PROGRAM PROFILAKTYCZNY na rok szkolny 2010/2011 ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM WINCENTEGO WITOSA, W OSTRÓDZIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PROFILAKTYCZNY na rok szkolny 2010/2011 ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM WINCENTEGO WITOSA, W OSTRÓDZIE"

Transkrypt

1 PROGRAM PROFILAKTYCZNY na rok szkolny 2010/2011 ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM WINCENTEGO WITOSA, W OSTRÓDZIE

2 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH l. Podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz poprawy klimatu szkoły Cele szczegółowe Zadania Sposób realizacji Narzędzia Osoby odpowiedzialne Terminy l. Wszechstronne poznanie ucznia - poznanie struktury rodziny - analiza edukacji mających trudności w nauce - analiza orzeczeń i opinii wydanych przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną - poznanie zainteresowań, wartości, sposobu spędzania czasu wolnego - spotkanie z pedagogiem -współpraca z rodzicami - nawiązanie kontaktu listownego, telefonicznego, osobistego, w razie potrzeby z pedagogami szkół gimnazjalnych - współpraca z PPP, ze świetlicą terapeutyczną - organizowanie zajęć integrujących społeczność uczniowską, zespół klasowy - przedstawienie działań Rozmowa indywidualna z uczniami, rodzicami obserwacja wywiad ankieta wycieczki koła zainteresowań biwak rozmowa z klasami pierwszymi klas pierwszych klas pierwszych początek roku szkolnego pozostałe problemy - praca ciągła Wrzesień Wrzesień -poznanie ze środowisk zagroŝonych patologią -działania realizowane przy współpracy z Wydziałem Rodzinnym Sądu Rejonowego w Ostródzie, kuratorami społecznymi i zawodowymi -rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami, wychowawcami, wymiana informacji klas Wicedyrektor Kurator 2. Zagwarantowanie uczniom prawidłowych warunków rozwoju w sferze osobowej, zawodowej, społecznej. - właściwe kierowanie uczniem, na miarę jego moŝliwości edukacyjnych (indywidualizacja nauczania) - motywowanie do podejmowania dalszej nauki, wyzwań - motywowanie do systematycznego uczestnictwa w organizowanych praktykach zawodowych - zapoznanie rodziców, z WZO, PZO, statutem, regulaminem szkolnym - dostosowanie odpowiednich wymagań szkolnych do reprezentowanych moŝliwości ucznia (indywidualne nauczanie) statut szkoły, WZO, PZO Literatura tematyka realizowana na godzinach indywidualne rozmowy z rodzicami wycieczki, koła zainteresowań Psycholog Rada iczna Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Starostwo Powiatowe Początek roku szkolnego zadania pozostałe praca ciągła - motywowanie do wyboru dalszej drogi zawodowej - stworzenie - zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych wg Projektu -udział w zajęciach pozalekcyjnych, kołach przedmiotów

3 odpowiednich warunków niezbędnych w realizowaniu zainteresowań. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Kapitał Ludzki), kołach zainteresowań. Współpraca z uczelniami wyŝszymi, Powiatowym Urzędem Pracy Wyjazdy na Dni Otwarte uczelni Pogadanki Tematyka lekcji pogadanki, wycieczka - przygotowanie do Ŝycia w społeczeństwie demokratycznym -" Katastrofa Smoleńska" - upamiętnienie rocznicy - przygotowanie do świadomego. uczestnictwa w Ŝyciu publicznym. Nabywanie praw i obowiązków ciąŝących na obywateli - wyrabiane współodpowiedzialności za funkcjonowanie państwa - wyrabianie umiejętności zainteresowania własnego punktu widzenia licznie się z poglądami innych ludzi - przestrzeganie podstawowych zasad moralnych, norm w społeczeństwie demokratycznym - świadome uczestnictwo pełnoletnich w wyborach demokratycznych na szczeblu lokalnym czy ogólno krajowym -uczestnictwo w apelu okolicznościowym -pogadanki, rozmowy Obserwacja zachowań Rozmowy Pogadanki Zajęcia lekcyjne klas historii Wszyscy j/w Kwiecień - przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy - egzamin w zakresie teorii i praktyki na prawo jazdy, szkolenie z specjalistą - zajęcia teoretycznopraktyczne, pomoce dydaktyczne, Literatura z zakresu Kodeksu Ruchu Drogowego, film specjalistyczny - Ogólno szkolne Nauczyciel przedmiotu

4 zajęcia profilaktyczne 3. Kształtowanie postaw troski o bezpieczeństwo własne i innych - kształtowanie - próba ewakuacji umiejętności dbania społeczności szkolnej o własne w momencie zagroŝenia bezpieczeństwo - monitorowanie terenu i w relacjach z innymi szkoły przez StraŜ Miejską, ludzi Policję. -dąŝenie do - monitoring zapewnienia -dyŝury nauczycieli bezpieczeństwa uczniom w szkole, na posesji wokół placówki -pomoc w adaptacji do nowych warunków - tworzenie przyjaznej atmosfery w klasie, grupie, na przerwach - działanie profilaktyczne: zbiórka przed szkołą Wrzesień/ Październik II. Promocja zdrowia i rozwijanie zdolności do prowadzenia zdrowego Ŝycia Cele szczegółowe Zadania Sposób realizacji Narzędzia Osoby odpowiedzialne Terminy l. Profilaktyka prozdrowotna -zapoznanie z obowiązującymi zasadami BHP -rozbudzanie zainteresowań wśród własnym zdrowiem i dbaniem o niego -"RóŜowa wstąŝeczka" -"Wybierz Ŝycie pierwszy krok" -"Wady cewy nerwowej" -"Anoreksja i bulimia" -Wzmocnienie kondycji psychofizycznej -Światowy Dzień Zdrowia -wykonanie gazetki ściennej - wykonanie przez młodzieŝ szkolnej gazetki, informacje udostępnione w świetlicy szkolnej (ulotki), bibliotece, nauka praktyczna -konkursy plastyczne -udział wybranych uczestników w szkoleniu o charakterze edukacyjnoprofilaktycznym -udostępnienie literaturyspecjalisty cznej z zakresu BHP -wykład, rozmowa - realizacja treści, przekazanie treści na godzinach, podczas spotkań świetlicowych. - szkolenia o charakterze profilaktyczno - informacyjnym -literatura z dziedziny medycyny, psychologii Nauczyciel Kierownik Szkolenia Praktycznego Medycyny Szkolnej wychowania fizycznego Sanepid Dietetyczka Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Wrzesień/ Październik Listopad Grudzień Styczeń Kwiecień -"FAS" -"Stres pod kontrolą" -poznanie stanu zdrowia -uczestnictwo w warsztatach z psychologiem -analiza kart -Literatura, rozmowa, wywiad -spotkanie ze specjalistą: Psycholog Medycyny Szkolnej Kwiecień Kwiecień Wrzesień

5 - kontrola zdrowia, higieny osobistej (bilanse) - szeroka edukacja prozdrowotna -wyrabianie prawidłowych nawyków zdrowego stylu Ŝycia, poprzez zdrowe odŝywianie się, poprzez eliminowanie środków uzaleŝniających, zdrowia -zapoznanie ze sposobem radzenia sobie z codziennym stresem, napięciem emocjonalnym - realizacja zagadnień wynikających z potrzeb, problemów : trening asertywności, konsekwencje zdrowotne wynikające z zaŝywania środków uzaleŝniających (nikotyna, narkotyki, alkohol), -profilaktyka raka piersi, choroby - anoreksja, bulimia, depresja, fobia. - tworzenie przyjaznej, miłej atmosfery w szkole - udział młodzieŝy wymiana doświadczeń -rozwijanie zainteresowań wykład, pogadanka - spotkania z pielęgniarką - wywiad, rozmowa -obserwacja -kasety VHS - scenariusze programów Przedstawicielem Sanepidu -ankieta - pogadanka z dietetyczką -szkolenie o charakterze informacyjnoprofilaktycznym Medycyny Szkolnej PSSE, j/w SłuŜba zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Medycyny Szkolnej listopad praca ciągła - -zajęcia pozalekcyjne dla chętnych z piłki siatkowej -przygotowanie młodzieŝy i udział w treningach -integracja ze - spotkania z nauczycielem prowadzącym, wymiana doświadczeń dziewcząt i chłopców, środowiskiem lokalnym z piłki noŝnej chłopców -masowe biegi przełajowe w ramach Mistrzostw Województwa W-M -Szkolne Dni Sportu -Powiatowe Dni Sportu Wychowania Fizycznego Wychowania Fizycznego Starostwo Powiatowe Czerwiec Maj - szerzenie wiedzy prelekcje, pogadanki o chorobach rozdawnictwo ulotek cywilizacyjnych, - rozwijanie współpracy j/w z -podejmowanie tematyki na godzinach,

6 rodzicami i instytucjami zdrowotnymi w zakresie edukacji prozdrowotnej. - wzmocnienie kondycji psychofizycznej - Światowy Dzień Zdrowia - działania Szkolnego Koła PCK - udział młodzieŝy w róŝnorodnych podejmowanych akcjach charytatywnych -gazetka ścienna, pogadanki, prelekcje -krwiodawstwo: Oddawanie krwi przez -podejmowanie tematyki na zajęciach, film specjalistyczny gazetka ścienna pogadanki, wymiana doświadczeń Opiekun PCK -Profilaktyka grypy sezonowej i nowej grypy A(H1N1) -Pierwsza pomoc przedmedyczna -gazetka ścienna, pogadanki, informowanie rodziców na wywiadówkach szkolnych -podejmowanie tematyki na godzinach Medycyny Szkolnej Nauczyciel Październiki Listopad! Grudzień Październik III. Zapobieganie i zmniejszanie szkód występujących w Ŝyciu młodych ludzi w związku z sięganiem przez nich po substancje uzaleŝniające Cele szczegółowe Zadania Sposób realizacji Narzędzia Osoby odpowiedzialne Terminy l. Profilaktyka uzaleŝnień - diagnoza problemu -szeroka edukacja antyalkoholowa - edukacja antynikotynowa -edukacja antynarkotykowa - profilaktyka HIV/AIDS/ - choroby zakaźne przenoszone droga płciową. - profilaktyka pod hasłem Pilnuj Drinka - odczyty, prelekcje skierowane do rodziców w zakresie problemów -programy edukacyjno - profilaktyczne Korekta, Torba, -prelekcja skierowana do młodzieŝy Literatura z dziedziny medycyny (psychiatrii) psychologii - płyty CD: A)"śyję bez ryzyka AIDS" B)"Dziękuję, nie biorę!" C)"Dziękuję, nie piję!" D)"Wirtualne uzaleŝnienie" - współpraca ze specjalistami, twórcami programów - rozmowa -wywiad -film Pt "Pilnuj drinka", dyskusja szkolna Sanepid Psycholog Instytucje pozarządowe Starostwo Powiatowe SłuŜba zdrowia biologii, chemii Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Policja diagnoza problemu początek roku szkolnego zadania kolejne- praca ciągła Kwiecień/Maj/ Czerwiec

7 IV. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Cele szczegółowe Zadania Sposób realizacji Narzędzia Osoby odpowiedzialne Terminy l.podejmowanie i integracja działań, pedagogicznych i resocjalizacyjnych wspierającymi rozwój. - systematyczny kontakt ze środowiskiem rodzinnym - ograniczanie i przeciwdziałanie przestępczości i patologii społecznej - koordynacja działań, pedagogicznych podejmowanych w szkole z instytucjami wspierającymi rozwój -systematyczny kontakt z instytucjami: świetlica terapeutyczna, Policja, Sąd, Poradnia Psychologiczno- iczna, Internat, MOPS, GOPS, Centrum Kultury i Sportu. Internat, Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, SłuŜba Zdrowia,Pełnomocnik ds.. rozwiązywania Problemów Alkoholowych - rozmowy, programy profilaktyczne Starostwo- Powiatowe V. Ograniczenie i eliminowanie bieŝących problemów występujących wśród młodzieŝy Cele szczegółowe Zadania Sposób realizacji Narzędzia Osoby odpowiedzialne Terminy 1.0bserwowanie zachowań na terenie szkoły i środowiska - obserwowanie zachowań podczas zajęć lekcyjnych, przerw, podczas ogólno szkolnych uroczystości - obserwowanie zachowania w wolnym czasie w trakcie imprez poza szkolnych - obserwowanie podczas wyjść, spacerów, wycieczek - zbadanie przyczyn niezrealizowania obowiązku szkolnego - Spotkania Zespołu Wychowawczego, - analiza frekwencji, - wymiana informacji na temat zachowania, frekwencji pedagoga z wychowawcami - rozmowy nauczycieli dyŝurujących z wychowawcami klas, dyrektorem - rozmowy indywidualne z uczniami mających niską absencję - ankieta - rozmowa - wywiad - dokumentacja szkolna - notatki,,, DyŜurujący, StraŜ Miejska 2. Podejmowanie zagadnień wynikających z bieŝących problemów - podnoszenie frekwencji - rozmowy indywidualne z rodzicami, uczniami - Komisja Obowiązku Szkolnego -pogadanki, ulotki, gazetka ścienna - zajęcia integrujące -zapoznanie z działalnością telefonu zaufania dla dzieci i młodzieŝy (anonimowa, bezpłatna linia) - odgrywanie scenek rodzajowych, pogadanki -scenariusze zajęć, ulotki, plakat Październik

8 2.1.Dostarczenie informacji na temat oddziaływania i szkodliwości substancji psychoaktywnych i innych nałogów - kształcenie umiejętności świadomego dokonywania wyboru - wzmacnianie przekonania, Ŝe Ŝycie bez środka uzaleŝniającego jest wartościowsze -poszerzenie wiadomości na temat przyczyn i skutków uŝywania środków psychoaktywnych i innych nałogów - pogadanki w czasie zajęć, godzin - przekazanie wiadomości na temat środków uzaleŝniających (alkohol, narkotyk, nikotyna) - szkolenia o charakterze informacyjnoprofilaktycznym - spotkanie z pedagogiem na temat Dzień bez Papierosa - spotkania z policjantem - pogadanki na godzinach - wzmacnianie postaw pozytywnych w szkole a eliminowanie zachowań negatywnych - spotkania z rodzicami - rozmowy indywidualne z pedagogiem - konsekwencja stosowania skali punktowej odnoszących się do zachowań pozytywnych jak i negatywnych - Literatura, filmy specjalistyczne, rozmowa - scenariusze programów - literatura - kasety VHS - obserwacja klas szkolny, szkolna, Nauczyciel Świetlicy Policja, Medycyny szkolnej,, Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Praca ciągła Praca ciągła Maj 2.2 Stosowanie wulgaryzmów, brak kultury osobistej, tolerancji - wdraŝanie do przestrzegania norm kulturowych, wzoru zachowań w stosunku do drugiego człowieka - poddawanie analizie wzorców zachowań (dom rodzinny, media, szkoła, środowisko) - udzielanie wskazówek rodzicom w zakresie kształcenia prawidłowych postaw kultury osobistej, tolerancji - wymiana informacji między nauczycielami na temat zachowania się - kształtowanie poprzez wolontariat świadomej, prawidłowej postawy wobec osób niepełnosprawnych - listy gratulacyjne do rodziców(zachowania pozytywne, osiągnięcia ) - profilaktyka wśród - konkursy - akcje - imprezy szkolne - spotkania z rodzicami - apele szkolne - spotkania z psychologiem, policją, straŝą miejską - zajęcia z pedagogiem (tematyka godziny wychowawczej) - pogadanki - akcje, działania grupy wolontariackiej, wizyty w środowisku rodzinnym niepełnosprawnych - spotkania Zespołu Wychowawczego - literatura - tematyka godzin, Rodzice,, szkolny 2.3. Zachowanie agresywne wśród - diagnoza przypadków agresji - podjęcie działań wobec - udział w prelekcjach skierowanych do rodziców, nauczycieli, - Literatura (nabywanie umiejętności relacji interpersonalnych,, Praca ciągła

9 2.4. Panowanie nad negatywnymi emocjami 2.5 Budowanie poczucia własnej wartości agresywnych zachowań - wspieranie działań rodziców - ksztahowanie właściwego stosunku do własnych pozytywnych i negatywnych emocji - ksztahowanie postaw asertywnych - Budzenie zainteresowań, odkrywanie uzdolnień - przygotowanie do krytycznego odbioru wytworów kultury - rozwijanie zainteresowania sztuką, wyrabianie nawyku rozmowy o sztuce jej interpretowania -dyskusje -rozmowy konsultacyjne z psychologiem - tematyka godzin, zajęcia integrujące klasę - redagowanie gazetki szkolnej "Zgrzyt" - udział w spektaklach teatralnych, konkursach, wystawach, koncertach - tablica osiągnięć - zajęcia pozalekcyjne z młodzieŝą niepełnosprawną) - zagadnienia tematyczne na godzinach - literatura - ankieta - rozmowy indywidualne - scenariusze programów -film "Powstrzymać agresję" - rozmowy indywidualne z pedagogiem, psychologiem - zajęcia integrujące klasę - rozmowy - zajęcia lekcyjne, -pozalekcyjne, koła zainteresowań -rozmowy - obserwacja -koła zainteresowań - rozmowa - zajęcia lekcyjne - koła zainteresowań Swietlicy, Biblioteki szkolny klas Nauczyciel świetlicy, Psycholog klas Świetlicy, Opiekunowie kół zainteresowań, Zamek Ostródzki, Poloniści, Opiekun Samorządu 2.6 Wspieranie ucznia w poszukiwaniu uzdolnień i talentów - kształtowanie umiejętności efektywnego sposobu spędzania wolnego czasu w kulturalny sposób, - rozwijanie, poszerzenie własnych zainteresowań dzięki posiadanej wiedzy. -udział w organizowanych konkursach, zajęciach świetlicowych, działaniach j/w j/w Program został zatwierdzony do realizacji uchwałą rady pedagogicznej nr.... W dniu r. na rok szkolny 2010/2011 Data, podpis, pieczęć dyrektora szkoły r. Program został zatwierdzony uchwałą rady rodziców W dniu r. na rok szkolny 2010/2011

10 Data, podpis, pieczęć przewodniczącego rady rodziców r. Program uzyskał akceptację samorządu uczniowskiego do realizacji na rok szkolny 20101/2011 Data, podpis przewodniczącego samorządu uczniowskiego r.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska.

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska. PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH Opracowały: Ewa Chojnicka Magdalena Wideńska Drapała Zyta Kurowska Renata Koc Monika Kalinowsk Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 Plan pracy szkoły sporządzono z uwzględnieniem: Priorytetów Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Program realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: 1.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi Aby stad się lepszym, nie musisz czekad na lepszy świat Phil Bosmans 2 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I. Podstawy prawne II.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania:

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: 1. Bezpieczne, przyjazne i wielokierunkowe kształcenie oraz podnoszenie efektywności nauczania poprzez stworzenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Uchwalony przez Radę Rodziców: 10 września 2014r. Pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski: 9 września 2014r. Zatwierdzony do realizacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie 2014/2015

Program Wychowawczy. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie 2014/2015 Program Wychowawczy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie 2014/2015 ,,Człowiek jest tylko na pozór istotą drobną i wątłą, W rzeczywistości jest to genialny i nieśmiertelny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE na rok szkolny 2010/2011

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE na rok szkolny 2010/2011 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE na rok szkolny 2010/2011 1 MISJA SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CELESTYNOWIE to szkoła przyjazna, bezpieczna i wolna od przemocy, to szkoła, która dba o zdrowie

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE NA LATA 2013 2018 MISJA SZKOŁY KAŻDE DZIECKO UCZĄCE SIĘ W NASZEJ SZKOLE JEST KIMŚ WYJĄTKOWYM I CHCEMY, ABY TAK SIĘ CZUŁO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE?

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO Diagnoza środowiska szkolnego została przeprowadzona przez pedagoga, psychologa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W GIMNAZJUM W KUNOWIE

PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W GIMNAZJUM W KUNOWIE PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W GIMNAZJUM W KUNOWIE 1. Podstawa prawna: art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004r. nr 256, poz.2572),

Bardziej szczegółowo

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Wspieranie rozwoju dziecka Udział w programie Szkoła

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015 Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich 1 1. Obszar pracy szkoły - Zarządzanie i Organizacja Cele i zadania Sposoby

Bardziej szczegółowo