ProgramWorld Class Manufacturing (WCM) jako systemu ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych. Przykład praktycznego zastosowania.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ProgramWorld Class Manufacturing (WCM) jako systemu ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych. Przykład praktycznego zastosowania."

Transkrypt

1

2

3

4

5 Prof.dr hab.inż Mariusz Bednarek mgr inż. Marcin Gajewski Politechnika Warszawska ProgramWorld Class Manufacturing (WCM) jako systemu ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych. Przykład praktycznego zastosowania. Streszczenie W artykule omówiono wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem programu WCM jako systemem ciągłego doskonalenia oraz opisano przykład wprowadzenia programu WCM w firmie sektora motoryzacyjnego. Zostały scharakteryzowane główne przyczyny powodujące podjęcie decyzji o wprowadzeniu programu WCM, jego wdrożenia oraz kluczowe czynniki, gwarantujące skuteczną realizację projektu. W artykule przedstawiono strukturę programu WCM, opartą o filary takie jak bezpieczeństwo, działania ukierunkowane (Focused Improvment) i analiza strat w oparciu o rozwinięcie kosztów (Cost Deployment), organizacja miejsca pracy, utrzymanie autonomiczne, utrzymanie profesjonalne, kontrola jakości, logistyka i obsługa klienta, rozwój personelu. This paper presents the selected issues related to the functioning of the World Class Manufacturing (WCM) as the system of continuous improvement, and describes the example of the introduction of the WCM in a company from the automotive sector. The main reasons for the decision of introducing of WCM are described. The paper presents also the steps of implementation of the WCM program and the it s most important key factors and the structure supporting the WCM program based on the pillars such as security; focused improvement and cost deployment; workplace organization; autonomous maintenance; professional maintenance; quality control; logistics and customer service; personnel development. Wstęp 1 World Class Manufacturing (WCM) jest ustrukturyzowanym programem prowadzącym do maksymalnego zwiększenia efektywności zintegrowanego łańcucha produkcja-logistyka. 1 Wewnętrzne materiały szkoleniowe Fiat Auto Poland S.A.

6 Oparty jest o praktyki i metody Kaizen/Lean Management stosowane przez najlepsze przedsiębiorstwa światowe. Jego elementy składowe to: Kompleksowe Utrzymanie Parku Maszynowego- TPM (Total Productive Maintenance), Kompleksowe Zarządzanie Jakością TQM (Total Quality Management), Kompleksowa Kontrola Jakości TQC ( Total Quality Control), Kompleksowa Inżynieria Przemysłowa- TIE (Total Industry Engeenering), Dostawy na Czas- JIT (Just in Time), 5S czyli optymalna organizacja miejsca pracy, Identyfikacji strat poprzez Rozwinięcie Kosztów ( Cost Deployment) - analiza strat, QA MATRIX- identyfikacja miejsca powstania i wykrycia wady jakościowej, Praca zespołowa, Ukierunkowanie na rozwiązywanie problemów- systematyczne podejście do rozwiązywania problemów. Program WCM skupia się na systematycznym poszukiwaniu i eliminacji strat i marnotrawstwa. Tak zidentyfikowane straty są analizowane, w odpowiedni sposób oceniane i przypisywane do procesów, w których występują. Wynik takiej analizy determinuje gdzie ma nastąpić interwencja zespołów (miejsce wdrożenia pilotażowego). Program WCM wspierany jest przez system audytu i oceniany za pomocą odpowiednich kluczowych wskaźników (miar) efektywnościowych KPI. Podstawowymi celami programu WCM są: - zero marnotrawstwa, - zero usterek, - zero zapasów, - zero awarii. Aby osiągnąć cele stawiane programowi WCM koniecznym jest: eliminowanie marnotrawstwa i strat wszelkiego typu gdziekolwiek występują, angażowanie wszystkich pracowników, ze wszystkich szczebli organizacji

7 rozwiązywanie problemów przy pomocy metod i narzędzi ściśle określonych w programie WCM, propagowanie i standaryzowanie wypracowanych rozwiązań i wyników. Podstawą programu WCM są filary techniczne i zarządzania w oparciu, o które realizuje się program WCM w poszczególnych obszarach działalności firmy. Filary zostały zdefiniowany poprzez : FILARY ZARZĄDZANIA a) zaangażowanie kierownictwa b) przejrzystość zadań c) mapowanie procesów i operacji WCM d) alokację pracowników e) zaangażowanie organizacji f) kompetencje organizacji g) czas i budżet h) poziom uszczegółowienia i) poziom ekspansji j) motywacja operatorów FILARY TECHNICZNE a) bezpieczeństwo i higienę pracy b) identyfikacja strat na poziomie rachunkowości zarządczej- Cost Deployment c) działania ukierunkowane na eliminacji strat- Focused Improvment d) utrzymanie autonomiczne maszyn i urządzeń produkcyjnych /organizacja miejsca pracy e) utrzymanie profesjonalne maszyn i urządzeń f) kontrolę jakości g) logistykę i obsługę klienta h) wczesne zarządzanie urządzeniami i) rozwój personelu j) środowisko Każdy filar ma określony zestaw narzędzi, który pozwala na jego wdrożeni tworząc w ten sposób metodologię WCM. Każdy filar ma ściśle określoną kolejność wdrożenia składającą

8 się z 7 kroków. Tylko uzasadnione korzyści ekonomiczne pozwalają przejść z kroku pierwszego do następnego. Program WCM opiera się na zasadzie stopniowego wdrażania jego elementów zaczynając od projektu pilotażowego a skończywszy na wprowadzeniu programu WCM w całym zakładzie. Droga ciągłego doskonalenia charakteryzuje się rosnącym poziomem złożoności problemów i obszarów. Stopniowe gromadzenie doświadczeń, wiedzy i umiejętności pozwala z czasem na rozszerzenie programu WCM na wszystkie procesy a nawet i na dostawców zewnętrznych. Analizując tzw. Parasol Kaizen 2 oraz modele Lean Managament 3 można zauważyć podobieństwa między filozofią Kaizen/Lean Management a programem WCM. Na rynku polskim WCM jest silnie propagowany przez Fiat Auto Poland S.A. i rozszerzany stopniowo na jego polskich dostawców. Zauważa się również zainteresowanie programem WCM w branży materiałów budowlanych (Regips), opakowań, chemicznej i farmaceutycznej. Program WCM jako systemu ciągłego doskonalenia procesów wytwórczych- studium przypadku Charakterystyka firmy Firma działa w branży przemysłu samochodowego od ponad 11 lat. Zatrudnia ponad 2000 osób. Wchodzi w skład zagranicznej grupy kapitałowej. W skład spółki wchodzi 6 wydziałów produkcyjnych zlokalizowanych w różnych częściach Polski w zależności od usytuowania klienta finalnego-odbiorcy. Firma produkuje elementy karoseryjne z blachy w procesach tłoczenia, zgrzewania, spawania do wielu światowych odbiorców takich jak AUDI, OPEL, VW, PSA, FIAT, Renault, Chrysler. Firma posiada certyfikaty jakości ISO z serii 9000, TS16949, Program WCM wprowadza od połowy 2009 roku. Na decyzję o uruchomieniu w opisywanej firmie programu ciągłego doskonalenia złożyło się szereg czynników a przede wszystkim: wymagania klientów finalnych, rosnące koszty wytwarzania, rosnące koszty braków, rosnące problemy z utrzymaniem parku maszynowego- wielość awarii i przestojów, 2 Masaaki Imai Kaizen Mt Biznes, Warszawa Bednarek M., Doskonalenie systemów zarządzania. Nowa droga do przedsiębiorstwa Lean.Difin 2007

9 skomplikowane przepływy i wysokie koszty logistyki wewnętrznej, wielość nowych uruchomień produkcji, niska świadomość załogi w zakresie strat i bezpieczeństwa pracy, Wdrażanie WCM rozpoczęto w wyniku wymagań narzuconych przedsiębiorstwu przez jego największego klienta finalnego. Dla dużej firmy zatrudniającej ponad 2000 pracowników, która musi podjąć szybkie kroki w zakresie ciągłego doskonalenia program WCM jest znakomitym rozwiązaniem ze względu na swój sformalizowany i ustrukturyzowany charakter oraz fakt, iż jego częścią składową jest metodologia rozwiązywania problemów. Uruchomienie i wprowadzenie programu WCM odbyło się w następujących krokach i etapach: 1. Konsultacje wstępne z klientem. 2. Powołanie koordynatora ds. programu WCM. 3. Wybranie z załogi osób- pionierów mających wolę i chęć zaangażowania się w pracę poszczególnych filarów programu WCM. 4. Powołanie liderów filarów technicznych i zespołów realizujących w ich ramach działania (poszczególne kroki). 5. Powołanie zarządu programu WCM wspierającego inicjatywy ciągłego doskonalenia. 6. Stworzenie i uruchomienie systemu sugestii. 7. Stworzenie programu i przeprowadzenie szkoleń w zakresie metod, narzędzi i technik rozwiązywania problemów dla kierowników i techników. 8. Uruchomienie narzędzi wspierających identyfikacje strat takich jak: a. analiza strat poprzez Cost Deployment, b. QA MATRIX, c. system sugestii. 9. Powołanie zespołu Kaizen wspierającego działania w zakresie 5S (wykaz pięciu kroków do utrzymania ładu i porządku takich jak selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina) 4, realizacji projektów, komunikacji na najniższym szczeblu produkcji w tym utrzymanie systemu sugestii. 4 Masaaki Imai Gemba Kaizen Mt Biznes, Warszawa 2006

10 10. Określenie kluczowych wskaźników efektywności- KPI (Key Performance Indicator) dla poszczególnych filarów będących miernikami prowadzonych w nich działań oraz zaawansowania programu WCM w przedsiębiorstwie. 11. Uruchamianie projektów dotyczących eliminacji strat i marnotrawstwa zidentyfikowanych przy pomoc narzędzi wskazanych powyżej w punkcie Standaryzacja wypracowanych usprawnień, rozwiązań w projektach dotyczących eliminacji strat i marnotrawstwa. 13.ustalenie następującej metodologii rozwiązywania problemów oraz prowadzenia projektów dotyczących eliminacji strat zidentyfikowanych poprzez Cost Deployment lub QA MATRIX 5 : o Kaizen szybki- rozwiązywanie problemów w 4 krokach: proste problemy powtarzające się, proste problemy sporadyczne, przyczyny pojedyncze, o standard Kaizen- rozwiązywanie problemów w 7 krokach: problemy złożone powtarzające się z wieloma niezależnymi przyczynami, o 6 Sigma (DMAIC)- rozwiązywanie problemów o nie znanej przyczynie i nie znanym rozwiązaniu z wieloma przyczynami wchodzącymi z sobą w interakcje. W ciągu 4 miesięcy od podjęcia decyzji o wdrożeniu programu zgodnie z metodologią programu WCM powołano 11 filarów technicznych oraz zarząd WCM, który zastąpił tzw. filary zarządzania. Niesprzyjająca kultura Organizacji (brak zaangażowania pracowników) oraz wynikające stąd decyzje zarządu nie pozwoliła na początkowym etapie rozwoju projektu na uruchomienie filarów Zarządzania, zgodnie z definicją programu WCM. Powołanie zarządu programu WCM, zespołu Kaizen oraz uruchomienie systemu sugestii spełniły wymagania WCM tylko częściowo. W przedsiębiorstwie zbudowano następującą strukturę programu WCM opartą o 11 filarów technicznych: 5 Gajewski M., Zarządzanie wiedzą w systemach ciągłego doskonalenia procesów Produkcyjnych praca doktorska 2010 materiał nie publikowany.

11 Rysunek 1. Struktura WCM Źródło : Gajewski M., opracowanie własne na podstawie wewnętrznych materiałów szkoleniowych Fiat Auto Poland S.A Na rysunku numer 1 kolorem niebieskim zaznaczono zależności filaru działania ukierunkowane a zespołem Kaizen i pozostałymi filarami. Dla każdego filaru technicznego powołano zespół składający się z : lidera- przeważnie kierownik danego obszaru członkowie zespołu- reprezentanci z każdej jednostki/wydziału produkcyjnego, obszaru magazynowego oraz specjaliści z działów centralnych Dla filarów organizacja miejsca pracy, utrzymanie autonomiczne, utrzymanie profesjonalne powołano zespoły w ramach każdej jednostki/wydziału produkcyjnego. Każdy z filarów posiadał swój określony harmonogram spotkań, zdefiniowane cele i wskaźniki efektywności KPI.

12 Każdy filar miał ściśle określone ścieżkę rozwoju za pomocą siedmiu kroków wdrożenia 6. Postępy wdrożenia każdego z filarów prezentowane są na co tygodniowych spotkaniach liderów wszystkich filarów z koordynatorem programu WCM oraz jego zarządem. 6 Wewnętrzne materiały szkoleniowe Fiat Auto Poland S.A.

13 Bibliografia: 1. Bednarek M., Doskonalenie systemów zarządzania. Nowa droga do przedsiębiorstwa Lean. Difin Gajewski M., Zarządzanie wiedzą w systemach ciągłego doskonalenia procesów Produkcyjnych praca doktorska 2010 materiał nie publikowany. 3. Masaaki Imai Gemba Kaizen MT Biznes, Warszawa Masaaki Imai Kaizen MT Biznes, Warszawa Wewnętrzne materiały szkoleniowe Fiat Auto Poland SA

TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce 2015/2016

TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce 2015/2016 www.luqam.com/tpm CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Absolwent kierunku będzie potrafił stworzyć wizję systemu zarządzania utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

Procesowa mapa drogowa doskonalenia organizacji z wykorzystaniem modelu CMMI-DEV

Procesowa mapa drogowa doskonalenia organizacji z wykorzystaniem modelu CMMI-DEV Procesowa mapa drogowa doskonalenia organizacji z wykorzystaniem modelu CMMI-DEV Arkadiusz Jurczuk Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki e-mail: ajurczuk@pb.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Robot dobry na wszystko

Robot dobry na wszystko kwartalnik nr 1[2]/2012 cena 35 PLN w tym 5% VAT logistyka PRODUKCJI inżynieria utrzymania ruchu Partner merytoryczny czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu Robot dobry na

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyczne

Zarządzanie logistyczne Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom XII Zeszyt 9 Zarządzanie logistyczne redakcja Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2011 Skład i łamanie Agnieszka Zytka Projekt okładki Marcin Szadkowski Copyright by

Bardziej szczegółowo

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ

WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ 1. Logistyczne systemy sterowania produkcją W produkcyjnych systemach logistycznych dąży się do integracji wszelkich działań przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ...

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... Spis treści PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... 4 1.1. Rozwój zarządzania jakością w ujęciu historycznym... 4 1.2. Istota zarządzania jakością... 9 1.3. Twórcy zarządzania jakością...

Bardziej szczegółowo

O rozwiązaniu PSI Just in Sequence czytaj na stronie 52. kwartalnik nr 4[9]/2013 cena 35 PLN w tym 5% VAT

O rozwiązaniu PSI Just in Sequence czytaj na stronie 52. kwartalnik nr 4[9]/2013 cena 35 PLN w tym 5% VAT kwartalnik nr 4[9]/2013 cena 35 PLN w tym 5% VAT LOGISTYKA PRODUKCJI INŻYNIERIA UTRZYMANIA RUCHU Partner merytoryczny czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu ISSN 2083-9901

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT)

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) 1.POJĘCIE ZARZĄDZANIA PRZEZ JAKOŚĆ. Globalizacja rynków, wzrost oczekiwań klientów, rozszerzająca się konkurencja na wszystkich płaszczyznach relacji

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE Redaktor naukowy Elżbieta Kociołek-Balawejder Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp... 7 Michał Grzebyk, Waldemar Podgórski,

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT JAKO KONCEPCJA WSPOMAGAJĄCA ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

LEAN MANAGEMENT JAKO KONCEPCJA WSPOMAGAJĄCA ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 30 Jan M. Janiszewski Kamil Siemieniuk Stowarzyszenie Wrota Przedsiębiorczości LEAN MANAGEMENT JAKO KONCEPCJA WSPOMAGAJĄCA ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2015

Katalog szkoleń 2015 Katalog szkoleń 2015 Wstęp Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu katalog szkoleń na 2015 rok, który powstał poprzez wnikliwą diagnozę i analizę potrzeb szkoleniowych pod względem zarówno merytorycznym

Bardziej szczegółowo

Primum non prodigere. Uzupełnienie cz.2

Primum non prodigere. Uzupełnienie cz.2 Primum non prodigere Uzupełnienie cz.2 Wojtek Luciejewski Marzec, 2010 Total Preventive Maintenance... 2 Niektóre stosowane narzędzia... 6 Elementy TPM... 9 SMED - Błyskawiczne Przezbrojenia... 10 Elementy

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA?

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA? 5 Dekalog skutecznego wdrożenia 6-7 Bez reform polska gospodarka przestanie się rozwijać NEWS 10 Czy w Polsce można odchudzić administrację i zmniejszyć liczbę urzędników? LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol)

Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol) Portfel metod i narzędzi 89 Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol) Autorka przedstawia korzyści płynące z wdrożenia i certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ),

Bardziej szczegółowo

Aby poprawić szybkość i jakość

Aby poprawić szybkość i jakość Raport MSI Krok do doskonałości Lean manufacturing, kanban, plant intelligence, six sigma... Jak te najnowsze techniki mogą być wykorzystane w sektorze produkcyjnym? Elżbieta Jaworska, MSI Polska Aby poprawić

Bardziej szczegółowo

WISSENSCHAFTLICHE HEFTE DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT IN LODZ. Copyright by Politechnika Łódzka 2013. Adresse de Redaction Schriftleitungsadresse:

WISSENSCHAFTLICHE HEFTE DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT IN LODZ. Copyright by Politechnika Łódzka 2013. Adresse de Redaction Schriftleitungsadresse: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC BULLETIN OF THE LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BULLETIN SCIENTIFIQUE DE L UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE DE LODZ НАУЧНЫЕ ЗАПИСКИ ЛОДЗИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA.

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. DANIEL GĄSKA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. Wstęp Zakłady produkcyjne coraz częściej poszukują

Bardziej szczegółowo

Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw Logistics processes in supply chain management

Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw Logistics processes in supply chain management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 103 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 prof. Tadeusz Waściński Wydział Logistyki WAT Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY LOGISTYCZNE W ZARZĄDZANIU REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO

ASPEKTY LOGISTYCZNE W ZARZĄDZANIU REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2012 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 60 Nr kol. 1871 Grażyna RADZIEJOWSKA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W DOSKONALENIU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

AUDYT WEWNĘTRZNY W DOSKONALENIU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie 2013 6 AUDYT WEWNĘTRZNY W DOSKONALENIU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 6.1 METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Wraz

Bardziej szczegółowo

URSZULA KOBYLIŃSKA ORIENTACJA NA JAKOŚĆ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

URSZULA KOBYLIŃSKA ORIENTACJA NA JAKOŚĆ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ URSZULA KOBYLIŃSKA ORIENTACJA NA JAKOŚĆ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STRESZCZENIE W ciągu ostatniej dekady, w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej dokonano znaczących reform usług dostarczanych przez

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo