R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ"

Transkrypt

1 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Białostockiej, zwanego dalej Funduszem i zasady gospodarowania jego środkami określają następujące przepisy: 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.); 2) Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.); 3) Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 854 z późn. zm.) Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1) fundusz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony w Uczelni na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.; 2) regulamin Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Białostockiej; 3) pracodawca Politechnika Białostocka, reprezentowana przez Rektora PB; 4) związki zawodowe zakładowe organizacje związkowe działające w uczelni; 5) byli pracownicy uczelni emeryci, renciści, osoby przebywające na świadczeniu przedemerytalnym, którzy przed uzyskaniem świadczenia rozwiązali stosunek pracy z Politechniką Białostocką w związku z przejściem na emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne; 6) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach oraz byłych pracownikach osoby, którym Rektor przyznał prawo do korzystania z Funduszu, jeżeli osoby te były na utrzymaniu osoby zmarłej i uzyskały rentę rodzinną; 7) komisja socjalna zespół utworzony przez Pracodawcę i związki zawodowe (powołana zarządzeniem Rektora) do uzgodnienia przyznawanych, w oparciu o Regulamin Funduszu, świadczeń osobom uprawnionym oraz innych zadań wymienionych w Regulaminie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie odpowiednich przepisów, wymienionych w 1.

2 2 2. Środki Funduszu mogą być zwiększone poprzez: 1) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej; 2) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych; 3) odsetki od środków Funduszu; 4) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe; 5) inne środki określone w odrębnych przepisach (art. 7 ustawy o ZFŚS). 3. Środkami Funduszu administruje pracodawca. 4. Środki nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 5. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 6. Do dnia 31 maja danego roku Pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisu. Pozostałą część Pracodawca przekazuje do 30 września danego roku. 7. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i nie korzystanie z niego nie daje osobie uprawnionej podstawy do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu. II. PRZEZNACZENIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 4 1. Dopłaty do ulgowych usług i świadczeń z Funduszu dokonywane są przez Uczelnię do różnych form krajowego i zagranicznego wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, w tym na: 1) wczasy pobytowe, profilaktyczno-lecznicze zakupione przez Uczelnię lub indywidualnie; 2) wypoczynek dzieci i młodzieży, zakupiony przez Uczelnię lub indywidualnie w formie kolonii, obozów, zimowisk itp. 3) wypoczynek organizowany we własnym zakresie; 4) działalność kulturalno-oświatową, a w szczególności zakup biletów wstępu do kin, teatrów, oper, operetek, filharmonii, na koncerty muzyczne, do galerii sztuki, muzeów i innych obiektów zabytkowych oraz na występy estradowe, itp.; 5) działalność rekreacyjno-sportową, organizowaną w postaci różnych form rekreacji ruchowej, sportu, uczestnictwa w imprezach i zajęciach rekreacyjno-sportowych, a w szczególności zakup biletów wstępu na imprezy rekreacyjno-sportowe, pływalnie, korty tenisowe, siłownie, aerobik, judo, itp.; 6) wypoczynek organizowany w formie turystyki grupowej, a w szczególności: krajowe i zagraniczne wycieczki turystyczno-krajoznawcze oraz imprezy turystyczno-rekreacyjne jak: zloty, rajdy piesze i motoryzacyjne, spływy kajakowe, biwaki, majówki, grzybobranie, kuligi i wyjazdy na spektakle teatralne organizowane przez Uczelnię oraz we własnym zakresie; 7) organizację Choinki świątecznej dla dzieci od 3 do lat 10, połączonej z programem artystycznym i zakupem paczek dla dzieci w wieku 3-13 lat; o wartości określonej w Załączniku Nr 4 do Regulaminu ; 8) udzielanie osobom uprawnionym bezzwrotnej rzeczowej i finansowej pomocy materialnej; 9) udzielanie osobom uprawnionym zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe, na warunkach określonych w dalszej części Regulaminu i w umowie zawieranej z pożyczkobiorcą; 10) dofinansowanie Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Białostockiej Dwór Mejera" w Hołnach Mejera, w formie przyznanej dotacji na zakup urządzeń lub usług, nie zaliczających się do środków trwałych lub usług remontowych. 2. Maksymalne kwoty dopłat do ulgowych usług i świadczeń socjalnych określa Załącznik Nr 4 do Regulaminu.

3 3 3. Wysokość dopłat na dany rok ustala rektor w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Wzór tabeli dopłat stanowi Załącznik Nr 6 do Regulaminu. III. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 5 1. Do korzystania ze świadczeń z Funduszu uprawnieni są: 1) pracownicy zatrudnieni na podstawie: umowy o pracę na czas określony i nieokreślony, na okres próbny, na czas wykonywania określonej pracy, na zastępstwo, mianowania - w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, od pierwszego dnia zatrudnienia do dnia rozwiązania stosunku pracy; 2) pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i dla poratowania zdrowia; 3) byli pracownicy Uczelni; 4) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1, 2, 3; 5) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach oraz byłych pracownikach. Osoby przebywające na świadczeniach przedemerytalnych mają obowiązek potwierdzić fakt nie zawieszenia świadczenia właściwym dokumentem. 2. Członkami rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 są: 1) współmałżonkowie; 2) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osoby uprawnionej dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, w wieku do 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole średniej lub wyższej - do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 lat (według roku urodzenia). Dotyczy to także dzieci małżeństw rozwiedzionych, zamieszkujących oddzielnie, jeżeli osoba uprawniona do korzystania z Funduszu udowodni, że łoży na ich utrzymanie; 3) osoby wymienione w ust. 2 pkt. 2, całkowicie niezdolne do pracy, bez względu na wiek (stwierdzona orzeczeniem). 3. Uprawnienia do korzystania z Funduszu jako członkowie rodziny, tracą osoby wymienione w ust. 2 pkt. 2, 3 w przypadku wstąpienia w związek małżeński. IV. ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 6 1. Przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. 2. Świadczenia udzielane są na wniosek osób uprawnionych i mają charakter uznaniowy. 3. W wyjątkowych sytuacjach losowych wniosek o pomoc finansową może złożyć bezpośredni przełożony lub przewodniczący związku zawodowego. Wniosek o pomoc socjalną z ZFŚS należy uzasadnić zgodnie z kryterium socjalnym. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 7 do Regulaminu Podstawą przyznawania świadczeń z Funduszu jest: 1) złożony wniosek wraz z oświadczeniem o sytuacji życiowej i rodzinnej oraz informacją o wysokości przychodu na osobę w rodzinie. Liczbę osób w rodzinie należy podać zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia tego roku, z którego wyliczany jest przychód. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

4 2) w przypadku świadczeń, o których mowa w 4 ust. 1 pkt. 4, 5, 6 zakupionych indywidualnie, faktura imienna potwierdzająca wysokość poniesionych kosztów, złożona do 31 października każdego roku. 2. Do dnia 30 kwietnia każdego roku w Dziale Spraw Personalnych składa się wnioski w zakresie: 1) dopłat do krajowych i zagranicznych wczasów oraz krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży; 2) dopłat do biletów wstępu do kin, teatrów, oper, operetek, na występy estradowe, abonamentów do filharmonii, na koncerty muzyczne, galerii sztuki, muzeów, itp.; 3) dopłat do krajowych i zagranicznych wycieczek turystyczno-krajoznawczych; 4) dopłat do imprez sportowo-rekreacyjnych jak: rajdy, spływy, festyny, majówki, kuligi, grzybobrania, biletów wstępu na pływalnie, korty tenisowe, siłownie, aerobik, judo, itp.; 5) paczek świątecznych. 3. Wnioski w zakresie wczasów powinny być zgodne z planem urlopów. Wypłata przyznanej pracownikowi kwoty z tytułu dofinansowania wypoczynku powinna nastąpić nie później niż w przededniu wyjazdu na wypoczynek. Osoby ubiegające się o zakup i dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego lub wypoczynku dzieci i młodzieży, mogą złożyć podanie do Komisji Socjalnej o zakup określonej formy wypoczynku. W przypadku gdy koszt skierowania będzie wyższy od kwoty dofinansowania, zgodnie z tabelą dopłat, wnioskodawca obowiązany jest do wpłaty różnicy na konto ZFŚS, przed dokonaniem opłaty za wypoczynek. 4. Dla pracowników czynnych zawodowo podstawą do wypłaty przyznanego dofinansowania na wypoczynek jest oświadczenie o przebywaniu na urlopie wypoczynkowym przez 14 kolejnych dni kalendarzowych, wliczając w to soboty, niedziele i święta poprzedzające datę rozpoczęcia wypoczynku oraz kończące wypoczynek. Oświadczenie pracownika powinno być potwierdzone przez Dział Spraw Personalnych. Wymóg ten nie dotyczy pozostałych osób uprawnionych. Pracownicy, którzy otrzymali dofinansowanie do wypoczynku na siebie i członków rodziny, a nie przebywali w danym roku kalendarzowym przez kolejnych 14 dni kalendarzowych na urlopie wypoczynkowym, winni zwrócić na konto ZFŚS dofinansowanie otrzymane na siebie. 5. Pracownicy Uczelni mogą korzystać z dofinansowania do działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej i turystycznej w wysokości 90 % kosztu biletów wstępu do kin, teatrów, filharmonii, na pływalnie, siłownie, aerobik, na imprezy kulturalne i sportowe oraz wycieczek do wartości określonej corocznie w tabeli dopłat. 6. Wnioski w zakresie pomocy pieniężnej oraz wnioski o dopłatę do ulgowych usług i świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych po dniu 30 kwietnia danego roku składa się do 10 dnia każdego miesiąca w Dziale Spraw Personalnych. 7. Podstawą ustalenia średniego przychodu na osobę w rodzinie jest kwota wynikająca z podzielenia wszystkich przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonych o składki na ubezpieczenia społeczne, wykazane w rocznym zeznaniu podatkowym PIT, jak również nie podlegających opodatkowaniu za okres roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania świadczenia przez liczbę osób w rodzinie oraz przez 12 miesięcy. 8. Przychód przypadający na osobę w rodzinie, stanowiący podstawę do przyznania zapomogi pieniężnej ustala się z okresu trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku na podstawie zaświadczeń. Osoby w rodzinie wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, które w tym okresie nie uzyskały przychodów, winny złożyć pisemne oświadczenie oraz dołączyć kserokopię zaświadczenia z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej. W przypadku pracowników ubiegających się o przyznanie zapomogi pieniężnej, do ustalenia średniego miesięcznego przychodu na osobę w rodzinie, brana jest 1/12 część dodatkowego rocznego wynagrodzenia (,,trzynastka ). Do kwoty średniego miesięcznego wynagrodzenia nie wlicza się dofinansowania do wczasów, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wypoczynku we własnym zakresie (wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 7). 9. Roczne zeznanie podatkowe osób uprawnionych, potwierdzone pieczątką Urzędu Skarbowego przedkłada się do wglądu w Dziale Spraw Personalnych. Osoby, które rozliczyły zeznanie 4

5 5 podatkowe w formie elektronicznej, przedkładają do wglądu Urzędowe Poświadczenie Odbioru deklaracji podatkowej oraz kopię PIT. 10. Osoby uprawnione, które nie przepracowały całego roku, mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie o przychodach z ostatnich trzech miesięcy. 11. Osoby uprawnione, które nie przedłożą oświadczenia o wysokości przychodu na osobę w rodzinie, otrzymają dopłatę z Funduszu w najniższej wysokości. 12. Osoby przebywające na świadczeniach przedemerytalnych otrzymują świadczenia w wysokości i na zasadach dotyczących emerytów, rencistów. 13. Do przychodu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) wlicza się: 1) przychód brutto podlegający opodatkowaniu, pomniejszony o składki ubezpieczeniowe (emerytalne, rentowe, chorobowe) opłacone przez pracownika, wykazany w rozliczeniu rocznym PIT, z tytułu wynagrodzenia uzyskanego w ramach stosunku pracy, z umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej lub w ramach pracy nakładczej oraz przychód nie podlegający opodatkowaniu; 2) zasiłek dla bezrobotnych; 3) zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny; 4) stypendia, alimenty oraz przychody pomniejszone o składki ubezpieczeniowe (emerytalne, rentowe, chorobowe) członków rodziny, którzy są uprawnieni do korzystania ze świadczeń socjalnych; 5) świadczenia przedemerytalne; 6) emerytury, renty, renty rodzinne; 7) dochód z działalności gospodarczej tj. przychód pomniejszony o kwoty stanowiące koszt uzyskania przychodu. Dochód ten przyjmuje się z oświadczenia złożonego przez osobę uprawnioną do korzystania ze świadczeń socjalnych na podstawie złożonych rocznych deklaracji podatkowych. Dochód współmałżonka prowadzącego działalność gospodarczą w formie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego, przyjmowany jest na podstawie oświadczenia składanego do wniosku osoby ubiegającej się o świadczenie z Funduszu; 8) dochód opodatkowany podatkiem rolnym (dochód z 1 ha przeliczeniowego) oraz dopłaty z funduszy europejskich. 14. Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości przychodu uprawniającego do dopłaty z Funduszu, przedłożyła sfałszowany dokument lub wykorzystała przyznaną pomoc na cele niezgodne z jej przeznaczeniem, traci prawo do korzystania z Funduszu w danym roku, a przyznane świadczenia podlegają zwrotowi w całości. 15. Wnioski zaopiniowane przez Komisję Socjalną, w ciągu 7 dni wraz z protokołem przedkładane są Rektorowi do zatwierdzenia. 16. Rektor, biorąc pod uwagę opinię Komisji Socjalnej, w terminie 7 dni podejmuje decyzję o przyznaniu, bądź nie przyznaniu świadczenia. Decyzja ta jest ostateczna Bezzwrotna pomoc finansowa z Funduszu może być przyznana w formie: 1) zapomóg pieniężnych dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej, jeżeli przychód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % minimalnego wynagrodzenia, udzielanych jeden raz w roku kalendarzowym, do wysokości określonej w Załączniku Nr 4 do Regulaminu, 2) zapomóg pieniężnych dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi w szczególności: a) pożar, powódź, wypadek, kradzież, klęska żywiołowa odpowiednie dokumenty w szczególności zaświadczenie od właściwego organu, kopia protokołu, itp.; b) długotrwała ciężka choroba zaświadczenie lekarskie o długotrwałej (przewlekłej) chorobie, c) śmierć członka rodziny uprawnionego odpis skróconego aktu zgonu do wglądu wraz z kserokopią; udzielanych w zależności od zaistniałego zdarzenia, do wysokości określonej w Załączniku Nr 4 do Regulaminu.

6 6 2. W ciągu roku osoby uprawnione mogą korzystać z dopłaty do jednej z form wypoczynku: 1) wczasów pracowniczych lub profilaktyczno-leczniczych; 2) wczasów turystycznych lub wycieczek trwających dłużej niż 3 dni; 3) wypoczynku dzieci i młodzieży. 3. W przypadku: 1) małżeństw zatrudnionych na Uczelni; 2) małżeństw byłych pracowników; 3) małżeństw, gdy jeden z współmałżonków jest zatrudniony w Uczelni, a drugi jest byłym pracownikiem, do złożenia wniosku i otrzymania świadczenia na wszystkich członków rodziny jest uprawniony tylko jeden z małżonków, drugi składa wniosek wyłącznie na siebie. 4. Dzieci małżeństw, o których mowa w ust. 3 mogą otrzymać tylko po jednej paczce świątecznej na dziecko. 5. Dzieciom alergicznym, zamiast paczki świątecznej, mogą zostać zakupione produkty żywnościowe bezmleczne, bezglutenowe (w zależności od rodzaju alergii) lub zabawki, do kwoty odpowiadającej wartości paczki świątecznej w danym roku. W takim przypadku, rodzice zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka do 10 grudnia każdego roku. 6. Dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży dotyczą dzieci i młodzieży uczącej się w wieku od 7 do 25 lat. Dopłaty do wypoczynku z rodzicami we własnym zakresie dotyczą dzieci od 3 lat i młodzieży uczącej się do 25 lat (wiek dziecka liczony jest od 1 stycznia do 31 grudnia). 7. W przypadku korzystania z dopłat do świadczeń socjalnych przed ustaleniem zasad dofinansowania z Funduszu na bieżący rok dofinansowanie następuje na podstawie ubiegłorocznej tabeli dopłat do świadczeń socjalnych Osoby uprawnione, które zrezygnują z przydzielonych na ich wniosek skierowań wczasowych lub kolonijnych w okresie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem turnusu, a skierowania te nie zostaną wykorzystane przez inne osoby, zostaną obciążone kwotą zakupu skierowania w pełnej wysokości. 2. Osoby uprawnione, które zrezygnują z zakupionego na jej wniosek miejsca na wycieczkę, imprezę sportowo-rekreacyjną lub zakupu abonamentów i biletów do filharmonii, na pływalnię, do kina, teatru zostaną obciążone wydatkowaną kwotą w pełnej wysokości poniesionych kosztów. 3. Osoby, którym zostało przyznane skierowanie na wypoczynek organizowany przez Uczelnię, a znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, mogą wnieść odpłatność w dwóch miesięcznych ratach. I rata w wysokości co najmniej 50% należności płatna przed wyjazdem na wypoczynek, II rata płatna w następnym miesiącu. 4. Osoby uprawnione, korzystające z rocznych abonamentów na pływalnię, mogą wnieść odpłatność w dwóch miesięcznych ratach. I rata - 50% płatna przy odbiorze abonamentu, II rata - 50% płatna do dnia 20 grudnia danego roku kalendarzowego. V. ZASADY GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Podstawę prawną gospodarowania Funduszem stanowią przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, niniejszy Regulamin oraz roczny plan rzeczowo-finansowy, stanowiący Załącznik Nr 5 do Regulaminu, określający podział środków na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej organizowanej przez Uczelnię na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, opracowany na podstawie danych przedłożonych przez Sekcję Materiałowo- Majątkową.

7 7 2. Środkami Funduszu administruje Pracodawca. 3. Dział Spraw Personalnych przygotowuje projekt planu rzeczowo-finansowego oraz projekt Regulaminu. 4. Roczny plan rzeczowo-finansowy Funduszu i jego Regulamin zatwierdza Rektor po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi nie później niż do 30 czerwca danego roku kalendarzowego. 5. Cele socjalne i formy działalności socjalnej nie ujęte w planie rzeczowo-finansowym mogą być finansowane z Funduszu dopiero po wprowadzeniu do planu rzeczowo-finansowego i Regulaminu. 6. Zmiany w rocznym planie rzeczowo-finansowym oraz w Regulaminie mogą być dokonane tylko w takim samym trybie, w jakim nastąpiło ich zatwierdzenie i nie później niż do 20 grudnia roku kalendarzowego, poprzedzającego wejście w życie Regulaminu. 7. Wstępne propozycje podziału ulgowych usług i świadczeń socjalnych osobom uprawnionym, a także projekty dokumentów i decyzji w sprawie załatwiania wniosków pracowniczych przygotowuje Dział Spraw Personalnych. 8. W celu usprawnienia ustawowej formuły współstanowienia w zakresie Funduszu, Rektor i zakładowe organizacje związkowe powołują wspólną reprezentację - Komisję Socjalną. 9. Weryfikacji złożonych wniosków dokonuje Dział Spraw Personalnych. Świadczenia przyznaje Rektor na podstawie opinii Komisji Socjalnej, w oparciu o zweryfikowany wniosek. 10. Do zadań Komisji Socjalnej należy w szczególności: 1) opiniowanie złożonych wniosków o przyznanie świadczeń z Funduszu; 2) współdziałanie przy opracowywaniu planu rzeczowo-finansowego i Regulaminu; 3) współdziałanie przy ustalaniu kwot dopłat do ulgowych usług i świadczeń socjalnych; 4) bieżąca analiza poniesionych wydatków. 11. Wypłaty świadczeń z Funduszu dokonuje Sekcja Rozliczeń Finansowych na podstawie list wypłat sporządzonych przez Dział Spraw Personalnych. 12. Dział Spraw Personalnych prowadzi karty świadczeń socjalnych pracowników, byłych pracowników oraz innych osób uprawnionych do świadczeń socjalnych, w których ewidencjonuje wysokość i rodzaje przyznanych ulgowych usług i świadczeń socjalnych dofinansowywanych z Funduszu. Rozdział II. DZIAŁALNOŚĆ MIESZKANIOWA I. UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z POMOCY NA CELE MIESZKANIOWE Z pomocy na cele mieszkaniowe mogą korzystać: 1) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę i mianowania; 2) pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i dla poratowania zdrowia; 3) byli pracownicy Uczelni. 2. Współmałżonkowie zatrudnieni w Uczelni lub współmałżonkowie byli pracownicy Uczelni mogą korzystać z pożyczek mieszkaniowych obydwoje, niezależnie od uprawnień przysługującym im jako członkom rodziny. II. PRZEZNACZENIE FUNDUSZU NA CELE MIESZKANIOWE Pomoc przyznawana na cele mieszkaniowe ma charakter pomocy socjalnej, przeznaczonej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób uprawnionych.

8 Środki Funduszu na cele mieszkaniowe mogą być przeznaczone na: 1) udzielanie osobom uprawnionym zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe; 2) umorzenie udzielonych pożyczek osobom uprawnionym. 2. Pożyczki zwrotne, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, mogą być przyznane w wysokości określonej w Załączniku Nr 4 do Regulaminu i na następujące cele: 1) uzupełnienie wkładu na mieszkanie; 2) uiszczenie opłat i kaucji wymaganych przy zamianie mieszkań; 3) kupno mieszkania lub domu; 4) uzupełnienie wkładu na budowę lub rozbudowę domu; 5) adaptacje pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkaniowe; 6) wykup mieszkania na własność; 7) remonty i modernizacje mieszkań oraz domów; 8) przystosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych Pomoc finansowa na cele mieszkaniowe nie dotyczy: 1) domów letniskowych w kraju i za granicą; 2) domów i mieszkań za granicą; 3) zakupu nieruchomości gruntowej w kraju i za granicą Pomoc na cele mieszkaniowe zależy od wysokości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz kwoty przeznaczonej w rocznym planie rzeczowo-finansowym Pierwszeństwo w otrzymaniu pożyczki na cele mieszkaniowe mają: 1) osoby, które mieszkają w Hotelu Asystenta przy pożyczkach na budowę domu, kupno mieszkania lub kupno domu; 2) rodziny wielodzietne; 3) osoby samotnie wychowujące dzieci. 2. Przez rodziny wielodzietne rozumie się rodziny posiadające na własnym utrzymaniu troje i więcej dzieci. 3. Przez osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą w stosunku, do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. III. WARUNKI SPŁATY I UMORZENIA POŻYCZEK 1. Ustala się następujące okresy spłaty pożyczek: 17

9 9 1) przy remontach i modernizacji mieszkań, domów nieprzekraczalny termin spłaty pożyczki wynosi 3 lata. Następna pożyczka może być udzielona na ten sam cel po upływie 12 miesięcy od spłaty poprzedniej. 2) przy pożyczkach na kupno mieszkania, domu lub budowę domu osoba uprawniona może otrzymać pożyczkę tylko jeden raz w okresie zatrudnienia w Politechnice Białostockiej, niezależnie od ilości zawieranych z Uczelnią umów o pracę. Spłata pożyczki może nastąpić w okresie od trzech do pięciu lat W uzasadnionych przypadkach spłata pożyczki może być zawieszona lub okres jej spłaty przedłużony do 6 miesięcy. Decyzje w tej sprawie podejmuje Rektor po uzyskaniu zgody poręczycieli i opinii Komisji Socjalnej. 2. Rektor, w uzasadnionych przypadkach losowych na wniosek pożyczkobiorcy może umorzyć pożyczkę po spłaceniu co najmniej 50 %, w części lub w całości i po uzyskaniu opinii Komisji Socjalnej. 3. Pożyczka niespłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę jest umarzana w całości na wniosek członka jego rodziny lub Działu Spraw Personalnych Pożyczki z Funduszu na cele mieszkaniowe podlegają oprocentowaniu w wysokości 2% w stosunku rocznym, według stałej stopy procentowej i wymagają zabezpieczenia przez poręczenie dwóch pracowników Politechniki Białostockiej. W sytuacji, gdy pożyczkobiorca nie spłaca rat pożyczki zgodnie z umową przez okres co najmniej trzech miesięcy, Pożyczkodawca może żądać od poręczycieli spełnienia zobowiązań. 2. Odsetki nalicza się od daty rozpoczęcia spłaty, która powinna nastąpić nie później niż po upływie 3 miesięcy od daty udzielenia pożyczki. Rozpoczęcie spłaty pożyczki określa Pożyczkobiorca we wniosku, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Regulaminu. Ustala się następujący wzór na obliczanie odsetek od pożyczki mieszkaniowej: ODSETKI = P x s/100 x m+1/24 P kwota pożyczki s stopa procentowa (w stosunku rocznym) m liczba rat 100, 1, 24 liczby stałe Z chwilą rozwiązania stosunku pracy niespłacona pożyczka na cele mieszkaniowe podlega natychmiastowej spłacie w całości. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek pożyczkobiorcy, Rektor po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Socjalną może wyrazić zgodę na spłatę pożyczki w dwóch ratach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pracowników przechodzących na emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne. IV. ADMINISTROWANIE FUNDUSZEM NA CELE MIESZKANIOWE Dysponentem Funduszu na cele mieszkaniowe jest Rektor. 2. Wnioski osób uprawnionych ubiegających się o pomoc na cele mieszkaniowe weryfikuje Dział Spraw Personalnych i opiniuje Komisja Socjalna. Pomoc przyznaje Rektor.

10 10 3. Rejestr udzielonych pożyczek prowadzi Dział Spraw Personalnych Podstawą administrowania środkami na cele mieszkaniowe jest roczny plan rzeczowo-finansowy, którego wzór stanowi Załącznik Nr Projekt planu rzeczowo-finansowego przygotowuje Dział Spraw Personalnych. 3. Roczny plan rzeczowo-finansowy zatwierdza Rektor PB w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. nie później niż do 30 czerwca danego roku kalendarzowego. V. TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW Osoby uprawnione ubiegające się o pomoc na cele mieszkaniowe powinny złożyć umotywowany wniosek do 10 dnia każdego miesiąca, wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu. 2. Przedłożenie dodatkowych dokumentów wymagane jest w przypadku ubiegania się o następujące rodzaje pomocy: 1) przy pożyczkach na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego - umowa zawarta z podmiotem budującym mieszkania i domy, w której podana jest wysokość wymaganego wkładu oraz terminy i wysokości wpłaty poszczególnych rat; 2) przy pożyczkach na opłatę kaucji przy zamianie mieszkania - zaświadczenie o wysokości ustalonej kaucji i terminie wpłaty kaucji; 3) przy pożyczkach na kupno mieszkania lub domu - akt notarialny kupna lub inny dokument potwierdzający nabycie mieszkania lub domu co najmniej ½ własności wnioskodawcy; 4) przy pożyczkach na budowę lub rozbudowę domu - prawomocne pozwolenie na budowę domu lub rozbudowę, kosztorys budowy lub rozbudowy domu oraz oświadczenie, że uprawniony będzie współwłaścicielem co najmniej ½ domu; 5) przy pożyczkach dotyczących adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkaniowe - prawomocne pozwolenie Urzędu Miasta, Gminy lub Spółdzielni Mieszkaniowej na wykonanie adaptacji i kosztorys adaptacji pomieszczenia; 6) przy pożyczkach na wykup mieszkania na własność - zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej lub innej instytucji o wykupieniu mieszkania na własność i wysokości wpłaty; 7) przy pożyczkach na przystosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych - pozwolenie na przeprowadzenie adaptacji i kosztorys adaptacji. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione do Działu Spraw Personalnych, jako załącznik do wniosku o pożyczkę mieszkaniową. W przypadku pożyczek na cele mieszkaniowe wymienione w 13 ust. 2 pkt. 1, 2, 3, 6 data wystawienia wymaganych dokumentów nie powinna przekraczać dwóch lat. 3. Wnioski po zaopiniowaniu przez Komisję Socjalną są przedkładane do zatwierdzenia Rektorowi. 4. Zatwierdzone przez Rektora wnioski stanowią podstawę do sporządzenia umowy, którą podpisuje pożyczkobiorca i jego poręczyciele oraz Rektor. Wiarygodność podpisów pożyczkobiorcy i poręczycieli potwierdza Dział Spraw Personalnych. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 3 do Regulaminu. 5. Podpisana umowa jest przekazywana do Sekcji Materiałowo-Majątkowej. Rozdział III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W przypadkach szczególnie uzasadnionych Rektor, w porozumieniu ze związkami zawodowymi, może odstąpić od zasad określonych w Regulaminie. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia przez Rektora w formie zarządzenia.

11 11 3. Postanowienia Regulaminu są podane do ogólnej wiadomości wszystkim jednostkom Uczelni i na stronie internetowej Politechniki Białostockiej. 4. Na każde żądanie osób uprawnionych Dział Spraw Personalnych powinien udostępnić zainteresowanemu Regulamin do wglądu. 25 Częścią Regulaminu jako uzupełnienie jego postanowień są załączniki: 1. Załącznik Nr 1 Wniosek o przyznanie ulgowych usług i świadczeń socjalnych ; 2. Załącznik Nr 2 Wniosek o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe ; 3. Załącznik Nr 3 Umowa pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe ; 4. Załącznik Nr 4 Maksymalne kwoty dopłat do ulgowych usług i świadczeń socjalnych udzielanych z ZFŚS ; 5. Załącznik Nr 5 Plan rzeczowo-finansowy ZFŚS ; 6. Załącznik Nr 6 Tabela dopłat do wczasów, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dopłat do działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej i turystycznej ; 7. Załącznik Nr 7 Wniosek o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej.

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie OPRACOWANY W UZGODNIENIU Z ZAKŁADOWYMI ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI NA PODSTAWIE: Ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie opracowano na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1. Fundusz Świadczeń Socjalnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (zwanym dalej Fundusz)

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik do zarządzenia Rektora Nr 145 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich 1. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dz.U.2010.87.560 2010-10-01 zm. Dz.U.2010.241.1619 1 2011-10-01 zm. Dz.U.2011.225.1352 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 16 lipca 2015 roku. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Załącznik do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 15 września 2014 r. R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku DO-0130/65/2011 Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Załącznik do Uchwały Nr 111/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 23 października 2014 roku REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo