Na jakie przedmioty bdzie uczszczał student pierwszego roku?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na jakie przedmioty bdzie uczszczał student pierwszego roku?"

Transkrypt

1 Na jakie przedmioty bdzie uczszczał student pierwszego roku? Student na I roku studiów realizuje 5 przedmiotów obowizkowych koczcych si egzaminem (w ramach kadego przedmiotu s nieobowizkowe wykłady i obowizkowe wiczenia); 3 przedmioty obowizkowe koczce si zaliczeniem na ocen; zajcia wychowania fizycznego (4 semestry - przedmiot jest obowizkowy dla studentów studiów stacjonarnych oraz fakultatywny dla studentów studiów niestacjonarnych) oraz inne przedmioty dodatkowe wybrane przez studenta tj. socjologia prawa, łacina, wykłady specjalizacyjne i konwersatoria. Na Wydziale Prawa i Administracji obowizuje punktowy system zalicze semestrów i lat w skrócie ECTS - Europejski System Transferu Punktów. Kademu przedmiotowi przypisana jest pewna liczba punktów, które po zaliczeniu przedmiotu trafiaj na konto studenta. Aby zaliczy rok akademicki (nazwany w systemie USOS '"etapem") student musi zdoby co najmniej 60 punktów ECTS oraz zaliczy wszystkie wymagane programem studiów na dany rok przedmioty. Na pierwszym roku za zaliczenie wszystkich obowizkowych przedmiotów student otrzyma łcznie 56 punktów ECTS. Pozostałe 4 punkty student dobiera sporód zaj dodatkowych. Przedmioty koczce si egzaminem (łcznie 53 pkt. ECTS) Prawoznawstwo -10 ECTS - semestr zimowy (wiczenia raz w tygodniu po 1,5 godz.) Logika Prawnicza - 10 ECTS - semestr zimowy (wiczenia raz w tygodniu po 1,5 godz.) Prawo rzymskie - 11 ECTS - semestr zimowy i letni (wiczenia raz w tygodniu po 1,5 godz.) Historia pastwa i prawa polskiego - 11 ECTS - semestr zimowy i letni (wiczenia: w semestrze zimowym co dwa tygodnie po 1,5 godz. wymiennie Powszechn histori pastwa i prawa, w semestrze letnim co tydzie po 1,5 godz. - w tych samych terminach i salach co w semestrze zimowym) Powszechna historia pastwa i prawa - 11 ECTS - semestr zimowy i letni (wiczenia: w semestrze zimowym co dwa tygodnie po 1,5 godz. wymiennie z Histori pastwa i prawa polskiego, w semestrze letnim co tydzie po 1,5 godz. - w innych terminach i salach ni w semestrze zimowym) Przedmioty obowizkowe koczce si zaliczeniem na ocen (łcznie 3 pkt. ECTS) Technologia informacyjna - 2 ECTS semestr zimowy (zajcia w formie kursu internetowego). Bezpieczestwo i higiena pracy - 0,5 ECTS semestr zimowy (zajcia w formie kursu internetowego) Podstawy ochrony własnoci intelektualnej - 0,5 ECTS semestr zimowy (zajcia w formie kursu internetowego) wychowanie fizyczne - 0 ECTS Inne przedmioty:

2 Socjologia prawa - 6 ECTS - sem. zimowy, co tydzie przez 1,5 godz. Łacina - 5 ECTS - sem. zimowy i sem. letni, raz w tygodniu przez 1,5 godz. wykłady specjalizacyjne i konwersatoria - 4 ECTS - semestr zimowy lub sem. letni, co tydzie przez 1,5 godz. Jakie rejestracje dotycz studenta pierwszego roku? 1. Rejestracja na przedmioty obowizkowe zakoczone egzaminem - Studenci pierwszego roku prawa maj moliwo wyboru grup wiczeniowych w ramach przedmiotów obowizkowych koczcych si egzaminem. Rejestracja do grup wiczeniowych bdzie trwała w dwóch turach: I tura - rejestracja: od r. godz. 21:00 do r. godz. 23:59 za porednictwem portalu Loginem jest numer PESEL studenta (cudzoziemcy maj wygenerowany sztuczny numer PESEL) hasło jest tym samym hasłem co w systemie z IRK (lub hasłem z drugiego kierunku realizowanego na UW jeli osoba była lub jest studentem UW). Studentom, którzy nie wezm udziału w rejestracji na wiczenia, plan zaj zostanie przypisany w dniu II tura giełda grup: od godz. 21:00 do r. godz. 23:59 studenci za porednictwem mechanizmu giełdy bd mogli zmienia swoje miejsca w grupach Przedmioty Historia pastwa i prawa polskiego oraz Powszechna historia pastwa i prawa s przedmiotami zwizanymi, co oznacza, e student z obu przedmiotów musi widnie w tej samej grupie i odbywaj si: co dwa tygodnie w semestrze zimowym (przemiennie - w tej samej sali oraz o tej samej godzinie) co tydzie w semestrze letnim - wiczenia z Powszechnej historii pastwa i prawa bd odbywały si w innych terminach oraz salach. wiczenie z Historii pastwa i prawa polskiego bd odbywały si w tych samych salach oraz o tych samych godzinach, co w semestrze zimowym. Tworzc zestawy grup oraz preferencje terminów naley wzi pod uwag harmonogram wicze z Powszechnej historii pastwa i prawa na semestr letni. 2. Rejestracja etonowa na wykłady specjalizacyjne, konwersatoria, łacin oraz socjologi prawa: aby uzyska wymagan do zaliczenia roku liczb 60 punktów ECTS, student ma moliwo zarejestrowania si na zajcia dodatkowe. W tym celu student otrzymuje 80 etonów typu WPiA-spec (wirtualnych jednostek rozliczeniowych), które moe rozdysponowa na wykłady specjalizacyjne, konwersatoria, łacin, socjologi, prawa. Rejestracja realizowana jest za porednictwem strony rejestracja.usos.uw.edu.pl. Po zalogowaniu do serwisu (Loginem jest numer PESEL studenta/cudzoziemcy maj wygenerowany sztuczny numer PESEL; hasło jest tym samym hasłem co w systemie z IRK lub hasłem z drugiego kierunku realizowanego na UW jeli osoba była lub jest

3 studentem UW) z listy dostpnych rejestracji naley wybra rejestracj o kodzie WPiAspec. Sporód wykładów specjalizacyjnych i konwersatoriów przeznaczonych dla studentów I roku studiów prawniczych naley wybra przedmiot i klikn kursorem myszy na zielony koszyczek znajdujcy si nad nazw przedmiotu. Rejestracja etonowa na wykłady specjalizacyjne oraz konwersatoria oferowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/12, Łacin oraz Socjologi prawa bdzie trwała w dwóch turach: I tura: od r. godz. 21:00 do r. godz. 23:59 II tura: od r. godz. 21:00 do r. godz. 23:59 (wyłcznie moliwo dopisywania si studentów na przedmiot w ramach dostpnego limitu, bez moliwoci wyrejestrowania si z przedmiotów wybranych w I turze) 3. Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie (tzw. wolnego dostpu) - celem zaj ogólnouniwersyteckich jest zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu tematyki innych wydziałów. W ofercie UW znajduje si kilkaset takich przedmiotów. W tym celu student otrzymuje 300 etonów typu OG (wirtualnych jednostek rozliczeniowych). Rejestracja bdzie trwała za porednictwem strony Po zalogowaniu si (logowanie jak przy rejestracji na wykłady specjalizacyjne) do serwisu, z listy dostpnych rejestracji naley wybra kod OG-UN-2011, a nastpnie wybra przedmiot. I tura: od r. godz. 21:00:00 do: r. godz. 23:59:00 4. Rejestracja etonowa na zajcia wychowania fizycznego - Studentów studiów stacjonarnych dotyczy rejestracja na zajcia Wychowania Fizycznego (jest to przedmiot obligatoryjny dla studentów studiów stacjonarnych a fakultatywny dla studentów studiów niestacjonarnych). W tym celu student otrzymuje 120 etonów typu WF. Rejestracja bdzie trwała w dwóch turach za porednictwem strony Po zalogowaniu si (logowanie jak przy rejestracji na wykłady specjalizacyjne) do serwisu, z listy dostpnych rejestracji naley wybra kod WF-2011Z, a nastpnie wybra przedmiot. 5. I tura: od r. godz. 21:00 do r. godz. 23:59 II tura: od r. godz. 21:00 do r. godz. 23:59 Co stanie si z nadwyk punktów ECTS zdobyt przez studenta podczas roku akademickiego Nadwyka punków ECTS zdobyta przez studenta w roku akademickim zostanie zaliczona na poczet kolejnych lat studiów.

4 Z jakich portali rejestracyjnych korzystaj studenci prawa? Studenci prawa w toku swoich studiów korzystaj z dwóch portali rejestracyjnych: 1. rejestracja etonowa 2. rejestracja usoswebowa https://usosweb.wpia.uw.edu.pl Na czym polega rejestracja etonowa? Na stornie internetowej studenci WPiA rejestruj si na: Zajcia wychowania fizycznego Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria Zajcia ogólnouniwersyteckie Lektoraty Egzaminy z lektoratów Rejestracja etonowa jest rejestracj działajc na zasadzie kto pierwszy ten lepszy. Grupy zajciowe maj okrelone limity studentów. Za udział w zajciach płaci si wirtualnymi etonami okrelonego typu. Typy etonów, z których korzystaj studenci prawa: WPIA-SPEC rejestracja na wykłady specjalizacyjne WF rejestracja na zajcia wychowania fizycznego OG rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie (wolnego dostpu) LEK rejestracja na zajcia z jzyków obcych EGZ-JO rejestracja na egzaminy z jzyków obcych Na czym polega rejestracja USOSwebowa? System USOSweb jest elementem systemu USOS (Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów). Korzystaj z niego studenci i pracownicy naukowi. W kompleksowy sposób pomaga studentom dokonywanie formalnoci zwizanych z realizacj swojego programu studiów. Na obecnym etapie studenci System USOSweb umoliwia studentom: Rejestracj na przedmioty obowizkowe w tym seminaria

5 Rejestracj na egzaminy Wgld w siatk swoich zaj (plan zaj) Biecy wgld w swoje oceny, liczb zdobytych punktów ECTS Składanie poda do Dziekana Wgld w płatnoci zwizane z tokiem studiów System USOSweb posiada dwa moduły rejestracji na przedmioty: rejestracj kilkuetapow na przedmiot i do grup, oraz rejestracj bezporedni do grup zajciowych. Moduł rejestracji bezporedniej do grup studenci I roku poznaj jeszcze we wrzeniu, kiedy to bd zapisywali si na wiczenia z obowizkowych przedmiotów. Jakie jest hasło do systemów studenckich dla studentów, którzy byli/s studentami innego kierunku? Jeeli student był/jest studentem innego kierunku lub rozpoczł nauk np. na studiach uzupełniajcych, loguje si uywajc swojego starego hasła, a nie hasła z IRK. Na jaki numer rachunku wnie opłat za indeks? Kademu studentowi pierwszego roku kierunku Prawo zostanie zdefiniowana opłata za wydanie Indeksu (4 złote). Po zalogowaniu si na konto w systemie USOSweb i wybraniu z górnego menu opcji Dla studentów->moje studia->płatnoci student bdzie widział naliczon płatno. USOSweb umoliwia wydrukowanie wypełnionego przez system blankietu przelewowego. Opłata za indeks zostanie zdefiniowana w połowie wrzenia. Jak realizowa płatnoci za studia? Do dnia r. studenci pierwszego roku studiów niestacjonarnych na prawie zobowizani s wnie opłat za studia (w zalenoci od zdefiniowanych przez siebie planów ratalnych - opłata jednorazowa plan A, 3 raty plan B, 8 rat miesicznych plan C ). W sytuacji, gdy student nie zdefiniuje planu ratalnego, system przyjmuje automatycznie plan A i ewentualne odsetki obliczane s według tego planu. Opłat naley dokona na indywidualny rachunek bankowy kadego studenta. Po zalogowaniu si na konto i wybraniu z górnego menu opcji Dla studentów->moje studia->płatnoci student powinien wybra plan ratalny. Nastpnie system USOSweb umoliwi wydrukowanie blankietu przelewowego. Na indywidualnym koncie w systemie student widzi zbliajcy si termin wpłaty. UWAGA: Przy wpłacie pienidzy na konto liczy si data zaksigowania płatnoci na koncie bankowym, a nie data złoenia dyspozycji przelewu.

REJESTRACJA ŻETONOWA - UL

REJESTRACJA ŻETONOWA - UL Uniwersytet Warszawski REJESTRACJA ŻETONOWA - UL LEKTORATY PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE PRZEDMIOTY DAJĄCE UPRAWNIENIA PEDAGOGICZNE W-F P R Z E W O D N I K K R O K Opracował zespół w składzie: Konsultacja:

Bardziej szczegółowo

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 157/2012/2013Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia programu studiów na

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Uniwersytecki System Obsługi Studiów UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE Centrum Systemów Informatycznych ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa tel. (48) 022 56 18 921, e-mail: csi@uksw.edu.pl Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM 5. LETNICH MAGISTERSKICH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) 2006/2007

PROGRAM 5. LETNICH MAGISTERSKICH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) 2006/2007 PROGRAM 5. LETNICH MAGISTERSKICH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) 2006/2007 Program studiów stacjonarnych na kierunku Stosowane nauki społeczne w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych obowiązuje

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009 Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Wydział Fizyki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 170/11-12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w USOSweb

Rejestracje w USOSweb Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji USOS 5.0 http://muci.edu.pl Uniwersytecki System Obsługi Studiów Rejestracje w USOSweb Opracowanie: Paweł Borycki Marta Maciejewska Konsultacje: dr Janina Mincer-Daszkiewicz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNIAK, CZYLI CO NA POCZĄTKU PRZYGODY Z ISM KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN

WSTĘPNIAK, CZYLI CO NA POCZĄTKU PRZYGODY Z ISM KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN WSTĘPNIAK, CZYLI CO NA POCZĄTKU PRZYGODY Z ISM KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN Materiał opracowany dzięki pomocy Samorządu Studentów Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW Drodzy Pierwszoroczniacy! Witamy Was

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia Program studiów dla grup Język

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji do grup zajęciowych

Instrukcja rejestracji do grup zajęciowych Instrukcja rejestracji do grup zajęciowych Logowanie do USOSWeb Otwórz przeglądarkę internetową i wejdź na stronę usosweb.amu.edu.pl W prawym górnym rogu kliknij zaloguj się Na stronie Centralnego Systemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 10.10.2003 1 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi I. Postanowienia ogólne 1 1. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, zwana dalej AHE, jest uczelnią niepubliczną wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Informacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Rejestracja studentów na zajęcia w systemie USOSweb.

Rejestracja studentów na zajęcia w systemie USOSweb. Rejestracja studentów na zajęcia w systemie USOSweb. Co trzeba zrobić, żeby zarejestrować się na zajęcia? 1. Założyć konto internetowe na studenckim serwerze UMK. 2. Wejść na stronę internetową rejestracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej Programem ) jest Alcon Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJÓW. Kod dostpu do konta edukacyjnego

ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJÓW. Kod dostpu do konta edukacyjnego ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJÓW Kod dostpu do konta edukacyjnego Kod dostpu składa si z: identyfikatora (nr PESEL ucznia) hasła (unikalny cig 11 znaków) Uwaga: Wana jest wielko liter! kod dostpu do konta

Bardziej szczegółowo

Program studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Program studiów stacjonarnych drugiego stopnia Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Program studiów stacjonarnych drugiego stopnia dla studentów rozpoczynaj cych studia w roku 2012/13 oraz latach pó¹niejszych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE roku. Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Terminologia i skróty użyte w niniejszym Regulaminie: 1.

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica W Krakowie INFORMATOR. Wydziału In ynierii Materiałowej i Ceramiki. Rok akademicki 2008/2009

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica W Krakowie INFORMATOR. Wydziału In ynierii Materiałowej i Ceramiki. Rok akademicki 2008/2009 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica W Krakowie INFORMATOR Wydziału In ynierii Materiałowej i Ceramiki Rok akademicki 2008/2009 Studia stacjonarne AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA W KRAKOWIE Wydział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 17/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr 17/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Komisja Dydaktyczna Samorz!du Studentów Politechniki Warszawskiej. Poradnik Pisania Pracy Dyplomowej

Komisja Dydaktyczna Samorz!du Studentów Politechniki Warszawskiej. Poradnik Pisania Pracy Dyplomowej Komisja Dydaktyczna Samorz!du Studentów Politechniki Warszawskiej Poradnik Pisania Pracy Dyplomowej Redakcja: in". Micha# Okulewicz Magda Zió#kowska Piotr Bogdanowicz Magda Kochanowska Zuzanna Krawczyk

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo