Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet"

Transkrypt

1 Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH VII. ZASADY UŻYTKOWANIA SIECI VIII. ZOBOWIĄZANIA FIRMY MAXIM JAKO OPERATORA IX. OBOWIĄZKI ABONENTA X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON XI. OPŁATY XII. SERWIS i AWARIE XIII. WARUNKI TECHNICZNO - ORGANIZACYJNE XIV. ROZWIĄZANIE UMOWY ABONENCKIEJ XV. DANE DOTYCZĄCE FUNKCJONALNOŚCI USŁUG I WSKAŹNIKI JAKOŚCI XVI. DZIAŁANIA OPERATORA W ZWIĄZKU Z PRZYPADKAMI NARUSZANIA BEZPIECZEŃSTWA LUB INTEGRALNOŚCI SIECI XVII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I MEDIACYJNE XVIII. ZAPEWNIENIE TAJEMNICY TELEKOMUNIKACYJNEJ, ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I INTEGRALNOŚCI SIECI ORAZ USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH XIX. CENNIK I KOSZTY USŁUG XX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH XXI. ZMIANY UMOWY, REGULAMINU i CENNIKA XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I. DEFINICJE Użyte w Regulaminie Świadczenia Usług Internetowych pojęcia oznaczają: 1. ABONAMENT opłata uiszczana w uzgodnionym z Operatorem cyklu (miesięcznym, kwartalnym lub rocznym wg opcji wybranej w Umowie o Świadczenie Usług Internetowych) na rzecz Operatora jaką wnosi Abonent za korzystanie z dostępu do Internetu;

2 2. ABONENT osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, z którą zawarta została Umowa o Świadczenie Usług Internetowych; 3. AWARIA przerwa w działaniu Usługi całkowicie uniemożliwiająca Abonentowi korzystanie z Usługi, z wyłączeniem przerw spowodowanych siłą wyższą, przerw spowodowanych kontrolą, konserwacją lub modernizacją Sieci nieprzekraczających jednorazowo 6 kolejnych godzin oraz łącznie 24 godzin w Okresie Rozliczeniowym, lub przerw spowodowanych okolicznościami leżącymi po stronie Abonenta.; 4. BURO OBSŁUGI KLIENTA (BOK) Biuro Operatora powołane do kontaktów z Abonentami mieszczące się w Namysłowie przy ulicy Kościuszki 12A tel kom czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00; 5. CENNIK będący integralna częścią Umowy Abonenckiej dokument zawierający zestawienie wysokości opłat za Usługę oraz Usługi dodatkowe Operatora w zależności od Promocji; 6. LOKALIZACJA mieszkanie, lokal wskazany przez Abonenta, w którym znajdować się będzie należący do niego lub firmy MAXIM sprzęt, przyłączony do Sieci DIALnet. ; 7. OPERATOR "MAXIM" Andrzej Bednarek Namysłów ul.kościuszki 12A; 8. OPŁATA AKTYWACYJNA jednorazowa, bezzwrotna opłata jaką Abonent uiszcza na rzecz Operatora, aby uzyskać dostęp do Internetu; 9. REGULAMIN dokument, którego pełna nazwa brzmi Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet, określający zakres i warunki świadczenia usług przez firmę MAXIM oraz regulujący wzajemne zobowiązania Stron zawierających Umowę; 10. SIEĆ DIALnet nazwa własna sieci z dostępem do Internetu na terenie Namysłowa i okolic stworzonej i administrowanej przez Operatora w skład której wchodzą wszystkie urządzenia tworzące infrastrukturę techniczną Operatora oraz serwery wraz z zainstalowanym na nich oprogramowaniem; 11. SIŁA WYŻSZA zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani któremu, mimo dołożenia należytej staranności, nie można zapobiec. Siłę wyższą stanowią w szczególności wyładowania atmosferyczne oraz nagłe zmiany pogodowe; 12. SPAM, SPAMOWANIE wysyłanie określonego tekstu, najczęściej o charakterze reklamowym do wszystkich lub do znacznej części odbiorców list dyskusyjnych lub innych użytkowników elektronicznych kont pocztowych; 13. STRONA Abonent lub Operator; Abonent i Operator zwani są dalej w Umowie łącznie Strony ; 14. UMOWA Dokument o pełnej nazwie: Umowa o Świadczenie Usług Internetowych, zawarta pomiędzy firmą MAXIM a Abonentem, określający wzajemne prawa i obowiązki, wiążący od chwili podpisania przez obie Strony; 15. USŁUGA usługa stałego dostępu do sieci Internet; 16. WŁAMANIE próba uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zdalnych zasobów będących w posiadaniu innych użytkowników; 17. WIRUS - program komputerowy, który powoduje szkody w systemach komputerowych, które w zależności od jego rodzaju mogą być przyczyną spowolnienia pracy systemów lub nawet doprowadzać do zmiany lub usunięcia danych znajdujących się na dyskach albo do przechwytywania informacji; 18. ZAMAWIAJĄCY podmiot lub osoba, która złożyła zamówienie na usługę dostępu do Internetu; II. ZASADY OGÓLNE 1. Firma MAXIM świadczy usługi związane z dostępem do sieci Internet i jej wykorzystaniem. 2. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do usług o których mowa w punkcie II Firma MAXIM świadczy usługi zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3 4. Aktualnie obowiązujący Regulamin oraz Cennik są dostępne w siedzibie firmy w Namysłowie przy ul.kosciuszki 12a, a także na stronie firmowej: 5. Regulamin oraz Cennik stanowi integralną część Umowy. III. ZAWARCIE UMOWY 1. Umowa określa szczegółowy zakres usług oraz ich cenę. 2. Umowa jest zawierana w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 3. W imieniu Zamawiającego Umowa jest zawierana osobiście lub przez należycie umocowanego przedstawiciela, po udokumentowaniu: a. w przypadku osób fizycznych tożsamości oraz aktualnego miejsca zamieszkania przez okazanie dowodu tożsamości, b. w przypadku innych osób statusu prawnego i adresu siedziby przez okazanie aktualnych dokumentów odpowiednich do statusu prawnego danej osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i dostarczenia kopii tych dokumentów, c. w przypadku przedstawiciela ww. osób tożsamości przez okazanie dowodu osobistego albo paszportu zagranicznego oraz dokumentu umocowania, d. w przypadku dzierżawy lokalu Zamawiający przedstawia pisemną zgodę osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu oraz dokument potwierdzający ten tytuł prawny. 4. W imieniu Operatora Umowę zawiera osoba upoważniona, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. 5. Umowa zostaje zawarta na czas nie określony z minimalnym terminem trwania Umowy określonym Umowie o Świadczenie Usług Internetowych. 6. Operator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy w przypadkach gdy: a. nie istnieją warunki techniczne do świadczenia Usługi, b. zamawiający zalega z opłatami na rzecz Operatora, c. w innych uzasadnionych przypadkach. IV. ZMIANY DO UMOWY 1. Operator może dokonywać zmian Regulaminu i Cennika w czasie obowiązywania Umowy. 2. O zmianach w Cenniku, a także w Regulaminie oraz terminach ich wprowadzenia Operator powiadamia swoich Abonentów z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego. Informacje o zmianach będą dołączane do wystawianych za Usługę faktur miesięcznych oraz zamieszczane na stronach internetowych Operatora (www.dialnet.com.pl) lub Abonent zostanie powiadomiony odrębnym pismem na adres do korespondencji wskazany w Umowie. 3. Wszelkie zmiany w Umowie muszą być dokonywane w formie pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 4. Abonent ma prawo do wypowiedzenia Umowy bez konsekwencji finansowych określonych w umowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu nowego Cennika lub Regulaminu. Jeżeli w tym czasie nie wypowie Umowy przyjmuje się, że wyraża on zgodę na zmianę warunków Umowy. 5. Abonent, o ile uregulował wszystkie wymagalne należności wobec Operatora, ma prawo do zmiany zakresu świadczonej Usługi, w tym do zmiany Pakietu lub zamówienia Usług Dodatkowych, na zasadach określonych w Regulaminie i Cenniku i zgodnie z istniejącymi możliwościami technicznymi, składając stosowne zlecenie na piśmie w Biurze Obsługi Klienta osobiście lub korespondencyjnie. Operator może uzależnić zmianę zakresu świadczonej Usługi od zawarcia Aneksu do Umowy Abonenckiej 6. Zmiana zakresu świadczonych usług związana z przeniesieniem urządzeń dostępowych do innego Lokalu niż wskazany w Umowie Abonenckiej, następuje na wniosek Abonenta, z zachowaniem warunków określonych w rozdziale III. V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI 1. Po zawarciu Umowy z Abonentem, Operator przystępuje do realizacji Usługi, przez przyłączenie Abonenta do Sieci DIALnet a) W cenie opłaty aktywacyjnej zawiera się: instalacja anteny do zestawu bezprzewodowego (nie dotyczy klientów sieci przewodowej), ułożenie kabla o odpowiedniej długości w mieszkaniu Abonenta w sposób uzgodniony z Abonentem,

4 konfiguracja karty sieciowej w systemie operacyjnym Abonenta ( warunkiem instalacji karty sieciowej jest posiadanie przez Abonenta wymaganych przez kartę aktualnych sterowników zgodnych z posiadanym systemem operacyjnym oraz wersji instalacyjnej posiadanego systemu operacyjnego), aktywacja Internetu poprzez konfigurację ustawień sieciowych oraz autoryzacja MAC adresu karty Abonenta po stronie Operatora. UWAGA: Opłata aktywacyjna nie zawiera ceny kabla UTP. Cena za 1metr kabla wynosi 2,00zł. b) Opcjonalnie, za dodatkową opłatą: doprowadzenie przewodu UTP zakończonego końcówką RJ-45 do innych komputerów oraz przyłączenie kabla Abonenta do urządzeń sieciowych Operatora (nie dotyczy klientów sieci bezprzewodowej), gniazdo sieciowe oraz jego montaż we wskazanym przez Abonenta miejscu, wykonanie sieci LAN, podłączenie do sieci i konfiguracja ustawień sieciowych więcej niż jednego komputera. 2. Sprzęt zainstalowany u Abonenta jest własnością Usługodawcy. Za korzystanie z tego sprzętu w w trakcie trwania umowy pobierana jest co miesięczna opłata za jego dzierżawę, zgodna z cennikiem. VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH 1. W ramach opłaty abonamentowej Abonent ma prawo do nielimitowanego czasem dostępu do Internetu bez dodatkowych opłat na rzecz Operatora. 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za poufność danych znajdujących się na komputerach Abonentów, czy też przesyłanych przez nich przy użyciu Sieci. 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość informacji dostępnych w Internecie, za ich prawidłowość, aktualność ani za to, że są obciążone prawami osób trzecich oraz za inne naruszenia prawa, jakich dopuszcza się nadawca informacji w Sieci. 4. Abonent przejmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem materiałów pobranych z sieci Internet. 5. Przy wykonywaniu swoich obowiązków, wynikających z Regulaminu Świadczenia Usług w Sieci DIALnet, Operator może korzystać z usług osób trzecich, agentów i podwykonawców, działających wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia. VII. ZASADY UŻYTKOWANIA SIECI 1. Dla bezpieczeństwa Sieci i Użytkownika, komputer Abonenta powinien być podłączony do gniazda z uziemieniem. Zaleca się nie korzystanie z komputerów w czasie burzy. Należy wtedy odpiąć przewód internetowy od komputera, a także odłączyć z prądu wszystkie zasilacze do anten, routerów i switchy. Za uszkodzenia sprzętu spowodowane nie stosowaniem się do ww. zaleceń odpowiada Abonent. 2. Abonent nie może modyfikować, uszkadzać lub niszczyć Sieci Operatora. 3. Konsekwencją każdej próby uzyskania przez Abonenta nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych będących w posiadaniu innych osób oraz podejmowanie innych działań utrudniających Operatorowi świadczenie usług lub korzystanie z Sieci innym Abonentom będzie natychmiastowe zawieszenie dostępu do Sieci bez prawa do odliczeń abonamentu za czas zawieszenia. 4. Abonent zobowiązuje się nie korzystać z usług w sposób mogący naruszać prawo krajowe lub międzynarodowe, zasady porządku publicznego lub prawa stron trzecich. Zabronione jest rozpowszechnianie i udostępnianie jakichkolwiek materiałów naruszających prawo, w szczególności materiałów pornograficznych, materiałów naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich. Dotyczy to również przekazywania z terytorium Polski lub dostarczania na terytorium Polski materiałów chronionych prawami osób trzecich. 5. Nieprzestrzeganie przez Abonenta w zakresie jakim go dotyczą, przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz z późniejszymi zmianami) spowoduje wyciągnięcie konsekwencji prawnych wobec Abonenta w obliczu prawa RP. VIII. ZOBOWIĄZANIA FIRMY MAXIM JAKO OPERATORA 1. Firma MAXIM zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie oraz w Umowie.

5 2. Operator dochowa najwyższej staranności, aby usługa dostępu do Internetu była wysokiej jakości oraz bez zakłóceń. 3. Firma MAXIM zapewnia ciągłe funkcjonowanie systemu i świadczonych w oparciu o niego usług z wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie 4 i rozdziale X Operator świadczy usługi nieprzerwanie z wyjątkiem przerw technicznych, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania Sieci Operatora. Na przerwy techniczne składają się okresy związane z pracami technicznymi, tj. konserwacją, naprawami oraz testowaniem sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego. Operator gwarantuje, że długość przerw technicznych nie będzie większa niż 5% całkowitego czasu liczonego w okresie kwartalnym. 5. O planowanych przerwach w działaniu urządzeń, dłuższych niż 2 godz., mających bezpośredni wpływ na dostęp Abonenta do Sieci firma MAXIM powiadamia swoich Abonentów z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem zamieszczając komunikat na stronie oraz informując za pomocą komunikatów systemowych.. 6. Operator zobowiązuje się do zachowania tajemnicy korespondencji użytkowników Sieci. 7. Firma MAXIM nie ingeruje w treść i nie udostępnia osobom trzecim informacji przekazywanych z wykorzystaniem Sieci za wyjątkiem sytuacji, w których przepisy prawa stanowią inaczej. IX. OBOWIĄZKI ABONENTA 1. Abonent zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu i uiszczania w terminie opłat. 2. W przypadku zmiany karty sieciowej w komputerze, Abonent zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Operatora z uwagi na konieczność wprowadzenia aktualnego MAC adresu karty sieciowej Abonenta po stronie Operatora w celu identyfikacji użytkownika. 3. Abonent zobowiązuje się powiadomić Operatora o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach Sieci lub urządzeń mu udostępnionych w momencie ich stwierdzenia. 4. W przypadku udostępnienia Abonentowi urządzeń stanowiących własność Operatora, Abonent zobowiązuje się do używania tych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji. Abonent nie ma prawa do samodzielnego dokonywania napraw i modernizacji tych urządzeń. Abonent jest odpowiedzialny za zniszczenia, uszkodzenia lub stratę urządzeń, o których mowa powyżej. Abonent jest zobowiązany do udostępnienia wymienionych urządzeń Operatorowi na jego życzenie w celu umożliwienia m.in. konserwacji, wprowadzania zmian lub usunięcia uszkodzeń. 5. Abonent zobowiązuje się umożliwić służbom technicznym Operatora lub jej upoważnionemu przedstawicielowi dostęp do infrastruktury sieciowej będącej własnością Operatora w ustalonym czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu poinformowania o takiej potrzebie. 6. Abonent nie może na komputerach posiadających łączność z Siecią DIALnet udostępniać usług internetowych osobom trzecim na zasadzie podłączenia do Sieci innych użytkowników pod rygorem natychmiastowego odłączenia Abonenta od Sieci. W takim przypadku Abonentowi nie przysługuje prawo do zwrotu niewykorzystanego abonamentu. 7. Abonent nie będzie podejmował żadnych działań prowadzących do przeciążenia Sieci, ingerujących w zasoby innych użytkowników Sieci lub mogących wywołać jakąkolwiek szkodę u Operatora lub innych podmiotów korzystających z usług firmy MAXIM. W szczególności rozumie się przez to następujące działania: a) włamanie, b) bombardowanie pocztą, c) spamowanie, d) wprowadzanie wirusów do systemu, e) pakietowanie (np. DDoS itp.). X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za: a. treść informacji przesyłanych lub otrzymywanych, zamieszczanych lub w jakikolwiek sposób udostępnionych przez Abonenta innym osobom w Sieci i nie odpowiada za naruszenia prawa lub szkody wynikające z takiego przekazu informacji, b. zabezpieczenie danych i oprogramowania komputerów Abonenta podłączonych do Sieci Operatora przed ingerencją osób trzecich, c. rejestrację domen dokonywaną przez Abonenta w trakcie korzystania z Usługi d. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu operacyjnego komputerów Abonenta podłączonych do Sieci DIALnet.

6 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie dostępu do Sieci DIALnet, wynikłe z przyczyn leżących poza nim takich jak: a) przestoje spowodowane: rażącym zaniedbaniem obsługi Sieci po stronie Abonenta, nieznajomością podstawowych zasad pracy ze sprzętem elektronicznym i komputerowym, świadomym i nieświadomym działaniem użytkownika powodującym uszkodzenie sprzętu lub oprogramowania (np. wprowadzeniem wirusa komputerowego do systemu, uszkodzeniem danych wynikającym z niewłaściwego użycia, czy też użycia niezgodnie z instrukcją obsługi), awarią sprzętu lub oprogramowania Abonenta spowodowaną instalacją nowego oprogramowania czy też zmianą systemu operacyjnego, włamaniem do systemu operacyjnego Abonenta, działaniem nieupoważnionych osób trzecich, w tym kradzieżą lub dewastacją urządzeń, nieuprawnioną zmianą konfiguracji czy ustawień; b) awarie: łączy teleinformatycznych operatorów publicznych, związanych ze świadczeniem usługi, przyczyny mające charakter działania siły wyższej: huragan, pożar, burza, wypadki komunikacyjne, oraz inne zdarzenia mające bezpośredni lub pośredni wpływ na działanie systemu itp. 3.Operator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody poniesione przez klienta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymywaniu lub przesyłaniu danych spowodowane brakiem łączności, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług. 4.Operator nie gwarantuje przepustowości transmisji poza Siecią DIALnet. XI. OPŁATY 1. Wysokość opłat za Usługę określa cennik oraz Umowa. 2. Abonent zobowiązany jest do uiszczania opłat w miesięcznych zgodnie z otrzymaną książeczką opłat abonamentowych do 10 każdego miesiąca za poprzedni okres rozliczeniowy. 3. Okres rozliczeniowy jest określony przy zawieraniu Umowy i wynosi jeden miesiąc od drugiego dnia miesiąca do pierwszego dnia następnego. 4. W wypadku braku dostępu do Internetu z przyczyn niezależnych od Abonenta, Abonentowi przysługuje bonifikata w opłacie abonamentowej proporcjonalnie do czasu wadliwego funkcjonowania Sieci (dotyczy przestojów trwających powyżej 8 godzin). Warunkiem uzyskania prawa do odliczeń jest zgłoszenie braku dostępu do Internetu firmie MAXIM zgodnie z punktem 3 rozdz. XII, 5. Opłata abonamentowa powinna wpłynąć na konto Operatora do 10-go dnia za poprzedni miesiąc. W przypadku innych okresów rozliczeń uzgodnionych w Umowie z Operatorem (kwartalne, półroczne lub roczne) wpłata powinna wpłynąć na konto Operatora do 10-go dnia za dany okres. 6. Rozliczanie opłat abonamentowych będzie się odbywało przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Operatora. 7. Za termin dokonania opłaty uważa się datę wpływu należności na konto bankowe lub do kasy Operatora. 8. Od zaległych płatności będą naliczane odsetki. Kwota należnych odsetek i podstawa do ich naliczenia wskazywana będzie odrębnym dokumentem finansowym (nota odsetkowa), przesyłanym do Abonenta. 9. Operator zastrzega sobie prawo dochodzenia od Abonenta niezapłaconych należności pomimo rozwiązania Umowy. 10. W przypadku rezygnacji przez Abonenta z usług Operatora w okresie opłaconym przez Abonenta, dokumenty sprzedaży zostaną przez MAXIM skorygowane z uwzględnieniem miesięcznego terminu wypowiedzenia usług, a nadpłacone pieniądze zwrócone na wskazany przez Abonenta (w pisemnej rezygnacji z usług Operatora) numer rachunku bankowego. 11. O zmianach cen abonamentu Abonent zostanie powiadomiony z miesięcznym wyprzedzeniem. Jeśli Abonent nie wyrazi zgody na zmianę cen jest zobowiązany poinformować o tym Usługodawcę w formie pisemnej (listem poleconym) w terminie czternastu dni od otrzymania informacji o nowej wysokości opłat. Jeśli Abonent nie dotrzyma czternastodniowego terminu powiadomienia, będzie to poczytane jako zgoda na nowe warunki umowy. Brak zgody na podwyższenie cen świadczonych usług, będzie skutkowało zaprzestaniem ich świadczenia na rzecz Abonenta oraz rozwiązaniem Umowy Abonenckiej na mocy porozumienia stron. Zmiany cen na usługi nie mogą następować częściej niż raz na pół roku. 12. Operator przewiduje w wyjątkowych przypadkach, możliwość czasowego zawieszenia usługi, przy czym wymaga to podpisania odrębnego porozumienia pomiędzy stronami.

7 13. W szczególnych przypadkach Operator może zaproponować szczególne warunki cenowe na świadczone usługi, które mogą nie wynikać się z cennika usług i mogą zawierać rabaty cenowe, rabaty na okres zawierania umowy oraz zwiększanie dostępnych prędkości. XII. SERWIS i AWARIE 1. Usługodawca zastrzega, iż prawidłowe świadczenie Usług wymaga okresowego prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych i modernizacyjnych Sieci, skutkujących krótkotrwałymi przerwami, nie trwającymi łącznie dłużej niż 24 godziny. Prace te prowadzone będą przez Usługodawcę na ogół w porze nocnej, w sposób zapewniający minimalizowanie ich uciążliwości dla Abonentów. Przerwa trwająca dłużej niż 24 godziny traktowana jest jako Awaria. 2. W ramach obsługi serwisowej Usługodawca zapewnia: usuwanie nieprawidłowości w pracy urządzeń, konserwację, naprawę lub wymianę uszkodzonego urządzenia, usuwanie awarii sieci, 3. Abonent ma możliwość zgłaszania problemów pracy z siecią: Telefonicznie, na specjalnie do tego celu wydzielony numer telefoniczny Osobiście w BOK ul.kościuszki 12A Namysłów em na adres Przez stronę internetową u dołu strony formularz kontaktowy za 4. Za nieuzasadnione wezwanie serwisu, to jest takie gdy awaria powstała z winy Abonenta, pobierana będzie opłata wg cennika. 5. W ramach serwisu Usługi Usługodawca zapewnia gotowość służb technicznych do usunięcia awarii od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9.00 do Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia awarii, w możliwie najkrótszym terminie i według kolejności zgłoszenia, w czasie gotowości służb technicznych, w terminie 48 godzin(2 dni roboczych) od momentu, w którym Usługodawca wykryje awarię lub awaria zostanie zgłoszona przez Abonenta na wyznaczony numer telefoniczny w godz O ile Awaria nie jest możliwa do usunięcia w ciągu 2 dni roboczych od jej zgłoszenia, Usługodawca określi termin jej usunięcia i przekaże tę informację zgłaszającemu Abonentowi. 7. Abonent zobowiązany jest umożliwić pracownikowi Usługodawcy dostęp do Urządzeń Usługodawcy znajdujących się w Lokalu w celu przeglądu, pomiarów oraz usuwania Awarii w ustalonych godzinach. Podczas dokonywania powyższych czynności w Lokalu musi być obecny Abonent lub upoważniona przez niego pełnoletnia osoba. 8. Obsługą Abonentów zajmuje się Biuro Obsługi Klienta, w którym można zgłaszać wszystkie bieżące sprawy związane ze świadczoną usługą dostępu do Internetu, w następujących formach: telefonicznie pod nr tel od poniedziałku do piątku w godz osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Kościuszki 12A w Namysłowie od poniedziałku do piątku w godz za pomocą poczty elektronicznej pod adresem XIII. WARUNKI TECHNICZNO ORGANIZACYJNE 1. Sieć i sprzęt użyty przez Operatora do świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, stanowi jego własność. Abonent uzyskuje jedynie prawo do korzystania z tego sprzętu w czasie trwania Umowy.

8 2. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia usług wymagających udostępnienia klientowi urządzeń firmy MAXIM jest obustronne podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. Opłata za użytkowanie udostępnionych urządzeń jest pobierana w okresach miesięcznych.. 3. W przypadku udostępnienia Abonentowi urządzeń będących własnością firmy MAXIM, Abonent zobowiązuje się do: a) używania tych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami prawidłowej eksploatacji oraz do zabezpieczenia przed zniszczeniem, utratą lub kradzieżą, b) niedokonywania samodzielnych napraw i modernizacji udostępnionych mu urządzeń bez pisemnej zgody firmy MAXIM, c) niedokonywania zmiany miejsca zainstalowania urządzeń bez uprzedniej pisemnej zgody firmy MAXIM, d) nieoddawania w najem, nie wydzierżawiania oraz nie oddawania do bezpłatnego użytkowania udostępnionych urządzeń bez uprzedniej pisemnej zgody firmy MAXIM, e) udostępnienia powierzonych urządzeń na życzenie firmy MAXIM w celu umożliwienia konserwacji, wprowadzania zmian konfiguracyjnych, usunięcia uszkodzeń itp., f) zwrotu urządzeń w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z ich normalnej eksploatacji po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, w terminie 3 dni od daty wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, g) w przypadku nie dokonania przez Abonenta zwrotu udostępnionych mu urządzeń lub dokonania ich zwrotu w stanie gorszym niż wynikałoby to z normalnego zużycia przy prawidłowej eksploatacji, klient jest zobowiązany zwrócić firmie MAXIM kwotę odpowiadającą kosztowi zakupu nowych urządzeń o takiej samej funkcjonalności. Wysokość tej kwoty zostanie określona przez firmę MAXIM w stosownym wezwaniu do zapłaty. 4. W przypadku stwierdzenia, że uszkodzenie powstało na skutek: a) samowolnej naprawy dokonanej przez klienta, b) świadomego zniszczenia urządzeń, c) nieprawidłowego użytkowania urządzeń, Abonent jest zobowiązany pokryć koszty naprawy lub wymiany udostępnionych mu przez firmę MAXIM urządzeń. 5. W przypadku zmian danych Abonenta, jest on zobowiązany dostarczyć aktualne dane firmie MAXIM listem poleconym w terminie 14 dni. Za zmianę danych uważa się: zmianę nazwy (firmy lub nazwiska), danych adresowych z uwzględnieniem adresu do korespondencji, NIP, numerów telefonów kontaktowych, numerów faksu, adresu poczty elektronicznej. 6. W przypadku nieprzestrzegania przez Abonenta tego zobowiązania wszelką korespondencję kierowaną do Abonenta pod nieaktualny adres uważa się za prawidłowo nadaną ze wszystkimi konsekwencjami dla Abonenta, w szczególności w zakresie skutków naruszenia terminów płatności jego zobowiązań wobec firmy MAXIM. XIV. ROZWIĄZANIE UMOWY ABONENCKIEJ 1. Abonent może rozwiązać Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia umowy 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. sprzedaż, zamiana mieszkania, pobyt w szpitalu) okres wypowiedzenia może zostać skrócony za pisemnym porozumieniem Stron. 3. Umowa może być rozwiązana przez Abonenta ze skutkiem natychmiastowym jeżeli z przyczyn leżących po stronie Operatora Abonent nie mógł korzystać z usługi w sposób ciągły przez okres 30 dni. 4. Operator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy pomimo wezwania do zapłaty w terminie 7 dni nadal zalega z zapłatą jakiejkolwiek opłaty przewidzianej Cennikiem, Regulaminem, Umową o co najmniej 14 dni od terminu wymagalności świadczenia. 5. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w wyniku naruszenia przez Abonenta Regulaminu, po uprzednim jego powiadomieniu i podaniu przyczyn z czternastodniowym okresem wypowiedzenia. 6. Operator ma prawo tymczasowo zawiesić świadczenie usługi do czasu usunięcia przez Abonenta przyczyny takiego zawieszenia oraz rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania przez Abonenta przepisów prawa z zakresie związanym z korzystaniem z usług, a w szczególności: a) prób nielegalnego wejścia do zasobów informatycznych będących w posiadaniu innych osób, b) nieprzestrzegania przez Abonenta, w zakresie jakim go dotyczą, przepisów Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz. 1800) z późniejszymi zmianami,

9 c) wszelkich działań Abonenta, które mogą uszkodzić infrastrukturę sieciową Operatora lub zakłócą poprawne funkcjonowanie systemu Operatora służącego udostępnianiu i monitorowaniu usługi, szkieletu i punktów stykowych sieci oraz innych elementów sieci, d) powodowania przez Abonenta zakłóceń w działaniu sieci Internet. 7. Umowa wygasa wskutek: a) ustania bytu prawnego osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, utworzonej zgodnie z przepisami prawa, będącej Abonentem usług, b) śmierci Abonenta będącego osobą fizyczną. Za datę wygaśnięcia Umowy przyjmuje się datę pisemnego zawiadomienia firmy MAXIM. Do chwili zawiadomienia firma MAXIM ma prawo naliczać opłaty zgodnie z Umową. Spadkobierca może wstąpić w prawa i obowiązki Abonenta wynikające z umowy na swój pisemny wniosek. c) upływu okresu na jaki została zawarta. XV. DANE DOTYCZĄCE FUNKCJONALNOŚCI USŁUG I WSKAŹNIKI JAKOŚCI 1. Usługodawca świadczy Usługi przez cały okres obowiązywania Umowy z zachowaniem wskaźników jakości określonymi przepisami prawa bądź w stosownych decyzjach Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz zgodnie z parametrami danej Usługi, zgodnie z wybraną przez Abonenta taryfą lub opcją Usługi. 2. Usługodawca gwarantuje jakość parametrów przepustowości Usługi dla danych wysyłanych i odbieranych na poziomie 75 %. 3. Przepustowość maksymalna i minimalna zapewniona jest od routera brzegowego sieci do urządzenia dostępowego Abonenta 4. Prędkości pobierania danych i prędkości wysyłania danych, mierzone są za pomocą testów dostępnych na stronie internetowej pod adresem w zakładce DIALnet pozycja Test prędkości łącza, lub za pomocą urządzenia serwisowego Usługodawcy podłączonego do Sprzętu w Lokalu Abonenta. Strona testowa zapewnia poprawną prędkość pomiaru do 100 Mbit/s. 5. Ograniczenia w dostępie lub korzystaniu z Usług, oraz działania jakie Dostawca usług jest uprawniony podejmować w związku z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci zawarte są w 8 ust. 2 i 4, 13 ust. 5 Umowy oraz w Regulaminu świadczenia usług. 6. W celu pomiaru i organizacji ruchu w sieci oraz dla zapewnienia gwarantowanej jakości Usług zapobieganiu przekroczenia pojemności łącza, Usługodawca powołał dział zarządzania siecią, w którym prowadzi za pomocą odpowiednich narzędzi monitorujących stały monitoring obciążenia sieci w charakterystycznych jej punktach oraz na styku z sieciami innych operatorów. Monitorowanie nie wpływa na jakość świadczonych Usług. 7. Wskaźniki jakości usług udostępnione są na stronie w zakładce DIALnet pozycja Wskaźniki jakości usług 8. Czas podłączenia do sieci DIALnet wynosi maksymalne 14 dni od dnia zgłoszenia. 9. Czas rozpoczęcie świadczenia usługi następuje nie później niż w ciągu 2 dni od momentu podpisania umowy. XVI. DZIAŁANIA OPERATORA W ZWIĄZKU Z PRZYPADKAMI NARUSZANIA BEZPIECZEŃSTWA LUB INTEGRALNOŚCI SIECI

10 1. Usługodawca ma prawo w szczególnych przypadkach do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym gdy Abonent: 1) Pomimo wezwania do zaprzestania naruszeń udostępnia bez zgody Usługodawcy usług sygnał osobie trzeciej lub poza Lokal, którego dotyczy Umowa. 2) Pomimo wezwania do zaprzestania naruszeń używa Sprzętu niezgodnie z Regulaminem, Umową, postanowieniami Protokołu Instalacji, w szczególności naraża na zniszczenie ten Sprzęt lub udostępnia go osobom trzecim. 3) Używa jakichkolwiek urządzeń zakłócających prawidłowe funkcjonowanie sieci telekomunikacyjnej Dostawcy usług albo wykonuje jakiekolwiek czynności zakłócające prawidłowe funkcjonowanie sieci telekomunikacyjnej Dostawcy usług, przy czym rozwiązanie Umowy może nastąpić po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń. 4) Pomimo wezwania do zaprzestania nadal rażąco narusza inne warunki umowne. 2. Operator ma prawo zawiesić świadczenie Usługi lub jej poszczególnych elementów, po uprzednim wezwaniu Abonenta do zaniechania naruszeń lub wykonania obowiązków i wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu, z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu terminu Usługa zostanie zawieszona, w przypadku: a) Uporczywego naruszania przez Abonenta postanowień Umowy bądź innych dokumentów określających warunki świadczenia Usługi b) Gdy Abonent pozostaje w opóźnieniu z należnością na rzecz Usługodawcy przez okres dłuższy niż 14 dni. c) Gdy Abonent dokonuje retransmisji sygnału Usługodawcy do innych sieci teleinformatycznych, nie posiadając pisemnej zgody Usługodawcy na dokonywanie retransmisji sygnału. d) Gdy Abonent udostępnienia Usługi Usługodawcy osobom trzecim poza Lokalem, bez pisemnej zgody Usługodawcy. XVII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I MEDIACYJNE 1. W wypadku zastrzeżeń dotyczących działania Usług oraz Sieci DIALnet, Abonent może złożyć reklamacje w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej lub w inny sposób jaki dopuszcza obowiązujące prawo pod adresem Operatora podanym w Umowie. Zgłoszenie jest warunkiem koniecznym do uznania ewentualnej reklamacji i stosownych odliczeń za braki lub zaniżone parametry Usługi w dostępie do Internetu. Bonifikata za brak dostępu do Internetu naliczana jest od dnia podanego w zgłoszenia usterki przez Abonenta do czasu jej usunięcia o ile wynikła ona z winy Operatora. 2. Po zgłoszeniu braku dostępu do Internetu lub innej usterki technicznej związanej z wadliwym działaniem Sieci lub oprogramowania komputera Abonenta, w przypadku jeżeli okaże się, iż problem został rozwiązany przed przyjazdem pomocy technicznej Abonent jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Operatora. W przeciwnym wypadku Abonent może zostać obciążony opłatą za nieuzasadnione wezwanie pomocy technicznej. 3. Abonenci mogą składać reklamacje z tytułu: niedotrzymanie z winy Usługodawcy wyznaczonego terminu zawarcia umowy o świadczenie usługi lub usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi dostępu do Internetu

11 niedotrzymanie z winy Usługodawcy określonego w umowie o świadczenie usług terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług niewykonania lub nienależytego świadczenia Usługi w terminie do roku od zaistnienia przyczyny reklamacji, błędnych danych znajdujących się na fakturze VAT w ciągu jednego roku licząc od terminu płatności określonego w fakturze VAT zawierającej kwestionowane dane. 4. Reklamacje powinny być zgłaszane w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej lub w inny sposób jaki dopuszcza obowiązujące prawo w biurze Operatora lub przesłane listem poleconym do siedziby Operatora. 5. Za datę wniesienia reklamacji przesłanej listem poleconym przyjmuje się datę jej wpływu do Operatora. 6. Reklamacja powinna zawierać: dane Abonenta: jego nazwę, adres, numer Umowy, miejsce świadczenia i rodzaj reklamowanej Usługi, opis przedmiotu reklamacji: opis przerwy w świadczeniu Usługi lub nienależytego jej świadczenia z podaniem dat i godzin, w których miały miejsce lub wskazanie kwestionowanych danych na fakturze VAT 7. W przypadku gdy reklamacja złożona pisemnie, ustnie do protokołu lub telefonicznie nie spełnia warunków określonych w ust. 7, upoważniona osoba reprezentująca Usługodawcę przyjmująca reklamację jest obowiązana do niezwłocznego poinformowania reklamującego o konieczności jej uzupełnienia 8. Operator rozpatruje reklamacje w ciągu 30 dni od dnia jej wniesienia i powiadania reklamującego o wyniku postępowania reklamacyjnego chyba że minie 30 dni od daty jej złożenia wówczas reklamacje taką uważa się za rozpatrzoną pozytywnie. 9. Na życzenie reklamującego odpowiedź na reklamację jest przesyłana na jego adres przesyłką poleconą. 10. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną po udzieleniu odpowiedzi reklamującemu. 11. Uwzględnione reklamacje i odszkodowania, będą rozliczane po zamknięciu pełnego okresu rozliczeniowego za dany miesiąc i uwzględnione w fakturze wystawionej na kolejny miesiąc. 12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji powodującego powstanie nadpłaty, Operator zobowiązuje się pomniejszyć stosowną kwotą kolejną płatność należną Operatorowi od Abonenta, lub zwrócić na wniosek Abonenta na jego konto. 13. Za każdy dzień przerwy w działaniu Usługi płatnej okresowo, spowodowanej Awarią oraz wykraczającej ponad maksymalny termin 48 godzin do jej usunięcia, w tym gdy nie został osiągnięty określony w Umowie Abonenckiej poziom jakości świadczonej Usługi, Abonent może żądać odszkodowania w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty za Abonament. 14. Po wyczerpaniu możliwości postępowania reklamacyjnego, Abonent może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym, a w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniach mediacyjnym lub przed sądem polubownym, o których mowa w art. 109 i 110 ustawy z 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. Postępowanie mediacyjne w trybie art. 109 w/w ustawy jest prowadzone przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wniosek Abonenta lub z urzędu, jeśli wymaga tego ochrona interesu konsumenta. Z kolei postępowanie przed sądem polubownym, o którym mowa w art. 110 w/w ustawy prowadzone jest przez stałe polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

12 XVIII. ZAPEWNIENIE TAJEMNICY TELEKOMUNIKACYJNEJ, ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I INTEGRALNOŚCI SIECI ORAZ USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności sieci, usług oraz przekazu komunikatów w związku ze świadczonymi usługami. 2. Usługodawca informuje Abonenta o możliwych zagrożeniach zwianych ze świadczoną usługą przy podpisywaniu umowy. 3. Usługodawca publikuje na swojej stronie internetowej aktualne informacje o: 1) Wystąpieniu szczególnego ryzyka naruszenia bezpieczeństwa sieci wymagającego podjęcia środków wykraczających poza środki techniczne i organizacyjne podjęte przez Usługodawcę, a także o istniejących możliwościach zapewnienia bezpieczeństwa i związanych z tym kosztach. 2) Potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem prze Abonentów z usług telekomunikacyjnych. 3) Rekomendowanych środkach ostrożności i najbardziej popularnych sposobach zabezpieczenia telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przed oprogramowaniem złośliwym lub szpiegującym. 4) Przykładowych konsekwencjach braku lub nieodpowiedniego zabezpieczenia telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. 4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 4. może być zrealizowany przez umieszczenie na stronie internetowej Usługodawcy odnośnika do strony internetowej UKE lub innego podmiotu zajmującego się bezpieczeństwem sieci. 5. Usługodawca podejmuje proporcjonalne i uzasadnione środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i integralności sieci, usług oraz przekazu komunikatów związanych ze świadczonymi usługami w tym: 1) Eliminacje przekazu komunikatów, które zagraża bezpieczeństwu sieci. 2) Przerwanie lub ograniczenie świadczenia usługi telekomunikacyjnej za zakończeniu sieci, z którego następuje wysyłanie komunikatów zagrażających bezpieczeństwu sieci lub usług. 6. W przypadku podjęcia środków, o których mowa w ust. 5. Usługodawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie wynikającym z podjętych środków. XIX. CENNIK I KOSZTY USŁUG 1. Aktualny cennik za usługi abonamentowe i serwisowe do pobrania ze strony zakładka DIALnet, w Biurze Obsługi Klienta przy ulicy Kościuszki 12A w Namysłowie, oraz telefonicznie pod nr tel Cennik podstawowy Abonamentów, usług dodanych i serwisowych Opłaty abonamentowe Przepustowość do 512 kbit/s Przepustowość do 1024 kbit/s Przepustowość do 2048 kbit/s Przepustowość do 3072 kbit/s Standardowy cennik usług Cena brutto 50,00 zł 65,00 zł 80,00 zł 95,00 zł

13 Przepustowość do 4096 kbit/s Przepustowość do 6144 kbit/s 110,00 zł 125,00 zł Aktywacja usługi Karta WiFi Urządzenie dostępowe 1 port LAN Urządzenie dostępowe 1 port LAN + WiFi Urządzenie dostępowe min 1 port LAN + WiFi + minimum 3 porty LAN 99,00 zł 149,00 zł 199,00 zł 249,00 zł Inne opłaty Dojazd instalatora do usunięcia usterki Godzina pracy instalatora Zaciśnięcie końcówki RJ45 Zaciśnięcie końcówki RPSMA Metr bieżący kabla UTP Wymiana karty LAN Wymiana karty WLAN Konfiguracja urządzenia w biurze Instalacja wywtemu Windows dostarczonego przez klienta Przeniesienie instalacji DIALnet pod inny adres 0,5godz Opłata za wysłanie monitu kanał www i poczta Wydanie historii wpłat klienta za rok kalendarzowy Wydanie duplikatu karty klienta Utworzenie drugiego loginu i hasła Zmiana hasła na wniosek abonenta Dzierżawa urządzenia WiFi 2,4GHz Dzierżawa urządzenia WiFi 5GHz Nieuzasadniowe wezwanie serwisu 24,60 zł 73,20 zł 2,50 zł 15,00 zł 2,00 zł 25,00 zł 50,00 zł 10,00 zł 73,20 zł 36,60 zł 15,00 zł 10,00 zł bezpłatnie bezpłatnie 5,00 zł 2,46 zł 4,92 zł 24,60 zł XX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Abonent oświadcza, że wszystkie podane dane osobowe są zgodne z prawdą i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz w celu promocji (marketingu) produktów własnych. 2. Usługodawca jest administratorem danych osobowych dotyczących Abonenta.

14 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe i transmisyjne w zakresie niezbędnym do wykonywania usługi telekomunikacyjnej. 4. Usługodawca gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych zawartych w niniejszej umowie z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 113, poz 883). 5. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania następujących danych dotyczących Abonenta będącego osobą fizyczną: 1) Nazwisk i imion 2) Imion rodziców 3) Miejsca i daty urodzenia 4) Adresu zamieszkania i adresu korespondencyjnego 5) Numeru ewidencyjnego PESEL 6) Nazwy i serii dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego lub Konfederacji Szwajcarskiej numeru paszportu lub karty pobytu 7) Zawartych w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec usługodawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 6. Oprócz danych, o których mowa w ust. 5 Usługodawca może, za zgodą Abonenta będącego osobą fizyczną, przetwarzać inne dane tego Abonenta w związku ze świadczoną usługą, w szczególności nr konta bankowego lub karty płatniczej, a także adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów kontaktowych. 7. Abonent ma prawo wpływu na zakres przetwarzanych danych osobowych i transmisyjnych, a w szczególności do: 1) Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 2) Sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach promocyjnych (marketingowych) oraz przekazywania danych innym podmiotom 3) Żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację XXI. ZMIANY UMOWY, REGULAMINU i CENNIKA 1. Usługodawca może dokonać zmiany warunków niniejszej Umowy, w tym określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych, będącym jej integralną częścią pisemnie lub jeśli Abonent zgłosi takie żądanie pocztą elektroniczną bądź za pośrednictwem V-BOK. W takim przypadku Usługodawca usług doręczy Abonentowi w jednym ze sposobów określonych powyżej treść każdej proponowanej zmiany z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie, a w razie zmian określonych w Regulaminie świadczenia usług poda je dodatkowo do publicznej wiadomości. Okres ten może być krótszy jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie Abonent zostanie poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy (do dnia wprowadzenia zmian w życie) w przypadku braku akceptacji zmian i o braku możliwości żądania przez Usługodawcę proporcjonalnego zwrotu wartości udzielonych ulg jeśli umowa została zawarta na warunkach promocyjnych, chyba że zmiany warunków Umowy będą wynikać bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w tym również usunięcia niedozwolonych zapisów umownych lub jeśli konieczność zmiany warunków Umowy wynika z decyzji Prezesa UKE. 2. Usługodawca może dokonać zmiany Cennika, będącego integralną częścią Umowy, pisemnie lub jeśli Abonent zgłosi takie żądanie pocztą elektroniczną bądź za pośrednictwem V-BOK. W takim przypadku Usługodawca doręczy Abonentowi w jednym ze sposobów określonych powyżej oraz poda do

15 publicznej wiadomości treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie, przy czym okres ten może być krótszy, jeżeli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie Abonent zostanie poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy (do dnia wprowadzenia zmian w życie) w przypadku braku akceptacji zmian, a jeśli w wyniku zmiany doszło do podwyższenia cen także o braku możliwości żądania przez Usługodawcę proporcjonalnego zwrotu wartości udzielonych ulg, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. 3. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych lub w Cenniku, wynika wyłącznie ze zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, Usługodawca dokonuje zmiany warunków Umowy poprzez podanie zmian do publicznej wiadomości, za pośrednictwem swojej strony internetowej. W takim przypadku Usługodawca informuje o zakresie zmian, terminie ich wprowadzenia w życie, miejscu udostępnienia treści zmian, o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian (do dnia poprzedzającego wprowadzenie zmian w życie) oraz o przysługującym Usługodawcy prawie do domagania się proporcjonalnego zwrotu wartości udzielonych ulg, jeśli Abonent skorzysta z prawa do wypowiedzenia. XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych Umową i Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Prawo Telekomunikacyjne oraz Kodeksu Cywilnego. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem r. Znajomość treści niniejszego Regulaminu i gotowość jego przestrzegania Abonent potwierdza podpisem na Umowie o świadczeniu usług internetowych zawartej pomiędzy nim a Operatorem MAXIM.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w.

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w. 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne. 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają : - tryb i warunki zawierania, rozwiązywania oraz wygaśnięcia umów, - zasady wnoszenia płatności

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C.

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Firma Automatyka- Control S.C. z siedzibą w Policach na ul. Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI KOMPUTERLAN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI KOMPUTERLAN REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI KOMPUTERLAN I. WSTĘP ORAZ DEFINICJE. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Komputerlan, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie z postanowieniami art. 384 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23. kwietnia 1964 (Dz.U. 1964

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ FIRMĘ MP INTERNET S.C.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ FIRMĘ MP INTERNET S.C. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ FIRMĘ MP INTERNET S.C. 1: DEFINICJE POJĘĆ W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące znaczenia: o OPERATOR - firma

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET

Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET Definicje: 1. Abonent podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usługi zapewnienia dostępu do sieci ITNET. 2. Adres IP unikalny w skali

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Instalnet.Media Dariusz Lorenz REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Dariusz Lorenz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INSTALNET.MEDIA Dariusz

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c.

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez ŚwidMAN s.c. z siedzibą w Świdniku 1. Postanowienia ogólne 1.ŚwidMAN Spółka Cywilna z siedzibą w Świdniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OPERATORA NETDRIVE.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OPERATORA NETDRIVE.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OPERATORA NETDRIVE.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE I. SŁOWNICZEK W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 1 Postanowienia ogólne. 1. INSANT Spółka cywilna z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo