GMINNY KONKURS GIMNAZJALNY 2014 MISTRZ PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINNY KONKURS GIMNAZJALNY 2014 MISTRZ PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH"

Transkrypt

1 GMINNY KONKURS GIMNAZJALNY 2014 MISTRZ PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH Honorowy patronat sprawuje Wójt Gminy Łodygowice. Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Łodygowicach. REGULAMIN KONKURSU 1. Czas trwania wynosi 60 min.( liczony od rozdania prac). 2. W każdy zadaniu zaznacz znakiem X, podkreśl lub wpisz,tylko jedną odpowiedź. 3. Błędną odpowiedź otocz kółkiem i zaznacz właściwą. 4. Na stronie tytułowej wpisz TYLKO kod uczestnika. Jest to numer stolika wylosowany przed konkursem. Nie wpisuj nazwiska! 5. Nie używaj korektora. 6. W wypadku uzyskania równej liczby punktów,w pierwszej kolejności premiowany jest wynik z języka polskiego, a następnie z historii. 7. Obowiązuje bezwzględny zakaz odpisywania! KOD UCZESTNIKA... WYNIKI: JĘZYK POLSKI... HISTORIA... JĘZYK ANGIELSKI... SUMA PUNKTÓW ŁODYGOWICE,

2 JĘZYK POLSKI Część I Przeczytaj poniższe teksty i odpowiedz na pytania: I. Krasicki, Szczur i kot Mnie to kadzą - rzekł hardzie do swego rodzeństwa Siedząc szczur na ołtarzu podczas nabożeństwa. Wtem, gdy się dymem kadzidł zbytecznych zakrztusił- Wpadł kot z boku na niego, porwał i udusił. 8. Uzupełnij poniższą wypowiedź. Wybierz odpowiedź spośród zaproponowanych pod tabelą: Utwór I. Krasickiego należy do gatunku literackiego zwanego: A. posiada zwięzłą fabułę I satyrą B. jest opatrzony morałem C. ma charakter alegoryczny D. ma charakter dydaktyczny II bajką ponieważ E. jest utworem lirycznym F. ośmiesza ludzkie wady, lecz nie zawiera pouczenia I/ A,F,D,E II /A,B,C,D,E I/ A,B,D,E,F II/ F,E,D, C 2. Bohaterem utworu jest: A. kot, który pożarł szczura B. narrator opowiadający o zdarzeniu podczas nabożeństwa C. szczur chełpiący się przed rodzeństwem D. utwór nie ma głównego bohatera

3 3. Poprawna forma użytego w tekście słowa kadzidł ma dziś postać: A. kadzidła B. kadzidło C. kadzideł D. kadzidłami 4. Utwór zawiera: A. rymy dokładne, sąsiadujące, gramatyczne, żeńskie B. rymy dokładne, parzyste, niegramatyczne, żeńskie C. rymy niedokładne, parzyste, gramatyczne, męskie D. rymy niedokładne, okalające, gramatyczne, żeńskie 5. Podkreślone wypowiedzenia to odpowiednio: A. zdanie pojedyncze rozwinięte, imiesłowowy równoważnik zdania B. zdanie pojedyncze nierozwinięte, równoważnik zdania C. imiesłowowy równoważnik zdania, zdanie pojedyncze rozwinięte D. imiesłowowy równoważnik zdania, wypowiedzenie 6. W zdaniu: Wtem, gdy się dymem kadzidł zbytecznych zakrztusił. wyraz: kadzidł pełni funkcję: A. podmiotu B. dopełnienia C. przydawki D. orzecznika 7. Zacytowane fragmenty utworu: a) kadzidł zbytecznych b) rzekł hardzie do swego rodzeństwa Siedząc szczur c) gdy się dymem kadzidł zbytecznych zakrztusił d) kadzidł to odpowiednio: A. epitet, przerzutnia, inwersja, archaizm B. epitet, personifikacja, anafora, archaizm C. metafora, personifikacja, anafora, neologizm D. metafora, przerzutnia, inwersja, prozaizm

4 8. Znaczenie podanych związków frazeologicznych: a) jak w bajce b) książę z bajki c) włożyć coś między bajki wyjaśnia podpunkt: A. idealnie, wspaniale, beztrosko osoba wymyślona, idealna, która nie istnieje w normalnym życiu uznać coś za nierealne B. coś co jest fikcją, niezgodne z rzeczywistością osoba wymyślona, idealna, wymyślić coś nowego C. szczęśliwie się kończyć ktoś bardzo bogaty, wpływowy uznać coś za anachronizm D. dla dzieci postać walcząca ze smokiem uznać coś za nierealne II Pieśń o Narodzeniu Pańskim Bóg się rodzi, moc truchleje; Pan niebiosów obnażony Ogień krzepnie, blask ciemnieje; Ma granice- nieskończony[...] 9. Autorem tej znanej kolędy jest: A. Ignacy Krasicki B. Józef Wybicki C. Wojciech Bogusławski D. Franciszek Karpiński 10. W powyższym fragmencie autor : A. posłużył się oksymoronami B. posłużył się metaforami C. zastosował parafrazę D. wszystkie odpowiedzi są poprawne III I. Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny Święta miłości kochanej ojczyzny, Czują cię tylko umysły poczciwe! Dla ciebie zjadłe smakują trucizny Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe. Byle cie można wspomóc, byle wspierać, Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.

5 11. Utwór I. Krasickiego stał się hymnem: A. Szkoły Rycerskiej B. Collegium Nobilium C. Komisji Edukacji Narodowej D. polskich legionistów we Włoszech 12. Adresatem wypowiedzi jest: A. ojczyzna B. święta patronka Polski C. miłość ojczyzny D. król Polski 13. Utwór napisany jest: A. tercyną B. oktawą C. tetrastychem D. dystychem elegijnym 14. Anafora występuje w wersetach: A. 3, 4 B. 6, 7 C. 1, 2 D. w utworze nie występuje anafora 15. W wersetach 1,2 występują: A. apostrofa, epitety, anafora B. epitety, antyteza, wykrzyknienie C. anafora, wykrzyknienie, epitety D. apostrofa, epitety, wykrzyknienie Część II 1. Główne nurty w sztuce i literaturze oświecenia to: A. rokoko, sentymentalizm, klasycyzm B. głównym nurtem był klasycyzm C. racjonalizm, klasycyzm, sentymentalizm D. klasycyzm, okres burzy i naporu, sentymentalizm 2. Wybitni bajkopisarze oświeceniowi to: A. Ezop, Iwan Kryłow, Jean de La Fontaine B. Ignacy Krasicki, Stanisław Trembecki, Aleksander Fredro C. Ignacy Krasicki, Jean de La Fontaine, Stanisław Trembecki, D. Biernat z Lublina, Ignacy Krasicki, Adam Mickiewicz 3. Zabawy Przyjemne i Pożyteczne to: A. tytuł debiutanckiej satyry I. Krasickiego B. tytuł popularnego czasopisma dla kobiet wydawanego przez I. Czartoryską C. podtytuł pisma obozu reformatorskiego D. pismo redagowane przez uczestników obiadów czwartkowych

6 4. Obiady czwartkowe organizował: A. król Stanisław August Poniatowski B. biskup Ignacy Krasicki C. Hugo Kołłątaj D. król Stanisław Leszczyński 5. Pierwszy stały teatr publiczny w Polsce powstał: A. w 1764 z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego B. w 1765 z inicjatywy Wojciecha Bogusławskiego C. w 1765 z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego D. w 1741 z inicjatywy Stanisława Konarskiego 6. Malarzem Warszawy nazwany był: A. Bernardo Bellotto B. Antonio Canova C. Piotr Norblin D. Marcello Bacciarelli 7. Twórcą warszawskiego pałacu w Łazienkach był: A. Tylman z Gameren B. Gianlorenzo Bernini C. Dominik Merlini D. Antonio Canova 8. Sentencja: Myślę, więc jestem Kartezjusza odnosi się do filozofii: A. idealistów B. sensualistów C. empirystów D. racjonalistów 9. Sentymentalizm jako nurt literacki opierał się na filozofii: A. J.J. Rousseau B. J. Locke'a C. Woltera D. D. Diderota 10. Które z wymienionych gatunków literackich są charakterystyczne dla epoki oświecenia? A. paszkwil, bajka, sonet B. poemat heroikomiczny, satyra, bajka C. pieśń, hymn, powieść poetycka D. satyra, poemat dygresyjny, bajka 11. Która z definicji nie dotyczy klasycyzmu: A. autentyczne zabytki sztuki antycznej stanowiły źródło natchnień artystycznych B. wyznaczał poezji cele utylitarne, dydaktyczne C. architekturę ogrodową stylizowano na modłę włościańsko - pasterską D. był to styl poważny, monumentalny 12. Satyra Żona modna ośmiesza: A. bohaterkę, czyli żonę modną B. i żonę, i męża C. pana Piotra

7 D.brak poprawnej odpowiedzi 13. Satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka... Ten cytat pochodzi z satyry: A. Pijaństwo B. Żona modna C. Do króla D. Świat zepsuty 14. Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki to: A. powieść historyczna I. Krasickiego B. pamiętnik XVI-wiecznego podróżnika C. powieść I. Krasickiego zapowiadająca romantyzm D. powieść edukacyjna I. Krasickiego 15. Hymn do miłości ojczyzny i Monachomachia należą do: A. liryki B. epiki C. pierwszy do liryki, drugi do epiki D. pierwszy do epiki, drugi do liryki 16. Utwór, który jest wyrazem krytycznego stosunku autora do rzeczywistości, ośmieszający zjawiska, wady ludzkie, itp. to: A. bajka B. satyra C. karykatura D. fraszka 17. Ignacy Krasicki jest autorem tekstów: A. Monachomachia, Myszeida, Pan Podstoli B. Do króla, Monachomachia, Żona modna C. Świat zepsuty, Pijaństwo, Ptaszki w klatce D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 18. Franciszek Karpiński często dedykował swoje utwory: A. Marii B. Zosi C. Justynie D. Laurze 19. Oprócz Franciszka Karpińskiego sentymentalizm reprezentują: A. Franciszek Dionizy Kniaźnin, Adam Naruszewicz B. Wojciech Bogusławski, Franciszek Zabłocki C. Julian Ursyn Niemcewicz D. Maria Wirtemberska, Franciszek Dionizy Kniaźnin 20. Centra kulturalne klasycyzmu i sentymentalizmu to odpowiednio: A. Kraków, Warszawa B. Warszawa, Puławy C. Warszawa, Kraków D. Puławy, Warszawa Przenieś rozwiązanie na kartę odpowiedzi!

8 HISTORIA 1. Założona w 1773 r. Komisja Edukacji Narodowej zajmowała się m. in.: A. wydawaniem czasopism publicystycznych. B. reformą szkolnictwa C. mecenatem artystycznym 9. udzielaniem stypendiów dla uczniów 2. Przyporządkuj postaciom informacje na ich temat. 1.- Karol Linneusz 2. - Karol Ludwik Monteskiusz 3.- Jacques Louis David A jeden z najwybitniejszych przedstawicieli malarstwa klasycystycznego B twórca piorunochronu C sformułował zasadę trójpodziału władzy D stworzył pierwszą klasyfikację gatunków roślin i zwierząt 3. Które ze zdań jest fałszywe: A. Stanisław Staszic jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia był księdzem, filozofem, publicystą i pisarzem politycznym w czasach stanisławowskich. B. Wydawany z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Monitor krytykował zacofanie szlachty i postulował konieczność wprowadzenia reform. C. Hugo Kołłątaj, pisarz i publicysta, był autorem Historii narodu polskiego. 4. W latach zawiązano przeciwko królowi Stanisławowi Poniatowskiemu oraz wpływom rosyjskim w Rzeczypospolitej konfederację: A. warszawską B. sandomierską C. targowicką D. barską 5. Ułóż wydarzenia w kolejności chronologicznej. 1. A. założenie Collegium Nobilium 2. B. wybór Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski 3. C. elekcja Augusta III Sasa

9 Na podstawie zamieszczonego tekstu źródłowego wykonaj zadania 6. i 7. Największą trudnością, jaką przyszło mu przezwyciężyć, było lenistwo ludu i pycha możnych, którzy usunięci z urzędów wojskowych na skutek polityki jego poprzedników wyobrazili sobie, że są one poniżej ich godności. By wywieść ich z błędu, car rozpoczął służbę od rangi dobosza [...]. Okazawszy swym przykładem, że nie ma nic ubliżającego w urzędach wojskowych, zmusił całą szlachtę swego państwa zdolną do noszenia broni, tak kniaziów, jak bojarów do zaciągania się w charakterze prostych żołnierzy lub dragonów [...]. Spostrzegłszy zaś, że długie brody Moskali, ich kołpaki i długie stroje zniekształcają całkowicie oficerów i żołnierzy, wydał ogólny rozkaz, by wszyscy jego poddani golili się i nosili krótki ubiór na modłę [wzorzec] francuską. 6. Postacią opisaną w tekście źródłowym jest: A. August III Sas B. Piotr I C. Iwan Groźny D. Fryderyk II 7. Do przeprowadzenia reform opisanych w tekście skłoniła władcę: A. zbyt mała liczba żołnierzy B. konieczność wprowadzenia francuskiej mody C. pycha możnych, którzy gardzili służbą wojskową D. niechęć do tradycyjnych strojów rosyjskich 8. Wydarzenie, które miało miejsce najwcześniej, to: A. zakończenie wojny siedmioletniej B. obrady Sejmu Niemego C. założenie Szkoły Rycerskiej klęska konfederacji barskiej 9. Przyporządkuj postaciom informacje na ich temat: 1. Benjamin Franklin 2. Antoine Lavoisier 3. Jean Jacques Rousseau A zbadał skład powietrza i wody B sformułował powszechne prawo ciążenia C skonstruował piorunochron D był autorem Umowy społecznej 10. Które ze zdań jest fałszywe: A. Stanisław August Poniatowski zasłynął jako mecenas sztuki, a na jego dworze przebywali malarze, rzeźbiarze i architekci. B. Wybitnym przedstawicielem literatury polskiego oświecenia był Ignacy Krasicki, biskup warmiński, poeta, autor bajek, komediopisarz i publicysta. E. Utwory gości uczestniczących w obiadach czwartkowych publikowano w Monitorze.

10 11. Najbardziej znanym architektem tworzącym w stylu klasycystycznym w Rzeczypospolitej był A. Dominik Merlini B. Jakub Fontana C. Marcello Bacciarelli 12. Charakterystyczne dla Oświecenia przywiązanie do doświadczenia jako metody badawczej nazywamy: A. racjonalizmem B. empiryzmem C. praktycyzmem 13. Podstawowe prawa człowieka określano w myśli oświeceniowej mianem: A. praw naturalnych B. praw kardynalnych C. praw podstawowych 14. Bóg stworzył świat, ale nie ingeruje w sprawy ziemskie- taki pogląd był charakterystyczny dla kierunku zwanego: A. deizmem B. ateizmem C. racjonalizmem 15. Tabula rasa to pojęcie wprowadził do filozofii: A. Jan Jakub Rousseau B. Wolter C. John Locke 16. Monteskiusz został nazwany ojcem: A. filozofii B. socjologii C. Oświecenia 17. Który z wymienionych nie był encyklopedystą: A. John Locke B. Denis Diderot E. Jean d' Alembert 18. Ile tomów liczyła Wielka Encyklopedia Francuska? A. 27 B. 33 E Wolna konkurencja jest podstawą rozwoju gospodarczego tę tezę jako pierwszy sformułował: A. John Locke B. Benjamin Franklin E. Adam Smith

11 20. Zdaniem Locke'a państwo powinno być niewidocznym dla zwykłych obywateli, czyli pełnić rolę: A. stróża nocnego B. niezapisanej karty E. pomocniczą i opiekuńczą 21. Czas to pieniądz autorem tej sentencji był: A. John Locke B. Benjamin Franklin C. Denis Diderot e) Połącz nazwiska naukowców z ich odkryciami. 1. Gabriel Fahrenheit A. maszyna parowa 2. Bracia Montgolfier B. prawo powszechnego ciążenia 3. Isaac Newton C. termometr rtęciowy 4. James Watt D. badanie zjawisk elektrycznych w atmosferze 5. Benjamin Franklin E. pierwszy balon nagrzany powietrzem E. Który kraj jako drugi w Europie uchwalił konstytucje? A. Polska B. Francja C. Anglia 24. Prawo każdego posła do wstrzymywania obrad sejmu zostało potwierdzone w wyniku: A. uchwalenia praw kardynalnych. B. podpisania traktatów rozbiorowych. C. ustanowienia Rady Nieustającej. 25. Do zadań założonego w 1775 r. Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych należało: A. opracowywanie podręczników oraz unowocześnianie metod nauczania B. rozwój sieci szkół parafialnych, średnich i wyższych d) wydawanie czasopism publicystycznych E. Który z wymienionych nie brał udziału w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych? A. Tadeusz Kościuszko B. Kazimierz Pułaski DI.Michał Ogiński 27.Które z podanych wydarzeń odbyło się najwcześniej. A. powołanie Komisji Edukacji Narodowej B. pierwszy rozbiór Polski C. założenie Szkoły Rycerskiej Przenieś rozwiązanie na kartę odpowiedzi!

12 JĘZYK ANGIELSKI PART 1 Przeczytaj tekst i wykonaj polecenie. The Bicycle Several innovators contributed to the history of the bicycle by developing precursor humanpowered vehicles. The documented ancestors of today's modern bicycle were known as push bikes, Draisines or hobby horses. To use the Draisine, first introduced to the public in Paris by the German Baron Karl von Drais in 1818, the operator sat astride a wooden frame supported by two in-line wheels and pushed the vehicle along with his/her feet while steering the front wheel. Bicycles can be categorized in different ways: e.g. by function, by number of riders, by general construction, by gearing or by means of propulsion. The common types include utility bicycles, mountain bicycles, racing bicycles, touring bicycles, cruiser bicycles, and BMX bicycles. Less common types include tandems, recumbents, lowriders, tall bikes, fixed gear, and folding models. Unicycles, tricycles and quadracycles are not strictly bicycles, as they have respectively one, three and four wheels, but are often referred to informally as "bikes". Dopasuj polskie słowo do odpowiednika w języku angielskim 1. contribute a. kierować 2. develop b. kolarka (rower wyścigowy) 3. ancestor c. kierownica 4. astride d. napęd 5. steer e. okrakiem 6. wheel f. przodek 7. propulsion g. przyczyniać się(do czegoś) 8. utility h. rower górski 9. mountain bicycle i. rozwijać 10. racing bicycle j. użyteczność Przenieś rozwiązanie na kartę odpowiedzi!

13 PART 2 Przeczytaj poniższy artykuł. Z podanych odpowiedzi wybierz własciwa tak, aby otrzymać gramatycznie poprawny tekst. Fiat Fiat (1) by a group of Italian businessmen in In 1903, Fiat (2) 132 cars. Some of these cars(3) by the company to the USA and Britain. In 1920, Fiat (4) making cars at a new factory near Turin. There was a track on the roof where the cars (5) by technicians. In 1936, Fiat launched the Fiat 500. This car (6) the Topolino. The company grew, and in 1963 Fiat (7) more than vehicles. Today, Fiat is based in Turin, and its cars (8) all over the world. These old cars are rather unfashionable but if they (9) then, we (10) them now. 1. A starts B was started C was been started D started 3. A are exported B was export C was exported D were exported 5. A were tested B was tested C tested D has been tested 7. A was export B was exported C has exported D exported 9. A hadn't been invented B weren't invented C hadn't invented D aren't invented 2. A produced B was produced C has produced D produces 4. A starts B started C had been started D was started 6. A is call B was call C was called D were called 8. A were sell B has sold C were sold D are sold 10. A wouldn't had B wouldn't have C wouldn't have had D wouldn't have been Przenieś rozwiązanie na kartę odpowiedzi!

14 PART 3 Dopasuj zdania z A do urządzeń z B. A 1.The line's gone dead. 2.No wonder you can't change channel. It needs new batteries. 3.It's crashed again. 4.Put on the headphones sounds great, doesn't it? 5.You can take photos and download them on your computer. 6.Start up the engine. 7.It's out of order. You'll have to to the cafeteria. 8.Connect this cable to your TV, and you'll be able to watch any movie you like. 9.To make or design something that didn't exist before. 10.To find something that already exists or learn about it for the first time. B a mobile phone b Discman c DVD d remote control e vending machine f motorbike g PC h digital camera i discover j invent Przenieś rozwiązanie na kartę odpowiedzi!

Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli.

Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli. Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli. SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ AUTOR: EDYTA MIERZWA, MAGDALENA KRZAKIEWICZ -ROSPOND-

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarz Podlaski Nr 15/16 2007/2008

Bibliotekarz Podlaski Nr 15/16 2007/2008 Nr 15/16 2007/2008 1 Bibliotekarz Podlaski Nr 15/16 2007/2008 Z HISTORII ks. Stanisław Strzelecki, Czy Białystok pamięta o Izabeli Branickiej? 3 Agnieszka Długosz, Zjawisko rozproszenia spuścizn na przykładzie

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO

POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO Szkoła jest jedną z najstarszych instytucji społecznych tworzonych w celu przygotowania młodego pokolenia do życia dorosłego. "Jako miejsce, w którym przebiega kształcenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

Data biuletynu 2011, numer 4

Data biuletynu 2011, numer 4 Cena : 1.50 zł. Organizacja: redakcja.gimnastka@gmail.com Data biuletynu 2011, numer 4 Drodzy Czytelnicy, Niestety to już ostatni numer Gimnastki w tym roku szkolnym. Mamy nadzieję, że udało nam się sprostać

Bardziej szczegółowo

Szkoła domowa. Między wolnością a obowiązkiem. pod redakcją Justyna Piskorskiego T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I

Szkoła domowa. Między wolnością a obowiązkiem. pod redakcją Justyna Piskorskiego T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Między wolnością a obowiązkiem pod redakcją Justyna Piskorskiego T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 Między wolnością a obowiązkiem pod redakcją Justyna Piskorskiego

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Zadania kształtujące umiejętności zapisane w wymaganiach ogólnych podstawy programowej z Języka polskiego

Zadania kształtujące umiejętności zapisane w wymaganiach ogólnych podstawy programowej z Języka polskiego Zadania kształtujące umiejętności zapisane w wymaganiach ogólnych podstawy programowej z Języka polskiego OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 1 Zadania kształtujące umiejętności zapisane 94JĘZYK POLSKI Mali i

Bardziej szczegółowo

Historia a prawa człowieka

Historia a prawa człowieka Historia a prawa człowieka Podręcznik historia a PRAWA CZŁOWIEKA Podręcznik Projekt Biblioteka miejscem edukacji o prawach człowieka: podręcznik dla edukatorów oraz szkolenia jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą Dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO A R T Y K U Ł Y Zeszyty Naukowe KUL 55 (2012), nr 4 (220) ROMAN DOKTÓR * HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO 1. Prof. Czesław Zgorzelski należał do grona najwybitniejszych polskich historyków

Bardziej szczegółowo

MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów

MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów MOBILNY STUDENT Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów Informator powstał w ramach realizacji projektu pn. Uniwersyteckie Centrum Kariery jako forma aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ. scenariusze lekcji

PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ. scenariusze lekcji PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ scenariusze lekcji Teresa Kosyra-Cieślak Barbara Matusiak PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ scenariusze lekcji klasa II część II Wydawnictwo STENTOR Warszawa 2004 Projekt graficzny i projekt okładki

Bardziej szczegółowo

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO HISTORIA IDEI

PAŃSTWO HISTORIA IDEI A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA GEOGRAPHICA SOCIO-OECONOMICA 10, 2009 PAŃSTWO HISTORIA IDEI Choć wielu wieszczyło mu upadek, państwo jako zjawisko polityczne, społeczne i gospodarcze

Bardziej szczegółowo

O METODOLOGII NAUK I ZASADACH PISARSTWA NAUKOWEGO

O METODOLOGII NAUK I ZASADACH PISARSTWA NAUKOWEGO MIROSŁAW KRAJEWSKI O METODOLOGII NAUK I ZASADACH PISARSTWA NAUKOWEGO Uwagi podstawowe Copyright by Mirosław Krajewski 2010 1 Spis treści Prolegomena Rozdział I ISTOTA I POJĘCIE NAUKI 1.1. Aspekty nauki

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

GUIDE TO BECOMING A UNITED STATES CITIZEN

GUIDE TO BECOMING A UNITED STATES CITIZEN GUIDE TO BECOMING A UNITED STATES CITIZEN (Przewodnik dla ubiegających się o obywatelstwo amerykańskie) by Patrycja Rynduch & Brad E. Karlin Attorneys at Law COPYRIGHT THE KARLIN LAW FIRM, LLP (773) 661-9106

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CO-FINANCED WITH MEANS OF THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND Spis treści 4 8 10 12 14 16 18 24 28

Bardziej szczegółowo

Test wielokrotnego wyboru z Historii myśli pedagogicznej.

Test wielokrotnego wyboru z Historii myśli pedagogicznej. Test wielokrotnego wyboru z Historii myśli pedagogicznej. 1. Sokrates w życiu publicznym był krytykiem: a. głupoty b. zarozumialstwa c. lenistwa d. bogactwa 2. Konfucjusz jako ojciec filozofii chińskiej

Bardziej szczegółowo

Nowe drogi do innowacji Relevance + Innovation = Impact

Nowe drogi do innowacji Relevance + Innovation = Impact 2013 1/2013 ISSN 0824-6075 Nowe drogi do innowacji Relevance + Innovation = Impact Politechnika Warszawska 26 czerwca 2013 CANADA - EU FREE TRADE AGREEMENT Aula FSNT- NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Studi@ Naukowe. Magdalena Olpińska-Szkiełko. Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu. IKL@ pod redakcją naukową Sambora Gruczy

Studi@ Naukowe. Magdalena Olpińska-Szkiełko. Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu. IKL@ pod redakcją naukową Sambora Gruczy 9 Magdalena Olpińska-Szkiełko Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu. Studi@ Naukowe pod redakcją naukową Sambora Gruczy IKL@ Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA TWÓRCZOŚCI I KULTURY

PROBLEMATYKA TWÓRCZOŚCI I KULTURY F I D E S E T R A T I O Strona 1 ISSN 2082-7067 3(11)2012 KWARTALNIK NAUKOWY Rada Naukowa: prof. dr hab. Franciszek Adamski (UJ), prof. UM, dr hab. Anna Doboszyńska (Uniwersytet Medyczny), prof. UJ, dr

Bardziej szczegółowo

całym życiem pełnić służbę Polsce

całym życiem pełnić służbę Polsce całym życiem pełnić służbę Polsce Propozycja programowa wspierająca wychowanie patriotyczne w drużynach i gromadach Propozycję przygotowała: pwd. Agnieszka Pietrzak HO Wstęp Wychowanie patriotyczne jest

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. 2. Romantyzm...

Spis treœci. 2. Romantyzm... Jêzyk polski Spis treœci 1. Na progu drugiej klasy.................................. 1. 1.1. Test sprawdzający wiedzę.... 1. 1.1. Powtórka z epok. 50 zadań testowych 1.2. Test badający rozumienie czytanego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Transfer wyników badań naukowych do gospodarki

Transfer wyników badań naukowych do gospodarki Transfer wyników badań naukowych do gospodarki Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wydawca: Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii ul. smoluchowskiego

Bardziej szczegółowo

1(64)/2009. Życie i uczenie się dla realnej. Komentarz Commentary

1(64)/2009. Życie i uczenie się dla realnej. Komentarz Commentary EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH Polish Journal of Continuing Education Patronat: Europejskiego Stowarzyszenia Kształcenia Dorosłych European Association for the Education of Adults RADA PROGRAMOWA Programme

Bardziej szczegółowo