PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU PRZY UL. HOŁDU PRUSKIEGO 9 W ŚWINOUJŚCIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU PRZY UL. HOŁDU PRUSKIEGO 9 W ŚWINOUJŚCIU"

Transkrypt

1 Projekt budowlano wykonawczy remontu elewacji zabytkowych budynków przy ul. Hołdu Pruskiego w Świnoujściu, w ramach I etapu programu rewitalizacji śródmieścia Świnoujścia PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU PRZY UL. HOŁDU PRUSKIEGO 9 W ŚWINOUJŚCIU SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA BIOZ

2 Projekt budowlano wykonawczy remontu elewacji zabytkowych budynków przy ul. Hołdu Pruskiego w Świnoujściu, w ramach I etapu programu rewitalizacji śródmieścia Świnoujścia ARCHITEKTURA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: 1. CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH SONDAśOWE BADANIA KOLORYSTYKI 2. RYSUNKI INWENTARYZACYJNE I ARCHITEKTONICZNE 3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

3 Projekt budowlano wykonawczy remontu elewacji zabytkowych budynków przy ul. Hołdu Pruskiego w Świnoujściu, w ramach I etapu programu rewitalizacji śródmieścia Świnoujścia 1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO REMONTU BUDYNKU PRZY UL. HOŁDU PRUSKIEGO 8 W ŚWINOUJŚCIU Zawartość opracowania: 1. Podstawa opracowania 2. Lokalizacja 3. Przedmiot opracowania 4. Zakres opracowania 5. Cel opracowania 6. Stan istniejący i ogólna charakterystyka budynku 7. Zakres prac budowlanych 8. Zalecenia 9. Uwagi Inwestor: Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych "ANKOR" ul. Monte Cassino Świnoujście

4 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawa prawna: Umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Świnoujście a Biurem Projektowo InŜynierskim REDAN z siedzibą w Szczecinie. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. nr 89 poz. 414 Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a takŝe innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. nr 75 poz. 690 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. Podstawa merytoryczna: 1. WYTYCZNE KONSERWATORSKIE DO ZABUDOWY OBJĘTEJ WPISEM DO REJESTRU ZABYTKÓW PRZY ULICY HOŁDU PRUSKIEGO 5-14 W ŚWINOUJŚCIU OPRACOWANE NA WNIOSEK ZACHODNIOPOMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W SZCZECINIE 2. Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna. 3. Inwentaryzacja wykonana na potrzeby opracowania 4. Operat techniczny ortofotoplany fasad kamienic wykonany przez Geosystem Szczecin w kwietniu 2008 r. 5. Program prac konserwatorskich oraz sondaŝowe badania kolorystyki tynków i detalu architektonicznego opracowany przez Pracownię Konserwacji Dzieł Sztuki Ryszard Giedrys 6. Ocena stanu technicznego konstrukcji budynku opracowana przez inŝ. Marka Janickiego 2. LOKALIZACJA : Kamienica zlokalizowana jest w pierzei przy ul. Hołdu Pruskiego 9 na działce nr rej.: A 74 - dz. 380 w Świnoujściu.

5 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA : Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy remontu dachu i elewacji kamienicy przy ul. Hołdu Pruskiego 9 w Świnoujściu. Projekt stanowi podstawę do wydania decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę, sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych a takŝe bezpośredniego wykonania prac budowlano konserwatorskich. 4. ZAKRES OPRACOWANIA: Projekt budowlano - wykonawczy remontu elewacji oraz dachu branŝy architektonicznej. 5.CEL OPRACOWANIA: Kwartały zabudowy przy ul. Hołdu Pruskiego zostały objęte Lokalnym Planem Rewitalizacji, którego głównym celem jest ogólna poprawa jakości przestrzeni miejskiej. Zespół zabytkowych kamienic przy ul. Hołdu Pruskiego stanowi jeden z głównych walorów historycznego, kulturowego i turystycznego obrazu miasta. Wyeksponowanie walorów architektonicznych kamienicy zdecydowanie poprawi atrakcyjność miejsca w skali całego miasta. 6. STAN ISTNIEJĄCY I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU: Niewielka, jednopiętrowa kamieniczka w południowej pierzei ulicy utrzymana jest w formach eklektycznych. Projekt wykonał w 1903 r. mistrz ciesielski Diener, na zlecenie ówczesnego właściciela, rentiera Carla Schmelinga. O pozwolenie na budowę wystąpiono w czerwcu 1904 r., 9 września zgłoszono stan surowy budynku - do odebrania, a w 21 grudnia tego samego roku wystąpiono do władz budowlanych o dokonanie odbioru końcowego. Kamienica wzmiankowana jest juŝ w ksiąŝce adresowej z 1905 r., choć wtedy jeszcze bez numeru. W 1912 r. właścicielem posesji pozostawał nadal Carl Schmeling. Elewacja frontowa budynku posiada kompozycję oryginalną, zachowaną w znacznej części, czytelną. Elementy wtórnymi są: lukarna prawa, balustrada schodów stolarka okienna z PCV w wielu oknach elewacji. Detal architektoniczny elewacji frontowej wykonany z zaprawy cementowej oraz gipsowej. Elementy miejscami mocno spękane, odparzone z licznymi ubytkami, brak m.in. fiali w szczycie osi środkowej po prawej stronie, znacznie uszkodzony gzyms koronującym, opaska otworu drzwiowego. Całe partie wystroju tynkarskiego są uszkodzone, występują spękania, miejscami odparzenia. Na elewacji znaczne partie tynku są zabrudzone, zaatakowane przez glony, występują

6 zacieki przy opierzeniach blacharskich i rynnach. Partia cokołowa przyziemia znacznie zniszczona, tynk odparzony. Na spodniej partii balkonu widoczne zacieki, odsłonięty fragmenty konstrukcji. Występują uzupełnienia zaprawą cementową. Oryginalna stolarka okienna, pokryta wieloma warstwami farby. Stolarka drzwiowa pierwotna, przemalowana, z wtórnym szkleniem. Opierzenia parapetów i gzymsów w znacznych partiach uszkodzone, do wymiany. W sieni wejściowej (otwartej) zachowała się dobrym stanie posadzka terakotowa oraz płytki glazurowane ułoŝone na wysokości lamperii. W sieni zachowała się sztukateria sufitu (faseta). SondaŜowe badania konserwatorskie wykazały istnienie ozdobnych pasków, które mogły być malowane na wzór płyciny oraz sztukaterię i sufit malowane w kolorze rozbielonej czerwieni. Zespół pierzejowej (zwartej) zabudowy przy ul. Hołdu Pruskiego, złoŝony z jedenastu zabytkowych kamienic stanowi cenny przykład secesyjnej zabudowy miejskiej, podlega prawnej ochronie konserwatorskiej - w ramach indywidualnych wpisów budynków do rejestru zabytków ( r.) oraz na podstawie wpisu obszaru śródmiejskiego układu urbanistycznego do rejestru zabytków (1991 r.) Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście (uchwała RM z r.) zespół zabudowy przy ul. Hołdu Pruskiego objęty jest strefą A ochrony historycznego zespołu śródmieścia Kamienica przy Hołdu Pruskiego 9 jest wpisana do rejestr zabytków pod nr rej.: A 74 - dz. 380 Elewacja frontowa kompozycja oryginalna zachowana w całości, czytelna; wtórnymi elementami są zrealizowane w róŝnych okresach, przed 1945 rokiem adaptacje poddasza z doświetleniem poprzez niewielkie lukarny, o róŝnej formie architektonicznej. Wtórna jest stolarka okienna, wykonana w technologii PCV oraz balustrada schodów zewnętrznych. Detal architektoniczny elewacji frontowej zachowany w znacznej części, utrzymał czytelną kompozycję, plastykę opracowania, moŝliwe jest przeprowadzenie pełnej jego renowacji. Stolarka okienna okna wtórne PCV; oryginalna drewniana skrzynkowa z profilowanymi listwami i ślemionami zachowana jedynie częściowo w elewacji frontowej. Stolarka drzwi wejściowych w cofniętej względem lica elewacji sieni zachowana oryginalna stolarka drzwiowa, z detalem snycerskim, z wtórnym szkleniem, malowana. Materiał pokrycia połaci dachowych oryginalna zakładkowa dachówka ceramiczna, glazurowana o czerwonym odcieniu i dekoracyjne gąsiory kalenicy.

7 Adaptacje poddasza poddasze zaadaptowane jest na cele mieszkalne stwierdza się brak moŝliwości wprowadzenia zmian modernizacyjnych, skutkujących zmianami w kubaturze i kompozycji obiektu. 7. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH : ROZBIÓRKI I DEMONTAś: Projekt przewiduje demontaŝ wszystkich obróbek blacharskich, parapetów oraz rynien i rur spustowych. DACH : Więźba (konstrukcja): Stan techniczny więźby dachowej został opisany w części konstrukcyjnej opracowania. Pokrycie: NaleŜy dokonać kompleksowej wymiany pokrycia dachowego przy załoŝeniu odtworzenia rodzaju pokrycia - zakładkowa dachówka ceramiczna, glazurowana o czerwonym odcieniu. NaleŜy wymienić 100% łacenia i zastosować folie paroprzepuszczalna (min. 300g/m²/24h) zgodnie z współczesną technologią. NaleŜy zapewnić odpowiednią wentylację dachu (wywiew w kalenicy). Wszystkie elementy drewniane naleŝy zaimpregnować przeciwogniowo, przeciwgrzybicznie i przeciw insektom oraz zabezpieczyć przeciwwilgociowo. NaleŜy wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej gr. 1,5 mm. Kominy: Kominy naleŝy poddać pracom remontowym. Wymagają oczyszczenia i uzupełnia cegieł oraz fug. NaleŜy wykonać nowe obróbki i uszczelnienia przejść kominów przez połać dachową. ELEWACJA FRONTOWA: UWAGA: Wszystkie prace konserwatorskie i sposób ich wykonania zostały szczegółowo opisane w projekcie prac konserwatorskich, który jest integralną częścią projektu budowlanego. Brakujące elementy gzymsów, sztukaterii, zdobień, opasek, etc, naleŝy odtworzyć zgodnie z formą i wymiarami elementów zachowanych. Szczegółowy opis prac tynkarskich i malarskich opisano w Programie Prac Konserwatorskich.

8 Rynny i rury spustowe naleŝy zainstalować zgodnie z zaleceniami wybranego producenta systemu z blachy cynkowo tytanowej. Główne rury spustowe Ø 90mm Rynny główne Ø 100mm Rury lukarn Ø 70mm Rynny lukarn Ø 75mm Połączenia rynien i rur muszą być wyposaŝone w kosze. W rynnach naleŝy zainstalować elementy zabezpieczające przed zamulaniem. Opierzenia i parapety takŝe naleŝy wykonać z blachy cynkowo tytanowej gr. 1,5 mm. NaleŜy zainstalować elementy zabezpieczające elewację przed siadającymi ptakami. W tym celu naleŝy zainstalować druty ze stali kwasoodpornej na podstawie z poliwęglanu. Rozmieszczenie wg rysunku. Umieścić na wszystkich elementach o głębokości >8cm względem elewacji powyŝej wys. 2,5m względem chodnika. Elementy infrastruktury technicznej na elewacji Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi naleŝy zminimalizować obecność elementów współczesnych na elewacji. W związku z tym naleŝy wykonać powłoki malarskie w kolorze elewacji na ustrojach jak skrzynie gazowe czy szafy elektroenergetyczne.( z zachowaniem tabliczek znamionowych ) - szczegóły wg załącznika graficznego. Elementy drewniane lukarn naleŝy oczyścić mechanicznie i zaimpregnować preparatem barwiącym w kolorze podanym na rysunku Projekt przewiduje ponadto wymianę elementów wykończeniowych blacharki nad ryzalitami. Ponadto naleŝy przeprowadzić renowację balustrad balkonów, oraz pomalować je na kolor podany w projekcie. Wszystkie ściany elewacji naleŝy pomalować w jednakowej tonacji w kolorze podanym w projekcie. Przed wykonaniem prac malarskich naleŝy wykonać próbę koloru na elewacji. Próbę o wym. 1mx1m naleŝy zgłosić do zaakceptowania osobie prowadzącej nadzór konserwatorski. Wszystkie szczegóły wykończenia elewacji zawarto w części rysunkowej projektu, oraz w opisie prac konserwatorskich.

9 8. ZALECENIA: Podczas całego cyklu budowy naleŝy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad: Wszelkie prace z uŝyciem sprzętu mechanicznego naleŝy prowadzić ze szczególną ostroŝnością i starannością. Niedopuszczalne jest składowanie na placu budowy niezabezpieczonych przed przedostawaniem się do gruntu materiałów zmieniających chemizm gleby (np. sole, impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, wapno, cement, gips itp.) oraz składowanie, rozsypywanie oraz wylewanie do gruntu środków niszczących lub pogarszających warunki glebowe. Organizacja placu budowy oraz wykonywanie prac będzie pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Plac budowy zostanie zabezpieczony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Odpady powstające w trakcie prac budowlanych: Przewidywany rodzaj materiałów rozbiórkowych to gruz, tynk, blacha, rynny opakowania papierowe i plastykowe po materiałach budowlanych itp. Gruz budowlany oraz inne materiały powstałe z rozbiórki czy demontaŝu naleŝy gromadzić w odpowiednich pojemnikach na odpady budowlane. Impregnaty, rozpuszczalniki, substancje bitumiczne, oleje, wapno, cement itp. naleŝy przechowywać w sposób uniemoŝliwiający przypadkowe rozszczelnienie opakowań. Składowanie, rozsypywanie oraz wylewanie do gruntu środków niszczących lub pogarszających warunki glebowe jest niedopuszczalne. Ewentualne zanieczyszczenia wynikające z eksploatacji sprzętu mechanicznego środków transportu naleŝy zlikwidować przez rekultywację terenu zgodnie z ustawą o ochronie środowiska.

10 9. UWAGI: Realizacje naleŝy przeprowadzić zgodnie z niniejszym projektem a wszystkie roboty wykonywać zgodnie z zasadami BHP i Prawa Budowlanego. Wszelkie zmiany proponowane w trakcie robót budowlanych naleŝy konsultować z autorami projektu. Wszystkie prowadzone prace naleŝy dokumentować opisowo i fotograficznie. Prace naleŝy wykonywać pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do pracy przy obiektach zabytkowych. Wszystkie wątpliwości i problemy dotyczące wykonania prac konserwatorskich naleŝy bezwzględnie zgłosić właściwemu konserwatorowi zabytków. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i rozwiązań innych firm niŝ te, które podano w niniejszym opracowaniu pod warunkiem, Ŝe będą one spełniały parametry techniczne, jakościowe i estetyczne przyjęte w projekcie. Wszystkie uŝyte do budowy i wykończenia materiały powinny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające ich stosowanie w budownictwie na terenie Polski oraz aprobaty techniczne. Projektował: mgr inŝ. Rafał Antonowicz upr. bud. nr 65/Sz/2001

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY

2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY 2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY Remontu elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Chopina 5 A INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Program konserwatorski

Program konserwatorski MAREK GRYMIN PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MAREK GRYMIN tel. (600) 99 30 90, e-mail: m.grymin@gtarch.pl, www.grymin-tybulczuk.pl 1/III/2013 Program konserwatorski Nazwa i adres inwestora: Narodowy Bank Polski,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 F A S T E R PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Budynek koszar

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych )

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) Rej. nr P158-887-2009 OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) ZADANIE: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87 Strona 1 Tytuł: Zamawiający: Projekt budowlany Remontu kamienicy /wymiana więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji/ Płock, ul. Kwiatka 10. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA UMOWA Z DNIA 26.02.2015 r. BZP.2421.18.2015.AB załącznik nr 11 DATA: 26.03.2015r. EGZ. NR TEMAT: EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA OBIEKT: POMIESZCZENIA PIWNICZNE I PARTERU ADRES: 50-237 WROCŁAW, UL.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu Etap II, III.

Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu Etap II, III. DYREKTOR GENERALNY Wrocław, dnia 19 lutego 2013 r. DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO Jolanta Krupowicz numer sprawy:oaod.272-4/13/zp/pn S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo