System Oceniania Jednostek Modułowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Oceniania Jednostek Modułowych"

Transkrypt

1 System Oceniania Jednostek Modułowych TECHNIK INFORMATYK Zawód: technik informatyk symbol cyfrowy: obejmuje jednostki w modułach: 1. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego Naprawa komputera osobistego Opracowanie dokumentacji technicznej 2. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej Konfigurowanie urządzeń sieciowych Zabezpieczanie sieci komputerowej 3. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Tworzenie stron internetowych Tworzenie aplikacji internetowych Projektowanie graficzne stron internetowych Tworzenie baz danych i ich administrowanie Administracja stron internetowych i baz danych Ocenianie ucznia powinno sie wiązać z szukaniem odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu w obrębie danego konkretnego zagadnienia programowego uczeń: Rozumie pojęcia z nim związane, potrafi podąć dla nich przykłady i kontrprzykłady, zna definicje, potrafi uczestniczyć w klasyfikowaniu i definiowaniu pojęć. Umie posługiwać sie językiem technologii informacyjnej / informatyki, umie stosować swoje wiadomości i umiejętności informatyczne w rozwiązywaniu problemów z innych dziedzin. Zna podstawowe sposoby (algorytmy) postępowania przy rozwiązywaniu standardowych problemów. Opanował materiał nauczania z danego semestru czy roku, Umie rozwiązywać problemy o wyższym stopniu trudności. Aktywnie uczestniczy w lekcjach. Uczestniczy w pracy pozalekcyjnej, konkursach, olimpiadzie.

2 Elementy szczegółowego celu kształcenia Powiedzenie, co rozumie sie przez cel nie zmniejsza znaczenia celu ani jego wartości fakt napisania go oznacza jedynie, że to, co dotychczas było tajemnica, staje sie otwarte i może być doskonałe. R. F. Mager Cele kształcenia to opis zmiany jaka chcemy uzyskać u uczniów Zamierzone właściwości uczniów w zakresie opanowanych wiadomości i umiejętności, uformowanych działań i postaw. Operacjonalizacja celów polega na wyrażaniu ich w postaci obserwowalnych, a wiec mierzalnych zachowań ucznia. Należy pamiętać o określeniu istotnych warunków (danych, urządzeń i ograniczeń), w których czynność ma być wykonywana. Należy równocześnie ustalić kryteria (jakości i sprawności), których spełnienie pozwoli uznać czynność za opanowana i ułatwi ocenę pracy ucznia. Cele stanowią hierarchie, w której najniższym szczeblem osiągnięć ucznia jest poznanie i pamiętanie, zaś najwyższym - rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych z danej dziedziny. Przykładem czasowników operacyjnych są według taksonomii ABC, na poziomie: wiadomości: zapamiętanie wiadomości, zrozumienie wiadomości, umiejętności: stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych, stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych. Najpierw należy określić poziom warunkujący co uczący sie powinien umieć robić, zanim rozpocznie program kształcenia. Cel operacyjny powinien być: odpowiedni do celów ogólnych jednoznaczny (bez słów wieloznacznych, nieprecyzyjnych), ale nie drobiazgowy wykonalny (oparty na poziomie warunkującym logiczny obserwowalny mierzalny

3 Wymagania, które stawiamy uczniom powinny być podzielone na: odpowiadające ocenie niezbędne dop stosunkowo łatwe do opanowania podstawowe dst najpewniejsze i najdonioślejsze naukowo całkowicie niezbędne w dalszej nauce bezpośrednio użyteczne w życiu i pracy rozszerzające db umiarkowanie trudne do opanowania w pewnym stopniu hipotetyczne przydatne, ale nie niezbędne w dalszej nauce pośrednio użyteczne w życiu i pracy dopełniające bdb trudne do opanowania twórcze naukowo wyspecjalizowane ponad potrzeby kierunku kształcenia dalekie od bezpośredniej użyteczności uzupełniające cel wychodzą poza zakres programu nauczania wykorzystuje swoje umiejętności w pracy na rzecz szkoły, środowiska Postanowienia ogólne SOJM 1. Poziom warunkujący określają umiejętności informatyczne absolwentów gimnazjum. 2. Wymagania do poszczególnych lekcji zawarte są w planie wynikowym. 3. Kategorie ocen wystawianych na jednostkach modułowych oraz przypisane im wagi prezentuje poniższa tabela: Kategoria Waga Sprawdzian, egzamin próbny praktyczny, test 5 mieszany, projekt, referat prezentacja ustna Kartkówka, zadanie praktyczne, karty pracy, test 3 pojedynczego wyboru Zadanie domowe, odpowiedź ustna, udział w 2 warsztatach lub dyskusji, przestrzeganie regulaminu pracowni oraz netykiety, zadanie wykonane pod kierunkiem nauczyciela, aktywność -dyskusja Aktywno, zeszyt, podręcznik 1 4. Ocenianiu podlega również systematyczność pracy ucznia.

4 5. Nauczyciel każdej jednostki modułowej na początku każdego semestru określa minimalna ilość prac do obowiązkowego zaliczenia. Uczeń jest zobowiązany zaliczyć podane minimum prac klasowych (sprawdzianów, kart pracy, referatów, projektów, itp.). 6. Uczę nie ma obowiązku zaliczania kartkówek w razie nieobecności na lekcji. 7. Jeżeli uczę opuścił prace klasowa z przyczyn losowych, to powinien napisać ja w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły (poza swoimi lekcjami, podczas konsultacji). W przypadku rezygnacji ucznia z zaliczenia pracy klasowej po upływie 2 tygodni do dziennika wpisywana jest ocena ndst. 8. W przypadku uzyskania oceny nast. uczeń powinien zaliczyć dział w ciągu 2 tygodni od daty podania oceny (po poprawie ocena ndst pozostaje w dzienniku) lub w uzgodnionym terminie z nauczycielem uczącym danej jednostki modułowej. 9. Prawo do poprawy oceny na w/w warunkach maja także ci uczniowie, których nie satysfakcjonuje otrzymana ocena. 10. Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczna. Jeżeli jest wykonana błędnie uczeń nie otrzymuje oceny i dokonuje jej poprawy na następną lekcje. 11.Uczen może być nieklasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia. 12.W przypadku otrzymania oceny ndst lub nieklasyfikowania obowiązują przepisy MSO. 13.Nauczyciel prowadzący może wyrazić zgodę uzyskania / poprawy ocen zaległych w ostatnich dwóch tygodniach nauki przed klasyfikacja tylko w uzasadnionym przypadku. 14. Zaliczanie I semestru w przypadku otrzymania oceny ndst lub nieklasyfikowania a) w ciągu 1. tygodnia drugiego semestru nauczyciel uzgadnia z uczniem materiał do zaliczenia I semestru, z podziałem na minimum 3 zadania. b) do każdego z zadań ustalany jest osobny termin konsultacji i zaliczenia. c) zaliczenia wpisujemy na semestr II, kategoria: zaliczenie I semestru, waga 5, komentarz: Zadanie nr, krótki opis zadania d) ostateczny termin zaliczenia I semestru 31 marca.

5 15.Kryteria procentowe dla sprawdzianów: pisemnych, praktycznych (wyliczone wartości zaokrąglamy w górę): w przypadku sprawdzianu z umiejętności podstawowych (niezbędnej teorii)poziom punktacji może być wyższy wymagania podstawowe dop 60% dst 70% db 90% bdb 100% cel nie przewiduje się ocena ocenianie próbnych egzaminów zawodowych, waga ocen: 5: ocena punktacja dop 66% -67% dst 68% -74% db 75% -89% bdb 90% -100% cel nie przewiduje się a) przykładowy komentarz do oceny z próbnych egzaminów zawodowych: " wg kryteriów oceniania na egzaminie zawodowym (uzyskanie 75%) zdał/nie zdał" 16.Ocena semestralna i końcowa z jednostki modułowej jest wystawiona na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych według następujących przedziałów(w przypadku wykonania minimalnej ilości prac określonej przez nauczyciela jednostki modułowej): średnia waona ważona Ocena (oznaczenie cyfrowe) Ocena (oznaczenie literowe) S>4,50 + realizacja wymagań ponadstandardowych 6 cel S4,50 5 bdb 3,50S4,49 4 db 2,50S3,49 3 dst 1,75S2,49 2 dop S1,74 1 ndst

6 17.Nauczyciel ma prawo obniżyć lub podwyższyć ocenę semestralna i końcowa z jednostki modułowej w stosunku do średniej ważonej ocen cząstkowych w zależności od zauważonych postępów lub regresu w nauce, systematyczności pracy i ilości wykonanych prac kontrolnych oraz udziałów w konkursach informatycznych, przy czym obniżenie oceny może nastąpić po konsultacji z Dyrektorem szkoły.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania. Zasady oceniania i promowania uczniów. Wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia

Wewnątrzszkolny system oceniania. Zasady oceniania i promowania uczniów. Wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia Wewnątrzszkolny system oceniania Zasady oceniania i promowania uczniów Wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30.11.2010 Nr 3/2010/2011 R o z d z i a ł 1. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Informatyki i Technologii Informacyjnej

Przedmiotowy system oceniania z Informatyki i Technologii Informacyjnej XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie Przedmiotowy system oceniania z Informatyki i Technologii Informacyjnej 1. Cel Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA zakres podstawowy

INFORMATYKA zakres podstawowy Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: INFORMATYKA zakres podstawowy 1. Przedmiot: Informatyka 2. Klasa/y: I zakres podstawowy 3. Rok Szkolny: 2014-2015

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotów zawodowych - - branża gastronomiczna

Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotów zawodowych - - branża gastronomiczna Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotów zawodowych - - branża gastronomiczna Przeworsk 2015 1 Przedmiotowy system oceniania został

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu Cele ogólne : Cele nauczania informatyki w gimnazjum Zrozumienie, czym zajmuje się informatyka i jaka jest jej rola we współczesnym

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do STATUTU

Załącznik nr 1 do STATUTU Strona 1 z 8 POLICEALNA SZKOŁA DETEKTYWÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY O'CHIKARA W GLIWICACH Załącznik nr 1 do STATUTU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Gliwice 2014 Strona

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego 1 Przedmiotowy system oceniania uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r. Dz.U. z 2009 r., nr 4, poz.17) PODTAWY PRZEDSIEBIORCZOŚCI 1. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11

Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11 Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11 Ocenianie za pomocą stopni szkolnych ma na celu: uświadomienie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE dla klasy 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE dla klasy 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE dla klasy 1 Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Niniejsze zasady opracował Bogusław Godziątkowski w oparciu o: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo