i)! Odbiorca*Końcowy*SME* siębiorcą,!którego!roczny!przychód!nie!przekracza!10!mln!pln!.! j)!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "i)! Odbiorca*Końcowy*SME* *Odbiorca!Końcowy!będący!małym!lub!średnim!przed@ siębiorcą,!którego!roczny!przychód!nie!przekracza!10!mln!pln!.! j)!"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Axpo Polska sp. z o.o. z siedzibąwwarszawiewzakresiezawieraniaumówzakupugwarancjipochodzenia oraz Sprzedaży Polskich Gwarancji Pochodzenia za pośrednictwem platformy https://zielonaplatforma.pl 1. Postanowieniaogólne NiniejszyRegulaminokreśla: a) dzibąwwarszawiezapośrednictwemstronyinternetowejzielonaplatforma.pl, b) niczną, c) warunki zawierania i rozwiązywania Umów o Świadczenie Usług Drogą niczną, d) sposóbskładaniaorazzatwierdzaniaofertzakupugwarancjipochodzenia, e) warunkisprzedażygwarancjipochodzeniazapomocąplatformy, f) sposóbskładaniaorazzatwierdzaniazamówieńnapolskiegwarancjepochodzenia orazwarunkisprzedaży, g) proceduręreklamacyjną. 2. Definicje DefinicjezawartewRegulaminiemająnastępująceznaczenie: a) BM czychudostępnionychzapomocąplatformy.bmtobluemediaspółkaakcyjnaz wpisanadorejestrukrajowychinstytucjipłatniczychpodnumeremip17/201. b) Cennik dokumentzamieszczonynaplatformie,wktórymznajdująsięaktualnie obowiązującecenygporazgppl. c) CertyfikatPolskichGwarancjiPochodzenia zestawdokumentówwydawanych czeniewydaneprzeztgeoumorzeniugpnarzeczodbiorcykońcowego. d) DniRobocze dniodponiedziałkudopiątkuzwyłączeniemdniwolnychodpracy wpolsce. e) 2015r.oodnawialnychźródłachenergii.Pojęcietostosujesięodpowiedniotakże doczęścigp. f) Konto rządzanimipoprzezpaneladministracyjny. g) KYC (zang.knowyourclient) proceduraweryfikacjidokumentówkorporacyjnych gulaminu. h) OdbiorcaKońcowy dachokreślonychwregulaminie.

2 i) OdbiorcaKońcowySME siębiorcą,któregorocznyprzychódnieprzekracza10mlnpln. j) biorcą,któregorocznyprzychódprzekracza10mlnpln. k) OfertaZakupuGwarancjiPochodzenia ofertaskładanazapomocąplatformy przezwytwórcęnasprzedażusługodawcygpwytworzonychnaterytoriumpolski. l) OsobaUpoważniona staniemprzezusługobiorcęzusługnaplatformie. m) Platforma forma.plsłużącydozawieraniumówsprzedażygporazgppl. n) PolitykaOchronyPrywatności bowychusługobiorcóworazichprzechowywaniaiochronyinformacji. o) Polskie Gwarancje Pochodzenia lub GP PL Gwarancje Pochodzenia energii opatrzoneznakiemtowarowym. p) PotwierdzenieZakupuGwarancjiPochodzenia runki wzórstanowizałączniknr2. q) Potwierdzenie Sprzedaży Polskich Gwarancji Pochodzenia generowane za r) Regulamin RGP aktualny Regulamin Rejestru Gwarancji Pochodzenia dzonyprzeztgelubregulaminyzastępującetenregulaminrgp. s) RGP RejestrGwarancjiPochodzeniaprowadzonyprzezTGE. t) TGE TowarowaGiełdaEnergiiS.A.zsiedzibąwWarszawie. u) w nicznąprzywykorzystaniuplatformy. v) UmowaZakupuGwarancjiPochodzenia sanąwregulaminie. w) zawarta pomiędzy Usługodawcą a Odbiorcą Końcowym za pośrednictwem formyzgodniezprocedurąopisanąwregulaminie. x) Usługa pojęciezdefiniowanew 3Regulaminu. y) łalnościągospodarczą,osobąprawnąalbojednostkąorganizacyjnąnieposiadającą miot,któryzamówiświadczenieokreślonychusługdrogąelektronicznąnazasadach określonychwregulaminie.usługobiorcąmożebyćwyłączniepodmiotprowadzący działalnośćgospodarcząwpolscelubwkrajuswojejsiedziby. z) Usługodawca AxpoPolskaspółkazograniczonąodpowiedzialnościązsiedzibą wwarszawieprzyalejachjerozolimskich123,zarejestrowanaprzezsądrejonowy dlam.st.warszawywwarszawie,xiiwydziałgospodarczykrajowegorejestru SądowegopodnumeremKRS: NIP: remuwydanogp.usługobiorcaoświadcza,żeposiadastatusczłonkargp.

3 bb)zamówienienapolskiegwarancjepochodzenialubgppl dane Usługodawcy za pomocą Platformy przez Odbiorcę Końcowego na zakup i umorzeniegppl. cc)znaktowarowy 3. RodzajizakresświadczonychUsług dawcę(dalej Usługi ): a) założeniekontausługobiorcy, b) udostępnienieinformacjiooferowanychusługach, c) zawarcieiwykonanieumowyzakupugpzwytwórcązapośrednictwemplatformy, d) zawarcieiwykonanie(m.in.poprzezprzekazaniemateriałówreklamowych)umowy SprzedażyGPPLzOdbiorcąKońcowymzapośrednictwemPlatformy, e) dostępdohistoriizawieranychumówzapomocąplatformy. CZĘŚĆPIERWSZA OGÓLNEWARUNKIŚWIADCZENIAUSŁUGDROGĄELEKTRONICZNĄ 4. WarunkizawarciairozwiązaniaUmowyoŚwiadczenieUsługDrogąElektroniczną 1. WarunkiemskorzystaniazUsługoferowanychprzezPlatformęjest: a) posiadaniestatusuprzedsiębiorcy, b) akceptacjaniniejszegoregulaminu, c) spełnieniewymagańtechnicznych,októrychmowaw 6Regulaminu. 2. dzeniaaktywacjiprzezusługodawcękontausługobiorcyawprzypadkuodbiorcy Końcowego Korporacyjnego, dodatkowo po zaakceptowania przez Usługodawcę dokumentów,októrychmowaw 5Regulaminu. 3. mertelefonupodanywformularzurejestracyjnym,poprawnezweryfikowanieadresu niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Usługobiorcom po poprawnym zalogowaniusięnakonto. 4. gobiorcęnastępującychdanych: a) nazwyfirmyusługobiorcy, b) krajusiedziby, c) NIP, d) imieniaoraznazwiskaosobyupoważnionej, e) f) numerutelefonudoosobyupoważnionej, g) adresusiedzibyfirmyusługobiorcyiadresukorespondencyjnego, h) hasładostępowego, i) ilościenergiielektrycznejzużywanejwciąguroku tylkowprzypadkuodbiorcy KońcowegoSME.

4 5. PonadtoOdbiorcaKońcowyKorporacyjnyobowiązanyjestwceluaktywacjiKonta przesłaćnaadressiedzibyusługodawcyzestawdokumentówwymaganychzgodnie zprocedurąkyc. 6. WmomencierejestracjiUsługobiorcaobowiązanyjestdowyborurodzajuKontaz dzajekont: a) Wytwórca możeskładaćofertyzakupugpskierowanedousługodawcyoraz zawieraćumowyzakupugpsprzedającgpnarzeczusłogodawcy,przyczym wegosmetj.wytwórcamożerównieżzawieraćumowysprzedażygppljako OdbiorcaKońcowySME, b) odusługodawcygppl, c) niczone kwotowo przy czym ma on dostęp również do Konta o ściachcharakterystycznychdlakontawytwórcytj.możeskładaćofertyzakupu GPorazzawieraćUmowyZakupuGPsprzedającGPUsługodawcy. 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany statusu Usługobiorcy z OdbiorcyKońcowegoSMEnaOdbiorcęKońcowegoKorporacyjnego.Wtymcelu UsługodawcaskontaktujesięzUsługobiorcąiprzedstawimuinformacjęopropozycji zmianystatusuusługobiorcy. 8. gobiorcaponosiwyłącznąodpowiedzialnośćzazawarcieumówprzezosoby,które niesąuprawnionedozawieraniategotypuumówwimieniuinarzeczusługobiorcy. Usługodawcanieodpowiadazaszkodywynikłezbrakuzabezpieczeniadostępudo KontaprzezUsługobiorcęorazzaszkodyzwiązanezzawarciemUmowyZakupu GPlubUmowySprzedażyGPPLprzezosobęnieuprawnioną.Usługodawcamoże staniezawartaprzezosobęnieuprawnionądozawieraniategotypuumówwimieniu Usługobiorcy. 9. UsługobiorcazobowiązanyjestniezwłoczniepoinformowaćUsługodawcęozmianie nychuważasię,dokonaniezmianydanychnakoncieusługobiorcyalbowysłaniena 11ust.1wiadomościwrazzinformacjąozmianiedanych. nościwprzypadkupodaniadanychosóbtrzecichbezichzgodylubwiedzy.zaskutki wynikającezpodaniabłędnych,nieprawdziwych,niekompletnych,nieaktualnychlub wprowadzającychwbłąddanychodpowiedzialnośćponosiwyłącznieusługobiorca lubinnypodmiotkorzystającyzplatformy. czony. 12.UsługobiorcamożerozwiązaćUmowęoŚwiadczenieUsługDrogąElektronicznąw każdymczasiepoprzezusunięcieswojegokontazplatformy. dymczasie.

5 14.RozwiązanieUmowyoŚwiadczenieUsługDrogąElektronicznąniemawpływuna owiązująpomimorozwiązaniaumowyoświadczenieusługdrogaelektroniczną. 15.Usługobiorca obowiązany jest wyznaczyć Osoby Upoważnione do podejmowania cowy Korporacyjny obowiązany jest do przesłania go na adres siedziby dawcy. ważnionej.usługobiorcaponosiwszelkiekonsekwencjewynikającezniedopełnienia czynności,októrejmowawzdaniupowyżejorazodpowiadawpełnizadziałanielub zaniechanieosóbupoważnionych. 5. WeryfikacjaOdbiorcówKońcowychKorporacyjnych 1. OdbiorcaKońcowyKorporacyjny,wceluaktywacjiKontairozpoczęciazawierania UmówSprzedażyGPPL,pozaspełnieniemwarunkówokreślonychw minu, powinien przesłać na adres siedziby Usługodawcy następujące dokumenty cyjnego: a) dokumentyzgodniezprocedurąkyc, b) pełnomocnictwodlaosobyupoważnionej, c) Regulamin. 2. dawcydokumentywskazanewust.1powyżej,wprzypadkugdydojdziedozmiany ichtreści. 3. Potwierdzeniezakończeniaprocesuweryfikacjinastąpipoprzezzmianęstatusuna formy. 6. WarunkiświadczeniaUsług 1. ślonychwniniejszymregulaminie. 2. UsługobiorcamożekorzystaćzPlatformyprzez24godzinynadobęprzez7dniw tygodniu,zzastrzeżeniem,żezawieranieumówzakupugpiumówsprzedażygp 3. nymusługodawcy,musispełniaćnastępującewymaganiatechniczne: a) posiadaćdostępdosieciinternet, b) refox,chrome,safari,ie,opera.przeglądarkapowinnabyćzaktualizowana donajnowszejwersji. 4. UsługobiorcaobowiązanyjestkorzystaćzPlatformywsposóbzgodnyzniniejszym RegulaminemorazwykorzystywaćPlatformęzgodniezjejprzeznaczeniem. 5. UsługodawcanieodpowiadazajakiekolwiekszkodyponiesioneprzezUsługobiorcę sioneprzezusługobiorcębądźosobytrzeciewzwiązkuznaruszeniemwarunków

6 RegulaminulubkorzystaniemzPlatformywsposóbsprzecznyzjejprzeznaczeniem. WszczególnościUsługodawcanieponosiodpowiedzialnościzaszkodywynikające gobiorcy,szkodypowstałewnastępstwieutratylubmodyfikacjidanychusługobiorcy gulaminu. 6. ZakazanejestdostarczenieprzezUsługobiorcętreściocharakterzebezprawnym, podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia działania lub uszkodzenia PlatformyorazdziałaniesprzecznezniniejszymRegulaminem.Wrazieotrzymania rwania, ograniczenia świadczenia Usług lub rozwiązania Umowy o Świadczenie godawcanieponosiodpowiedzialnościwzględemusługobiorcyzaszkodypowstałe wwynikuuniemożliwieniamudostępudoplatformylubprzerwwjejdziałaniu. 7. DaneosoboweUsługobiorcyorazPolitykaPrywatności 1. PrzetwarzaniedanychosobowychUsługobiorcyorazOsobyUpoważnionejodbywa sięwcelupoprawnegoświadczeniausługoferowanychprzezplatformę. 2. DaneosoboweprzetwarzanesąnapodstawiezgodywyrażanejprzezUsługobiorcę iosobęupoważnionąorazwprzypadkach,wktórychprzepisyprawaupoważniają Usługodawcędoichprzetwarzania. 3. niewłaściwegomiejscawformularzuwtrakcieproceduryrejestracyjnej. 4. nościokreślonąwniniejszymparagrafie. 5. kresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, Umowy Zakupu GP i Umowy Sprzedaży GP PL oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą niczną oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług dawcy. 6. biorcominformacjihandlowychdotyczącychusługusługodawcy. 7. jące bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorcę lub OsobęUpoważnioną.WszczególnościUsługobiorcapodejmietakiedziałania,które nychosobowychznaruszeniemprzepisówprawa. 8. UsługobiorcyorazOsobieUpoważnionejprzysługujeprawodo: a) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania z niauzupełnienia,korektorazaktualizacjitreścidanych, b) żądaniaczasowegolubstałegowstrzymaniaprzetwarzaniadanychosobowych dziwelubzebraneznaruszeniemprzepisówprawa,

7 c) sprzeciwuwobecprzetwarzaniaichdanychosobowych widzianychprzepisamiprawapolskiego orazprawożądaniaichusunięcia,gdy stanąsięonezbędnedorealizacjicelu,dlaktóregozostałyzebrane,uprawienia opisanepowyżejmożnawykonywaćdrogąkomunikacjielektronicznej. 9. AdministratoremdanychosobowychudostępnionychprzezUsługobiorcęlubOsobę UpoważnionąjestUsługodawca. 10.Usługodawca zobowiązuje się prowadzić działania marketingowe mające na celu promocjęodbiorcykońcowegojakopodmiotuwspierającegoenergięodnawialną. WtymceluOdbiorcaKońcowywmomencieskładaniaZamówienianaGPPLwyraża skiegwarancje.plinformacjiołącznejzakupionejprzezodbiorcękońcowegoilości GPPLwrazzlogotypemtegoodbiorcy. 8. Korzystaniezplikówtypucookie 1. wanesąwceluusprawnieniakorzystaniazplatformyipozwalająnp.wyświetlać treści, które są najbardziej użyteczne dla Usługobiorcy na podstawie historii jego korzystaniazplatformy. 2. UsługobiorcamaprawowkażdymmomenciekorzystaniazPlatformyzablokować możliwośćzapisywaniaplikówcookie,poprzezzmianęustawieńdotyczącychplików cookiewustawieniachprzeglądarkiinternetowej.wceluponownegouruchomienia obsługiplikówcookienależyponowniezmienićustawieniaprzeglądarki.zapisane średnictwemprzeglądarkiinternetowej. 3. Przechowywaneplikicookieniepowodujązmiankonfiguracyjnychwurządzeniach Usługobiorcylubwoprogramowaniuzainstalowanymwtychurządzeniach. 9. Poufność 1. Usługobiorcazobowiązujesiędoutrzymaniawścisłejtajemnicy: a) istnieniaitreściumówzakupugporazumówsprzedażygppl, b) czeniemusług. 2. Usługobiorcaniemożeujawnićinformacjiokreślonychwustępiepowyżejosobom trzecimbezuprzedniejpisemnejzgodyusługodawcy.postanowienieniniejszenie dotyczydanychokreślonychw 7ust.10Regulaminu. 3. Zasadapoufnościniemazastosowaniadoinformacji,którajestjużpublicznieznana lub została przekazana drugiej Stronie przez osobę trzecią bez naruszania wiązkuzachowaniapoufnościlubjestwłasnościąstronyujawniającejtęinformację. 4. Wszystkieobowiązkidotyczącepoufnościobowiązująwczasie trwaniaumowyo ŚwiadczenieUsługDrogąElektronicznąjakiprzezokresdwóchlatporozwiązaniu tejumowy.

8 10. Siławyższa 1. W przypadku, gdy siła wyższa uniemożliwi lub opóźni wykonanie przez cychzfaktuświadczeniausługnarzeczusługobiorcy. 2. czenie przez Usługodawcę Usług związaną z działaniami, wydarzeniami, niami losowymi, przeoczeniami lub wypadkami, będącymi poza kontrolą dawcy. 11. Reklamacje 1. żącydoprzesyłaniazapytańireklamacji. 2. Reklamacjęmożnawnieśćwterminie7dnioddnia,wktórymUsługabyłalubmiała byćwykonana. 3. dawcy. 4. Reklamacjamusizawieraćwszczególnościprzedmiotreklamacjiorazokoliczności jąuzasadniające. 5. W przypadku błędów w Umowach Zakupu GP lub Umowach Sprzedaży GP PL, Usługobiorca obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie pującymnumeremtelefonu CZĘŚĆDRUGA OGÓLNEWARUNKIZAWIERAWNIAUMÓWZAKUPUGWARANCJIPOCHODZENIA 12. SposóbskładaniaOfertZakupuGP 1. jąceczynności: a) uprzedniowrgpzmienićstatusgpobjętychofertązakupugpnastatus w sprzedaży lubinnytożsamyzgodniezaktualnymregulaminemrgp, b) naplatformiezłożyćusługodawcyofertęzakupugp. 2. WOfercieSprzedażyGPpowinnyznaleźćsięnastępująceinformacje: a) dataważnościgp, b) wolumengp, c) numergp, d) rodzajilokalizacjęodnawialnegoźródłaenergii,wktórymwytworzonazostała energia,dlaktórejwydanogp, 3. Usługodawca przyjmuje Oferty Zakupu GP zgodnie z kolejnością składania Ofert ZakupuGPprzezWytwórcówzuwzględnieniemspecyfikacjiGP. 4. dzenia przez Usługodawcę poprzez wygenerowanie i przesłanie na adres wskazanypodczasrejestracjikontapotwierdzeniazakupugp. 5. WytwórcamożeskładaćUsługodawcywjednymczasienieograniczonąliczbęofert.

9 13. ZmianaiodwołanieOfertyZakupuGP 1. niemjejzmianyniezmieniającejistotnietreści.wprzypadkuzmianyilościgpstrony łączy Umowa Zakupu GP na warunkach określonych w Ofercie Sprzedaży GP z uwzględnieniemzmianyilościgpdokonanejprzezusługodawcę. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej Wytwórca obowiązany jest zwłocznieniepóźniejniżwciągu2dniroboczychdokonaćniezbędnychczynności nargptj.zmienićstatusodpowiedniejilościgp wsprzedaży zgodniezwarunkami UmowyZakupuGP. 3. kupugpzłożonawwynikumodyfikacjipierwotnejofertyzakupugpotrzymujeto samomiejscenaliścieofertjakieprzysługiwałopierwotnejoferciezakupugp. 4. OfertęZakupuGP,wygasa5dniprzeddniemwygaśnięciemGPobjętychOfertą ZakupuGP. 5. twórcęoświadczeniawoliocofnięciuofertyzakupugp. 6. Wprzypadkunaruszeniapostanowieńust.5powyżejUsługodawcamożedochodzić cofanaofertazakupugpzakażdyprzypadeknaruszania.zapłatakaryumownej nastąpiwterminie7dnioddniaotrzymaniaprzezwytwórcęwezwaniadozapłaty. waniaprzewyższającegozastrzeżonąkaręumową. 14. RealizacjaUmowyZakupuGP 1. dzeniezakupugp,wktórymznajdująsięinformacjepotwierdzająceprzyjęcieprzez UsługodawcęOfertyZakupuGP,warunkizawartejUmowyZakupuGPoraztermin jejrealizacjinatge. 2. twierdzizmianęstanuposiadaniagpwrgp. 15. Płatności 1. formie. 2. Wraziewątpliwościpoczytujesię,żeOfertyZakupuGPskładaneprzezWytwórcę obejmującenęokreślonąwcenniku. 3. UsługodawcazapłaciWytwórcycenęzaGPwterminie7dnioddniawystawieniai przesłanianaadressiedzibyusługodawcyfakturyprzezwytwórcę.adressiedziby Usługodawcy: AxpoPolskaSp.zo.o. Al.Jerozolimskie123

10 4. Zapłatacenynastąpinarachunekbankowywskazanynafakturze. 5. OpłatyzwiązanetransakcjamizawartymiwRGPponosiWytwórca. CZĘŚĆTRZECIA OGÓLNEWARUNKIZAWIERANIAUMÓWSPRZEDAŻYPOLSKICHGWARANCJIPOW CHODZENIA 16. SposóbskładaniaZamówienianaPolskieGwarancjePochodzenia 1. przezwypełnienieodpowiedniegoformularza. 2. WZamówieniupowinnyznaleźćsięinformacjedotyczące: a) wolumenugppl, b) rodzajuodnawialnegoźródłaenergii, c) województwalubwojewództw,wktórymznajdujesięodnawialneźródłoenergii, d) rokukalendarzowego,narzeczktóregomająbyćzaliczonegppl. 17. PrzyjęcieZamówienianaPolskieGwarancjePochodzenia 1. wienianagpplprzezusługodawcę wartejumowysprzedażygppl. 3. Usługodawca rozpoczyna realizację Zamówienia na GP PL ciągu 1 Dnia czego. 18. OgólnewarunkidokonywaniapłatnościprzezOdbiorcówKońcowych 1. CenasprzedażyGPPLjestkażdorazowookreślonawCenniku SzczegółowezasadydokonywaniapłatnościprzezOdbiorcówKońcowychSME 1. mencieskładaniazamówienianagppl.wtymceluzostanieprzekierowanyna stronęumożliwiającądokonaniepłatnościinternetowych. 2. mówienianagppl. 3. Dopłatności,októrejmowawniniejszymparagrafieniestosujesiępostanowień kodeksucywilnegoozadatku.

11 20. SzczegółowezasadydokonywaniapłatnościprzezOdbiorcówKońcowychKorporaW cyjnych 1. OdbiorcaKońcowyKorporacyjnyzapłaciUsługodawcycenęsprzedażyzaGPPLw terminie7dnioddniaprzekazaniaprzezusługodawcęcertyfikatugppl. 2. kowyusługodawcynapodstawiefakturywystawionejprzezusługodawcę. 3. nowartość49mwh. 21. RealizacjaUmowySprzedażyGPPL 1. Wciągu3DniRoboczychodprzyjęciaprzezUsługobiorcęZamówienianaGPPL, UsługodawcaumorzywRGPnarzeczOdbiorcyKońcowegoilośćzakupionychGP. 2. OdbiorcaKońcowyKorporacyjnymożewmomencieskładaniaZamówienianaGP ciego. 3. rzeniemgpnarzeczodbiorcykońcowegolubpodmiotu,októrymmowawustępie powyżej. 22. PrzekazaniePolskichGwarancjiPochodzenia 1. UsługodawcaprzekażeOdbiorcyKońcowemuzaświadczeniewydaneprzezRGP kazaneodbiorcykońcowemu. 2. Usługodawcawterminie5DniRoboczychoddniaprzyjęciaZamówienianaGPPL przekażeodbiorcykońcowemucertyfikatgppluprawniającydokorzystanieze ZnakuTowarowegozzastrzeżeniemust.1powyżej. 3. Przekazanie Polskich Gwarancji Pochodzenia następuje w sposób elektroniczny, kazanieichpocztąelektroniczną. 4. WprzypadkuniemożnościprzekazaniaPolskichGwarancjiPochodzeniazapomocą pocztyelektronicznej,usługodawcaprześlemateriały,wedługuznaniainakoszty OdbiorcyKońcowegozapomocą: a) przesyłkipocztowejpriorytetowej, b) przesyłkipocztowejekonomicznej, c) kuriera. 5. CenypodanepowyżejdotycząwysyłkinaterytoriumPolski.Kosztprzesyłkipoza granicepolskibędzieustalanyindywidualniemiędzystronami. 23. ZnakTowarowy 1. UsługodawcawmomencieprzekazaniaOdbiorcyKońcowemuCertyfikatuGPPL udzielaodbiorcykońcowemuniewyłącznej,nieodpłatnejsublicencjidokorzystania zeznakutowarowego,naokresroku,naktórynastąpiłzakupgpplorazwyłącznie dla celów promocji GP, GP PL oraz Odbiorcy Końcowego jako podmiotu zużywającego energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, na całym terytoriumrzeczypospolitejpolskiej.

12 2. Odbiorca Końcowy obowiązany jest dbać o renomę Znaku Towarowego oraz wychonajwyższejjakości. 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Usługodawca może dochodzić od Odbiorcy Końcowego odszkodowania za zaistniałą szkodę na zasadachogólnych. 4. W przypadku umorzenia GP na rzecz Podmiotu trzeciego strony zawrą odrębną nychpowyżejlubpodmiottrzecipodpiszeiprześlenaadressiedzibyusługodawcy podpisanyprzezosobyupoważnionedoreprezentowaniapodmiotutrzeciegodwa egzemplarzeregulaminu. 5. Udzielenie sublicencji do Znaku Towarowego podmiotowi trzeciemu następuje w momenciedostarczeniadokumentów,októrychmowawustępiepowyżej. 24. Odpowiedzialność 1. Usługodawcanieponosiodpowiedzialnościzadziałanialubzaniechaniapodmiotów trzecich,wszczególnościnieponosiodpowiedzialnościzadziałaniatge,ure,bm oraz za niemożliwość wykonywania transakcji lub umorzenia GP wynikających z funkcjonowaniargpidziałaniaww.podmiotów. 2. WkażdymwypadkuodpowiedzialnośćUsługodawcyograniczonajestdowartości złlubdowartościdanejUmowyZakupuGwarancjiPochodzenialubUmowy zanakwota. 3. Pozaprzypadkamiwskazanymiwbezwzględnieobowiązującychprzepisachprawa, BM nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezawinionym przez BM: a) letransmisji,wadątechniczną,awariąurządzeńalboprzerwaniempołączenia,z przyczynniezależnychodbmlubniezależnychodosób,zaktóreponosiona odpowiedzialność, b) działaniamisiływyższej,przezktórerozumiesięzdarzenianadzwyczajne,nagłe, którychniemożnabyłoprzewidziećaniktórymniemożnabyłozapobiec,przy zachowaniunależytejstaranności. 25. Postanowieniakońcowe 1. Usługodawcazastrzegasobieprawodoprowadzeniaprackonserwacyjnychsystemu liwienieusługobiorcomkorzystaniazplatformy.terminypraciprzewidywanyczas ichtrwaniabędąkomunikowaneusługobiorcyprzedrozpoczęciemprac. 2. rancji,żekorzystaniezserwisubędzieprzebiegałobezbłędówczyprzerw. 3. UsługodawcazastrzegasobieprawodozmianyniniejszegoRegulaminuwkażdym czasie. 4. szymregulaminemmajązastosowanieodpowiednieprzepisyprawapolskiego. 5. WłaściwymdorozstrzyganiasporówwynikającychzRegulaminujestsądmiejscowo właściwydlasiedzibyusługodawcy.

13 6. ZałącznikidoRegulaminustanowiąjegointegralnączęść. Załączniki Załączniknr1 Wzórpełnomocnictwa Załączniknr2 PotwierdzenieUmowyZakupuGP Załączniknr3 PotwierdzenieUmowySprzedażyGPPL Załączniknr4 wzórdokumentukyc

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI NadowskiNET. obowiązuje od 01.07.2015. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NadowskiNET

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI NadowskiNET. obowiązuje od 01.07.2015. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NadowskiNET REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI NadowskiNET obowiązuje od 01.07.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NadowskiNET I. DEFINICJE 1. Usługodawca: Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski Sp. J. z siedzibą w Tychach

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin z dnia 16.06.2014r. Regulamin świadczenia usług hostingowych Premium hosting, SEO Premium, serwery VPS Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Vogan Sp. z o.o. usług hostingowych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL I. Dane firmy i postanowienia ogólne 1. Właścicielem marek Biurwa i Biurwar oraz sklepu internetowego Biurwa.pl Biurwar.pl jest firma BIURONET Michał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PTASIEMLECZKO.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PTASIEMLECZKO.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PTASIEMLECZKO.PL Niniejszy Regulamin, przygotowany przez Packaging Factory Sp. z o.o., reguluje wszelkie zagadnienia związane z zamawianiem przez Klientów wytwarzanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE].

REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE]. REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE]. a. Operator Firma CashHome sp. z o.o. KRS 0000 393 107, NIP 957 10 58 144, REGON 221 486 365, b. Użytkownik osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu upaid i aplikacji mpotwór

Regulamin Systemu upaid i aplikacji mpotwór I Postanowienia wstępne Regulamin Systemu upaid i aplikacji mpotwór 1. Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, spółka upaid

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin KUP BILET ON LINE POLBUS-PKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Regulamin. Regulamin KUP BILET ON LINE POLBUS-PKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE POLBUS-PKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana USŁUGODAWCĄ lub Przewoźnikiem). Polbus-PKS Sp. z o.o. ul. Joannitów 13, 50 525 Wrocław tel. 71 333

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia strony internetowej Oktawave i konta Użytkownika

Regulamin świadczenia strony internetowej Oktawave i konta Użytkownika Regulamin świadczenia strony internetowej Oktawave i konta Użytkownika 1. Definicje... 1 2. Umowa o Stronę internetową... 2 3. Umowa o Konto Użytkownika... 2 4. Obowiązki Usługodawcy... 3 5. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Hostingowych

Regulamin świadczenia usług Hostingowych Regulamin świadczenia usług Hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez firmę DEO usług hostingowych pod marką NajlepszySerwer.pl. Podjęcie współpracy z firmą DEO jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY I. OGÓLNE WARUNKI

REGULAMIN PRENUMERATY I. OGÓLNE WARUNKI REGULAMIN PRENUMERATY I. OGÓLNE WARUNKI 1. Strona internetowa działająca pod adresem www.gb.pl jest własnością Fratria sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Legionów 126-128, zarejestrowaną w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego K3Ssytem Sp. z o.o.

Regulamin Sklepu Internetowego K3Ssytem Sp. z o.o. Regulamin Sklepu Internetowego K3Ssytem Sp. z o.o. Informacja o Firmie prowadzącej sklep: Sklep internetowy działający pod adresem prowadzony jest przez K3System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Informacje. 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy;

Rozdział I. Informacje. 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy; Regulamin e-sklepu Centrum Edukacyjnego Active School Rozdział I 1 Informacje 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Sklep część

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki współpracy z serwisem Homebook.pl. 1. Definicje

Ogólne warunki współpracy z serwisem Homebook.pl. 1. Definicje Ogólne warunki współpracy z serwisem Homebook.pl 1. Definicje 1. Serwis Homebook.pl - prowadzony przez Domodi Sp. z o.o. pod adresem http://www.homebook.pl serwis internetowy służący prezentacji, promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY AKCEPTANTA Z DOTPAY PRZY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU DOTPAY

REGULAMIN WSPÓŁPRACY AKCEPTANTA Z DOTPAY PRZY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48 12 6882600 Faks: +48 12 6882699 Email: biuro@dotpay.pl REGULAMIN WSPÓŁPRACY AKCEPTANTA Z DOTPAY PRZY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Poland Car Parking sp. z o.o. usług rezerwacji miejsc parkingowych drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia przez Poland Car Parking sp. z o.o. usług rezerwacji miejsc parkingowych drogą elektroniczną Regulamin świadczenia przez Poland Car Parking sp. z o.o. usług rezerwacji miejsc parkingowych drogą elektroniczną Decydując się na korzystanie z usług Poland Car Parking sp. z o.o. za pośrednictwem strony

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin Współpracy

Regulamin Współpracy Regulamin Współpracy 1 Pojęcia Następujące pojęcia użyte w Regulaminie Współpracy posiadają przypisane im niżej znaczenie: 1) Spółka COLWAY INTERNATIONAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne Regulamin www.praca.gov.pl 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo