kod: OP-PKOBP 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kod: OP-PKOBP 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Posiadaczy Rachunków Bankowych Segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej kod: OP-PKOBP 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia, zwanych dalej warunkami ubezpieczenia, nadano następujące znaczenia: 1) czynności życia prywatnego - czynności wykonywanie przez osoby fizyczne, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, pracą zawodową, wykonywaniem zawodu, w szczególności czynności związane z opieką nad niepełnoletnimi dziećmi, użytkowaniem mieszkania, domu, garażu lub innej nieruchomości, posiadaniem zwierząt domowych, używaniem rowerów i sprzętu pływającego, a także związane z uprawianiem sportu; 2) deklaracja zgody - pisemne oświadczenie Posiadacza rachunku o zgodzie na objęcie ochroną ubezpieczeniową, składane nie wcześniej niż przy zawarciu umowy rachunku; złożenie deklaracji zgody jest niezbędne dla objęcia Posiadacza rachunku ochroną ubezpieczeniową; 3) działalność gospodarcza - działalność gospodarcza prowadzona we własnym imieniu (indywidualnie, lub w formie spółki cywilnej) oraz działalność gospodarcza prowadzona przez spółki osobowe, spółki kapitałowe, fundacje, stowarzyszenia, oddziały zagranicznych osób prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego; 4) lokaut - zamknięcie zakładu pracy przez Ubezpieczonego w celu niedopuszczenia pracowników do pracy, połączone ze zwalnianiem pracowników, przeprowadzane dla zmuszenia pracowników do przyjęcia mniej korzystnych warunków zatrudnienia lub ze względu na strajk; 5) miesiąc ochrony ubezpieczeniowej - każdy miesiąc kalendarzowy, na który udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa; po upływie miesiąca ochrony ubezpieczeniowej ochrona ubezpieczeniowa ulega przedłużeniu na kolejny miesiąc ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień warunków ubezpieczenia; 6) nieruchomość - grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności albo budynek lub lokal o ile stanowią odrębny przedmiot własności; 7) ochrona ubezpieczeniowa - odpowiedzialność Ubezpieczyciela względem osoby objętej ubezpieczeniem polegająca na zobowiązaniu do spełnienia określonego w warunkach ubezpieczenia świadczenia w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszych warunków ubezpieczenia, na mocy których odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona lub ograniczona; 8) osoby objęte ubezpieczeniem - Ubezpieczony oraz dodatkowo członkowie zarządu i prokurenci Ubezpieczonego, jeżeli wypadek ubezpieczeniowy powstał podczas wykonywania przez członków zarządu lub prokurentów obowiązków na rzecz Ubezpieczonego; 9) Posiadacz rachunku - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki cywilnej, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (w tym osobowe spółki handlowe),z którą Bank zawarł umowę o prowadzenie rachunku; za posiadacza rachunku nie może zostać uznana osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki cywilnej, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (w tym osobowe spółki handlowe) która prowadzi działalność gospodarczą w charakterze: wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera, zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami; 10) rachunek - rachunek bieżący lub zbiór rachunków (bieżący i pomocnicze) służący do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz do przeprowadzania rozliczeń krajowych i zagranicznych, związanych z prowadzoną przez Posiadacza rachunku działalnością gospodarczą określoną w zaświadczeniu o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON; 11) rok ubezpieczenia - okres składający się z 12 bezpośrednio następujących po sobie miesięcy ochrony ubezpieczeniowej, rozpoczynający się od 1. dnia miesiąca ochrony ubezpieczeniowej następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym Ubezpieczony złożył deklarację zgody; 12) sublimit - limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ramach sumy ubezpieczenia, mający zastosowanie do świadczenia poręczenia majątkowego, o którym mowa w 8 ust. 3 warunków ubezpieczenia; 13) suma ubezpieczenia - górna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla każdego z wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w roku ubezpieczenia, zastrzeżeniem postanowień 8 ust. 2 warunków ubezpieczenia; 14) Ubezpieczający - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, OS/OW156/1401 1

2 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , o kapitale zakładowym zł, który został opłacony w całości; 15) Ubezpieczony - Posiadacz rachunku objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia; 16) Ubezpieczyciel - Sopockie Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1, Sopot, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , o kapitale zakładowym zł, wykonujące działalność ubezpieczeniową za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa; 17) umowa rachunku - umowa o prowadzenie rachunku zawarta przez Bank z Posiadaczem rachunku; 18) umowa ubezpieczenia - Umowa ubezpieczenia ochrony prawnej dla posiadaczy rachunków bankowych segmentu małych i średnich przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej Nr CAUG/008/13/BWZB zawarta pomiędzy Ubezpieczającym i Ubezpieczycielem; 19) wypadek ubezpieczeniowy - zaistniałe w pierwszym lub kolejnych miesiącach ochrony ubezpieczeniowej zdarzenia: a) w zakresie asysty prawnej - obiektywnie uzasadniona konieczność skorzystania przez osobę objętą ubezpieczeniem z pomocy prawnej w zakresie określonym w dalszej części warunków ubezpieczenia; b) w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych - powstanie szkody, przy czym za moment zajścia wypadku uważa się dzień powstania szkody; c) w zakresie ochrony prawnej w zakresie prawa karnoskarbowego oraz postępowania administracyjnego - naruszenie przepisów prawa lub podejrzenie naruszenia przepisów prawa, przy czym za moment zajścia wypadku uważa się dzień, w którym nastąpiło pierwsze faktyczne lub domniemane naruszenie przepisów prawa; d) w pozostałych przypadkach - naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub zobowiązań umownych, objętych zakresem ubezpieczenia, przez Ubezpieczonego, stronę lub osobę trzecią, przy czym za moment zajścia wypadku uważa się dzień, w którym nastąpiło pierwsze faktyczne lub domniemane naruszenie przepisów prawa. 20) zdarzenie w ruchu drogowym - zdarzenie zaistniałe w związku z ruchem pojazdu. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 2 1. Przedmiotem ubezpieczenia, w zakresie określonym w warunkach ubezpieczenia jest, w zależności od wybranego wariantu, asysta prawna albo asysta prawna oraz koszty, opłaty i wydatki, jakie osoba objęta ubezpieczeniem musi ponieść dla ochrony swoich interesów prawnych w związku z prowadzoną przez Ubezpieczonego działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem ust W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego ochrona ubezpieczeniowa obejmuje świadczenie asysty prawnej, w zakresie wskazanym w poszczególnych wariantach ubezpieczenia, o których mowa w 3-5 warunków ubezpieczenia. 3. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w zakresie przewidzianym dla danego wariantu ubezpieczenia, określonym w poniższej tabeli oraz wynikającym z postanowień 3-5: Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Wariant I asysta prawna zgodnie z 3 asysta prawna zgodnie z 3 Wariant II koszty, opłaty i wydatki, jakie osoba objęta ubezpieczeniem musi ponieść dla ochrony swoich interesów prawnych zgodnie z 4 w związku z prowadzoną przez Ubezpieczonego działalnością gospodarczą asysta prawna zgodnie z 3 Wariant III koszty, opłaty i wydatki, jakie osoba objęta ubezpieczeniem musi ponieść dla ochrony swoich interesów prawnych zgodnie z 5 w związku z prowadzoną przez Ubezpieczonego działalnością gospodarczą 4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty, opłaty i wydatki będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który miał miejsce w bieżącym roku ubezpieczenia lub w poprzednich latach ubezpieczenia, pod warunkiem nieprzerwanej kontynuacji ubezpieczenia, z uwzględnieniem zakresu ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z wybranego przez Ubezpieczonego wariantu ochrony ubezpieczeniowej. 5. Wszystkie koszty, opłaty i wydatki wynikające z tego samego problemu prawnego lub sporu prawnego przyjmuje się za jeden wypadek ubezpieczeniowy, bez względu na liczbę osób objętych ubezpieczeniem uprawnionych do ochrony swoich interesów prawnych z tytułu jednego wypadku ubezpieczeniowego, zastrzeżeniem postanowień 3 ust Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe na terytorium RP oraz postępowanie sądowe lub inne postępowania objęte ubezpieczeniem toczące się wyłącznie przed polskim sądem i według właściwości polskiego prawa W Wariancie I zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje asystę prawną zapewnianą przez Ubezpieczyciela. 2. Asysta prawna obejmuje: 1) bieżące konsultacje prawne, wykonywane w formie telefonicznej, pocztą elektroniczną ( ) przez prawników; 2) przesyłanie wzorów umów i pism w zakresie powszechnego obrotu prawnego na życzenie osoby objętej ubezpieczeniem w formie elektronicznej; 2 OS/OW156/1401

3 Infolinia , * *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora 3) informowanie o kosztach prowadzenia sporów prawnych; 4) informowanie teleadresowe o właściwych miejscowo instytucjach dla dowolnego adresu, takich jak np. sądy, prokuratury, samorządowe kolegia odwoławcze, urzędy skarbowe, kancelarie notarialne, komornicze itp.; 5) wskazania adwokata, radcy prawnego lub innego właściwego specjalisty w konkretnej sprawie; 6) przygotowywanie pisemnych opinii prawnych (w tym weryfikacja przesłanych przez osobę objętą ubezpieczeniem dokumentów), maksymalnie 4 w roku ubezpieczenia; 7) przygotowywanie projektów następujących dokumentów (maksymalnie 4 w roku ubezpieczenia): a) wezwania do zapłaty, b) wezwania do podjęcia innych działań lub zaniechania działań, c) pełnomocnictwa, d) sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty, wydanego w postępowaniu nakazowym lub upominawczym, e) wniosku w postępowaniu nieprocesowym, zabezpieczającymi egzekucyjnym, w przypadku wystąpienia problemów prawnych wskazanych w ust. 3 poniżej. 3. Asysta prawna obejmuje następujące problemy prawne, z uwzględnieniem postanowień ust. 4-5 oraz 7: 1) problemy prawne związane z dochodzeniem przez Ubezpieczonego roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych; 2) problemy prawne w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, związane z prowadzoną przez Ubezpieczonego działalnością gospodarczą; 3) problemy prawne wynikłe na gruncie, zawartych przez Ubezpieczonego, umów związanych z prowadzoną przez Ubezpieczonego działalnością gospodarczą; 4) problemy prawne w zakresie praw rzeczowych na nieruchomościach; 5) problemy prawne w zakresie stosunków najmu, dzierżawy i wszelkich podobnych stosunków prawnych, związanych z korzystaniem z nieruchomości przez Ubezpieczonego; 6) problemy prawne w zakresie prawa podatkowego, przy czym zakres ten obejmuje: a) polski system podatkowy - informacja o podatkach, terminach i stawkach podatkowych; b) interpretacje z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego wydawane w imieniu Ministra Finansów przez podległe Ministrowi jednostki; c) przesyłanie tekstów aktów prawa podatkowego (zarówno obowiązujących jak i archiwalnych); d) organizacja administracji podatkowej wraz z danymi adresowymi organów podatkowych. 7) problemy prawne w zakresie prawa gospodarczego, przy czym zakres ten obejmuje następujące dziedziny: a) koncesjonowanie działalności gospodarczej, b) nadzór organów państwa nad przedsiębiorcami, c) prawo ochrony konkurencji, d) prawo ochrony konsumentów, e) prawo zamówień publicznych, f) prawo energetyczne, g) prawo telekomunikacyjne, h) prawo działalności leczniczej, i) prawo ochrony danych osobowych, j) sprzedaż poza siedzibą przedsiębiorstwa, k) prawo budowlane, l) plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego nieruchomości Ubezpieczonego, m) wywłaszczanie nieruchomości Ubezpieczonego. 4. Rozstrzygnięcie problemu prawnego w drodze konsultacji prawnych bądź opinii prawnej nastąpi w oparciu o podany przez osobę objętą ubezpieczeniem stan faktyczny sprawy, o ile otrzymane od osoby objętej ubezpieczeniem informacje to umożliwiają. Dalsze zmiany stanu faktycznego i związana z tym konieczność skorzystania z usługi konsultacji prawnych bądź opinii prawnej traktowane są jako nowy wypadek ubezpieczeniowy - nawet jeśli dotyczą tej samej sprawy. 5. Asysta prawna polegająca na konsultacjach prawnych bądź sporządzeniu opinii prawnej dotyczy wyłącznie tych problemów prawnych, które spełniają następujące warunki: 1) do ich rozwiązania nie jest konieczny kontakt z innymi osobami lub podmiotami niż osoba objęta ubezpieczeniem, 2) mogą być rozwiązane w drodze kontaktu z osobą objętą ubezpieczeniem za pomocą środków porozumiewania się na odległość, 3) podane przez osobę objętą ubezpieczeniem informacje (opis stanu faktycznego) i dostarczone dokumenty umożliwiają przedstawienie rozwiązania problemu prawnego W Wariancie II zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje koszty, opłaty i wydatki, jakie osoba objęta ubezpieczeniem musi ponieść w celu ochrony swoich interesów prawnych w związku z prowadzoną przez Ubezpieczonego działalnością gospodarczą, w zakresie: 1) dochodzenia przez Ubezpieczonego roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych; 2) ochrony interesu prawnego i reprezentowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 3) ochrony interesu prawnego i reprezentowania w sprawach wynikłych na gruncie, zawartych przez Ubezpieczonego, umów związanych z prowadzoną przez Ubezpieczonego działalnością gospodarczą; 4) ochrony interesu prawnego i reprezentowania w sprawach z zakresu praw rzeczowych na jednej nieruchomości, wskazanej na formularzu zgłoszenia roszczenia w danym roku ubezpieczenia; 5) ochrony interesu prawnego i reprezentowania w sprawach z zakresu stosunków najmu, dzierżawy i wszelkich podobnych stosunków prawnych, związanych z korzystaniem z jednej nieruchomości wskazanej na formularzu zgłoszenia roszczenia w danym roku ubezpieczenia. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje również świadczenie asysty prawnej w zakresie wskazanym w Wariancie I. 3. W zakresie, o którym mowa w ust. 1 ochrona ubezpieczeniowa obejmuje: 1) wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego z tytułu reprezentacji osoby objętej ubezpieczeniem w postępowaniu cywilnym, 2) koszty sądowe, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych w postępowaniu sądowym oraz koszty postępowania egzekucyjnego; OS/OW156/1401 3

4 3) koszty poręczenia majątkowego, jako środka zapobiegawczego ustanowionego dla uniknięcia tymczasowego aresztowania w formie nieoprocentowanej pożyczki do wysokości 50% sumy ubezpieczenia; 4) koszty postępowania przed sądem polubownym aż do zakończenia postępowania o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego, do wysokości 110% kosztów sądowych, które powstałyby przed właściwym powszechnym sądem pierwszej instancji; 5) koszty tłumaczenia dokumentów niezbędnych dla potrzeb postępowań związanych z zajściem wypadku ubezpieczeniowego W Wariancie III Ubezpieczyciel udziela ochrony w zakresie kosztów, opłat i wydatków, jakie osoba objęta ubezpieczeniem musi ponieść dla ochrony swoich interesów prawnych w związku z prowadzoną przez Ubezpieczonego działalnością gospodarczą, w zakresie: 1) dochodzenia przez Ubezpieczonego roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych; 2) ochrony interesu prawnego i reprezentowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 3) ochrony interesu prawnego i reprezentowania w sprawach wynikłych na gruncie, zawartych przez Ubezpieczonego, umów związanych z prowadzoną przez Ubezpieczonego działalnością gospodarczą; 4) ochrony interesu prawnego i reprezentowania w sprawach z zakresu praw rzeczowych na jednej nieruchomości, wskazanej na formularzu zgłoszenia roszczenia w danym roku ubezpieczenia; 5) ochrony interesu prawnego i reprezentowania w sprawach z zakresu stosunków najmu, dzierżawy i wszelkich podobnych stosunków prawnych, związanych z korzystaniem z jednej nieruchomości, wskazanej na formularzu zgłoszenia roszczenia w danym roku ubezpieczenia; 6) ochrony interesu prawnego w ramach sądowego postępowania karnoskarbowego (ochrona jest ograniczona wyłącznie do kosztów poniesionych na obronę interesów); 7) ochrony interesu prawnego w ramach sądowego postępowania z niżej wymienionych dziedzin prawa gospodarczego (ochrona jest ograniczona wyłącznie do kosztów poniesionych na obronę interesów w postępowaniu sądowym): a) koncesjonowania działalności gospodarczej, b) nadzoru organów państwa nad przedsiębiorcami, c) prawa ochrony konkurencji, d) prawa ochrony konsumentów, e) prawa zamówień publicznych, f) prawa energetycznego, g) prawa telekomunikacyjnego, h) prawa działalności leczniczej, i) prawa ochrony danych osobowych, j) sprzedaży poza siedzibą przedsiębiorstwa, k) prawa budowlanego, l) pozostające w związku z planem zagospodarowania przestrzennego dotyczącego nieruchomości Ubezpieczonego, m) pozostające w związku z wywłaszczaniem nieruchomości Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje również świadczenie asysty prawnej w zakresie wskazanym w Wariancie I. 3. W zakresie o którym mowa w ust. 1 ubezpieczenie obejmuje zwrot następujących kosztów: 1) wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego z tytułu reprezentacji osoby objętej ubezpieczeniem w postępowaniu cywilnym, sądowym postępowaniu karnoskarbowym, sądowym postępowaniu administracyjnym, 2) koszty sądowe, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych w postępowaniu sądowym oraz koszty postępowania egzekucyjnego; 3) koszty poręczenia majątkowego jako środka zapobiegawczego ustanowionego dla uniknięcia tymczasowego aresztowania w formie nieoprocentowanej pożyczki do wysokości 50% sumy ubezpieczenia; 4) koszty postępowania sądu polubownego aż do zakończenia postępowania o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego, do wysokości 110% kosztów sądowych, które powstałyby przed właściwym powszechnym sądem pierwszej instancji; 5) koszty tłumaczenia dokumentów niezbędnych dla potrzeb postępowań związanych z zajściem wypadku ubezpieczeniowego Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty Posiadacz rachunku, który spełnia łącznie poniższe warunki: 1) zawarł z Ubezpieczającym umowę rachunku, 2) złożył deklarację zgody. 2. Ubezpieczony dokonuje wyboru wariantu ochrony ubezpieczeniowej w deklaracji zgody. 3. Ubezpieczonemu przysługuje prawo do zmiany wariantu ubezpieczenia na inny wariant. Zmiana wariantu ubezpieczenia odbywa się na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczonego w tym przedmiocie, kierowanego do Ubezpieczyciela za pośrednictwem Ubezpieczającego. Zmiana wariantu ubezpieczenia jest skuteczna począwszy od roku ubezpieczenia następującego po roku ubezpieczenia, w którym wniosek Ubezpieczonego został złożony. Do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania nowego wariantu ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla dotychczasowego wariantu ubezpieczenia. 4. Wniosek Ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 3 powyżej, powinien zostać złożony w rocznicę złożenia deklaracji zgody. W razie braku złożenia wniosku w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, ochrona ubezpieczeniowa w kolejnym roku ubezpieczenia udzielana jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla dotychczasowego wariantu ubezpieczenia. 5. W związku z daną działalnością gospodarczą posiadacz rachunku może złożyć co najwyżej jedną deklarację zgody. Kolejna deklaracja zgody może zostać złożona wyłącznie po zakończeniu ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem 10 ust. 4. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 7 1. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych, które wystąpiły przed rozpoczęciem odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo pozostających w bezpośrednim związku przyczynowym ze zdarzeniem, które 4 OS/OW156/1401

5 Infolinia , * *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora wystąpiło przed rozpoczęciem odpowiedzialności Ubezpieczyciela - w szczególności polegającym na popełnieniu przestępstwa, wykroczenia albo powstaniu, zmianie lub ustaniu prawa podmiotowego lub stosunku prawnego, naruszeniu umowy, przepisów prawnych, wszczęciu danego postępowania przed sądem lub innym organem. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje jedynie celową obronę interesów prawnych osoby objętej ubezpieczeniem, to znaczy gdy: 1) na podstawie analizy zgłoszonego problemu prawnego dokonanej przez przedstawiciela Ubezpieczyciela stwierdzono, iż możliwe jest korzystne dla osoby objętej ubezpieczeniem rozstrzygnięcie sprawy; 2) wartość przedmiotu sporu przekracza 1% sumy ubezpieczenia, określonej w 8 ust Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje ochrony interesów prawnych: 1) pozostających w bezpośrednim lub pośrednim związku z działaniami wojennymi, niepokojami społecznymi, rozruchami, strajkami, lokautem i trzęsieniami ziemi, klęskami żywiołowymi, szkodami nuklearnymi, atakami terrorystycznymi, 2) pozostającymi w związku z grą i zakładem oraz transakcjami terminowymi i spekulacyjnymi, 3) które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, 4) związanych z gwarancjami bankowymi, ubezpieczeniowymi, zabezpieczeniami wierzytelności, 5) z umów poręczenia i przejęcia długów, 6) z zakresu prawa celnego dotyczącego innych opłat publicznoprawnych, z zastrzeżeniem, że ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w zakresie określonym w 5 ust. 1 pkt 6, 7) z zakresu prawa karnoskarbowego, z zastrzeżeniem, że ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w zakresie określonym w 5 ust. 1 pkt 6, 8) związanych z ochroną danych osobowych, z zastrzeżeniem, że ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w zakresie określonym w 5 ust. 1 pkt 7 lit. i, 9) z zakresu prawa handlowego, prawa spółek handlowych, umów agencyjnych, prawa funduszy inwestycyjnych, prawa instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem, że ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w zakresie określonym w 5 ust. 1 pkt 7, 10) prawa spółdzielczego i prawa dotyczącego spółdzielni mieszkaniowych, prawa o stowarzyszeniach i związkach zawodowych oraz z zakresu zbiorowego prawa pracy i zbiorowego prawa regulującego status urzędników państwowych i samorządowych, 11) wynikających z umów o pracę lub innych stosunków prawnych dotyczących pełnienia funkcji członków ustawowych organów osób prawnych, 12) z zakresu prawa patentowego, autorskiego, znaków towarowych, pozostałego prawa własności intelektualnej i przemysłowej, 13) prawa ochrony konkurencji (antymonopolowego) i zasad konkurencji, z zastrzeżeniem, że ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w zakresie określonym w 5 ust. 1 pkt 7 lit. c, 14) wynikających z umowy pożyczki lub kredytu, 15) z zakresu prawa budowlanego, z zastrzeżeniem, że ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w zakresie określonym w 5 ust. 1 pkt 7 lit. k, oraz pozostających w związku z: a) nabyciem albo zbyciem nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę, b) planowaniem, projektowaniem lub budową budynku albo części budynku, które są własnością lub znajdują się w posiadaniu Ubezpieczonego albo też Ubezpieczony zamierza je nabyć albo objąć w posiadanie, c) przebudową nieruchomości, budynku lub części budynku, jeśli do jej dokonania konieczne jest uzyskanie jakichkolwiek zezwoleń lub pozwoleń, a nieruchomość, budynek lub część budynku są własnością lub znajdują się w posiadaniu Ubezpieczonego albo też Ubezpieczony zamierza je nabyć albo objąć w posiadanie, d) finansowaniem przedsięwzięć określonych pod lit. a)-c), 16) z zakresu prawa górniczego i geologicznego, związanych ze szkodami spowodowanymi ruchem zakładu górniczego, 17) dotyczących sporów pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości, w szczególności w zakresie zniesienia współwłasności, podziału lub scalenia nieruchomości, związanych z dostępem do nieruchomości, rozliczeniem nakładów na części wspólne nieruchomości, a także sporów z tytułu zarządu nieruchomością wspólną, w szczególności dotyczących sposobu prowadzenia spraw wspólnoty mieszkaniowej lub z zakresu reprezentacji wspólnoty mieszkaniowej na zewnątrz, 18) dotyczących zasiedzenia nieruchomości, o ustalenie stanu prawnego dotyczącego nieruchomości lub roszczeń o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, 19) związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu lub w związku ze zdarzeniem w ruchu drogowym, 20) związanych z czynnościami życia prywatnego, 21) związanych z udziałem lub przygotowaniem do udziału w zawodach motorowych lub akrobatycznych (w tym również kwalifikacjach do tych zawodów), o ile Ubezpieczony prowadzi tego typu działalność, 22) związanych z wypadkami ubezpieczeniowymi powstałymi po użyciu przez osobę objętą ubezpieczeniem alkoholu, substancji odurzającej lub podobnie działającej substancji, jeżeli stan ten miał wpływ na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego lub jest istotą sporu, przy czym przez stan po użyciu alkoholu rozumie się stan powstały w wyniku wprowadzenia do organizmu Ubezpieczonego takiej ilości alkoholu, że jego zawartość wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,2 alkoholu albo do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm 3, 23) w sprawach o naruszenie lub podejrzenie naruszenia przepisów określających warunki wykonywania przewozu lub transportu drogowego (w tym przeładowanie pojazdu, niewłaściwe zabezpieczenie towaru), spraw o naruszenie przepisów o czasie pracy kierowców oraz naruszenie innych przepisów regulujących zasady transportu lub przewozu osób lub rzeczy, 24) w sprawach związanych ze zbyciem lub nabyciem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, 25) gospodarki nieruchomościami z zastrzeżeniem, że ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w zakresie określonym w 5 ust. 1 pkt 7 lit. l, 26) spraw dotyczących ochrony przyrody lub ochrony środowiska, 27) w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, 28) w sprawach o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, OS/OW156/1401 5

6 29) w sprawach związanych z upadłością, układem lub postępowaniem naprawczym dotyczącym Ubezpieczonego, 30) w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, 31) w związku z postępowaniem układowym, naprawczym albo upadłościowym, 32) w związku z obroną przed roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich z tytułu odpowiedzialności cywilnej osoby objętej ubezpieczeniem za szkody wyrządzone tym osobom trzecim, 33) w związku z roszczeniami pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem. 34) w zakresie sporów prawnych pomiędzy Ubezpieczającym, Ubezpieczonym, Ubezpieczycielem. 4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje ponadto: 1) Ochrony interesów prawnych, które zostały cedowane na osobę objętą ubezpieczeniem, 2) Ochrony interesów prawnych osób trzecich, których osoba objęta ubezpieczeniem dochodzi we własnym imieniu, 3) Ochrony interesów prawnych wobec Ubezpieczyciela albo działającego w jego imieniu podmiotu zajmującego się likwidacją szkód, jeżeli roszczenia te wynikają z umowy ubezpieczenia, 4) kosztów ugodowego załatwienia sprawy, jeżeli koszty te nie odpowiadają stosunkowi, w jakim uwzględnione zostały roszczenia obu stron lub przewyższają koszty, jakie zostałyby poniesione przed sądem powszechnym, 5) kosztów, których poniesienie nie było konieczne dla obrony interesów prawnych osoby objętej ubezpieczeniem w danym stanie prawnym, 6) kosztów postępowania egzekucyjnego podjętego na podstawie więcej niż jednego tytułu wykonawczego oraz w przypadku, gdy postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności wszczęte zostanie po upływie 3 (trzech) lat od uzyskania tytułu egzekucyjnego, 7) kosztów, które osoba objęta ubezpieczeniem musi ponieść tylko dlatego, że jego przeciwnik wystąpił z powództwem wzajemnym albo też przedstawił zarzut potrącenia, a obrona przed tymi roszczeniami nie jest objęta ubezpieczeniem albo też koszty te zobowiązana jest ponieść osoba trzecia, 8) odszkodowań, które musi zapłacić osoba objęta ubezpieczeniem, grzywien, kar administracyjnych lub sądowych, innych kar pieniężnych, podatków ani innych podobnych opłat i danin natury publicznoprawnej, 9) kosztów powstałych w następstwie korzystania z usług osób nieuprawnionych do świadczenia pomocy prawnej lub wydawania opinii w danym zakresie, 10) kosztów powstałych w następstwie korzystania z usług osób nieposiadających prawa do wykonywania zawodu adwokata bądź radcy prawnego, 11) kosztów związanych ze świadomym udzieleniem przez osobę objętą ubezpieczeniem nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji albo dostarczeniem sfałszowanych dokumentów, 12) kosztów związanych ze świadomym zatajeniem przez osobę objętą ubezpieczeniem informacji lub dokumentów, mogących mieć wpływ na sposób świadczenia pomocy prawnej lub przebieg postępowania. 5. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów, opłat, wydatków poniesionych na obronę interesów prawnych w sytuacji, gdy osobie objętej ubezpieczeniem zarzuca się popełnienie czynu z winy umyślnej. Jeżeli w postępowaniu karnym lub w sprawie o wykroczenie został wydany prawomocny wyrok uniewinniający osobę objętą ubezpieczeniem od zarzutu popełnienia umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, Ubezpieczyciel pokryje osobie objętej ubezpieczeniem koszty obrony, do poniesienia których byłaby zobowiązana. Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się także przy ustalaniu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w przypadku innych postępowań prawnych, jeżeli Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty prawne spowodowane umyślnym naruszeniem prawa przez osobę objętą ubezpieczeniem. 6. Jeżeli osoba objęta ubezpieczeniem dokona wyboru adwokata lub radcy prawnego, który ma siedzibę poza miejscowością, w której znajduje się sąd właściwy miejscowo i rzeczowo do orzekania w sprawie w pierwszej instancji, Ubezpieczyciel zwolniony jest od obowiązku ponoszenia kosztów dojazdów adwokata lub radcy prawnego na rozprawy lub posiedzenia przed sądem, z zastrzeżeniem ust Jeżeli w miejscowości, o której mowa w ust. 6, jest mniej niż czterech czynnych zawodowo adwokatów lub radców prawnych, osoba objęta ubezpieczeniem może dokonać wyboru adwokata lub racy prawnego, który ma siedzibę w odległości nie większej niż 60 km od miejscowości, w której znajduje się sąd właściwy miejscowo do orzekania w sprawie w pierwszej instancji, a Ubezpieczyciel będzie zobowiązany w takiej sytuacji do ponoszenia kosztów dojazdów adwokata lub radcy prawnego na rozprawy lub posiedzenia. SUMA UBEZPIECZENIA 8 1. Suma ubezpieczenia wynosi zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na każdy wypadek ubezpieczeniowy, z zastrzeżeniem ust Dla ochrony prawnej, w zakresie, o którym mowa w 4 ust. 1 oraz 5 ust. 1 warunków ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, bez względu na liczbę wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w roku ubezpieczenia, wynosi zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). 3. Sublimit na świadczenie poręczenia majątkowego, o którym mowa w 4 i 5 warunków ubezpieczenia wynosi 50% sumy ubezpieczenia wskazanej w ust. 1 powyżej. 4. Wypłaty Ubezpieczyciela w zakresie poręczenia majątkowego, o którym mowa w ust. 3, redukują sublimit i sumę ubezpieczenia. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 9 1. Składka ubezpieczeniowa z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej płatna jest przez Ubezpieczającego za każdy miesiąc ochrony ubezpieczeniowej. 2. Wysokość składki należnej za każdy miesiąc ochrony ubezpieczeniowej w ramach danego roku ubezpieczenia uzależniona jest od wybranego przez Ubezpieczonego wariantu ubezpieczenia i określona jest w umowie ubezpieczenia. 6 OS/OW156/1401

7 Infolinia , * *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora OKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w odniesieniu do danego Ubezpieczonego, rozpoczyna się z początkiem miesiąca ochrony ubezpieczeniowej następującego bezpośrednio po miesiącu kalendarzowym, w którym Ubezpieczony złożył deklarację zgody. 2. Ochrona ubezpieczeniowa ulega przedłużeniu na kolejne miesiące ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem że Ubezpieczony nie złożył pisemnego oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia przed upływem danego (bieżącego) miesiąca ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem postanowień ust Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego kończy się: 1) z dniem wykreślenia wpisu Ubezpieczonego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo wykreślenia Ubezpieczonego z Krajowego Rejestru Sądowego - w zależności od formy prawnej prowadzenia przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej, 2) z ostatnim dniem miesiąca ochrony ubezpieczeniowej, w którym Ubezpieczony złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia, 3) z ostatnim dniem miesiąca ochrony ubezpieczeniowej, za który została opłacona składka ubezpieczeniowa, 4) z upływem roku ubezpieczenia, jeżeli nie doszło do przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej na kolejny rok ubezpieczenia, 5) z upływem miesiąca ochrony ubezpieczeniowej, w którym doszło do rozwiązania umowy rachunku, 6) z ostatnim dniem miesiąca ochrony ubezpieczeniowej, w którym doszło do rozwiązania umowy ubezpieczenia. 4. W przypadku zakończenia ochrony ubezpieczeniowej (w tym wskutek rezygnacji z ubezpieczenia) ponowne złożenie deklaracji zgody możliwe jest nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty zakończenia ochrony ubezpieczeniowej. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAZIE WYSTĄPIENIA WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO Osoba objęta ubezpieczeniem zobowiązana jest zgłosić wypadek ubezpieczeniowy w terminie umożliwiającym przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego dla ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Osoba objęta ubezpieczeniem zobowiązana jest przedłożyć wszystkie posiadane dokumenty, informacje i inne dowody dotyczące wypadku ubezpieczeniowego. Postanowienia zdania poprzedzającego nie naruszają praw i obowiązków osoby objętej ubezpieczeniem, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. Wypadek ubezpieczeniowy należy zgłaszać: 1) w zakresie asysty prawnej pod numer telefonu: lub , 2) w pozostałym zakresie ochrony ubezpieczeniowej pod numer telefonu: lub lub przesyłając uzupełniony i podpisany formularz zgłoszenia wypadku ubezpieczeniowego w formie elektronicznej na adres faksem na numer , lub pocztą na adres Coris Lex Services, ul. Sienna 73, Warszawa. 2. Osoba objęta ubezpieczeniem jest zobowiązana na wniosek Ubezpieczyciela do niezwłocznego przekazania dokumentów, informacji lub złożenia oświadczeń niezbędnych do podjęcia przez Ubezpieczyciela decyzji w zakresie jego odpowiedzialności. Osoba objęta ubezpieczeniem powinna także niezwłocznie poinformować Ubezpieczyciela o każdej okoliczności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części przez stronę przeciwną. 3. Osoba objęta ubezpieczeniem, na wniosek Ubezpieczyciela, zobowiązana jest informować Ubezpieczyciela o przebiegu i stanie sprawy sądowej oraz przekazywać związane ze sprawą pisma procesowe i inne dokumenty, a także jest zobowiązana do uzgadniania z Ubezpieczycielem wszelkich czynności, które powodują lub mogą powodować powstanie kosztów prawnych oraz do niepodejmowania czynności, które przyczyniałyby się do ich nieuzasadnionego zwiększenia. 4. Osoba objęta ubezpieczeniem obowiązana jest powstrzymywać się od działań, które mogłyby spowodować utratę prawa Ubezpieczyciela do zwrotu poniesionych przez niego kosztów prawnych, w szczególności zobowiązuje się nie zawierać ugody, cofać lub dokonywać zmiany powództwa bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Ubezpieczyciela. Postanowienia zdania poprzedzającego nie naruszają praw i obowiązków osoby objętej ubezpieczeniem, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. 5. W przypadku dochodzenia roszczeń, osoba objęta ubezpieczeniem jest ponadto zobowiązana: 1) przed wytoczeniem powództwa umożliwić Ubezpieczycielowi przeprowadzenie przedsądowego postępowania wyjaśniającego, mającego na celu ustalenie wszystkich okoliczności wypadku ubezpieczeniowego oraz korzystne dla osoby objętej ubezpieczeniem rozstrzygnięcie problemów prawnych, będących istotą zgłoszonego wypadku ubezpieczeniowego; 2) przed wytoczeniem powództwa albo przed wniesieniem środka odwoławczego lub innego środka zaskarżania od orzeczenia sądu lub innego organu, uzyskać pisemną akceptację Ubezpieczyciela w zakresie pokrywania kosztów prawnych w toku danej instancji; przed wniesieniem środka odwoławczego od orzeczenia sądu osoba objęta ubezpieczeniem zobowiązana jest zwrócić się do Ubezpieczyciela o akceptację w zakresie pokrywania kosztów prawnych kolejnej instancji; postanowienia zdania poprzedzającego nie naruszają praw i obowiązków osoby objętej ubezpieczeniem, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu; 3) wstrzymać się z wytoczeniem powództwa przed sąd do czasu prawomocnego zakończenia toczącego się już innego postępowania sądowego, jeżeli jego wynik może mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu, a niezwłoczne wniesienie sprawy na drogę sądową nie jest uzasadnione terminem przedawnienia dochodzonego roszczenia lub upływem terminu zawitego. 6. Jeżeli osoba objęta ubezpieczeniem lub jej adwokat lub radca prawny, nie wykonał obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia lub warunków ubezpieczenia, w szczególności naruszył postanowienia ust 1-5 niniejszego paragrafu, powodując utratę prawa do zwrotu kosztów procesu, Ubezpieczyciel może żądać ich zwrotu od tej osoby. 7. Zgłoszenie wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczycielowi nie zwalnia osoby objętej ubezpieczeniem od obowiązków, jakie ma wobec innych podmiotów, w szczególności: sądów, Prokuratury, Policji, urzędów publicznych lub podmiotów, z którymi osoba objęta OS/OW156/1401 7

8 ubezpieczeniem zawarła umowę będącą przedmiotem sporu, jak również z obowiązków podjęcia czynności niezbędnych do zachowania możliwości dalszego dochodzenia roszczeń lub obrony przed sądem, w szczególności zgłoszenia roszczeń, zawiadomienia sprzedawcy o wadzie, wszczęcia postępowania sądowego lub administracyjnego, zgłoszenia zarzutów, wniosków dowodowych, wniesienia sprzeciwu, zażalenia, apelacji lub innego środka odwoławczego albo zaskarżenia. 8. Osoba objęta ubezpieczeniem może zażądać, aby to Ubezpieczyciel wskazał mu adwokata lub radcę prawnego z zastrzeżeniem, że osobie objętej ubezpieczeniem przysługuje prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego w zakresie obrony, reprezentowania lub wspierania jego interesów w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. 9. Adwokat lub radca prawny świadczy pomoc prawną na zlecenie osoby objętej ubezpieczeniem. Adwokat lub radca prawny ponosi w stosunku do osoby objętej ubezpieczeniem wyłączną odpowiedzialność za wykonanie zlecenia. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania adwokata albo radcy prawnego. W przypadku kiedy osoba objęta ubezpieczeniem reprezentowana jest w sprawie przez więcej niż jednego adwokata lub radcę prawnego, Ubezpieczyciel ponosi koszty reprezentacji nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata lub radcy prawnego, zgodnie z postanowieniem 12 ust Jeżeli w następstwie jednego wypadku ubezpieczeniowego wystąpią roszczenia osoby objętej ubezpieczeniem, które jedynie w części objęte są ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie kosztów prawnych objętych ochroną ubezpieczeniową. SPEŁNIENIE ŚWIADCZENIA Po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, Ubezpieczyciel informuje o tym osobę objętą ubezpieczeniem oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także pisemnie lub drogą elektroniczną informuje osobę objętą ubezpieczeniem, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania. 2. Ubezpieczyciel jest zobowiązany spełnić świadczenie, o którym mowa w ust. 7, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym. Jeśli wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych dla ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, albo wysokości świadczenia, nie było możliwe, świadczenie zostanie spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności będzie możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia Ubezpieczyciel spełni w terminie przewidzianym w zdaniu pierwszym. 3. W odniesieniu do świadczenia asysty prawnej, w zależności od charakteru zgłaszanego problemu, jest on rozwiązywany w sposób następujący: 1) o ile to możliwe - problem jest rozwiązywany na bieżąco podczas rozmowy telefonicznej w drodze konsultacji prawnych, 2) w przypadku gdy niemożliwe jest rozwiązanie sprawy na bieżąco - przedstawiciel Ubezpieczyciela kontaktuje się telefonicznie z osobą objętą ubezpieczeniem w celu rozwiązania problemu po opracowaniu rozwiązania zgłoszonego problemu - w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia problemu, 3) w przypadku gdy niemożliwe jest rozwiązanie problemu prawnego w drodze konsultacji prawnej - problem rozwiązywany jest poprzez sporządzenie opinii prawnej, przesyłanej Ubezpieczonemu drogą pisemną, elektroniczną (za pośrednictwem ), bądź faksem - w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia problemu. 4. Niezależnie od postanowień ust. 3, osoba objęta ubezpieczeniem może w każdym czasie skorzystać ze świadczenia sporządzenia opinii prawnej, z zastrzeżeniem postanowień 3 ust. 2 pkt Jeżeli w terminach określonych w umowie lub we właściwych, powszechnie obowiązujących przepisach, Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania. 6. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania. 7. Świadczenie ubezpieczyciela, w zależności od wniosku osoby objętej ubezpieczeniem, może polegać na: 1) zwrocie poniesionych przez osobę objętą ubezpieczeniem kosztów, wydatków, opłat, 2) wystawieniu promesy zwrotu kosztów, wydatków, opłat, które zostaną poniesione przez osobę objętą ubezpieczeniem, a po ich poniesieniu przez osobę objętą ubezpieczeniem - ich zwrocie, 3) wniesieniu poręczenia majątkowego w postępowaniu karnym, jeżeli taki środek zapobiegawczy został zastosowany przez właściwy organ. 8. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia osoby objętej ubezpieczeniem z tytułu umowy ubezpieczenia w wyniku własnych ustaleń dokonanych w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1-6, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. 9. Pokrycie przez Ubezpieczyciela kosztów objętych zakresem ochrony odbywa się na następujących zasadach: 1) koszty adwokata lub radcy prawnego poleconego osobie objętej ubezpieczeniem przez Ubezpieczyciela pokrywane są bezgotówkowo na podstawie bezpośrednich rozliczeń pomiędzy adwokatem lub radcą prawnym, a Ubezpieczycielem, 2) koszty adwokata lub radcy prawnego wybranego przez osobę objętą ubezpieczeniem pokrywane są - w zależności od decyzji osoby objętej ubezpieczeniem: a) adwokatowi lub radcy prawnemu na podstawie faktury wystawionej przez adwokata lub radcę prawnego na Ubezpieczonego, przedłożonej Ubezpieczycielowi, b) osobie objętej ubezpieczeniem jako zwrot kosztów przez nią wyłożonych - na podstawie faktury wystawionej przez adwokata lub radcę prawnego na Ubezpieczonego, przedłożonej Ubezpieczycielowi, 3) koszty opłat sądowych lub opłat w innych postępowaniach oraz zaliczki na koszty postępowania (np. koszty opinii biegłego) i inne 8 OS/OW156/1401

9 Infolinia , * *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora koszty o tym charakterze - jako zwrot osobie objętej ubezpieczeniem kosztów przez nią wyłożonych - na podstawie dowodu potwierdzającego poniesienie tych kosztów, 4) koszty postępowania sądowego lub administracyjnego, nie uiszczone zaliczkowo - jako zwrot osobie objętej ubezpieczeniem, 5) kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego - na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub innego właściwego organu, 6) koszty poręczenia majątkowego w postępowaniu karnoskarbowym - jako zwrot Ubezpieczonemu kwoty wpłaconej przez Ubezpieczonego - na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub innego właściwego organu, 7) zwrot innych kosztów objętych ochroną ubezpieczeniową - na podstawie dowodu ich poniesienia przez Ubezpieczonego. 10. Pokrycie przez Ubezpieczyciela kosztów objętych zakresem ochrony odbywa się w wysokości: 1) koszty wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego: a) dla kosztów zastępstwa procesowego świadczonego przez adwokata lub radcę prawnego na terytorium Polski ustala się zgodnie z odpowiednimi przepisami regulującymi wysokość minimalnego wynagrodzenia za czynności adwokata lub radcy prawnego, z zastrzeżeniem lit. b, lub b) w uzasadnionych przypadkach, gdy stawki minimalne mogą okazać się zbyt niskie w stosunku do nakładu pracy pełnomocnika Ubezpieczyciel może przyznać koszty wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego w wysokości wyższej niż określona pod lit. a powyżej, 2) koszty sądowe - regulowane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa koszty związane z postępowaniem sądowym cywilnym, sądowym karnym bądź sądowo-administracyjnym, obejmujące opłaty i wydatki, do których poniesienia lub zaliczkowego uiszczenia osoba objęta ubezpieczeniem jest zobowiązana, m.in. koszty stawiennictwa świadków, koszty biegłych, koszty tłumaczenia dokumentów, 3) koszty postępowania egzekucyjnego - koszty związane z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych, do których uiszczenia osoba objęta ubezpieczeniem jest zobowiązana w przypadku, gdy występuje jako egzekwujący wierzyciel, także koszty, które jest zobowiązana pokryć w przypadku, gdy występuje jako egzekwowany dłużnik, regulowane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 4) koszty postępowania sądu polubownego - koszty prowadzenia postępowania przed sądem polubownym aż do zakończenia postępowania o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego, do wysokości 110% kosztów sądowych, które powstałyby przed właściwym państwowym sądem pierwszej instancji, 5) koszty poręczenia majątkowego w postępowaniu karnym w wysokości określonej przez właściwy organ, z zastrzeżeniem sublimitu wskazanego w 4 ust. 3 pkt 3 warunków ubezpieczenia, 6) koszty tłumaczenia dokumentów - koszty tłumaczenia przysięgłego zleconego przez Sąd na użytek rozpoznania sprawy objętej ochroną ubezpieczeniową. 11. Koszty ponoszone przez Ubezpieczyciela obejmują podatek od towarów i usług (podatek VAT), o ile osoba objęta ubezpieczeniem nie posiada prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (odliczenia podatku VAT). 12. Jeżeli w postępowaniu karnoskarbowym lub postępowaniu w sprawie o wykroczenie przedmiotem postępowania jest więcej niż jedno przestępstwo lub wykroczenie, odpowiedzialność Ubezpieczyciela obejmuje koszty prawne ustalone w stosunku liczby przestępstw lub wykroczeń objętych ochroną ubezpieczeniową do ogólnej liczby zarzucanych przestępstw lub wykroczeń. Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się także w przypadku zarzutów naruszenia prawa przez osobę objętą ubezpieczeniem rozpatrywanych w postępowaniach innych niż postępowanie karnoskarbowe lub o wykroczenie. 13. Osoba objęta ubezpieczeniem ma prawo wglądu do akt szkodowych i sporządzania na własny koszt odpisów lub kserokopii dokumentów. REGRES UBEZPIECZENIOWY Dopóki roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia nie zostaną ustalone co do zasady i co do wysokości, nie mogą być one przeniesione na osobę trzecią ani zastawione bez uprzedniej pisemnej zgody Ubezpieczyciela. 2. Roszczenia osoby objętej ubezpieczeniem wobec osób trzecich, dotyczące zwrotu kosztów, które już poniósł Ubezpieczyciel, przechodzą z chwilą ich powstania na Ubezpieczyciela. 3. Koszty zwrócone osobie objętej ubezpieczeniem, a należne Ubezpieczycielowi osoba objęta ubezpieczeniem jest zobowiązana przekazać Ubezpieczycielowi. 4. Osoba objęta ubezpieczeniem jest zobowiązana wspierać Ubezpieczyciela w dążeniu do odzyskania wszelkich kosztów objętych ubezpieczeniem oraz dostarczać Ubezpieczycielowi wszelkich informacji i dokumentów, które są niezbędne do dochodzenia jego praw. 5. Osoba objęta ubezpieczeniem jest zobowiązana do udzielenia pełnomocnictwa Ubezpieczycielowi do odbioru w jego imieniu poniesionych przez Ubezpieczyciela kosztów poręczenia majątkowego gdy zostanie wydane prawomocne orzeczenie o zwrocie kwoty poręczenia. Jeżeli kwota poręczenia majątkowego zostanie zwrócona osobie objętej ubezpieczeniem, jest ona zobowiązana do zwrotu kwoty poręczenia majątkowego Ubezpieczycielowi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 6. Jeżeli zostanie wydane orzeczenie, na mocy którego kwota poręczenia majątkowego nie zostanie zwrócona w całości lub części, w szczególności, gdy został orzeczony przepadek kwoty poręczenia majątkowego lub zaliczenie na poczet orzeczonej kary, osoba objęta ubezpieczeniem jest zobowiązana do zwrotu poniesionych przez Ubezpieczyciela kosztów poręczenia majątkowego w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. ODWOŁANIA, SKARGI I ZAŻALENIA Jeżeli uprawniony do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z ustaleniami Ubezpieczyciela, co do odmowy zaspokojenia roszczenia, albo co do wysokości odszkodowania (świadczenia), może zgłosić na piśmie (lub w inny uzgodniony sposób) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd Ubezpieczyciela. OS/OW156/1401 9

10 2. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1 przez Zarząd Ubezpieczyciela lub upełnomocnionego pracownika, stanowisko Ubezpieczyciela przesyłane jest zgłaszającemu wniosek w terminie 30 dni pisemnie lub w innej uzgodnionej formie na adres wskazany w treści wniosku Skargi lub zażalenia Ubezpieczonego lub innego uprawnionego z umowy ubezpieczenia mogą być zgłaszane do Ubezpieczyciela poprzez jeden z dostępnych kanałów kontaktu, tj.: a) pisemnie - na adres: Sopot, ul. Hestii 1, b) mailowo - na adres: c) telefonicznie - podczas kontaktu z infolinią Ubezpieczyciela pod numerem tel Skargi rozpatrywane są przez dedykowaną jednostkę wyznaczoną przez Zarząd Ubezpieczyciela. 3. Po rozpatrzeniu skargi lub zażalenia, stanowisko Ubezpieczyciela przesyłane jest zgłaszającemu w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia, pisemnie lub w innej uzgodnionej formie na adres wskazany w treści skargi lub zażalenia. 4. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia, można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub innego uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 2. Umowa ubezpieczenia jest zawarta w języku polskim. Językiem stosowanym w relacjach Ubezpieczyciela Ubezpieczającego i Ubezpieczonych jest język polski. Prawem właściwym dla umowy ubezpieczenia jest prawo polskie Ubezpieczony lub inny uprawniony z umowy ubezpieczenia może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. 2. Strony umowy ubezpieczenia dopuszczają możliwość pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z umowy ubezpieczenia w sądzie polubownym, utworzonym przy Rzeczniku Ubezpieczonych - Al. Jerozolimskie 87, Warszawa, działającym zgodnie z jego regulaminem. 3. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 22 Warunki ubezpieczenia obowiązują od dnia 27 stycznia 2014 roku i mają zastosowanie do Posiadaczy rachunków składających deklaracje zgody począwszy od tego dnia. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 16 Wszelkie rozliczenia wynikające z umowy ubezpieczenia, w tym wypłaty wszelkich świadczeń ubezpieczeniowych dokonywane są w złotych polskich. 17 Wypowiedzenia, rezygnacje, odstąpienia oraz wszelkie inne zawiadomienia, oświadczenia i wnioski Ubezpieczającego, Ubezpieczyciela i Ubezpieczonego powinny być składane na piśmie Podatki i opłaty związane z otrzymaniem świadczenia ubezpieczeniowego nie obciążają Ubezpieczyciela. 2. Opłaty związane z płatnością składek ubezpieczeniowych obciążają Ubezpieczającego. 19 W przypadku zmiany systemu monetarnego w Rzeczypospolitej Polskiej lub denominacji polskiej waluty, zobowiązania finansowe wynikające ze stosunku ubezpieczenia będą odpowiednio zmienione, zgodnie z kursem wymiany złotego ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy: o działalności ubezpieczeniowej, ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 10 OS/OW156/1401

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów:

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO GENERALNEJ UMOWY UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ SGEL LEX SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASYSTY PRAWNEJ i WINDYKACYJNEJ Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO Ochrona Prawna Pojazdów PSA (OPP/ PSA KREDYT/2011)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO Ochrona Prawna Pojazdów PSA (OPP/ PSA KREDYT/2011) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO Ochrona Prawna Pojazdów PSA (OPP/ PSA KREDYT/2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Ochrona Prawna Pojazdów PSA (zwane dalej "Ogólnymi

Bardziej szczegółowo

(OP PL/IMPULS LEASING 2012)

(OP PL/IMPULS LEASING 2012) Impuls Leasing OWU 2012-1 - OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (OP PL/IMPULS LEASING 2012) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia mają zastosowanie do umowy ubezpieczenia (dalej Generalna umowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DO UMOWY UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO Ochrona Prawna Pojazdów VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DO UMOWY UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO Ochrona Prawna Pojazdów VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DO UMOWY UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO Ochrona Prawna Pojazdów VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o. (OP P VFS /2009) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017 Ubezpieczenie NNW Ubezpieczyciel: STU ERGO HESTIA SA Suma ubezpieczenia 40 000 zł ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Wypłata świadczeń

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO do Generalnej Umowy Ubezpieczenia Ochrona Prawna Pojazdu dla Pekao Leasing nr PEKAO LEASING/2010

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO do Generalnej Umowy Ubezpieczenia Ochrona Prawna Pojazdu dla Pekao Leasing nr PEKAO LEASING/2010 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO do Generalnej Umowy Ubezpieczenia Ochrona Prawna Pojazdu dla Pekao Leasing nr PEKAO LEASING/2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy pomiędzy GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych z dnia r.

Załącznik nr 1 do Umowy pomiędzy GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych z dnia r. Załącznik nr 1 do Umowy pomiędzy GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych z dnia 27.08.2013 r. GRUPOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PRAWNY GSU PRAWNIK DLA RODZINY

Bardziej szczegółowo

Numer paragrafu lub innej jednostki redakcyjnej w SWU, który reguluje dane zagadnienie

Numer paragrafu lub innej jednostki redakcyjnej w SWU, który reguluje dane zagadnienie Szczególne Warunki Ubezpieczenia ochrony prawnej pojazdów do Generalnej umowy ubezpieczenia z Athlon Car Lease sp. z o.o. (nr ATHL/001/K/2007) 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 2.

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a 2) ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWĄ I KONTRAKTOWĄ (OC DYREKTORA, ZASTĘPCY DYREKTORA ORAZ OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI DYREKTORA):

1 S t r o n a 2) ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWĄ I KONTRAKTOWĄ (OC DYREKTORA, ZASTĘPCY DYREKTORA ORAZ OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI DYREKTORA): INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I MATERIALNEJ NAUCZYCIELI ORAZ POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY, DYREKTORA PLACÓWKI OSWIATOWEJ (ZASTĘPCY DYREKTORA ORAZ OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI DYREKTORA)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO OCHRONA PRAWNA PRZEDMIOTU LEASINGU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO OCHRONA PRAWNA PRZEDMIOTU LEASINGU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO OCHRONA PRAWNA PRZEDMIOTU LEASINGU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego, zwane dalej OWUG, mają zastosowanie do umowy ubezpieczenia (dalej

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Czego dotyczy ubezpieczenie?

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Czego dotyczy ubezpieczenie? UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Polisa numer 117961.BR15.001012 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Ubezpieczyciel Ubezpieczający Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych kod: A-OP-01/14 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 DEFINICJE 1 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 2 ZAKRES UBEZPIECZENIA 2 WARIANT PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ Skorowidz najważniejszych informacji do WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ (na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Numer jednostki redakcyjnej numer postanowienia wzorca umowy (OWU) zawierający następującą informację: 2, OWU; rodzaj informacji

Numer jednostki redakcyjnej numer postanowienia wzorca umowy (OWU) zawierający następującą informację: 2, OWU; rodzaj informacji Informacja dodatkowa do umowy ubezpieczenia Informacja dotycząca ogólnych warunków ubezpieczenia (dalej zwanych OWU) Ochrona Prawna Pojazdu, przyjętych uchwałą Zarządu D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony

Bardziej szczegółowo

3. Koszty oraz wszelkie inne obciążenia potrącane ze składek ubezpieczeniowych. Brak

3. Koszty oraz wszelkie inne obciążenia potrącane ze składek ubezpieczeniowych. Brak OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO OCHRONA PRAWNA POJAZDU (MB Leasing/002/OPP Premium 2014) 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Definicje...3 3. Postanowienia uzgodnione indywidualnie...3 4. Przedmiot ubezpieczenia...3

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ Skorowidz najważniejszych informacji do WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ (na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Definicje...3 3. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ RATOWNIKÓW

WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ RATOWNIKÓW WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA... 4 ZAKRES UBEZPIECZENIA... 4 KATALOG KOSZTÓW I

Bardziej szczegółowo

1. Dla pojęć używanych w ubezpieczeniu ochrony prawnej w życiu prywatnym przyjęto następujące znaczenie:

1. Dla pojęć używanych w ubezpieczeniu ochrony prawnej w życiu prywatnym przyjęto następujące znaczenie: UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM W zakresie nieuregulowanym w postanowieniach Rozdziału IV dotyczących ubezpieczenia ochrony prawnej w życiu prywatnym stosuje się odpowiednie postanowienia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

POLSKA TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ PRZY OBSŁUDZE KLIENTÓW OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM OCHRONY PRAWNEJ.

POLSKA TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ PRZY OBSŁUDZE KLIENTÓW OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM OCHRONY PRAWNEJ. ZASADY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY KANCELARIĄ ADWOKACKĄ a CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ PRZY OBSŁUDZE KLIENTÓW OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM OCHRONY PRAWNEJ. 1 Przedmiot regulacji 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Ochrona Prawna Klientów Centrum Usług Gwarancyjnych Sp. z o.o. (CUG/2012)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Ochrona Prawna Klientów Centrum Usług Gwarancyjnych Sp. z o.o. (CUG/2012) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Ochrona Prawna Klientów Centrum Usług Gwarancyjnych Sp. z o.o. (CUG/2012) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego (dalej Ogólne Warunki Ubezpieczenia),

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A 264496 zawarta w dniu 20.10.2016 r. w Warszawie pomiędzy: InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

PRAWNIK D LA ROD ZINY, PRZEDSIĘBIORCY I KIEROWCY

PRAWNIK D LA ROD ZINY, PRZEDSIĘBIORCY I KIEROWCY GRUPOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PRAWNY PRAWNIK D LA ROD ZINY, PRZEDSIĘBIORCY I KIEROWCY Postanowienia ogólne 1. Niniejsze grupowe warunki ubezpieczenia Assistance prawny, zwane dalej WU, regulują

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Numer paragrafu lub innej jednostki redakcyjnej w OWU, który reguluje dane zagadnienie

Numer paragrafu lub innej jednostki redakcyjnej w OWU, który reguluje dane zagadnienie OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO OP PL/F DLA PKO LEASING 2016 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające

Bardziej szczegółowo

UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową)

UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową) ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY Sygnatura sprawy: ZP/6/2015 UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową) Zawarta w dniu. 2015 w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych kod: A-OP-01/14 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 DEFINICJE 1 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 2 ZAKRES UBEZPIECZENIA 2 WARIANT PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Numer jednostki redakcyjnej warunków ubezpieczenia 2, 3, 4, 5, 8; 11; 3, 6, 7, 9 ust 1 i ust 3;

Numer jednostki redakcyjnej warunków ubezpieczenia 2, 3, 4, 5, 8; 11; 3, 6, 7, 9 ust 1 i ust 3; ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia Ochrony prawnej i asysty prawnej dla pracowników Oświaty z dnia 11.04.2016 roku. Rodzaj informacji Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje Gothaer TU

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Klauzla nr 2 Klauzula nr 3 Klauzula nr Brak

Klauzla nr 2 Klauzula nr 3 Klauzula nr Brak OCHRONA PRAWNA DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH (OPK/OPP/FLOTA/2017) 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń. 2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ASYSTY PRAWNEJ DLA KLIENTÓW PROVIDENT POLSKA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ASYSTY PRAWNEJ DLA KLIENTÓW PROVIDENT POLSKA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ASYSTY PRAWNEJ DLA KLIENTÓW PROVIDENT POLSKA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia regulują zasady obejmowania ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ LEKARZY I PIELĘGNIAREK SPIS TREŚCI

WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ LEKARZY I PIELĘGNIAREK SPIS TREŚCI WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ LEKARZY I PIELĘGNIAREK SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA... 4 ZAKRES UBEZPIECZENIA... 4 KATALOG KOSZTÓW I WYDATKÓW PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Indywidualna umowa ubezpieczenia kosztów obsługi sporów podatkowych dla klientów Inter-Tur sp. z o.o. CZĘŚĆ I PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Indywidualna umowa ubezpieczenia kosztów obsługi sporów podatkowych dla klientów Inter-Tur sp. z o.o. CZĘŚĆ I PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Indywidualna umowa ubezpieczenia kosztów obsługi sporów podatkowych dla klientów Inter-Tur sp. z o.o. CZĘŚĆ I PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 1 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczenie obejmuje organizację

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową)

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową) Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową) Zawarta w dniu. 2014 w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Poniższe określenia mają następujące znaczenie:

Poniższe określenia mają następujące znaczenie: WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANKU SA POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia ochrony prawnej dla kredytobiorców Getin Noble

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA DYREKTORÓW (OŚWIATY)

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA DYREKTORÓW (OŚWIATY) ZAŁĄCZNIK NR 8 do Umowy grupowego ubezpieczenia Ochrony prawnej dla Pracowników Oświaty z dnia 01.01.2015 roku. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA DYREKTORÓW (OŚWIATY) POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI Skorowidz najważniejszych informacji do WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Koszty sądowe w sprawach cywilnych

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Koszty sądowe w sprawach cywilnych Przedmowa.... Wykaz skrótów.... XI XIII Część I. Koszty sądowe w sprawach cywilnych A. Komentarz tezowy.... Ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do umowy ubezpieczenia

Informacja dodatkowa do umowy ubezpieczenia Informacja dodatkowa do umowy ubezpieczenia Informacja dotycząca ogólnych warunków ubezpieczenia (dalej zwanych OWU) Ochrona prawna dla firm i przedstawicieli wolnych zawodów, przyjętych uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc#

w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc# Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc# , dnia r. Sąd 1 w Wydział ul., _ Powód: (imię i nazwisko/firma i siedziba/w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/16 Nazwa ubezpieczenia Numer jednostki redakcyjnej wzorca Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do umowy ubezpieczenia

Informacja dodatkowa do umowy ubezpieczenia Informacja dodatkowa do umowy ubezpieczenia Informacja dotycząca ogólnych warunków ubezpieczenia (dalej zwanych OWU) Ochrona Prawna dla Firmy, przyjętych uchwałą Zarządu D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW TWÓJ ADWOKAT

WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW TWÓJ ADWOKAT WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW TWÓJ ADWOKAT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ZAKRES WARUNKÓW Niniejsze warunki ubezpieczenia są integralnym załącznikiem do Generalnej

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH GRUPOWYCH ABONAMENTÓW PRAWNYCH MULTILEX

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH GRUPOWYCH ABONAMENTÓW PRAWNYCH MULTILEX REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH GRUPOWYCH ABONAMENTÓW PRAWNYCH MULTILEX Uchwalony 24 marca 2015 r. uchwałą Zarządu Multi Profit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Giełdowa 4a lok.82. 1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ OCHRONA PRAWNA W ŻYCIU PRYWATNYM (OPŻP/OPP/ 2012) POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ OCHRONA PRAWNA W ŻYCIU PRYWATNYM (OPŻP/OPP/ 2012) POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ OCHRONA PRAWNA W ŻYCIU PRYWATNYM (OPŻP/OPP/ 2012) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia ochrony prawnej

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PRAWNA dr Marek Jarzyński & Kornel Novak solicitors and attorneys at law

KANCELARIA PRAWNA dr Marek Jarzyński & Kornel Novak solicitors and attorneys at law KANCELARIA PRAWNA dr Marek Jarzyński & Kornel Novak solicitors and attorneys at law www.jarzpartner.pl Stary Rynek 81 Pl 61-772 Poznań, Poland Tel : + 4861 8522610 Fax : + 4861 8527636 E-mail : poznan@jarzpartner.pl

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej dla lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej dla lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej dla lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ustalenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do umowy ubezpieczenia

Informacja dodatkowa do umowy ubezpieczenia Informacja dodatkowa do umowy ubezpieczenia Informacja dotycząca ogólnych warunków ubezpieczenia (dalej zwanych OWU), Ochrona prawna w życiu prywatnym przyjętych uchwałą Zarządu D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

UMOWA OBSŁUGI PRAWNEJ. Zawarta w w dniu

UMOWA OBSŁUGI PRAWNEJ. Zawarta w w dniu UMOWA OBSŁUGI PRAWNEJ Zawarta w w dniu pomiędzy: Ewą Moś i Moniką Serowik, prowadzącymi działalność gospodarczą jako Moś, Serowik Kancelaria Radców Prawnych s.c., z siedzibą: ul. Poznańska 31/22, 53-631

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 Informacje ogólne W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. na rok 2008 zawierane są następujące ubezpieczenia: 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA TECHNIKÓW DENTYSTYCZNYCH (SWU) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Załącznik nr 1 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA TECHNIKÓW DENTYSTYCZNYCH (SWU) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE Załącznik nr 1 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA TECHNIKÓW DENTYSTYCZNYCH (SWU) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Czego dotyczą szczególne warunki ubezpieczenia? 1. Niniejsze szczególne

Bardziej szczegółowo

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej UMOWA ZN.. o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO OCHRONA PRAWNA POJAZDU (IdeaLeasing/OPP/2017) 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. a... reprezentowanym przez:...

Umowa nr. a... reprezentowanym przez:... Wzór umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa nr zawarta w Starym Lesie w dniu.. pomiędzy: Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Lesie 9, 83-200 Starogard Gdański,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 17 września 2015, 15:14 Usługi detektywistyczne INFORMACJA sprawy dotyczące wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH

WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH Poniższa tabela informuje, które z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia ochrony prawnej ratowników i dyspozytorów medycznych regulują zagadnienia wymienione w art. 17 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. ochrony prawnej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych

Ogólne warunki ubezpieczenia. ochrony prawnej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych RODZAJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie ryzyk. Lublin, 7 czerwca 2017 r. w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ubezpieczenie ryzyk. Lublin, 7 czerwca 2017 r. w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ubezpieczenie ryzyk Lublin, 7 czerwca 2017 r. w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Powszechny zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej JST 1. Odpowiedzialność cywilna za szkody

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW TWÓJ ADWOKAT

WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW TWÓJ ADWOKAT WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW TWÓJ ADWOKAT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ZAKRES WARUNKÓW Niniejsze warunki ubezpieczenia są integralnym załącznikiem do Generalnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej tożsamości

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej tożsamości Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej tożsamości zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 01/08/16 z dnia 03 sierpnia 2016 r., które wchodzą w życie z dniem uchwalenia i mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 [ZNACZENIE OKREŚLEŃ UŻYTYCH W REGULAMINIE] Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 [ZNACZENIE OKREŚLEŃ UŻYTYCH W REGULAMINIE] Użyte w regulaminie określenia oznaczają: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 [ZNACZENIE OKREŚLEŃ UŻYTYCH W REGULAMINIE] Użyte w regulaminie określenia oznaczają: a) REGULAMIN niniejszy dokument; b) KANCELARIA Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrona Prawna

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrona Prawna Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrona Prawna zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 20/03/15 z dnia 24.03.2015r. kod: OWU/17/77645/2014/M (zwane dalej: OWU) Rozdział I: Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/EK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/EK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/4512-1063/15/EK Data 2016.01.20 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

kod: OWU/17/96847/2015/M (zwane dalej: OWU)

kod: OWU/17/96847/2015/M (zwane dalej: OWU) Ogólne warunki ubezpieczenia Ochrona Prawna zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 13/12/15 z dnia 11.12.2015 r., które wchodzą w życie z dniem 11.12.2015 r. i mają zastosowanie do umów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Ochrona Prawna i Ochrona Podatkowa. Postanowienia ogólne

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Ochrona Prawna i Ochrona Podatkowa. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Ochrona Prawna i Ochrona Podatkowa zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 06/08/15 z dnia 18.08.2015 r.) (zwane dalej: OWU) Postanowienia ogólne 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UU /../2011 NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ Szpila Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

UMOWA Nr UU /../2011 NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ Szpila Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem UMOWA Nr UU /../2011 NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ Szpila Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Załącznik Nr 5 zawarta w Wysokiem Mazowieckiem w dniu....2011r., pomiędzy Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ OCHRONA PRAWNA DLA RODZINY (OPR/2010)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ OCHRONA PRAWNA DLA RODZINY (OPR/2010) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ OCHRONA PRAWNA DLA RODZINY (OPR/2010) I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo