Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet"

Transkrypt

1 Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH VII. ZASADY UŻYTKOWANIA SIECI VIII. ZOBOWIĄZANIA FIRMY MAXIM JAKO OPERATORA IX. OBOWIĄZKI ABONENTA X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON XI. OPŁATY XII. POMOC TECHNICZNA, AWARIE I REKLAMACJE XIII. WARUNKI TECHNICZNO - ORGANIZACYJNE XIV. ROZWIĄZANIE UMOWY ABONENCKIEJ XV. ZMIANY REGULAMINU XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I. DEFINICJE Użyte w Regulaminie Świadczenia Usług Internetowych pojęcia oznaczają: 1. ABONAMENT opłata uiszczana w uzgodnionym z Operatorem cyklu (miesięcznym, kwartalnym lub rocznym wg opcji wybranej w Umowie o Świadczenie Usług Internetowych) na rzecz Operatora jaką wnosi Abonent za korzystanie z dostępu do Internetu; 2. ABONENT osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, z którą zawarta została Umowa o Świadczenie Usług Internetowych; 3. AWARIA przerwa w działaniu Usługi całkowicie uniemożliwiająca Abonentowi korzystanie z Usługi, z wyłączeniem przerw spowodowanych siłą wyższą, przerw spowodowanych kontrolą, konserwacją lub modernizacją Sieci nieprzekraczających jednorazowo 6 kolejnych godzin oraz łącznie 24 godzin w Okresie Rozliczeniowym, lub przerw spowodowanych okolicznościami leżącymi po stronie Abonenta.; 4. BURO OBSŁUGI KLIENTA (BOK) Biuro Operatora powołane do kontaktów z Abonentami mieszczące się w Namysłowie przy ulicy Kościuszki 12A tel kom czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00; 5. CENNIK będący integralna częścią Umowy Abonenckiej dokument zawierający zestawienie wysokości opłat za Usługę oraz Usługi dodatkowe Operatora w zależności od Promocji; 6. LOKALIZACJA mieszkanie, lokal wskazany przez Abonenta, w którym znajdować się będzie należący do niego lub firmy MAXIM sprzęt, przyłączony do Sieci DIALnet. ; 7. OPERATOR "MAXIM" Andrzej Bednarek Namysłów ul.kościuszki 12A;

2 8. OPŁATA AKTYWACYJNA jednorazowa, bezzwrotna opłata jaką Abonent uiszcza na rzecz Operatora, aby uzyskać dostęp do Internetu; 9. REGULAMIN dokument, którego pełna nazwa brzmi Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet, określający zakres i warunki świadczenia usług przez firmę MAXIM oraz regulujący wzajemne zobowiązania Stron zawierających Umowę; 10.SIEĆ DIALnet nazwa własna sieci z dostępem do Internetu na terenie Namysłowa i okolic stworzonej i administrowanej przez Operatora w skład której wchodzą wszystkie urządzenia tworzące infrastrukturę techniczną Operatora oraz serwery wraz z zainstalowanym na nich oprogramowaniem; 11. SIŁA WYŻSZA zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani któremu, mimo dołożenia należytej staranności, nie można zapobiec. Siłę wyższą stanowią w szczególności wyładowania atmosferyczne oraz nagłe zmiany pogodowe; 12.SPAM, SPAMOWANIE wysyłanie określonego tekstu, najczęściej o charakterze reklamowym do wszystkich lub do znacznej części odbiorców list dyskusyjnych lub innych użytkowników elektronicznych kont pocztowych; 13.STRONA Abonent lub Operator; Abonent i Operator zwani są dalej w Umowie łącznie Strony ; 14.UMOWA Dokument o pełnej nazwie: Umowa o Świadczenie Usług Internetowych, zawarta pomiędzy firmą MAXIM a Abonentem, określający wzajemne prawa i obowiązki, wiążący od chwili podpisania przez obie Strony; 15.USŁUGA usługa stałego dostępu do sieci Internet; 16.WŁAMANIE próba uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zdalnych zasobów będących w posiadaniu innych użytkowników; 17.WIRUS - program komputerowy, który powoduje szkody w systemach komputerowych, które w zależności od jego rodzaju mogą być przyczyną spowolnienia pracy systemów lub nawet doprowadzać do zmiany lub usunięcia danych znajdujących się na dyskach albo do przechwytywania informacji; 18.ZAMAWIAJĄCY podmiot lub osoba, która złożyła zamówienie na usługę dostępu do Internetu; II. ZASADY OGÓLNE 1. Firma MAXIM świadczy usługi związane z dostępem do sieci Internet i jej wykorzystaniem. 2. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do usług o których mowa w punkcie II Firma MAXIM świadczy usługi zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Aktualnie obowiązujący Regulamin oraz Cennik są dostępne w siedzibie firmy w Namysłowie przy ul.kosciuszki 12a, a także na stronie firmowej: 5. Regulamin oraz Cennik stanowi integralną część Umowy. III. ZAWARCIE UMOWY 1. Umowa określa szczegółowy zakres usług oraz ich cenę. 2. Umowa jest zawierana w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 3. W imieniu Zamawiającego Umowa jest zawierana osobiście lub przez należycie umocowanego przedstawiciela, po udokumentowaniu: a. w przypadku osób fizycznych tożsamości oraz aktualnego miejsca zamieszkania przez okazanie dowodu tożsamości, b. w przypadku innych osób statusu prawnego i adresu siedziby przez okazanie aktualnych dokumentów odpowiednich do statusu prawnego danej osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i dostarczenia kopii tych dokumentów, c. w przypadku przedstawiciela ww. osób tożsamości przez okazanie dowodu osobistego albo paszportu zagranicznego oraz dokumentu umocowania, d. w przypadku dzierżawy lokalu Zamawiający przedstawia pisemną zgodę osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu oraz dokument potwierdzający ten tytuł prawny. 4. W imieniu Operatora Umowę zawiera osoba upoważniona, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

3 5. Umowa zostaje zawarta na czas nie określony z minimalnym terminem trwania Umowy określonym Umowie o Świadczenie Usług Internetowych. 6. Operator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy w przypadkach gdy: a. nie istnieją warunki techniczne do świadczenia Usługi, b. zamawiający zalega z opłatami na rzecz Operatora, c. w innych uzasadnionych przypadkach. IV. ZMIANY DO UMOWY 1. Operator może dokonywać zmian Regulaminu i Cennika w czasie obowiązywania Umowy. 2. O zmianach w Cenniku, a także w Regulaminie oraz terminach ich wprowadzenia Operator powiadamia swoich Abonentów z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego. Informacje o zmianach będą dołączane do wystawianych za Usługę faktur miesięcznych oraz zamieszczane na stronach internetowych Operatora (www.dialnet.com.pl) lub Abonent zostanie powiadomiony odrębnym pismem na adres do korespondencji wskazany w Umowie. 3. Wszelkie zmiany w Umowie muszą być dokonywane w formie pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 4. Abonent ma prawo do wypowiedzenia Umowy bez konsekwencji finansowych określonych w umowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu nowego Cennika lub Regulaminu. Jeżeli w tym czasie nie wypowie Umowy przyjmuje się, że wyraża on zgodę na zmianę warunków Umowy. 5. Abonent, o ile uregulował wszystkie wymagalne należności wobec Operatora, ma prawo do zmiany zakresu świadczonej Usługi, w tym do zmiany Pakietu lub zamówienia Usług Dodatkowych, na zasadach określonych w Regulaminie i Cenniku i zgodnie z istniejącymi możliwościami technicznymi, składając stosowne zlecenie na piśmie w Biurze Obsługi Klienta osobiście lub korespondencyjnie. Operator może uzależnić zmianę zakresu świadczonej Usługi od zawarcia Aneksu do Umowy Abonenckiej 6. Zmiana zakresu świadczonych usług związana z przeniesieniem urządzeń dostępowych do innego Lokalu niż wskazany w Umowie Abonenckiej, następuje na wniosek Abonenta, z zachowaniem warunków określonych w rozdziale III. V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI 1. Po zawarciu Umowy z Abonentem, Operator przystępuje do realizacji Usługi, przez przyłączenie Abonenta do Sieci DIALnet a) W cenie opłaty aktywacyjnej zawiera się: instalacja anteny do zestawu bezprzewodowego (nie dotyczy klientów sieci przewodowej), ułożenie kabla o odpowiedniej długości w mieszkaniu Abonenta w sposób uzgodniony z Abonentem, konfiguracja karty sieciowej w systemie operacyjnym Abonenta ( warunkiem instalacji karty sieciowej jest posiadanie przez Abonenta wymaganych przez kartę aktualnych sterowników zgodnych z posiadanym systemem operacyjnym oraz wersji instalacyjnej posiadanego systemu operacyjnego), aktywacja Internetu poprzez konfigurację ustawień sieciowych oraz autoryzacja MAC adresu karty Abonenta po stronie Operatora. UWAGA: Opłata aktywacyjna nie zawiera ceny kabla UTP. Cena za 1metr kabla wynosi 2,00zł. b) Opcjonalnie, za dodatkową opłatą: doprowadzenie przewodu UTP zakończonego końcówką RJ-45 do innych komputerów oraz przyłączenie kabla Abonenta do urządzeń sieciowych Operatora (nie dotyczy klientów sieci bezprzewodowej), gniazdo sieciowe oraz jego montaż we wskazanym przez Abonenta miejscu, wykonanie sieci LAN, podłączenie do sieci i konfiguracja ustawień sieciowych więcej niż jednego komputera. 2. Sprzęt zainstalowany u Abonenta jest własnością Usługodawcy. Za korzystanie z tego sprzętu w w trakcie trwania umowy pobierana jest co miesięczna opłata za jego dzierżawę, zgodna z cennikiem.

4 VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH 1. W ramach opłaty abonamentowej Abonent ma prawo do nielimitowanego czasem dostępu do Internetu bez dodatkowych opłat na rzecz Operatora. 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za poufność danych znajdujących się na komputerach Abonentów, czy też przesyłanych przez nich przy użyciu Sieci. 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość informacji dostępnych w Internecie, za ich prawidłowość, aktualność ani za to, że są obciążone prawami osób trzecich oraz za inne naruszenia prawa, jakich dopuszcza się nadawca informacji w Sieci. 4. Abonent przejmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem materiałów pobranych z sieci Internet. 5. Przy wykonywaniu swoich obowiązków, wynikających z Regulaminu Świadczenia Usług w Sieci DIALnet, Operator może korzystać z usług osób trzecich, agentów i podwykonawców, działających wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia. VII. ZASADY UŻYTKOWANIA SIECI 1. Dla bezpieczeństwa Sieci i Użytkownika, komputer Abonenta powinien być podłączony do gniazda z uziemieniem. Zaleca się nie korzystanie z komputerów w czasie burzy. Należy wtedy odpiąć przewód internetowy od komputera, a także odłączyć z prądu wszystkie zasilacze do anten, routerów i switchy. Za uszkodzenia sprzętu spowodowane nie stosowaniem się do ww. zaleceń odpowiada Abonent. 2. Abonent nie może modyfikować, uszkadzać lub niszczyć Sieci Operatora. 3. Konsekwencją każdej próby uzyskania przez Abonenta nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych będących w posiadaniu innych osób oraz podejmowanie innych działań utrudniających Operatorowi świadczenie usług lub korzystanie z Sieci innym Abonentom będzie natychmiastowe zawieszenie dostępu do Sieci bez prawa do odliczeń abonamentu za czas zawieszenia. 4. Abonent zobowiązuje się nie korzystać z usług w sposób mogący naruszać prawo krajowe lub międzynarodowe, zasady porządku publicznego lub prawa stron trzecich. Zabronione jest rozpowszechnianie i udostępnianie jakichkolwiek materiałów naruszających prawo, w szczególności materiałów pornograficznych, materiałów naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich. Dotyczy to również przekazywania z terytorium Polski lub dostarczania na terytorium Polski materiałów chronionych prawami osób trzecich. 5. Nieprzestrzeganie przez Abonenta w zakresie jakim go dotyczą, przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz z późniejszymi zmianami) spowoduje wyciągnięcie konsekwencji prawnych wobec Abonenta w obliczu prawa RP. VIII. ZOBOWIĄZANIA FIRMY MAXIM JAKO OPERATORA 1. Firma MAXIM zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie oraz w Umowie. 2. Operator dochowa najwyższej staranności, aby usługa dostępu do Internetu była wysokiej jakości oraz bez zakłóceń. 3. Firma MAXIM zapewnia ciągłe funkcjonowanie systemu i świadczonych w oparciu o niego usług z wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie 4 i rozdziale X Operator świadczy usługi nieprzerwanie z wyjątkiem przerw technicznych, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania Sieci Operatora. Na przerwy techniczne składają się okresy związane z pracami technicznymi, tj. konserwacją, naprawami oraz testowaniem sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego. Operator gwarantuje, że długość przerw technicznych nie będzie większa niż 5% całkowitego czasu liczonego w okresie kwartalnym. 5. O planowanych przerwach w działaniu urządzeń, dłuższych niż 2 godz., mających bezpośredni wpływ na dostęp Abonenta do Sieci firma MAXIM powiadamia swoich Abonentów z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem zamieszczając komunikat na stronie oraz informując za pomocą komunikatów systemowych.. 6. Operator zobowiązuje się do zachowania tajemnicy korespondencji użytkowników Sieci. 7. Firma MAXIM nie ingeruje w treść i nie udostępnia osobom trzecim informacji przekazywanych z wykorzystaniem Sieci za wyjątkiem sytuacji, w których przepisy prawa stanowią inaczej. IX. OBOWIĄZKI ABONENTA 1. Abonent zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu i uiszczania w terminie opłat.

5 2. W przypadku zmiany karty sieciowej w komputerze, Abonent zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Operatora z uwagi na konieczność wprowadzenia aktualnego MAC adresu karty sieciowej Abonenta po stronie Operatora w celu identyfikacji użytkownika. 3. Abonent zobowiązuje się powiadomić Operatora o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach Sieci lub urządzeń mu udostępnionych w momencie ich stwierdzenia. 4. W przypadku udostępnienia Abonentowi urządzeń stanowiących własność Operatora, Abonent zobowiązuje się do używania tych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji. Abonent nie ma prawa do samodzielnego dokonywania napraw i modernizacji tych urządzeń. Abonent jest odpowiedzialny za zniszczenia, uszkodzenia lub stratę urządzeń, o których mowa powyżej. Abonent jest zobowiązany do udostępnienia wymienionych urządzeń Operatorowi na jego życzenie w celu umożliwienia m.in. konserwacji, wprowadzania zmian lub usunięcia uszkodzeń. 5. Abonent zobowiązuje się umożliwić służbom technicznym Operatora lub jej upoważnionemu przedstawicielowi dostęp do infrastruktury sieciowej będącej własnością Operatora w ustalonym czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu poinformowania o takiej potrzebie. 6. Abonent nie może na komputerach posiadających łączność z Siecią DIALnet udostępniać usług internetowych osobom trzecim na zasadzie podłączenia do Sieci innych użytkowników pod rygorem natychmiastowego odłączenia Abonenta od Sieci. W takim przypadku Abonentowi nie przysługuje prawo do zwrotu niewykorzystanego abonamentu. 7. Abonent nie będzie podejmował żadnych działań prowadzących do przeciążenia Sieci, ingerujących w zasoby innych użytkowników Sieci lub mogących wywołać jakąkolwiek szkodę u Operatora lub innych podmiotów korzystających z usług firmy MAXIM. W szczególności rozumie się przez to następujące działania: a) włamanie, b) bombardowanie pocztą, c) spamowanie, d) wprowadzanie wirusów do systemu, e) pakietowanie (np. DDoS itp.). X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za: a. treść informacji przesyłanych lub otrzymywanych, zamieszczanych lub w jakikolwiek sposób udostępnionych przez Abonenta innym osobom w Sieci i nie odpowiada za naruszenia prawa lub szkody wynikające z takiego przekazu informacji, b. zabezpieczenie danych i oprogramowania komputerów Abonenta podłączonych do Sieci Operatora przed ingerencją osób trzecich, c. rejestrację domen dokonywaną przez Abonenta w trakcie korzystania z Usługi d. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu operacyjnego komputerów Abonenta podłączonych do Sieci DIALnet. 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie dostępu do Sieci DIALnet, wynikłe z przyczyn leżących poza nim takich jak: a) przestoje spowodowane: rażącym zaniedbaniem obsługi Sieci po stronie Abonenta, nieznajomością podstawowych zasad pracy ze sprzętem elektronicznym i komputerowym, świadomym i nieświadomym działaniem użytkownika powodującym uszkodzenie sprzętu lub oprogramowania (np. wprowadzeniem wirusa komputerowego do systemu, uszkodzeniem danych wynikającym z niewłaściwego użycia, czy też użycia niezgodnie z instrukcją obsługi), awarią sprzętu lub oprogramowania Abonenta spowodowaną instalacją nowego oprogramowania czy też zmianą systemu operacyjnego, włamaniem do systemu operacyjnego Abonenta, działaniem nieupoważnionych osób trzecich, w tym kradzieżą lub dewastacją urządzeń, nieuprawnioną zmianą konfiguracji czy ustawień; b) awarie: łączy teleinformatycznych operatorów publicznych, związanych ze świadczeniem usługi,

6 przyczyny mające charakter działania siły wyższej: huragan, pożar, burza, wypadki komunikacyjne, oraz inne zdarzenia mające bezpośredni lub pośredni wpływ na działanie systemu itp. 3.Operator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody poniesione przez klienta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymywaniu lub przesyłaniu danych spowodowane brakiem łączności, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług. 4.Operator nie gwarantuje przepustowości transmisji poza Siecią DIALnet. XI. OPŁATY 1. Wysokość opłat za Usługę określa cennik oraz Umowa. 2. Abonent zobowiązany jest do uiszczania opłat za usługę zgodnie z otrzymywanymi fakturami VAT. 3. Okres rozliczeniowy jest określony przy zawieraniu Umowy i wynosi jeden miesiąc od drugiego dnia miesiąca do pierwszego dnia następnego. Jeżeli w tym terminie Abonent nie otrzyma dokumentu stanowiącego podstawę do zapłaty, powinien powiadomić o tym niezwłocznie Operatora. 4. W wypadku braku dostępu do Internetu z przyczyn niezależnych od Abonenta, Abonentowi przysługuje bonifikata w opłacie abonamentowej proporcjonalnie do czasu wadliwego funkcjonowania Sieci (dotyczy przestojów trwających powyżej 8 godzin). Warunkiem uzyskania prawa do odliczeń jest zgłoszenie braku dostępu do Internetu firmie MAXIM zgodnie z punktem 3 rozdz. XII, 5. Opłata abonamentowa powinna wpłynąć na konto Operatora do 10-go dnia za poprzedni miesiąc. W przypadku innych okresów rozliczeń uzgodnionych w Umowie z Operatorem (kwartalne, półroczne lub roczne) wpłata powinna wpłynąć na konto Operatora do 10-go dnia za dany okres. 6. Rozliczanie opłat abonamentowych będzie się odbywało przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Operatora. 7. Za termin dokonania opłaty uważa się datę wpływu należności na konto bankowe lub do kasy Operatora. 8. W przypadku przekroczenia terminu płatności o 14 dni Operator ma prawo do zablokowania dostępu do Usług, co nie zwalnia Abonenta od opłat za okres zawieszenia Usługi. Operator wznowi świadczenie usług na rzecz Abonenta bezzwłocznie po uzyskaniu potwierdzonej informacji bankowej o wpłynięciu wszelkich zaległych należności na konto bankowe Operatora. 9. Po przekroczeniu terminu płatności o 31 dni Operator jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz likwidacji konta Abonenta, czego konsekwencją jest utrata wszystkich danych i plików Abonenta przechowywanych na serwerze Operatora. Ponowne uruchomienie usług nastąpi po uregulowaniu zaległych opłat, odsetek oraz ponownej opłaty przyłączeniowej. 10.Od zaległych płatności będą naliczane odsetki. Kwota należnych odsetek i podstawa do ich naliczenia wskazywana będzie odrębnym dokumentem finansowym (nota odsetkowa), przesyłanym do Abonenta. 11.Operator zastrzega sobie prawo dochodzenia od Abonenta niezapłaconych należności pomimo rozwiązania Umowy. 12.W przypadku rezygnacji przez Abonenta z usług Operatora w okresie opłaconym przez Abonenta, dokumenty sprzedaży zostaną przez MAXIM skorygowane z uwzględnieniem miesięcznego terminu wypowiedzenia usług, a nadpłacone pieniądze zwrócone na wskazany przez Abonenta (w pisemnej rezygnacji z usług Operatora) numer rachunku bankowego. 13.O zmianach cen abonamentu Abonent zostanie powiadomiony z miesięcznym wyprzedzeniem. Jeśli Abonent nie wyrazi zgody na zmianę cen jest zobowiązany poinformować o tym Usługodawcę w formie pisemnej (listem poleconym) w terminie czternastu dni od otrzymania informacji o nowej wysokości opłat. Jeśli Abonent nie dotrzyma czternastodniowego terminu powiadomienia, będzie to poczytane jako zgoda na nowe warunki umowy. Brak zgody na podwyższenie cen świadczonych usług, będzie skutkowało zaprzestaniem ich świadczenia na rzecz Abonenta oraz rozwiązaniem Umowy Abonenckiej na mocy porozumienia stron. Zmiany cen na usługi nie mogą następować częściej niż raz na pół roku. 14.Operator przewiduje w wyjątkowych przypadkach, możliwość czasowego zawieszenia usługi, przy czym wymaga to podpisania odrębnego porozumienia pomiędzy stronami. Miesięczna opłata podczas zawieszenia usługi wynosi 1/3 wysokości aktualnego miesięcznego abonamentu, a minimalny okres zawieszenia usługi to jeden miesiąc. 15.W szczególnych przypadkach Operator może zaproponować szczególne warunki cenowe na świadczone usługi, które mogą nie wynikać się z cennika usług i mogą zawierać rabaty cenowe, rabaty na okres zawierania umowy oraz zwiększanie dostępnych prędkości. XII. POMOC TECHNICZNA, AWARIE I REKLAMACJE 1. Operator zapewnia Abonentom pomoc techniczną pod numerami kontaktowymi dostępnymi na stronie Pomoc techniczna tel Obsługa techniczna firmy MAXIM przyjmuje pod ww. numerami telefonów zgłoszenia dotyczące:

7 awarii dotyczących braku dostępu do Internetu, problemów technicznych ze sprzętem lub systemem klienta (serwis płatny wg aktualnego cennika dostępnego na stronie lub innych usług wymienionych na stronach firmowych: 3. W przypadku stwierdzenia braku dostępu do Internetu lub innych nieprawidłowości związanych działaniem Sieci DIALnet Abonent powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt do firmy MAXIM. Zgłoszenie jest podstawą do uwzględnienia ewentualnej reklamacji, o ile wina leżała po stronie Operatora. 4. Usterki dotyczące wadliwego działania sprzętu lub oprogramowania Abonenta są usuwane za opłatą (wg aktualnego cennika zamieszczonego na stronie 5. W wypadku zastrzeżeń dotyczących działania sług oraz Sieci DIALnet, Abonent może złożyć reklamacje w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej lub w inny sposób jaki dopuszcza obowiązujące prawo pod adresem Operatora podanym w Umowie. Zgłoszenie jest warunkiem koniecznym do uznania ewentualnej reklamacji i stosownych odliczeń za braki lub zaniżone parametry Usługi w dostępie do Internetu. Bonifikata za brak dostępu do Internetu naliczana jest od dnia podanego w zgłoszenia usterki przez Abonenta do czasu jej usunięcia o ile wynikła ona z winy Operatora. 6. Po zgłoszeniu braku dostępu do Internetu lub innej usterki technicznej związanej z wadliwym działaniem Sieci lub oprogramowania komputera Abonenta, w przypadku jeżeli okaże się, iż problem został rozwiązany przed przyjazdem pomocy technicznej Abonent jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Operatora. W przeciwnym wypadku Abonent może zostać obciążony opłatą za nieuzasadnione wezwanie pomocy technicznej. 7. Abonenci mogą składać reklamacje z tytułu: a) niewykonania lub nienależytego świadczenia Usługi w terminie do roku od zaistnienia przyczyny reklamacji, b) błędnych danych znajdujących się na fakturze VAT w ciągu jednego roku licząc od terminu płatności określonego w fakturze VAT zawierającej kwestionowane dane. 8. Reklamacje powinny być zgłaszane w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej lub w inny sposób jaki dopuszcza obowiązujące prawo w biurze Operatora lub przesłane listem poleconym do siedziby Operatora. 9. Za datę wniesienia reklamacji przesłanej listem poleconym przyjmuje się datę jej wpływu do Operatora. 10. Reklamacja powinna zawierać: a) dane Abonenta: jego nazwę, adres, b) numer Umowy, miejsce świadczenia i rodzaj reklamowanej Usługi, c) opis przedmiotu reklamacji: opis przerwy w świadczeniu Usługi lub nienależytego jej świadczenia z podaniem dat i godzin, w których miały miejsce lub wskazanie kwestionowanych danych na fakturze VAT 11.Operator rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od dnia jej wniesienia i powiadania reklamującego o wyniku postępowania reklamacyjnego chyba że minie 30 dni od daty jej złożenia wówczas reklamacje taką uważa się za rozpatrzoną pozytywnie. Telefoniczna - potwierdza 12.Na życzenie reklamującego odpowiedź na reklamację jest przesyłana na jego adres przesyłką poleconą. 13.Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną po udzieleniu odpowiedzi reklamującemu. 14.Zgłoszenie przez Abonenta reklamacji nie zwalnia Abonenta od obowiązku regulowania faktur VAT w terminie. 15.Uwzględnione reklamacje i odszkodowania, będą rozliczane po zamknięciu pełnego okresu rozliczeniowego za dany miesiąc i uwzględnione w fakturze wystawionej na kolejny miesiąc. 16.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji powodującego powstanie nadpłaty, Operator zobowiązuje się pomniejszyć stosowną kwotą kolejną płatność należną Operatorowi od Abonenta, lub zwrócić na wniosek Abonenta na jego konto. 17. Za każdy dzień przerwy w działaniu Usługi płatnej okresowo, spowodowanej Awarią oraz wykraczającej ponad maksymalny termin 72 godzin do jej usunięcia, w tym gdy nie został osiągnięty określony w Umowie Abonenckiej poziom jakości świadczonej Usługi, Abonent może żądać odszkodowania w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty za Abonament. XIII. WARUNKI TECHNICZNO ORGANIZACYJNE

8 1. Sieć i sprzęt użyty przez Operatora do świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, stanowi jego własność. Abonent uzyskuje jedynie prawo do korzystania z tego sprzętu w czasie trwania Umowy. 2. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia usług wymagających udostępnienia klientowi urządzeń firmy MAXIM jest obustronne podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. Opłata za użytkowanie udostępnionych urządzeń jest pobierana w okresach miesięcznych.. 3. W przypadku udostępnienia Abonentowi urządzeń będących własnością firmy MAXIM, Abonent zobowiązuje się do: a) używania tych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami prawidłowej eksploatacji oraz do zabezpieczenia przed zniszczeniem, utratą lub kradzieżą, b) niedokonywania samodzielnych napraw i modernizacji udostępnionych mu urządzeń bez pisemnej zgody firmy MAXIM, c) niedokonywania zmiany miejsca zainstalowania urządzeń bez uprzedniej pisemnej zgody firmy MAXIM, d) nieoddawania w najem, nie wydzierżawiania oraz nie oddawania do bezpłatnego użytkowania udostępnionych urządzeń bez uprzedniej pisemnej zgody firmy MAXIM, e) udostępnienia powierzonych urządzeń na życzenie firmy MAXIM w celu umożliwienia konserwacji, wprowadzania zmian konfiguracyjnych, usunięcia uszkodzeń itp., f) zwrotu urządzeń w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z ich normalnej eksploatacji po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, w terminie 3 dni od daty wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, g) w przypadku nie dokonania przez Abonenta zwrotu udostępnionych mu urządzeń lub dokonania ich zwrotu w stanie gorszym niż wynikałoby to z normalnego zużycia przy prawidłowej eksploatacji, klient jest zobowiązany zwrócić firmie MAXIM kwotę odpowiadającą kosztowi zakupu nowych urządzeń o takiej samej funkcjonalności. Wysokość tej kwoty zostanie określona przez firmę MAXIM w stosownym wezwaniu do zapłaty. 4. W przypadku stwierdzenia, że uszkodzenie powstało na skutek: a) samowolnej naprawy dokonanej przez klienta, b) świadomego zniszczenia urządzeń, c) nieprawidłowego użytkowania urządzeń, Abonent jest zobowiązany pokryć koszty naprawy lub wymiany udostępnionych mu przez firmę MAXIM urządzeń. 5. W przypadku zmian danych Abonenta, jest on zobowiązany dostarczyć aktualne dane firmie MAXIM listem poleconym w terminie 14 dni. Za zmianę danych uważa się: zmianę nazwy (firmy lub nazwiska), danych adresowych z uwzględnieniem adresu do korespondencji, NIP, numerów telefonów kontaktowych, numerów faksu, adresu poczty elektronicznej. 6. W przypadku nieprzestrzegania przez Abonenta tego zobowiązania wszelką korespondencję kierowaną do Abonenta pod nieaktualny adres uważa się za prawidłowo nadaną ze wszystkimi konsekwencjami dla Abonenta, w szczególności w zakresie skutków naruszenia terminów płatności jego zobowiązań wobec firmy MAXIM. XIV. ROZWIĄZANIE UMOWY ABONENCKIEJ 1. Abonent może rozwiązać Umowę z zachowaniem pełnego trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. sprzedaż, zamiana mieszkania, pobyt w szpitalu) okres wypowiedzenia może zostać skrócony za pisemnym porozumieniem Stron. 3. Umowa może być rozwiązana przez Abonenta ze skutkiem natychmiastowym jeżeli z przyczyn leżących po stronie Operatora Abonent nie mógł korzystać z usługi w sposób ciągły przez okres 30 dni. 4. Operator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy z powodu nie uregulowania przez Abonenta bieżących opłat po 31 dniach od upływu terminu ich płatności. 5. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w wyniku naruszenia przez Abonenta Regulaminu, po uprzednim jego powiadomieniu i podaniu przyczyn z czternastodniowym okresem wypowiedzenia. 6. Operator ma prawo tymczasowo zawiesić świadczenie usługi do czasu usunięcia przez Abonenta przyczyny takiego zawieszenia oraz rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania przez Abonenta przepisów prawa z zakresie związanym z korzystaniem z usług, a w szczególności: a) prób nielegalnego wejścia do zasobów informatycznych będących w posiadaniu innych osób,

9 b) nieprzestrzegania przez Abonenta, w zakresie jakim go dotyczą, przepisów Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz. 1800) z późniejszymi zmianami, c) wszelkich działań Abonenta, które mogą uszkodzić infrastrukturę sieciową Operatora lub zakłócą poprawne funkcjonowanie systemu Operatora służącego udostępnianiu i monitorowaniu usługi, szkieletu i punktów stykowych sieci oraz innych elementów sieci, d) powodowania przez Abonenta zakłóceń w działaniu sieci Internet. 7. Umowa wygasa wskutek: a) ustania bytu prawnego osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, utworzonej zgodnie z przepisami prawa, będącej Abonentem usług, b) śmierci Abonenta będącego osobą fizyczną. Za datę wygaśnięcia Umowy przyjmuje się datę pisemnego zawiadomienia firmy MAXIM. Do chwili zawiadomienia firma MAXIM ma prawo naliczać opłaty zgodnie z Umową. Spadkobierca może wstąpić w prawa i obowiązki Abonenta wynikające z umowy na swój pisemny wniosek. c) upływu okresu na jaki została zawarta. XV. ZMIANY REGULAMINU 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej Operator doręcza Abonentowi na piśmie oraz podaje do publicznej wiadomości treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej określonych w Regulaminie, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Na żądanie Abonenta, Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej określonych w Regulaminie drogą elektroniczną, na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. 2. W przypadku, gdy proponowana zmiana warunków Umowy Abonenckiej określonych w Regulaminie wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Operator podaje do publicznej wiadomości treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 3. Abonent ma prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w przypadku braku akceptacji zmian, o których mowa jest w ust. 1 lub ust. 2, w najbliższym terminie wypowiedzenia. W razie skorzystania z tego prawa, Operatorowi nie przysługuje zwrot ulgi przyznanej Abonentowi, z wyjątkiem przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian warunków Umowy Abonenckiej określonych w Regulaminie wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa albo z usunięcia niedozwolonych postanowień umownych, lub wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydanej na podstawie art. 63 ust. 2a Prawa telekomunikacyjnego. XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Przyjęcie postanowień niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na cesję obowiązków Operatora na osobę trzecią. 2. W sprawach nieuregulowanych Umową i Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Prawo Telekomunikacyjne oraz Kodeksu Cywilnego. 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem r. Znajomość treści niniejszego Regulaminu i gotowość jego przestrzegania Abonent potwierdza podpisem na Umowie o świadczeniu usług internetowych zawartej pomiędzy nim a Operatorem MAXIM.

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C.

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Firma Automatyka- Control S.C. z siedzibą w Policach na ul. Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w.

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w. 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne. 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają : - tryb i warunki zawierania, rozwiązywania oraz wygaśnięcia umów, - zasady wnoszenia płatności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Vectra S.A., dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez IT COMPUTERS  Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Postanowienia ogólne. Rozdział I Warunki świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KSK.NET s.c, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. ROZDZIAŁ I. Wstęp oraz definicje. 1 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Nr umowy: numer_umowy zawarta dnia data_zawarcie we Włodawie pomiędzy: Dostawcą Usług: Telekomunikacja Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

str. 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

str. 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Connected, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Syrion Sp z o.o. ul. Grabowa 14/4, 43-178 Ornontowice NIP 635-178-71-87, REGON 240936477, Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych Nr 7883 Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, KRS 0000308765,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c.

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez ŚwidMAN s.c. z siedzibą w Świdniku 1. Postanowienia ogólne 1.ŚwidMAN Spółka Cywilna z siedzibą w Świdniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo