3. Koncepcja i metodyka pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Koncepcja i metodyka pracy"

Transkrypt

1 Open Access Library Volume 1 (7) Koncepcja i metodyka pracy Na podstawie przeprowadzonej analizy literaturowej i do wiadcze w asnych, nabytych podczas praktycznej realizacji bada s u cych prognozowaniu rozwoju in ynierii powierzchni materia ów, opracowano koncepcj niniejszej rozprawy habilitacyjnej. W szczególno ci sformu owano tez i cel poznawczy pracy oraz wytyczono ogólny i szczegó owy zakres prac naukowo-badawczych. Autorska metodologia komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju in ynierii powierzchni materia ów, b d ca zasadniczym przedmiotem prowadzonych prac, jest hybryd, na któr sk ada si zarówno opisana w niniejszym rozdziale metodyka interdyscyplinarnych bada, obejmuj ca zbiór omówionych w literaturze przedmiotu oryginalnie dobranych metod i narz dzi analitycznych stosowanych w in ynierii materia owej, organizacji i zarz dzaniu oraz informatyce, jak i umo liwiaj ca wykonanie dalszej cz ci bada, zaprezentowana w 4. rozdziale rozprawy, oryginalna koncepcja metodologiczna, której opracowanie, weryfikacja do wiadczalna i udost pnienie stanowi o warto ci naukowej niniejszej pracy. Wyniki wykonanych prac w asnych s prezentowane pocz wszy od 4. rozdzia u niniejszej pracy Teza i cel pracy Tez pracy sformu owano nast puj co: W celu ograniczenia ryzyka prognozowania przysz o ciowych kierunków rozwoju technologii kszta towania struktury i w asno ci warstw powierzchniowych materia ów in ynierskich, uzasadnione jest zastosowanie komputerowo zintegrowanej metodologii bada materia oznawczych i heurystycznych strategicznego zarz dzania wiedz. Celem poznawczym rozprawy jest opracowanie oryginalnej metodologii komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju in ynierii powierzchni materia ów, z wykorzystaniem bada strukturalnych oraz w asno ci mechanicznych i innych w asno ci fizykochemicznych materia ów obrobionych z u yciem ró nych technologii kszta towania struktury i w asno ci warstw wierzchnich i pow ok ró nych materia ów in ynierskich oraz bada heurystycznych strategicznego zarz dzania wiedz, w tym macierzy kontekstowych, mapowania drogowego technologii, wieloetapowego badania opinii ekspertów i oceny wzajemnych oddzia ywa wspomaganych technologi informacyjn obejmuj c organizacj wirtualn, platform internetow oraz sztuczne sieci neuronowe w powi zaniu z modelowaniem metod Monte Carlo. 32 A.D. Dobrza ska-danikiewicz

2 Metodologia komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju in ynierii powierzchni materia ów 3.2. Zakres pracy Z o ony aparat metodologiczny, s u cy do diagnozowania kluczowych problemów naukowych, technologicznych, gospodarczych i ekologicznych w obszarze in ynierii powierzchni materia ów in ynierskich oraz okre lenia kierunków jej rozwoju strategicznego i podejmowania decyzji, zasadniczo dotyczy trzech wzajemnie przenikaj cych si dziedzin wiedzy: in ynierii powierzchni materia ów, wchodz cej w sk ad in ynierii materia owej, foresightu technologicznego, nale cego do szerzej rozumianej dziedziny organizacji i zarz dzania oraz technologii informacyjnej, wywodz cej si z informatyki (rys. 2). Rysunek 2. Interdyscyplinarna metodologia komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju in ynierii powierzchni materia ów na tle dziedzin wiedzy i metodyki bada 3. Koncepcja i metodyka pracy 33

3 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Rysunek 3. SzczegóŽowy zakres rozprawy uwzglcdniaj>cy zawartow5 poszczególnych rozdziažów i podrozdziažów pracy 34 A.D. DobrzaMska-Danikiewicz

4 20 Badania 65,0 55,0 45,0 35,0 25,0 15,0 5, E j[kj/m 2 ] Metodologia komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju in ynierii powierzchni materia ów Niektóre etapy bada wymaga y jednak znacznie szerszego spojrzenia na rozpatrywane zagadnienia, co poci gn o za sob konieczno zastosowania metod, podej i narz dzi analitycznych czerpi cych z innych obszarów wiedzy szczegó owej, obejmuj cych: statystyk ; ekonometri ; badania operacyjne; budow i eksploatacj maszyn; automatyzacj i robotyzacj procesów przemys owych; zarz dzanie strategiczne, taktyczne i operacyjne; zarz dzanie jako ci i rodowiskiem oraz rachunkowo i finanse. Szczegó owy zakres bada, wykonanych w ramach niniejszej pracy, z uwzgl dnieniem rozdzia ów i podrozdzia ów pracy, w których omówiono poszczególne zagadnienia, przedstawiono na rysunku 3. Pierwotne dane ród owe, stanowi ce podstaw prac wykonanych na pó niejszych etapach bada, zawieraj wyniki klasycznych eksperymentów materia oznawczych, których ogólny zakres przedstawiono na rysunku 4, oraz wyniki przeprowadzonych na szerok skal bada eksperckich. W szczególno ci, wyniki serii materia oznawczo-heurystycznych bada w asnych, wykonanych w odniesieniu do o miu grup technologii szczegó owych (S1 do S8) [90-98, 161, , 301] (rys. 5), pos u y y do weryfikacji poprawno ci nowo opracowanej metodologii komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju in ynierii powierzchni materia ów. Po uzyskaniu zadowalaj cych wyników weryfikacji poprawno ci oryginalnej koncepcji metodologicznej zastosowano j, opieraj c si na wynikach bada eksperckich, do okre lania pozycji strategicznej 140 grup technologii krytycznych in ynierii powierzchni materia ów, rozumianych jako priorytetowe technologie o najlepszych perspektywach rozwojowych i/lub kluczowym znaczeniu w przemy le w za o onym horyzoncie czasowym 20 lat. Wyniki bada eksperckich stanowi y tak e dane pierwotne, s u ce do opracowania alternatywnych scenariuszy przysz ych wydarze, zale nych od rozwoju poszczególnych obszarów tematycznych oraz wp ywu kluczowych mezoczynników natury ogólnej, do czego zastosowano sztuczne sieci neuronowe wykorzystane we w asnym programie komputerowym. Badania uzupe niaj ce wspomagane komputerowo S p, S d, SEP [mj/m 2 ] Badania w asno ci u ytkowych Badania innych w asno ci fizycznych Badania w asno ci mechanicznych strukturalne Rysunek 4. Ogólny zakres bada materia oznawczych 3. Koncepcja i metodyka pracy 35

5 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 GRUPY TECHNOLOGII SZCZEGÓ OWYCH S1 S2 Obróbka laserowa odlewniczych stopów magnezu S3 S4 Wybrane technologie obróbki cieplno-chemicznej stali S5 Nak adanie pow ok PVD/CVD na spiekane materia y narz dziowe S6 S7 S8 Obróbka laserowa stopowych stali narz dziowych do pracy na gor co Fizyczne osadzanie z fazy gazowej pow ok na stop miedzi z cynkiem Teksturowanie krzemu polikrystalicznego do celów fotowoltaiki Wytwarzanie spiekanych materia ów gradientowych klasyczn metod metalurgii proszków Wybrane technologie modyfikacji polimerowych warstw wierzchnich WERYFIKACJA POPRAWNO CI METODOLOGII Rysunek 5. Technologie szczegó owe poddane analizie w celu weryfikacji poprawno ci metodologii komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju in ynierii powierzchni materia ów Foresight jest ogó em dzia a zmierzaj cych do wybrania najkorzystniejszej wizji przysz o ci oraz wskazania dróg jej realizacji, z wykorzystaniem odpowiednich metod wywodz cych si z nauki o organizacji i zarz dzaniu. Realizacja foresightu technologicznego (rys. 6) in ynierii powierzchni materia ów, polegaj cego na systematycznym d ugofalowym prognozowaniu przysz o ci nauki, techniki, ekonomii i spo ecze stw, z uwzgl dnieniem alternatywnych wersji przysz ych wydarze, powi zanego z umiej tno ci dobierania strategicznych technologii maj cych przynie wielkie ekonomiczne i spo eczne korzy ci, oraz pozyskiwania od ekspertów wiedzy ukrytej i jej rozpowszechnienia, wymaga oryginalnego wyboru ograniczonego zbioru metod o ró norodnym mo liwym zastosowaniu. Schemat tych metod wraz z ich wzajemnymi powi zaniami oraz sferami monitorowania i ród ami danych przedstawiono na rysunku 7. Oryginalnie dobrane metody organizacji, pracy i zarz dzania pos u y y do wygenerowania zbioru technologii krytycznych, które nast pnie poddano badaniom eksperckim, wykonanym w my l koncepcji e-foresightu 36 A.D. Dobrza ska-danikiewicz

6 Metodologia komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju in ynierii powierzchni materia ów Wysoki statystyczny poziom implementowanych technologii Pozyskanie wiedzy ukrytej od szerokiej grupy ekspertów i upowszechnienie jej w ramach debaty publicznej Gospodarka oparta na wiedzy i innowacji EKSTERNALIZACJA WIEDZA Zrównowa ony rozwój Rysunek 6. Trójk t foresightu technologicznego [302] [ ] z u yciem metody e-delphix [161, 175, 301] zapo yczaj cej ogólny zamys kilkuetapowego ankietowania ekspertów z klasycznej metody delfickiej [ ], lecz znacznie odbiegaj cej od niej zarówno metodologicznie, jak i ze wzgl du na towarzysz c jej rozbudowan technologi informacyjn, co opisano w podrozdziale 4.2 niniejszej pracy. Elektroniczna ankietyzacja obejmowa a grup blisko 400 ekspertów wywodz cych si ze rodowisk akademickich, przemys owych i administracji publicznej, którzy wype nili ogó em kilkaset z o onych wielopytaniowych kwestionariuszy ankietowych [159], w trzech kolejnych iteracjach bada. Utworzenie kwestionariuszy ka dorazowo w kilkunastu wersjach dotycz cych odr bnie ka dego z analizowanych obszarów tematycznych wraz z systemem ich elektronicznej edycji on-line nale y równie do zakresu wykonanych prac. Nowoczesnym badaniom eksperckim, prowadzonym drog elektroniczn, towarzyszy y tradycyjne dyskusje tematyczne podczas paneli eksperckich i mi dzynarodowej konferencji. 3. Koncepcja i metodyka pracy 37

7 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 SFERY MONITOROWANIA SFERA NAUKOWO BADAWCZA Strategia rozwoju Analiza potencja u Osi gni cia naukowe Priorytety edukacyjne SFERA GOSPODARKI Innowacyjno Produkcja Zatrudnienie Nak ady finansowe Przedsi biorczo akademicka SFERA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Identyfikacja kluczowych problemów Wyniki w asnych bada materia o znawczych GUS Publikowane i niepublikowane materia y w asne RÓD A DANYCH PIERWOTNYCH WTÓRNYCH UP METODY POZYSKIWANIA DANYCH Ankiety Placówki B+R OPI Wywiady telefoniczne MSP Opinie ekspertów Wywiady bezpo rednie Ogólnodost pne zestawienia i publikacje Internet Tradycyjne publi kacje papierowe PODSTWOWE METODY ORGANIZACJI, PRACY I ZARZ DZANIA Przegl d Analiza danych pi miennictwa ród owych Skanowanie Mapowanie Mapowanie rodowiska technologii beneficjentów ANALIZA STANU ZAGADNIENIA 1. KROK Ocena stanu zagadnienia 2. KROK Przegl d technologiczny Ekstrapolacja trendów 3. KROK Analiza STEEP Analiza SWOT Analiza strategiczna metodami zintegrowanymi METODY POMOCNICZE Panele eksperckie Burze mózgów Benchmarking Analiza wielokryterialna Symulacje imodelowanie komputerowe Analiza ekonometryczna Metody statystyczne METODA DEFINIOWANIA TECHNOLOGII KRYTYCZNYCH Zbiór technologii krytycznych in ynierii powierzchni materia ów PODSTAWA opracowania pyta ankietowych adresowanych do ekspertów w ramach bada prowadzonych metod e-delphix METODA e-delphix 1. KROK 1. iteracja bada 2. KROK 2. iteracja bada 3. KROK 3. iteracja bada Rysunek 7. Metody organizacji, pracy i zarz dzania zastosowane w toku wykonanych prac 38 A.D. Dobrza ska-danikiewicz

8 Metodologia komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju in ynierii powierzchni materia ów Rysunek.8. Charakterystyka czynników analizowanych w rozprawie Skala i stopie skomplikowania bada, prowadzonych równolegle w odniesieniu do 14 obszarów tematycznych na ró nych poziomach szczegó owo ci, zdeterminowa y konieczno zastosowania nowoczesnej technologii informacyjnej, bez u ycia której nie by oby mo liwe ani zebranie tak du ej liczby danych, ani tym bardziej opracowanie ich wyników w takiej formie i czasie, jak to wykonano. Przeprowadzone prace w asne dotycz analizy zbioru ró norodnych czynników, które zakwalifikowano jako: makroczynniki krytyczne o naturze ogólnej, wyst puj ce jednostkowo i silnie oddzia- uj ce na inne czynniki, mezoczynniki, wyst puj ce w ograniczonej liczbie i umiarkowanie wp ywaj ce na inne czynniki, mikroczynniki szczegó owe wyst puj ce licznie, charakteryzuj ce si wra liwo ci na oddzia ywanie innych czynników. Charakterystyk analizowanych czynników, uwzgl dniaj c przyj ty podzia, przedstawiono z u yciem trójk ta liczno ci i trójk ta oddzia ywania (rys. 8). Zgodnie z zaprezentowanym na rysunku 9 trójk tem liczno ci, dotycz cym wykonanych bada in ynierii powierzchni materia ów, liczba rozpatrywanych czynników ro nie wraz ze wzrastaj cym poziomem szczegó owo ci. Na poziomie makro rozpatrywane s 3 alternatywne scenariusze przysz ych wydarze : optymistyczny, neutralny i pesymistyczny, które utworzono na podstawie wyników bada ankietowych przeprowadzonych drog elektroniczn w ród kilkuset ekspertów. Wyniki bada eksperckich zaimplementowano jako dane wej ciowe do sieci neuronowych w postaci zbioru ucz cego, walidacyjnego i testowego. Utworzonych dziewi modeli sieci neuronowych, 3. Koncepcja i metodyka pracy 39

9 Open Access Library Volume 1 (7) scenariusze przysz ych wydarze 14 obszarów tematycznych in ynierii powierzchni materia ów 140 grup technologii krytycznych in ynierii powierzchni materia ów ok. 500 technologii szczegó owych in ynierii powierzchni materia ów SKALA ZJAWISK M A K R O M E Z O M I K R O Rysunek. 9. Trójk t liczno ci charakteryzuj cy wykonane badania dotycz ce in ynierii powierzchni materia ów z których do wygenerowania ostatecznych wyników wybrano siedem, implementuj c je jako funkcje do oryginalnego systemu komputerowego, umo liwia losowe poszukiwanie rozwi za, zgodnie z ide metody Monte Carlo, i generowanie wyniku ko cowego w postaci graficznej. Wynikiem tym s warto ci prawdopodobie stwa wyst pienia poszczególnych wariantów wydarze zale nych od wyst pienia okre lonych warunków lub czynników szczegó owych. Poziom mezo obejmuje 16 kluczowych czynników natury ogólnej wp ywaj cych, zdaniem ankietowanych ekspertów, w najistotniejszy sposób na prognozowany rozwój in ynierii powierzchni materia ów, które przedstawiono na rysunku 10, oraz 14 obszarów tematycznych poddanych analizie, które zgrupowano w dwóch polach badawczych (rys. 11). Pole badawcze M (ang.: Manufacturing) odzwierciedla punkt widzenia producenta i obejmuje procesy wytwarzania zdeterminowane stanem wiedzy i mo liwo ciami produkcyjnymi parku maszynowego, natomiast pole badawcze P (ang.: Product) jest okre lone przez oczekiwane w asno ci funkcjonalno-u ytkowe, wynikaj ce z potrzeb klienta, i koncentruje si na produkcie oraz materiale, z którego go wykonano. 40 A.D. Dobrza ska-danikiewicz

10 Metodologia komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju in ynierii powierzchni materia ów MEZOCZYNNIKI ODDZIA UJ CE NA ROWÓJ IN YNIERII POWIERZCHNI MATERIA ÓW C1 Skuteczno dzia a pa stwa s u cych umo liwieniu szerokiego dost pu do informacji dotycz cych kluczowych technologii i wyników foresightów technologicznych C2 Przejrzysto i przyjazno przepisów prawnych C3 Strategiczne priorytety zjednoczonej Europy okre lone poziomem wspó pracy mi dzynarodowej i kwot przekazywanych funduszy C4 Poziom wp ywu potrzeb klienta na funkcje u ytkowe i estetyczne produktów oraz produkcj na zlecenie C5 Poziom wspó pracy pomi dzy rodowiskami naukowymi i przemys owymi C6 Poziom spo ecze stwa informacyjnego kszta towany poprzez polityk edukacyjn pa stwa C7 Liczba specjalistycznych laboratoriów i placówek badawczo-rozwojowych C8 D enie do integracji z wykorzystaniem wiedzy z wielu dziedzin nauki i technologii C9 D enie do ci g ego doskonalenia poprzez zapewnienie wy szej jako ci technologii i liczne wdro enia, zw aszcza w ma ych i rednich przedsi biorstwach C10 Redukcja kosztów wytwarzania i poprawa w asno ci u ytkowych produktów C11 Znaczenie technologii proekologicznych dla poprawy funkcjonalno ci, wyd u enia ywotno ci i mo liwo ci recyklingu C12 Znaczenie technologii alternatywnych, w tym hybrydowych wykorzystuj cych efekt synergii C13 Znaczenie technologii podwy szaj cych w asno ci mechaniczne, trybologiczne i antykorozyjne warstw wierzchnich C14 Znaczenie technologii wytwarzania funkcjonalnych pow ok nowej generacji o specjalnych w asno ciach C15 Znaczenie technologii wytwarzania nanomateria ów stanowi cych pod o e i/ lub pokrycie o szczególnie rozdrobnionej strukturze C16 Znaczenie technologii wytwarzania funkcjonalnych i narz dziowych materia ów gradientowych stanowi cych pod o e lub pokrycie PRWDOPODOBIE STWO WYST PIENIA KA DEGO Z ALTERNATYWNYCH MAKROSCENARIUSZY Rysunek 10. Mezoczynniki najintensywniej oddzia uj ce na rozwój in ynierii powierzchni materia ów 3. Koncepcja i metodyka pracy 41

11 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 M1 Technologie laserowe w in ynierii powierzchni In ynieria powierzchni biomateria ów P1 M2 Technologie PVD PODEJ CIE PROCESOWE (M) In ynieria powierzchni materia ów konstrukcyjnych metalowych P2 M3 Technologie CVD In ynieria powierzchni materia ów konstrukcyjnych niemetalowych P3 M4 Technologie cieplno-chemiczne In ynieria powierzchni materia ów narz dziowych P4 M5 Technologie polimerowych warstw wierzchnich In ynieria powierzchni stali dla przemys u motoryzacyjnego P5 M6 Technologie nanostrukturalnych warstw wierzchnich In ynieria powierzchni szk a, elementów mikro- i optoelektronicznych oraz fotowoltaicznych P6 PODEJ CIE KONSUMENCKIE (P) M7 Inne technologie in ynierii powierzchni In ynieria powierzchni materia ów polimerowych P7 Rysunek 11. Obszary tematyczne poddane badaniom z uwzgl dnieniem podzia u na dwa pola badawcze: M i P Poziom mikro jest natomiast reprezentowany przez 140 grup technologii krytycznych, obejmuj cych po 10 grup technologii, wy onionych w ramach ka dego z czternastu obszarów tematycznych. Grupy technologii krytycznych wyselekcjonowano spo ród rozpatrywanych w pocz tkowej fazie bada ok. 500 grup technologii szczegó owych, na podstawie wyników bada obejmuj cych ocen stanu zagadnienia, przegl d technologiczny i analiz strategiczn metodami zintegrowanymi (STEEP, SWOT). W ramach poszczególnych 140 grup technologii krytycznych mo na jeszcze wyodr bni technologie szczegó owe, cz sto ró ni ce si od siebie jedynie detalami, które to detale mog jednak istotnie determinowa perspektywy rozwojowe danej technologii i jej aplikacyjno w praktyce przemys owej. Niektóre z tych technologii 42 A.D. Dobrza ska-danikiewicz

12 Metodologia komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju in ynierii powierzchni materia ów WARTO WYRÓ NIKI KLAS POZIOM LICZBOWA doskona o 10 0,95 WYBITNIE WYSOKI 9 0,85 BARDZO WYSOKI 8 0,75 WYSOKI normalno 7 0,65 DO WYSOKI 6 0,55 UMIARKOWANY 5 0,45 REDNI 4 0,35 DO NISKI przeci tno 3 0,25 NISKI 2 0,15 BARDZO NISKI 1 0,05 MINIMALNY Rysunek 12. Uniwersalna skala stanów wzgl dnych [93, 99, 161, 184] wybrane arbitralnie poddano szczegó owym badaniom materia oznawczo-heurystycznym s u cym weryfikacji poprawno ci opracowanej metodologii, a ca o ciowe wyniki przedstawiono we w asnym opracowaniu ksi kowym [161]. W celu okre lenia pozycji strategicznej poszczególnych grup technologii krytycznych i szczegó owych opracowano zbiór macierzy kontekstowych, obejmuj cych dendrologiczne macierze warto ci technologii, meteorologiczne macierze oddzia ywania otoczenia i macierze strategii dla technologii. Macierze te stanowi narz dzia graficznej analizy porównawczej poszczególnych technologii lub ich grup, pozwalaj c na ich zobiektywizowan ocen oraz okre lenie rekomendowanych strategii post powania w odniesieniu do poszczególnych technologii lub ich grup, a tak e wytyczenie cie ek rozwoju strategicznego. Ko cowym efektem wykonanych bada jest tak e Ksi ga Technologii Krytycznych, na któr sk ada si zbiór kilkuset map drogowych i kart informacyjnych technologii, stanowi cych wygodne narz dzie ich analizy porównawczej pod wzgl dem wybranego kryterium materia oznawczego, technologicznego lub ekonomicznego. W niniejszej pracy do oceny czynników i zjawisk, w ramach prowadzonych bada ankietowych, zastosowano dziesi ciostopniow jednobiegunow skal przedzia ow dodatni bez zera, zwan uniwersaln skal stanów wzgl dnych (rys. 12), gdzie 1 oznacza minimaln ocen lub poziom zgodno ci z dan cech / zjawiskiem/ czynnikiem/ stwierdzeniem, natomiast 10 jest wybitnie wysok ocen lub poziomem zgodno ci z cech / zjawiskiem/ czynnikiem/ stwierdzeniem. W toku bada eksperci oceniali tak e fazy cyklu ycia analizowanych technologii lub ich grup, co dla zachowania spójno ci rozwa a wymaga o utworzenia 3. Koncepcja i metodyka pracy 43

13 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Rysunek 13. Fazy cyklu ycia technologii dziesi ciostopniowej skali, kompatybilnej z uniwersaln skal stanów wzgl dnych, s u cej zobiektywizowanej ocenie fazy ycia danej technologii lub grupy technologii, gdzie 1 oznacza technologi schy kow, a 10 technologi embrionaln. Procesowi opracowywania nowej technologii towarzysz nak ady na materia y, konstruowanie nowych urz dze i wynagrodzenia personelu realizuj cego prace naukowo-badawcze, które stopniowo wzrastaj, osi gaj c maksimum na etapie konstruowania i testowania instalacji prototypowych. W przypadku gdy nowo opracowane rozwi zania spe niaj oczekiwania producenta, a nale y mie wiadomo, e wiele z technologii nie wychodzi poza faz testowania prototypów, nast puje faza stopniowego wdra ania ich do produkcji, co pozwala nowej technologii generowa pierwsze zyski, cz ciowo rekompensuj ce poniesione koszty a do momentu osi gni cia progu rentowno ci, czyli punktu, w którym zyski równowa poniesione nak ady. Nowo opracowana technologia przechodzi nast pnie w faz wzrostow, nabieraj c coraz wi kszego znaczenia w ród ogó u procesów realizowanych w przedsi biorstwie, zaczyna generowa pierwsze powa ne zyski, lecz koszty ponoszone na jej udoskonalanie, post puj c modernizacj parku maszynowego zwykle zwi zan z jego automatyzacj i robotyzacj, dopasowywanie produktu do klienta i promocj nadal poch aniaj du e kwoty. Z biegiem 44 A.D. Dobrza ska-danikiewicz

14 Metodologia komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju in ynierii powierzchni materia ów czasu proporcje te ulegaj zmianie, poniewa technologia wchodz c w faz dojrza o ci generuje coraz wi ksze zyski, a nak ady malej, co stanowi d ugo wyczekiwany przez producenta moment, zwany zgodnie z terminologi stosowan w naukach o zarz dzaniu dojeniem krowy lub zbieraniem niw [ ]. Po czasie prosperity zyski z realizacji produkcji z u yciem technologii zaczynaj male, co zwykle mobilizuje naczelne kierownictwo przedsi biorstwa do podj cia dzia a naprawczych, modernizacyjnych, usprawniaj cych, czemu towarzyszy kampania promocyjna w mediach. Dzia ania te najcz ciej odnosz ograniczony w czasie skutek i po chwilowej poprawie nast puje stopniowa degradacja technologii znajduj cej si ju w fazie bazowej, która nast pnie staje si technologi przestarza, by jako schy kowa ostatecznie zej z rynku. W odniesieniu do zaprezentowanego typowego i najbardziej klasycznego cyklu ycia technologii, przedstawionego na rysunku 13, w praktyce mog pojawi si odchylenia najcz ciej dotycz ce trwania poszczególnych faz, nietypowego b yskawicznego wyparcia technologii przez inne nowocze niejsze rozwi zania lub przeciwnie odnalezienie jej zupe nie nowych zastosowa i cz ciowego powielenia poszczególnych faz cyklu ycia Metodyka bada materia oznawczych Immanentn cz ci opracowanej metodologii s szczegó owe badania materia oznawcze struktury warstw powierzchniowych, wytworzonych z wykorzystaniem ró nych metod obróbki powierzchniowej, jak równie badania w asno ci mechanicznych obrobionych materia ów oraz ich innych w asno ci fizykochemicznych i u ytkowych w warunkach eksploatacji lub do nich zbli onych. Wyniki bada materia oznawczych, w po czeniu z wynikami bada heurystycznych strategicznego zarz dzania wiedz, daj pe ny obraz zagadnienia, pozwalaj c na scharakteryzowanie analizowanych grup technologii pod wzgl dem ujednoliconych kryteriów materia oznawczych, technologicznych i ekonomicznych, stanowi cych podstaw analizy porównawczej tych technologii. Jedno miejsca i czasu nie jest konieczna w odniesieniu do realizacji bada materia oznawczo-heurystycznych i nie wp ywa na poprawno przeprowadzonego wnioskowania. Weryfikacja poprawno ci opracowanej metodologii, na podstawie kryteriów materia oznawczych, przeprowadzona w odniesieniu do wybranych technologii szczegó owych in ynierii powierzchni materia ów, jest konieczna dla potwierdzenia prawid owo ci przyj tego toku rozumowania i uniwersalno ci zaproponowanego podej cia. 3. Koncepcja i metodyka pracy 45

15 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Synergiczne oddzia ywanie metod bada materia oznawczych i heurystycznych, wspartych nowoczesn technologi informacyjn, jest zatem gwarantem trafno ci i adekwatno ci ocen dokonywanych wed ug metodologii komputerowo wspomaganego prognozowania rozwoju in ynierii powierzchni materia ów. Poprawno nowo opracowanej metodologii zweryfikowano, z udzia em licznych wspó pracowników, na przyk adach dotycz cych o miu grup technologii [90-98, 161, ], które oznaczono symbolami alfanumerycznymi od S1 do S8. Materia y do bada poddano ró nym rodzajom obróbki powierzchniowej (S1-S6, S8) lub wytworzono z nich próbki, których warstw powierzchniow charakteryzuj odmienne w asno ci ni w asno ci pozosta ych warstw (S7). Podj cie bada materia oznawczo-heurystycznych wymaga przyj cia w ramach ka dej grupy technologii ze zbioru S1-S8 indywidualnego kryterium podzia u, pozwalaj cego na wyodr bnienie homogenicznych technologii lub ich grup, stanowi cych podstaw analizy porównawczej. Wyodr bnione, w ramach ka dej grupy technologii ze zbioru S1-S8, technologie szczegó owe lub ich grupy oznaczono symbolami alfanumerycznymi, u ywaj c kolejnych wielkich liter alfabetu z dolnym indeksem, wskazuj cym na reprezentowan grup technologii. W tablicy 2 przedstawiono materia do bada oraz kryterium podzia u grup technologii szczegó owych S1-S8 wraz z wyró nionymi w ich ramach technologami/ grupami technologii poddanych badaniom eksperymentalno-porównawczym. Materia y obrobione powierzchniowo, z u yciem ró nych technologii (S1-S6, S8) lub wytworzone klasyczn metod metalurgii proszków (S7), poddano w ró nym zakresie badaniom strukturalnym, badaniom w asno ci mechanicznych i innych w asno ci fizycznych 1), w asno ci u ytkowych oraz badaniom uzupe niaj cym wspomaganym komputerowo. W tablicy 3 zestawiono rodzaje wykonanych bada i u yt do tego celu aparatur naukowo-badawcz, oznaczaj c symbolami S1-S8 grupy technologii, w odniesieniu do których wykonano poszczególne badania. W rozdziale 5 niniejszej pracy przedstawiono szczegó owy przyk ad implementacji metodologii komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju in ynierii powierzchni materia ów, dotycz cy obróbki laserowej stopowych stali narz dziowych do pracy na gor co (S1), poprzedzony krótk analiz wskazuj c kryteria wyboru tego w a nie przyk adu oraz syntetyczne wyniki bada, odnosz ce si do pozosta ych siedmiu grup technologii (S2-S8). 1) W asno ci mechaniczne, wyró nione ze wzgl du na wiod ce znaczenie dla prowadzonych bada, równie s w asno ciami fizycznymi. 46 A.D. Dobrza ska-danikiewicz

16 3. Koncepcja i metodyka pracy 47 Tablica 2. Materia do bada oraz kryterium podzia u grup technologii szczegó owych S1-S8 wraz z wyró nionymi w ich ramach technologami/ grupami technologii poddanych badaniom eksperymentalno-porównawczym Grupa technologii S1 S2 Materia do bada Stopowe stale narz dziowe do pracy na gor co X40CrMoV5-1 i 32CrMoV12-28 obrobione cieplnie i mechanicznie; proszki w glików niobu, tantalu, tytanu, wanadu i wolframu Odlewnicze stopy magnezu MCMgAl12Zn1, MCMgAl9Zn, MCMgAl6Zn1, MCMgAl3Zn obrobione cieplnie i mechanicznie; proszki w glików tytanu, wolframu, wanadu i krzemu oraz tlenku aluminium Kryterium podzia u Rodzaj proszku naniesionego na pod o e lub jego brak Rodzaj proszku naniesionego na pod o e S3 Stop miedzi z cynkiem CuZn40Pb2 Liczba warstw tworz cych pow ok S4 S5 Wybrane gatunki stali: wytopione metod konwencjonaln : 18CrMnTi4-4 maszynowa do naw glania, 38CrAlMo6-10 maszynowa do azotowania, 37CrMoB10-4 niskostopowa narz dziowa do pracy na gor co, X37CrMoV5-1 do pracy na gor co oraz stale szybkotn ce HS C i HS6-5-2; stale przetopione pró niowo: X37CrMoV5-1(vac) i X40CrMoV5-1(vac) narz dziowe do pracy na gor co oraz wielosk adnikowa 40CrWMoVB ; przetopiona elektro u lowo stal X40CrMoV5-1(es) narz dziowa do pracy na gor co Spiekane materia y narz dziowe na bazie w glików spiekanych, cermetali, ceramiki tlenkowej i azotkowej oraz sialonu Rodzaj klasycznej obróbki cieplnochemicznej Typ naniesionych pow ok Wyodr bnione technologie/ grupy technologii poddane badaniom eksperymentalno-porównawczym Symbol Opis A S1 Przetapianie laserowe stopowych stali narz dziowych do pracy na gor co X40CrMoV5-1 i 32CrMoV12-28 bez u ycia proszków w glików z u yciem lasera diodowego du ej mocy HPDL ROFIN DL 020 B S1 Przetapianie NbC stopowych stali narz dziowych do C S1 i stopowanie TaC pracy na gor co X40CrMoV5-1 D S1 laserowe proszkiem TiC i 32CrMoV12-28 z u yciem lasera E S1 VC diodowego du ej mocy HPDL F S1 WC ROFIN DL 020 A S2 Laserowe TiC w powierzchni odlewniczych B S2 przetapianie WC stopów magnezu z u yciem lasera C S2 i wtapianie cz stek VC diodowego du ej mocy HPDL D S2 SiC ROFIN DL 020 E S2 Al 2 O 3 A S3 Fizyczne jednowarstwowych, n=1 pow ok metod reaktywnego B S3 osadzanie rozpylania magnetronowego kilkunastowarstwowych, n=15 z fazy (ang.: Reactive Magnetron C S3 gazowej multiwarstwowych, n=150 Sputtering RMS) Azotowanie i jego odmiany A S4 B S4 C S4 Naw glanie i w gloazotowanie wysokotemperaturowe Borowanie dyfuzyjne A S5 Nanoszenie jednowarstwowych prostych B S5 na jednowarstwowych klasycznych C S5 spiekane z o onych nanokrystalicznych D S5 materia y wielowarstwowych, n<10 F S5 narz dziowe gradientowych wielostopniowych wielowarstwowych, n 10 G S5 gradientowych ci g ych H S5 pow ok PVD metod katodowego odparowania ukowego (CAD) Metodologia komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju in ynierii powierzchni materia ów

17 48 A.D. Dobrza ska-danikiewicz Grupa technologii Materia do bada Kryterium podzia u Wyodr bnione technologie/ grupy technologii poddane badaniom eksperymentalno-porównawczym Symbol Opis S5 E S5 wielowarstwowych, n<10 pow ok CVD metod klasycznego wysokotemperaturowego chemicznego osadzania z fazy gazowej (HFCVD) S6 S7 S8 P ytki krzemu polikrystalicznego domieszkowanego borem Proszki stali szybkotn cej HS6-5-2, kobaltu i w glika wolframu Poliaktyd PLA, Cargill Down LLC; poliw glan PC, Lexan 143 R, GE Plastics; poli(tereftalan etylenu) PET, Elpet-A, Boryszew SA; polistyren PS, Owispol 945 E, Dwory SA; kompozyt polimerowy o osnowie poliamidu 6 zawieraj cy dwa prekursory metalizowania: acetyloacetonian miedzi (II) Cu(acac) 2 oraz tlenek miedzi (II) CuO; kompozyty typu A (LDPE-HDPE-PP) i typu B (LDPE-HDPE-PP-PS- PET) o ró nych udzia ach masowych (1, 2 lub 3%) kompatybilizatora TMPTA, gdzie: LDPE polietylen ma ej g sto ci Malen-E FABS 23-D0022, Basell Orlen Polyolefins P ock; HDPE polietylen du ej g sto ci Hostalen ACP 5831 D, Basell Orlen Polyolefins P ock; PP polipropylen izotaktyczny Malen P F 401, Basell Orlen Polyolefins P ock; PS polistyren Owispol 945 E, Dwory SA; PET poli(tereftalan etylenu) amorficzny Elpet-A, Boryszew SA; TMPTA kompatybilizator: triakrylan trimetylolopropanu, Sigma Aldrich. LEGENDA: n liczba warstw Typ teksturowania Materia osnowy i % udzia obj to- ciowy sk adników w warstwach proszków Procesy fizyczne powoduj ce modyfikacj warstwy powierzchnio wej materia u polimerowego A S6 B S6 C S6 A S7 B S7 C S7 A S8 B S8 C S8 D S8 E S8 Teksturowanie Wytwarzanie konwencjonaln metod metalurgii proszków spiekanych narz dziowych materia ów gradientowych Modyfikacja warstwy wierzchniej wybranych materia ów polimerowych alkaliczne laserowe laserowe z chemicznym trawieniem krzemu polikrystalicznego MG-90HSS- /10WC MG-75HSS- /25WC MG-3Co /97WC na osnowie stali szybkotn cej HS6-5-2 zawieraj cych o osnowie Co zawieraj cych 10% 25% 97% udzia u obj to ciowego fazy WC w warstwie powierzchniowej modyfikacja warstwy wierzchniej PLA metod wy adowa koronowych z u yciem aktywatora folii AF2, Metalchem plazm niskotemperaturow generowan w powietrzu przez generator znajduj cy si poza stref modyfikowania materia u plazm niskotemperaturow w warunkach obni onego ci nienia (0,05-5 hpa) napromieniowane ró n liczb impulsów lasera ekscymerowego ArF powierzchni PC, PET, PS i kompozytu polimerowego o osnowie poliamidu 6 zawieraj cego acetyloacetonian miedzi (II) Cu(acac) 2 oraz tlenek miedzi (II) CuO napromieniowanie wysokoenergetycznym promieniowaniem elektronowym z u yciem akceleratora UELW firmy NPO TORYJ kompozytów typu A i B Open Access Library Volume 1 (7) 2012

18 3. Koncepcja i metodyka pracy 49 Tablica 3. Uogólniona metodyka bada materia oznawczych Rodzaj badania Aparatura naukowo-badawcza Symbole grup technologii Badania strukturalne Badania materia ograficzne (zg adów nietrawionych i trawionych, powierzchni materia ów przed obróbk i/lub po obróbce Jena; Axiovert 405M, Opton Mikroskopy wietlne: Leica MEF4A; MeF, Reichert; Neophot 2, Carl Zeiss S1-S4, S5, S7 powierzchniowej, proszków do bada, powierzchni uszkodzonej/ SEM: DSM-940, Opton; SUPRA 35, ZEISS; XL-30, Philips; JXA-50A, JEOL S1-S8 zarysowanej) Mikroskop konfokalny: CLSM 5 Exciter, ZEISS S5 Badania fraktograficzne (prze omy próbek) SEM: XL-30, Philips, SUPRA 35, ZEISS S3, S5, S7, S8 Pomiary w mikroskali: g boko ci strefy przetopienia i wp ywu ciep a, szeroko ci lica ciegu, g boko ci p kni, grubo ci Komputerowy analizator obrazu na wyposa eniu mikroskopu: Leica-Qwin/ Leica MEF4A, Superprobe 733, JEOL, Image-Pro Plus/ Axiovert 405M, Opton S1, S2, S3, S4, S5, S7, S8 i stopnia perforacji pow ok, wielko ci ziarn austenitu pierwotnego metod Snyder-Graffa, udzia u obj to ciowego w glików, grubo ci zmodyfikowanej warstwy wierzchniej polimerów Rentgenowska i spektralna (mikro)analiza jako ciowa i/lub ilo ciowa sk adu chemicznego i/lub fazowego SEM lub mikroanalizator rentgenowski wyposa ony w spektrometr energii (EDS): DSM-940, Opton/ EDS LINK ISIS, Oxford; SUPRA 35, ZEISS/ EDS S1-S3, S5, S7-S8 Analiza rozk adu powierzchniowego pierwiastków stopowych TRIDEX XM4, EDAX; JEOL JCXA 733/ EDS LINK ISIS, Oxford; XL-30, S1-S4, S7 (po obróbce powierzchniowej, po badaniu odporno ci erozyjnej) Philips/ EDS EDAX, Philips Analiza sk adu fazowego i/lub struktury krystalograficznej Dyfraktometr rentgenowski: X Pert PRO firmy Panalytical, Dron 2.0, FPM S2-S5, S7 Badania metod figur biegunowych odwrotnych Seifert, Siemens-Halske Kristalloflex-4 S3 tekstury metod refleksyjn S4 Badania dyfrakcyjne i/lub obserwacje struktury cienkich folii TEM: JEM 3010UHR firmy JEOL, Tesla BS 540, JEOL 200CX S1, S4-S5, S7 Badania zmiany st enia pierwiastków w warstwie Spektrometr optyczny wy adowania jarzeniowego GDOS-75 QDP, Leco S3, S4, S5 powierzchniowej, materiale pod o a i/lub w strefie przej ciowej Instruments Badania grubo ci pow ok metod kalotestu Stanowisko do utworzenia krateru w badanym materiale S3, S5 Badania dylatometryczne w celu wyznaczenia wspó czynnika Dylatometr ró nicowy firmy Adamel; dylatometry bezwzgl dne: DI-4 i Linceis S4 rozszerzalno ci liniowej i temperatury przemian fazowych Badania stopnia utlenienia warstwy powierzchniowej Spektrometr elektronowy Escalab 210, VG Scientific S8 Badania w asno ci mechanicznych Badania twardo ci metod Rockwella w skali A C F Twardo ciomierz firmy Zwick ZHR 4150TK S7 S1, S4, S7 S2 Badania statyczn, HV metod Vickersa Ultramikrotwardo ciomierz DUH 202, Shimadzu, mikrotwardo ciomierz Future S1, S2, S7 mikrotwardo ci dynamiczn, DHV Tech S3, S5 Badania sztywno ci/ napr e wewn trznych / modu u Younga Program Hardness 4.2 sprz ony z urz dzeniem DUH 202, Shimadzu S3 Badania przyczepno ci pow ok do pod o a metod zarysowania Sterowane komputerowo urz dzenie Sebastian 5A, Quad Group; urz dzenie S3, S5 (ang.: scratch test) dla wyznaczenia obci enia krytycznego L C2 REVETEST, CSEM Badania pracy amania (udarno ci) M ot udarno ciowy Charpy ego S4 Badania wytrzyma o ci na rozci ganie i zginanie Maszyna wytrzyma o ciowa Instron 1195 z przystawk wysokotemperaturow S4 Badania wytrzyma o ci zm czeniowej Maszyna wytrzyma o ciowa PWY firmy Schenck S4 Metodologia komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju in ynierii powierzchni materia ów

19 50 A.D. Dobrza ska-danikiewicz Rodzaj badania Aparatura naukowo-badawcza Symbole grup technologii Badania wytrzyma o ci zm czeniowej stopy z bów Z gj Stanowisko badawcze: dwie przek adnie (obiekt bada -przek adnia zamykaj ca) S4 Badania odporno ci na kruche p kanie K Ic metod Palmqvista Twardo ciomierz firmy Zwick ZHR 4150TK S7 Badania innych w asno ci fizycznych Badania redniego arytmetycznego odchylenia profilu od linii Profilometr Sutronic 3+ firmy Taylor Hobson S1, S2, S3, S5 redniej R a (chropowato ci) Badania grawimetryczne w celu okre lenia zmian masy próbek Waga analityczna WA-31 S4 podczas cyklicznych zmian temperatury Badanie wspó czynnika odbicia promieniowania Spektrometr Perkin-Elmer Lambda wyposa ony w sfer ca kuj c S6 elektromagnetycznego (w asno ci optyczne) Badanie w asno ci elektrycznych wytworzonych ogniw Stanowisko SOLAR-LAB do pomiaru charakterystyk I-V ogniw solarnych S6 solarnych Pomiar w a ciwej (rzeczywistej) Piknometr gazowy AccuPyc 1330, Micromeritics S7 g sto ci metod densymetryczn Stanowisko pomiarowe: pozorna strata masy próbki przy zanurzeniu w wodzie S7 Badania stereologiczne w celu pomiaru porowato ci Komputerowa analiza obrazu Image-Pro Plus/ mikroskop: Axiovert 405M, Opton S7 Badanie k ta zwil ania w celu obliczenia swobodnej energii Goniometr, Akchem; tensometr, Sigma-Aldrich S8 powierzchniowej (SEP) metod Owensa-Wendta Badania w asno ci u ytkowych Badania odporno ci erozyjnej Urz dzenie strumieniowo powietrzne Falex Air Jet Eroder, Falex Corporation; S3 Badania odporno ci korozyjnej PGP 201 Potentiostat/ Galvanostat S3 Badania odporno ci na zu ycie cierne metod metal-proszek ceramiczny (wzgl dny % ubytku masy próbki) metod pin-on-disc Stanowisko pomiarowe do prowadzenia testu cieralno ci zgodnego z ameryka sk norm ASTM G65 Tribometr CSEM HTT (High Temperature Tribometer) S1 S3-S5, S7 Badania odporno ci na zm czenie cieplne dla okre lenia redniej Urz dzenia nagrzewaj ce: indukcyjnie, stykowo przez kontakt z rozgrzan S1, S4 g boko ci i/lub g sto ci p kni wk adk Cu (900 C) lub przez promieniowanie i konwekcj w piecu elektrycznym Badania dla wyznaczenia szeroko ci pasma zu ycia VB max Stanowisko do wiercenia otworów w normalizowanej stali o okre lonej twardo ci S4 w asno ci dla wyznaczenia parametru trwa o ci ostrza Tokarka do próby ci g ego toczenia bez u ycia cieczy chodz co-smaruj cych S5 skrawnych i wzrostu trwa o ci ostrza Wspomagane komputerowo badania uzupe niaj ce Weryfikacja poprawno ci bada twardo ci z u yciem Program komputerowy Statistica S2 Ocena wp ywu w asno ci pow ok na ich sztucznych sieci S5 trwa o eksploatacyjn neuronowych Obliczenie udzia u obj to ciowego austenitu szcz tkowego Program komputerowy opracowany w Instytucie Materia ów In ynierskich S7 w stalach metod Averbacha-Cohena i Biomedycznych Politechniki l skiej Rozwi zanie dyfraktogramów z TEM Program komputerowy Eldyf S7 Symulacja komputerowa napr e zgodnie z MES Program komputerowy Inventor 11; program ANSYS 12.0 S7 Open Access Library Volume 1 (7) 2012

20 Metodologia komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju in ynierii powierzchni materia ów 3.4. Metodyka bada heurystycznych Realizacja za o onych celów pracy wymaga a oryginalnego wyboru spo ród ró norodnych mo liwych znanych i rekomendowanych [ ] metod heurystycznych ograniczonego ich zbioru, w celu wygenerowania technologii krytycznych in ynierii powierzchni materia ów, poddanych dalszym badaniom z udzia em szerokiego grona krajowych i zagranicznych ekspertów. Krótk charakterystyk podstawowych i pomocniczych metod zastosowanych w toku bada zamieszczono w tablicy 4. Grupa kilkudziesi ciu ekspertów kluczowych, wy onionych w drodze konkursu, na podstawie pierwotnych i wtórnych róde danych dotycz cych sfery naukowo-badawczej, sfery gospodarki i sfery administracji publicznej, przeprowadzi a analiz istniej cej sytuacji [76, 161, 188, 301], w zakresie rozwoju ok. 500 technologii in ynierii powierzchni materia ów, zgrupowanych w 14 obszarach tematycznych oraz towarzysz cych im uwarunkowa spo eczno-gospodarczych. Badania te szczegó owo przedstawione we w asnym opracowaniu ksi kowym [76], obejmuj ce ocen stanu zagadnienia, przegl d technologiczny i analiz strategiczn metodami zintegrowanymi, mia y na celu wygenerowanie zbioru technologii krytycznych, b d cych przedmiotem dalszych zainteresowa podczas trzech iteracji metody e-delphix, a zgromadzona wiedza stanowi a ponadto podstaw opracowania kwestionariuszy ankietowych adresowanych do ekspertów podczas pierwszej iteracji bada. Diagnoza stanu zagadnienia zawiera a: ogóln charakterystyk badanego obszaru tematycznego z uwzgl dnieniem podstawowych definicji, rysu historycznego i obszarów szczegó- owych; dane statystyczne dotycz ce kraju, Europy i wiata oraz g ówne trendy i d ugoterminowe kierunki rozwojowe obejmuj ce dalekosi ne, kontrowersyjne, nietypowe i nie do ko ca potwierdzone lub zbadane teorie wraz z zestawieniem róde literaturowych, w tym klasycznych, najnowszych i angloj zycznych. Przegl d technologiczny, wykonany w odniesieniu do ka dego z obszarów tematycznych obejmowa sporz dzenie pe nej listy znanych i stosowanych w danym obszarze technologii i ocen ich aktualnej fazy cyklu ycia, dokonan w celu wyeliminowania rozwi za przestarza ych, nieefektywnych, nieekologicznych i o s abych perspektywach rozwojowych. Po dokonaniu wst pnej selekcji do dalszych analiz zakwalifikowano dobrze rokuj ce technologie dojrza e oraz technologie wzrostowe, prototypowe, eksperymentalne i embrionalne. W celu wyznaczenia zbioru potencjalnych technologii krytycznych przeprowadzono 3. Koncepcja i metodyka pracy 51

Obróbka powierzchni materia ów in ynierskich

Obróbka powierzchni materia ów in ynierskich Obróbka powierzchni materia ów in ynierskich Plansza. Struktura badana w mikroskopie wietlnym ) warstwy wierzchniej stali MnCr naw glonej w 0 C przez h, pow. 0x; ) warstwy azotków -Fe - N i -Fe N na stali

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Metodologia komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju in ynierii powierzchni materia ów

Metodologia komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju in ynierii powierzchni materia ów 9. Podsumowanie i wnioski ko cowe Niniejsza praca w asna dedykowana jest opracowaniu metodologii komputerowo zintegrowanego. U podstaw zainteresowania t tematyk stoi, uzasadnione wieloma praktycznymi przyk

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

POIG.01.01.01-30-022/08

POIG.01.01.01-30-022/08 Foresight w drzewnictwie scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku POIG.01.01.01-30-022/08 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego www.wm.uz.zgora.pl Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Dziekan Wydziału Mechanicznego UZ Dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Instytut

Bardziej szczegółowo

8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji

8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji 8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji W przypadku numerycznego modelowania optymalnych warunków obróbki cieplnej badanych

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Projekt i etapy jego realizacji*

Projekt i etapy jego realizacji* dr Ewa Lasecka-Wesołowska esołowska,, MGPiPS Projekt i etapy jego realizacji* *Na podstawie materiałó łów w Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Lemtech Consulting/RTI) Co to jest projekt Projekt -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OPRACOWAŁ: mgr Marcin Szymański Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu Podstawa prawna: -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

7. Symulacje komputerowe z wykorzystaniem opracowanych modeli

7. Symulacje komputerowe z wykorzystaniem opracowanych modeli Opracowane w ramach wykonanych bada modele sieci neuronowych pozwalaj na przeprowadzanie symulacji komputerowych, w tym dotycz cych m.in.: zmian twardo ci stali szybkotn cych w zale no ci od zmieniaj cej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ RZP B/2013/09/03

Załącznik Nr 1 do SIWZ RZP B/2013/09/03 Załącznik Nr 1 do SIWZ RZP B/2013/09/03 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) na wykonanie opracowania pt. Warunki techniczne elementów infrastruktury drogowej stosowanych w organizacji ruchu na

Bardziej szczegółowo

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1).

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). 45 min Inwentyka Procesy innowacyjne dr hab. inż. M. Sikorski 1 Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). Data wykładu:............. Razem slajdów: 14 Inwentyka procesy

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Rzeszów 2014 r. 1. Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - Ustawę dnia

Bardziej szczegółowo

W tym elemencie większość zdających nie zapisywała za pomocą równania reakcji procesu zobojętniania tlenku sodu mianowanym roztworem kwasu solnego.

W tym elemencie większość zdających nie zapisywała za pomocą równania reakcji procesu zobojętniania tlenku sodu mianowanym roztworem kwasu solnego. W tym elemencie większość zdających nie zapisywała za pomocą równania reakcji procesu zobojętniania tlenku sodu mianowanym roztworem kwasu solnego. Ad. IV. Wykaz prac według kolejności ich wykonania. Ten

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

Informacje o kierunku

Informacje o kierunku Edukacja techniczno-informatyczna Informacje o kierunku 1. Inżynierskie studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3,5-letnie - 7 semestrów) specjalności: - materiały inżynierskie - techniki

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia II stopnia

profil ogólnoakademicki studia II stopnia Opis efektów na kierunku TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA z odniesieniem do efektów oraz efektów prowadzących do specjalności: - technologia żywności - żywienie człowieka - zarządzanie jakością

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów turystyka

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r.

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016 Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym. Zgodnie z zapisem art. 35b

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma odzieżowa jest spółką cywilną zajmującą się produkcją odzieży i prowadzeniem handlu hurtowego w całym kraju. Jej siedziba znajduje się w Chorzowie, a punkty sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON 2294/12/R08NK Warszawa luty 2012 r. INSTYTUT TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA dr inż.. ALEKSANDRA ŁUCZAK Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Finansów w i Rachunkowości ci Zakład Metod Ilościowych Collegium Maximum,, pokój j 617 Tel. (61) 8466091 luczak@up.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 PO Inteligentny Rozwój 2014-2020 Przyjęty w dniu 8 stycznia 2014 r. przez Radę Ministrów, Jeden z 6 programów operacyjnych zarządzanych z poziomu krajowego

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/311/07 Rady Miasta Szczecina z dnia 09 lipca 2007 r. w sprawie ustanowienia Programu społecznych inicjatyw lokalnych Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych

Metodologia badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 862/L/2014 Metodologia badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo