Szczecin dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczecin dnia 17.03.2014 r."

Transkrypt

1 Szczecin dnia r. Regulamin przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni 602,60 m 2 położonej w Myśliborzu przy ul. Felczaka 16, stanowiącej działkę gruntu nr 388/16 o powierzchni 399 m 2, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Wprowadzenie Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (t.j. Dz.U. z 2012 poz z późn.zm.) do zawarcia umowy przenoszącej własność w/w nieruchomości konieczne jest, pod rygorem nieważności, uzyskanie zgody Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. W związku z powyższym oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest, przed zawarciem umowy przenoszącej własność przedmiotowej nieruchomości, do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży z zastrzeżeniem warunku polegającego na wyrażeniu zgody na zawarcie umowy przyrzeczonej przez Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Zgodnie z treścią ww. ustawy, rozpatrzenie wniosku przez Ministra następuje w terminie miesiąca od dnia jego doręczenia Ministrowi wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Bieg ww. terminu może zostać zawieszony z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentów. Ponadto, zgodnie z art.5c ust. 2 w/w ustawy zgoda na zawarcie umowy przenoszącej własność może zostać udzielona przez Ministra Skarbu Państwa warunkowo. W takim przypadku oferent, przed zawarciem umowy przyrzeczonej, zobowiązany jest do spełnienia przedmiotowych warunków w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Ministra i ZUS. W przypadku braku zgody Ministra Skarbu Państwa na przeniesienie własności w/w nieruchomości organizator przetargu zawiadomi wygrywającego przetarg, w terminie nie później niż 14 dni od uzyskania od Ministra przedmiotowej informacji, o braku przedmiotowej zgody i w tym terminie zwróci wadium temu oferentowi bez odsetek przelewem na rachunek bankowy uprzednio przez Niego wskazany. 1. Niniejszy Regulamin przetargu dotyczy sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położnej w Myśliborzu przy ul. Felczaka 16, działka nr 388/16 o powierzchni 0,0399 ha, zabudowanej budynkiem biurowym o łącznej powierzchni 602,60 m 2, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1M/ /9. Nieruchomość nie są obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich. Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej (art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane - tekst jednolity z późn. zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623). 2. Cena wywoławcza opisanego w pkt 1 prawa własności wynosi netto ,00 (słownie : czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i została ustalona w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę oraz o uchwały nr 39 z dnia r. i nr 54 z dnia r. Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.. 1

2 3. Zgodnie z interpretacją indywidualną przepisów prawa podatkowego pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów sygn. IPPP3/ /13-2/LK z dnia r. sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług. Koszty notarialne, sądowe oraz podatek od czynności cywilnoprawnych ponosi nabywca nieruchomości. 4. Przetarg - licytacja ustna odbędzie się w obecności Notariusza wyznaczonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w siedzibie Oddziału w Szczecinie przy ul. Matejki 22 w dniu 06 maja 2014 r. o godzinie , pok Przetarg ma charakter ustny nieograniczony. Uczestniczą w nim oferenci, którzy złożyli prawidłowe pod względem formalnym zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi oświadczeniami w odpowiedzi na ogłoszenie prasowe oraz na stronie internetowej i zostali dopuszczeni do przetargu zgodnie z niniejszym regulaminem oraz wpłacili, zgodnie z ogłoszeniem, wadium w wysokości ,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych) na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prowadzony przez PKO BP , w terminie do dnia 05 maja 2014 r., przy czym za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień uznania rachunku bankowego ZUS wskazanego w ogłoszeniu o przetargu. 6. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, o którym mowa w pkt. 5 powinno zawierać w szczególności: a. Oświadczenie woli Oferenta o chęci zakupu powyższej nieruchomości przy czym zaoferowana w trakcie przetargu cena za powyższą nieruchomość nie może być niższa aniżeli cena wywoławcza tj ,00 złotych; b. imię i nazwisko, adres zamieszkania (dotyczy osób fizycznych), a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, c. oznaczenie osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej a posiadającej zdolność prawną, adres, wyciąg z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego), uchwały właściwych organów lub wspólników o wyrażeniu zgody na zakup w/w nieruchomości jeżeli uchwały takie są wymagane, wraz z aktualnym odpisem umowy spółki (tekst jednolity), d. dowód wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego właściwego do zwrotu wadium, e. zobowiązanie Oferenta do pokrycia wszelkich podatków i opłat, oraz innych kosztów związanych z zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży i umowy przyrzeczonej, f. oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży, kartą nieruchomości oraz z regulaminem przetargu, który przyjmuje jako obowiązujący w ramach planowanej sprzedaży oraz, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady, g. oświadczenie o uzyskaniu i przyjęciu informacji, iż na sprzedaż powyższej nieruchomości, pod rygorem nieważności, konieczne jest uzyskanie zgody Ministra Skarbu Państwa zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa oraz informacji, iż powyższa zgoda może zostać udzielona warunkowo, h. podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Oferenta wraz z ewentualnymi prawidłowymi pełnomocnictwami, jeżeli Oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika. 7. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 05 maja 2014 r. (decyduje data wpływu) w sekretariacie ZUS Oddział w Szczecinie ul. Matejki 22 pok. 113 (sekretariat ZUS czynny jest w godz ) z dopiskiem 2

3 Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Myśliborzu przy ul. Felczaka 16 - nie otwierać przed 06 maja 2014 r. godz Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w przetargu i zapłata wadium stanowi równocześnie zobowiązanie Oferenta do przystąpienia do przetargu. Jeżeli pomimo złożenia zgłoszenia uczestnictwa i wpłacenia wadium Oferent nie przystąpił do przetargu bądź przystąpił do przetargu, ale nie zaoferował ceny zakupu równej cenie wywoławczej powiększonej o wartość postąpienia - wadium wpłacone przez takiego Oferenta podlega w całości przepadkowi na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 9. Przetarg będzie rozstrzygnięty w przypadku, gdy co najmniej jeden z oferentów zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej określonej w pkt 2 przedmiotowego regulaminu. 10. Po spełnieniu warunków formalnych, o których mowa powyżej Oferenci dopuszczeni do przetargu ustnego mogą w jego trakcie podwyższać swoje oferty o kwotę postąpienia nie niższą niż zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych). 11. W trakcie trwania licytacji na wniosek organizatora przetargu dopuszcza się ogłoszenie trwającej nie dłużej niż trzydzieści minut przerwy. Jednocześnie zabrania się przeprowadzania przerw na wniosek Oferentów, przy czym zastrzega się, iż Oferenci mogą prowadzić konsultacje z osobą towarzyszącą, bądź też kontaktować się za pomocą własnego telefonu z osobami z zewnątrz. Jednakże, w takim przypadku Oferent, pozostali Oferenci, jak i Komisja przetargowa pozostają na sali. 12. Wadium, wpłacone przez Oferenta który przetargu nie wygrał, zwraca się po rozstrzygnięciu przetargu bez odsetek w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia przetargu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez danego oferenta w zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta wygrywającego przetarg ustny zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży. 13. Przeniesienie prawa własności szczegółowo opisanego w pkt 1 następuje w następującym trybie: a) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, w terminie i miejscu wskazanym w pisemnym zawiadomieniu ZUS wysłanym do Oferenta, który wygrał przetarg, nastąpi zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego z zastrzeżeniem warunku, iż zgodnie z art. 5a i 5b, 5c ww. ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa Minister Skarbu Państwa wyrazi zgodę na zawarcie umowy przyrzeczonej; załącznik do przedmiotowej umowy przedwstępnej stanowił będzie wzór umowy przyrzeczonej zaakceptowany przez strony umowy; b) wszelkie koszty zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży ponosi wygrywający przetarg, w tym koszty opłat notarialnych, sądowych, podatku od czynności cywilnoprawnych; c) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawarcia przedwstępnej, warunkowej umowy sprzedaży, ZUS działając na podstawie 5a i 5b ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa wystąpi do Ministra Skarbu Państwa o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przyrzeczonej; d) w przypadku braku zgody Ministra Skarbu Państwa wyrażanej zgodnie z art. 5a i 5b, 5c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, organizator przetargu w terminie nie później niż 14 dni zawiadomi wygrywającego przetarg o braku przedmiotowej zgody i w tym terminie zwróci wadium 3

4 temu oferentowi bez odsetek przelewem na rachunek bankowy uprzednio przez Niego wskazany; e) w przypadku wyrażenia przez Ministra Skarbu Państwa zgody na zawarcie umowy przyrzeczonej, zgodnie z art. 5 a, 5c ww. ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa; - ZUS powiadomi o tym fakcie wygrywającego przetarg w formie pisemnej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania przedmiotowej zgody; w piśmie tym ZUS wyznaczy jednocześnie termin i miejsce zawarcia umowy przyrzeczonej nie dłuższy jednak niż 30 dni od dnia otrzymania przez ZUS zgody Ministra Skarbu Państwa na zawarcie umowy przyrzeczonej; - jeżeli, zgodnie z art. 5c ust. 2 ww. ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, Minister Skarbu Państwa wyrazi zgodę na zawarcie umowy przyrzeczonej jednakże z zastrzeżeniem warunków, ZUS zawiadomi o tym fakcie oferenta analogicznie jak w przypadku wyrażenia przez Ministra Skarbu Państwa zgody bezwarunkowej; w takim przypadku ZUS wskaże dodatkowo termin spełnienia przez oferenta, przed terminem wyznaczonym na zawarcie umowy przyrzeczonej, warunków zastrzeżonych przez Ministra Skarbu Państwa, do spełnienia których to warunków we wskazanym terminie oferent jest zobowiązany; - oferent zobowiązany jest do zapłaty na rzecz ZUS całości ceny sprzedaży, wraz z podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przyrzeczonej, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez ZUS przy czym za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego ZUS całością ceny sprzedaży wraz z podatkiem; oferent zobowiązany jest do zapłaty ceny sprzedaży jak powyżej zaś do zapłaty pozostałych opłat przelewem na rachunek bankowy notariusza wskazanego przez ZUS najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przyrzeczonej, przy czym za dzień zapłaty wszelkich należności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego notariusza; ZUS zastrzega brak możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń; - zawarcie umowy przyrzeczonej, o treści zgodnej z projektem stanowiącym załącznik do umowy przedwstępnej, nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przez ZUS w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, po spełnieniu przez wygrywającego przetarg wszystkich powyższych warunków, tj. zapłaty w terminie całości ceny sprzedaży wraz z należnym podatkiem, wykonanie we wskazanym przez ZUS terminie warunków wskazanych przez Ministra Skarbu Państwa (w przypadku wyrażenia zgody warunkowej na zawarcie umowy przyrzeczonej); - wszelkie koszty zawarcia umowy przyrzeczonej obciążają wygrywającego przetarg i zobowiązany jest on do ich zapłaty w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej, przy czym Oferent zobowiązany jest do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przyrzeczonej przelewem na rachunek bankowy notariusza wskazany przez ZUS. 14. Spełnienie przez wygrywającego przetarg chociażby jednej z poniższych przesłanek, tj.: a) uchylenie się przez Oferenta od zawarcia przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu; b) uchylenie się przez Oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy przyrzeczonej w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez ZUS; 4

5 c) niedopełnienie w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu warunków, od których Minister Skarbu Państwa, zgodnie z art. 5c ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, uzależnił zgodę na zawarcie umowy przyrzeczonej; d) niewpłacenie w terminie i w sposób wskazany w przedmiotowym regulaminie całości ceny sprzedaży i podatku od czynności cywilnoprawnych; uważać się będzie za rezygnację wygrywającego przetarg z zakupu przedmiotu przetargu, a wpłacone przez wygrywającego przetarg wadium ulegnie w całości przepadkowi na rzecz ZUS. 15. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty. W takim przypadku ZUS zobowiązany jest do zwrotu wadium bez odsetek na rzecz Oferentów w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zamknięcia przetargu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez poszczególnych Oferentów w zgłoszeniach uczestnictwa w przetargu. Skutki przetargu przestają wówczas wiązać zaś Oferentom nie przysługują w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych żadne roszczenia z tytułu zamknięcia przetargu bez wyboru oferty. 16. W przypadku braku zgody Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na sprzedaż prawa określonego w pkt 1 regulaminu Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony do nie przystąpienia do zawarcia umowy przyrzeczonej, o której mowa w pkt 13 regulaminu, zobowiązany jest do zwrotu wadium bez odsetek na rzecz wygrywającego przetarg w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma Ministra Skarbu Państwa zawierającego oświadczenie o braku zgody na zawarcie umowy przyrzeczonej zaś wygrywającemu przetarg nie przysługują w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych żadne roszczenia z tytułu nie dojścia do skutku przyrzeczonej umowy sprzedaży. 17. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie, bez podania przyczyn, a także zamknięcia przetargu bez wyboru oferty. 5

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach Śródmieście sp. z o.o. 43-100 Tychy Al. Piłsudskiego 12 Tychy, dnia 02 stycznia 2012 r. Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach działając na podstawie Uchwały nr 1/10/2011 z dnia 28.10.2011

Bardziej szczegółowo

Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa. Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu

Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa. Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu Łowyń, ul. Szkolna 16, 64-400 Międzychód 1. Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa dotyczą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Polski Holding Obronny sp. z o.o.

Polski Holding Obronny sp. z o.o. Polski Holding Obronny sp. z o.o. Warszawa, 20 kwietnia 2015 roku z siedzibą w Warszawie przy alei Jana Pawła II nr 11 ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNIG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji REGULAMIN przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż praw użytkowania wieczystego nieruchomości oraz praw własności stanowiących własność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rybniku ul. Jankowicka

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PLANTPRESS SP. Z O.O. W KRAKOWIE W TRYBIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA DO NEGOCJACJI

PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PLANTPRESS SP. Z O.O. W KRAKOWIE W TRYBIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA DO NEGOCJACJI Warszawa, dnia 04 czerwca 2010 roku PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PLANTPRESS SP. Z O.O. W KRAKOWIE W TRYBIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA DO NEGOCJACJI Na podstawie: 1) art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt XIV GUp 11/12

Sygn. akt XIV GUp 11/12 Warunki nieograniczonego czwartego przetargu ofertowego na sprzedaż przedsiębiorstwa DAKRI-BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 22/24,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGO-NOVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie

WARUNKI SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGO-NOVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie WARUNKI SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGO-NOVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie 1. Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO dotyczący sprzedaży nieruchomości oraz innych składników majątku trwałego należących do SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji we Wrocławiu Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2009r. w sprawie określenia sposobu

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt XIV GUp 9/13

Sygn. akt XIV GUp 9/13 Warunki nieograniczonego czwartego przetargu ofertowego na sprzedaż przedsiębiorstwa DAKRI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 22/24,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. 1 DEFINICJE 1. Biuro Korporacyjno-Prawne Biuro Korporacyjno-Prawne w strukturze organizacyjnej Waryński, 2. Komisja komisja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SPRZEDAŻY AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK OPERATORA ARP Sp. z o.o.

PROCEDURA SPRZEDAŻY AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK OPERATORA ARP Sp. z o.o. PROCEDURA SPRZEDAŻY AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK OPERATORA ARP Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Definicje: 1.1. Procedura procedura zbywania akcji i udziałów spółek OPERATORA ARP Sp. z o.o., w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH METRO SP. Z O.O

REGULAMIN SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH METRO SP. Z O.O Załącznik Nr 1 do obwieszczenia w sprawie sprzedaży udziałów REGULAMIN SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH METRO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem przetargu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział

Bardziej szczegółowo

Cena wywoławcza brutto

Cena wywoławcza brutto REGULAMIN I WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO w FORMIE LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH wg tabeli przedstawionej jak poniżej z podaniem numerów działek, ich powierzchnie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym CzBG.AG-2113-1/14 Częstochowa, dnia 24.06.2014 r. OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym I. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie przy ul. Śląskiej 23 tel.34/324 42 58 ogłasza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady zbywania maszyn, urządzeń, pojazdów i innych przedmiotów, będących własnością Zakładu Utylizacyjnego Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o.

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. w Tyszowcach POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem przetargu (zbywcą) jest Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 08.04.2014r. W SPRAWIE NAJMU POZA KONKURSEM OFERT LOKALI UŻYTKOWYCH PRZY UL. NAUKOWEJ 4

OGŁOSZENIE Z DNIA 08.04.2014r. W SPRAWIE NAJMU POZA KONKURSEM OFERT LOKALI UŻYTKOWYCH PRZY UL. NAUKOWEJ 4 OGŁOSZENIE Z DNIA 08.04.2014r. W SPRAWIE NAJMU POZA KONKURSEM OFERT LOKALI UŻYTKOWYCH PRZY UL. NAUKOWEJ 4 Na podstawie uchwały Nr XCVI/1275/14 Zarządu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z dnia 24 stycznia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE Warszawa, dn.2014r. działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

ZASADY przeprowadzania przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

ZASADY przeprowadzania przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ZASADY przeprowadzania przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Rozdział I Postanowienia ogólne Sprzedaż nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo