Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet"

Transkrypt

1 Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH VII. ZASADY UŻYTKOWANIA SIECI VIII. ZOBOWIĄZANIA FIRMY MAXIM JAKO OPERATORA IX. OBOWIĄZKI ABONENTA X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON XI. OPŁATY XII. SERWIS i AWARIE XIII. WARUNKI TECHNICZNO - ORGANIZACYJNE XIV. ROZWIĄZANIE UMOWY ABONENCKIEJ XV. DANE DOTYCZĄCE FUNKCJONALNOŚCI USŁUG I WSKAŹNIKI JAKOŚCI XVI. DZIAŁANIA OPERATORA W ZWIĄZKU Z PRZYPADKAMI NARUSZANIA BEZPIECZEŃSTWA LUB INTEGRALNOŚCI SIECI XVII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I MEDIACYJNE XVIII. ZAPEWNIENIE TAJEMNICY TELEKOMUNIKACYJNEJ, ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I INTEGRALNOŚCI SIECI ORAZ USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH XIX. CENNIK I KOSZTY USŁUG XX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH XXI. ZMIANY UMOWY, REGULAMINU i CENNIKA XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I. DEFINICJE Użyte w Regulaminie Świadczenia Usług Internetowych pojęcia oznaczają: 1. ABONAMENT opłata uiszczana w uzgodnionym z Operatorem cyklu (miesięcznym, kwartalnym lub rocznym wg opcji wybranej w Umowie o Świadczenie Usług Internetowych) na rzecz Operatora jaką wnosi Abonent za korzystanie z dostępu do Internetu;

2 2. ABONENT osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, z którą zawarta została Umowa o Świadczenie Usług Internetowych; 3. AWARIA przerwa w działaniu Usługi całkowicie uniemożliwiająca Abonentowi korzystanie z Usługi, z wyłączeniem przerw spowodowanych siłą wyższą, przerw spowodowanych kontrolą, konserwacją lub modernizacją Sieci nieprzekraczających jednorazowo 6 kolejnych godzin oraz łącznie 24 godzin w Okresie Rozliczeniowym, lub przerw spowodowanych okolicznościami leżącymi po stronie Abonenta.; 4. BURO OBSŁUGI KLIENTA (BOK) Biuro Operatora powołane do kontaktów z Abonentami mieszczące się w Namysłowie przy ulicy Kościuszki 12A tel kom czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00; 5. CENNIK będący integralna częścią Umowy Abonenckiej dokument zawierający zestawienie wysokości opłat za Usługę oraz Usługi dodatkowe Operatora w zależności od Promocji; 6. LOKALIZACJA mieszkanie, lokal wskazany przez Abonenta, w którym znajdować się będzie należący do niego lub firmy MAXIM sprzęt, przyłączony do Sieci DIALnet. ; 7. OPERATOR "MAXIM" Andrzej Bednarek Namysłów ul.kościuszki 12A; 8. OPŁATA AKTYWACYJNA jednorazowa, bezzwrotna opłata jaką Abonent uiszcza na rzecz Operatora, aby uzyskać dostęp do Internetu; 9. REGULAMIN dokument, którego pełna nazwa brzmi Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet, określający zakres i warunki świadczenia usług przez firmę MAXIM oraz regulujący wzajemne zobowiązania Stron zawierających Umowę; 10. SIEĆ DIALnet nazwa własna sieci z dostępem do Internetu na terenie Namysłowa i okolic stworzonej i administrowanej przez Operatora w skład której wchodzą wszystkie urządzenia tworzące infrastrukturę techniczną Operatora oraz serwery wraz z zainstalowanym na nich oprogramowaniem; 11. SIŁA WYŻSZA zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani któremu, mimo dołożenia należytej staranności, nie można zapobiec. Siłę wyższą stanowią w szczególności wyładowania atmosferyczne oraz nagłe zmiany pogodowe; 12. SPAM, SPAMOWANIE wysyłanie określonego tekstu, najczęściej o charakterze reklamowym do wszystkich lub do znacznej części odbiorców list dyskusyjnych lub innych użytkowników elektronicznych kont pocztowych; 13. STRONA Abonent lub Operator; Abonent i Operator zwani są dalej w Umowie łącznie Strony ; 14. UMOWA Dokument o pełnej nazwie: Umowa o Świadczenie Usług Internetowych, zawarta pomiędzy firmą MAXIM a Abonentem, określający wzajemne prawa i obowiązki, wiążący od chwili podpisania przez obie Strony; 15. USŁUGA usługa stałego dostępu do sieci Internet; 16. WŁAMANIE próba uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zdalnych zasobów będących w posiadaniu innych użytkowników; 17. WIRUS - program komputerowy, który powoduje szkody w systemach komputerowych, które w zależności od jego rodzaju mogą być przyczyną spowolnienia pracy systemów lub nawet doprowadzać do zmiany lub usunięcia danych znajdujących się na dyskach albo do przechwytywania informacji; 18. ZAMAWIAJĄCY podmiot lub osoba, która złożyła zamówienie na usługę dostępu do Internetu; II. ZASADY OGÓLNE 1. Firma MAXIM świadczy usługi związane z dostępem do sieci Internet i jej wykorzystaniem. 2. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do usług o których mowa w punkcie II Firma MAXIM świadczy usługi zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3 4. Aktualnie obowiązujący Regulamin oraz Cennik są dostępne w siedzibie firmy w Namysłowie przy ul.kosciuszki 12a, a także na stronie firmowej: 5. Regulamin oraz Cennik stanowi integralną część Umowy. III. ZAWARCIE UMOWY 1. Umowa określa szczegółowy zakres usług oraz ich cenę. 2. Umowa jest zawierana w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 3. W imieniu Zamawiającego Umowa jest zawierana osobiście lub przez należycie umocowanego przedstawiciela, po udokumentowaniu: a. w przypadku osób fizycznych tożsamości oraz aktualnego miejsca zamieszkania przez okazanie dowodu tożsamości, b. w przypadku innych osób statusu prawnego i adresu siedziby przez okazanie aktualnych dokumentów odpowiednich do statusu prawnego danej osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i dostarczenia kopii tych dokumentów, c. w przypadku przedstawiciela ww. osób tożsamości przez okazanie dowodu osobistego albo paszportu zagranicznego oraz dokumentu umocowania, d. w przypadku dzierżawy lokalu Zamawiający przedstawia pisemną zgodę osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu oraz dokument potwierdzający ten tytuł prawny. 4. W imieniu Operatora Umowę zawiera osoba upoważniona, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. 5. Umowa zostaje zawarta na czas nie określony z minimalnym terminem trwania Umowy określonym Umowie o Świadczenie Usług Internetowych. 6. Operator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy w przypadkach gdy: a. nie istnieją warunki techniczne do świadczenia Usługi, b. zamawiający zalega z opłatami na rzecz Operatora, c. w innych uzasadnionych przypadkach. IV. ZMIANY DO UMOWY 1. Operator może dokonywać zmian Regulaminu i Cennika w czasie obowiązywania Umowy. 2. O zmianach w Cenniku, a także w Regulaminie oraz terminach ich wprowadzenia Operator powiadamia swoich Abonentów z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego. Informacje o zmianach będą dołączane do wystawianych za Usługę faktur miesięcznych oraz zamieszczane na stronach internetowych Operatora ( lub Abonent zostanie powiadomiony odrębnym pismem na adres do korespondencji wskazany w Umowie. 3. Wszelkie zmiany w Umowie muszą być dokonywane w formie pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 4. Abonent ma prawo do wypowiedzenia Umowy bez konsekwencji finansowych określonych w umowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu nowego Cennika lub Regulaminu. Jeżeli w tym czasie nie wypowie Umowy przyjmuje się, że wyraża on zgodę na zmianę warunków Umowy. 5. Abonent, o ile uregulował wszystkie wymagalne należności wobec Operatora, ma prawo do zmiany zakresu świadczonej Usługi, w tym do zmiany Pakietu lub zamówienia Usług Dodatkowych, na zasadach określonych w Regulaminie i Cenniku i zgodnie z istniejącymi możliwościami technicznymi, składając stosowne zlecenie na piśmie w Biurze Obsługi Klienta osobiście lub korespondencyjnie. Operator może uzależnić zmianę zakresu świadczonej Usługi od zawarcia Aneksu do Umowy Abonenckiej 6. Zmiana zakresu świadczonych usług związana z przeniesieniem urządzeń dostępowych do innego Lokalu niż wskazany w Umowie Abonenckiej, następuje na wniosek Abonenta, z zachowaniem warunków określonych w rozdziale III. V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI 1. Po zawarciu Umowy z Abonentem, Operator przystępuje do realizacji Usługi, przez przyłączenie Abonenta do Sieci DIALnet a) W cenie opłaty aktywacyjnej zawiera się: instalacja anteny do zestawu bezprzewodowego (nie dotyczy klientów sieci przewodowej), ułożenie kabla o odpowiedniej długości w mieszkaniu Abonenta w sposób uzgodniony z Abonentem,

4 konfiguracja karty sieciowej w systemie operacyjnym Abonenta ( warunkiem instalacji karty sieciowej jest posiadanie przez Abonenta wymaganych przez kartę aktualnych sterowników zgodnych z posiadanym systemem operacyjnym oraz wersji instalacyjnej posiadanego systemu operacyjnego), aktywacja Internetu poprzez konfigurację ustawień sieciowych oraz autoryzacja MAC adresu karty Abonenta po stronie Operatora. UWAGA: Opłata aktywacyjna nie zawiera ceny kabla UTP. Cena za 1metr kabla wynosi 2,00zł. b) Opcjonalnie, za dodatkową opłatą: doprowadzenie przewodu UTP zakończonego końcówką RJ-45 do innych komputerów oraz przyłączenie kabla Abonenta do urządzeń sieciowych Operatora (nie dotyczy klientów sieci bezprzewodowej), gniazdo sieciowe oraz jego montaż we wskazanym przez Abonenta miejscu, wykonanie sieci LAN, podłączenie do sieci i konfiguracja ustawień sieciowych więcej niż jednego komputera. 2. Sprzęt zainstalowany u Abonenta jest własnością Usługodawcy. Za korzystanie z tego sprzętu w w trakcie trwania umowy pobierana jest co miesięczna opłata za jego dzierżawę, zgodna z cennikiem. VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH 1. W ramach opłaty abonamentowej Abonent ma prawo do nielimitowanego czasem dostępu do Internetu bez dodatkowych opłat na rzecz Operatora. 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za poufność danych znajdujących się na komputerach Abonentów, czy też przesyłanych przez nich przy użyciu Sieci. 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość informacji dostępnych w Internecie, za ich prawidłowość, aktualność ani za to, że są obciążone prawami osób trzecich oraz za inne naruszenia prawa, jakich dopuszcza się nadawca informacji w Sieci. 4. Abonent przejmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem materiałów pobranych z sieci Internet. 5. Przy wykonywaniu swoich obowiązków, wynikających z Regulaminu Świadczenia Usług w Sieci DIALnet, Operator może korzystać z usług osób trzecich, agentów i podwykonawców, działających wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia. VII. ZASADY UŻYTKOWANIA SIECI 1. Dla bezpieczeństwa Sieci i Użytkownika, komputer Abonenta powinien być podłączony do gniazda z uziemieniem. Zaleca się nie korzystanie z komputerów w czasie burzy. Należy wtedy odpiąć przewód internetowy od komputera, a także odłączyć z prądu wszystkie zasilacze do anten, routerów i switchy. Za uszkodzenia sprzętu spowodowane nie stosowaniem się do ww. zaleceń odpowiada Abonent. 2. Abonent nie może modyfikować, uszkadzać lub niszczyć Sieci Operatora. 3. Konsekwencją każdej próby uzyskania przez Abonenta nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych będących w posiadaniu innych osób oraz podejmowanie innych działań utrudniających Operatorowi świadczenie usług lub korzystanie z Sieci innym Abonentom będzie natychmiastowe zawieszenie dostępu do Sieci bez prawa do odliczeń abonamentu za czas zawieszenia. 4. Abonent zobowiązuje się nie korzystać z usług w sposób mogący naruszać prawo krajowe lub międzynarodowe, zasady porządku publicznego lub prawa stron trzecich. Zabronione jest rozpowszechnianie i udostępnianie jakichkolwiek materiałów naruszających prawo, w szczególności materiałów pornograficznych, materiałów naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich. Dotyczy to również przekazywania z terytorium Polski lub dostarczania na terytorium Polski materiałów chronionych prawami osób trzecich. 5. Nieprzestrzeganie przez Abonenta w zakresie jakim go dotyczą, przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz z późniejszymi zmianami) spowoduje wyciągnięcie konsekwencji prawnych wobec Abonenta w obliczu prawa RP. VIII. ZOBOWIĄZANIA FIRMY MAXIM JAKO OPERATORA 1. Firma MAXIM zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie oraz w Umowie.

5 2. Operator dochowa najwyższej staranności, aby usługa dostępu do Internetu była wysokiej jakości oraz bez zakłóceń. 3. Firma MAXIM zapewnia ciągłe funkcjonowanie systemu i świadczonych w oparciu o niego usług z wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie 4 i rozdziale X Operator świadczy usługi nieprzerwanie z wyjątkiem przerw technicznych, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania Sieci Operatora. Na przerwy techniczne składają się okresy związane z pracami technicznymi, tj. konserwacją, naprawami oraz testowaniem sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego. Operator gwarantuje, że długość przerw technicznych nie będzie większa niż 5% całkowitego czasu liczonego w okresie kwartalnym. 5. O planowanych przerwach w działaniu urządzeń, dłuższych niż 2 godz., mających bezpośredni wpływ na dostęp Abonenta do Sieci firma MAXIM powiadamia swoich Abonentów z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem zamieszczając komunikat na stronie oraz informując za pomocą komunikatów systemowych.. 6. Operator zobowiązuje się do zachowania tajemnicy korespondencji użytkowników Sieci. 7. Firma MAXIM nie ingeruje w treść i nie udostępnia osobom trzecim informacji przekazywanych z wykorzystaniem Sieci za wyjątkiem sytuacji, w których przepisy prawa stanowią inaczej. IX. OBOWIĄZKI ABONENTA 1. Abonent zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu i uiszczania w terminie opłat. 2. W przypadku zmiany karty sieciowej w komputerze, Abonent zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Operatora z uwagi na konieczność wprowadzenia aktualnego MAC adresu karty sieciowej Abonenta po stronie Operatora w celu identyfikacji użytkownika. 3. Abonent zobowiązuje się powiadomić Operatora o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach Sieci lub urządzeń mu udostępnionych w momencie ich stwierdzenia. 4. W przypadku udostępnienia Abonentowi urządzeń stanowiących własność Operatora, Abonent zobowiązuje się do używania tych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji. Abonent nie ma prawa do samodzielnego dokonywania napraw i modernizacji tych urządzeń. Abonent jest odpowiedzialny za zniszczenia, uszkodzenia lub stratę urządzeń, o których mowa powyżej. Abonent jest zobowiązany do udostępnienia wymienionych urządzeń Operatorowi na jego życzenie w celu umożliwienia m.in. konserwacji, wprowadzania zmian lub usunięcia uszkodzeń. 5. Abonent zobowiązuje się umożliwić służbom technicznym Operatora lub jej upoważnionemu przedstawicielowi dostęp do infrastruktury sieciowej będącej własnością Operatora w ustalonym czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu poinformowania o takiej potrzebie. 6. Abonent nie może na komputerach posiadających łączność z Siecią DIALnet udostępniać usług internetowych osobom trzecim na zasadzie podłączenia do Sieci innych użytkowników pod rygorem natychmiastowego odłączenia Abonenta od Sieci. W takim przypadku Abonentowi nie przysługuje prawo do zwrotu niewykorzystanego abonamentu. 7. Abonent nie będzie podejmował żadnych działań prowadzących do przeciążenia Sieci, ingerujących w zasoby innych użytkowników Sieci lub mogących wywołać jakąkolwiek szkodę u Operatora lub innych podmiotów korzystających z usług firmy MAXIM. W szczególności rozumie się przez to następujące działania: a) włamanie, b) bombardowanie pocztą, c) spamowanie, d) wprowadzanie wirusów do systemu, e) pakietowanie (np. DDoS itp.). X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za: a. treść informacji przesyłanych lub otrzymywanych, zamieszczanych lub w jakikolwiek sposób udostępnionych przez Abonenta innym osobom w Sieci i nie odpowiada za naruszenia prawa lub szkody wynikające z takiego przekazu informacji, b. zabezpieczenie danych i oprogramowania komputerów Abonenta podłączonych do Sieci Operatora przed ingerencją osób trzecich, c. rejestrację domen dokonywaną przez Abonenta w trakcie korzystania z Usługi d. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu operacyjnego komputerów Abonenta podłączonych do Sieci DIALnet.

6 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie dostępu do Sieci DIALnet, wynikłe z przyczyn leżących poza nim takich jak: a) przestoje spowodowane: rażącym zaniedbaniem obsługi Sieci po stronie Abonenta, nieznajomością podstawowych zasad pracy ze sprzętem elektronicznym i komputerowym, świadomym i nieświadomym działaniem użytkownika powodującym uszkodzenie sprzętu lub oprogramowania (np. wprowadzeniem wirusa komputerowego do systemu, uszkodzeniem danych wynikającym z niewłaściwego użycia, czy też użycia niezgodnie z instrukcją obsługi), awarią sprzętu lub oprogramowania Abonenta spowodowaną instalacją nowego oprogramowania czy też zmianą systemu operacyjnego, włamaniem do systemu operacyjnego Abonenta, działaniem nieupoważnionych osób trzecich, w tym kradzieżą lub dewastacją urządzeń, nieuprawnioną zmianą konfiguracji czy ustawień; b) awarie: łączy teleinformatycznych operatorów publicznych, związanych ze świadczeniem usługi, przyczyny mające charakter działania siły wyższej: huragan, pożar, burza, wypadki komunikacyjne, oraz inne zdarzenia mające bezpośredni lub pośredni wpływ na działanie systemu itp. 3.Operator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody poniesione przez klienta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymywaniu lub przesyłaniu danych spowodowane brakiem łączności, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług. 4.Operator nie gwarantuje przepustowości transmisji poza Siecią DIALnet. XI. OPŁATY 1. Wysokość opłat za Usługę określa cennik oraz Umowa. 2. Abonent zobowiązany jest do uiszczania opłat w miesięcznych zgodnie z otrzymaną książeczką opłat abonamentowych do 10 każdego miesiąca za poprzedni okres rozliczeniowy. 3. Okres rozliczeniowy jest określony przy zawieraniu Umowy i wynosi jeden miesiąc od drugiego dnia miesiąca do pierwszego dnia następnego. 4. W wypadku braku dostępu do Internetu z przyczyn niezależnych od Abonenta, Abonentowi przysługuje bonifikata w opłacie abonamentowej proporcjonalnie do czasu wadliwego funkcjonowania Sieci (dotyczy przestojów trwających powyżej 8 godzin). Warunkiem uzyskania prawa do odliczeń jest zgłoszenie braku dostępu do Internetu firmie MAXIM zgodnie z punktem 3 rozdz. XII, 5. Opłata abonamentowa powinna wpłynąć na konto Operatora do 10-go dnia za poprzedni miesiąc. W przypadku innych okresów rozliczeń uzgodnionych w Umowie z Operatorem (kwartalne, półroczne lub roczne) wpłata powinna wpłynąć na konto Operatora do 10-go dnia za dany okres. 6. Rozliczanie opłat abonamentowych będzie się odbywało przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Operatora. 7. Za termin dokonania opłaty uważa się datę wpływu należności na konto bankowe lub do kasy Operatora. 8. Od zaległych płatności będą naliczane odsetki. Kwota należnych odsetek i podstawa do ich naliczenia wskazywana będzie odrębnym dokumentem finansowym (nota odsetkowa), przesyłanym do Abonenta. 9. Operator zastrzega sobie prawo dochodzenia od Abonenta niezapłaconych należności pomimo rozwiązania Umowy. 10. W przypadku rezygnacji przez Abonenta z usług Operatora w okresie opłaconym przez Abonenta, dokumenty sprzedaży zostaną przez MAXIM skorygowane z uwzględnieniem miesięcznego terminu wypowiedzenia usług, a nadpłacone pieniądze zwrócone na wskazany przez Abonenta (w pisemnej rezygnacji z usług Operatora) numer rachunku bankowego. 11. O zmianach cen abonamentu Abonent zostanie powiadomiony z miesięcznym wyprzedzeniem. Jeśli Abonent nie wyrazi zgody na zmianę cen jest zobowiązany poinformować o tym Usługodawcę w formie pisemnej (listem poleconym) w terminie czternastu dni od otrzymania informacji o nowej wysokości opłat. Jeśli Abonent nie dotrzyma czternastodniowego terminu powiadomienia, będzie to poczytane jako zgoda na nowe warunki umowy. Brak zgody na podwyższenie cen świadczonych usług, będzie skutkowało zaprzestaniem ich świadczenia na rzecz Abonenta oraz rozwiązaniem Umowy Abonenckiej na mocy porozumienia stron. Zmiany cen na usługi nie mogą następować częściej niż raz na pół roku. 12. Operator przewiduje w wyjątkowych przypadkach, możliwość czasowego zawieszenia usługi, przy czym wymaga to podpisania odrębnego porozumienia pomiędzy stronami.

7 13. W szczególnych przypadkach Operator może zaproponować szczególne warunki cenowe na świadczone usługi, które mogą nie wynikać się z cennika usług i mogą zawierać rabaty cenowe, rabaty na okres zawierania umowy oraz zwiększanie dostępnych prędkości. XII. SERWIS i AWARIE 1. Usługodawca zastrzega, iż prawidłowe świadczenie Usług wymaga okresowego prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych i modernizacyjnych Sieci, skutkujących krótkotrwałymi przerwami, nie trwającymi łącznie dłużej niż 24 godziny. Prace te prowadzone będą przez Usługodawcę na ogół w porze nocnej, w sposób zapewniający minimalizowanie ich uciążliwości dla Abonentów. Przerwa trwająca dłużej niż 24 godziny traktowana jest jako Awaria. 2. W ramach obsługi serwisowej Usługodawca zapewnia: usuwanie nieprawidłowości w pracy urządzeń, konserwację, naprawę lub wymianę uszkodzonego urządzenia, usuwanie awarii sieci, 3. Abonent ma możliwość zgłaszania problemów pracy z siecią: Telefonicznie, na specjalnie do tego celu wydzielony numer telefoniczny Osobiście w BOK ul.kościuszki 12A Namysłów em na adres Przez stronę internetową u dołu strony formularz kontaktowy za 4. Za nieuzasadnione wezwanie serwisu, to jest takie gdy awaria powstała z winy Abonenta, pobierana będzie opłata wg cennika. 5. W ramach serwisu Usługi Usługodawca zapewnia gotowość służb technicznych do usunięcia awarii od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9.00 do Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia awarii, w możliwie najkrótszym terminie i według kolejności zgłoszenia, w czasie gotowości służb technicznych, w terminie 48 godzin(2 dni roboczych) od momentu, w którym Usługodawca wykryje awarię lub awaria zostanie zgłoszona przez Abonenta na wyznaczony numer telefoniczny w godz O ile Awaria nie jest możliwa do usunięcia w ciągu 2 dni roboczych od jej zgłoszenia, Usługodawca określi termin jej usunięcia i przekaże tę informację zgłaszającemu Abonentowi. 7. Abonent zobowiązany jest umożliwić pracownikowi Usługodawcy dostęp do Urządzeń Usługodawcy znajdujących się w Lokalu w celu przeglądu, pomiarów oraz usuwania Awarii w ustalonych godzinach. Podczas dokonywania powyższych czynności w Lokalu musi być obecny Abonent lub upoważniona przez niego pełnoletnia osoba. 8. Obsługą Abonentów zajmuje się Biuro Obsługi Klienta, w którym można zgłaszać wszystkie bieżące sprawy związane ze świadczoną usługą dostępu do Internetu, w następujących formach: telefonicznie pod nr tel od poniedziałku do piątku w godz osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Kościuszki 12A w Namysłowie od poniedziałku do piątku w godz za pomocą poczty elektronicznej pod adresem XIII. WARUNKI TECHNICZNO ORGANIZACYJNE 1. Sieć i sprzęt użyty przez Operatora do świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, stanowi jego własność. Abonent uzyskuje jedynie prawo do korzystania z tego sprzętu w czasie trwania Umowy.

8 2. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia usług wymagających udostępnienia klientowi urządzeń firmy MAXIM jest obustronne podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. Opłata za użytkowanie udostępnionych urządzeń jest pobierana w okresach miesięcznych.. 3. W przypadku udostępnienia Abonentowi urządzeń będących własnością firmy MAXIM, Abonent zobowiązuje się do: a) używania tych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami prawidłowej eksploatacji oraz do zabezpieczenia przed zniszczeniem, utratą lub kradzieżą, b) niedokonywania samodzielnych napraw i modernizacji udostępnionych mu urządzeń bez pisemnej zgody firmy MAXIM, c) niedokonywania zmiany miejsca zainstalowania urządzeń bez uprzedniej pisemnej zgody firmy MAXIM, d) nieoddawania w najem, nie wydzierżawiania oraz nie oddawania do bezpłatnego użytkowania udostępnionych urządzeń bez uprzedniej pisemnej zgody firmy MAXIM, e) udostępnienia powierzonych urządzeń na życzenie firmy MAXIM w celu umożliwienia konserwacji, wprowadzania zmian konfiguracyjnych, usunięcia uszkodzeń itp., f) zwrotu urządzeń w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z ich normalnej eksploatacji po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, w terminie 3 dni od daty wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, g) w przypadku nie dokonania przez Abonenta zwrotu udostępnionych mu urządzeń lub dokonania ich zwrotu w stanie gorszym niż wynikałoby to z normalnego zużycia przy prawidłowej eksploatacji, klient jest zobowiązany zwrócić firmie MAXIM kwotę odpowiadającą kosztowi zakupu nowych urządzeń o takiej samej funkcjonalności. Wysokość tej kwoty zostanie określona przez firmę MAXIM w stosownym wezwaniu do zapłaty. 4. W przypadku stwierdzenia, że uszkodzenie powstało na skutek: a) samowolnej naprawy dokonanej przez klienta, b) świadomego zniszczenia urządzeń, c) nieprawidłowego użytkowania urządzeń, Abonent jest zobowiązany pokryć koszty naprawy lub wymiany udostępnionych mu przez firmę MAXIM urządzeń. 5. W przypadku zmian danych Abonenta, jest on zobowiązany dostarczyć aktualne dane firmie MAXIM listem poleconym w terminie 14 dni. Za zmianę danych uważa się: zmianę nazwy (firmy lub nazwiska), danych adresowych z uwzględnieniem adresu do korespondencji, NIP, numerów telefonów kontaktowych, numerów faksu, adresu poczty elektronicznej. 6. W przypadku nieprzestrzegania przez Abonenta tego zobowiązania wszelką korespondencję kierowaną do Abonenta pod nieaktualny adres uważa się za prawidłowo nadaną ze wszystkimi konsekwencjami dla Abonenta, w szczególności w zakresie skutków naruszenia terminów płatności jego zobowiązań wobec firmy MAXIM. XIV. ROZWIĄZANIE UMOWY ABONENCKIEJ 1. Abonent może rozwiązać Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia umowy 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. sprzedaż, zamiana mieszkania, pobyt w szpitalu) okres wypowiedzenia może zostać skrócony za pisemnym porozumieniem Stron. 3. Umowa może być rozwiązana przez Abonenta ze skutkiem natychmiastowym jeżeli z przyczyn leżących po stronie Operatora Abonent nie mógł korzystać z usługi w sposób ciągły przez okres 30 dni. 4. Operator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy pomimo wezwania do zapłaty w terminie 7 dni nadal zalega z zapłatą jakiejkolwiek opłaty przewidzianej Cennikiem, Regulaminem, Umową o co najmniej 14 dni od terminu wymagalności świadczenia. 5. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w wyniku naruszenia przez Abonenta Regulaminu, po uprzednim jego powiadomieniu i podaniu przyczyn z czternastodniowym okresem wypowiedzenia. 6. Operator ma prawo tymczasowo zawiesić świadczenie usługi do czasu usunięcia przez Abonenta przyczyny takiego zawieszenia oraz rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania przez Abonenta przepisów prawa z zakresie związanym z korzystaniem z usług, a w szczególności: a) prób nielegalnego wejścia do zasobów informatycznych będących w posiadaniu innych osób, b) nieprzestrzegania przez Abonenta, w zakresie jakim go dotyczą, przepisów Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz. 1800) z późniejszymi zmianami,

9 c) wszelkich działań Abonenta, które mogą uszkodzić infrastrukturę sieciową Operatora lub zakłócą poprawne funkcjonowanie systemu Operatora służącego udostępnianiu i monitorowaniu usługi, szkieletu i punktów stykowych sieci oraz innych elementów sieci, d) powodowania przez Abonenta zakłóceń w działaniu sieci Internet. 7. Umowa wygasa wskutek: a) ustania bytu prawnego osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, utworzonej zgodnie z przepisami prawa, będącej Abonentem usług, b) śmierci Abonenta będącego osobą fizyczną. Za datę wygaśnięcia Umowy przyjmuje się datę pisemnego zawiadomienia firmy MAXIM. Do chwili zawiadomienia firma MAXIM ma prawo naliczać opłaty zgodnie z Umową. Spadkobierca może wstąpić w prawa i obowiązki Abonenta wynikające z umowy na swój pisemny wniosek. c) upływu okresu na jaki została zawarta. XV. DANE DOTYCZĄCE FUNKCJONALNOŚCI USŁUG I WSKAŹNIKI JAKOŚCI 1. Usługodawca świadczy Usługi przez cały okres obowiązywania Umowy z zachowaniem wskaźników jakości określonymi przepisami prawa bądź w stosownych decyzjach Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz zgodnie z parametrami danej Usługi, zgodnie z wybraną przez Abonenta taryfą lub opcją Usługi. 2. Usługodawca gwarantuje jakość parametrów przepustowości Usługi dla danych wysyłanych i odbieranych na poziomie 75 %. 3. Przepustowość maksymalna i minimalna zapewniona jest od routera brzegowego sieci do urządzenia dostępowego Abonenta 4. Prędkości pobierania danych i prędkości wysyłania danych, mierzone są za pomocą testów dostępnych na stronie internetowej pod adresem w zakładce DIALnet pozycja Test prędkości łącza, lub za pomocą urządzenia serwisowego Usługodawcy podłączonego do Sprzętu w Lokalu Abonenta. Strona testowa zapewnia poprawną prędkość pomiaru do 100 Mbit/s. 5. Ograniczenia w dostępie lub korzystaniu z Usług, oraz działania jakie Dostawca usług jest uprawniony podejmować w związku z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci zawarte są w 8 ust. 2 i 4, 13 ust. 5 Umowy oraz w Regulaminu świadczenia usług. 6. W celu pomiaru i organizacji ruchu w sieci oraz dla zapewnienia gwarantowanej jakości Usług zapobieganiu przekroczenia pojemności łącza, Usługodawca powołał dział zarządzania siecią, w którym prowadzi za pomocą odpowiednich narzędzi monitorujących stały monitoring obciążenia sieci w charakterystycznych jej punktach oraz na styku z sieciami innych operatorów. Monitorowanie nie wpływa na jakość świadczonych Usług. 7. Wskaźniki jakości usług udostępnione są na stronie w zakładce DIALnet pozycja Wskaźniki jakości usług 8. Czas podłączenia do sieci DIALnet wynosi maksymalne 14 dni od dnia zgłoszenia. 9. Czas rozpoczęcie świadczenia usługi następuje nie później niż w ciągu 2 dni od momentu podpisania umowy. XVI. DZIAŁANIA OPERATORA W ZWIĄZKU Z PRZYPADKAMI NARUSZANIA BEZPIECZEŃSTWA LUB INTEGRALNOŚCI SIECI

10 1. Usługodawca ma prawo w szczególnych przypadkach do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym gdy Abonent: 1) Pomimo wezwania do zaprzestania naruszeń udostępnia bez zgody Usługodawcy usług sygnał osobie trzeciej lub poza Lokal, którego dotyczy Umowa. 2) Pomimo wezwania do zaprzestania naruszeń używa Sprzętu niezgodnie z Regulaminem, Umową, postanowieniami Protokołu Instalacji, w szczególności naraża na zniszczenie ten Sprzęt lub udostępnia go osobom trzecim. 3) Używa jakichkolwiek urządzeń zakłócających prawidłowe funkcjonowanie sieci telekomunikacyjnej Dostawcy usług albo wykonuje jakiekolwiek czynności zakłócające prawidłowe funkcjonowanie sieci telekomunikacyjnej Dostawcy usług, przy czym rozwiązanie Umowy może nastąpić po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń. 4) Pomimo wezwania do zaprzestania nadal rażąco narusza inne warunki umowne. 2. Operator ma prawo zawiesić świadczenie Usługi lub jej poszczególnych elementów, po uprzednim wezwaniu Abonenta do zaniechania naruszeń lub wykonania obowiązków i wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu, z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu terminu Usługa zostanie zawieszona, w przypadku: a) Uporczywego naruszania przez Abonenta postanowień Umowy bądź innych dokumentów określających warunki świadczenia Usługi b) Gdy Abonent pozostaje w opóźnieniu z należnością na rzecz Usługodawcy przez okres dłuższy niż 14 dni. c) Gdy Abonent dokonuje retransmisji sygnału Usługodawcy do innych sieci teleinformatycznych, nie posiadając pisemnej zgody Usługodawcy na dokonywanie retransmisji sygnału. d) Gdy Abonent udostępnienia Usługi Usługodawcy osobom trzecim poza Lokalem, bez pisemnej zgody Usługodawcy. XVII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I MEDIACYJNE 1. W wypadku zastrzeżeń dotyczących działania Usług oraz Sieci DIALnet, Abonent może złożyć reklamacje w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej lub w inny sposób jaki dopuszcza obowiązujące prawo pod adresem Operatora podanym w Umowie. Zgłoszenie jest warunkiem koniecznym do uznania ewentualnej reklamacji i stosownych odliczeń za braki lub zaniżone parametry Usługi w dostępie do Internetu. Bonifikata za brak dostępu do Internetu naliczana jest od dnia podanego w zgłoszenia usterki przez Abonenta do czasu jej usunięcia o ile wynikła ona z winy Operatora. 2. Po zgłoszeniu braku dostępu do Internetu lub innej usterki technicznej związanej z wadliwym działaniem Sieci lub oprogramowania komputera Abonenta, w przypadku jeżeli okaże się, iż problem został rozwiązany przed przyjazdem pomocy technicznej Abonent jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Operatora. W przeciwnym wypadku Abonent może zostać obciążony opłatą za nieuzasadnione wezwanie pomocy technicznej. 3. Abonenci mogą składać reklamacje z tytułu: niedotrzymanie z winy Usługodawcy wyznaczonego terminu zawarcia umowy o świadczenie usługi lub usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi dostępu do Internetu

11 niedotrzymanie z winy Usługodawcy określonego w umowie o świadczenie usług terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług niewykonania lub nienależytego świadczenia Usługi w terminie do roku od zaistnienia przyczyny reklamacji, błędnych danych znajdujących się na fakturze VAT w ciągu jednego roku licząc od terminu płatności określonego w fakturze VAT zawierającej kwestionowane dane. 4. Reklamacje powinny być zgłaszane w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej lub w inny sposób jaki dopuszcza obowiązujące prawo w biurze Operatora lub przesłane listem poleconym do siedziby Operatora. 5. Za datę wniesienia reklamacji przesłanej listem poleconym przyjmuje się datę jej wpływu do Operatora. 6. Reklamacja powinna zawierać: dane Abonenta: jego nazwę, adres, numer Umowy, miejsce świadczenia i rodzaj reklamowanej Usługi, opis przedmiotu reklamacji: opis przerwy w świadczeniu Usługi lub nienależytego jej świadczenia z podaniem dat i godzin, w których miały miejsce lub wskazanie kwestionowanych danych na fakturze VAT 7. W przypadku gdy reklamacja złożona pisemnie, ustnie do protokołu lub telefonicznie nie spełnia warunków określonych w ust. 7, upoważniona osoba reprezentująca Usługodawcę przyjmująca reklamację jest obowiązana do niezwłocznego poinformowania reklamującego o konieczności jej uzupełnienia 8. Operator rozpatruje reklamacje w ciągu 30 dni od dnia jej wniesienia i powiadania reklamującego o wyniku postępowania reklamacyjnego chyba że minie 30 dni od daty jej złożenia wówczas reklamacje taką uważa się za rozpatrzoną pozytywnie. 9. Na życzenie reklamującego odpowiedź na reklamację jest przesyłana na jego adres przesyłką poleconą. 10. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną po udzieleniu odpowiedzi reklamującemu. 11. Uwzględnione reklamacje i odszkodowania, będą rozliczane po zamknięciu pełnego okresu rozliczeniowego za dany miesiąc i uwzględnione w fakturze wystawionej na kolejny miesiąc. 12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji powodującego powstanie nadpłaty, Operator zobowiązuje się pomniejszyć stosowną kwotą kolejną płatność należną Operatorowi od Abonenta, lub zwrócić na wniosek Abonenta na jego konto. 13. Za każdy dzień przerwy w działaniu Usługi płatnej okresowo, spowodowanej Awarią oraz wykraczającej ponad maksymalny termin 48 godzin do jej usunięcia, w tym gdy nie został osiągnięty określony w Umowie Abonenckiej poziom jakości świadczonej Usługi, Abonent może żądać odszkodowania w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty za Abonament. 14. Po wyczerpaniu możliwości postępowania reklamacyjnego, Abonent może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym, a w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniach mediacyjnym lub przed sądem polubownym, o których mowa w art. 109 i 110 ustawy z 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. Postępowanie mediacyjne w trybie art. 109 w/w ustawy jest prowadzone przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wniosek Abonenta lub z urzędu, jeśli wymaga tego ochrona interesu konsumenta. Z kolei postępowanie przed sądem polubownym, o którym mowa w art. 110 w/w ustawy prowadzone jest przez stałe polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

12 XVIII. ZAPEWNIENIE TAJEMNICY TELEKOMUNIKACYJNEJ, ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I INTEGRALNOŚCI SIECI ORAZ USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności sieci, usług oraz przekazu komunikatów w związku ze świadczonymi usługami. 2. Usługodawca informuje Abonenta o możliwych zagrożeniach zwianych ze świadczoną usługą przy podpisywaniu umowy. 3. Usługodawca publikuje na swojej stronie internetowej aktualne informacje o: 1) Wystąpieniu szczególnego ryzyka naruszenia bezpieczeństwa sieci wymagającego podjęcia środków wykraczających poza środki techniczne i organizacyjne podjęte przez Usługodawcę, a także o istniejących możliwościach zapewnienia bezpieczeństwa i związanych z tym kosztach. 2) Potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem prze Abonentów z usług telekomunikacyjnych. 3) Rekomendowanych środkach ostrożności i najbardziej popularnych sposobach zabezpieczenia telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przed oprogramowaniem złośliwym lub szpiegującym. 4) Przykładowych konsekwencjach braku lub nieodpowiedniego zabezpieczenia telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. 4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 4. może być zrealizowany przez umieszczenie na stronie internetowej Usługodawcy odnośnika do strony internetowej UKE lub innego podmiotu zajmującego się bezpieczeństwem sieci. 5. Usługodawca podejmuje proporcjonalne i uzasadnione środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i integralności sieci, usług oraz przekazu komunikatów związanych ze świadczonymi usługami w tym: 1) Eliminacje przekazu komunikatów, które zagraża bezpieczeństwu sieci. 2) Przerwanie lub ograniczenie świadczenia usługi telekomunikacyjnej za zakończeniu sieci, z którego następuje wysyłanie komunikatów zagrażających bezpieczeństwu sieci lub usług. 6. W przypadku podjęcia środków, o których mowa w ust. 5. Usługodawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie wynikającym z podjętych środków. XIX. CENNIK I KOSZTY USŁUG 1. Aktualny cennik za usługi abonamentowe i serwisowe do pobrania ze strony zakładka DIALnet, w Biurze Obsługi Klienta przy ulicy Kościuszki 12A w Namysłowie, oraz telefonicznie pod nr tel Cennik podstawowy Abonamentów, usług dodanych i serwisowych Opłaty abonamentowe Przepustowość do 512 kbit/s Przepustowość do 1024 kbit/s Przepustowość do 2048 kbit/s Przepustowość do 3072 kbit/s Standardowy cennik usług Cena brutto 50,00 zł 65,00 zł 80,00 zł 95,00 zł

13 Przepustowość do 4096 kbit/s Przepustowość do 6144 kbit/s 110,00 zł 125,00 zł Aktywacja usługi Karta WiFi Urządzenie dostępowe 1 port LAN Urządzenie dostępowe 1 port LAN + WiFi Urządzenie dostępowe min 1 port LAN + WiFi + minimum 3 porty LAN 99,00 zł 149,00 zł 199,00 zł 249,00 zł Inne opłaty Dojazd instalatora do usunięcia usterki Godzina pracy instalatora Zaciśnięcie końcówki RJ45 Zaciśnięcie końcówki RPSMA Metr bieżący kabla UTP Wymiana karty LAN Wymiana karty WLAN Konfiguracja urządzenia w biurze Instalacja wywtemu Windows dostarczonego przez klienta Przeniesienie instalacji DIALnet pod inny adres 0,5godz Opłata za wysłanie monitu kanał www i poczta Wydanie historii wpłat klienta za rok kalendarzowy Wydanie duplikatu karty klienta Utworzenie drugiego loginu i hasła Zmiana hasła na wniosek abonenta Dzierżawa urządzenia WiFi 2,4GHz Dzierżawa urządzenia WiFi 5GHz Nieuzasadniowe wezwanie serwisu 24,60 zł 73,20 zł 2,50 zł 15,00 zł 2,00 zł 25,00 zł 50,00 zł 10,00 zł 73,20 zł 36,60 zł 15,00 zł 10,00 zł bezpłatnie bezpłatnie 5,00 zł 2,46 zł 4,92 zł 24,60 zł XX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Abonent oświadcza, że wszystkie podane dane osobowe są zgodne z prawdą i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz w celu promocji (marketingu) produktów własnych. 2. Usługodawca jest administratorem danych osobowych dotyczących Abonenta.

14 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe i transmisyjne w zakresie niezbędnym do wykonywania usługi telekomunikacyjnej. 4. Usługodawca gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych zawartych w niniejszej umowie z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 113, poz 883). 5. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania następujących danych dotyczących Abonenta będącego osobą fizyczną: 1) Nazwisk i imion 2) Imion rodziców 3) Miejsca i daty urodzenia 4) Adresu zamieszkania i adresu korespondencyjnego 5) Numeru ewidencyjnego PESEL 6) Nazwy i serii dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego lub Konfederacji Szwajcarskiej numeru paszportu lub karty pobytu 7) Zawartych w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec usługodawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 6. Oprócz danych, o których mowa w ust. 5 Usługodawca może, za zgodą Abonenta będącego osobą fizyczną, przetwarzać inne dane tego Abonenta w związku ze świadczoną usługą, w szczególności nr konta bankowego lub karty płatniczej, a także adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów kontaktowych. 7. Abonent ma prawo wpływu na zakres przetwarzanych danych osobowych i transmisyjnych, a w szczególności do: 1) Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 2) Sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach promocyjnych (marketingowych) oraz przekazywania danych innym podmiotom 3) Żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację XXI. ZMIANY UMOWY, REGULAMINU i CENNIKA 1. Usługodawca może dokonać zmiany warunków niniejszej Umowy, w tym określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych, będącym jej integralną częścią pisemnie lub jeśli Abonent zgłosi takie żądanie pocztą elektroniczną bądź za pośrednictwem V-BOK. W takim przypadku Usługodawca usług doręczy Abonentowi w jednym ze sposobów określonych powyżej treść każdej proponowanej zmiany z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie, a w razie zmian określonych w Regulaminie świadczenia usług poda je dodatkowo do publicznej wiadomości. Okres ten może być krótszy jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie Abonent zostanie poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy (do dnia wprowadzenia zmian w życie) w przypadku braku akceptacji zmian i o braku możliwości żądania przez Usługodawcę proporcjonalnego zwrotu wartości udzielonych ulg jeśli umowa została zawarta na warunkach promocyjnych, chyba że zmiany warunków Umowy będą wynikać bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w tym również usunięcia niedozwolonych zapisów umownych lub jeśli konieczność zmiany warunków Umowy wynika z decyzji Prezesa UKE. 2. Usługodawca może dokonać zmiany Cennika, będącego integralną częścią Umowy, pisemnie lub jeśli Abonent zgłosi takie żądanie pocztą elektroniczną bądź za pośrednictwem V-BOK. W takim przypadku Usługodawca doręczy Abonentowi w jednym ze sposobów określonych powyżej oraz poda do

15 publicznej wiadomości treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie, przy czym okres ten może być krótszy, jeżeli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie Abonent zostanie poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy (do dnia wprowadzenia zmian w życie) w przypadku braku akceptacji zmian, a jeśli w wyniku zmiany doszło do podwyższenia cen także o braku możliwości żądania przez Usługodawcę proporcjonalnego zwrotu wartości udzielonych ulg, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. 3. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych lub w Cenniku, wynika wyłącznie ze zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, Usługodawca dokonuje zmiany warunków Umowy poprzez podanie zmian do publicznej wiadomości, za pośrednictwem swojej strony internetowej. W takim przypadku Usługodawca informuje o zakresie zmian, terminie ich wprowadzenia w życie, miejscu udostępnienia treści zmian, o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian (do dnia poprzedzającego wprowadzenie zmian w życie) oraz o przysługującym Usługodawcy prawie do domagania się proporcjonalnego zwrotu wartości udzielonych ulg, jeśli Abonent skorzysta z prawa do wypowiedzenia. XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych Umową i Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Prawo Telekomunikacyjne oraz Kodeksu Cywilnego. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem r. Znajomość treści niniejszego Regulaminu i gotowość jego przestrzegania Abonent potwierdza podpisem na Umowie o świadczeniu usług internetowych zawartej pomiędzy nim a Operatorem MAXIM.

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie korzystania z usługi dostęp do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Strona: 1/14 Numer klienta: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Umowa numer, zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy: ART COM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600, przy ul. Grunwaldzkiej 120,

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Spis treści: Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w dniu... w Bierutowie na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko / Firma... Dowód osobisty seria i numer... NIP... PESEL / Regon... Reprezentowanym przez:...

Imię i Nazwisko / Firma... Dowód osobisty seria i numer... NIP... PESEL / Regon... Reprezentowanym przez:... Umowa nr S/... Zawarta w dniu... pomiędzy: Firmą Skynet Sp. J. Krzysztof Skorupski, Filip Bacciarelli z siedzibą w Warszawie, ul. Cuchowskiej 66, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000197004

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r.

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. I. Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta. 1

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania}

WZÓR. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania} UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania} zawarta w dniu {data_podpisania} w Grajewie pomiędzy: Giganet Paweł Jastrzębski ul. Kopernika 5 19-200 Grajewo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR <#NUMERUMOWY>

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR <#NUMERUMOWY> UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR zawarta w dniu w Grajewie pomiędzy: NET-COM Tomasz Łaguna, ul. Wojska Polskiego 6, 19-200 Grajewo,

Bardziej szczegółowo

ul. Gościńczyk Puławy Mobile :

ul. Gościńczyk Puławy Mobile : UMOWA o świadczenie usług i dostępu do Internetu w sieci telekomunikacyjnej Infosferis Krzysztof Dzirba zawarta w dniu 12.01.2016 w miejscowości Puławy pomiędzy: Infosferis Krzysztof Dzirba ul. Różana

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015 zawarta w dniu... pomiędzy : INTERTOR.NET Bożena Wojtczak operator sieci AVITO INTERNET z siedzibą w 18-400 Łomża, ul. Kwiatowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM 1. ZNACZENIE POJĘĆ UŻYTYCH W TREŚCI REGULAMINU ABONAMENT miesięczna opłata uiszczana

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET Zawarta w dniu.. w Pieszycach na zasadach określonych niniejszej umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.01.2010r.

Obowiązuje od 01.01.2010r. Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu firmy NetSeven grupa ArtSeven S.C. Andrzej Dziuk, Grzegorz Adamczyk Obowiązuje od 01.01.2010r. Pojęcia używane e regulaminie 1 1. Operator - Firma NetSeven

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ Zawarta w dniu.. w.. na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy: Telewizją Kablową Studio z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczeń usług internetowych

Regulamin Świadczeń usług internetowych Regulamin Świadczeń usług internetowych... Postanowienia ogólne i wyjaśnienie wyrażeń umownych... 1 1. OPERATOR firma BEM-ECO Emilia Migura 78-540 Kalisz Pomorski, ul. Wczasowa 2, NIP 674-107-54-19, Regon

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. GDY INTERNET LUB TELEFON ZAWODZI...! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. Jak wnieść reklamację? Reklamację możesz złożyć telefonicznie, ustnie do protokołu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Teleinformatycznych w Sieci LCS

Regulamin Świadczenia Usług Teleinformatycznych w Sieci LCS Regulamin Świadczenia Usług Teleinformatycznych w Sieci LCS 1 GŁÓWNE ZAŁOŻENIE REGULAMINU Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług teleinformatycznych przez firmę LCS Systemy Teleinformatyczne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService

REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące znaczenia: WŁAŚCICIEL-FIRMA Firma NetService działająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI Załącznik Nr 1 Regulamin usług dostępu do sieci Internet 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi dostępu do sieci Internet (dalej: Usługa) na rzecz Abonentów przez Operatora

Bardziej szczegółowo

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę.

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę. NJU/PDF22/2014 Witaj, Z związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 24 lutego 2014 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej informujemy, że z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Dział I Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa. 2. Operator NetCom

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET ARKNET Myślibórz, lipiec 2006 Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Strona 1 z 9 Spis treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: TELICO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki20a,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

Jak się spierać z operatorem

Jak się spierać z operatorem Jak się spierać z operatorem Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Gdy dostawca nienależycie świadczy usługi telekomunikacyjne lub nieprawidłowo obliczył należności z tytułu

Bardziej szczegółowo

Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych ZAMAWIAJĄCY PARAMETRY USŁUGI INSTALACJA CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych ZAMAWIAJĄCY PARAMETRY USŁUGI INSTALACJA CZAS TRWANIA UMOWY Telnet Solutions Ul. Czarnieckiego 11/42 37-450 Stalowa Wola Tel. +48 665-343-227 Umowa nr Kraków dn - - Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych 1 ZAMAWIAJĄCY Nazwa NIP

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6 WARUNKI UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest stałe, odpłatne świadczenie na rzecz Abonenta Usług z oferty Operatora według zakresu oznaczonego w Umowie, dostępnych na danym obszarze. Elementy składające się

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka Dane Usługodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZPS 22/2016

U M O W A nr ZPS 22/2016 Załącznik nr 6 Projekt umowy (po zmianach z dnia 04.10.2016 r.) U M O W A nr ZPS 22/2016 Zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet dla mieszkańców gminy Mrozy. Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet dla mieszkańców gminy Mrozy. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet dla mieszkańców gminy Mrozy Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie Transmitel Sp. z o.o. ul. Solarza 9a 35-118 Rzeszów tel. (17) 850-45-14 fax. (17) 850-45-15 REGULAMIN świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów stanową zasady i warunki na jakich świadczone są usługi pozycjonowania stron internetowych ( OWU ), przez firmę MAKSYM Maksym Pękosz

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZP.271.19.3.2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Przedmiot zamówienia 1. PRZEDMIOTEM Z UMOWY JEST świadczenie usług pocztowych w rozumieniu art. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi dostępu do sieci Internet świadczonej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna

REGULAMIN Usługi dostępu do sieci Internet świadczonej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna REGULAMIN Usługi dostępu do sieci Internet świadczonej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr do SIWZ Istotne postanowienia umowy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy 1-CPI-WA-2244/11,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Zakład Elektro-Instalacyjny Artur Maślanka zwana dalej Operatorem z siedzibą w Woli Radziszowskiej 519 jest firmą działającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... pomiędzy:

zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ID Abonenta.../... Umowa nr.../.../2014 zawarta w dniu... pomiędzy: Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa "CZAJEN" Krzysztof Czaja, 39-300 Mielec, ul. 3-go Maja 12, NIP: 817-100-42-62,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych 1 UMOWA NR DZPZ/333 /53PN /2013 o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu r. pomiędzy...,..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym, ul. Żołnierska

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE Podstawę prawną do świadczenia usług telekomunikacyjnych stanowi umowa. Przedsiębiorca telekomunikacyjny nie może świadczyć usług telekomunikacyjnych, jeżeli

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła Załącznik nr 6 Zawarta w Warszawie, w dniu 2015 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Zespołem Szkół nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu NeoSpot N+ I. Słownik pojęć Operator Abonent Abonament Cennik Umowa Instalacja Regulamin Sieć

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu NeoSpot N+ I. Słownik pojęć Operator Abonent Abonament Cennik Umowa Instalacja Regulamin Sieć Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu NeoSpot N+ I. Słownik pojęć 1. Operator ALNIDE Daniel Kosior z siedzibą w Lublinie Al. Warszawska 150, świadcząca usługi internetowe. 2. Abonent osoba

Bardziej szczegółowo

Centrum Obsługi Biznesu infolinia: 801 801 999 e-mail: biznes@netia.pl

Centrum Obsługi Biznesu infolinia: 801 801 999 e-mail: biznes@netia.pl Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Szanowny Abonencie, uprzejmie informujemy, że 21 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu. przez firmę NETWROK

Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu. przez firmę NETWROK Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu przez firmę NETWROK I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Operatorem usług jest NETWORK z siedzibą w Zajączkowie 38A, tel. 71/715-92-22, 782-289-027, biuro@netwrok.pl

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług zawarta w w dniu pomiędzy:

Umowa o świadczenie usług zawarta w w dniu pomiędzy: Umowa o świadczenie usług zawarta w w dniu pomiędzy: z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-710) przy ul. Dąbrowskiego 35, zarejestrowaną w KRS pod numerem (Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS),

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA KONSUMENTÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne Chroniąc zbiorowe oraz indywidualne interesy konsumentów oraz mając powyższe na uwadze, Operator i

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi DDSI przez SCORPION-COMPUTER

Regulamin świadczenia usługi DDSI przez SCORPION-COMPUTER Regulamin świadczenia usługi DDSI przez SCORPION-COMPUTER DZIAŁ I: Postanowienie ogólne 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają : 1. Abonament - stały, nielimitowany dostęp do internetu realizowany za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ ZA POMOCĄ MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ BIAMAN POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ ZA POMOCĄ MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ BIAMAN POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ ZA POMOCĄ MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ BIAMAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w regulaminie lub w umowie pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/TP-8/231/2014, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH Zawarta w dniu: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH w Łaziskach Górnych Numer: /2008 A. Zawarta pomiędzy: USŁUGI HANDLOWE "EKSPRES" Henryk Dobrzyński z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Świerczewskiego

Bardziej szczegółowo

Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez..., zwaną dalej Operatorem

Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez..., zwaną dalej Operatorem Umowa nr... o świadczenie usługi kolokacji Specyfikacja usług zawarty w dniu... roku w Łodzi, pomiędzy Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez...,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Umowa Nr zawarta w dniu.... w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez pełnomocników: 1. mgr inż. Zbigniew Szepietowski - p. o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do zaproszenia Istotne postanowienia umowy Numer. zawarta w dniu roku pomiędzy: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa, NIP:

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy: OAK.KCB.2621/54/15 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej w obiekcie

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług radia i telewizji

Umowa o świadczenie usług radia i telewizji Umowa o świadczenie usług radia i telewizji nr zawarta w Żywcu dnia, pomiędzy: Beskidzka Telewizja Kablowa BESTKABEL sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu (34-300), ul. Krasińskiego 19, REGON 070547474, NIP 553-010-24-32,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo