Miejski System Informacji o Terenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejski System Informacji o Terenie"

Transkrypt

1

2 Miejski System Informacji o Terenie MSIoT Miejski System Informacji o Terenie nowe narzędzie informatyczne dla inwestorów, przedsiębiorców i mieszkańców Zachęcamy do korzystania z nowej możliwości internetowego pozyskiwania informacji o mieście. Realizacja Projektu Innowacyjne Jaworzno umożliwiła wdrożenie Miejskiego Systemu Informacji o Terenie, którego głównym zadaniem jest udostępnianie baz danych przestrzennych oraz publicznych rejestrów i ewidencji ze szczególnym uwzględnieniem ich powiązania z przestrzenią. System zwiększa zakres oraz dostępność usług i informacji świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miejski w Jaworznie mieszkańcom, instytucjom i przedsiębiorstwom funkcjonującym na terenie Jaworzna. System w formie ogólnodostępnej składa się z następujących elementów: System w formie ogólnodostępnej składa się m. in. z następujących elementów: Portalu Interaktywnego Planu Miasta Miejskiego Portalu Inwestora Aplikacji podglądu metadanych (katalogu metadanych) Aplikacji zdalnego zgłaszania robót geodezyjnych Aplikacji danych 3D

3 Miejski System Informacji o Terenie Miejski System Informacji o Terenie jest na bieżąco rozbudowywany i doskonalony, by w bliskiej przyszłości stać się elementem regionalnej i krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych. Zapewni nie tylko sprawną obsługę baz danych i informacji o przestrzeni, ale stworzy także techniki i procedury wymiany danych z innymi jednostkami administracji. Dostęp do MSIoT następuje poprzez miejską stronę internetową: msiot.um.jaworzno.pl lub miejską stronę internetową: w rozwinięciu bocznym menu na skróty należy wybrać opcję Internetowa Mapa Jaworzna. MSIoT

4 Naprzeciw zmianom badanie trendów gospodarczych miasta Jaworzna Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie zrealizował projekt badawczy pod nazwą Naprzeciw zmianom badanie trendów gospodarczych miasta Jaworzna. Odpowiedzi na pytanie jak przedstawia się sytuacja społeczno ekonomiczna i gospodarcza miasta szukano w ramach projektu badawczego poprzez: opracowanie analizy danych, przeprowadzenie analiz z miejscowymi ekspertami, przeprowadzenie badań wśród pracodawców oraz wśród uczniów i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych. Efektem realizacji projektu jest stworzenie obrazu jaworznickiego rynku pracy pod kątem trendów rozwojowych, zachodzących zmian, oczekiwań pracodawców oraz optymalizacji systemu edukacji na poziomie szkół ponadgimnazjalnych w odniesieniu do prognozowanych potrzeb lokalnego rynku pracy. Badania wykazały, że Jaworzno jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się miast w województwie śląskim. Na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się z miasta przemysłowego w usługowe. Działające dotychczas zakłady przemysłowe zostały zlikwidowane bądź zrestrukturyzowane i dostosowane do nowych warunków gospodarczych. Badania wykazały, że znaczny wpływ na rozwój miasta miała aktywność władz miasta w zabieganiu o pozyskanie inwestorów. Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych, modernizacja dróg w mieście, stabilne podatki, wprowadzenie ulg dla inwestorów prowadzą do wzrostu atrakcyjności miasta, co spowodowało, że w Jaworznie kapitał lokują firmy zewnętrzne z innych regionów kraju, a także przedsiębiorstwa zagraniczne. Dzięki nowym inwestycjom mieszkańcy miasta mają większe możliwości na znalezienie odpowiedniej pracy, a co za tym idzie poprawia się jakość warunków ich życia. Niewątpliwą korzyść miastu przynosi dogodne położenie pomiędzy aglomeracją śląską i Krakowem oraz wyjątkowo dobra, jak na polskie warunki sieć połączeń komunikacyjnych. wskaźniki płynności finansowej (I, II, III stopień) 103,1% 108,3% Śląsk 72,3% 80,7% Jaworzno 23,3% 26,9% I STOPIEŃ II STOPIEŃ III STOPIEŃ Żródło: dane Urzędu statystycznego w Katowicach Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie śląskim w 2009r

5 Naprzeciw zmianom badanie trendów gospodarczych miasta Jaworzna cd. Przeprowadzone badania wykazały, iż sytuacja ekonomiczna badanych firm jest stabilna mimo, iż większość respondentów deklarowała negatywny wpływ, jaki wywiera światowy kryzys gospodarczy. Głównymi barierami, które hamują rozwój firm to przeszkody o podłożu prawnym (przepisy, wysokie koszty stałe), opanowanie rynku przez dominujące przedsiębiorstwa oraz brak środków finansowych. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w mieście cechują się małą aktywnością inwestycyjną. Realizowane inwestycje dotyczą w głównej mierze polepszenia jakości, bądź wdrożenia nowych produktów lub usług. Dość niski procent respondentów deklarował prowadzenie działań innowacyjnych. Wdrażane inwestycje dotyczą głównie informatyzacji i nowych technologii. Badane przedsiębiorstwa cechują się stabilnością zatrudnienia oraz niewielką fluktuacją pracowników. Jaworzniccy pracodawcy w dużej mierze preferują zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę jako obustronnej gwarancji bezpieczeństwa i lojalności. Ponadto, osoby pracujące w Jaworznie nie mają podstaw do tego, by czuć się zagrożone utratą pracy, która będzie miała związek z sytuacją przedsiębiorstwa. Niestety, przedsiębiorcy raczej nie planują wzrostu zatrudnienia w swych firmach, w związku, z czym osoby bezrobotne mają małe szanse na szybkie znalezienie pracy. Innym negatywnym aspektem jaworznickiego rynku pracy są trudności w znalezieniu pracy zgodnie z kierunkiem wykształcenia, szczególnie wśród młodych ludzi, dopiero wkraczających na rynek pracy. Badania przeprowadzone wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wykazały, że część z nich zamierza kontynuować naukę na uczelniach wyższych, a preferowane kierunki to: informatyka, górnictwo, logistyka. Natomiast najczęściej wskazywanymi zawodami, w których chcą podjąć pracę były: sprzedawca, górnik oraz informatyk. Preferowanym kierunkiem kształcenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe były kursy językowe oraz kurs na prawo jazdy. Generalnie, rozwój rynku pracy w Jaworznie charakteryzuje się pozytywnymi uwarunkowaniami i tendencjami. Zmiany, których można się spodziewać będą miały charakter ewolucyjny, wynikający ze zmieniającej się struktury lokalnej przedsiębiorczości. Utrzymana zostanie spadkowa tendencja bezrobocia, jednak należy więcej uwagi poświęcić dostosowaniu oferty kształcenia do zmieniającego się popytu na pracę. Wskazano także, że coraz więcej nowych miejsc pracy wiąże się z inwestycjami w dziedzinie rekreacji i turystyki. W badaniach wiele uwagi zwrócono na strukturę demograficzną w mieście i jej wpływ w dłuższej perspektywie czasu. Analiza wykazała, że niestety społeczność wskaźnik rentowności obrotu brutto i netto Śląsk 9,7% Jaworzno 2,8% 6% 3,6% 3,1% 5,2% 3,2% 8,1% 2008 BRUTTO NETTO 2009 Żródło: dane Urzędu statystycznego w Katowicach Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie śląskim w 2009r miasta starzeje się. Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się wzrost ludności w wieku poprodukcyjnym, a zmniejsza się odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym. Kolejnym czynnikiem wpływającym na stan gospodarki jest wykształcenie mieszkańców. Brak wykwalifikowanych pracowników w niektórych zawodach powoduje, że przedsiębiorstwa nie są w stanie rozwijać działalności, produkować wysokiej jakości towarów i usług. Zainteresowanych kompleksową informacją o wynikach przeprowadzonych w Jaworznie badań odsyłamy do wydawnictwa Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie pt. Publikacja wyników badań w zakresie dynamiki zmian gospodarczych w mieście Jaworznie, ich przewidywanego wpływu na profil działalności przedsiębiorstw, kształtu jaworznickiego rynku pracy oraz zbieżności potrzeb lokalnego rynku pracy z systemem edukacyjnym i ofertą szkoleniową. Publikacje wyników badań zamieszczone są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie pod adresem: w zakładce Badania i Analizy.

6 Nowe drogi usprawnienie zagospodarowania terenów inwestycyjnych Jaworzna Od kilku lat Jaworzno skutecznie realizuje przebudowę układu drogowego miasta. Przebudowa dróg w mieście usprawnia komunikację, likwiduje uciążliwość samochodowego transportu ciężarowego dla mieszkańców. Realizowane inwestycje umożliwiają pełniejsze wykorzystanie potencjału miasta, usprawnienie efektywności obecnego systemu komunikacyjnego, podniesienie standardów ruchu drogowego oraz skomunikowanie terenów inwestycyjnych nowoczesną siecią dróg z autostradą A4 i drogą ekspresową S1.

7 Nowe drogi usprawnienie zagospodarowania terenów inwestycyjnych Jaworzna cd. DWR Pozyskanie środków Unii Europejskiej oraz zaangażowanie środków własnych umożliwiło zakończenie budowy kolejnych odcinków dróg do końca 2011 r. Aktualnie, zakończono budowę Drogi Współpracy Regionalnej, która docelowo będzie priorytetowym połączeniem międzyregionalnym na trasie Jaworzno (DK 79), poprzez Węzeł Jeleń autostrady A4 z Chełmkiem i Oświęcimiem (DK 44). Droga Współpracy Regionalnej poprawia standardy połączeń drogowych z posadowionymi w Węźle Jeleń terenami inwestycyjnymi Jaworznickiego Parku Technologiczno - Przemysłowego oraz Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej. Zbudowana droga umożliwia wykorzystanie atutu bezpośredniego sąsiedztwa centrum i osiedli położonych na wschodnich obrzeżach miasta z autostradą A4. Zakończono także budowę ważnego łącznika drogowego pomiędzy ul. Reja a Trasą Śródmiejską przebiegającego przez 35 hektarową strefę inwestycyjną zlokalizowanej na hałdzie pogórniczej Piłsudski. Wybudowana droga jest przedłużeniem Obwodnicy Południowej Miasta i tworzy korytarz transportowy biegnący od ul. Orląt Lwowskich (zachodnie obrzeża miasta) przez ul. Wojska Polskiego, Martyniaków do Trasy Śródmiejskiej i ul. Krakowskiej na wschodzie miasta. DWR Droga przez Hałdę Piłsudski W listopadzie 2011 r. wykonano odbiory techniczne łącznika ul. Bielańskiej z ul. Krakowską oraz odcinka przebudowywanej drogi od przejścia podziemnego na Oś. Stałym do ul. Wojska Polskiego. Aktualnie realizowany jest kontrakt na wykonanie infrastruktury drogowej na kolejnym obszarze poprzemysłowym po byłej kopalni, zlokalizowanym w strefie Jan Kanty przy ul. Grunwaldzkiej o powierzchni 25 ha. Przedłużenie ul. Szczakowskiej połączy kompleks inwestycyjny z siecią dróg w mieście. Droga przez Hałdę Piłsudski Na rok 2012 zaplanowano budowę dróg i infrastruktury towarzyszącej w rejonie ulic: Orzeszkowej, Elektryków i Wojska Polskiego. Inwestycja ta ułatwi zagospodarowanie terenów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność produkcyjno usługową. Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwi aktywizację gospodarczą obszaru o powierzchni około 15 ha. ul. Bielańska ul. Bielańska

8 Rozwój Miasta Zestawienie terenów promowanych w ramach projektu Elektryzujące Jaworzno

9 1. Teren inwestycyjny Zachód pow m 2 działka nr 3/25 obr 215, pow: m 2 działka nr 3/30 obr 215, pow: m 2 działka nr 6/1 obr 165, pow: m 2 działka nr 241/4 obr 165, pow: m 2 działka nr 240/12 obr 165, pow: m 2 działka nr 240/9 obr 165, pow: m 2 działka nr 3/18 obr 215, pow: m 2 3/25 3/18 3/30 240/12 6/1 240/9 2. Teren inwestycyjny Katowicka pow m 2 działka nr 53/26 obr 151, pow: m 2 działka nr 53/28 obr 151, pow: m 2 działka nr 53/24 obr 151, pow: m 2 działka nr 53/21 obr 151, pow: 859 m 2 działka nr 53/23 obr 151, pow: 613 m 2 53/26 53/23 53/24 53/28 53/21 3. Teren inwestycyjny Wojska Polskiego pow m 2 działka nr 64 obr 152, pow: m 2 działka nr 65 obr 152, pow: m 2 działka nr 150 obr 150, pow: m Teren inwestycyjny Langego pow m 2 działka nr 110/135 obr 122, pow: 492 m 2 działka nr 110/136 obr 122, pow: 739 m 2 działka nr 166/212 obr 122, pow: m 2 110/ / /112

10 5. Teren inwestycyjny Kanty pow m 2 działka nr 3/159 obr 1026, pow: m 2 działka nr 3/153 obr 1026, pow: 872 m 2 działka nr 3/154 obr 1026, pow: 490 m 2 działka nr 3/151 obr 1026, pow: m 2 3/151 3/159 3/153 3/ Teren inwestycyjny Centrum Hala MCKiS pow m 2 działka nr 6/2 obr 257, pow: 85 m 2 działka nr 6/4 obr 257, pow: 111 m 2 działka nr 234/16 obr 257, pow: 152 m 2 działka nr 234/18 obr 257, pow: 312 m 2 działka nr 234/20 obr 257, pow: 282 m 2 działka nr 234/22 obr 257, pow: 228 m 2 działka nr 234/23 obr 257, pow: 212 m 2 działka nr 234/24 obr 257, pow: 193 m 2 działka nr 234/39 obr 257, pow: 242 m 2 działka nr 234/40 obr 257, pow: 253 m 2 działka nr 234/42 obr 257, pow: 36 m 2 działka nr 234/44 obr 257, pow: 18 m 2 7. Teren inwestycyjny Stara Huta pow m 2 działka nr 14/62 obr 277, pow: m 2 6/4 234/18 234/20 6/2 234/39 234/40 234/22 234/23 234/24 14/62 8. Teren inwestycyjny Hałda Piłsudski pow m 2 działka nr 69/36 obr 276, pow: m 2 działka nr 69/37 obr 276, pow: m 2 69/37 69/36

11 9. Teren inwestycyjny Gminna Strefa Aktywności Gospodarczej Jeleń pow m 2 działka nr 3833/500 obr Jeleń, pow: m 2 działka nr 4034/2 obr Jeleń, pow: m /2 10. Teren inwestycyjny Jaworznicki park Przemysłowy Jeleń pow m /500 działka nr 3833/507 obr Jeleń, pow: m 2 działka nr 3833/545 obr Jeleń, pow: m 2 działka nr 3833/546 obr Jeleń, pow: m 2 działka nr 3833/547 obr Jeleń, pow: m 2 działka nr 3833/518 obr Jeleń, pow: m / / / / /518

12 W ramach środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na projekt "Elektryzujące Jaworzno promocja potencjału inwestycyjnego miasta", Jaworzno prowadzi kampanię wizerunkową i produktową, promując potencjał inwestycyjny i gospodarczy, zarówno w kraju jak i za granicą. Kampania promocyjna trwa od czerwca ubiegłego roku i wykorzystuje na wielką skalę zarówno tradycyjne formy promocji jak i nowoczesne media, w szczególności komunikację elektroniczną Internet. Projekt Elektryzujące Jaworzno ma na celu między innymi: Promocję gospodarczą. Wypromowanie i zagospodarowanie terenów inwestycyjnych Miasta Jaworzna. Większą liczbę wizyt potencjalnych inwestorów w Jaworznie, a następnie nowych, funkcjonujących przedsiębiorstw. Wdrożenie nowatorskich inicjatyw promocji gospodarczej. Wypromowanie potencjału, jaki niesie ze sobą inwestowanie na śląsku. Rewitalizację zdegradowanych terenów poprzemysłowych. Poprawę wizerunku Miasta w oczach mieszkańców. W ramach kampani wykorzystywane są: Reklama na nośnikach outdoor, w mediach drukowanych i elektronicznych. Reklama z wykorzystaniem Internetu: banery, reklama kontekstowa, newslettery, blogi, kampanie mailingowe. Własne serwisy internetowe. Media relations. Filmy reklamowe. Nowe media: widżety. Standarowe narzędzia promocyjne: gadżety (breloczki pendrivy, długopisy pendrivy, notesy z długopisami, pendrivy karty, kamery internetowe z klipsem, aparaty cyfrowe w kształcie karty kredytowej, aktówki). System identyfikacji wizualnej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu wynosi 1,5 mln zł. Ponad 1,2 mln zł to dofinansowanie unijne. Program zostanie zrealizowany do kwietnia 2012 r. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata znajdują się na stronie Pozyskane środki finansowe pozwalają na wykorzystanie wielu narzędzi komunikacyjnych. Materiały reklamowe i promocyjne mają przedstawić potencjał gminy i pokazać korzyści płynące z zamieszkania i zainwestowania w Jaworznie.

13 Informacje teleadresowe Urząd Miejski w Jaworznie Kontakt: ul. Grunwaldzka 33 tel. (+48 32) ; fax (+48 32) ; Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Referat Polityki Gospodarczej i Obsługi Inwestorów Kontakt: Plac Górników 5 tel. (+48 32) , (+48 32) Wydział Skarbu Referat Nieruchomości Gminy Kontakt: ul. Grunwaldzka 52 tel. (+48 32) Wydział Spraw Obywatelskich Referat Działalności Gospodarczej Kontakt: Plac Górników 5 tel. (+48 32) Biuro Obrotu Nieruchomościami Kontakt: ul. Grunwaldzka 52 tel. (+48 32) Wydział Urbanistyki i Architektury Referat Zagospodarowania Przestrzennego Kontakt: ul. Grunwaldzka 52 tel. ( ) Referat Budownictwa Kontakt: ul. Grunwaldzka 52, tel. ( ) Wydział Geodezji i Kartografii Kontakt: ul. Grunwaldzka 52 tel. ( ) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Kontakt: ul. Grunwaldzka 52 tel. ( ) Infrastruktura instytucjonalna: Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie Kontakt: ul. Grunwaldzka 275, tel. (+48 32) Centrum Promocji Przedsiębiorczości w Jaworznie Kontakt: ul. Grunwaldzka 275, tel. (+48 32) Urząd Skarbowy w Jaworznie Kontakt: ul. Grunwaldzka 274, tel. (+48 32) Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Kontakt: ul. Północna 9b, tel. (+48 32) Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Jaworznie Kontakt: ul. Grunwaldzka 274, tel. (+48 32) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaworznie Kontakt: ul. Inwalidów Wojennych 14, tel. (+48 32) Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Jaworznie Kontakt: ul. Pocztowa 7, tel. (+48 32) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie Kontakt: ul. Krakowska 22, tel. (+48 32) Infrastruktura techniczna: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Jaworznie Kontakt: ul. Św. Wojciecha 34 tel. (+48 32) Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie Kontakt: ul. Krakowska 9 tel. (+48 32) Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Jaworznie Kontakt: ul. Galmany 1 tel. (+48 32) ENION S.A. Oddział w Będzinie, Rejon Dystrybucji w Jaworznie Kontakt: ul. Wojska Polskiego 1 tel. (+48 32) Górnośląski Oddział Obrotu Gazem, Gazownia Zabrzańska, Biuro Obsługi Klienta w Chrzanowie Kontakt: ul. Trzebińska 78 D Chrzanów tel. (+48 32) Spółka Ciepłowniczo Energetyczna Jaworzno III Spółka z o.o. w Jaworznie Kontakt: Al. Tysiąclecia 7 tel. (+48 32) Jaworzno źródło energii Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Projekt Elektryzujące Jaworzno Promocja potencjału inwestycyjnego miasta jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata UM JAWORZNO

Jednym z największych, planowanych do zbycia terenów jest hałda po szybie Piłsudski, którego całkowita powierzchnia wynosi 91 294 m 2.

Jednym z największych, planowanych do zbycia terenów jest hałda po szybie Piłsudski, którego całkowita powierzchnia wynosi 91 294 m 2. W ubiegłym roku miasto sfinalizowało największą transakcję sprzedaży nieruchomości. Za 15,5 mln zł netto miasto zbyło teren po szybie Kościuszko w centrum miasta, na którym inwestor planuje budowę galerii

Bardziej szczegółowo

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości:

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości: Opis nieruchomości: Jaworzno Elektryków Strona 1 1) O Jaworznie Jaworzno jest miastem położonym we wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski. miasta. Obecnie

Bardziej szczegółowo

fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn r.

fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn r. fot. Paweł Kozarzewski Serock, dn. 08.06.2017 r. Cel spotkania podsumowanie dotychczasowych działań; omówienie stwierdzonych problemów i barier; wypracowanie nowej formuły działań w celu uruchomienia strefy

Bardziej szczegółowo

Rys historyczny. Kopalnia Węgla Jan Kanty 1921r. Ulica Grunwaldzka (w okresie II wojny światowej)

Rys historyczny. Kopalnia Węgla Jan Kanty 1921r. Ulica Grunwaldzka (w okresie II wojny światowej) Rys historyczny Jaworzno ma prawa miejskie od 21 września 1901 roku. Początki jego historii sięgają jednak przełomu XII i XIII wieku. Pierwsze zapiski o najstarszych wiejskich osadach: Jaworzno, Ciężkowice,

Bardziej szczegółowo

Jaworzno Wapniówka. Opis nieruchomości:

Jaworzno Wapniówka. Opis nieruchomości: Opis nieruchomości: Jaworzno Wapniówka Strona 1 1 1) O Jaworznie Jaworzno jest miastem położonym we wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski. miasta.

Bardziej szczegółowo

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU NOWOTARSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Uwarunkowania dla Miasta Nowy Targ Miasto Nowy Targ jest obszarem o znacznym potencjale sprzyjającym rozwojowi gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców. Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna

Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców. Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Otoczenie gospodarcze Miasto Krosno Statystyki gospodarcze 46 775 Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ( Transport ); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa.

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ( Transport ); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie II Konkurencyjna gospodarka 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. działalnością gospodarczą. działalnością edukacyjno-doradczą (kształcenie) inną działalnością publiczną/społeczną

ANKIETA. działalnością gospodarczą. działalnością edukacyjno-doradczą (kształcenie) inną działalnością publiczną/społeczną ANKIETA Ankieta kierowana jest do mieszkańców Jaworzna w ramach projektu Partnerstwo- Wiedza-Rozwój program kompleksowego przygotowania gminy Jaworzno do zarządzania zmianą gospodarczą. Projekt realizuje

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady Nr zad. Nazwa zadania i cel programu Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pn: Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej oraz naukowo-dydaktyczno-gospodarczej w Gminie Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie II Konkurencyjna gospodarka 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08

numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08 Poprawa dostępności terenów przemysłowych Huty Stalowa Wola do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę odcinka ul. Kwiatkowskiego i odcinka ul. Bojanowskiej numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wydział Rozwoju Regionalnego Kraków, dn. 10.02.2015 r. Alokacja RPO WSL 2014 2020 projekt v. 7 EFS 978 mln EFRR 2 498,9 mln w sumie

Bardziej szczegółowo

KROSNO. Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim.

KROSNO. Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. 1 KROSNO Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. Największe atuty: kapitał ludzki dostępność wykwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. OFERTA INWESTYCYJNA Częściowo zabudowana nieruchomość o łącznej pow. 56.843 m 2 (tereny obiektów produkcyjnych) położona w Jaworznie w rejonie ul. Grunwaldzkiej - województwo

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Prezentacja wyników badania Metodologia badawcza Projekt

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów nieruchomości

Zestawienie parametrów nieruchomości INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI Powierzchnia nieruchomości Lokalizacja Zestawienie parametrów nieruchomości Nazwa podmiotu Dolnośląski Park Technologiczny T-Park Instytucja zarządzająca Dolnośląska

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 1.Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty zrealizowane w latach 2004-2010 Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004 2010 zrealizował 24 projekty unijne: - łączna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE z 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Wykonawca badania: ul. Żeromskiego 2/ Olsztyn

Wykonawca badania: ul. Żeromskiego 2/ Olsztyn Wykonawca badania: ul. Żeromskiego 2/2 10-351 Olsztyn www.generalprojekt.pl Nadrzędny cel projektu to przygotowanie diagnozy stanu aktualnego oraz prognozy na lata 2010-2015 odnoszącej się do trendów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja zagospodarowania terenu dla dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim

Koncepcja zagospodarowania terenu dla dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim Koncepcja zagospodarowania terenu dla dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim Założenia wstępne: 1.Lokalizacja i stan istniejący Informacje na temat położenia obszaru opracowania w mieście Nowy

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, ul. Kiełczowska

WROCŁAW, ul. Kiełczowska WROCŁAW, ul. Kiełczowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 1 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 5/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 1 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 5/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r. Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Stalowa Wola pn.: Poprawa stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY 1. Mielecki Park Przemysłowy (MPP) Mielecki Park Przemysłowy jest obszarem inwestycyjnym powołanym w dniu 17 marca 2005 przez Radę Miejską w Mielcu w celu zagospodarowania majątku

Bardziej szczegółowo

Stargardzki Park Przemysłowy

Stargardzki Park Przemysłowy Stargardzki Park Przemysłowy Stargardzki Park Przemysłowy to obszar inwestycyjny o powierzchni ponad 150 hektarów Park zarządzany jest przez Stargardzką Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., utworzoną

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim 150 km od Warszawy, 130 od Modlina 80 km od Olsztyna atrakcyjne położenie

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej)

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej) Burmistrz Międzyrzecza w imieniu własnym i Partnerów Burmistrza Skwierzyny i Wójta Przytocznej zaprasza inwestorów do składania propozycji na zakup działek inwestycyjnych. Burmistrz Międzyrzecza w imieniu

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z 21-03-2012 Wersja 1.1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

MIASTO na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

MIASTO na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego Studia miejskie - wyzwania dla kształcenia MIASTO na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego Dr Agnieszka Rzeńca Katedra Gospodarki Regionalnej i

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Rola węgla brunatnego w gospodarce Polski 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Struktura produkcji en. elektrycznej w elektrowniach krajowych

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Michał Beim Piotr Cupryjak Plan wystąpienia 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji

Wniosek o wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Wniosek o wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji Wójt Gminy Kościelisko składa wniosek o wyznaczenie obszarów

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń nowych możliwości

Przestrzeń nowych możliwości Przestrzeń nowych możliwości Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny BPPT rozpoczął działalność w 2005 roku Głównym udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz Celem BPPT jest tworzenie warunków dla inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 23 czerwca 2006 r. Gospodarka turystyczna NaleŜy zauwaŝyć,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC INFORMACJE Specjalna Strefa Ekonomiczna PODSTREFA LUBLIN stanowi integralną część SPECJALNEJ

Bardziej szczegółowo

www.sieradz.eu/pracuj

www.sieradz.eu/pracuj Projekt nr POKL.06.02.00-10-026/08 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia www.sieradz.eu/pracuj PROCES

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

W województwie śląskim zarejestrowanych jest ponad 426 tys. przedsiębiorstw, z czego prawie 96 proc. podmiotów stanowią firmy sektora prywatnego.

W województwie śląskim zarejestrowanych jest ponad 426 tys. przedsiębiorstw, z czego prawie 96 proc. podmiotów stanowią firmy sektora prywatnego. W województwie śląskim zarejestrowanych jest ponad 426 tys. przedsiębiorstw, z czego prawie 96 proc. podmiotów stanowią firmy sektora prywatnego. Autostrady A1 i A4, Drogowa Trasa Średnicowa łącząca duże

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

"Wspieranie regionalnych powiązań kooperacyjnych poprzez rozwój Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych

Wspieranie regionalnych powiązań kooperacyjnych poprzez rozwój Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych Realizowane projekty "Wspieranie regionalnych powiązań kooperacyjnych poprzez rozwój Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

STARE MIASTO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

STARE MIASTO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Gmina Stare Miasto OBSŁUGA INWESTORA na przykładzie GMINY STARE MIASTO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Toruń, 4 października 2012r. Gmina Stare Miasto znajduje się po południowej stronie miasta Konina, w jego

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU I. Wprowadzenie. Celem pomiaru satysfakcji klientów jest pozyskanie informacji o jakości obsługi klientów

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Opis Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa decyduje o planowej realizacji produkcji lub sprzedaży, rzutując w efekcie na poziom obsługi

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

tereny inwestycyjne SULEJÓW WOLA KRZYSZTOPORSKA MOSZCZENICA www.piotrkow.pl WARSZAWA GDAŃSK POZNAŃ ŁÓDŹ 220 km 200 km WROCŁAW LUBLIN KATOWICE KRAKÓW

tereny inwestycyjne SULEJÓW WOLA KRZYSZTOPORSKA MOSZCZENICA www.piotrkow.pl WARSZAWA GDAŃSK POZNAŃ ŁÓDŹ 220 km 200 km WROCŁAW LUBLIN KATOWICE KRAKÓW tereny inwestycyjne GDAŃSK km 400 POZNAŃ 26 0k m WARSZAWA ŁÓDŹ m 200 k KATOWICE 0 13 220 km 200 km 15 0k WROCŁAW m 50 km WOLA KRZYSZTOPORSKA MOSZCZENICA SULEJÓW LUBLIN KRAKÓW www.piotrkow.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Projekt: Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego-innowacja, kooperacja, rozwój

Projekt: Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego-innowacja, kooperacja, rozwój 1 BIELSKI PARK TECHNOLOGICZNY LOTNICTWA, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI Sp. z o.o. Projekt: Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego-innowacja, kooperacja, rozwój Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, ul. Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ

WROCŁAW, ul. Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ WROCŁAW, Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ KONCEPT Koncept WS z z o.o. o.o. S.K.A., k., 21A, 21 61-619 A, 61-619 MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach

Bardziej szczegółowo

Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych

Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych TWORZENIE PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH NA PRZYKŁADZIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KRAJOWEGO FORUM PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH I PARKÓW TECHNOLOGICZNYCH Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na zasadność funkcjonowania w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana kierunków kształcenia: technik logistyk, technik spedytor,

Czynniki wpływające na zasadność funkcjonowania w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana kierunków kształcenia: technik logistyk, technik spedytor, Czynniki wpływające na zasadność funkcjonowania w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana kierunków kształcenia: technik logistyk, technik spedytor, technik ekonomista. Funkcjonowanie Podkarpackiego Parku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r. ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01 e-mail: urzad@pupjaworzno.internetdsl.pl, www.pupjaworzno.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata Burmistrz Miasta Łowicza informuje, iż na terenie Gminy Miasto Łowicz realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Co to jest KFS? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część składek odprowadzanych przez pracodawców na Fundusz Pracy (docelowo 2% przychodów Funduszu Pracy) Cel utworzenia

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2.

Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2. Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2. Rozwój treści i systemów usług, dzięki którym owa infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo