- Autoreferat cz.i Robert Soba!ski "

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- Autoreferat cz.i Robert Soba!ski ""

Transkrypt

1 - Autoreferat cz.i Robert Soba!ski "

2 cz.i Autoreferat Na pocz!tek. " Nie sposób oczywi"cie zdoby# wszystkiego, bo tego nie dokona$ ani Bach, ani Beethowen, ani %aden inny cz$owiek w dziejach muzyki. Ta pani ma swoje humory! Mo%esz na ni! popatrze#. Mo%esz nawet j! podotyka#. Niektórych wpuszcza do przedsionka, niektórych do pokoju, a niektórych nawet do $ó%ka. Nie znaczy to jednak, %e je"li zaczniesz j! posuwa#, zdradzi ci wszystkie tajemnice. Zajmuj!cy si& zawodowo muzyk! cz$owiek wpada w trans, czy te% rodzaj amoku, i przez dwadzie"cia cztery godziny na dob& ka%da jego my"l wi!%e si& z ni! w ten czy inny sposób. To m&cz!cy na$óg. Jesz i my"lisz o muzyce! Kochasz si& i my"lisz o muzyce. 'pisz i "nisz o muzyce. Wiecznie co" uk$adasz, zmieniasz, komponujesz. Ci!gle biegaj! ci palce, snuj! si& po g$owie jakie" projekty, frazy, improwizacje. Jak czytasz, to najcz&"ciej pras& fachow!, przy czym zwykle z niczym si& nie zgadzasz, bo masz w$asn! teori& muzyki. Chwilami odczuwasz przesyt, jakby" przez tydzie( nie wstawa$ od sto$u, nagle jednak us$yszysz co" fajnego i tryby zaczynaj! obraca# si& na ka%dym kroku o melodie i rytmy " * * ja,zz urbanator AWANTURY MUZYKA JAZZOWEGO Andrzej Makowiecki

3 Urodzi$em si& 23 maja 1970 roku w )odzi i nigdy nie zosta$em muzykiem. Ka%da moja" muzyczna " próba wywo$uje u s$uchaczy /u mnie równie%/ konsternacj&, a moja przygoda z muzyk! zacz&$a si& i sko(czy$a wraz z nieudan! prób! podj&cia nauki w Pa(stwowej Szkole Muzycznej w Zgierzu. Wiem jednak,%e w muzyce jest prawda, któr! próbuj& znale*# i nazwa#; prawda, któr! po latach odnalaz$em w architekturze wraz z jej dowolno"ci! interpretacyjn! i aran%acyjn! czy tendencj! do improwizacji / jazz?/. Melodyka, rytmika, dynamika czy cho#by frazowanie to tylko niektóre elementy dzie$a muzycznego, które mi towarzysz! w przygodzie z architektur!. Cho# wybór by$ w pe$ni "wiadomy, muzyka jest tylko pretekstem. Próbuj!c / zreszt! nieudolnie /pozna# tajniki tej dziedziny sztuki, jej konstrukcj&, zasady budowania utworu, precyzyjnego definiowania ka%dego, nawet najdrobniejszego elementu sk$adowego dzie$a muzycznego, chcia$bym, by by$a cz&"ci! mojej pracy zarówno jako architekta, jak i nauczyciela akademickiego. Rytm, harmonia, porz!dek, melodia, pocz!tek, koniec i przede wszystkim emocje uj&te w ramy permanentnej interpretacji to moja filozofia pracy. Jestem wi&c wdzi&czny Muzyce za to, %e mog& j! czu# i czasem widzie# w innych dziedzinach sztuki. Taka "wiadomo"# pojmowania architektury, mojej muzyki,by$a we mnie od zawsze, cho# wiem to dopiero od niedawna W 1989 roku rozpocz!$em studia w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Lódzkiej. Mia$em 19 lat i mgliste poj&cie czym naprawd& jest zawód architekta. Pierwsze do"wiadczenia przyniós$ rok 1992 kiedy to podj!$em wspó$prac& z $ódzk! pracowni! architektoniczn! " Mechowski-Baranowicz ". Ten pierwszy egzamin z wiedzy praktycznej zako(czy$ si& ca$kowitym niepowodzeniem i mocno zawa%y$ na mojej pó*niejszej pracy architekta oraz nauczyciela akademickiego Wydzia$u Architektury i Urbanistyki P.). jak i, a mo%e przede wszystkim, nauczyciela akademickiego Wydzia$u Architektury Wn&trz i Wzornictwa A.S.P. im. W$. Strzemi(skiego w )odzi, która to Uczelnia, wyprzedzaj!c nieco fakty,sta$a si& moim drugim a w zasadzie pierwszym miejscem pracy Lata i wspó$praca z w.w. pracowni! przynios$y ciekawe projekty i realizacje. Projekt wykonawczy i

4 realizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul.6 Sierpnia w )odzi to mój pierwszy / bola$o / kontakt z przebudow! obiektu istniej!cego. By$o to, cho# powierzchowne, poznawanie jego struktury, jego wad i zalet oraz jak si& szybko okaza$o zagro%e(. B$&dy, które pope$ni$em nie doprowadzi$y do katastrofy tylko dzi&ki do"wiadczeniu i uwadze Witka Mechowskiego. Sko(czy$o si& na strachu i pierwszej lekcji pokory. Samej realizacji prawie nie pami&tam, ale z perspektywy 20 lat wiem,%e to do"wiadczenie wywar$o ogromny wp$yw na moj! pó*niejsz! prac&. Pokora /nie zawsze to si& udaje/, szacunek do obiektu i jego odbiorcy / u%ytkownika / to warto"ci, które do dzi" mi towarzysz!. Wspó$praca z pracowni! Witka Mechowskiego to jeszcze projekt i realizacja pawilonu handlowego przy ul.wojska Polskiego w Aleksandrowie )ódzkim, a tak%e dwa projekty budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul.gombrowicza i ul. Zelwerowicza w )odzi. Rok 1994 przynós$ kolejne nowe wyzwania. Otrzyma$em stypendium rektorskie wraz z propozycj! podj&cia pracy w pracowni Projektowania Architektury Wn&trz w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki )ódzkiej. Jeszcze jako student V roku do$!czam do zespo$u w sk$adzie: W$odzimierz Adamiak - architekt wn&trz oraz Szymon Hofman - in%. architekt. Prowadzili"my wówczas trzy przedmioty: elementy kompozycji plastycznej sem I i II, plastyk& w architekturze - semestr VII oraz projektowanie architektury wn&trz - semestr VIII. Praca ze studentami to wielka odpowiedzialno"#. Podj!$em si& wówczas zadania, nie zdaj!c sobie sprawy, jak bardzo dydaktyka po$!czy si& z wykonywanym zawodem architekta. To wspania$e uczucie dzieli# si& ze studentami zdobywan! wiedz!, obserwowa# ich przemian& i rozwój, podpowiada#, nieustannie prowokowa# do warto"ciowania, definiowania podejmowanych dzia$a( projektowych. To dla mnie ci!g$a nauka, do"wiadczenie pozwalaj!ce mi czerpa# z tych spotka( "wie%o"# i energi&. Definicje, teorie uznawane powszechnie za w$a"ciwe, stanowi! tylko pretekst, a nieustanne ich sprawdzanie, weryfikowanie i poddawanie w w!tpliwo"# maj! wp$yw na ich "wiadomo"# projektow!. Prowadz!c #wiczenia, wci!% powtarzam studentom, %eby s$uchali i wyci!gali wnioski, nieustannie warto"ciowali poszukuj!c siebie w rozwijaniu w$asnej wra%liwo"ci. Mo%e to oni maj! racj& a my nauczyciele jeste"my w b$&dzie?. +wiczenia projektowe podejmowane przez nasz zespó$ w ramach przedmiotów: plastyka w architekturze oraz projektowanie architektury wn&trz, to mo%liwo"# a wr&cz obowi!zek przekazywania studentom w$asnych do"wiadcze( projektowych, których zdobywanie wydaje si& by# absolutnie konieczne i równocze"nie "ci"le zwi!zane z prac! dydaktyczn!

5 nauczyciela akademickiego. Szcz&"ciem by$o / dla studentów /, %e w pocz!tkowym okresie tylko asystowa$em W$odkowi Adamiakowi. W tym samym 1994 roku otrzyma$em od ówczesnego dyrektora Instytutu Architektury i Urbanistyki profesora Henryka Jaworowskiego propozycj& wyjazdu do Nowgorodu w Rosji. Pobyt na Uniwersytecie w Nowgorodzie owocuje prac! dyplomow! pt. " Odbudowa dawnego Ko"cio$a w Nowgorodzie - Rosja ", któr! obroni$em w pa*dzierniku 1995 roku w Zak$adzie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków pod opiek! prof. Henryka Jaworowskiego. Dyplom wys$any do Rosji nigdy nie wróci$ a jedyny "lad po nim pozosta$ w publikacji po"wi&conej Historii Instytutu Architektury i Urbanistyki w latach Lata to wspó$praca z $ódzk! pracowni! architektoniczn! " Marciniak. Witasiak ". Ca$y czas próbowa$em swoich si$ jako samodzielny architekt. Ju% wtedy wiedzia$em, %e praca dydaktyczna nie pozwoli mi na podj&cie sta$ej wspó$pracy z pracowni! architektoniczn! / etat /, co skutecznie uniemo%liwi mi uzyskanie uprawnie( budowlanych. Dopiero zmiana przepisów ok. roku 2008 pozwoli$a mi przyst!pi# do egzaminu. W 2009 roku uzyska$em uprawnienia budowlane w specjalno"ci architektonicznej do projektowania bez ogranicze(. Egzamin zdawa$em wraz ze swoimi wychowankami. Ciekawe do"wiadczenie... Wspó$praca z pracowni! " Marciniak.Witasiak " by$ to okres zdobywania fantastycznych do"wiadcze(. Nabiera$em coraz wi&kszego prze"wiadczenia, %e warto"ci i wiedza przekazywana studentom maj! sens. Utwierdza$o mnie to w przekonaniu, %e te dwa bieguny mojej dzia$alno"ci zawodowej s! coraz bardziej ze sob! powi!zane. Pod opiek! Paw$a Marciniaka i Darka Witasiaka przygotowa$em " samodzielnie " projekt konkursowy ko"cio$a pod wezwaniem b$. siostry Faustyny przy Placu Niepodleg$o"ci w )odzi. I nagroda i skierowanie projektu do realizacji by$a spe$nieniem marze(. Pojawi$y si& pierwsze projekty z zakresu architektury wn&trz u%yteczno"ci publicznej, takie jak niezrealizowany projekt wn&trza salonu kosmetycznego " Pollena Ewa " S.A. zlokalizowanego w Hotelu Grand przy ul. Piotrkowsxkiej w )odzi, czy zrealizowany projekt wn&trza P.P.U.P. Poczta Polska w Konstantynowie )ódzkim. Kontakt z firm! " Pollena Ewa " powróci$ po kilku latach jako mo%liwo"# stworzenia ju% samodzielnego projektu i realizacji salonu firmowego przy ul. Zielonej w )odzi. Inne wspólnie zrealizowane projekty to m.in. projekt kasy zewn&trznej odzia$u Banku PKO BP w szpitalu - Centrum Zdrowia Matki Polki w )odzi czy realizacja wn&trza odzia$u Banku PKO BP w Koluszkach przy ul. 11 Listopada.

6 W ramach wspó$pracy z Paw$em Mariciniakiem i Darkiem Witasiakiem przyst!pi$em do konkursu na przebudow& kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 258/260 na Centrum Dydaktyczno - Konferencyjne Fundacji Studiów Europejskich, uzyskuj!c I nagrod&. Kilka miesi&cy sp&dzonych nad poszczególnymi fazami projektu centrum to dla mnie okres wyt&%onej pracy projektowej. Kilka tysi&cy metrów kwadratowych powierzchni, kilka kondygnacji, centrum miasta, z$o%ony program funkcjonalny, w tym obok cz&"ci konferencyjnej równie% funkcja hotelowa i gastronomiczna, nauczy$y mnie wi&cej o z$o%ono"ci struktury obiektu ni% lata studiów. Dzisiaj jest mi wstyd za t& realizacj&. Mam tylko nadziej&, %e ta pi&kna XIX wieczna kamienica kiedy" mi wybaczy Wyodr&bnienie okresu nie jest przypadkowe. Te kilka lat samodzielnej pracy mia$o ogromny wp$yw na moj! coraz wi&ksz! "wiadomo"#, a w$a"ciwie pewno"#, %e przekazywanie w$asnych do"wiadcze( zawodowych jest celem i warto"ci! definiuj!c! prac& nauczyciela akademickiego. Moj! prac! " naukow! " by$a praca nad projektami, " publikacjami ", praca ze studentami i realizacje projektów. W roku 2001 podj!$em prób& zainteresowania moj! prac! ówczesnego Dziekana Wydzia$u Architektury Wn&trz Akademii Sztuk Pi&knych w Poznaniu. Pod opiek! merytoryczn! profesora W$odzimierza Dreszera, na pocz!tku 2003 roku obroni$em prac& i uzyska$em kwalifikacj& I stopnia w dziedzinie architektury wn&trz. Dekada " Improwizuj!cy komponuj!cy jazzman nigdy nie uwolni si& na dobre od muzyki, któr! oddycha nawet, gdy cierpi, choruje i "pi. Wi&c nawet w ciszy, kiedy nie mia$em w r&ku instrumentu, frazy muzyczne snu$y mi si& po g$owie. Nieraz by$y "wietne, a nieraz by# mo%e genialne, by$em jednak zbyt rozczarowany, aby je zapisywa# rejestrowa# na ta"mie " * * ja,zz urbanator AWANTURY MUZYKA JAZZOWEGO Andrzej Makowiecki

7 Mój stosunek do pracy naukowej nie zmieni$ si&, a kolejne lata samodzielnej pracy zawodowej to wci!% nowe i bardzo ró%norodne do"wiadczenia zawodowe. Ka%dy projekt, ka%da realizacja opowiada$a inn! histori&. Nie wszystkie chc& pami&ta#, cho# ze wszystkimi jestem emocjonalnie zwi!zany. Te historie opowiadaj! o miejscach, ludziach, tych, dla których by$y pisane i tych, którzy pomagali im je napisa#. W ka%dej z nich jest cz&"# mnie, ale tylko Ci pierwsi s! i b&d! ich cz&"ci!. Cz$owiek, miejsce, czas, emocje to warto"ci, o których chc& zawsze pami&ta#, ale tak%e przekazywa# moim studentom. Projekty i realizacje, o których im opowiadam s! tylko pretekstem, narz&dziem pozwalaj!cym dzieli# si& do"wiadczeniem. Te rozmowy s! dla mnie chwil! refleksji, mo%liwo"ci! obiektywnego spojrzenia. Wszystkie aspekty mojego " podwójnego %ycia" s! dla mnie jednakowo wa%ne, a $!czy je to, %e s! od siebie tak bardzo ró%ne. Nigdy nie rejestrowa$em moich projektów i realizacji / te prezentowane to próba ich odtworzenia - portfolio / oddaj!c je tym, którym by$y dedykowane, ufaj!c, %e cho# w cz&"ci spe$ni$y ich oczekiwania. wrzesie( 2011 We wrze"niu 2011 roku otrzyma$em propozycj& podj&cia pracy na Wydziale Architektury Wn&trz i Wzornictwa Akademii Sztuk Pi&knych im. W$. Strzemi(skiego w )odzi na stanowisku adiunkta. Kilka dni na podj&cie decyzji... konkurs. Otrzyma$em pracowni& projektowania wn&trz mieszkalnych. To dla mnie ogromne wyró%nienie. Studenci P.). s! dla mnie wci!% bardzo wa%ni. Dziel!c obowi!zki nauczyciela akademickiego pomi&dzy tak ró%ne uczelnie, wiem %e musz& spróbowa# da# studentom równe szanse. Oto moje plany na przysz$o"#. Plany zawodowe Moje plany zawodowe s! "ci"le powi!zane z procesem kszta$cenia studentów /ci!g$y rozwój zawodowy jest oczywisty, wi&c go pomijam /. Od kilku lat Politechnika )ódzka kszta$ci studentów w zakresie architektury wn&trz / I stopie( /. Pod kierunkiem W$odka Adamiaka i Marka Janiaka uczestniczy$em w procesie tworzenia tego kierunku i wci!% jestem z nim zwi!zany formalnie i emocjonalnie. Zebrane do"wiadczenia pozwalaj! mi wierzy#, %e potrafi& wnie"# co" warto"ciowego w proces kszta$cenia studentów Architektury Wn&trz Akademii Sztuk Pi&knych w )odzi. Proces, "wiadomo"# z$o%ono"ci problematyki, umiej&tno"# rozpoznania i zdefiniowania zagro%e(, to w moim odczuciu obok kreatywno"ci podstawowe sk$adowe "wiadomego

8 projektowania architektury. Pojmowanie architektury wn&trz nie tylko poprzez pryzmat formy, barwy, struktury czy "wiat$a ale tak%e poprzez konstrukcj& czy infrastruktur& techniczn! obiektu - dzie$a da absolwentom Akademii Sztuk Pi&knych umiej&tno"# swobodnego kszta$towania przestrzeni wn&trza, pozwoli panowa# nad wszystkimi jego elementami. Podejmuj!c studia, m$odzi ludzie obdarzaj! nas, nauczycieli zaufaniem. Chc& da# im równe szanse w konfrontacji z architektami, absolwentami uczelni technicznych. Studia dwustopniowe, daj! paradoksalnie tak! mo%liwo"#. Porównuj!c programy studiów I stopnia architektury wn&trz Akademii Sztuk Pi&knych i Politechniki, mog& z pe$n! odpowiedzialno"ci! zaryzykowa# stwierdzenie, %e umiej&tno"ci i kompetencje absolwentów obu uczelni s! bardzo podobne. Ró%nice, $atwe do uzupe$nienia / II stopie(? / nie stanowi! bariery nie do pokonania. Barier! nie s! tak%e ustawy, które mo%na pewnie zmieni#. Przeszkod& stanowi! ludzie i instytucje, skutecznie blokuj!c dost&p do zawodu architekta / procedury nadawania uprawnie( budowlanych / absolwentom Akademii. Nie jestem naiwny i nie chodzi tu o uprawnienia budowlane w budownictwie w specjalno"ci architektonicznej obejmuj!cej projektowanie bez ogranicze(. Te powinny by# zarezerwowane dla in%ynierów ko(cz!cych studia magisterskie II stopnia, lecz uprawnienia tzw. ograniczone na uzyskanie których maj! szans& absolwenci I stopnia kierunku architektury uczelni technicznych. Ufam, % tak! szans&, szans& na równy start, otrzymaj! absolwenci architektury wn&trz uczelni artystycznych. Kilka s$ów komentarza / do wskazanego dzie$a / Cz!sto pracuj! na podstawie koncepcji, ogólnej wizji, traktuj"c utwór jak #ywy organizm, materi! z$o#on" z wielu elementów. To ona * mi podpowiada, pokazuje swoj" przemian!. Czasem jest szcz!%liwa, cz!sto smutna, cierpi"ca, pokazuj"ca swoje rany, gestem prosz"cym o pomoc. Pojawiaj" si! w"tpliwo%ci. /.../ razem budujemy, od %rodka. Usuwamy stare, martwe lub ju# niepotrzebne tkanki pochylaj"c si! nad ka#dym, nawet najdrobniejszym elementem, warto%ciuj"c ich jako%&, podejmuj"c decyzja o ratowaniu, naprawie czy wyci!ciu./.../ Przychodz" Oni, tn", burz", s" nieczuli, anonimowi. Ona znowu umiera./../ W miejscu oczyszczonych ran zaczynaj" powstawa& nowe formy, struktury. Organizm o#ywa, czasem znowu milknie, mo#e si! obra#a, mo#e jest zm!czona. Zaczynamy rozmawia&, na nowo si! poznawa&, oswaja&....

9

Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy!

Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o wartoci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy! Je!li jeste! odpowiedzialny za marketing i rozwój swojej firmy, to trafi"e! w dobre r#ce... Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz,

Bardziej szczegółowo

TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI

TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI Program Pomó mi samemu to zrobi 1 zakada realizacj misji edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem myli pedagogicznej M. Montessori. Przeznaczony jest dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

I pokazujemy jak unikn!" b#$dów, które mog! kosztowa" firm$ dziesi!tki lub setki tys. z#, niwecz!c jednocze%nie lata Twojej pracy!

I pokazujemy jak unikn! b#$dów, które mog! kosztowa firm$ dziesi!tki lub setki tys. z#, niwecz!c jednocze%nie lata Twojej pracy! Ujawniamy dzi! 8 sekretów marketingu internetowego dla firm, które zmieniaj" stron# internetow" w automat do generowania przychodów, zamówie$ i klientów I pokazujemy jak unikn!" b#$dów, które mog! kosztowa"

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Paweł Grabarczyk Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Filozofii Analitycznej Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. dr hab. Adama

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Proces adaptacji spoeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych

Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych Kochani! Zdrowie jak ważne jest ono dla każdego z nas, wiemy wszyscy. Jest ono niewątpliwie najwyższą wartością człowieka. Dobre samopoczucie i kondycja,

Bardziej szczegółowo

TY MARKA INNA NIŻ WSZYSTKIE. SZTUKA AUTENTYCZNEGO BRANDINGU OSOBISTEGO

TY MARKA INNA NIŻ WSZYSTKIE. SZTUKA AUTENTYCZNEGO BRANDINGU OSOBISTEGO IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna to miejsca i czas, kiedy uczniowie rozwijaj swoje

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI mjr dr Robert RECZKOWSKI 1 mjr mgr Andrzej SKIBA 2 BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI Dajcie mi 10 hackerów, a w cigu 90 dni powal ten kraj [USA przyp. autorzy] na kolana. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA Tytuł oryginału: Successful Home Cell Groups Przekład: Piotr Cielar Redakcja: Ludmiła i Kazimierz Sosulscy Copyright for the Polish edition: 1992 by Instytut Wydawniczy Agape

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

M@tematyka z komputerem

M@tematyka z komputerem Powiatowy Orodek Doskonalenia Nauczycieli w Kraniku M@tematyka z komputerem Przegld oprogramowania komputerowego do nauczania matematyki dla wszystkich typów szkół (zawiera przykładowe scenariusze lekcji)

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie i praca w Holandii

Mieszkanie i praca w Holandii werk.nl/eures uwv.nl Mieszkanie i praca w Holandii Przewodnik dla pracowników z krajów europejskich informujący o ich prawach i obowiązkach oraz o pracy w Holandii UWV Kwiecień 2010 Z niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

OPISYWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH Z WYKORZYSTANIEM PRZYPADKÓW U!YCIA *

OPISYWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH Z WYKORZYSTANIEM PRZYPADKÓW U!YCIA * Nowoczesne systemy informatyczne dla sektora MSP Jerzy NAWROCKI!ukasz OLEK Instytut Informatyki Politechniki Pozna"skiej OPISYWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH Z WYKORZYSTANIEM PRZYPADKÓW U!YCIA * Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Get Up To Speed with Online Marketing: How to use websites, blogs, social networking and much more

Tytuł oryginału: Get Up To Speed with Online Marketing: How to use websites, blogs, social networking and much more Tytuł oryginału: Get Up To Speed with Online Marketing: How to use websites, blogs, social networking and much more Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-3759-1 Jon Reed 2011. This translation of

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTA TOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY

SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTA TOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY Anna Sotysik-Piorunkiewicz Wysza Szkoa Humanitas W Sosnowcu SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTATOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY STRESZCZENIE W artykule omówiono zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców, 2005 SYSTEM ERP - ZMIANY W INFORMATYCE Wiele firm staje przed decyzj o poprawie efektywnoci własnego systemu informacyjnego, czsto utosamiajc to zagadnienie z wdroeniem

Bardziej szczegółowo

IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA:

IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo