REGULAMIN KONKURSU OFERT NA ZBYCIE WYBRANYCH NIERUCHOMOŚCI TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU OFERT NA ZBYCIE WYBRANYCH NIERUCHOMOŚCI TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU OFERT NA ZBYCIE WYBRANYCH NIERUCHOMOŚCI TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie I. Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przeprowadzania konkursu ofert pisemnych na sprzedaż przez TESCO (POLSKA) Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie praw do nieruchomości określonych w ogłoszeniach o konkursie, które powołują się na niniejszy Regulamin. 2 Celem konkursu ofert jest wybór nabywcy praw do poszczególnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. 3 Organizatorem konkursu ofert w imieniu TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. jest spółka Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Piłsudskiego 1, Warszawa, tel (22) , fax (22) , zwany dalej Organizatorem. II. Podstawa prawna. Konkurs ofert jest przeprowadzany na podstawie przepisów kodeksu cywilnego oraz niniejszego Regulaminu. III. Przedmiot. 1 Przedmiotem konkursu ofert są prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, zwanych dalej Nieruchomościami, co do których ogłoszono ich sprzedaż w ogłoszeniu powołującym się na niniejszy Regulamin, bądź ich sprzedaż jest promowana przez Organizatora w inny sposób, w tym poprzez tablice informacyjne na wybranych Nieruchomościach, bezpośredni kontakt z potencjalnymi oferentami oraz na stronie internetowej itp. 2 Podstawowe dane dotyczące danej Nieruchomości są ujawniane w ogłoszeniu oraz zawsze są one dostępne u Organizatora oraz na stronie 3 Wizje lokalne Nieruchomości możliwe są po uprzednim umówieniu z Organizatorem. 4 Organizator zapewnia dostęp do wszelkich dostępnych danych o Nieruchomościach oraz będą one dostępne w Internecie pod adresem 5 W zakresie w jakim poszczególne Nieruchomości wymagają podziałów, ustanowienia służebności, innych przekształceń, bądź zmian decyzji administracyjnych informacje te będą dostępne u Organizatora, jednakże w znacznej mierze będą przedmiotem ustaleń pomiędzy wybranym oferentem a TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. co będzie uregulowane w umowie przedwstępnej, przy czym nabywca odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie wszelkich procedur mających na celu wyodrębnienie danej Nieruchomości i dokonania wszelkich innych wymaganych formalności na swój własny koszt, przy wsparciu TESCO (POLSKA)

2 Sp. z o.o. jedynie w niezbędnym zakresie, jak udzielenie niezbędnych pełnomocnictw lub danych i informacji oraz w zakresie wymaganym przez prawo. IV. Warunki i zasady uczestnictwa. 1. Termin nadsyłania ofert w odniesieniu do danej Nieruchomości określany jest w ogłoszeniu. W przypadku uzyskania informacji o sprzedaży danej Nieruchomości z innych źródeł niż ogłoszenie, o terminie składania ofert i innych szczegółach dotyczących sprzedaży danej Nieruchomości należy dowiadywać się u Organizatora. 2. Ofertę mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mogą skutecznie nabywać dla siebie własność Nieruchomości. 3. Wyłącza się możliwość składania ofert przez : a. osoby wchodzqce w skład Komisji Konkursowej i ich małżonkowie, rodzice oraz dzieci, b. Organizator, członkowie jego organów, pracownicy oraz stali współpracownicy oraz osoby uczestniczące w przeprowadzeniu konkursu i ich małżonkowie, rodzice oraz dzieci. 4. Oferty nadsyłane w ramach konkursu ofert, powinny zawierać co najmniej: a. imię, nazwisko, nazwę lub firmę i adres (adres siedziby) oferenta, dane identyfikujące oferenta: nr właściwego rejestru i oznaczenie organu rejestrowego, nr NIP, REGON, wraz z dokumentami potwierdzającymi te informacje (zaświadczenia, wypis z KRS) wpis do właściwego rejestru. b. datę sporządzenia oferty, c. oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki i postanowienia bez zastrzeżeń, d. oferowaną cenę netto, wraz z oświadczeniem, iż oferent posiada środki pieniężne na nabycie przedmiotu oferty za oferowaną cenę i zapłatę kwoty podatku, o jaką cena zostanie powiększona stosownie do obowiązujących przepisów lub jaki będzie należny w związku z transakcją. e. oświadczenie o ważności oferty przez okres 90 dni od daty jej sporządzenia, f. oznaczenie Nieruchomości, której dotyczy oferta, g. Oświadczenie o zachowaniu poufności wg wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu. h. W przypadku oferentów będących osobami fizycznymi - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów prowadzenia konkursu ofert i realizacji procedury nabycia praw do Nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych

3 osobowych (tekst jednolity Dz.U.z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami). i. Podpis oferenta; O ile umocowanie osoby składającej podpis pod ofertą do działania za oferenta i składania oświadczeń woli nie wynika z przepisów prawa i dokumentów złożonych stosownie do części IV pkt. 4 lit. a) Regulaminu, należy załączyć dokumenty potwierdzające umocowanie. 5. Oferty należy składać na piśmie na adres Organizatora, najpóźniej do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego termin na składanie ofert wskazany w ogłoszeniu lub podany przez Organizatora w odniesieniu do danej Nieruchomości. 6. Oferty powinny być złożone w zaklejonej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia. 7. Na zakup każdej Nieruchomości należy składać odrębne oferty, chyba że oferta opiewa na zakup kilku Nieruchomości jednocześnie tj. jedna cena za kilka Nieruchomości, zwana dalej Ofertą Łączoną. V. Komisja Konkursowa. 1. Czynności związane z wyborem oferty wykonuje Komisja Konkursowa w składzie co najmniej 4 osób, z czego dwie osoby będą przedstawicielami Organizatora, a pozostałe osoby wyznaczone zostaną przez TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. 2. Komisja Konkursowa działa na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. 3. Komisja Konkursowa zobowiązana jest działać obiektywnie, wnikliwie i starannie, mając na względzie dobre imię TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. 4. Obrady Komisji Konkursowej są niejawne dla oferentów i publiczności. VI. Konkurs. 1. Obrady Komisji Konkursowej odbywają się w terminach wyznaczonych przez Organizatora w porozumieniu z TESCO (POLSKA) Sp. z o.o., o ile tylko zostanie złożona jedna oferta zakupu na daną Nieruchomość. 2. Po zebraniu Komisji Konkursowej Przewodniczący stwierdza prawidłowość dotychczas przeprowadzonych czynności i działań w toku konkursu oraz ogłasza liczbę otrzymanych ofert w odniesieniu do danej Nieruchomości. 3. Komisja Konkursowa: a. otwiera koperty z ofertami, dokonuje szczegółowej analizy ofert b. odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom, z zastrzeżeniem lit. d) c. selekcjonuje oferty w zakresie wyboru najkorzystniejszych, d. ustala ewentualną listę kwestii do doprecyzowania przez poszczególnych oferentów, w szczególności w przypadku Ofert Łączonych, może wezwać oferentów do złożenia wyjaśnień, jeśli oferta budzi wątpliwości, a także do jej

4 uzupełnienia, jeśli jest niekompletna, e. sporządza protokół zawierający rekomendacje wyselekcjonowanych ofert pod obrady zarządu TESCO (POLSKA) Sp. z o.o., wraz z dodatkowymi pytaniami wystosowanymi do oferentów. 4. Protokół podpisują członkowie Komisji Konkursowej. 5. Komisja Konkursowa przekazuje wyselekcjonowane oferty wraz z protokołem pod obrady Zarządu TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. 6. Zarząd TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. wedle swobodnego uznania, podejmuje decyzję o przyjęciu oferty lub też o odrzuceniu wszystkich ofert, zakończeniu konkursu bez dokonania wyboru oferty bądź też o zaproszeniu wybranego oferenta lub oferentów do podjęcia negocjacji. Przyjęcie oferty i sprzedaż nieruchomości w drodze negocjacji wymagają uprzedniego uzyskania zgody zgromadzenia wspólników spółki TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. na sprzedaż nieruchomości za zaoferowaną cenę i na uzgodnionych warunkach. 7. Po przyjęciu oferty lub przeprowadzeniu i zakończeniu negocjacji w efekcie czego dojdzie do podpisania umowy sprzedaży lub przedwstępnej umowy sprzedaży danej Nieruchomości, Organizator powiadomi wszystkich oferentów pisemnie o wyniku konkursu. 8. Złożone oferty pozostają w mocy przez okres, jaki został określony w ofercie. Oferty przestają wiązać przed upływem tego terminu jedynie w przypadku odwołania konkursu, zakończenia konkursu wynikiem negatywnym lub w przypadku przeniesienia przez TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. własności lub innych praw do danej Nieruchomości na podmiot trzeci. 9. W przypadku zakończenia konkursu ofert na sprzedaż danej Nieruchomości wynikiem negatywnym, konkurs może być powtarzany. 10. Konkurs ofert w odniesieniu do danej Nieruchomości uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynęła ani jedna oferta lub Komisja Konkursowa stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia wymaganych warunków lub Zarząd TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. zakończy konkurs bez dokonania wyboru oferty lub odrzuci wszystkie oferty. 11. Podmiot, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zawiadomiony pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży danej Nieruchomości, o ile nie zostało to wcześniej ustalone między stronami. Jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie, bądź podanym w zawiadomieniu, uznaje się, że uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, w takim przypadku TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. nie jest zobowiązana do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości i może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych. 12. Konkurs ofert może być w każdej chwili odwołany, bez konieczności podawania przyczyn, jak i każda Nieruchomość może być z niego wycofana w ten sam sposób. 13. Regulamin konkursu i ogłoszenia o konkursie mogą być zmieniane.

5 VII. Zawarcie umowy. 1. W odniesieniu do Nieruchomości wymagających przekształceń lub innych działań, zawarcie umowy sprzedaży będzie poprzedzone zawarciem umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego określającej warunki dokonania poszczególnych przekształceń. W pozostałych przypadkach, preferowane jest zawieranie finalnych umów sprzedaży. 2. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do zapłaty ceny sprzedaży najpóźniej w dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży danej Nieruchomości w sposób gwarantujący potwierdzenie zapłaty ceny przed podpisaniem aktu notarialnego, o ile nic innego nie ustalono w efekcie indywidualnych uzgodnień. W przypadku zawierania umów przedwstępnych, nabywca jest zobowiązany do zapłaty zadatku w wysokości minimum 30% oferowanej ceny. 3. Koszty zawarcia umowy przedwstępnej jak i umowy sprzedaży obciążają w całości nabywcę. 4. Nabywcę obciążają wszelkie podatki, jakie należy zapłacić w związku z dokonywaną transakcją, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od towarów i usług Vat, jeśli zgodnie z obowiązującymi przepisami należy go doliczyć do ceny netto.

6 Załącznik do Regulaminu - Oświadczenie O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. (nazwa podmiotu/imię i nazwisko) ul... (adres).(kod pocztowy, miejscowość), Kapitał zakładowy.. zł. (w przypadku spółek akcyjnych proszę wskazać, czy wpłacony w całości) NIP:, KRS:. PESEL (w przypadku osób fizycznych) Oświadczenie O ZACHOWANIU POUFNOŚCI My, niżej podpisani członkowie zarządu uprawnieni do składania oświadczeń woli za (nazwa podmiotu j.w.), oświadczamy niniejszym spółce TESCO (Polska) Sp. z o.o.: TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Kraków, ul. Kapelanka 56, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS (TESCO) że w związku z przeprowadzanym przez Organizatora konkursem ofert w imieniu TESCO (POLSKA) Sp. z o.o., spółkę Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Piłsudskiego 1, Warszawa na sprzedaż Nieruchomości, niniejszym zobowiązujemy się wykorzystać otrzymane w związku z konkursem ofert informacje i dokumenty wyłącznie w celu, w jakim zostały nam przekazane, to jest w celu rozważenia złożenia i ewentualnego sporządzenia oferty dla TESCO i nie będziemy ich ujawniać żadnej innej stronie/osobie ani powielać, rozpowszechniać czy wykorzystywać w jakikolwiek inny sposób. Zostaliśmy poinformowani przez TESCO, że każdy z w.w. dokumentów stanowi materiał poufny i tajemnicę przedsiębiorstwa TESCO w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie może być udostępniany osobom trzecim. Niniejszym zobowiązujemy się do zachowania w tajemnicy treści otrzymanych

7 dokumentów, a w szczególności uniemożliwienia dostępu osób trzecich do w.w. dokumentów, z zastrzeżeniem, że jesteśmy uprawnieni do przekazywania dokumentów swoim pracownikom i doradcom zatrudnionym do sporządzenia oferty. W powyższym zakresie zobowiązujemy się za naszych pracowników i wszystkie osoby, którymi posłużymy się w celu sporządzenia oferty i zobowiązujemy się: (a) nałożyć na takie osoby obowiązek zachowania w tajemnicy dokumentów/treści dokumentów (b) dołożyć starań w celu zapewnienia przestrzegania przez takie osoby obowiązków zachowania w tajemnicy dokumentów/treści dokumentów (c) nie wykorzystywać ani nie rozpowszechniać dokumentów w ramach własnej organizacji, z wyjątkiem wykorzystania i/lub rozpowszechniania informacji wyłącznie w zakresie wymaganym do analizy i sporządzenia oferty; (d) dołożyć starań w celu zorganizowania i zachowania odpowiednich zabezpieczeń chroniących dokumenty przed nieuprawnionym wejściem w ich posiadanie i wykorzystaniem przez nieuprawnione do tego osoby. (e) zwrócić otrzymane dokumenty do TESCO, najpóźniej w terminie 7 dni po ogłoszeniu wyników konkursu. Oświadczamy, że jesteśmy w pełni odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody, jakie TESCO może ewentualnie ponieść na skutek ujawnienia przez nas lub osoby, którym dokumenty ujawniliśmy, informacji poufnych także poprzez ich niewłaściwe zabezpieczenie przed utratą i dostępem dla osób trzecich, obejmujące w szczególności straty rzeczywiste, utracone korzyści, koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego, jak również wszelkie inne koszty niezbędne w celu realizacji roszczeń TESCO wynikłe z powodu naruszenia przez nas zobowiązań objętych niniejszym oświadczeniem Oświadczamy i zgadzamy się z tym, że bez względu na przyczynę będziemy związani treścią niniejszego oświadczenia przez okres 5 lat od jego złożenia., dnia...

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. 1 DEFINICJE 1. Biuro Korporacyjno-Prawne Biuro Korporacyjno-Prawne w strukturze organizacyjnej Waryński, 2. Komisja komisja

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI www.bgk.com.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Rynek pierwotny... 9 ROZDZIAŁ 3 Obrót wtórny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Warunki Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. ( KKPP )

Warunki Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. ( KKPP ) Warunki Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. ( KKPP ) Lipiec 2014 r. Przedmiotem działań opisanych w Warunkach Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo