Miejski System Informacji o Terenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejski System Informacji o Terenie"

Transkrypt

1

2 Miejski System Informacji o Terenie MSIoT Miejski System Informacji o Terenie nowe narzędzie informatyczne dla inwestorów, przedsiębiorców i mieszkańców Zachęcamy do korzystania z nowej możliwości internetowego pozyskiwania informacji o mieście. Realizacja Projektu Innowacyjne Jaworzno umożliwiła wdrożenie Miejskiego Systemu Informacji o Terenie, którego głównym zadaniem jest udostępnianie baz danych przestrzennych oraz publicznych rejestrów i ewidencji ze szczególnym uwzględnieniem ich powiązania z przestrzenią. System zwiększa zakres oraz dostępność usług i informacji świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miejski w Jaworznie mieszkańcom, instytucjom i przedsiębiorstwom funkcjonującym na terenie Jaworzna. System w formie ogólnodostępnej składa się z następujących elementów: System w formie ogólnodostępnej składa się m. in. z następujących elementów: Portalu Interaktywnego Planu Miasta Miejskiego Portalu Inwestora Aplikacji podglądu metadanych (katalogu metadanych) Aplikacji zdalnego zgłaszania robót geodezyjnych Aplikacji danych 3D

3 Miejski System Informacji o Terenie Miejski System Informacji o Terenie jest na bieżąco rozbudowywany i doskonalony, by w bliskiej przyszłości stać się elementem regionalnej i krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych. Zapewni nie tylko sprawną obsługę baz danych i informacji o przestrzeni, ale stworzy także techniki i procedury wymiany danych z innymi jednostkami administracji. Dostęp do MSIoT następuje poprzez miejską stronę internetową: msiot.um.jaworzno.pl lub miejską stronę internetową: w rozwinięciu bocznym menu na skróty należy wybrać opcję Internetowa Mapa Jaworzna. MSIoT

4 Naprzeciw zmianom badanie trendów gospodarczych miasta Jaworzna Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie zrealizował projekt badawczy pod nazwą Naprzeciw zmianom badanie trendów gospodarczych miasta Jaworzna. Odpowiedzi na pytanie jak przedstawia się sytuacja społeczno ekonomiczna i gospodarcza miasta szukano w ramach projektu badawczego poprzez: opracowanie analizy danych, przeprowadzenie analiz z miejscowymi ekspertami, przeprowadzenie badań wśród pracodawców oraz wśród uczniów i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych. Efektem realizacji projektu jest stworzenie obrazu jaworznickiego rynku pracy pod kątem trendów rozwojowych, zachodzących zmian, oczekiwań pracodawców oraz optymalizacji systemu edukacji na poziomie szkół ponadgimnazjalnych w odniesieniu do prognozowanych potrzeb lokalnego rynku pracy. Badania wykazały, że Jaworzno jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się miast w województwie śląskim. Na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się z miasta przemysłowego w usługowe. Działające dotychczas zakłady przemysłowe zostały zlikwidowane bądź zrestrukturyzowane i dostosowane do nowych warunków gospodarczych. Badania wykazały, że znaczny wpływ na rozwój miasta miała aktywność władz miasta w zabieganiu o pozyskanie inwestorów. Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych, modernizacja dróg w mieście, stabilne podatki, wprowadzenie ulg dla inwestorów prowadzą do wzrostu atrakcyjności miasta, co spowodowało, że w Jaworznie kapitał lokują firmy zewnętrzne z innych regionów kraju, a także przedsiębiorstwa zagraniczne. Dzięki nowym inwestycjom mieszkańcy miasta mają większe możliwości na znalezienie odpowiedniej pracy, a co za tym idzie poprawia się jakość warunków ich życia. Niewątpliwą korzyść miastu przynosi dogodne położenie pomiędzy aglomeracją śląską i Krakowem oraz wyjątkowo dobra, jak na polskie warunki sieć połączeń komunikacyjnych. wskaźniki płynności finansowej (I, II, III stopień) 103,1% 108,3% Śląsk 72,3% 80,7% Jaworzno 23,3% 26,9% I STOPIEŃ II STOPIEŃ III STOPIEŃ Żródło: dane Urzędu statystycznego w Katowicach Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie śląskim w 2009r

5 Naprzeciw zmianom badanie trendów gospodarczych miasta Jaworzna cd. Przeprowadzone badania wykazały, iż sytuacja ekonomiczna badanych firm jest stabilna mimo, iż większość respondentów deklarowała negatywny wpływ, jaki wywiera światowy kryzys gospodarczy. Głównymi barierami, które hamują rozwój firm to przeszkody o podłożu prawnym (przepisy, wysokie koszty stałe), opanowanie rynku przez dominujące przedsiębiorstwa oraz brak środków finansowych. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w mieście cechują się małą aktywnością inwestycyjną. Realizowane inwestycje dotyczą w głównej mierze polepszenia jakości, bądź wdrożenia nowych produktów lub usług. Dość niski procent respondentów deklarował prowadzenie działań innowacyjnych. Wdrażane inwestycje dotyczą głównie informatyzacji i nowych technologii. Badane przedsiębiorstwa cechują się stabilnością zatrudnienia oraz niewielką fluktuacją pracowników. Jaworzniccy pracodawcy w dużej mierze preferują zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę jako obustronnej gwarancji bezpieczeństwa i lojalności. Ponadto, osoby pracujące w Jaworznie nie mają podstaw do tego, by czuć się zagrożone utratą pracy, która będzie miała związek z sytuacją przedsiębiorstwa. Niestety, przedsiębiorcy raczej nie planują wzrostu zatrudnienia w swych firmach, w związku, z czym osoby bezrobotne mają małe szanse na szybkie znalezienie pracy. Innym negatywnym aspektem jaworznickiego rynku pracy są trudności w znalezieniu pracy zgodnie z kierunkiem wykształcenia, szczególnie wśród młodych ludzi, dopiero wkraczających na rynek pracy. Badania przeprowadzone wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wykazały, że część z nich zamierza kontynuować naukę na uczelniach wyższych, a preferowane kierunki to: informatyka, górnictwo, logistyka. Natomiast najczęściej wskazywanymi zawodami, w których chcą podjąć pracę były: sprzedawca, górnik oraz informatyk. Preferowanym kierunkiem kształcenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe były kursy językowe oraz kurs na prawo jazdy. Generalnie, rozwój rynku pracy w Jaworznie charakteryzuje się pozytywnymi uwarunkowaniami i tendencjami. Zmiany, których można się spodziewać będą miały charakter ewolucyjny, wynikający ze zmieniającej się struktury lokalnej przedsiębiorczości. Utrzymana zostanie spadkowa tendencja bezrobocia, jednak należy więcej uwagi poświęcić dostosowaniu oferty kształcenia do zmieniającego się popytu na pracę. Wskazano także, że coraz więcej nowych miejsc pracy wiąże się z inwestycjami w dziedzinie rekreacji i turystyki. W badaniach wiele uwagi zwrócono na strukturę demograficzną w mieście i jej wpływ w dłuższej perspektywie czasu. Analiza wykazała, że niestety społeczność wskaźnik rentowności obrotu brutto i netto Śląsk 9,7% Jaworzno 2,8% 6% 3,6% 3,1% 5,2% 3,2% 8,1% 2008 BRUTTO NETTO 2009 Żródło: dane Urzędu statystycznego w Katowicach Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie śląskim w 2009r miasta starzeje się. Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się wzrost ludności w wieku poprodukcyjnym, a zmniejsza się odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym. Kolejnym czynnikiem wpływającym na stan gospodarki jest wykształcenie mieszkańców. Brak wykwalifikowanych pracowników w niektórych zawodach powoduje, że przedsiębiorstwa nie są w stanie rozwijać działalności, produkować wysokiej jakości towarów i usług. Zainteresowanych kompleksową informacją o wynikach przeprowadzonych w Jaworznie badań odsyłamy do wydawnictwa Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie pt. Publikacja wyników badań w zakresie dynamiki zmian gospodarczych w mieście Jaworznie, ich przewidywanego wpływu na profil działalności przedsiębiorstw, kształtu jaworznickiego rynku pracy oraz zbieżności potrzeb lokalnego rynku pracy z systemem edukacyjnym i ofertą szkoleniową. Publikacje wyników badań zamieszczone są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie pod adresem: w zakładce Badania i Analizy.

6 Nowe drogi usprawnienie zagospodarowania terenów inwestycyjnych Jaworzna Od kilku lat Jaworzno skutecznie realizuje przebudowę układu drogowego miasta. Przebudowa dróg w mieście usprawnia komunikację, likwiduje uciążliwość samochodowego transportu ciężarowego dla mieszkańców. Realizowane inwestycje umożliwiają pełniejsze wykorzystanie potencjału miasta, usprawnienie efektywności obecnego systemu komunikacyjnego, podniesienie standardów ruchu drogowego oraz skomunikowanie terenów inwestycyjnych nowoczesną siecią dróg z autostradą A4 i drogą ekspresową S1.

7 Nowe drogi usprawnienie zagospodarowania terenów inwestycyjnych Jaworzna cd. DWR Pozyskanie środków Unii Europejskiej oraz zaangażowanie środków własnych umożliwiło zakończenie budowy kolejnych odcinków dróg do końca 2011 r. Aktualnie, zakończono budowę Drogi Współpracy Regionalnej, która docelowo będzie priorytetowym połączeniem międzyregionalnym na trasie Jaworzno (DK 79), poprzez Węzeł Jeleń autostrady A4 z Chełmkiem i Oświęcimiem (DK 44). Droga Współpracy Regionalnej poprawia standardy połączeń drogowych z posadowionymi w Węźle Jeleń terenami inwestycyjnymi Jaworznickiego Parku Technologiczno - Przemysłowego oraz Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej. Zbudowana droga umożliwia wykorzystanie atutu bezpośredniego sąsiedztwa centrum i osiedli położonych na wschodnich obrzeżach miasta z autostradą A4. Zakończono także budowę ważnego łącznika drogowego pomiędzy ul. Reja a Trasą Śródmiejską przebiegającego przez 35 hektarową strefę inwestycyjną zlokalizowanej na hałdzie pogórniczej Piłsudski. Wybudowana droga jest przedłużeniem Obwodnicy Południowej Miasta i tworzy korytarz transportowy biegnący od ul. Orląt Lwowskich (zachodnie obrzeża miasta) przez ul. Wojska Polskiego, Martyniaków do Trasy Śródmiejskiej i ul. Krakowskiej na wschodzie miasta. DWR Droga przez Hałdę Piłsudski W listopadzie 2011 r. wykonano odbiory techniczne łącznika ul. Bielańskiej z ul. Krakowską oraz odcinka przebudowywanej drogi od przejścia podziemnego na Oś. Stałym do ul. Wojska Polskiego. Aktualnie realizowany jest kontrakt na wykonanie infrastruktury drogowej na kolejnym obszarze poprzemysłowym po byłej kopalni, zlokalizowanym w strefie Jan Kanty przy ul. Grunwaldzkiej o powierzchni 25 ha. Przedłużenie ul. Szczakowskiej połączy kompleks inwestycyjny z siecią dróg w mieście. Droga przez Hałdę Piłsudski Na rok 2012 zaplanowano budowę dróg i infrastruktury towarzyszącej w rejonie ulic: Orzeszkowej, Elektryków i Wojska Polskiego. Inwestycja ta ułatwi zagospodarowanie terenów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność produkcyjno usługową. Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwi aktywizację gospodarczą obszaru o powierzchni około 15 ha. ul. Bielańska ul. Bielańska

8 Rozwój Miasta Zestawienie terenów promowanych w ramach projektu Elektryzujące Jaworzno

9 1. Teren inwestycyjny Zachód pow m 2 działka nr 3/25 obr 215, pow: m 2 działka nr 3/30 obr 215, pow: m 2 działka nr 6/1 obr 165, pow: m 2 działka nr 241/4 obr 165, pow: m 2 działka nr 240/12 obr 165, pow: m 2 działka nr 240/9 obr 165, pow: m 2 działka nr 3/18 obr 215, pow: m 2 3/25 3/18 3/30 240/12 6/1 240/9 2. Teren inwestycyjny Katowicka pow m 2 działka nr 53/26 obr 151, pow: m 2 działka nr 53/28 obr 151, pow: m 2 działka nr 53/24 obr 151, pow: m 2 działka nr 53/21 obr 151, pow: 859 m 2 działka nr 53/23 obr 151, pow: 613 m 2 53/26 53/23 53/24 53/28 53/21 3. Teren inwestycyjny Wojska Polskiego pow m 2 działka nr 64 obr 152, pow: m 2 działka nr 65 obr 152, pow: m 2 działka nr 150 obr 150, pow: m Teren inwestycyjny Langego pow m 2 działka nr 110/135 obr 122, pow: 492 m 2 działka nr 110/136 obr 122, pow: 739 m 2 działka nr 166/212 obr 122, pow: m 2 110/ / /112

10 5. Teren inwestycyjny Kanty pow m 2 działka nr 3/159 obr 1026, pow: m 2 działka nr 3/153 obr 1026, pow: 872 m 2 działka nr 3/154 obr 1026, pow: 490 m 2 działka nr 3/151 obr 1026, pow: m 2 3/151 3/159 3/153 3/ Teren inwestycyjny Centrum Hala MCKiS pow m 2 działka nr 6/2 obr 257, pow: 85 m 2 działka nr 6/4 obr 257, pow: 111 m 2 działka nr 234/16 obr 257, pow: 152 m 2 działka nr 234/18 obr 257, pow: 312 m 2 działka nr 234/20 obr 257, pow: 282 m 2 działka nr 234/22 obr 257, pow: 228 m 2 działka nr 234/23 obr 257, pow: 212 m 2 działka nr 234/24 obr 257, pow: 193 m 2 działka nr 234/39 obr 257, pow: 242 m 2 działka nr 234/40 obr 257, pow: 253 m 2 działka nr 234/42 obr 257, pow: 36 m 2 działka nr 234/44 obr 257, pow: 18 m 2 7. Teren inwestycyjny Stara Huta pow m 2 działka nr 14/62 obr 277, pow: m 2 6/4 234/18 234/20 6/2 234/39 234/40 234/22 234/23 234/24 14/62 8. Teren inwestycyjny Hałda Piłsudski pow m 2 działka nr 69/36 obr 276, pow: m 2 działka nr 69/37 obr 276, pow: m 2 69/37 69/36

11 9. Teren inwestycyjny Gminna Strefa Aktywności Gospodarczej Jeleń pow m 2 działka nr 3833/500 obr Jeleń, pow: m 2 działka nr 4034/2 obr Jeleń, pow: m /2 10. Teren inwestycyjny Jaworznicki park Przemysłowy Jeleń pow m /500 działka nr 3833/507 obr Jeleń, pow: m 2 działka nr 3833/545 obr Jeleń, pow: m 2 działka nr 3833/546 obr Jeleń, pow: m 2 działka nr 3833/547 obr Jeleń, pow: m 2 działka nr 3833/518 obr Jeleń, pow: m / / / / /518

12 W ramach środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na projekt "Elektryzujące Jaworzno promocja potencjału inwestycyjnego miasta", Jaworzno prowadzi kampanię wizerunkową i produktową, promując potencjał inwestycyjny i gospodarczy, zarówno w kraju jak i za granicą. Kampania promocyjna trwa od czerwca ubiegłego roku i wykorzystuje na wielką skalę zarówno tradycyjne formy promocji jak i nowoczesne media, w szczególności komunikację elektroniczną Internet. Projekt Elektryzujące Jaworzno ma na celu między innymi: Promocję gospodarczą. Wypromowanie i zagospodarowanie terenów inwestycyjnych Miasta Jaworzna. Większą liczbę wizyt potencjalnych inwestorów w Jaworznie, a następnie nowych, funkcjonujących przedsiębiorstw. Wdrożenie nowatorskich inicjatyw promocji gospodarczej. Wypromowanie potencjału, jaki niesie ze sobą inwestowanie na śląsku. Rewitalizację zdegradowanych terenów poprzemysłowych. Poprawę wizerunku Miasta w oczach mieszkańców. W ramach kampani wykorzystywane są: Reklama na nośnikach outdoor, w mediach drukowanych i elektronicznych. Reklama z wykorzystaniem Internetu: banery, reklama kontekstowa, newslettery, blogi, kampanie mailingowe. Własne serwisy internetowe. Media relations. Filmy reklamowe. Nowe media: widżety. Standarowe narzędzia promocyjne: gadżety (breloczki pendrivy, długopisy pendrivy, notesy z długopisami, pendrivy karty, kamery internetowe z klipsem, aparaty cyfrowe w kształcie karty kredytowej, aktówki). System identyfikacji wizualnej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu wynosi 1,5 mln zł. Ponad 1,2 mln zł to dofinansowanie unijne. Program zostanie zrealizowany do kwietnia 2012 r. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata znajdują się na stronie Pozyskane środki finansowe pozwalają na wykorzystanie wielu narzędzi komunikacyjnych. Materiały reklamowe i promocyjne mają przedstawić potencjał gminy i pokazać korzyści płynące z zamieszkania i zainwestowania w Jaworznie.

13 Informacje teleadresowe Urząd Miejski w Jaworznie Kontakt: ul. Grunwaldzka 33 tel. (+48 32) ; fax (+48 32) ; Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Referat Polityki Gospodarczej i Obsługi Inwestorów Kontakt: Plac Górników 5 tel. (+48 32) , (+48 32) Wydział Skarbu Referat Nieruchomości Gminy Kontakt: ul. Grunwaldzka 52 tel. (+48 32) Wydział Spraw Obywatelskich Referat Działalności Gospodarczej Kontakt: Plac Górników 5 tel. (+48 32) Biuro Obrotu Nieruchomościami Kontakt: ul. Grunwaldzka 52 tel. (+48 32) Wydział Urbanistyki i Architektury Referat Zagospodarowania Przestrzennego Kontakt: ul. Grunwaldzka 52 tel. ( ) Referat Budownictwa Kontakt: ul. Grunwaldzka 52, tel. ( ) Wydział Geodezji i Kartografii Kontakt: ul. Grunwaldzka 52 tel. ( ) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Kontakt: ul. Grunwaldzka 52 tel. ( ) Infrastruktura instytucjonalna: Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie Kontakt: ul. Grunwaldzka 275, tel. (+48 32) Centrum Promocji Przedsiębiorczości w Jaworznie Kontakt: ul. Grunwaldzka 275, tel. (+48 32) Urząd Skarbowy w Jaworznie Kontakt: ul. Grunwaldzka 274, tel. (+48 32) Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Kontakt: ul. Północna 9b, tel. (+48 32) Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Jaworznie Kontakt: ul. Grunwaldzka 274, tel. (+48 32) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaworznie Kontakt: ul. Inwalidów Wojennych 14, tel. (+48 32) Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Jaworznie Kontakt: ul. Pocztowa 7, tel. (+48 32) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie Kontakt: ul. Krakowska 22, tel. (+48 32) Infrastruktura techniczna: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Jaworznie Kontakt: ul. Św. Wojciecha 34 tel. (+48 32) Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie Kontakt: ul. Krakowska 9 tel. (+48 32) Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Jaworznie Kontakt: ul. Galmany 1 tel. (+48 32) ENION S.A. Oddział w Będzinie, Rejon Dystrybucji w Jaworznie Kontakt: ul. Wojska Polskiego 1 tel. (+48 32) Górnośląski Oddział Obrotu Gazem, Gazownia Zabrzańska, Biuro Obsługi Klienta w Chrzanowie Kontakt: ul. Trzebińska 78 D Chrzanów tel. (+48 32) Spółka Ciepłowniczo Energetyczna Jaworzno III Spółka z o.o. w Jaworznie Kontakt: Al. Tysiąclecia 7 tel. (+48 32) Jaworzno źródło energii Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Projekt Elektryzujące Jaworzno Promocja potencjału inwestycyjnego miasta jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata UM JAWORZNO

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 Ruda Śląska, marzec 2008 SPIS TREŚCI: WSTĘP 3 1. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 6 2.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Załącznik do Uchwały Nr LV/555/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014 r. Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Tarnowskie Góry, marzec 2014 Spis treści 1. WSTĘP DO

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja VI Ustanowiona uchwałą Walnego Zebrania Członków Subregionu Centralnego nr 12/2015

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni?

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni? Strona1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin.

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Raport częściowy nr 1. 30/06/2012 Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja

Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja Zalacznik do uchwaly Rady Miejskiej Wodzislawia Slaskiego Nr XLVII/465/10 Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego wrzesień

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Konin, czerwiec 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Syntetyczna diagnoza stanu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r.

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015 Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Struktura budowy: SFERA X. Priorytet X.1. Działanie SFERA GOSPODARCZA SFERA PRZESTRZENNA SFERA SPOŁECZNA 1. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Rzeszów, 2015 dr Paweł Kretowicz (kierownik) Cezary Gołębiowski Sylwia Łękawska Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo