PROJEKT INśYNIERSKI. Aplikacja internetowa do wizualizacji FSI 2D na przykładzie symulacji pracy zastawki aortalnej z zastosowaniem Adobe Flexa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT INśYNIERSKI. Aplikacja internetowa do wizualizacji FSI 2D na przykładzie symulacji pracy zastawki aortalnej z zastosowaniem Adobe Flexa."

Transkrypt

1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział InŜynierii Metali i Informatyki Przemysłowej PROJEKT INśYNIERSKI pt. Aplikacja internetowa do wizualizacji FSI 2D na przykładzie symulacji pracy zastawki aortalnej z zastosowaniem Adobe Flexa. Imię i nazwisko dyplomanta: Mateusz Stec Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Profil dyplomowania: Modelowanie i Technologie Informacyjne Nr albumu: Opiekun: dr Magdalena Kopernik Podpis dyplomanta: Podpis opiekuna: Kraków 2011

2 Oświadczam, świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, Ŝe niniejszy projekt inŝynierski wykonałem(-am) osobiście i samodzielnie i Ŝe nie korzystałem(-am) ze źródeł innych niŝ wymienione w pracy. Kraków, dnia. Podpis dyplomanta Mateusz Stec - Projekt Inżynierski Strona 2

3 Spis treści: 0. Wstęp 4 Część I Teoretyczna 1. Środowisko obliczeniowe MES ADINA Platforma Adobe Flash Opis i historia platformy Flash Adobe Flex jako środowisko do tworzenia RIA Zalety i wady technologii Flash oraz przypadki jej uŝycia Cel i załoŝenia projektu. 14 Część II Badania własne 4. Charakterystyka aplikacji Flexhibit oraz omówienie jej głównych składowych Framework aplikacji UŜyte biblioteki i algorytmy Parser plików wejściowych eksportowanych z programu ADINA Struktura danych w aplikacji Klasa Mesh Klasa Node Klasa Element Wizualizacja symulacji Graficzny interfejs aplikacji Symulacja przepływu krwi przez zastawkę aortalną Dyskusja wyników Podsumowanie i wnioski. 34 Spis ilustracji. 35 Spis tabel. 35 Spis wzorów. 36 Bibliografia. 36 Mateusz Stec - Projekt Inżynierski Strona 3

4 0. Wstęp Modelowanie i symulacje komputerowe rozwijają się juŝ od kilkudziesięciu lat, a od kilkunastu są nierozerwalnie połączone z procesami produkcyjnymi, medycyną i przemysłem. Na początku rozwijane m.in. do tworzenia symulacji pocisków artyleryjskich w przemyśle wojennym, z czasem stały się mechanizmem pomagającym ludziom, poprawiającym standard ich Ŝycia i umoŝliwiającym tworzenie coraz doskonalszych ekwiwalentów ludzkich organów, ratujących zdrowie i Ŝycie. Z racji wykorzystania maszyn cyfrowych, symulacje te opierają się na metodach numerycznych. Jedną z najczęściej stosowanych pośród nich jest metoda elementów skończonych (MES), pozwalająca podzielić poddawany symulacji rzeczywisty obszar na wiele małych elementów, na których moŝna wykonać obliczenia czyli elementów skończonych. Podczas tworzenia oprogramowania do tych obliczeń stosuje się dwa podejścia: tworzenie uniwersalnych programów, zdolnych do badań na wielu typach modeli i zjawisk, które są wykorzystywanych komercyjnie, oraz programy dedykowane, tworzone od podstaw z myślą o jednostkowym problemie lub bardzo ograniczonej domenie problemów. W niniejszej pracy zawarte zostały tematy związane z wykorzystaniem symulacji MES w medycynie. Prace nad sztucznym sercem, zarówno w Polsce jak i na świecie trwają od wielu lat, rozwijane są biologiczne zastawki serca, roboty kardiochirurgiczne, czy teŝ techniki terapii komórkowej w oparciu o komórki macierzyste. Bardzo często zdarza się, Ŝe ludzka ingerencja w sprawy tak bardzo prywatne jak własne ciało, powoduje wśród opinii publicznej sprzeciw oraz dylematy etyczne i moralne. Główną przyczyną takich emocji wydaje się być strach i niezrozumienie danego tematu, dlatego tak waŝną kwestią jest odpowiednie uświadomienie ludzi. Środowiska obliczeniowe MES zazwyczaj prezentują wyniki w tzw. post-procesorach, które są ich częścią. Zwykły człowiek nie jest więc w stanie zobaczyć, jak wygląda i pracuje zastawka serca, stworzona podczas takiego modelowania bez instalowania zaawansowanego i często trudno dostępnego oprogramowania. Niniejsza praca stanowi prezentację projektu, który mógłby to zmienić. Jest to aplikacja internetowa, która pozwala na wizualizację symulacji FSI (ang. Fluid Structure Interaction), czyli obliczeń jednocześnie dla płynu i ciała stałego, jaki to przypadek ma miejsce np. w zastawce aortalnej. Aplikacja ta pozwala na oglądanie modelu zastawki oraz jego pracy jako animacji lub krok po kroku, pokazując w wybrany sposób elementy i węzły Mateusz Stec - Projekt Inżynierski Strona 4

5 modelu oraz dane na ich temat. Aby ją uruchomić wystarczy jedynie przeglądarka internetowa z wtyczką Flash Player, którą kaŝdy uŝytkownik sieci ma na swoim komputerze. Mateusz Stec - Projekt Inżynierski Strona 5

6 Część I Teoretyczna Mateusz Stec - Projekt Inżynierski Strona 6

7 1. Środowisko obliczeniowe MES ADINA Oprogramowania pozwalające na modelowanie i rozwiązywanie problemów metodą elementów skończonych posiadają szerokie zastosowanie w róŝnych dziedzinach przemysłu. W zaleŝności od wymagań i rodzaju produkcji stosuje się róŝne środowiska obliczeniowe, wybierając to najbardziej odpowiednie dla danego zagadnienia. Większość dostępnych komercyjnie programów poradzi sobie z najprostszymi problemami, nie wymagając przy tym od uŝytkownika dogłębnej znajomości metody elementów skończonych. Typowe środowisko obliczeniowe składa się z trzech głównych modułów, wyposaŝonych w graficzny interfejs odpowiadający kaŝdej z nich (Rysunek 1.): Rysunek 1. Środowisko obliczeniowe MES. Wykorzystano ilustracje z [11]. Zadania podczas tworzenia symulacji w typowym programie MES rozkładają się następująco: preprocesor o stworzenie bądź wczytanie geometrii o dyskretyzacja problemu (stworzenie siatki elementów skończonych) o złoŝenie procesu o nałoŝenie warunków brzegowych obliczenia o dla kaŝdego elementu, węzła i kroku czasowego obliczane są odpowiednie parametry przy uŝyciu metod numerycznych postprocesor o przedstawienie wyników symulacji i jej parametrów Mateusz Stec - Projekt Inżynierski Strona 7

8 o moŝliwość ingerencji w sposób wyświetlania wizualizacji o obserwacja zachowania symulacji w poszczególnych krokach czasowych Jak widać większość czynności mających wpływ na wynik symulacji, na które uŝytkownik ma wpływ ma miejsce w preprocesorze. Po wykonaniu obliczeń ich wynik jest prezentowany w postprocesorze. Tutaj uŝytkownik moŝe zobaczyć jak przebiega symulacja i czy ona odpowiada oczekiwanym efektom. Jeśli nie, istnieje moŝliwość zmiany poszczególnych danych w preprocesorze i ponowne obliczenie symulacji. Jest to o tyle korzystne, szczególnie w przemyśle, Ŝe pozwala na wyeliminowanie większości błędnych załoŝeń bez rozpoczynania produkcji, co oszczędza duŝo czasu, surowców i minimalizuje koszty produkcji. Po wykonaniu obliczeń moŝna zazwyczaj wyeksportować ich wyniki do plików tekstowych, co w przypadku tego projektu pozwoliło na wykorzystanie ich podczas tworzenia wizualizacji, czyli w pewien sposób zastąpienie postprocesora samego programu. Ze względu na wsparcie symulacji FSI został wybrany komercyjny program ADINA, który oprócz symulacji FSI umoŝliwia obliczenia transferu ciepła, analizę napręŝeń ciał stałych oraz struktur statycznych i dynamicznych. FSI umoŝliwia jednoczesne przeprowadzenie obliczeń dla modelu cieczy i ciała stałego oraz uwzględnienie ich wzajemnego oddziaływania na siebie, co sprawdza się w przypadku płatków zastawki aortalnej i krwi przez nią przepływającej. Stworzenie geometrii modeli cieczy i ciała stałego nie jest w programie ADINA zadaniem łatwym, jednak istnieje moŝliwość zaimportowania geometrii z innych programów, m.in. typu CAD. Fakt ten powoduje wsparcie dla formatu IGES (ang. Initial Graphics Exchange Specification), który moŝna zaimportować do interfejsu ADINA w dwóch postaciach: jako przedstawienie szkieletowe, składające się jedynie z węzłów i krawędzi elementów, z których następnie budowana jest macierzysta geometria programu ADINA, składająca się z powierzchni i objętości, jako geometria ADINA Modeler. Istnieje więc wygodny sposób stworzenia modelu w programach mających o wiele większe moŝliwości, takimi jak AutoCAD czy SolidWorks. W przypadku niniejszego projektu wykorzystano program AutoCAD, z którego następnie geometrię zaimportowano do programu Rhinoceros 3D. Wersja testowa tej aplikacji daje moŝliwość łatwej zmiany Mateusz Stec - Projekt Inżynierski Strona 8

9 płaszczyzny modelu, oraz umoŝliwia bezpośredni eksport plików IGS i IGES, co w przypadku AutoCAD-a nie jest moŝliwe bez instalowania dodatkowych wtyczek. Dzięki bogatej i rozbudowanej bazie samouczków dostępnej na stronie internetowej programu, poznanie programu ADINA jest bardzo ułatwione, co jest dodatkowym atutem tego oprogramowania. Mateusz Stec - Projekt Inżynierski Strona 9

10 2. Platforma Adobe Flash 2.1 Historia i opis platformy Flash Adobe Flash to zintegrowany zestaw technologii programowania aplikacji, składający się z szeregu programów, narzędzi i środowisk programistycznych. Prekursorem technologii Flash była aplikacja SmartSketch, której autorem był Jonathan Gay, umoŝliwiająca rysowanie na komputerach z tabletem. Wraz z rozwojem Internetu SmartSketch został ponownie wydany jako FutureSplash. W 1996 roku został wykupiony przez Macromedia i wypuszczony pod nazwą Flash, powstałą ze skrócenia słów Future i Splash. Po niespełna dziesięciu latach, w roku 2005 firma Adobe Systems wykupiła Macromedia, a w 2007 r. ukazała się pierwsza nowa wersja Macromedia Flash pod skrzydłami Adobe Adobe Flash CS3 Professional. Z narzędzi słuŝącym technologii Flash moŝna wymienić Flash Professional (tworzenie animacji i grafiki wektorowej), Flash Catalyst (narzędzie do łatwego budowania stron internetowych w technologii Flash) oraz Flash Builder (rozbudowane narzędzie do tworzenia aplikacji RIA). Jako framework całej technologii Adobe uznaje Adobe Flex, opisany w kolejnym podrozdziale. Ponadto w skład platformy wchodzą rodzina serwerów Flash Media Server oraz LiveCycle, usługi Flash Platform Services, klient Flash Player oraz środowisko AIR umoŝliwiające tworzenie aplikacji desktopowych. Głównym językiem programowania platformy jest aktualnie ActionScript 3.0. Jest to język programowania zorientowany obiektowo, bazujący na ECMAScript. Najczęściej uŝywane na stronach WWW są pliki w formacie SWF, będącym bazowym plikiem wynikowym kompilacji kodu ActionScript. 2.2 Adobe AIR jako środowisko do tworzenia RIA Wraz z rozwojem platformy Flash, rozwinęły się kolejne technologie, pozwalające na coraz szybsze i łatwiejsze projektowanie i programowanie aplikacji internetowych i desktopowych. Od 2007 r. rozwijane jest wieloplatformowe środowisko uruchomieniowe Adobe AIR (Adobe Integrated Runtime), słuŝące do tworzenia tzw. bogatych aplikacji Mateusz Stec - Projekt Inżynierski Strona 10

11 internetowych RIA (Rich Internet Application), uŝywających technologii Adobe Flash, Adobe Flex, HTML oraz Ajax, mogących być rozwijanych jako aplikacje desktopowe. Adobe Flex, aktualnie w wersji 4, to SDK (Software Development Kit) dla aplikacji RIA. Aplikacje Flex mogą być pisane przy uŝyciu programu Adobe Flash Builder, bądź teŝ z innymi, zazwyczaj darmowymi środowiskami korzystającymi z kompilatora Flex od Adobe. Tworząc graficzny interfejs uŝytkownika w aplikacjach RIA korzystamy z MXML, języka opartego na znacznikach XML, natomiast całość interakcji jest uzyskiwana poprzez ActionScript. Flex, który oferuje wiele komponentów i gotowych dodatków, takich jak wykresy czy grafy. Obecnie technologiami porównywanymi z Flexem są Curl, OpenLaszlo, Ajax, XUL, JavaFX oraz Microsoft Silverlight. 2.3 Zalety i wady technologii Flash oraz przypadki jej uŝycia. Flash i jego technologie, pomimo ich popularności i powszechnego uŝycia, ma tyle samo zwolenników co i przeciwników. UŜytkownicy popierający Flasha zdają sobie sprawę z mnogości zastosowań, łatwości rozwijania aplikacji oraz ich estetyki oraz wieloplatformowości, natomiast wrogowie Flasha narzekają na jego awaryjność, niski poziom bezpieczeństwa oraz zuŝywanie duŝej ilości zasobów komputera. W Tabeli 1. zawarto najwaŝniejsze wady i zalety technologii Flash. Zalety jest oparty na grafice wektorowej, pliki SWF są więc bardzo lekkie i ładują się relatywnie szybko jeśli zachodzi potrzeba, istnieje moŝliwość zaimportowania bitmap równolegle do wektorów Wady ze względu na swoją wektorowość zuŝywa o wiele więcej zasobów procesora niŝ statyczne strony WWW jest zamkniętym standardem, oferującym jedynie SDK do rozwijania aplikacji wspiera dźwięk oraz video (oparte głównie na nim są serwisy takie jak YouTube czy Vimeo), zarówno osadzone jak i strumieniowane nieodpowiednio zabezpieczona aplikacja moŝe łatwo spowodować niestabilność przeglądarki Mateusz Stec - Projekt Inżynierski Strona 11

12 pozwala tworzyć treści bogate w animacje, interaktywne i przyjazne uŝytkownikom oferuje dokładnie takie same wraŝenia we wszystkich przeglądarkach i platformach bez konieczności uwzględniania ich podczas rozwoju aplikacji dobrze integruje się z innymi technologiami sieciowymi umoŝliwia zapisywanie nieusuwalnych ciasteczek (usunąć moŝna je jedynie ręcznie) pod postacią Local Shared Objects (LSO) bywa naduŝywany i nieumiejętnie stosowany na stronach WWW, przez co przybywa mu przeciwników istnieją opinie, Ŝe łamie załoŝenia Internetu, wg których funkcjonalność powinna dominować nad wyglądem jest powszechnie uŝywany - Flash Player jest najczęściej zainstalowaną wtyczką w 99% komputerów z dostępem do Internetu [13] nie jest w pełni wspierany przez Apple, co moŝe być dla niektórych bardzo duŝym minusem posiada ogromne zaplecze developerów, dostarczające wsparcia przy tworzeniu aplikacji Flash stosunkowo łatwy do nauczenia się, oprócz komercyjnych programów Adobe moŝna uŝywać darmowych środowisk z uŝyciem Flex SDK Tabela 1. Zalety i wady technologii Flash Rozwijająca się technologia HTML 5, mnogość alternatyw przy budowaniu statycznych stron oraz częste niewłaściwe uŝycie Flasha jest powodem, dla którego warto poświęcić chwilę na przemyślenie gdzie warto, a gdzie nie powinno się uŝywać tej technologii. Ogólnie przyjmuje się, Ŝe warto uŝywać technologii Adobe: na stronach reklamujących produkt bądź usługę, mających przyciągnąć uwagę wyglądem i jakością wykonania, na stronach przedsiębiorstw, gdzie moŝna uŝyć szybkich i bezpiecznych metod przesyłu oraz integracji danych, komponentów do wykresów i innych sposobów przyjaznego wyświetlania informacji, Mateusz Stec - Projekt Inżynierski Strona 12

13 do tworzenia bannerów reklamowych, do pisania gier działających bezpośrednio w przeglądarce. Nie powinno się natomiast uŝywać Flasha do: tworzenia formularzy do logowania (nie ma moŝliwości zapamiętania wprowadzanych danych), stron opartych głównie na tekście kaŝda strona, składająca się w większości z tekstu powinna pozostać w HTML. Mateusz Stec - Projekt Inżynierski Strona 13

14 3. Cel i założenia projektu Jako cel niniejszej pracy zostało obrane stworzenie aplikacji internetowej wizualizującej symulację stworzoną w środowisku MES ADINA dzięki danym z niego wyeksportowanym. Będzie ona umoŝliwiała dowolnemu uŝytkownikowi Internetu zobaczenie modelu zastawki aortalnej i jej zachowania bez konieczności instalowania jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. Sama aplikacja powinna: być jak najbardziej intuicyjna i przyjazna uŝytkownikowi, zarówno pod względem uruchomienia jak i korzystania z graficznego interfejsu, być wieloplatformowa, działająca identycznie na wszystkich wspierających ją platformach oraz we wszystkich przeglądarkach internetowych, co moŝna osiągnąć dzięki uŝyciu technologii Flash, swoim wyglądem i funkcjonalnością wzbudzać zainteresowanie uŝytkowników, prowadzące do chęci poznania i zgłębienia przez nich rozpatrywanego tematu. umoŝliwiać dalsze jej rozwijanie pod względem budowy, m.in. dostosowanie jej do dowolnej symulacji o dowolnych parametrach stworzonej w programie ADINA lub teŝ innych, eksportujących dane do plików tekstowych środowisk obliczeniowych MES, moŝliwość wizualizacji dowolnych parametrów w odpowiedni sposób, wyświetlanie rozbudowanych informacji o węzłach i elementach, moŝliwość wczytania kilku symulacji naraz, itp. Biorąc pod uwagę przyszłą moŝliwość wczytania dowolnych plików tekstowych z dysku została uŝyta technologia Flex, umoŝliwiająca aplikacjom internetowym Flash operacje na plikach dyskowych. Ponadto do spełnienia wszystkich załoŝeń potrzebny jest model MES zastawki aortalnej oraz przeprowadzenie symulacji przepływu krwi przez nią. Symulacja ta oraz przykładowe symulacje dostępne na stronie producenta ADINY będą wzorcem, do którego będzie moŝna odnieść wyniki wizualizacji w tworzonej aplikacji. Mateusz Stec - Projekt Inżynierski Strona 14

15 Część II Badania własne Mateusz Stec - Projekt Inżynierski Strona 15

16 4. Charakterystyka aplikacji Flexhibit oraz omówienie jej głównych składowych Aplikacja, której poświęcona jest niniejsza praca, została zaimplementowana jako narzędzie do wizualizacji symulacji FSI zastępująca postprocesor programu ADINA wykorzystującego do obliczeń metodę elementów skończonych. Z załoŝenia miała być prosta, wygodna i wiernie odwzorowująca model stworzony w środowisku obliczeniowym, a ponadto miała być łatwa w dalszej konserwacji i rozbudowywaniu. Aby spełniała te kryteria, została podzielona na trzy współpracujące ze sobą części (Rysunek 2.): Rysunek 2. Schemat budowy aplikacji Flexhibit parser plików wejściowych jest odpowiedzialny za analizę plików wyeksportowanych w programie ADINA oraz umieszczenie odpowiednich danych w pamięci aplikacji, struktura w pamięci określa sposób przechowywania danych i powiązania między nimi, scena wizualizująca zawiera wszystkie widoczne na ekranie elementy (takŝe graficzny interfejs uŝytkownika). Aplikacja została napisana przy uŝyciu technologii Flash / Flex w języku ActionScript 3.0 z uŝyciem darmowego, rozbudowanego edytora kodu FlashDevelop. Mateusz Stec - Projekt Inżynierski Strona 16

17 4.1 Framework aplikacji. Aplikacja Flexhibit została stworzona w oparciu o rozbudowany framework zawierający wszystkie prawie wszystkie klasy aplikacji. Decyzja ta została spowodowana faktem, Ŝe większość jej elementów jest niezbędna do funkcjonowania aplikacji wizualizującej dany problem. Ponadto moŝliwość bogatej rozbudowy programu oraz moŝliwość ponownego wykorzystania kodu w innych aplikacja przemawia za taką budową programu. Całość frameworku składa się z klas podzielonych na pakiety wg ich roli w aplikacji jak przedstawiono na Rysunku 3. Rysunek 3. Rozkład klas w pakietach frameworku Poszczególne pakiety odpowiedzialne są za: data przechowywanie wczytanych danych, informacji o zgromadzonych danych i sposobach ich identyfikacji, display koordynację wyświetlanie elementów aplikacji, gui graficzny interfejs uŝytkownika, osadzony w klasach pakietu display, loading wczytywanie plików wejściowych, parsing analizę składniową plików wejściowych oraz zapis ich do obiektów klas pakietu data, structure przechowywanie danych o elementach wizualizacji oraz sposobach ich wyświetlania, utils ułatwianie wyświetlania informacji o elementach modelu. Szczegółowy opis klas znajduje się w kolejnych podrozdziałach. Mateusz Stec - Projekt Inżynierski Strona 17

18 4.2 UŜyte biblioteki i algorytmy. Większość kodu w aplikacji została napisana od podstaw w celu maksymalnego przystosowania go do potrzeb problemu. Zrezygnowano więc m.in. z bibliotek umoŝliwiających szybkie i grupowe wczytywanie plików z dysku (np. BulkLoader). Sama animacja wizualizacji opiera się na licznikach czasu, jednakŝe została uŝyta biblioteka umoŝliwiająca łatwe tworzenie prostych animacji i optymalizująca je TweenLite, tworzona przed organizację GreenSock [9]. Jest to prosty, lecz bardzo szybki i wydajny silnik umoŝliwiający tworzenie tzw. tweenów (tween, z ang. pomiędzy ), na których opiera się animacja w technologii Flash, będących alternatywą dla animacji poklatkowych. Tworzony macierzysty obiekt Tween odpowiada za modyfikację obiektu wg podanych parametrów, takich jak połoŝenie, skala, obrót czy kolor. Biblioteka ta posłuŝyła w aplikacji do animowania elementów interfejsu graficznego, umoŝliwia pokazywanie i ukrywanie m.in. skali kolorów wektorów prędkości, niepotrzebnej gdy wektory nie są wyświetlane. Stworzenie takiej animacji sprowadza się do następującego kodu: Kod: TweenLite.to(_scale,.5, { x:stage.stagewidth - 50 } ); Klasa TweenLite zawiera statyczną metodę TweenLite.to(), tworzącą animację określoną przez podane parametry. W podanym powyŝej przykładzie _scale jest modyfikowanym obiektem skali kolorów,.5 to czas trwania animacji oraz dodatkowy, podany w nawiasach klamrowych, parametr x jest odpowiedzialny za poziome przesunięcie skali w odpowiednie miejsce, odległe o 50 pikseli od prawej krawędzi sceny. Aby znajdować odpowiedni kolor dla wektorów prędkości o danych wartościach, posłuŝono się algorytmem zwracającym kolor na podstawie wartości oraz przedziału, do którego wartość ta zostaje przyrównana. PosłuŜono się algorytmem wykorzystywanym w edytorze grafiki wektorowej SVG Inkscape [16]. Algorytm ten został przepisany z języka C na język ActionScript 3.0. Wszystkie pozostałe algorytmy, takie jak np. analiza plików tekstowych czy obliczanie kąta rotacji modelu podczas obracania go zostały opracowane samodzielnie. Mateusz Stec - Projekt Inżynierski Strona 18

19 4.3 Parser plików wejściowych eksportowanych z programu ADINA. Częścią projektu, bez której wizualizacja nie mogłaby dojść do skutku jest klasa odpowiedzialna za wczytanie informacji o modelu i symulacji z plików tekstowych. Jest to klasa DataParser. Posiada ona dwie główne metody publiczne: parsedatfile() oraz parsetxtfile(). Są one odpowiedzialne za rozpoczęcie analizy plików wejściowych o rozszerzeniach odpowiednio DAT i TXT. W skład danych, które moŝemy uzyskać z pliku DAT wchodzą m.in. dane na temat połoŝenia węzłów siatki oraz rozmieszczenia elementów skończonych. Sam plik jest podzielony na sekcje, których nagłówki określają co będzie się w nich znajdowało. W niniejszym projekcie istotne okazały się głównie sekcje: NODAL POINT DATA informacje o węzłach siatki elementów skończonych Kod: C*** NODAL POINT DATA W załączonej części pliku znajduje się nagłówek sekcji oraz informacje o pierwszym węźle modelu cieczy. Kolor żółty informuje nas o indeksie węzła, natomiast kolor niebieski to współrzędne węzła. ELEMENT DATA informacje o elementach skończonych siatki Kod: C*** ELEMENT DATA W sekcji ELEMENT DATA kolor żółty informuje nas o indeksie elementu, kolor zielony o liczbie węzłów w elemencie, a kolor niebieski to indeksy tych węzłów. Pozostałe dane znajdujące się w pliku DAT, np. znajdujące się w sekcji ELEMENT GROUP mogą posłuŝyć do rozbudowania aplikacji o nowe funkcjonalności, np. obsługę i identyfikację róŝnych typów elementów w aktualnej aplikacji wspierane są elementy 3- i 4-węzłowe. Mateusz Stec - Projekt Inżynierski Strona 19

20 W pliku TXT zostały wyeksportowane parametry symulacji w kolejnych krokach czasowych, takie jak połoŝenie węzłów, ich prędkość i działające na nie ciśnienie. ADINA umoŝliwia wyeksportowanie w jednym pliku tekstowym do sześciu parametrów. Narzuca to pewne ograniczenia, jeśli jednak zajdzie potrzeba moŝna stworzyć kilka plików, zapisując w kaŝdym z nich róŝne parametry. W niniejszym projekcie ograniczono eksportowane dane do pięciu parametrów: Y-POSITION pozycja węzła na osi Y, Z-POSITION pozycja węzła na osi Z, Y-VELOCITY współrzędna Y wektora prędkości, Z-VELOCITY współrzędna Z wektora prędkości, PRESSURE ciśnienie w węźle. Zostały wybrane parametry osi Y i Z poniewaŝ ADINA umieszcza dane o modelu na tej płaszczyźnie. NaleŜy o tym pamiętać podczas tworzenia geometrii w programach innych niŝ ADINA. Ponadto podczas eksportowania tych informacji naleŝy ustawić opcję Smoothing Technique na wartość AVERAGED. Zabieg ten spowoduje uśrednienie wartości w węzłach i uporządkowanie ich według kolejnych węzłów, co umoŝliwi odpowiednie zanalizowanie go w aplikacji. Nie jest waŝna natomiast kolejność eksportowania danych, poniewaŝ aplikacja w pierwszej kolejności analizuje nagłówek pliku tekstowego i na jego podstawie określa w jakiej kolejności podawane będą parametry do poszczególnych węzłów. Kod: POINT Y-POSITION Z-POSITION Y-VELOCITY Z-VELOCITY PRESSURE Time E+00 Node E E E E E+00 Node E E E E E+00 Node E E E E E+00 Node E E E E E+00 ( ) Time E+00 Node E E E E E-02 Node E E E E E-02 Node E E E E E-01 Node E E E E E-01 ( ) Kolorem pomarańczowym oznaczony został nagłówek, w którym zawarte są nazwy parametrów. Kolor zielony to wartość aktualnego kroku czasowego, kolor żółty to indeks Mateusz Stec - Projekt Inżynierski Strona 20

21 węzła, a wiersz zaznaczony kolorem niebieskim zawiera wartości wyeksportowanych parametrów. Ogólna zasada działania parsera, zarówno dla plików DAT jak i TXT, jest oparta na następujących krokach, wykonywanych dla kaŝdego pliku: 1) Znajdź część pliku zawierającą potrzebne informacje i określ jej długość, następnie usuń pozostałą część. 2) Podziel otrzymany obszar na podobszary z informacjami o pojedynczym węźle / elemencie / kroku czasowym. 3) Dla kaŝdego z tych podobszarów znajdź odpowiednie informacje i zapisz je do odpowiedniego obiektu w pamięci. W Tabeli 2. znajdują się informacje o poszczególnych funkcjach klasy DataParser: Nazwa funkcji Opis funkcji parsedatfile () : void parsenodalpointdata () : void getcoord (from:string, xyz:string) : Number parseelementdata () : void Rozpoczyna parsowanie pliku DAT. Analizuje informacje z sekcji NODAL POINT DATA. Zwraca wartość oczekiwanej współrzędnej. Analizuje informacje z sekcji ELEMENT DATA. getelementnumber (data:string) : int getelementnodecount (data:string) : int getelementnodes (data:string) : Vector.<int> Funkcje te zwracają informacje odpowiednio o indeksie, liczbie węzłów i indeksy tych węzłów w elemencie. parsetxtfile () : void Rozpoczyna parsowanie pliku TXT. gettimestepscount () : void parsetxtheader () : Array getnodecount () : void createnodes () : void getparametervalues () : void recountnodesid () : void isntnull (item:*, id:int, ar:array) : Boolean isntnullorzero (item:*, id:int, array:array) : Boolean isntshort (item:*, id:int, array:array) : Boolean Analizuje liczbę kroków czasowych symulacji. Analizuje nagłówek pliku zawierający informacje o wyeksportowanych parametrach. Analizuje liczbę węzłów modelu. Tworzy obiekty węzłów w pamięci. Odczytuje i zapisuje do odpowiednich obiektów wartości parametrów. Przelicza indeksy węzłów w przypadku, gdy nie są numerowane od 1. Funkcje filtrujące tablice wg odpowiednich kryteriów. Tabela 2. Funkcje składowe klasy DataParser. Mateusz Stec - Projekt Inżynierski Strona 21

22 4.4 Struktura danych w aplikacji. Dane o modelu i symulacji po wczytaniu plików zostają zapisane w klasie DataManager jako ciągi znaków. Następnie parser przetwarza te ciągi i zapisuje informacje w odpowiednich klasach. Główną klasą, która zbiera informacje o siatce jest klasa Mesh (Rysunek 4.). Rysunek 4. Uproszczony diagram klas przechowujących informacje o siatce Klasa Mesh. Siatka w metodzie elementów skończonych składa się z węzłów oraz elementów skończonych. czyli figur dla których węzły stają się wierzchołkami, bądź dzielą krawędź. Model danych w aplikacji Flexhibit jest więc stworzony na podobnej zasadzie. Klasa Mesh jest zbiorem informacji o elementach skończonych i węzłach tej siatki, zapisanych w obiekcie Vector. Jest to implementacja tablicy, która, w przeciwieństwie do zwykłego obiektu Array, zawiera określony z góry typ danych. Ten typ tablicy jest szybszy w dostępie i odczycie danych, ustępuje jedynie szybkością podczas usuwania elementów z tablicy, co w tym przypadku nie ma znaczenia, gdyŝ usuwanie elementów nie następuje w trakcie trwania aplikacji. Główna klasa siatki MES zawiera takŝe dane na temat ilości węzłów w siatce, ilości kroków czasowych symulacji oraz informacje czy mamy do czynienia z siatką cieczy bądź ciała stałego. Ponadto jest kontenerem dla wizualizacji węzłów i elementów, rozszerzając klasę MovieClip. Tabela 3. przedstawia funkcje składowe klasy Mesh. Mateusz Stec - Projekt Inżynierski Strona 22

23 Nazwa funkcji Opis funkcji onaddedtostage (e:event) : void Tworzy kontenery dla węzłów i elementów. Funkcja wykonuje się po dodaniu siatki do sceny. drawmesh () : void Dla każdego obiektu siatki wykonuje funkcje wizualizujące dany obiekt. getnodebyid (id:int) : Node Zwraca węzeł o podanym indeksie. Tabela 3. Funkcje składowe klasy Mesh Klasa Node. Dane zawarte w węzłach są podstawowymi i najwaŝniejszymi informacjami w aplikacji. To na ich podstawie budowane są elementy, a ich parametry są kluczowe podczas wyświetlania symulacji. Pierwszymi danymi zapisywanymi w klasie Node są współrzędne kaŝdego z węzłów. Następnie w tablicy asocjacyjnej stworzonej na bazie obiektu Object umieszczane są wartości wczytanych parametrów. KaŜdy element tej tablicy, nazwany po parametrze, jest obiektem Vector. Kolejne komórki wektora zawierają wartości danego parametru w kolejnych krokach czasowych. Tworzona jest więc pewnego rodzaju tablica dwuwymiarowa złoŝona z obiektów Object i Vector. KaŜdy z węzłów posiada równieŝ swój indeks z symulacji (zmienna id) oraz indeks z tablicy znajdującej się w pamięci arrayid. W Tabeli 4. zawarto waŝniejsze funkcje klasy Node. Nazwa funkcji Opis funkcji drawnode () : void Rysuje ciało węzła i dodaje go do sceny. setpositiononscene () : void Ustawia wyjściową pozycję węzła na scenie. setdisplacements (mesh:mesh) : void Oblicza współrzędne węzła w kolejnych krokach czasowych. Jako argument przyjmuje obiekt Mesh, z którego pobiera ilość kroków czasowych. setpositionontimestep (step:int) : void Ustawia pozycję i pozostałe parametry węzła odpowiednio do kroku czasowego podanego jako argument funkcji. setvisible (vis:boolean) : void Ustawia widoczność ciała węzła. setvelvectorsvisible (vis:boolean) : void Ustawia widoczność wektorów prędkości węzła. showinfo (e:mouseevent) : void hideinfo (e:mouseevent) : void Obsługuje najechanie bądź zjechanie z węzła kursora myszki, pokazując lub chowając informacje o nim. Tabela 4. WaŜniejsze funkcje składowe klasy Node. Mateusz Stec - Projekt Inżynierski Strona 23

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Flex 3. Piotr Strzelczyk Wydział EAIiE Katedra Automatyki. Kraków, 2008

Flex 3. Piotr Strzelczyk Wydział EAIiE Katedra Automatyki. Kraków, 2008 Flex 3 Piotr Strzelczyk Wydział EAIiE Katedra Automatyki Kraków, 2008 Flex 3 czyli co to jest? RIA (Rich Internet Application) Jest to aplikacja webowa posiadająca moŝliwości aplikacji desktopowej. UmoŜliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Instalacja i opis podstawowych funkcji programu Dev-C++

Instalacja i opis podstawowych funkcji programu Dev-C++ Instalacja i opis podstawowych funkcji programu Dev-C++ Przed rozpoczęciem programowania musimy zainstalować i przygotować kompilator. Spośród wielu dostępnych kompilatorów polecam aplikację Dev-C++, ze

Bardziej szczegółowo

Operacje na gotowych projektach.

Operacje na gotowych projektach. 1 Operacje na gotowych projektach. I. Informacje wstępne. -Wiele firm udostępnia swoje produkty w postaci katalogów wykonanych w środowisku projektowania AutoCad. Podstawowym rozszerzeniem projektów stworzonych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Visio 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zaktualizowane szablony Szablony

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Cash Flow System Instrukcja

Cash Flow System Instrukcja Cash Flow System Instrukcja Wersja 1.17 Instalacja Instalacja programu Cash Flow System polega na wywołaniu programu instalatora. Następnie postępujemy zgodnie z sugestiami proponowanymi przez program

Bardziej szczegółowo

Praca w programie Power Draft

Praca w programie Power Draft Praca w programie Power Draft I. Przygotowanie foldera roboczego 1. Na ostatnim (alfabetycznie np. D) dysku komputera: - sprawdzić czy istnieje folder Geomat (jeŝeli nie proszę go utworzyć); - w folderze

Bardziej szczegółowo

JavaFX. Technologie Biznesu Elektronicznego. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska

JavaFX. Technologie Biznesu Elektronicznego. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska JavaFX - wprowadzenie JavaFX Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska Definicja JavaFX - wprowadzenie Definicja Historia JavaFX Script Rich Internet Application JavaFX - rodzina technologii

Bardziej szczegółowo

AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ

AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ Czasami konieczne jest rozmieszczenie na obiekcie punktów lub bloków, w równych odstępach. Na przykład, moŝe zachodzić konieczność zlokalizowania na obiekcie punktów oddalonych

Bardziej szczegółowo

Inkscape. Menu. 1 SVG (ang. Scalable Vector Graphics) uniwersalny format dwuwymiarowej, statycznej i

Inkscape. Menu. 1 SVG (ang. Scalable Vector Graphics) uniwersalny format dwuwymiarowej, statycznej i Inkscape Inkscape jest opesourceowym programem do tworzenia grafiki wektorowej. Autorzy Inkscape a twierdzą, że jego możliwości porównywalne są z możliwościami oferowanymi przez programy takie, jak Illustrator,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Marcin Nowak nr albumu: 254118 Praca inżynierska na kierunku informatyka stosowana Webowy generator wykresów wykorzystujący

Bardziej szczegółowo

KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne

KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne Biorąc c udział w kursie uczestnik zapozna się z tematyką baz danych i systemu zarządzania bazami danych jakim jest program Microsoft Access 2003. W trakcie kursu naleŝy

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.2

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.2 Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: TS1C 100 003 Ćwiczenie pt. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.2

Bardziej szczegółowo

Opis preprocesora graficznego dla programu KINWIR -I

Opis preprocesora graficznego dla programu KINWIR -I Preprocesor graficzny PREPROC (w zastosowaniu do programu KINWIR-I) Interaktywny program PREPROC.EXE oparty jest na środowisku Winteractera sytemu LAHEY. Umożliwia on tworzenie i weryfikację dyskretyzacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PowRek

Instrukcja obsługi programu PowRek Instrukcja obsługi programu PowRek środa, 21 grudnia 2011 Spis treści Przeznaczenie programu... 4 Prezentacja programu... 5 Okno główne programu... 5 Opis poszczególnych elementów ekranu... 5 Nowy projekt...

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

5.4. Efekty specjalne

5.4. Efekty specjalne 5.4. Efekty specjalne Przedstawiliśmy już sobie sporo kwestii związanych z dodawaniem, edytowaniem czy usuwaniem elementów, które możemy zamieścić w prezentacji. Ale pomyłką było by stwierdzenie, że więcej

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi gotowych szablonów aukcji allegro oraz szablonów na zamówienie

Instrukcja instalacji i obsługi gotowych szablonów aukcji allegro oraz szablonów na zamówienie Instrukcja instalacji i obsługi gotowych szablonów aukcji allegro oraz szablonów na zamówienie Spis treści: I. Wprowadzenie...2 II. Instrukcja instalacji szablonu aukcji Allegro.3 III. Jak wystawiać przedmioty

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Praca w programie Power Draft

Praca w programie Power Draft Praca w programie Power Draft Tworzenie mapy cyfrowej w oparciu o wyznaczone w terenie współrzędne I. Przygotowanie foldera roboczego 1. Na ostatnim (alfabetycznie np. D) dysku komputera: - sprawdzić czy

Bardziej szczegółowo

Rodzaje plików. Podstawowe definicje.

Rodzaje plików. Podstawowe definicje. Rodzaje plików. Podstawowe definicje. Mariusz Tokarski Zagadnienia Zarządzanie plikami w systemie Windows Definicja pliku Opcje folderów Programy domyślne Współdzielenie plików przez programy Podstawowe

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. wprowadzenie

CorelDRAW. wprowadzenie CorelDRAW wprowadzenie Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Rysowanie linii 1. Otwórz program CorelDRAW. 2. Utwórz nowy rysunek i zapisz go w swoich dokumentach jako [nazwisko]_1.cdr

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ FEMAP Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl

Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl 1. Baner 468x60 Graficzny element reklamowy w postaci poziomego paska na górze strony. Zawiera statyczną lub animowaną grafikę i stanowi odnośnik do strony reklamodawcy.

Bardziej szczegółowo

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu 1. Edytor grafiki Draw 1.1. Okno programu Draw W bezpłatnym pakiecie OpenOffice zawarty jest program graficzny Draw (rysunek 1.1), wyposażony w liczne narzędzia do obróbki obiektów. Program możesz uruchomić,

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Zacznijmy więc pracę z repozytorium. Pierwsza konieczna rzecz do rozpoczęcia pracy z repozytorium, to zalogowanie się w serwisie:

Zacznijmy więc pracę z repozytorium. Pierwsza konieczna rzecz do rozpoczęcia pracy z repozytorium, to zalogowanie się w serwisie: Repozytorium służy do przechowywania plików powstających przy pracy nad projektami we w miarę usystematyzowany sposób. Sam mechanizm repozytorium jest zbliżony do działania systemu plików, czyli składa

Bardziej szczegółowo

Pliki zorganizowano w strukturze drzewiastej odzwierciedlając strukturę logiczną aplikacji:

Pliki zorganizowano w strukturze drzewiastej odzwierciedlając strukturę logiczną aplikacji: Technologia wykonania projektu: HTML5 Javascript: o jquery (1.9.1), o CreateJS (0.6.1): EaselJS, TweenJS, PreloadJS. Części funkcjonalne projektu: Strona internetowa pliki strony internetowej zlokalizowane

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy programu Microsoft Access

2. Podstawy programu Microsoft Access 8 Wprowadzenie do projektowania baz danych 2. Podstawy programu Microsoft Access Baza danych utworzona w programie Microsoft Access składa się z wielu obiektów róŝnych typów. MoŜna podzielić je na dwie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers!

Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers! Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers! Do korzystania z serwisu BRe Brokers niezbędny jest dostęp do sieci Internet. Komputer w takim wypadku wyposaŝony musi być w przeglądarkę internetową

Bardziej szczegółowo

Nowy szablon stron pracowników ZUT

Nowy szablon stron pracowników ZUT Nowy szablon stron pracowników ZUT Uczelniane Centrum Informatyki ZUT przygotowało nowy szablon stron pracowników, zunifikowany z obecnymi stronami ZUT. Serdecznie zachęcamy Państwa do migracji na nowy

Bardziej szczegółowo

CUDA Median Filter filtr medianowy wykorzystujący bibliotekę CUDA sprawozdanie z projektu

CUDA Median Filter filtr medianowy wykorzystujący bibliotekę CUDA sprawozdanie z projektu CUDA Median Filter filtr medianowy wykorzystujący bibliotekę CUDA sprawozdanie z projektu inż. Daniel Solarz Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH 1. Cel projektu. Celem projektu było napisanie wtyczki

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi programu KALKULACJA

Opis obsługi programu KALKULACJA Opis obsługi programu KALKULACJA Program KALKULACJA słuŝy do obliczania opłat za przejazd pociągów po liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pozwala on na dokonanie szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania

Instrukcja uŝytkowania Widget Herbata Saga to narzędzie, które pozwoli Ci lepiej zorganizować i zaplanować swoje codzienne obowiązki i dzięki temu zaoszczędzić czas dla wspólnych chwil z rodziną. W celu poprawnego korzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ.

Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ. Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ. Jolanta Zimmerman 1. Wprowadzenie do metody elementów skończonych Działanie rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA programowanie obiektowe KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA 1991 - narodziny języka java. Pierwsza nazwa Oak (dąb). KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA 1991 - narodziny

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu Oferent

Pomoc do programu Oferent Pomoc do programu Oferent Wersja dokumentu: 1.1 Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2012 Informacja o zmianach w stosunku do poprzedniej wersji dokumentu: Dodano informację o wymaganiach platformy Silverlight

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu Załącznik nr 1 mapowego dla portalu WWW Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu 1.1 Komponent mapowy Zleceniodawcy pozostawia się wolną rękę w wyborze technologii w jakiej zostanie stworzony

Bardziej szczegółowo

Opis środowiska Scratch

Opis środowiska Scratch Opis środowiska Scratch Opis środowiska Scratch Środowisko Scratch służy do tworzenia interaktywnych historii, gier, animacji i obrazków za pomocą skryptów układanych z gotowych bloków. Od roku 2013 ma

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji modułu Konwerter 3D

Opis funkcji modułu Konwerter 3D Opis funkcji modułu Konwerter 3D www.cadprojekt.com.pl Kliknij na tytuł rozdziału, aby przejść do wybranego zagadnienia MODUŁ KONWERTER 3D...3 Wygląd i funkcje okna modułu Konwerter 3D...3 Konwertowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych

Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych Opracowali: ElŜbieta JUCHNOWSKA, Darek OSUCH Wersja i podstawowe

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Opis działania raportów w ClearQuest Historia zmian Data Wersja Opis Autor 2008.08.26 1.0 Utworzenie dokumentu. Wersja bazowa dokumentu. 2009.12.11 1.1

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Katalog Usług Publicznych wersja 1.0 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE...3 1.1. CEL DOKUMENTU...3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ...3 1.3. ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów :: Trik 1. Wykres, w którym oś pozioma jest skalą wartości :: Trik 2. Automatyczne uzupełnianie pominiętych komórek :: Trik 3. Niestandardowe sortowanie wg 2 kluczy :: Trik 4. Przeliczanie miar za pomocą

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Program InkScape jest bezpłatnym polskojęzycznym programem grafiki wektorowej do pobrania ze strony http://www.dobreprogramy.pl/inkscape,program,windows,12218.html.

Bardziej szczegółowo

Modele symulacyjne PyroSim/FDS z wykorzystaniem rysunków CAD

Modele symulacyjne PyroSim/FDS z wykorzystaniem rysunków CAD Modele symulacyjne PyroSim/FDS z wykorzystaniem rysunków CAD Wstęp Obecnie praktycznie każdy z projektów budowlanych, jak i instalacyjnych, jest tworzony z wykorzystaniem rysunków wspomaganych komputerowo.

Bardziej szczegółowo

Zastosowania Robotów Mobilnych

Zastosowania Robotów Mobilnych Zastosowania Robotów Mobilnych Temat: Zapoznanie ze środowiskiem Microsoft Robotics Developer Studio na przykładzie prostych problemów nawigacji. 1) Wstęp: Microsoft Robotics Developer Studio jest popularnym

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wprowadzania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wprowadzania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Podręcznik dla uŝytkowników modułu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Misja #1 Poznajemy Prophio.

Misja #1 Poznajemy Prophio. Po dzisiejszym spotkaniu będziesz: bezpiecznie pracować z urządzeniami zasilanymi prądem elektrycznym, organizować stanowisko pracy w sposób zgodny z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, stosować

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Generator Wniosków o Płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji ofert pracy

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Poszczególne pozycje górnego menu umoŝliwiają wyświetlenie: strony tytułowej. spisu treści. spisu notatek. spisu zakładek

Poszczególne pozycje górnego menu umoŝliwiają wyświetlenie: strony tytułowej. spisu treści. spisu notatek. spisu zakładek Opis Miejsc Pamięci zawierają opracowane ebook-i w czterech formatach w wersji polskiej i agielskiej. MoŜna je bezpośrednio czytać z podstrony: http://armiakrajowa.org.pl/tabliczki/ebook_mp.html na którychj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Aby pobrać program Creative Fotos naleŝy wejść na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wykonania albumów fotograficznych.

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA WEKTOROWA. WYKŁAD 1 Wprowadzenie do grafiki wektorowej. Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej

GRAFIKA WEKTOROWA. WYKŁAD 1 Wprowadzenie do grafiki wektorowej. Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej GRAFIKA WEKTOROWA WYKŁAD 1 Wprowadzenie do grafiki wektorowej Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej Grafika rastrowa i wektorowa W grafice dwuwymiarowej wyróżnia się dwa rodzaje obrazów: rastrowe,

Bardziej szczegółowo

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY SPIS TREŚCI Pasek narzędzi i wyszukiwarka aplikacji... 2 Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 4 Zawartość portletu... 5 Ikonki wybierz oraz dodaj zawartość stron...

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i platformy programowania w Internecie

Narzędzia i platformy programowania w Internecie Narzędzia i platformy programowania w Internecie Flash mgr inż. Marek Downar RIA Rich Internet Applications Powinny dostarczać wydajny sposób wykonywania kodu, zawartości oraz komunikacji (ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Spis treści: 1. Tworzenie nowego testu. str 2...5 2. Odczyt raportów z wynikami. str 6...7 3. Edycja i modyfikacja testów zapisanych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

OpenLaszlo. OpenLaszlo

OpenLaszlo. OpenLaszlo OpenLaszlo Spis Treści 1 OpenLaszlo Co to jest? Historia Idea Architektura Jako Flash lub DHTML Jako servlet lub SOLO Jak to działa? Język LZX Struktura programu Skrypty Obiekty i klasy Atrybuty i metody

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Te i wiele innych cech sprawia, że program mimo swej prostoty jest bardzo funkcjonalny i spełnia oczekiwania większości klientów.

Te i wiele innych cech sprawia, że program mimo swej prostoty jest bardzo funkcjonalny i spełnia oczekiwania większości klientów. Instrukcja użytkownika OFERTOWANIE 3.0 Program OFERTOWANIE 3.0 to intuicyjne i łatwe w użyciu narzędzie do szybkiego przygotowania i wydrukowania profesjonalnie wyglądającej oferty dla klienta, Program

Bardziej szczegółowo