R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ"

Transkrypt

1 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Białostockiej, zwanego dalej Funduszem i zasady gospodarowania jego środkami określają następujące przepisy: 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.); 2) Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.); 3) Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 854 z późn. zm.) Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1) fundusz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony w Uczelni na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.; 2) regulamin Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Białostockiej; 3) pracodawca Politechnika Białostocka, reprezentowana przez Rektora PB; 4) związki zawodowe zakładowe organizacje związkowe działające w uczelni; 5) byli pracownicy uczelni emeryci, renciści, osoby przebywające na świadczeniu przedemerytalnym, którzy przed uzyskaniem świadczenia rozwiązali stosunek pracy z Politechniką Białostocką w związku z przejściem na emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne; 6) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach oraz byłych pracownikach osoby, którym Rektor przyznał prawo do korzystania z Funduszu, jeżeli osoby te były na utrzymaniu osoby zmarłej i uzyskały rentę rodzinną; 7) komisja socjalna zespół utworzony przez Pracodawcę i związki zawodowe (powołana zarządzeniem Rektora) do uzgodnienia przyznawanych, w oparciu o Regulamin Funduszu, świadczeń osobom uprawnionym oraz innych zadań wymienionych w Regulaminie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie odpowiednich przepisów, wymienionych w 1.

2 2 2. Środki Funduszu mogą być zwiększone poprzez: 1) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej; 2) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych; 3) odsetki od środków Funduszu; 4) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe; 5) inne środki określone w odrębnych przepisach (art. 7 ustawy o ZFŚS). 3. Środkami Funduszu administruje pracodawca. 4. Środki nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 5. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 6. Do dnia 31 maja danego roku Pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisu. Pozostałą część Pracodawca przekazuje do 30 września danego roku. 7. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i nie korzystanie z niego nie daje osobie uprawnionej podstawy do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu. II. PRZEZNACZENIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 4 1. Dopłaty do ulgowych usług i świadczeń z Funduszu dokonywane są przez Uczelnię do różnych form krajowego i zagranicznego wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, w tym na: 1) wczasy pobytowe, profilaktyczno-lecznicze zakupione przez Uczelnię lub indywidualnie; 2) wypoczynek dzieci i młodzieży, zakupiony przez Uczelnię lub indywidualnie w formie kolonii, obozów, zimowisk itp. 3) wypoczynek organizowany we własnym zakresie; 4) działalność kulturalno-oświatową, a w szczególności zakup biletów wstępu do kin, teatrów, oper, operetek, filharmonii, na koncerty muzyczne, do galerii sztuki, muzeów i innych obiektów zabytkowych oraz na występy estradowe, itp.; 5) działalność rekreacyjno-sportową, organizowaną w postaci różnych form rekreacji ruchowej, sportu, uczestnictwa w imprezach i zajęciach rekreacyjno-sportowych, a w szczególności zakup biletów wstępu na imprezy rekreacyjno-sportowe, pływalnie, korty tenisowe, siłownie, aerobik, judo, itp.; 6) wypoczynek organizowany w formie turystyki grupowej, a w szczególności: krajowe i zagraniczne wycieczki turystyczno-krajoznawcze oraz imprezy turystyczno-rekreacyjne jak: zloty, rajdy piesze i motoryzacyjne, spływy kajakowe, biwaki, majówki, grzybobranie, kuligi i wyjazdy na spektakle teatralne organizowane przez Uczelnię oraz we własnym zakresie; 7) organizację Choinki świątecznej dla dzieci od 3 do lat 10, połączonej z programem artystycznym i zakupem paczek dla dzieci w wieku 3-13 lat; o wartości określonej w Załączniku Nr 4 do Regulaminu ; 8) udzielanie osobom uprawnionym bezzwrotnej rzeczowej i finansowej pomocy materialnej; 9) udzielanie osobom uprawnionym zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe, na warunkach określonych w dalszej części Regulaminu i w umowie zawieranej z pożyczkobiorcą; 10) dofinansowanie Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Białostockiej Dwór Mejera" w Hołnach Mejera, w formie przyznanej dotacji na zakup urządzeń lub usług, nie zaliczających się do środków trwałych lub usług remontowych. 2. Maksymalne kwoty dopłat do ulgowych usług i świadczeń socjalnych określa Załącznik Nr 4 do Regulaminu.

3 3 3. Wysokość dopłat na dany rok ustala rektor w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Wzór tabeli dopłat stanowi Załącznik Nr 6 do Regulaminu. III. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 5 1. Do korzystania ze świadczeń z Funduszu uprawnieni są: 1) pracownicy zatrudnieni na podstawie: umowy o pracę na czas określony i nieokreślony, na okres próbny, na czas wykonywania określonej pracy, na zastępstwo, mianowania - w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, od pierwszego dnia zatrudnienia do dnia rozwiązania stosunku pracy; 2) pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i dla poratowania zdrowia; 3) byli pracownicy Uczelni; 4) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1, 2, 3; 5) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach oraz byłych pracownikach. Osoby przebywające na świadczeniach przedemerytalnych mają obowiązek potwierdzić fakt nie zawieszenia świadczenia właściwym dokumentem. 2. Członkami rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 są: 1) współmałżonkowie; 2) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osoby uprawnionej dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, w wieku do 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole średniej lub wyższej - do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 lat (według roku urodzenia). Dotyczy to także dzieci małżeństw rozwiedzionych, zamieszkujących oddzielnie, jeżeli osoba uprawniona do korzystania z Funduszu udowodni, że łoży na ich utrzymanie; 3) osoby wymienione w ust. 2 pkt. 2, całkowicie niezdolne do pracy, bez względu na wiek (stwierdzona orzeczeniem). 3. Uprawnienia do korzystania z Funduszu jako członkowie rodziny, tracą osoby wymienione w ust. 2 pkt. 2, 3 w przypadku wstąpienia w związek małżeński. IV. ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 6 1. Przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. 2. Świadczenia udzielane są na wniosek osób uprawnionych i mają charakter uznaniowy. 3. W wyjątkowych sytuacjach losowych wniosek o pomoc finansową może złożyć bezpośredni przełożony lub przewodniczący związku zawodowego. Wniosek o pomoc socjalną z ZFŚS należy uzasadnić zgodnie z kryterium socjalnym. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 7 do Regulaminu Podstawą przyznawania świadczeń z Funduszu jest: 1) złożony wniosek wraz z oświadczeniem o sytuacji życiowej i rodzinnej oraz informacją o wysokości przychodu na osobę w rodzinie. Liczbę osób w rodzinie należy podać zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia tego roku, z którego wyliczany jest przychód. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

4 2) w przypadku świadczeń, o których mowa w 4 ust. 1 pkt. 4, 5, 6 zakupionych indywidualnie, faktura imienna potwierdzająca wysokość poniesionych kosztów, złożona do 31 października każdego roku. 2. Do dnia 30 kwietnia każdego roku w Dziale Spraw Personalnych składa się wnioski w zakresie: 1) dopłat do krajowych i zagranicznych wczasów oraz krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży; 2) dopłat do biletów wstępu do kin, teatrów, oper, operetek, na występy estradowe, abonamentów do filharmonii, na koncerty muzyczne, galerii sztuki, muzeów, itp.; 3) dopłat do krajowych i zagranicznych wycieczek turystyczno-krajoznawczych; 4) dopłat do imprez sportowo-rekreacyjnych jak: rajdy, spływy, festyny, majówki, kuligi, grzybobrania, biletów wstępu na pływalnie, korty tenisowe, siłownie, aerobik, judo, itp.; 5) paczek świątecznych. 3. Wnioski w zakresie wczasów powinny być zgodne z planem urlopów. Wypłata przyznanej pracownikowi kwoty z tytułu dofinansowania wypoczynku powinna nastąpić nie później niż w przededniu wyjazdu na wypoczynek. Osoby ubiegające się o zakup i dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego lub wypoczynku dzieci i młodzieży, mogą złożyć podanie do Komisji Socjalnej o zakup określonej formy wypoczynku. W przypadku gdy koszt skierowania będzie wyższy od kwoty dofinansowania, zgodnie z tabelą dopłat, wnioskodawca obowiązany jest do wpłaty różnicy na konto ZFŚS, przed dokonaniem opłaty za wypoczynek. 4. Dla pracowników czynnych zawodowo podstawą do wypłaty przyznanego dofinansowania na wypoczynek jest oświadczenie o przebywaniu na urlopie wypoczynkowym przez 14 kolejnych dni kalendarzowych, wliczając w to soboty, niedziele i święta poprzedzające datę rozpoczęcia wypoczynku oraz kończące wypoczynek. Oświadczenie pracownika powinno być potwierdzone przez Dział Spraw Personalnych. Wymóg ten nie dotyczy pozostałych osób uprawnionych. Pracownicy, którzy otrzymali dofinansowanie do wypoczynku na siebie i członków rodziny, a nie przebywali w danym roku kalendarzowym przez kolejnych 14 dni kalendarzowych na urlopie wypoczynkowym, winni zwrócić na konto ZFŚS dofinansowanie otrzymane na siebie. 5. Pracownicy Uczelni mogą korzystać z dofinansowania do działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej i turystycznej w wysokości 90 % kosztu biletów wstępu do kin, teatrów, filharmonii, na pływalnie, siłownie, aerobik, na imprezy kulturalne i sportowe oraz wycieczek do wartości określonej corocznie w tabeli dopłat. 6. Wnioski w zakresie pomocy pieniężnej oraz wnioski o dopłatę do ulgowych usług i świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych po dniu 30 kwietnia danego roku składa się do 10 dnia każdego miesiąca w Dziale Spraw Personalnych. 7. Podstawą ustalenia średniego przychodu na osobę w rodzinie jest kwota wynikająca z podzielenia wszystkich przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonych o składki na ubezpieczenia społeczne, wykazane w rocznym zeznaniu podatkowym PIT, jak również nie podlegających opodatkowaniu za okres roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania świadczenia przez liczbę osób w rodzinie oraz przez 12 miesięcy. 8. Przychód przypadający na osobę w rodzinie, stanowiący podstawę do przyznania zapomogi pieniężnej ustala się z okresu trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku na podstawie zaświadczeń. Osoby w rodzinie wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, które w tym okresie nie uzyskały przychodów, winny złożyć pisemne oświadczenie oraz dołączyć kserokopię zaświadczenia z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej. W przypadku pracowników ubiegających się o przyznanie zapomogi pieniężnej, do ustalenia średniego miesięcznego przychodu na osobę w rodzinie, brana jest 1/12 część dodatkowego rocznego wynagrodzenia (,,trzynastka ). Do kwoty średniego miesięcznego wynagrodzenia nie wlicza się dofinansowania do wczasów, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wypoczynku we własnym zakresie (wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 7). 9. Roczne zeznanie podatkowe osób uprawnionych, potwierdzone pieczątką Urzędu Skarbowego przedkłada się do wglądu w Dziale Spraw Personalnych. Osoby, które rozliczyły zeznanie 4

5 5 podatkowe w formie elektronicznej, przedkładają do wglądu Urzędowe Poświadczenie Odbioru deklaracji podatkowej oraz kopię PIT. 10. Osoby uprawnione, które nie przepracowały całego roku, mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie o przychodach z ostatnich trzech miesięcy. 11. Osoby uprawnione, które nie przedłożą oświadczenia o wysokości przychodu na osobę w rodzinie, otrzymają dopłatę z Funduszu w najniższej wysokości. 12. Osoby przebywające na świadczeniach przedemerytalnych otrzymują świadczenia w wysokości i na zasadach dotyczących emerytów, rencistów. 13. Do przychodu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) wlicza się: 1) przychód brutto podlegający opodatkowaniu, pomniejszony o składki ubezpieczeniowe (emerytalne, rentowe, chorobowe) opłacone przez pracownika, wykazany w rozliczeniu rocznym PIT, z tytułu wynagrodzenia uzyskanego w ramach stosunku pracy, z umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej lub w ramach pracy nakładczej oraz przychód nie podlegający opodatkowaniu; 2) zasiłek dla bezrobotnych; 3) zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny; 4) stypendia, alimenty oraz przychody pomniejszone o składki ubezpieczeniowe (emerytalne, rentowe, chorobowe) członków rodziny, którzy są uprawnieni do korzystania ze świadczeń socjalnych; 5) świadczenia przedemerytalne; 6) emerytury, renty, renty rodzinne; 7) dochód z działalności gospodarczej tj. przychód pomniejszony o kwoty stanowiące koszt uzyskania przychodu. Dochód ten przyjmuje się z oświadczenia złożonego przez osobę uprawnioną do korzystania ze świadczeń socjalnych na podstawie złożonych rocznych deklaracji podatkowych. Dochód współmałżonka prowadzącego działalność gospodarczą w formie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego, przyjmowany jest na podstawie oświadczenia składanego do wniosku osoby ubiegającej się o świadczenie z Funduszu; 8) dochód opodatkowany podatkiem rolnym (dochód z 1 ha przeliczeniowego) oraz dopłaty z funduszy europejskich. 14. Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości przychodu uprawniającego do dopłaty z Funduszu, przedłożyła sfałszowany dokument lub wykorzystała przyznaną pomoc na cele niezgodne z jej przeznaczeniem, traci prawo do korzystania z Funduszu w danym roku, a przyznane świadczenia podlegają zwrotowi w całości. 15. Wnioski zaopiniowane przez Komisję Socjalną, w ciągu 7 dni wraz z protokołem przedkładane są Rektorowi do zatwierdzenia. 16. Rektor, biorąc pod uwagę opinię Komisji Socjalnej, w terminie 7 dni podejmuje decyzję o przyznaniu, bądź nie przyznaniu świadczenia. Decyzja ta jest ostateczna Bezzwrotna pomoc finansowa z Funduszu może być przyznana w formie: 1) zapomóg pieniężnych dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej, jeżeli przychód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % minimalnego wynagrodzenia, udzielanych jeden raz w roku kalendarzowym, do wysokości określonej w Załączniku Nr 4 do Regulaminu, 2) zapomóg pieniężnych dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi w szczególności: a) pożar, powódź, wypadek, kradzież, klęska żywiołowa odpowiednie dokumenty w szczególności zaświadczenie od właściwego organu, kopia protokołu, itp.; b) długotrwała ciężka choroba zaświadczenie lekarskie o długotrwałej (przewlekłej) chorobie, c) śmierć członka rodziny uprawnionego odpis skróconego aktu zgonu do wglądu wraz z kserokopią; udzielanych w zależności od zaistniałego zdarzenia, do wysokości określonej w Załączniku Nr 4 do Regulaminu.

6 6 2. W ciągu roku osoby uprawnione mogą korzystać z dopłaty do jednej z form wypoczynku: 1) wczasów pracowniczych lub profilaktyczno-leczniczych; 2) wczasów turystycznych lub wycieczek trwających dłużej niż 3 dni; 3) wypoczynku dzieci i młodzieży. 3. W przypadku: 1) małżeństw zatrudnionych na Uczelni; 2) małżeństw byłych pracowników; 3) małżeństw, gdy jeden z współmałżonków jest zatrudniony w Uczelni, a drugi jest byłym pracownikiem, do złożenia wniosku i otrzymania świadczenia na wszystkich członków rodziny jest uprawniony tylko jeden z małżonków, drugi składa wniosek wyłącznie na siebie. 4. Dzieci małżeństw, o których mowa w ust. 3 mogą otrzymać tylko po jednej paczce świątecznej na dziecko. 5. Dzieciom alergicznym, zamiast paczki świątecznej, mogą zostać zakupione produkty żywnościowe bezmleczne, bezglutenowe (w zależności od rodzaju alergii) lub zabawki, do kwoty odpowiadającej wartości paczki świątecznej w danym roku. W takim przypadku, rodzice zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka do 10 grudnia każdego roku. 6. Dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży dotyczą dzieci i młodzieży uczącej się w wieku od 7 do 25 lat. Dopłaty do wypoczynku z rodzicami we własnym zakresie dotyczą dzieci od 3 lat i młodzieży uczącej się do 25 lat (wiek dziecka liczony jest od 1 stycznia do 31 grudnia). 7. W przypadku korzystania z dopłat do świadczeń socjalnych przed ustaleniem zasad dofinansowania z Funduszu na bieżący rok dofinansowanie następuje na podstawie ubiegłorocznej tabeli dopłat do świadczeń socjalnych Osoby uprawnione, które zrezygnują z przydzielonych na ich wniosek skierowań wczasowych lub kolonijnych w okresie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem turnusu, a skierowania te nie zostaną wykorzystane przez inne osoby, zostaną obciążone kwotą zakupu skierowania w pełnej wysokości. 2. Osoby uprawnione, które zrezygnują z zakupionego na jej wniosek miejsca na wycieczkę, imprezę sportowo-rekreacyjną lub zakupu abonamentów i biletów do filharmonii, na pływalnię, do kina, teatru zostaną obciążone wydatkowaną kwotą w pełnej wysokości poniesionych kosztów. 3. Osoby, którym zostało przyznane skierowanie na wypoczynek organizowany przez Uczelnię, a znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, mogą wnieść odpłatność w dwóch miesięcznych ratach. I rata w wysokości co najmniej 50% należności płatna przed wyjazdem na wypoczynek, II rata płatna w następnym miesiącu. 4. Osoby uprawnione, korzystające z rocznych abonamentów na pływalnię, mogą wnieść odpłatność w dwóch miesięcznych ratach. I rata - 50% płatna przy odbiorze abonamentu, II rata - 50% płatna do dnia 20 grudnia danego roku kalendarzowego. V. ZASADY GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Podstawę prawną gospodarowania Funduszem stanowią przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, niniejszy Regulamin oraz roczny plan rzeczowo-finansowy, stanowiący Załącznik Nr 5 do Regulaminu, określający podział środków na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej organizowanej przez Uczelnię na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, opracowany na podstawie danych przedłożonych przez Sekcję Materiałowo- Majątkową.

7 7 2. Środkami Funduszu administruje Pracodawca. 3. Dział Spraw Personalnych przygotowuje projekt planu rzeczowo-finansowego oraz projekt Regulaminu. 4. Roczny plan rzeczowo-finansowy Funduszu i jego Regulamin zatwierdza Rektor po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi nie później niż do 30 czerwca danego roku kalendarzowego. 5. Cele socjalne i formy działalności socjalnej nie ujęte w planie rzeczowo-finansowym mogą być finansowane z Funduszu dopiero po wprowadzeniu do planu rzeczowo-finansowego i Regulaminu. 6. Zmiany w rocznym planie rzeczowo-finansowym oraz w Regulaminie mogą być dokonane tylko w takim samym trybie, w jakim nastąpiło ich zatwierdzenie i nie później niż do 20 grudnia roku kalendarzowego, poprzedzającego wejście w życie Regulaminu. 7. Wstępne propozycje podziału ulgowych usług i świadczeń socjalnych osobom uprawnionym, a także projekty dokumentów i decyzji w sprawie załatwiania wniosków pracowniczych przygotowuje Dział Spraw Personalnych. 8. W celu usprawnienia ustawowej formuły współstanowienia w zakresie Funduszu, Rektor i zakładowe organizacje związkowe powołują wspólną reprezentację - Komisję Socjalną. 9. Weryfikacji złożonych wniosków dokonuje Dział Spraw Personalnych. Świadczenia przyznaje Rektor na podstawie opinii Komisji Socjalnej, w oparciu o zweryfikowany wniosek. 10. Do zadań Komisji Socjalnej należy w szczególności: 1) opiniowanie złożonych wniosków o przyznanie świadczeń z Funduszu; 2) współdziałanie przy opracowywaniu planu rzeczowo-finansowego i Regulaminu; 3) współdziałanie przy ustalaniu kwot dopłat do ulgowych usług i świadczeń socjalnych; 4) bieżąca analiza poniesionych wydatków. 11. Wypłaty świadczeń z Funduszu dokonuje Sekcja Rozliczeń Finansowych na podstawie list wypłat sporządzonych przez Dział Spraw Personalnych. 12. Dział Spraw Personalnych prowadzi karty świadczeń socjalnych pracowników, byłych pracowników oraz innych osób uprawnionych do świadczeń socjalnych, w których ewidencjonuje wysokość i rodzaje przyznanych ulgowych usług i świadczeń socjalnych dofinansowywanych z Funduszu. Rozdział II. DZIAŁALNOŚĆ MIESZKANIOWA I. UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z POMOCY NA CELE MIESZKANIOWE Z pomocy na cele mieszkaniowe mogą korzystać: 1) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę i mianowania; 2) pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i dla poratowania zdrowia; 3) byli pracownicy Uczelni. 2. Współmałżonkowie zatrudnieni w Uczelni lub współmałżonkowie byli pracownicy Uczelni mogą korzystać z pożyczek mieszkaniowych obydwoje, niezależnie od uprawnień przysługującym im jako członkom rodziny. II. PRZEZNACZENIE FUNDUSZU NA CELE MIESZKANIOWE Pomoc przyznawana na cele mieszkaniowe ma charakter pomocy socjalnej, przeznaczonej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób uprawnionych.

8 Środki Funduszu na cele mieszkaniowe mogą być przeznaczone na: 1) udzielanie osobom uprawnionym zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe; 2) umorzenie udzielonych pożyczek osobom uprawnionym. 2. Pożyczki zwrotne, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, mogą być przyznane w wysokości określonej w Załączniku Nr 4 do Regulaminu i na następujące cele: 1) uzupełnienie wkładu na mieszkanie; 2) uiszczenie opłat i kaucji wymaganych przy zamianie mieszkań; 3) kupno mieszkania lub domu; 4) uzupełnienie wkładu na budowę lub rozbudowę domu; 5) adaptacje pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkaniowe; 6) wykup mieszkania na własność; 7) remonty i modernizacje mieszkań oraz domów; 8) przystosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych Pomoc finansowa na cele mieszkaniowe nie dotyczy: 1) domów letniskowych w kraju i za granicą; 2) domów i mieszkań za granicą; 3) zakupu nieruchomości gruntowej w kraju i za granicą Pomoc na cele mieszkaniowe zależy od wysokości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz kwoty przeznaczonej w rocznym planie rzeczowo-finansowym Pierwszeństwo w otrzymaniu pożyczki na cele mieszkaniowe mają: 1) osoby, które mieszkają w Hotelu Asystenta przy pożyczkach na budowę domu, kupno mieszkania lub kupno domu; 2) rodziny wielodzietne; 3) osoby samotnie wychowujące dzieci. 2. Przez rodziny wielodzietne rozumie się rodziny posiadające na własnym utrzymaniu troje i więcej dzieci. 3. Przez osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą w stosunku, do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. III. WARUNKI SPŁATY I UMORZENIA POŻYCZEK 1. Ustala się następujące okresy spłaty pożyczek: 17

9 9 1) przy remontach i modernizacji mieszkań, domów nieprzekraczalny termin spłaty pożyczki wynosi 3 lata. Następna pożyczka może być udzielona na ten sam cel po upływie 12 miesięcy od spłaty poprzedniej. 2) przy pożyczkach na kupno mieszkania, domu lub budowę domu osoba uprawniona może otrzymać pożyczkę tylko jeden raz w okresie zatrudnienia w Politechnice Białostockiej, niezależnie od ilości zawieranych z Uczelnią umów o pracę. Spłata pożyczki może nastąpić w okresie od trzech do pięciu lat W uzasadnionych przypadkach spłata pożyczki może być zawieszona lub okres jej spłaty przedłużony do 6 miesięcy. Decyzje w tej sprawie podejmuje Rektor po uzyskaniu zgody poręczycieli i opinii Komisji Socjalnej. 2. Rektor, w uzasadnionych przypadkach losowych na wniosek pożyczkobiorcy może umorzyć pożyczkę po spłaceniu co najmniej 50 %, w części lub w całości i po uzyskaniu opinii Komisji Socjalnej. 3. Pożyczka niespłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę jest umarzana w całości na wniosek członka jego rodziny lub Działu Spraw Personalnych Pożyczki z Funduszu na cele mieszkaniowe podlegają oprocentowaniu w wysokości 2% w stosunku rocznym, według stałej stopy procentowej i wymagają zabezpieczenia przez poręczenie dwóch pracowników Politechniki Białostockiej. W sytuacji, gdy pożyczkobiorca nie spłaca rat pożyczki zgodnie z umową przez okres co najmniej trzech miesięcy, Pożyczkodawca może żądać od poręczycieli spełnienia zobowiązań. 2. Odsetki nalicza się od daty rozpoczęcia spłaty, która powinna nastąpić nie później niż po upływie 3 miesięcy od daty udzielenia pożyczki. Rozpoczęcie spłaty pożyczki określa Pożyczkobiorca we wniosku, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Regulaminu. Ustala się następujący wzór na obliczanie odsetek od pożyczki mieszkaniowej: ODSETKI = P x s/100 x m+1/24 P kwota pożyczki s stopa procentowa (w stosunku rocznym) m liczba rat 100, 1, 24 liczby stałe Z chwilą rozwiązania stosunku pracy niespłacona pożyczka na cele mieszkaniowe podlega natychmiastowej spłacie w całości. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek pożyczkobiorcy, Rektor po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Socjalną może wyrazić zgodę na spłatę pożyczki w dwóch ratach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pracowników przechodzących na emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne. IV. ADMINISTROWANIE FUNDUSZEM NA CELE MIESZKANIOWE Dysponentem Funduszu na cele mieszkaniowe jest Rektor. 2. Wnioski osób uprawnionych ubiegających się o pomoc na cele mieszkaniowe weryfikuje Dział Spraw Personalnych i opiniuje Komisja Socjalna. Pomoc przyznaje Rektor.

10 10 3. Rejestr udzielonych pożyczek prowadzi Dział Spraw Personalnych Podstawą administrowania środkami na cele mieszkaniowe jest roczny plan rzeczowo-finansowy, którego wzór stanowi Załącznik Nr Projekt planu rzeczowo-finansowego przygotowuje Dział Spraw Personalnych. 3. Roczny plan rzeczowo-finansowy zatwierdza Rektor PB w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. nie później niż do 30 czerwca danego roku kalendarzowego. V. TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW Osoby uprawnione ubiegające się o pomoc na cele mieszkaniowe powinny złożyć umotywowany wniosek do 10 dnia każdego miesiąca, wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu. 2. Przedłożenie dodatkowych dokumentów wymagane jest w przypadku ubiegania się o następujące rodzaje pomocy: 1) przy pożyczkach na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego - umowa zawarta z podmiotem budującym mieszkania i domy, w której podana jest wysokość wymaganego wkładu oraz terminy i wysokości wpłaty poszczególnych rat; 2) przy pożyczkach na opłatę kaucji przy zamianie mieszkania - zaświadczenie o wysokości ustalonej kaucji i terminie wpłaty kaucji; 3) przy pożyczkach na kupno mieszkania lub domu - akt notarialny kupna lub inny dokument potwierdzający nabycie mieszkania lub domu co najmniej ½ własności wnioskodawcy; 4) przy pożyczkach na budowę lub rozbudowę domu - prawomocne pozwolenie na budowę domu lub rozbudowę, kosztorys budowy lub rozbudowy domu oraz oświadczenie, że uprawniony będzie współwłaścicielem co najmniej ½ domu; 5) przy pożyczkach dotyczących adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkaniowe - prawomocne pozwolenie Urzędu Miasta, Gminy lub Spółdzielni Mieszkaniowej na wykonanie adaptacji i kosztorys adaptacji pomieszczenia; 6) przy pożyczkach na wykup mieszkania na własność - zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej lub innej instytucji o wykupieniu mieszkania na własność i wysokości wpłaty; 7) przy pożyczkach na przystosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych - pozwolenie na przeprowadzenie adaptacji i kosztorys adaptacji. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione do Działu Spraw Personalnych, jako załącznik do wniosku o pożyczkę mieszkaniową. W przypadku pożyczek na cele mieszkaniowe wymienione w 13 ust. 2 pkt. 1, 2, 3, 6 data wystawienia wymaganych dokumentów nie powinna przekraczać dwóch lat. 3. Wnioski po zaopiniowaniu przez Komisję Socjalną są przedkładane do zatwierdzenia Rektorowi. 4. Zatwierdzone przez Rektora wnioski stanowią podstawę do sporządzenia umowy, którą podpisuje pożyczkobiorca i jego poręczyciele oraz Rektor. Wiarygodność podpisów pożyczkobiorcy i poręczycieli potwierdza Dział Spraw Personalnych. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 3 do Regulaminu. 5. Podpisana umowa jest przekazywana do Sekcji Materiałowo-Majątkowej. Rozdział III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W przypadkach szczególnie uzasadnionych Rektor, w porozumieniu ze związkami zawodowymi, może odstąpić od zasad określonych w Regulaminie. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia przez Rektora w formie zarządzenia.

11 11 3. Postanowienia Regulaminu są podane do ogólnej wiadomości wszystkim jednostkom Uczelni i na stronie internetowej Politechniki Białostockiej. 4. Na każde żądanie osób uprawnionych Dział Spraw Personalnych powinien udostępnić zainteresowanemu Regulamin do wglądu. 25 Częścią Regulaminu jako uzupełnienie jego postanowień są załączniki: 1. Załącznik Nr 1 Wniosek o przyznanie ulgowych usług i świadczeń socjalnych ; 2. Załącznik Nr 2 Wniosek o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe ; 3. Załącznik Nr 3 Umowa pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe ; 4. Załącznik Nr 4 Maksymalne kwoty dopłat do ulgowych usług i świadczeń socjalnych udzielanych z ZFŚS ; 5. Załącznik Nr 5 Plan rzeczowo-finansowy ZFŚS ; 6. Załącznik Nr 6 Tabela dopłat do wczasów, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dopłat do działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej i turystycznej ; 7. Załącznik Nr 7 Wniosek o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR 4 W RZESZOWIE

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR 4 W RZESZOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR 4 W RZESZOWIE Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. Podstawy opracowania regulaminu 1. 1. Zasady tworzenia zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej "Regulaminem", opracowany został na podstawie: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N TWORZENIA I PODZIAŁU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE

R E G U L A M I N TWORZENIA I PODZIAŁU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE R E G U L A M I N TWORZENIA I PODZIAŁU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych tworzy się

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (załącznik do zarządzenia nr 16/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu) (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO Załącznik do Zarządzenia nr 41/10 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 5 lipca 2010 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2013 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku Dyrektora DPS w Biskupicach I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełły w

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełły w Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie I. Podstawy prawne Zasady tworzenia i gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią przepisy: 1.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Warszawa, dn.01.04.2011r Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Zasady ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 120/26/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 30.06.2014r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady naliczania Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Nr 23 z dnia 19 maja 2008 r. REGULAMIN korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Środowiska

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w ZDUŃSKIEJ WOLI ul. OKRZEI 11 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: a. Ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym ustanowiony Zarządzeniem Rektora nr 15/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku (tekst ujednolicony) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.118.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Świerzawie (zwanej dalej Funduszem ) ustala zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Przytocznie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Przytocznie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Przytocznie 1 Niniejszy regulamin stanowi źródło zasad tworzenia oraz gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych, którego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora nr 105 /13-14 REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ (stanowiący załącznik do zarządzenia nr 103 Rektora APS z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOSZALINIE Podstawą opracowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Rozdział I Postanowienia wstępne

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Rozdział I Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Bielska 5 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL.

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. Podstawa prawna: Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie : ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE

REGULAMIN ZKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE ` REGULAMIN ZKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE I.ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 10/2006 Starosty Średzkiego Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej I. Regulamin określa tworzenie funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-26/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr R-26/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 czerwca 2016 r. Zarządzenie Nr R-26/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KIELCACH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KIELCACH. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KIELCACH Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Strzałkowo 2014 1 Spis treści I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne 3 II. Naliczanie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 21 marca 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12./2009 Starosty Średzkiego z dnia 11.09.2009 r. Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 13/2011 Rektora UKSW z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zakład pracy Dom Pomocy Społecznej Jesień Życia, reprezentowany przez Dyrektora,

Zakład pracy Dom Pomocy Społecznej Jesień Życia, reprezentowany przez Dyrektora, REGULAMIIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIIADCZEŃ SOCJALNYCH I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na podstawie: 1) ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS 1. Kodeks pracy, art. 16, art. 94 pkt. 8; 2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach Art. 1. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwany dalej Funduszem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r. Załącznik do zarządzenia Nr 68 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 26 listopada 2013 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Wierzbica, 23 marca 2014 r. 1 Podstawa prawna Ustawy z 04

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W UZDOWIE

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W UZDOWIE Załącznik do Zarządzenia nr. 2/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie z dnia 15.03.2013r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH w Grzybnie Spis treści: I. Podstawy prawne. II. Postanowienia ogólne. III. Osoby uprawnione do korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia 17/2010 z dnia 31.12.2010 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie i. PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE Regulamin został opracowany na podstawie przepisów: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne:

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: 1) ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 4 stycznia 2016 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OPRACOWANY NA PODSTAWIE : Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu 1 załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 Dyrektora SOSW w Lublińcu z dnia 12 października 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach I. Zasady ogólne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2013 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 25.11.2013 REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY KLUCZEWSKO ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

R E G U L A M I N. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Załącznik Nr 1 do Zarządzenia R E G U L A M I N udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych scentralizowanego od jednostek oświatowych na podstawie podpisanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście I. Podstawy opracowania regulaminu: 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem I Podstawa Prawna Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 29 marca 2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nowy Sącz 2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SOSz-W Nr 1 w Sieradzu.

REGULAMIN wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SOSz-W Nr 1 w Sieradzu. REGULAMIN wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SOSz-W Nr 1 w Sieradzu. I. Postanowienia ogólne. 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Rozdział I Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej regulaminem powstał na

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MPWiK SPÓŁKA Z O.O. W JAWORZNIE I PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. z 1996 r. nr 70

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sierakowie Śl.

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sierakowie Śl. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sierakowie Śl. Regulamin opracowany został na podstawie: 1 ZASADY OGÓLNE ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sierakowie Śląskim

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sierakowie Śląskim REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sierakowie Śląskim 1 ZASADY OGÓLNE 1. Regulamin ZFŚS określa zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2015 BURMISTRZA GMINY KŁECKO. z dnia 1 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 37/2015 BURMISTRZA GMINY KŁECKO. z dnia 1 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 37/2015 BURMISTRZA GMINY KŁECKO z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie: Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie: Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla SYNTHOS S.A. SYNTHOS DWORY 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. MIEJSKO - PRZEMYSŁOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Sp. z o.o. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

2. Projekt planu finansowego przygotowuje Komisja Socjalna w porozumieniu z Kanclerzem a zatwierdza go Rektor.

2. Projekt planu finansowego przygotowuje Komisja Socjalna w porozumieniu z Kanclerzem a zatwierdza go Rektor. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 13/2008 z dn. 31.03.2008 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ im. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu I. Podstawy opracowania regulaminu: 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik nr1 do zarządzenia dyrektora szkoły z dnia 01.03.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust.2 i 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r.o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia nr 21 z dnia 9 lipca 2004r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nowy Sącz 2004 r. ROZDZIAŁ I Zasady tworzenia i gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne WYDANIE 6 DATA WYDANIA STRON Zarządzenie dyrektora 21/2012 01.01.2013 r. 7 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie Podstawa opracowania regulaminu: Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią:

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią: załącznik nr 2 do Umowy o prowadzeniu wspólnej działalności przeznaczonej na fundusz mieszkaniowy REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w części przeznaczonej na pomoc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2009 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na podstawie: 1. ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

Bardziej szczegółowo