeniaprocesuweryfikacjinastąpipoprzezzmianęstatusuna formy. 6. WarunkiświadczeniaUsług 1. ślonychwniniejszymregulaminie. 2. UsługobiorcamożekorzystaćzPlatformyprzez24godzinynadobęprzez7dniw tygodniu,zzastrzeżeniem,żezawieranieumówzakupugpiumówsprzedażygp 3. nymusługodawcy,musispełniaćnastępującewymaganiatechniczne: a) posiadaćdostępdosieciinternet, b) refox,chrome,safari,ie,opera.przeglądarkapowinnabyćzaktualizowana donajnowszejwersji. 4. UsługobiorcaobowiązanyjestkorzystaćzPlatformywsposóbzgodnyzniniejszym RegulaminemorazwykorzystywaćPlatformęzgodniezjejprzeznaczeniem. 5. UsługodawcanieodpowiadazajakiekolwiekszkodyponiesioneprzezUsługobiorcę sioneprzezusługobiorcębądźosobytrzeciewzwiązkuznaruszeniemwarunków

6 RegulaminulubkorzystaniemzPlatformywsposóbsprzecznyzjejprzeznaczeniem. WszczególnościUsługodawcanieponosiodpowiedzialnościzaszkodywynikające gobiorcy,szkodypowstałewnastępstwieutratylubmodyfikacjidanychusługobiorcy gulaminu. 6. ZakazanejestdostarczenieprzezUsługobiorcętreściocharakterzebezprawnym, podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia działania lub uszkodzenia PlatformyorazdziałaniesprzecznezniniejszymRegulaminem.Wrazieotrzymania rwania, ograniczenia świadczenia Usług lub rozwiązania Umowy o Świadczenie godawcanieponosiodpowiedzialnościwzględemusługobiorcyzaszkodypowstałe wwynikuuniemożliwieniamudostępudoplatformylubprzerwwjejdziałaniu. 7. DaneosoboweUsługobiorcyorazPolitykaPrywatności 1. PrzetwarzaniedanychosobowychUsługobiorcyorazOsobyUpoważnionejodbywa sięwcelupoprawnegoświadczeniausługoferowanychprzezplatformę. 2. DaneosoboweprzetwarzanesąnapodstawiezgodywyrażanejprzezUsługobiorcę iosobęupoważnionąorazwprzypadkach,wktórychprzepisyprawaupoważniają Usługodawcędoichprzetwarzania. 3. niewłaściwegomiejscawformularzuwtrakcieproceduryrejestracyjnej. 4. nościokreślonąwniniejszymparagrafie. 5. kresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, Umowy Zakupu GP i Umowy Sprzedaży GP PL oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą niczną oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług dawcy. 6. biorcominformacjihandlowychdotyczącychusługusługodawcy. 7. jące bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorcę lub OsobęUpoważnioną.WszczególnościUsługobiorcapodejmietakiedziałania,które nychosobowychznaruszeniemprzepisówprawa. 8. UsługobiorcyorazOsobieUpoważnionejprzysługujeprawodo: a) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania z niauzupełnienia,korektorazaktualizacjitreścidanych, b) żądaniaczasowegolubstałegowstrzymaniaprzetwarzaniadanychosobowych dziwelubzebraneznaruszeniemprzepisówprawa,

7 c) sprzeciwuwobecprzetwarzaniaichdanychosobowych widzianychprzepisamiprawapolskiego orazprawożądaniaichusunięcia,gdy stanąsięonezbędnedorealizacjicelu,dlaktóregozostałyzebrane,uprawienia opisanepowyżejmożnawykonywaćdrogąkomunikacjielektronicznej. 9. AdministratoremdanychosobowychudostępnionychprzezUsługobiorcęlubOsobę UpoważnionąjestUsługodawca. 10.Usługodawca zobowiązuje się prowadzić działania marketingowe mające na celu promocjęodbiorcykońcowegojakopodmiotuwspierającegoenergięodnawialną. WtymceluOdbiorcaKońcowywmomencieskładaniaZamówienianaGPPLwyraża skiegwarancje.plinformacjiołącznejzakupionejprzezodbiorcękońcowegoilości GPPLwrazzlogotypemtegoodbiorcy. 8. Korzystaniezplikówtypucookie 1. wanesąwceluusprawnieniakorzystaniazplatformyipozwalająnp.wyświetlać treści, które są najbardziej użyteczne dla Usługobiorcy na podstawie historii jego korzystaniazplatformy. 2. UsługobiorcamaprawowkażdymmomenciekorzystaniazPlatformyzablokować możliwośćzapisywaniaplikówcookie,poprzezzmianęustawieńdotyczącychplików cookiewustawieniachprzeglądarkiinternetowej.wceluponownegouruchomienia obsługiplikówcookienależyponowniezmienićustawieniaprzeglądarki.zapisane średnictwemprzeglądarkiinternetowej. 3. Przechowywaneplikicookieniepowodujązmiankonfiguracyjnychwurządzeniach Usługobiorcylubwoprogramowaniuzainstalowanymwtychurządzeniach. 9. Poufność 1. Usługobiorcazobowiązujesiędoutrzymaniawścisłejtajemnicy: a) istnieniaitreściumówzakupugporazumówsprzedażygppl, b) czeniemusług. 2. Usługobiorcaniemożeujawnićinformacjiokreślonychwustępiepowyżejosobom trzecimbezuprzedniejpisemnejzgodyusługodawcy.postanowienieniniejszenie dotyczydanychokreślonychw 7ust.10Regulaminu. 3. Zasadapoufnościniemazastosowaniadoinformacji,którajestjużpublicznieznana lub została przekazana drugiej Stronie przez osobę trzecią bez naruszania wiązkuzachowaniapoufnościlubjestwłasnościąstronyujawniającejtęinformację. 4. Wszystkieobowiązkidotyczącepoufnościobowiązująwczasie trwaniaumowyo ŚwiadczenieUsługDrogąElektronicznąjakiprzezokresdwóchlatporozwiązaniu tejumowy.

8 10. Siławyższa 1. W przypadku, gdy siła wyższa uniemożliwi lub opóźni wykonanie przez cychzfaktuświadczeniausługnarzeczusługobiorcy. 2. czenie przez Usługodawcę Usług związaną z działaniami, wydarzeniami, niami losowymi, przeoczeniami lub wypadkami, będącymi poza kontrolą dawcy. 11. Reklamacje 1. żącydoprzesyłaniazapytańireklamacji. 2. Reklamacjęmożnawnieśćwterminie7dnioddnia,wktórymUsługabyłalubmiała byćwykonana. 3. dawcy. 4. Reklamacjamusizawieraćwszczególnościprzedmiotreklamacjiorazokoliczności jąuzasadniające. 5. W przypadku błędów w Umowach Zakupu GP lub Umowach Sprzedaży GP PL, Usługobiorca obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie pującymnumeremtelefonu CZĘŚĆDRUGA OGÓLNEWARUNKIZAWIERAWNIAUMÓWZAKUPUGWARANCJIPOCHODZENIA 12. SposóbskładaniaOfertZakupuGP 1. jąceczynności: a) uprzedniowrgpzmienićstatusgpobjętychofertązakupugpnastatus w sprzedaży lubinnytożsamyzgodniezaktualnymregulaminemrgp, b) naplatformiezłożyćusługodawcyofertęzakupugp. 2. WOfercieSprzedażyGPpowinnyznaleźćsięnastępująceinformacje: a) dataważnościgp, b) wolumengp, c) numergp, d) rodzajilokalizacjęodnawialnegoźródłaenergii,wktórymwytworzonazostała energia,dlaktórejwydanogp, 3. Usługodawca przyjmuje Oferty Zakupu GP zgodnie z kolejnością składania Ofert ZakupuGPprzezWytwórcówzuwzględnieniemspecyfikacjiGP. 4. dzenia przez Usługodawcę poprzez wygenerowanie i przesłanie na adres wskazanypodczasrejestracjikontapotwierdzeniazakupugp. 5. WytwórcamożeskładaćUsługodawcywjednymczasienieograniczonąliczbęofert.

9 13. ZmianaiodwołanieOfertyZakupuGP 1. niemjejzmianyniezmieniającejistotnietreści.wprzypadkuzmianyilościgpstrony łączy Umowa Zakupu GP na warunkach określonych w Ofercie Sprzedaży GP z uwzględnieniemzmianyilościgpdokonanejprzezusługodawcę. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej Wytwórca obowiązany jest zwłocznieniepóźniejniżwciągu2dniroboczychdokonaćniezbędnychczynności nargptj.zmienićstatusodpowiedniejilościgp wsprzedaży zgodniezwarunkami UmowyZakupuGP. 3. kupugpzłożonawwynikumodyfikacjipierwotnejofertyzakupugpotrzymujeto samomiejscenaliścieofertjakieprzysługiwałopierwotnejoferciezakupugp. 4. OfertęZakupuGP,wygasa5dniprzeddniemwygaśnięciemGPobjętychOfertą ZakupuGP. 5. twórcęoświadczeniawoliocofnięciuofertyzakupugp. 6. Wprzypadkunaruszeniapostanowieńust.5powyżejUsługodawcamożedochodzić cofanaofertazakupugpzakażdyprzypadeknaruszania.zapłatakaryumownej nastąpiwterminie7dnioddniaotrzymaniaprzezwytwórcęwezwaniadozapłaty. waniaprzewyższającegozastrzeżonąkaręumową. 14. RealizacjaUmowyZakupuGP 1. dzeniezakupugp,wktórymznajdująsięinformacjepotwierdzająceprzyjęcieprzez UsługodawcęOfertyZakupuGP,warunkizawartejUmowyZakupuGPoraztermin jejrealizacjinatge. 2. twierdzizmianęstanuposiadaniagpwrgp. 15. Płatności 1. formie. 2. Wraziewątpliwościpoczytujesię,żeOfertyZakupuGPskładaneprzezWytwórcę obejmującenęokreślonąwcenniku. 3. UsługodawcazapłaciWytwórcycenęzaGPwterminie7dnioddniawystawieniai przesłanianaadressiedzibyusługodawcyfakturyprzezwytwórcę.adressiedziby Usługodawcy: AxpoPolskaSp.zo.o. Al.Jerozolimskie123

10 4. Zapłatacenynastąpinarachunekbankowywskazanynafakturze. 5. OpłatyzwiązanetransakcjamizawartymiwRGPponosiWytwórca. CZĘŚĆTRZECIA OGÓLNEWARUNKIZAWIERANIAUMÓWSPRZEDAŻYPOLSKICHGWARANCJIPOW CHODZENIA 16. SposóbskładaniaZamówienianaPolskieGwarancjePochodzenia 1. przezwypełnienieodpowiedniegoformularza. 2. WZamówieniupowinnyznaleźćsięinformacjedotyczące: a) wolumenugppl, b) rodzajuodnawialnegoźródłaenergii, c) województwalubwojewództw,wktórymznajdujesięodnawialneźródłoenergii, d) rokukalendarzowego,narzeczktóregomająbyćzaliczonegppl. 17. PrzyjęcieZamówienianaPolskieGwarancjePochodzenia 1. wienianagpplprzezusługodawcę wartejumowysprzedażygppl. 3. Usługodawca rozpoczyna realizację Zamówienia na GP PL ciągu 1 Dnia czego. 18. OgólnewarunkidokonywaniapłatnościprzezOdbiorcówKońcowych 1. CenasprzedażyGPPLjestkażdorazowookreślonawCenniku SzczegółowezasadydokonywaniapłatnościprzezOdbiorcówKońcowychSME 1. mencieskładaniazamówienianagppl.wtymceluzostanieprzekierowanyna stronęumożliwiającądokonaniepłatnościinternetowych. 2. mówienianagppl. 3. Dopłatności,októrejmowawniniejszymparagrafieniestosujesiępostanowień kodeksucywilnegoozadatku.

11 20. SzczegółowezasadydokonywaniapłatnościprzezOdbiorcówKońcowychKorporaW cyjnych 1. OdbiorcaKońcowyKorporacyjnyzapłaciUsługodawcycenęsprzedażyzaGPPLw terminie7dnioddniaprzekazaniaprzezusługodawcęcertyfikatugppl. 2. kowyusługodawcynapodstawiefakturywystawionejprzezusługodawcę. 3. nowartość49mwh. 21. RealizacjaUmowySprzedażyGPPL 1. Wciągu3DniRoboczychodprzyjęciaprzezUsługobiorcęZamówienianaGPPL, UsługodawcaumorzywRGPnarzeczOdbiorcyKońcowegoilośćzakupionychGP. 2. OdbiorcaKońcowyKorporacyjnymożewmomencieskładaniaZamówienianaGP ciego. 3. rzeniemgpnarzeczodbiorcykońcowegolubpodmiotu,októrymmowawustępie powyżej. 22. PrzekazaniePolskichGwarancjiPochodzenia 1. UsługodawcaprzekażeOdbiorcyKońcowemuzaświadczeniewydaneprzezRGP kazaneodbiorcykońcowemu. 2. Usługodawcawterminie5DniRoboczychoddniaprzyjęciaZamówienianaGPPL przekażeodbiorcykońcowemucertyfikatgppluprawniającydokorzystanieze ZnakuTowarowegozzastrzeżeniemust.1powyżej. 3. Przekazanie Polskich Gwarancji Pochodzenia następuje w sposób elektroniczny, kazanieichpocztąelektroniczną. 4. WprzypadkuniemożnościprzekazaniaPolskichGwarancjiPochodzeniazapomocą pocztyelektronicznej,usługodawcaprześlemateriały,wedługuznaniainakoszty OdbiorcyKońcowegozapomocą: a) przesyłkipocztowejpriorytetowej, b) przesyłkipocztowejekonomicznej, c) kuriera. 5. CenypodanepowyżejdotycząwysyłkinaterytoriumPolski.Kosztprzesyłkipoza granicepolskibędzieustalanyindywidualniemiędzystronami. 23. ZnakTowarowy 1. UsługodawcawmomencieprzekazaniaOdbiorcyKońcowemuCertyfikatuGPPL udzielaodbiorcykońcowemuniewyłącznej,nieodpłatnejsublicencjidokorzystania zeznakutowarowego,naokresroku,naktórynastąpiłzakupgpplorazwyłącznie dla celów promocji GP, GP PL oraz Odbiorcy Końcowego jako podmiotu zużywającego energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, na całym terytoriumrzeczypospolitejpolskiej.

12 2. Odbiorca Końcowy obowiązany jest dbać o renomę Znaku Towarowego oraz wychonajwyższejjakości. 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Usługodawca może dochodzić od Odbiorcy Końcowego odszkodowania za zaistniałą szkodę na zasadachogólnych. 4. W przypadku umorzenia GP na rzecz Podmiotu trzeciego strony zawrą odrębną nychpowyżejlubpodmiottrzecipodpiszeiprześlenaadressiedzibyusługodawcy podpisanyprzezosobyupoważnionedoreprezentowaniapodmiotutrzeciegodwa egzemplarzeregulaminu. 5. Udzielenie sublicencji do Znaku Towarowego podmiotowi trzeciemu następuje w momenciedostarczeniadokumentów,októrychmowawustępiepowyżej. 24. Odpowiedzialność 1. Usługodawcanieponosiodpowiedzialnościzadziałanialubzaniechaniapodmiotów trzecich,wszczególnościnieponosiodpowiedzialnościzadziałaniatge,ure,bm oraz za niemożliwość wykonywania transakcji lub umorzenia GP wynikających z funkcjonowaniargpidziałaniaww.podmiotów. 2. WkażdymwypadkuodpowiedzialnośćUsługodawcyograniczonajestdowartości złlubdowartościdanejUmowyZakupuGwarancjiPochodzenialubUmowy zanakwota. 3. Pozaprzypadkamiwskazanymiwbezwzględnieobowiązującychprzepisachprawa, BM nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezawinionym przez BM: a) letransmisji,wadątechniczną,awariąurządzeńalboprzerwaniempołączenia,z przyczynniezależnychodbmlubniezależnychodosób,zaktóreponosiona odpowiedzialność, b) działaniamisiływyższej,przezktórerozumiesięzdarzenianadzwyczajne,nagłe, którychniemożnabyłoprzewidziećaniktórymniemożnabyłozapobiec,przy zachowaniunależytejstaranności. 25. Postanowieniakońcowe 1. Usługodawcazastrzegasobieprawodoprowadzeniaprackonserwacyjnychsystemu liwienieusługobiorcomkorzystaniazplatformy.terminypraciprzewidywanyczas ichtrwaniabędąkomunikowaneusługobiorcyprzedrozpoczęciemprac. 2. rancji,żekorzystaniezserwisubędzieprzebiegałobezbłędówczyprzerw. 3. UsługodawcazastrzegasobieprawodozmianyniniejszegoRegulaminuwkażdym czasie. 4. szymregulaminemmajązastosowanieodpowiednieprzepisyprawapolskiego. 5. WłaściwymdorozstrzyganiasporówwynikającychzRegulaminujestsądmiejscowo właściwydlasiedzibyusługodawcy.

13 6. ZałącznikidoRegulaminustanowiąjegointegralnączęść. Załączniki Załączniknr1 Wzórpełnomocnictwa Załączniknr2 PotwierdzenieUmowyZakupuGP Załączniknr3 PotwierdzenieUmowySprzedażyGPPL Załączniknr4 wzórdokumentukyc

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZWROT PODATKU VAT Z ZAGRANICY

UMOWA O ZWROT PODATKU VAT Z ZAGRANICY UMOWA O ZWROT PODATKU VAT Z ZAGRANICY Niniejsza Umowa jest zawarta pomiędzy : Imię i Nazwisko: Data urodzenia: Nazwa firmy: NIP: Adres: Telefon: Urząd Skarbowy właściwy dla Usługobiorcy: zwanym Usługobiorcą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI NadowskiNET. obowiązuje od 01.07.2015. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NadowskiNET

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI NadowskiNET. obowiązuje od 01.07.2015. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NadowskiNET REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI NadowskiNET obowiązuje od 01.07.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NadowskiNET I. DEFINICJE 1. Usługodawca: Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski Sp. J. z siedzibą w Tychach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN (Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych) wersja 07.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka Dane Usługodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Polityka prywatności 1. Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI 1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest FRANCISZEK OGRODOWICZ prowadzący

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK Strona 1 z 5 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 23 grudnia 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Usługodawca Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznych

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Sprzedaż ubezpieczeń przez telefon Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Postanowienia wstępne 1 1. Przedmiotowy Regulamin świadczenia usługi dostępu do systemu Publishers Panel (zwany dalej: Regulaminem), stworzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SYSTEMU KOLEJKOWEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SYSTEMU KOLEJKOWEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 7 grudnia 2010r w sprawie ustalenia Regulaminu świadczenia usługi dostępu do systemu kolejkowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne

Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia usług rejestracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

1 Definicje. 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: Regulamin Usługi Systemu lokalizacji GSP AlfaTRACK 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: Regulamin niniejszy regulamin. Użytkownik jest nim osoba, która

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA)"

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA)" I. Postanowienia ogólne II. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną III. Warunki zawierania i świadczenia umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (PODWYKONAWCY)

ZAŁĄCZNIK NR 7A WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (PODWYKONAWCY) Załącznik nr 7A do Umowy nr. z dnia 2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 7A WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (PODWYKONAWCY) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.................

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z modułu wizowego na stronie internetowej wizyalmatur.pl

Zasady korzystania z modułu wizowego na stronie internetowej wizyalmatur.pl Zasady korzystania z modułu wizowego na stronie internetowej wizyalmatur.pl 1 [Zakres usług] 1.1 Wykonawcą opisanych w niniejszym regulaminie usług jest Aina Travel sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sereno

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MAXIMUSPARTS.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MAXIMUSPARTS.PL POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MAXIMUSPARTS.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Natalia Rynkowska prowadząca działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE 1 W niniejszym regulaminie wskazanym poniżej definicjom nadano następujące znaczenie: 1) Agencja SalesBee Technologies spółka z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób świadczenia nieodpłatnych usług informacyjnych za pośrednictwem serwisu internetowego www.seizo.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI

REGULAMIN POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I. Informacje o usługodawcy REGULAMIN POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI 1. Usługi pośrednictwa w sprzedaży ruchomości świadczone pod adresem www.j-m-s.pl wykonywane są przez firmę JMS AGRO Service Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid. I Postanowienia wstępne

Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid. I Postanowienia wstępne Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEWSLETTERA VOLKSWAGEN GROUP POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN NEWSLETTERA VOLKSWAGEN GROUP POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN NEWSLETTERA VOLKSWAGEN GROUP POLSKA SP. Z O.O. Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VDS CZMYR KOWALIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW (art. 43 1 K. C.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VDS CZMYR KOWALIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW (art. 43 1 K. C. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VDS CZMYR KOWALIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW (art. 43 1 K. C.) 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Polecaj i Zarabiaj, zwanego dalej Programem. 2. Uczestnikiem programu może

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Postanowienia wstępne $ 1 1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zwany dalej regulaminem, opracowano na podstawie: 1) Kodeks cywilny-ustawa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy firmą Kancelaria Finansowa B&G Sp. z o.o. Sp. k. a Partnerami Programu Partnerskiego BiG.org.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w APRIL Polska Service Sp. z o.o.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w APRIL Polska Service Sp. z o.o. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w APRIL Polska Service Sp. z o.o. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: APRIL Polska Service Sp. z o.o. ul. Sienna 73 00-833 Warszawa, Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Agnieszka Gawrońska - Juzefowicz

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Agnieszka Gawrońska - Juzefowicz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Agnieszka Gawrońska - Juzefowicz I. Postanowienia ogólne 1. Treść Regulaminu 1.Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w Serwisie Fitnoteq (dalej Regulamin )

Regulamin świadczenia usług w Serwisie Fitnoteq (dalej Regulamin ) Regulamin świadczenia usług w Serwisie Fitnoteq (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Niniejsza Polityka ochrony prywatności dotyczy wszystkich Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną w serwisie internetowym przewodnikprawny.pl lub w jednej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Postanowienia ogólne Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów.

REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów. REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów. 1.Definicje 1.1 "Regulamin" oznacza niniejszy regulamin zakupu biletów do kina Stacja Falenica za

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue Media

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Doładowania kont Abonentów sieci operatorów telekomunikacyjnych. I Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług Doładowania kont Abonentów sieci operatorów telekomunikacyjnych. I Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia usług Doładowania kont Abonentów sieci operatorów telekomunikacyjnych I Postanowienia wstępne 1. Stosownie do wymogów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI VRSNet.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI VRSNet.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI VRSNet.pl 1. DEFINICJE Usługodawca: VRSNet. Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-386, ul. Centralna 36 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ABONAMENT. ... z siedzibą w..., ul... NIP:..., REGON:.., zarejestrowana w..., zwana dalej Usługobiorca, reprezentowana przez...

UMOWA NR ABONAMENT. ... z siedzibą w..., ul... NIP:..., REGON:.., zarejestrowana w..., zwana dalej Usługobiorca, reprezentowana przez... UMOWA NR ABONAMENT o świadczenie usług, zawarta dnia..., pomiędzy: Jack-Mar Wolszczak i Zienkowicz sp.j., NIP: 524-010-34-69, numer KRS 000022248, regon 60072507230, z siedziba w Warszawie, ul. Obrzeźna

Bardziej szczegółowo

Regulamin BlueCash. I - Postanowienia wstępne

Regulamin BlueCash. I - Postanowienia wstępne Regulamin BlueCash I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz.U.11.199.1175) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa www.kredytinkaso.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Warszawa, grudzień 2015r. Preambuła I. Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie:

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów (dawna nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "earchiwum"

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI earchiwum REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "earchiwum" I. Postanowienia ogólne II. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną III. Warunki zawierania i świadczenia umowy o świadczenie usługi IV. Płatności V. Własność

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży obowiązujące w GSK Services Sp. z o.o. dla aptek otwartych

Warunki sprzedaży obowiązujące w GSK Services Sp. z o.o. dla aptek otwartych Warunki sprzedaży obowiązujące w GSK Services Sp. z o.o. dla aptek otwartych I. Definicje Kupujący apteka otwarta składająca Zamówienie na Towar u Sprzedającego. Sprzedający - oznacza GSK Services Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SYSTEMU KOLEJKOWEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SYSTEMU KOLEJKOWEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SYSTEMU KOLEJKOWEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia ogólne 1. Stosownie do treści art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz Spis treści: Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w Systemie BlueCash dla Klientów Banku... 1 Regulamin promocji Przelew ekspresowy w Euro Bank S.A. za 0 zł... 5 Regulamin świadczenia Usługi płatniczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych Regulamin z dnia 16.06.2014r. Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Vogan Sp. z o.o. usług rejestracji i utrzymania domen internetowych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA nr. reprezentowaną przez Jerzego Baranowskiego Prezesa Zarządu,

UMOWA HANDLOWA nr. reprezentowaną przez Jerzego Baranowskiego Prezesa Zarządu, UMOWA HANDLOWA nr Zawarta w dniu... pomiędzy B2B Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-404, przy ul. Kątowej 11/2, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia Ogólne. 1. Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy www.conceptbox.pl. (dalej Regulamin )

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy www.conceptbox.pl. (dalej Regulamin ) REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy www.conceptbox.pl (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin określa w szczególności: a) rodzaje, zakres oraz warunki

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego vwuzytkowe.pl. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.

Regulamin korzystania z serwisu internetowego vwuzytkowe.pl. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu. Regulamin korzystania z serwisu internetowego vwuzytkowe.pl Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział 1. Postanowienia ogólne WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) TOYA S.A. wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo 1. Przedmiot Umowy 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem sklepów internetowych Wiollo, określa zasady świadczenia przez Wiollo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK. 1. Wstęp

Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK. 1. Wstęp Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK 1. Wstęp 1. Niniejszy regulamin wydany jest przez spółkę Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Reymonta 39 na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wykonywania tłumaczeń pisemnych

Regulamin wykonywania tłumaczeń pisemnych Regulamin wykonywania tłumaczeń pisemnych Artykuł 1. Zakres obowiązywania Regulaminu 1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Wykonawcę usług, których przedmiotem są tłumaczenia pisemne.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 (Postanowienia wstępne)

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 (Postanowienia wstępne) Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 (Postanowienia wstępne) 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Dane podmiotu prowadzącego serwis: Firma: Młynarski Rafał RAFF Adres siedziby: Krężnica Jara 442, 20-515 Lublin Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WORTALU EKSPERTKI.ORG

REGULAMIN WORTALU EKSPERTKI.ORG REGULAMINWORTALUEKSPERTKI.ORG 1 1. Niniejszy Regulamin określazakres,rodzaj,sposóbizakresświadczeniausługi Użytkownika przez Usługodawcę na wortalu tematycznym znajdującym się pod adresemhttp://www.ekspertki.org.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH PRZEZ CDN PARTNER WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH PRZEZ CDN PARTNER WE WROCŁAWIU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH PRZEZ CDN PARTNER WE WROCŁAWIU 1. Definicje W niniejszym Regulaminie przyjmuje się następujące znaczenia podanych niżej i używanych w treści Regulaminu terminów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. ... (Pełna nazwa Wnioskodawcy) Wniosek o:

W N I O S E K. ... (Pełna nazwa Wnioskodawcy) Wniosek o: Formularz Numer. (Wypełnia TGE) Kod ACER (Wypełnia Wnioskodawca)....., dnia Do Towarowa Giełda Energii S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Poleczki 23 bud. H 02-822 Warszawa KRS 0000030144 W N I O S E K I.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG WIZYT PRYWATNYCH NZOZ SALUBRIS SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG WIZYT PRYWATNYCH NZOZ SALUBRIS SP. Z O.O. Stan prawny na dzień 12.10.2015 r. REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG WIZYT PRYWATNYCH NZOZ SALUBRIS SP. Z O.O. ZAGADNIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy REGULAMIN określa zasady dokonywania zakupów w portalu wizyt prywatnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo