WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA DYREKTORÓW (OŚWIATY)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA DYREKTORÓW (OŚWIATY)"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 8 do Umowy grupowego ubezpieczenia Ochrony prawnej dla Pracowników Oświaty z dnia roku. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA DYREKTORÓW (OŚWIATY) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia regulują zasady obejmowania ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia Ochrony prawnej dla Dyrektorów Oświaty (zwane dalej WU). DEFINICJE 2 Użyte w niniejszych WU pojęcia oznaczają: 1) Asysta prawna udzielenie Ubezpieczonemu przez prawnika Przedstawiciela Ubezpieczyciela świadczeń wymienionych w 5; 2) Centrum Informacji Prawnej centrum obsługi ubezpieczenia Ochrony prawnej świadczonego na podstawie WU, prowadzone przez Przedstawiciela Ubezpieczyciela; 3) Opinia prawna przyporządkowanie stanu faktycznego do odpowiedniej normy prawnej poprzez dokonanie analizy treści otrzymanych informacji lub dokumentów; 4) Pełnomocnik pełnomocnik procesowy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym lub obrońca w postępowaniu karnym, dyscyplinarnym lub wykroczeniowym będący adwokatem lub radcą prawnym; 5) Porada prawna udzielenie informacji o powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego, orzecznictwie i poglądach doktryny w zakresie problemu prawnego, z którym zgłosił się Ubezpieczony oraz zasugerowanie Ubezpieczonemu zgodnego z prawem postępowania w danym stanie faktycznym; 6) Przedstawiciel Ubezpieczyciela podmiot wskazany przez Ubezpieczyciela do udzielania Ubezpieczonemu Asysty prawnej, profesjonalnie zajmujący się likwidacją szkód z ubezpieczenia Ochrony prawnej oraz świadczący Asystę prawną; 7) Ubezpieczający NAU Profit sp. z o.o.; 8) Ubezpieczony osoba fizyczna, nauczyciel mianowany lub dyplomowany, pełniący funkcję dyrektora szkoły lub placówki zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425, z późń. zm.), która objęta została ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w WU; 9) Ubezpieczyciel GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; 10) Umowa ubezpieczenia umowa grupowego ubezpieczenia Ochrony prawnej dla dyrektorów Oświaty; 11) Wynagrodzenie pełnomocnika wynagrodzenie jednego adwokata lub radcy prawnego Ubezpieczonego ustalane w wysokości rzeczywistych stawek rynkowych należnych za tego rodzaju usługi w miejscowości gdzie toczy się spór, w zakresie Strona 1 z 10

2 odpowiadającym nakładowi pracy adwokata lub radcy prawnego, będącego pełnomocnikiem Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, że: a) ustalona kwota wynagrodzenia nie może przekraczać trzykrotności stawki minimalnej wyznaczonej na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych lub adwokatów oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu; b) dla zdarzeń o wartości przedmiotu sporu nieprzekraczającej zł wynagrodzenie może przewyższać sumę ustaloną na podstawie pkt a), jednak nie więcej niż sześciokrotność stawki określonej rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych lub adwokatów oraz nie więcej niż wartość przedmiotu sporu. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA I ZAKRES TERYTORIALNY 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest obrona interesów prawnych Ubezpieczonego poprzez pokrycie wymienionych w WU kosztów prowadzenia sporów prawnych (Ochrona prawna) oraz organizacja i pokrycie kosztów świadczenia Asysty prawnej. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tylko i wyłącznie spory prawne, które są rozpoznawane według prawa polskiego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zaistniały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. OCHRONA UBEZPIECZENIOWA W ZAKRESIE OCHRONY PRAWNEJ 4 1. Ochrona prawna zapewnia pokrycie niezbędnych i celowych kosztów obrony interesów prawnych Ubezpieczonego, które Ubezpieczony poniósł lub zobowiązany jest do poniesienia. 2. Ochrona prawna obejmuje sprawy związane z własną działalnością zawodową Ubezpieczonego u pracodawcy (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) z zakresu: 1) prawo pracy pracownika i pracodawcy; 2) prawo ubezpieczeń społecznych; 3) spory na gruncie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U. Nr 3, poz. 19, z późń. zm.); 4) ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U Nr 14, poz. 114, z późń. zm.) 5) prawo karne i wykroczeniowe. 3. Ochrona prawna obejmuje również sprawy związane z życiem prywatnym Ubezpieczonego (tj. niezwiązane z działalnością gospodarczą, społeczną lub zarobkową) w zakresie prawa konsumenckiego. 4. Koszty, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) koszty procesu sądowego przed sądami powszechnymi, w tym: a) wynagrodzenie pełnomocnika Ubezpieczonego, b) koszty sądowe I i II instancji, c) koszty prawomocnie zasądzone od Ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej (w tym również koszty oskarżyciela posiłkowego), d) koszty tłumaczenia przysięgłego, Strona 2 z 10

3 e) wynagrodzenie biegłego, f) koszty stawiennictwa świadków; 2) koszty postępowania egzekucyjnego w zakresie maksymalnie trzech dowolnie wybranych przedmiotów egzekucji, podjętego na podstawie jednego tytułu wykonawczego w stosunku do tego samego podmiotu, w wysokości nie większej niż łącznie 20% sumy ubezpieczenia; 3) koszty postępowania sądu polubownego lub arbitrażowego, aż do zakończenia postępowania o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub arbitrażowego, do wysokości 100% kosztów sądowych, które by powstały przed właściwym sądem powszechnym I instancji, z zastrzeżeniem, że kwota ta jest zaliczana w poczet kosztów określonych w pkt. 1) oraz nie może przekraczać ich maksymalnej wysokości; 4) koszty postępowania dyscyplinarnego, w tym Wynagrodzenie pełnomocnika Ubezpieczonego; 5) koszty poręczenia majątkowego w postępowaniu karnym do 50% sumy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem zwrotu w razie zniesienia środka zapobiegawczego lub przepadku. 5. Ubezpieczonemu przysługuje prawo swobodnego wyboru reprezentującego go adwokata lub radcy prawnego. Ubezpieczony może również zażądać, aby to Ubezpieczyciel wskazał mu pełnomocnika. Pełnomocnik ponosi odpowiedzialność wyłącznie wobec Ubezpieczonego. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za czynności pełnomocnika Ubezpieczonego. OCHRONA UBEZPIECZENIOWA W ZAKRESIE ASYSTY PRAWNEJ 5 1. Asysta prawna obejmuje sprawy związane z działalnością zawodową Ubezpieczonego u pracodawcy w zakresie wskazanym w 4 ust. 2 i 3 WU, a także z zakresu jego życia prywatnego: 1) prawa autorskiego i własności intelektualnej; 2) prawa o ruchu drogowym; 3) prawa sąsiedzkiego; 4) prawa spadkowego; 5) prawa rodzinnego i opiekuńczego; 6) prawa administracyjnego; 7) dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych (w tym odpowiedzialności za produkt niebezpieczny); 8) dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i roszczeń z umów, w tym w szczególności: a. umowy zawierane na odległość, b. aukcje i zakupy internetowe, c. z umów ubezpieczenia, d. dochodzenie należności, e. odsetki, f. naprawienie szkody, g. kary umowne, h. wykonanie zastępcze, Strona 3 z 10

4 i. odszkodowanie za szkodę, j. odszkodowanie za utracone korzyści; 9) obrony Ubezpieczonego przed roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich z tytułu czynów niedozwolonych; 10) obrony Ubezpieczonego przed roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. 2. Świadczenie Asysty prawnej obejmuje udzielenie przez prawników Centrum Informacji Prawnej: 1) udzielenie Porady prawnej; 2) sporządzenie Opinii prawnej; 3) sporządzenie imiennego dokumentu prawnego: wezwania, wniosku, pozwu, sprzeciwu lub zarzutów do nakazu zapłaty; 4) udzielenie informacji prawnej, rozumianej jako: a) przesyłanie wzorów umów i pism prawnych powszechnego obrotu, b) informowanie o procedurze prawnej prowadzenia sporów prawnych i ochrony swoich praw, c) informowanie o kosztach prowadzenia sporów prawnych, d) przesyłanie tekstów aktualnych oraz historycznych aktów prawnych, e) udzielanie informacji teleadresowych o sądach, prawnikach, notariuszach, itp., f) pomoc w znalezieniu adwokata lub radcy prawnego, który podejmie się prowadzenia danej sprawy. 3. Asysta prawna zostanie udzielona Ubezpieczonemu w oparciu o przedstawiony przez Ubezpieczonego opis problemu i stan faktyczny. Jeżeli po uzyskaniu Asysty prawnej Ubezpieczony po raz kolejny zwróci się do Przedstawiciela Ubezpieczyciela z wnioskiem o udzielenie Asysty prawnej podając dalsze lub odmienne informacje czy dane dotyczące tego samego problemu prawnego, wówczas udzielone przez Przedstawiciela Ubezpieczyciela świadczenie traktuje się i liczy jako nowe kolejne świadczenie. 4. Świadczenia Asysty prawnej udzielane są, o ile to możliwe, na bieżąco lub najpóźniej w przeciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania przez Przedstawiciela Ubezpieczyciela wniosku o udzielenie Asysty prawnej wraz z dokumentami niezbędnymi do udzielenia Asysty prawnej, chyba że Ubezpieczony i Przedstawiciel Ubezpieczyciela umówili się inaczej. 5. Asysta prawna udzielana jest Ubezpieczonemu przy zastosowaniu poniższych form przekazu: 1) telefonicznie, na wskazany przez Ubezpieczonego numer telefonu; 2) pocztą elektroniczną, na wskazany przez Ubezpieczonego adres ; 3) fax-em, na wskazany przez Ubezpieczonego numer fax-u. 6. Asysta prawna nie obejmuje spraw, gdzie niezbędna jest analiza, weryfikacja lub sporządzenie dokumentów o łącznej objętości przekraczającej 10 kart A4. Każde kolejne karty dokumentu traktowane są jako udzielenie kolejnego świadczenia. 7. Ubezpieczyciel nie zwraca kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego celem uzyskania Asysty prawnej lub świadczeń do niej ekwiwalentnych u podmiotu innego niż Przedstawiciel. Strona 4 z 10

5 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 6 1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego związanej z poniżej wskazanymi zdarzeniami lub sprawami oraz wskazanych poniżej kosztów: 1) pozostających w bezpośrednim lub pośrednim związku z działaniami wojennymi, niepokojami społecznymi, rozruchami, lokautem i trzęsieniami ziemi; 2) pozostających w bezpośrednim lub pośrednim związku ze szkodami nuklearnymi wywołanymi przez reaktory jądrowe albo ze szkodami genetycznymi spowodowanymi promieniowaniem radioaktywnym, jeśli szkody te nie zostały spowodowane wskutek opieki medycznej; 3) zdarzenia spowodowane przez Ubezpieczonego umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub winy umyślnej osoby, za którą Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność; 4) zdarzenia zaistniałe na skutek lub w związku z pozostawaniem przez Ubezpieczonego pod takim wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, jakie aktualnie obowiązujące miejscowe prawo uznaje za wykroczenie lub przestępstwo; 5) spory dotyczące roszczeń Ubezpieczonych, wynikających z cesji wierzytelności; 6) postępowania przed: Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym, trybunałami międzynarodowymi, 7) spory z zakresu prawa: podatkowego lub karnoskarbowego, zbiorowego prawa pracy, o fundacjach i stowarzyszeniach; 8) ochrona ubezpieczeniowa w żadnym wypadku nie obejmuje sporów zaistniałych pomiędzy stronami stosunku ubezpieczenia (Ubezpieczonym, Ubezpieczającym, Ubezpieczycielem oraz Przedstawicielem); 9) koszty, których pokrycie jest objęte ubezpieczeniem obowiązkowym OC; 10) koszty, które Ubezpieczony musi lub musiał ponieść tylko dlatego, że jego przeciwnik wystąpił z powództwem wzajemnym albo też przedstawił zarzut potrącenia, a obrona przed tymi roszczeniami nie jest objęta ubezpieczeniem, albo też koszty te zobowiązana jest ponieść osoba trzecia; 11) koszty związane z ugodowym załatwieniem sprawy, jeżeli koszty te nie zostały ustalone z Ubezpieczycielem; 12) ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia mandatu, grzywien, kosztów i wszelkiego rodzaju należności, ceł, podatków i innych podobnych opłat publicznoprawnych. 13) koszty związane ze sporami w zakresie rozwodów, podziału majątku wspólnego małżonków, separacji, roszczeń o zachowek w zakresie ubezpieczenia Ochrony prawnej ( 4). 2. Koszty ochrony prawnej uważa się za konieczne i celowe, jeżeli koszty ochrony prawnej nie pozostają w rażącej dysproporcji do zamierzonego celu (tj. nie mogą przekraczać 150% wartości dochodzonego roszczenia lub wartości interesu prawnego, bądź szkody która zaistniałaby w razie niedochodzenia praw). 3. Jeśli w następstwie jednego zdarzenia wystąpią roszczenia Ubezpieczonego, które jedynie w części objęte są ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jedynie w zakresie kosztów wynikających z dochodzenia roszczeń objętych ochroną ubezpieczeniową. Strona 5 z 10

6 SUMA UBEZPIECZENIA I LIMITY 7 1. Suma ubezpieczenia dla ubezpieczenia Ochrony prawnej stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wynosi zł łącznie dla Ubezpieczonego na każde i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia Ubezpieczonego nie dłuższym niż 12-miesięcy. Suma ubezpieczenia ulega redakcji w przypadku wypłaty kolejnych świadczeń w okresie 12 miesięcy od daty wypłaty pierwszego świadczenia odszkodowania. 2. Ubezpieczonemu przysługuje w okresie 12 miesięcy możliwość skorzystania z ochrony w zakresie Asysty prawnej: 1) nielimitowanych świadczeń wymienionych w 5 ust. 2 pkt 4), z zastrzeżeniem 7 ust. 3; 2) łącznie do 12 świadczeń określonych w 5 ust. 2 pkt 1) i 2), jednak nie więcej niż 1 miesięcznie, 3) łącznie do 4 świadczeń określonych w 5 ust. 2 pkt 3), jednak nie więcej niż 1 miesięcznie. 3. Przedstawiciel może odmówić udzielenia Asysty prawnej, jeżeli Ubezpieczony kontaktuje się więcej niż w 3 sprawach danego dnia lub 20 danego miesiąca. ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE 8 1. Dla spraw z zakresu Asysty prawnej zdarzeniem ubezpieczeniowym jest konieczność skorzystania przez Ubezpieczonego z Asysty prawnej, o ile konieczność ta wystąpiła w okresie ubezpieczenia i została zgłoszona do Przedstawiciela Ubezpieczyciela w okresie ubezpieczenia. 2. Dla zdarzeń z zakresu Ochrony prawnej zdarzeniem ubezpieczeniowym jest: 1) w zakresie roszczeń odszkodowawczych wystąpienie zdarzenia powodującego powstanie szkody, 2) w zakresie prawa karnego i wykroczeniowego naruszenie przepisów prawa lub podejrzenie naruszenia przepisów prawa (wg zarzutu), 3) w zakresie postępowania dyscyplinarnego naruszenie przepisów prawa lub podejrzenie naruszenia przepisów prawa lub wydanie decyzji lub postanowienia naruszającego interes prawny Ubezpieczonego, o ile wniosek (jeżeli jest) o wydanie tej decyzji lub postanowienia został złożony w okresie ubezpieczenia, 4) w pozostałych przypadkach naruszenie lub domniemanie naruszenia przepisów, obowiązków lub zobowiązań przez osobę objętą ubezpieczeniem, stronę umowy zawartej z osobą objętą ubezpieczeniem lub osobę trzecią. 3. Dla zdarzeń z zakresu Ochrony prawnej w razie kilku lub serii szkód pozostających w związku materialnym lub formalnym, znaczenie ma data wystąpienia pierwszego z nich i są traktowane jako jedno zdarzenie ubezpieczeniowe ze zsumowaną wartością przedmiotu sporu. Strona 6 z 10

7 OKRES UBEZPIECZENIA / ODPOWIEDZIALNOŚCI 9 1. Okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który zapłacona została składka za tego Ubezpieczonego. 2. Pierwszy okres odpowiedzialności (ochrona ubezpieczeniowa) w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem okresu ubezpieczenia i trwa miesiąc odpowiedzialności. Okres odpowiedzialności jest automatycznie wznawiany na kolejne miesiące odpowiedzialności aż do zakończenia okresu ubezpieczenia. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się, w zależności od tego które ze zdarzeń wystąpiło jako pierwsze: 1) z dniem rozwiązania Umowy, 2) z dniem wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej, w sytuacji określonej w ust. 4, 3) z dniem odstąpienia od Umowy, 4) w stosunku do pojedynczego Ubezpieczonego z ostatnim dniem miesiąca za który została zapłacona składka, 5) w stosunku do pojedynczego Ubezpieczonego z chwilą śmierci Ubezpieczonego. 4. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa w przypadku wyczerpania się sumy ubezpieczenia w przypadku Ochrony prawnej oraz limitu zdarzeń w przypadku Asysty prawnej. Skutkiem wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej jest rozwiązanie umowy ubezpieczenia. SKŁADKA 10 Składkę ubezpieczeniową ustala się za czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela na podstawie taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia umowy. ZGŁOSZENIE SZKODY ORAZ UZYSKANIE ASYSTY PRAWNEJ W celu zgłoszenia szkody lub uzyskania Asysty prawnej Ubezpieczony zobowiązany jest złożyć do Przedstawiciela Ubezpieczyciela wniosek. Wniosek może być złożony przy zastosowaniu jednej z poniższych form przekazu: 1) telefonicznie, pod numer telefonu , czynnym 7 dni w tygodniu w godzinach od 9.00 do ; 2) pocztą elektroniczną, na adres czynnym 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę; 3) faksem, na numer , czynnym 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 2. Wniosek o udzielenie Asysty prawnej powinien zawierać następujące dane: 1) imię, nazwisko i dane kontaktowe Zgłaszającego; 2) nr identyfikacyjny Ubezpieczonego; 3) temat i opis problemu prawnego którego ma dotyczyć Asysta prawna; 4) określenie rodzaju i celu oczekiwanej pomocy prawnej; Strona 7 z 10

8 5) wskazanie środka przekazu za pośrednictwem którego ma zostać udzielona Asysta prawna z podaniem odpowiednio numeru telefonu, fax-u lub adresu e mail. 3. Wniosek o udzielenie ochrony ubezpieczeniowej powinien być złożony na udostępnionym przez Ubezpieczyciela formularzu. 4. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do żądania przez Przedstawiciela Ubezpieczyciela od Ubezpieczonego dodatkowych informacji lub dokumentów, jeżeli są one niezbędne do weryfikacji tożsamości Ubezpieczonego lub osoby składającej wniosek o udzielenie Asysty prawnej, a także do udzielenia Ubezpieczonemu Asysty prawnej. 5. Ubezpieczony, który zamierza skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej w ramach Ochrony prawnej jest zobowiązany: 1) zawiadomić Ubezpieczyciela o zaistnieniu i okolicznościach zdarzenia objętego ubezpieczeniem, przekazać wszelkie dokumenty dotyczące tego zdarzenia oraz wskazać lub oddać do dyspozycji, istniejące dowody, 2) informować Ubezpieczyciela o stanie sprawy oraz w razie konieczności przedsięwziąć niezbędne kroki w celu dalszego wyjaśnienia stanu faktycznego, 3) jeśli nie narusza to w uzasadniony sposób praw Ubezpieczonego: złożyć tylko powództwo częściowe i wstrzymać się z dochodzeniem pozostałych roszczeń do momentu uprawomocnienia się orzeczenia co do części roszczenia, wstrzymać się z dochodzeniem swych roszczeń na drodze sądowej do czasu prawomocnego zakończenia toczącego się już innego postępowania sądowego, o ile może mieć ono znaczenie dla rozstrzygnięcia danego sporu, uzgodnić z Ubezpieczycielem wszelkie czynności wywołujące powstanie kosztów, w szczególności wnoszenie pozwów i środków zaskarżenia oraz unikać wszystkiego, co mogłoby się przyczynić do nieuzasadnionego zwiększenia kosztów albo mogłoby utrudnić ich zwrot od strony przeciwnej, przedłożyć Ubezpieczycielowi bez zbędnej zwłoki otrzymane od pełnomocników, biegłych oraz sądów rachunki, pokwitowania i dokumenty o podobnym charakterze. OBOWIAZKI UBEZPIECZONEGO I UBEZPIECZAJĄCEGO W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczony obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zwiększenia się jej rozmiarów. 2. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust. 1, Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. USTALENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA I WYPŁATA ODSZKODOWANIA Po otrzymaniu zawiadomienia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania Ubezpieczyciel informuje o tym Ubezpieczonego oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości Strona 8 z 10

9 odszkodowania, a także pisemnie lub drogą elektroniczną informuje Ubezpieczonego, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia zasadności i wysokości świadczenia. 2. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do spełnienia określonego świadczenia zgodnie z niniejszymi warunkami, jeżeli Ubezpieczony zostanie pisemnie wezwany do zapłaty tych kosztów. Jeżeli jednak nie umówiono się inaczej, jest zobowiązany spełnić świadczenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 3. Jeżeli we wskazanym powyżej terminie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości świadczenia, świadczenie powinno zostać spełnione w terminie 14 dni od dnia, w którym było możliwe wyjaśnienie tych okoliczności. 4. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub we właściwych, powszechnie obowiązujących przepisach Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. Jeżeli jednak świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. 5. Wypłata odszkodowania następuje w najbliższym możliwym terminie, na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów objętych ubezpieczeniem lub dokumentujących obowiązek ich poniesienia. 6. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w złotych polskich przelewem na wskazany przez Ubezpieczonego rachunek bankowy. ROSZCZENIA REGRESOWE Z dniem wypłaty odszkodowania, roszczenie Ubezpieczonego wobec osób trzecich dotyczące zwrotu kosztów procesu lub innych kosztów poniesionych przez Ubezpieczyciela przechodzi z mocy prawa na Ubezpieczyciela do wysokości wypłaconego odszkodowania. 2. Ubezpieczający oraz Ubezpieczony obowiązani są ułatwić Ubezpieczycielowi dochodzenie roszczeń regresowych od osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę poprzez dostarczanie informacji i dokumentów niezbędnych do skutecznego dochodzenia tych roszczeń. 3. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony skutecznie zrzekli się roszczenia odszkodowawczego w stosunku do sprawcy szkody w całości lub części, Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszy. Jeżeli fakt zrzeczenia lub ograniczenia roszczeń zostanie ujawniony po wypłaceniu odszkodowania, Ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie o zwrot całości lub części wypłaconego odszkodowania. 4. Jeśli koszty należne Ubezpieczycielowi zostaną zwrócone Ubezpieczonemu, zobowiązany jest on przekazać je bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni, Ubezpieczycielowi. Strona 9 z 10

10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony ma prawo do składania reklamacji do Ubezpieczyciela: 1) pisemnie, 2) w formie elektronicznej, wniesionej mailowo lub za pomocą narzędzia komunikacji udostępnionego przez Ubezpieczyciela 3) osobiście lub przez pełnomocnika. 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia ich wpływu. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie wskazanej przez zgłaszającego reklamację. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. Łączny czas rozpatrzenia reklamacji nie może przekraczać 90 dni od daty wpływu reklamacji do Ubezpieczyciela. 4. Ubezpieczony lub uprawniony mają prawo do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. 5. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane przez Strony i podmioty stosunku ubezpieczenia powstałego zgodnie z WU powinny być składane na piśmie, chyba że WU stanowią inaczej: 1) Ubezpieczycielowi na adres: GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Wołoska 22A, Warszawa; 2) Ubezpieczającemu na adres: NAU Profit sp. z o.o., ul. Smulikowskiego 6/8, Warszawa. 6. Powództwo o roszczenia wynikające ze stosunku ubezpieczenia powstałego zgodnie z WU można wytoczyć przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej bądź sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego lub dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego. 7. Niniejsze WU mają zastosowanie do Ubezpieczonych, którzy przystąpili do ochrony ubezpieczeniowej od 01 stycznia 2015 roku. Strona 10 z 10

Numer jednostki redakcyjnej warunków ubezpieczenia 2, 3, 4, 5, 8; 11; 3, 6, 7, 9 ust 1 i ust 3;

Numer jednostki redakcyjnej warunków ubezpieczenia 2, 3, 4, 5, 8; 11; 3, 6, 7, 9 ust 1 i ust 3; ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia Ochrony prawnej i asysty prawnej dla pracowników Oświaty z dnia 11.04.2016 roku. Rodzaj informacji Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje Gothaer TU

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ASYSTY PRAWNEJ DLA KLIENTÓW PROVIDENT POLSKA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ASYSTY PRAWNEJ DLA KLIENTÓW PROVIDENT POLSKA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ASYSTY PRAWNEJ DLA KLIENTÓW PROVIDENT POLSKA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia regulują zasady obejmowania ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy pomiędzy GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych z dnia r.

Załącznik nr 1 do Umowy pomiędzy GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych z dnia r. Załącznik nr 1 do Umowy pomiędzy GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych z dnia 27.08.2013 r. GRUPOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PRAWNY GSU PRAWNIK DLA RODZINY

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ Skorowidz najważniejszych informacji do WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ (na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ Skorowidz najważniejszych informacji do WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM OCHRONY I ASYSTY PRAWNEJ (na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

PRAWNIK D LA ROD ZINY, PRZEDSIĘBIORCY I KIEROWCY

PRAWNIK D LA ROD ZINY, PRZEDSIĘBIORCY I KIEROWCY GRUPOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PRAWNY PRAWNIK D LA ROD ZINY, PRZEDSIĘBIORCY I KIEROWCY Postanowienia ogólne 1. Niniejsze grupowe warunki ubezpieczenia Assistance prawny, zwane dalej WU, regulują

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW TWÓJ ADWOKAT

WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW TWÓJ ADWOKAT WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW TWÓJ ADWOKAT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ZAKRES WARUNKÓW Niniejsze warunki ubezpieczenia są integralnym załącznikiem do Generalnej

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej tożsamości

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej tożsamości Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej tożsamości zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 01/08/16 z dnia 03 sierpnia 2016 r., które wchodzą w życie z dniem uchwalenia i mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Czego dotyczy ubezpieczenie?

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Czego dotyczy ubezpieczenie? UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Ochrona Prawna i Ochrona Podatkowa. Postanowienia ogólne

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Ochrona Prawna i Ochrona Podatkowa. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Ochrona Prawna i Ochrona Podatkowa zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 06/08/15 z dnia 18.08.2015 r.) (zwane dalej: OWU) Postanowienia ogólne 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a 2) ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWĄ I KONTRAKTOWĄ (OC DYREKTORA, ZASTĘPCY DYREKTORA ORAZ OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI DYREKTORA):

1 S t r o n a 2) ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWĄ I KONTRAKTOWĄ (OC DYREKTORA, ZASTĘPCY DYREKTORA ORAZ OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI DYREKTORA): INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I MATERIALNEJ NAUCZYCIELI ORAZ POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY, DYREKTORA PLACÓWKI OSWIATOWEJ (ZASTĘPCY DYREKTORA ORAZ OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI DYREKTORA)

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów:

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO GENERALNEJ UMOWY UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ SGEL LEX SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASYSTY PRAWNEJ i WINDYKACYJNEJ Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Indywidualna umowa ubezpieczenia kosztów obsługi sporów podatkowych dla klientów Inter-Tur sp. z o.o. CZĘŚĆ I PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Indywidualna umowa ubezpieczenia kosztów obsługi sporów podatkowych dla klientów Inter-Tur sp. z o.o. CZĘŚĆ I PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Indywidualna umowa ubezpieczenia kosztów obsługi sporów podatkowych dla klientów Inter-Tur sp. z o.o. CZĘŚĆ I PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 1 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczenie obejmuje organizację

Bardziej szczegółowo

Warunki grupowego ubezpieczenia OCHRONA W PAKIECIE W-1

Warunki grupowego ubezpieczenia OCHRONA W PAKIECIE W-1 Skorowidz najważniejszych informacji do Warunków grupowego ubezpieczenia Ochrona w pakiecie W-1 1 Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 2 2 Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Ochrony Prawnej Użytkownika Pojazdu i Maszyny dla Klientów Raiffeisen - Leasing Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Ochrony Prawnej Użytkownika Pojazdu i Maszyny dla Klientów Raiffeisen - Leasing Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Ochrony Prawnej Użytkownika Pojazdu i Maszyny dla Klientów Raiffeisen - Leasing Polska S.A. Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Numer jednostki redakcyjnej OWU 1; 2; 3; 4; 6; ust. 4 i 9; 5; 7 ust. 2; 8 ust. 6 i 7; 11 ust. 3 i 4; 12 ust. 4

Numer jednostki redakcyjnej OWU 1; 2; 3; 4; 6; ust. 4 i 9; 5; 7 ust. 2; 8 ust. 6 i 7; 11 ust. 3 i 4; 12 ust. 4 Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ochrona Prawna w sporach o udzielenie zamówienia publicznego Informacja o istotnych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

kod: OWU/17/96847/2015/M (zwane dalej: OWU)

kod: OWU/17/96847/2015/M (zwane dalej: OWU) Ogólne warunki ubezpieczenia Ochrona Prawna zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 13/12/15 z dnia 11.12.2015 r., które wchodzą w życie z dniem 11.12.2015 r. i mają zastosowanie do umów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Definicje...3 3. Postanowienia uzgodnione indywidualnie...3 4. Przedmiot ubezpieczenia...3

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Definicje...3 3. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017 Ubezpieczenie NNW Ubezpieczyciel: STU ERGO HESTIA SA Suma ubezpieczenia 40 000 zł ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Wypłata świadczeń

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW TWÓJ ADWOKAT

WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW TWÓJ ADWOKAT WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW TWÓJ ADWOKAT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ZAKRES WARUNKÓW Niniejsze warunki ubezpieczenia są integralnym załącznikiem do Generalnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej dla lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej dla lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej dla lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ustalenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot ubezpieczenia... 1 Zakres świadczeń... 1 4. Wyłączenia z zakresu udzielanej ochrony... 2 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI Skorowidz najważniejszych informacji do WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ UŻYTKOWNIKA POJAZDU I MASZYNY DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN - LEASING POLSKA S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ UŻYTKOWNIKA POJAZDU I MASZYNY DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN - LEASING POLSKA S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ UŻYTKOWNIKA POJAZDU I MASZYNY DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN - LEASING POLSKA S.A. Skorowidz najważniejszych informacji do WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Załącznik do uchwały Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 185/2015 Ogólne warunki ubezpieczenia Informacji Prawnej Rodzaj informacji Przesłanki wypłaty odszkodowania

Bardziej szczegółowo

Numer paragrafu lub innej jednostki redakcyjnej w SWU, który reguluje dane zagadnienie

Numer paragrafu lub innej jednostki redakcyjnej w SWU, który reguluje dane zagadnienie Szczególne Warunki Ubezpieczenia ochrony prawnej pojazdów do Generalnej umowy ubezpieczenia z Athlon Car Lease sp. z o.o. (nr ATHL/001/K/2007) 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 2.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrona Prawna

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrona Prawna Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrona Prawna zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 20/03/15 z dnia 24.03.2015r. kod: OWU/17/77645/2014/M (zwane dalej: OWU) Rozdział I: Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. ochrony prawnej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych

Ogólne warunki ubezpieczenia. ochrony prawnej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych RODZAJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

ust.1,2, ust ust.2 20 ust ust ust. 1,2,3,4 27 ust.3, 4 31 ust.4

ust.1,2, ust ust.2 20 ust ust ust. 1,2,3,4 27 ust.3, 4 31 ust.4 Poniższa tabela informuje, które z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących czynności dozoru górniczego regulują zagadnienia wymienione w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Poniższe określenia mają następujące znaczenie:

Poniższe określenia mają następujące znaczenie: WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANKU SA POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia ochrony prawnej dla kredytobiorców Getin Noble

Bardziej szczegółowo

1. Dla pojęć używanych w ubezpieczeniu ochrony prawnej w życiu prywatnym przyjęto następujące znaczenie:

1. Dla pojęć używanych w ubezpieczeniu ochrony prawnej w życiu prywatnym przyjęto następujące znaczenie: UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM W zakresie nieuregulowanym w postanowieniach Rozdziału IV dotyczących ubezpieczenia ochrony prawnej w życiu prywatnym stosuje się odpowiednie postanowienia

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Ochrony prawnej dla lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne

Ogólne warunki ubezpieczenia. Ochrony prawnej dla lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne Ogólne warunki ubezpieczenia Ochrony prawnej dla lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne Załącznik do uchwały Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 191/2015 Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

(OP PL/IMPULS LEASING 2012)

(OP PL/IMPULS LEASING 2012) Impuls Leasing OWU 2012-1 - OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (OP PL/IMPULS LEASING 2012) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia mają zastosowanie do umowy ubezpieczenia (dalej Generalna umowa

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia ochrony prawnej, ustalenie odpowiedzialności oraz proces likwidacji szkód

Zakres ubezpieczenia ochrony prawnej, ustalenie odpowiedzialności oraz proces likwidacji szkód Zakres ubezpieczenia ochrony prawnej, ustalenie odpowiedzialności oraz proces likwidacji szkód Katowice, 14 grudnia 2016 r. Małgorzata Trybuchowicz Członek Zespołu Ubezpieczeń Ochrony Prawnej Ochrona prawna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku z dnia roku (dalej: Umowa)

Warunki ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku z dnia roku (dalej: Umowa) Warunki ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku z dnia 23.05.2014 roku (dalej: Umowa) Skorowidz najważniejszych informacji (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów) 1 Przesłanki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO Ochrona Prawna Pojazdów PSA (OPP/ PSA KREDYT/2011)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO Ochrona Prawna Pojazdów PSA (OPP/ PSA KREDYT/2011) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO Ochrona Prawna Pojazdów PSA (OPP/ PSA KREDYT/2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Ochrona Prawna Pojazdów PSA (zwane dalej "Ogólnymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH GRUPOWYCH ABONAMENTÓW PRAWNYCH MULTILEX

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH GRUPOWYCH ABONAMENTÓW PRAWNYCH MULTILEX REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH GRUPOWYCH ABONAMENTÓW PRAWNYCH MULTILEX Uchwalony 24 marca 2015 r. uchwałą Zarządu Multi Profit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Giełdowa 4a lok.82. 1

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ RATOWNIKÓW

WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ RATOWNIKÓW WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA... 4 ZAKRES UBEZPIECZENIA... 4 KATALOG KOSZTÓW I

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ (SWU) DLA LEASINGOBIORCÓW

WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ (SWU) DLA LEASINGOBIORCÓW WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ (SWU) DLA LEASINGOBIORCÓW Załącznik nr 1 do Generalnej Umowy Ubezpieczenia Ochrony Prawnej BZ WBK OP z dnia 15 kwietnia 2009 roku. Niniejsze SWU obowiązują

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

POLSKA TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ PRZY OBSŁUDZE KLIENTÓW OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM OCHRONY PRAWNEJ.

POLSKA TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ PRZY OBSŁUDZE KLIENTÓW OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM OCHRONY PRAWNEJ. ZASADY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY KANCELARIĄ ADWOKACKĄ a CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ PRZY OBSŁUDZE KLIENTÓW OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM OCHRONY PRAWNEJ. 1 Przedmiot regulacji 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Definicje. Zakres przedmiotowy ubezpieczenia. 2 Wyłączenia odpowiedzialności

Definicje. Zakres przedmiotowy ubezpieczenia. 2 Wyłączenia odpowiedzialności Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (zawodowej) przewoźnika drogowego związanego z koniecznością

Bardziej szczegółowo

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów:

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ochrony Prawnej

Ogólne Warunki Ochrony Prawnej Ogólne Warunki Ochrony Prawnej Spis treści: I. Postanowienia ogólne II. Warunki Ochrony Prawnej III. Sposób korzystania z Polis Prawnej IV. Postanowienia końcowe I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ LEKARZY I PIELĘGNIAREK SPIS TREŚCI

WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ LEKARZY I PIELĘGNIAREK SPIS TREŚCI WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ LEKARZY I PIELĘGNIAREK SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA... 4 ZAKRES UBEZPIECZENIA... 4 KATALOG KOSZTÓW I WYDATKÓW PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/16 Nazwa ubezpieczenia Numer jednostki redakcyjnej wzorca Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA TECHNIKÓW DENTYSTYCZNYCH (SWU) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Załącznik nr 1 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA TECHNIKÓW DENTYSTYCZNYCH (SWU) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE Załącznik nr 1 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA TECHNIKÓW DENTYSTYCZNYCH (SWU) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Czego dotyczą szczególne warunki ubezpieczenia? 1. Niniejsze szczególne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia od strat finansowych podmiotów pełniących funkcję płatnika świadczeń publicznych

Ogólne warunki ubezpieczenia od strat finansowych podmiotów pełniących funkcję płatnika świadczeń publicznych Ogólne warunki ubezpieczenia od strat finansowych podmiotów pełniących funkcję płatnika świadczeń publicznych ustalone uchwałą nr UZ/243/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej w życiu prywatnym MÓJ PRAWNIK oraz ochrony prawnej związanej z posiadaniem nieruchomości ALLIANZ TWIERDZA

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej w życiu prywatnym MÓJ PRAWNIK oraz ochrony prawnej związanej z posiadaniem nieruchomości ALLIANZ TWIERDZA Ochrona prawna Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej w życiu prywatnym MÓJ PRAWNIK oraz ochrony prawnej związanej z posiadaniem nieruchomości ALLIANZ TWIERDZA Ochrona prawna Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

Ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ustalenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DO UMOWY UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO Ochrona Prawna Pojazdów VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DO UMOWY UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO Ochrona Prawna Pojazdów VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DO UMOWY UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO Ochrona Prawna Pojazdów VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o. (OP P VFS /2009) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego,

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Oferta nr LHQ0757287/1

Oferta nr LHQ0757287/1 Oferta nr LHQ0757287/1 Obowiązkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców usługowo prowadzących księgi rachunkowe 1. Ubezpieczyciel Lloyd's (Syndykat 2468) 2. Ubezpieczający

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia

Warunki ubezpieczenia ubezpieczenia Warunki ubezpieczenia obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego, pełniącej funkcję w postępowaniu restrukturyzacyjnym,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK Strona 1 z 5 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 23 grudnia 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Usługodawca Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA

KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA Karta produktu PZU - Bezpieczna karta przygotowana przez PZU SA we współpracy z PLUS BANK S.A. jest materiałem informacyjnym, przedstawia kluczowe informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów:

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW SG LEX Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu zagranicznym Zielona Karta 08.03.2017

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Polisa numer 117961.BR15.001012 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Ubezpieczyciel Ubezpieczający Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej dla właścicieli,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH

WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH Poniższa tabela informuje, które z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia ochrony prawnej ratowników i dyspozytorów medycznych regulują zagadnienia wymienione w art. 17 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 53 poz. 548 USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r.

Dz.U Nr 53 poz. 548 USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 548 USTAWA Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 620. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów obsługi sporów podatkowych Allianz Podatnik

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów obsługi sporów podatkowych Allianz Podatnik Ochrona prawna Przedsiębiorstwa Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów obsługi sporów podatkowych Allianz Podatnik Część I Przedmiot i zakres ubezpieczenia Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ LEKARZY (SWU) DLA KLIENTÓW IEXPERT.PL

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ LEKARZY (SWU) DLA KLIENTÓW IEXPERT.PL SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ LEKARZY (SWU) DLA KLIENTÓW IEXPERT.PL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Czego dotyczą szczególne warunki ubezpieczenia? 1. Niniejsze Szczególne Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej w życiu prywatnym PRYWATNY PRAWNIK

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej w życiu prywatnym PRYWATNY PRAWNIK Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej w życiu prywatnym PRYWATNY PRAWNIK Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści 1 Postanowienia ogólne.....................................................................................

Bardziej szczegółowo