GMINNY KONKURS GIMNAZJALNY 2014 MISTRZ PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINNY KONKURS GIMNAZJALNY 2014 MISTRZ PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH"

Transkrypt

1 GMINNY KONKURS GIMNAZJALNY 2014 MISTRZ PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH Honorowy patronat sprawuje Wójt Gminy Łodygowice. Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Łodygowicach. REGULAMIN KONKURSU 1. Czas trwania wynosi 60 min.( liczony od rozdania prac). 2. W każdy zadaniu zaznacz znakiem X, podkreśl lub wpisz,tylko jedną odpowiedź. 3. Błędną odpowiedź otocz kółkiem i zaznacz właściwą. 4. Na stronie tytułowej wpisz TYLKO kod uczestnika. Jest to numer stolika wylosowany przed konkursem. Nie wpisuj nazwiska! 5. Nie używaj korektora. 6. W wypadku uzyskania równej liczby punktów,w pierwszej kolejności premiowany jest wynik z języka polskiego, a następnie z historii. 7. Obowiązuje bezwzględny zakaz odpisywania! KOD UCZESTNIKA... WYNIKI: JĘZYK POLSKI... HISTORIA... JĘZYK ANGIELSKI... SUMA PUNKTÓW ŁODYGOWICE,

2 JĘZYK POLSKI Część I Przeczytaj poniższe teksty i odpowiedz na pytania: I. Krasicki, Szczur i kot Mnie to kadzą - rzekł hardzie do swego rodzeństwa Siedząc szczur na ołtarzu podczas nabożeństwa. Wtem, gdy się dymem kadzidł zbytecznych zakrztusił- Wpadł kot z boku na niego, porwał i udusił. 8. Uzupełnij poniższą wypowiedź. Wybierz odpowiedź spośród zaproponowanych pod tabelą: Utwór I. Krasickiego należy do gatunku literackiego zwanego: A. posiada zwięzłą fabułę I satyrą B. jest opatrzony morałem C. ma charakter alegoryczny D. ma charakter dydaktyczny II bajką ponieważ E. jest utworem lirycznym F. ośmiesza ludzkie wady, lecz nie zawiera pouczenia I/ A,F,D,E II /A,B,C,D,E I/ A,B,D,E,F II/ F,E,D, C 2. Bohaterem utworu jest: A. kot, który pożarł szczura B. narrator opowiadający o zdarzeniu podczas nabożeństwa C. szczur chełpiący się przed rodzeństwem D. utwór nie ma głównego bohatera

3 3. Poprawna forma użytego w tekście słowa kadzidł ma dziś postać: A. kadzidła B. kadzidło C. kadzideł D. kadzidłami 4. Utwór zawiera: A. rymy dokładne, sąsiadujące, gramatyczne, żeńskie B. rymy dokładne, parzyste, niegramatyczne, żeńskie C. rymy niedokładne, parzyste, gramatyczne, męskie D. rymy niedokładne, okalające, gramatyczne, żeńskie 5. Podkreślone wypowiedzenia to odpowiednio: A. zdanie pojedyncze rozwinięte, imiesłowowy równoważnik zdania B. zdanie pojedyncze nierozwinięte, równoważnik zdania C. imiesłowowy równoważnik zdania, zdanie pojedyncze rozwinięte D. imiesłowowy równoważnik zdania, wypowiedzenie 6. W zdaniu: Wtem, gdy się dymem kadzidł zbytecznych zakrztusił. wyraz: kadzidł pełni funkcję: A. podmiotu B. dopełnienia C. przydawki D. orzecznika 7. Zacytowane fragmenty utworu: a) kadzidł zbytecznych b) rzekł hardzie do swego rodzeństwa Siedząc szczur c) gdy się dymem kadzidł zbytecznych zakrztusił d) kadzidł to odpowiednio: A. epitet, przerzutnia, inwersja, archaizm B. epitet, personifikacja, anafora, archaizm C. metafora, personifikacja, anafora, neologizm D. metafora, przerzutnia, inwersja, prozaizm

4 8. Znaczenie podanych związków frazeologicznych: a) jak w bajce b) książę z bajki c) włożyć coś między bajki wyjaśnia podpunkt: A. idealnie, wspaniale, beztrosko osoba wymyślona, idealna, która nie istnieje w normalnym życiu uznać coś za nierealne B. coś co jest fikcją, niezgodne z rzeczywistością osoba wymyślona, idealna, wymyślić coś nowego C. szczęśliwie się kończyć ktoś bardzo bogaty, wpływowy uznać coś za anachronizm D. dla dzieci postać walcząca ze smokiem uznać coś za nierealne II Pieśń o Narodzeniu Pańskim Bóg się rodzi, moc truchleje; Pan niebiosów obnażony Ogień krzepnie, blask ciemnieje; Ma granice- nieskończony[...] 9. Autorem tej znanej kolędy jest: A. Ignacy Krasicki B. Józef Wybicki C. Wojciech Bogusławski D. Franciszek Karpiński 10. W powyższym fragmencie autor : A. posłużył się oksymoronami B. posłużył się metaforami C. zastosował parafrazę D. wszystkie odpowiedzi są poprawne III I. Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny Święta miłości kochanej ojczyzny, Czują cię tylko umysły poczciwe! Dla ciebie zjadłe smakują trucizny Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe. Byle cie można wspomóc, byle wspierać, Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.

5 11. Utwór I. Krasickiego stał się hymnem: A. Szkoły Rycerskiej B. Collegium Nobilium C. Komisji Edukacji Narodowej D. polskich legionistów we Włoszech 12. Adresatem wypowiedzi jest: A. ojczyzna B. święta patronka Polski C. miłość ojczyzny D. król Polski 13. Utwór napisany jest: A. tercyną B. oktawą C. tetrastychem D. dystychem elegijnym 14. Anafora występuje w wersetach: A. 3, 4 B. 6, 7 C. 1, 2 D. w utworze nie występuje anafora 15. W wersetach 1,2 występują: A. apostrofa, epitety, anafora B. epitety, antyteza, wykrzyknienie C. anafora, wykrzyknienie, epitety D. apostrofa, epitety, wykrzyknienie Część II 1. Główne nurty w sztuce i literaturze oświecenia to: A. rokoko, sentymentalizm, klasycyzm B. głównym nurtem był klasycyzm C. racjonalizm, klasycyzm, sentymentalizm D. klasycyzm, okres burzy i naporu, sentymentalizm 2. Wybitni bajkopisarze oświeceniowi to: A. Ezop, Iwan Kryłow, Jean de La Fontaine B. Ignacy Krasicki, Stanisław Trembecki, Aleksander Fredro C. Ignacy Krasicki, Jean de La Fontaine, Stanisław Trembecki, D. Biernat z Lublina, Ignacy Krasicki, Adam Mickiewicz 3. Zabawy Przyjemne i Pożyteczne to: A. tytuł debiutanckiej satyry I. Krasickiego B. tytuł popularnego czasopisma dla kobiet wydawanego przez I. Czartoryską C. podtytuł pisma obozu reformatorskiego D. pismo redagowane przez uczestników obiadów czwartkowych

6 4. Obiady czwartkowe organizował: A. król Stanisław August Poniatowski B. biskup Ignacy Krasicki C. Hugo Kołłątaj D. król Stanisław Leszczyński 5. Pierwszy stały teatr publiczny w Polsce powstał: A. w 1764 z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego B. w 1765 z inicjatywy Wojciecha Bogusławskiego C. w 1765 z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego D. w 1741 z inicjatywy Stanisława Konarskiego 6. Malarzem Warszawy nazwany był: A. Bernardo Bellotto B. Antonio Canova C. Piotr Norblin D. Marcello Bacciarelli 7. Twórcą warszawskiego pałacu w Łazienkach był: A. Tylman z Gameren B. Gianlorenzo Bernini C. Dominik Merlini D. Antonio Canova 8. Sentencja: Myślę, więc jestem Kartezjusza odnosi się do filozofii: A. idealistów B. sensualistów C. empirystów D. racjonalistów 9. Sentymentalizm jako nurt literacki opierał się na filozofii: A. J.J. Rousseau B. J. Locke'a C. Woltera D. D. Diderota 10. Które z wymienionych gatunków literackich są charakterystyczne dla epoki oświecenia? A. paszkwil, bajka, sonet B. poemat heroikomiczny, satyra, bajka C. pieśń, hymn, powieść poetycka D. satyra, poemat dygresyjny, bajka 11. Która z definicji nie dotyczy klasycyzmu: A. autentyczne zabytki sztuki antycznej stanowiły źródło natchnień artystycznych B. wyznaczał poezji cele utylitarne, dydaktyczne C. architekturę ogrodową stylizowano na modłę włościańsko - pasterską D. był to styl poważny, monumentalny 12. Satyra Żona modna ośmiesza: A. bohaterkę, czyli żonę modną B. i żonę, i męża C. pana Piotra

7 D.brak poprawnej odpowiedzi 13. Satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka... Ten cytat pochodzi z satyry: A. Pijaństwo B. Żona modna C. Do króla D. Świat zepsuty 14. Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki to: A. powieść historyczna I. Krasickiego B. pamiętnik XVI-wiecznego podróżnika C. powieść I. Krasickiego zapowiadająca romantyzm D. powieść edukacyjna I. Krasickiego 15. Hymn do miłości ojczyzny i Monachomachia należą do: A. liryki B. epiki C. pierwszy do liryki, drugi do epiki D. pierwszy do epiki, drugi do liryki 16. Utwór, który jest wyrazem krytycznego stosunku autora do rzeczywistości, ośmieszający zjawiska, wady ludzkie, itp. to: A. bajka B. satyra C. karykatura D. fraszka 17. Ignacy Krasicki jest autorem tekstów: A. Monachomachia, Myszeida, Pan Podstoli B. Do króla, Monachomachia, Żona modna C. Świat zepsuty, Pijaństwo, Ptaszki w klatce D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 18. Franciszek Karpiński często dedykował swoje utwory: A. Marii B. Zosi C. Justynie D. Laurze 19. Oprócz Franciszka Karpińskiego sentymentalizm reprezentują: A. Franciszek Dionizy Kniaźnin, Adam Naruszewicz B. Wojciech Bogusławski, Franciszek Zabłocki C. Julian Ursyn Niemcewicz D. Maria Wirtemberska, Franciszek Dionizy Kniaźnin 20. Centra kulturalne klasycyzmu i sentymentalizmu to odpowiednio: A. Kraków, Warszawa B. Warszawa, Puławy C. Warszawa, Kraków D. Puławy, Warszawa Przenieś rozwiązanie na kartę odpowiedzi!

8 HISTORIA 1. Założona w 1773 r. Komisja Edukacji Narodowej zajmowała się m. in.: A. wydawaniem czasopism publicystycznych. B. reformą szkolnictwa C. mecenatem artystycznym 9. udzielaniem stypendiów dla uczniów 2. Przyporządkuj postaciom informacje na ich temat. 1.- Karol Linneusz 2. - Karol Ludwik Monteskiusz 3.- Jacques Louis David A jeden z najwybitniejszych przedstawicieli malarstwa klasycystycznego B twórca piorunochronu C sformułował zasadę trójpodziału władzy D stworzył pierwszą klasyfikację gatunków roślin i zwierząt 3. Które ze zdań jest fałszywe: A. Stanisław Staszic jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia był księdzem, filozofem, publicystą i pisarzem politycznym w czasach stanisławowskich. B. Wydawany z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Monitor krytykował zacofanie szlachty i postulował konieczność wprowadzenia reform. C. Hugo Kołłątaj, pisarz i publicysta, był autorem Historii narodu polskiego. 4. W latach zawiązano przeciwko królowi Stanisławowi Poniatowskiemu oraz wpływom rosyjskim w Rzeczypospolitej konfederację: A. warszawską B. sandomierską C. targowicką D. barską 5. Ułóż wydarzenia w kolejności chronologicznej. 1. A. założenie Collegium Nobilium 2. B. wybór Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski 3. C. elekcja Augusta III Sasa

9 Na podstawie zamieszczonego tekstu źródłowego wykonaj zadania 6. i 7. Największą trudnością, jaką przyszło mu przezwyciężyć, było lenistwo ludu i pycha możnych, którzy usunięci z urzędów wojskowych na skutek polityki jego poprzedników wyobrazili sobie, że są one poniżej ich godności. By wywieść ich z błędu, car rozpoczął służbę od rangi dobosza [...]. Okazawszy swym przykładem, że nie ma nic ubliżającego w urzędach wojskowych, zmusił całą szlachtę swego państwa zdolną do noszenia broni, tak kniaziów, jak bojarów do zaciągania się w charakterze prostych żołnierzy lub dragonów [...]. Spostrzegłszy zaś, że długie brody Moskali, ich kołpaki i długie stroje zniekształcają całkowicie oficerów i żołnierzy, wydał ogólny rozkaz, by wszyscy jego poddani golili się i nosili krótki ubiór na modłę [wzorzec] francuską. 6. Postacią opisaną w tekście źródłowym jest: A. August III Sas B. Piotr I C. Iwan Groźny D. Fryderyk II 7. Do przeprowadzenia reform opisanych w tekście skłoniła władcę: A. zbyt mała liczba żołnierzy B. konieczność wprowadzenia francuskiej mody C. pycha możnych, którzy gardzili służbą wojskową D. niechęć do tradycyjnych strojów rosyjskich 8. Wydarzenie, które miało miejsce najwcześniej, to: A. zakończenie wojny siedmioletniej B. obrady Sejmu Niemego C. założenie Szkoły Rycerskiej klęska konfederacji barskiej 9. Przyporządkuj postaciom informacje na ich temat: 1. Benjamin Franklin 2. Antoine Lavoisier 3. Jean Jacques Rousseau A zbadał skład powietrza i wody B sformułował powszechne prawo ciążenia C skonstruował piorunochron D był autorem Umowy społecznej 10. Które ze zdań jest fałszywe: A. Stanisław August Poniatowski zasłynął jako mecenas sztuki, a na jego dworze przebywali malarze, rzeźbiarze i architekci. B. Wybitnym przedstawicielem literatury polskiego oświecenia był Ignacy Krasicki, biskup warmiński, poeta, autor bajek, komediopisarz i publicysta. E. Utwory gości uczestniczących w obiadach czwartkowych publikowano w Monitorze.

10 11. Najbardziej znanym architektem tworzącym w stylu klasycystycznym w Rzeczypospolitej był A. Dominik Merlini B. Jakub Fontana C. Marcello Bacciarelli 12. Charakterystyczne dla Oświecenia przywiązanie do doświadczenia jako metody badawczej nazywamy: A. racjonalizmem B. empiryzmem C. praktycyzmem 13. Podstawowe prawa człowieka określano w myśli oświeceniowej mianem: A. praw naturalnych B. praw kardynalnych C. praw podstawowych 14. Bóg stworzył świat, ale nie ingeruje w sprawy ziemskie- taki pogląd był charakterystyczny dla kierunku zwanego: A. deizmem B. ateizmem C. racjonalizmem 15. Tabula rasa to pojęcie wprowadził do filozofii: A. Jan Jakub Rousseau B. Wolter C. John Locke 16. Monteskiusz został nazwany ojcem: A. filozofii B. socjologii C. Oświecenia 17. Który z wymienionych nie był encyklopedystą: A. John Locke B. Denis Diderot E. Jean d' Alembert 18. Ile tomów liczyła Wielka Encyklopedia Francuska? A. 27 B. 33 E Wolna konkurencja jest podstawą rozwoju gospodarczego tę tezę jako pierwszy sformułował: A. John Locke B. Benjamin Franklin E. Adam Smith

11 20. Zdaniem Locke'a państwo powinno być niewidocznym dla zwykłych obywateli, czyli pełnić rolę: A. stróża nocnego B. niezapisanej karty E. pomocniczą i opiekuńczą 21. Czas to pieniądz autorem tej sentencji był: A. John Locke B. Benjamin Franklin C. Denis Diderot e) Połącz nazwiska naukowców z ich odkryciami. 1. Gabriel Fahrenheit A. maszyna parowa 2. Bracia Montgolfier B. prawo powszechnego ciążenia 3. Isaac Newton C. termometr rtęciowy 4. James Watt D. badanie zjawisk elektrycznych w atmosferze 5. Benjamin Franklin E. pierwszy balon nagrzany powietrzem E. Który kraj jako drugi w Europie uchwalił konstytucje? A. Polska B. Francja C. Anglia 24. Prawo każdego posła do wstrzymywania obrad sejmu zostało potwierdzone w wyniku: A. uchwalenia praw kardynalnych. B. podpisania traktatów rozbiorowych. C. ustanowienia Rady Nieustającej. 25. Do zadań założonego w 1775 r. Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych należało: A. opracowywanie podręczników oraz unowocześnianie metod nauczania B. rozwój sieci szkół parafialnych, średnich i wyższych d) wydawanie czasopism publicystycznych E. Który z wymienionych nie brał udziału w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych? A. Tadeusz Kościuszko B. Kazimierz Pułaski DI.Michał Ogiński 27.Które z podanych wydarzeń odbyło się najwcześniej. A. powołanie Komisji Edukacji Narodowej B. pierwszy rozbiór Polski C. założenie Szkoły Rycerskiej Przenieś rozwiązanie na kartę odpowiedzi!

12 JĘZYK ANGIELSKI PART 1 Przeczytaj tekst i wykonaj polecenie. The Bicycle Several innovators contributed to the history of the bicycle by developing precursor humanpowered vehicles. The documented ancestors of today's modern bicycle were known as push bikes, Draisines or hobby horses. To use the Draisine, first introduced to the public in Paris by the German Baron Karl von Drais in 1818, the operator sat astride a wooden frame supported by two in-line wheels and pushed the vehicle along with his/her feet while steering the front wheel. Bicycles can be categorized in different ways: e.g. by function, by number of riders, by general construction, by gearing or by means of propulsion. The common types include utility bicycles, mountain bicycles, racing bicycles, touring bicycles, cruiser bicycles, and BMX bicycles. Less common types include tandems, recumbents, lowriders, tall bikes, fixed gear, and folding models. Unicycles, tricycles and quadracycles are not strictly bicycles, as they have respectively one, three and four wheels, but are often referred to informally as "bikes". Dopasuj polskie słowo do odpowiednika w języku angielskim 1. contribute a. kierować 2. develop b. kolarka (rower wyścigowy) 3. ancestor c. kierownica 4. astride d. napęd 5. steer e. okrakiem 6. wheel f. przodek 7. propulsion g. przyczyniać się(do czegoś) 8. utility h. rower górski 9. mountain bicycle i. rozwijać 10. racing bicycle j. użyteczność Przenieś rozwiązanie na kartę odpowiedzi!

13 PART 2 Przeczytaj poniższy artykuł. Z podanych odpowiedzi wybierz własciwa tak, aby otrzymać gramatycznie poprawny tekst. Fiat Fiat (1) by a group of Italian businessmen in In 1903, Fiat (2) 132 cars. Some of these cars(3) by the company to the USA and Britain. In 1920, Fiat (4) making cars at a new factory near Turin. There was a track on the roof where the cars (5) by technicians. In 1936, Fiat launched the Fiat 500. This car (6) the Topolino. The company grew, and in 1963 Fiat (7) more than vehicles. Today, Fiat is based in Turin, and its cars (8) all over the world. These old cars are rather unfashionable but if they (9) then, we (10) them now. 1. A starts B was started C was been started D started 3. A are exported B was export C was exported D were exported 5. A were tested B was tested C tested D has been tested 7. A was export B was exported C has exported D exported 9. A hadn't been invented B weren't invented C hadn't invented D aren't invented 2. A produced B was produced C has produced D produces 4. A starts B started C had been started D was started 6. A is call B was call C was called D were called 8. A were sell B has sold C were sold D are sold 10. A wouldn't had B wouldn't have C wouldn't have had D wouldn't have been Przenieś rozwiązanie na kartę odpowiedzi!

14 PART 3 Dopasuj zdania z A do urządzeń z B. A 1.The line's gone dead. 2.No wonder you can't change channel. It needs new batteries. 3.It's crashed again. 4.Put on the headphones sounds great, doesn't it? 5.You can take photos and download them on your computer. 6.Start up the engine. 7.It's out of order. You'll have to to the cafeteria. 8.Connect this cable to your TV, and you'll be able to watch any movie you like. 9.To make or design something that didn't exist before. 10.To find something that already exists or learn about it for the first time. B a mobile phone b Discman c DVD d remote control e vending machine f motorbike g PC h digital camera i discover j invent Przenieś rozwiązanie na kartę odpowiedzi!

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej Sprawdzian IV Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej GRUPA A Zadanie 1. (0 3 pkt) Podkreśl te pojęcia i postacie, które odnoszą się do konfederacji targowickiej. patriotyzm, zdrada, Seweryn Rzewuski, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Jaka wizja świata wyłania się z bajek I. Krasickiego? Satyra prawdę mówi.

Jaka wizja świata wyłania się z bajek I. Krasickiego? Satyra prawdę mówi. Cele zajęć: Po dzisiejszych zajęciach z języka polskiego będę potrafił/a: - zdefiniować bajkę i satyrę jako gatunek - wymienić zawarte w bajkach morały - zanalizować bajki i satyry I. Krasickiego - ocenić

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. W obronie upadającej Rzeczypospolitej. 1. Uzupełnij poniższe zdania, podkreślając właściwe wyrażenia spośród podanych

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. W obronie upadającej Rzeczypospolitej. 1. Uzupełnij poniższe zdania, podkreślając właściwe wyrażenia spośród podanych Sprawdzian nr 1 Rozdział I. W obronie upadającej Rzeczypospolitej GRUPA A 5 1. Uzupełnij poniższe zdania, podkreślając właściwe wyrażenia spośród podanych w nawiasach. a) Myśliciele epoki oświecenia uważali,

Bardziej szczegółowo

Międzyszkolna Liga Przedmiotowa PŁOCK 2015. Język polski klasa V

Międzyszkolna Liga Przedmiotowa PŁOCK 2015. Język polski klasa V Międzyszkolna Liga Przedmiotowa PŁOCK 2015 Język polski klasa V KOD UCZNIA Witamy Cię na XXI Międzyszkolnej Lidze Przedmiotowej Przed Tobą zadania konkursowe z języka polskiego dla klasy V Instrukcja 1

Bardziej szczegółowo

Literatura i kultura oświecenia i preromantyzmu. 1. Rozszyfruj daty i określ ich znaczenie dla oświecenia (w Polsce lub w Europie): a) 1789 r.

Literatura i kultura oświecenia i preromantyzmu. 1. Rozszyfruj daty i określ ich znaczenie dla oświecenia (w Polsce lub w Europie): a) 1789 r. Literatura i kultura oświecenia i preromantyzmu 1. Rozszyfruj daty i określ ich znaczenie dla oświecenia (w Polsce lub w Europie): a) 1789 r., b) 1795 r. 2. Wskaż różnice między: a) racjonalizmem a empiryzmem,

Bardziej szczegółowo

Karta pracy z JĘZYKA POLSKIEGO nr 5 Klasa I LO Miesiąc drugi tydzień stycznia koniec stycznia Dział oświecenie

Karta pracy z JĘZYKA POLSKIEGO nr 5 Klasa I LO Miesiąc drugi tydzień stycznia koniec stycznia Dział oświecenie Karta pracy z JĘZYKA POLSKIEGO nr 5 Klasa I LO Miesiąc drugi tydzień stycznia koniec stycznia Dział oświecenie LP TEMATYKA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ŹRÓDŁO 1 Wprowadzenie do epoki oświecenia (1 J.L. David,

Bardziej szczegółowo

KONFEDERACJA BARSKA I PIERWSZY ROZBIÓR POLSKI

KONFEDERACJA BARSKA I PIERWSZY ROZBIÓR POLSKI KONFEDERACJA BARSKA I PIERWSZY ROZBIÓR POLSKI TWÓRCY POLSKIEGO OŚWIECENIA DOMINO (ROZWIĄZANIE) STANISŁAW KONARSKI AUTOR DZIEŁA O SKUTECZNYM RAD SPOSOBIE BRACIA ZAŁUSCY PIERWSZA BIBLIOTEKA PUBLICZNA FRANCISZEK

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJA-R2A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY ARKUSZ III MAJ ROK 2006 Czas pracy 110 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Termin Wydarzenie 2 września2013 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2i 3 stycznia 2013 r. Dzień wolny po odpracowaniu w dniu 14 i 28 września 2013r. Grudzień 2013 Próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT Z HISTORII DO KLASY II Nauczyciel prowadzący: Monika Dąbrowska. TEMAT: Konfederacja barska i pierwszy rozbiór Polski.

KONSPEKT Z HISTORII DO KLASY II Nauczyciel prowadzący: Monika Dąbrowska. TEMAT: Konfederacja barska i pierwszy rozbiór Polski. KONSPEKT Z HISTORII DO KLASY II Nauczyciel prowadzący: Monika Dąbrowska TEMAT: Konfederacja barska i pierwszy rozbiór Polski. Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: uczniowie przypominają, znaczenie pojęcia

Bardziej szczegółowo

OŚWIECENIE. wiek... wiek... wiek wiek. Dział I: EUROPA I POLSKA W CZASACH OŚWIECENIA OŚWIECENIE OŚWIECENIE

OŚWIECENIE. wiek... wiek... wiek wiek. Dział I: EUROPA I POLSKA W CZASACH OŚWIECENIA OŚWIECENIE OŚWIECENIE OŚWIECENIE OŚWIECENIE OŚWIECENIE OŚWIECENIE Dział I: EUROPA I POLSKA W CZASACH OŚWIECENIA 1. Temat: Charakteryzujemy oświecenie w Europie. Cel w języku ucznia: Dowiemy się jakie zmiany nastąpiły w myśleniu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/ Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy

Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/ Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/15 1. Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy 2. Ferdydurke W. Gombrowicza jako powieść awangardowa 3. Granica jako powieść

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Motyw szlachty. Na przykładzie wybranych utworów literackich

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Motyw szlachty. Na przykładzie wybranych utworów literackich Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Motyw szlachty Na przykładzie wybranych utworów literackich Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl

Bardziej szczegółowo

na ilustrowaną bajkę lub komiks

na ilustrowaną bajkę lub komiks Podaję Ci naukę pod szatą zabawy Regulamin konkursu plastyczno-literackiego Jean de La Fontaine na ilustrowaną bajkę lub komiks z okazji 320 rocznicy śmierci wybitnego, francuskiego bajkopisarza Jeana

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

Rosja Piotr I, Austria Maria Teresa Prusy Fryderyk Wilhelm 1 król Monarchia oświecona Wojna północna między Rosją i Szwecją

Rosja Piotr I, Austria Maria Teresa Prusy Fryderyk Wilhelm 1 król Monarchia oświecona Wojna północna między Rosją i Szwecją Polska I połowa XVIII Wettinowie z Saksonii August II i August III Stanisław Leszczyński, krótko Od Sasa do lasa, Polska karczmą zajezdną, Polska nierządem stoi Konarski Collegium Nobilium Order Orła Białego

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi.

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. I. Józef Poniatowski... II. Ignacy Krasicki... A. sekretarz Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej technikum. I STAROŻYTNOŚĆ

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej technikum. I STAROŻYTNOŚĆ Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej technikum. Wymagania na ocenę dopuszczającą. : I STAROŻYTNOŚĆ Sinusoidę Krzyżanowskiego: następstwo epok literackich i czas ich trwania. 1. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji otwartej z języka polskiego przeprowadzonej w dniu r w ZS nr 1 w Lublinie w klasie liceum ogólnokształcącego.

Konspekt lekcji otwartej z języka polskiego przeprowadzonej w dniu r w ZS nr 1 w Lublinie w klasie liceum ogólnokształcącego. Konspekt lekcji otwartej z języka polskiego przeprowadzonej w dniu 24. 05. 2007 r w ZS nr 1 w Lublinie w klasie liceum ogólnokształcącego. Prowadząca: B. Żurawicka-Dębska. Temat: Hymn do miłości ojczyzny

Bardziej szczegółowo

Temat: Europa i Polska od czasów stanisławowskich do Kongresu Wiedeńskiego

Temat: Europa i Polska od czasów stanisławowskich do Kongresu Wiedeńskiego Wręczyca Wielka, 2006 r. KONSPEKT LEKCJI Przedmiot: HISTORIA Nauczyciel prowadzący: mgr Magdalena Kozłowska Temat: Europa i Polska od czasów stanisławowskich do Kongresu Wiedeńskiego Cele Kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość przeczytanej lektury szkolnej Krzyżacy Henryka Sienkiewicza

Test sprawdzający znajomość przeczytanej lektury szkolnej Krzyżacy Henryka Sienkiewicza Ola Bednarska olabednarska@wp.pl nauczyciel: wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego Publiczne Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy Test sprawdzający znajomość przeczytanej lektury szkolnej Krzyżacy Henryka

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Nr Literatura 1. Literackie wizje polskiego dworu. Omów temat w oparciu o wybrane utwory. 2. Polska, ale jaka? Przedstaw

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA

20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA Program wykładów 20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA 28 kwietnia 2010, godz. 17.00 Dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

I. Europa w XVIII wieku.

I. Europa w XVIII wieku. I. Europa w XVIII wieku. 1. Oświecenie to epoka zwana wiekiem rozumu. Nastąpił rozwój nauki i techniki a) Filozofia: Immanuel Kant pisał: Miejcie odwagę posługiwać się swym rozumem!. Wolter, przyjaciel

Bardziej szczegółowo

221 rocznica KONSTYTUCJI 3 MAJA

221 rocznica KONSTYTUCJI 3 MAJA 221 rocznica KONSTYTUCJI 3 MAJA Stanisław August Poniatowski I oto w 1764 roku królem Polski został Stanisław August Poniatowski. Zaraz po wstąpieniu na tron król rozpoczął reformy. Reformy Stanisława

Bardziej szczegółowo

HYMN DO MIŁOŚCI OJCZYZNY

HYMN DO MIŁOŚCI OJCZYZNY P A T R I A B I U L E T Y N F U N D A C J I Q U O M O D O i m. K r ó l a S t a n i s ł a w a L e s z c z y ń s k i e g o w w w. q u o m o d o. o r g. p l O j c z y z n a P a t r i o t y z m Nr 3 (3) 2009

Bardziej szczegółowo

2. Czas wielkich zmian

2. Czas wielkich zmian 2. Czas wielkich zmian Pytanie 1/47 Bostońskie picie herbaty odbyło się w: A. 1771 roku B. 1773 roku C. 1783 roku D. 1777 roku Pytanie 2/47 Północ kolonii brytyjskiej charakteryzowała się: A. rozwojem

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2012 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 120 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do historii w klasie III A

Rozkład materiału do historii w klasie III A Rozkład materiału do historii w klasie III A 1. Rządy Jana III Sobieskiego. S 1. Źródła kryzysu monarchii polskiej w II połowie XVII wieku - przypomnienie materiału z kl. II 2. Elekcja Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Janusz Ryba OŚWIECENIE. Przewodnik bibliograficzny dla studentów filologii polskiej studia licencjackie

Janusz Ryba OŚWIECENIE. Przewodnik bibliograficzny dla studentów filologii polskiej studia licencjackie Janusz Ryba OŚWIECENIE Przewodnik bibliograficzny dla studentów filologii polskiej studia licencjackie Katowice 2010 OŚWIECENIE LEKTURY OBOWIĄZKOWE Teksty Antologia publicystyki doby stanisławowskiej.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013/2014 LITERATURA 1. Jednostka wobec nieustannych wyborów moralnych. Omów problem, analizując zachowanie wybranych bohaterów literackich 2. Obrazy

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

Test b Druga połowa XVIII wieku Test podsumowujący rozdział I... Imię i nazwisko

Test b Druga połowa XVIII wieku Test podsumowujący rozdział I... Imię i nazwisko Test b Druga połowa XVIII wieku Test podsumowujący rozdział I............................................ Imię i nazwisko.................................... Data Klasa 1. Czytaj uważnie tekst i zadania.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Epoka napoleońska. Sprawdzian wiadomości dla klasy II B. Grupa I

Epoka napoleońska. Sprawdzian wiadomości dla klasy II B. Grupa I Strona1 Epoka napoleońska. Sprawdzian wiadomości dla klasy II B. Grupa I......... Imię i nazwisko uczennicy/ucznia klasa nr w dzienniku Liczba uzyskanych punktów:... ocena:... Podpis rodziców:... 1. Podkreśl

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I Strona1 Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I......... Imię i nazwisko uczennicy/ucznia klasa nr w dzienniku Liczba uzyskanych punktów:... ocena:... Podpis

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat lekcji: Próby naprawy państwa w XVIII wieku ( temat zgodny z podstawą programową rozporządzenia MEN z dnia r.

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat lekcji: Próby naprawy państwa w XVIII wieku ( temat zgodny z podstawą programową rozporządzenia MEN z dnia r. SCENARIUSZ LEKCJI Data: 13.12.2012r. Klasa: VI a Przedmiot: historia i społeczeństwo Nauczyciel: mgr Małgorzata Borowska Temat lekcji: Próby naprawy państwa w XVIII wieku ( temat zgodny z podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO. w roku szkolnym 2013 / 2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO. w roku szkolnym 2013 / 2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013 / 2014 w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej 1 I. Literatura

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

3 MAJA MAJA LAT MINĘŁO KONKURS HISTORYCZNY Szkoła Podstawowa nr 2 w Rabce- Zdroju Termin: 21 kwietnia 2016 roku

3 MAJA MAJA LAT MINĘŁO KONKURS HISTORYCZNY Szkoła Podstawowa nr 2 w Rabce- Zdroju Termin: 21 kwietnia 2016 roku 3 MAJA 1791 3 MAJA 2016 225 LAT MINĘŁO KONKURS HISTORYCZNY Szkoła Podstawowa nr 2 w Rabce- Zdroju Termin: 21 kwietnia 2016 roku 1. Obrady Sejmu Czteroletniego odbywały się w latach: a) 1787-1791 b) 1788-1792

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Wskazuje najważniejsze przyczyny wielkich odkryć geograficznych.

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 na rok szkolny 2012/2013 Dział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Okres bezpodręcznikowy Rozdział powitalny Hello! Wita się i przedstawia:

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1 I. LITERATURA 1. Dziecko jako ofiara wojny. Omów na przykładzie wybranych dzieł 2. Lalka jako bohaterka literacka.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN WSTĘPNY DLA KANDYDATÓW DO GIMNAZJUM AKADEMICKIEGO W

EGZAMIN WSTĘPNY DLA KANDYDATÓW DO GIMNAZJUM AKADEMICKIEGO W KOD UCZNIA EGZAMIN WSTĘPNY DLA KANDYDATÓW DO GIMNAZJUM AKADEMICKIEGO W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH 21.05.2011, godz. 10.30 Czas pracy: 60 min. JĘZYK POLSKI Przeczytaj kilkakrotnie załączony tekst

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ ĆWICZENIOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

MATERIAŁ ĆWICZENIOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Materiał ćwiczeniowy zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia diagnozy. Materiał ćwiczeniowy chroniony jest prawem autorskim. Materiału nie należy powielać ani udostępniać w żadnej innej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMAT PUNKTOWANIA KWIEIEŃ 2014 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie proste,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Młoda Polska TYGODNIK Nr Oświecenie. w Polsce. Nr 13

Wydawnictwo Młoda Polska TYGODNIK Nr Oświecenie. w Polsce. Nr 13 INTERNETOWY Przewodnik gimnazjalistów Eduseja Wydawnictwo Młoda Polska TYGODNIK Nr. 13 01.12.2014 WOS GRAMATYKA sztuka pisania HISTORIA LITERATURA Oświecenie w Polsce Nr 13 Epoka Mapa myśli Mapa myśli

Bardziej szczegółowo

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański strona 1 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański 2010-04-21 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański Opis przedmiotu: Stanisław Wyspiański 1869-1907 Wielki malarz, genialny poeta i dramaturg, tworzy dzieła poświęcone idei

Bardziej szczegółowo

temat: Romantyczne widzenie świata i człowieka Romantyczność A. Mickiewicza

temat: Romantyczne widzenie świata i człowieka Romantyczność A. Mickiewicza SCENARIUSZ LEKCJI Proponowana lekcja ma na celu zapoznać uczniów z utworem A. Mickiewicza, jednak przede wszystkim dzięki lekturze ballady mają oni zrozumieć, jakimi kategoriami myśleli romantycy o świecie,

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Grupa A TEST Które terytorium było zależne od Królestwa Polskiego? TEST. Na podstawie mapy wykonaj zadanie 1.1. i 1.2.

Grupa A TEST Które terytorium było zależne od Królestwa Polskiego? TEST. Na podstawie mapy wykonaj zadanie 1.1. i 1.2. Grupa A Imię i nazwisko Data Klasa 3 Na podstawie mapy wykonaj zadanie 1.1. i 1.2. 1.1. Które terytorium było zależne od Królestwa Polskiego? A. Księstwa Wierchowskie. B. Mołdawia. C. Republika Nowogrodzka.

Bardziej szczegółowo

Powtórka z epok- OŚWIECENIE

Powtórka z epok- OŚWIECENIE Powtórka z epok- OŚWIECENIE Biblioteka Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów w Chorzowie NR 5 Opracowanie: mgr Elżbieta Helińska mgr Monika Bartoszewska CHARAKTERYSTYKA EPOKI Nazwy oświecenie- po

Bardziej szczegółowo

Test a Druga połowa XVIII wieku Test podsumowujący rozdział I... Imię i nazwisko

Test a Druga połowa XVIII wieku Test podsumowujący rozdział I... Imię i nazwisko Test a Druga połowa XVIII wieku Test podsumowujący rozdział I............................................ Imię i nazwisko.................................... Data Klasa 1. Czytaj uważnie tekst i zadania.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie szóstej szkoły podstawowej. Temat: DLACZEGO POWIEŚĆ HISTORYCZNA NIE JEST PODRĘCZNIKIEM HISTORII?

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie szóstej szkoły podstawowej. Temat: DLACZEGO POWIEŚĆ HISTORYCZNA NIE JEST PODRĘCZNIKIEM HISTORII? Konspekt lekcji języka polskiego w klasie szóstej szkoły podstawowej Temat: DLACZEGO POWIEŚĆ HISTORYCZNA NIE JEST PODRĘCZNIKIEM HISTORII? Cele ogólne: kształcenie umiejętności wskazywania cech, podobieństw

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB 2015/16 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

rzeczownik prasa pochodzi od łac. presso, czyli tłoczyć; nazwa pochodzi zatem od sposobu produkcji - odciskanie określonych

rzeczownik prasa pochodzi od łac. presso, czyli tłoczyć; nazwa pochodzi zatem od sposobu produkcji - odciskanie określonych Prasa, podział prasy i gatunków prasowych rzeczownik prasa pochodzi od łac. presso, czyli tłoczyć; nazwa pochodzi zatem od sposobu produkcji - odciskanie określonych znaków na papierze; według Prawa Prasowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA UCZNIÓW KLASY I - III GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SPRAWNOŚCI WYMAGANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA UCZNIÓW KLASY I - III GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SPRAWNOŚCI WYMAGANIA 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA UCZNIÓW KLASY I - III GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SPRAWNOŚCI WYMAGANIA SŁUCHANIE MÓWIENIE ocena: dopuszczający ocena: dostateczny

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI Anita Leszczyńska KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI SUBJECT: Holidays and celebrations revision. (Święta i uroczystości powtórzenie.) Realizowane punkty programu nauczania: - zebranie i powtórzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny muzyka plastyka planowany do realizacji w klasach IV VI w oraz w I klasie gimnazjum w miesiącu kwietniu 2015r.

Projekt edukacyjny muzyka plastyka planowany do realizacji w klasach IV VI w oraz w I klasie gimnazjum w miesiącu kwietniu 2015r. Projekt edukacyjny muzyka plastyka planowany do realizacji w klasach IV VI w oraz w I klasie gimnazjum w miesiącu kwietniu 2015r. Opracowała Diana Zajkowska Temat: Historia pędzlem i nutą malowana. 1.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego Publiczne Gimnazjum w Woli Dębińskiej Rok szkolny 2015/2016

Kryteria oceniania z języka polskiego Publiczne Gimnazjum w Woli Dębińskiej Rok szkolny 2015/2016 Kryteria oceniania z języka polskiego Publiczne Gimnazjum w Woli Dębińskiej Rok szkolny 2015/2016 Uczący: Zuzanna Jarek Małgorzata Sacha Alicja Zych-Sacha KRYTERIA OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ Z JĘZYKA

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK ANGIELSKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI LISTENING COMPREHENSION (ROZUMIENIE ZE SŁUCHU) Zadanie 1. 1.1. C 1.2. D 1.3. A 1.4. E 1.5. B 1.6.

Bardziej szczegółowo

GAZETKA SZKOLNA NR R.

GAZETKA SZKOLNA NR R. GAZETKA SZKOLNA NR 5 2015 R. SZKOŁA PODSTAWOWA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRABOWCU W tym numerze: Kalendarz szkolny 1 Maj 2 Rocznica Konstytucji 3 Dzień Patrona 4 Dzień Matki 5 Wiosenny las

Bardziej szczegółowo

V Powiatowy Konkurs Humanistyczny dla uczniów klas III gimnazjum

V Powiatowy Konkurs Humanistyczny dla uczniów klas III gimnazjum V Powiatowy Konkurs Humanistyczny dla uczniów klas III gimnazjum I śmiech niekiedy może być nauką I. Krasicki 13 maja 2013 roku 103 uczniów z 19 gimnazjów powiatu jasielskiego wzięło udział w V edycji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014. / zakresy pytań części szkolnej /

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014. / zakresy pytań części szkolnej / EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014 / zakresy pytań części szkolnej / Wielka synteza epok literackich od antyku do oświecenia - ramy czasowe - podstawy filozoficzne, hasła, idee, bohaterowie

Bardziej szczegółowo

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI MAJĄCYCH PROBLEMY W OPANOWANIU JĘZYKÓW OBCYCH Klasy IVa i IVb Prowadząca: mgr Gabriela Kłosowska Czas zajęć: 1x45min (13:40-14:25) Termin: co druga środa

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

Test z języka polskiego

Test z języka polskiego MAŁE OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE Test z języka polskiego Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo