Hamulec funkcyjny tz EL-SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hamulec funkcyjny tz EL-SA"

Transkrypt

1 Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX TZ /MB Instrukcja oryginalna Hamulec funkcyjny tz EL-SA - z wyłącznikiem pozycyjnym - zwalniany elektromechaniczne GmbH & Co. KG Lennestadt-Saalhausen Postfach 4010 Telefon: / / Faks: / TZ /MB Stan na: Indeks: 03

2 Spis Spis treści Spis... 2 Konkretne wskazówki bezpieczeństwa i użyte symbole Informacje ogólne Wprowadzenie, informacje ogólne Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem Wskazówki i przepisy dotyczące zastosowania na obszarach zagrożonych wybuchem Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Prace przy hamulcu funkcyjnym tz Zabezpieczenie przed wirującymi częściami Ochrona przed promieniowaniem cieplnym Postępowanie z olejami i smarami Transport, montaż, demontaż Personel Eksploatacja, konserwacja i utrzymywanie w stanie sprawności Przewidziane niewłaściwe użycie Ochrona środowiska Pozostałe zagrożenia Informacje ogólne Opis urządzenia Budowa konstrukcji Zasada działania Montaż Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Instalacja elektryczna Stan w chwili dostawy Kontrola przed rozpoczęciem montażu Przygotowanie Przygotowanie osłony sprzęgła tz Przygotowywanie hamulca funkcyjnego tz do montażu Ręczne zwalnianie hamulca funkcyjnego tz Przyłączenie silnik elektrycznego asynchronicznego (ATEX) Parametry elektryczne silnika elektrycznego asynchronicznego (ATEX) Schemat połączeń silnik elektryczny asynchroniczny (ATEX) Instrukcja innego producenta silnik elektryczny asynchroniczny (ATEX) Przyłączenie wyłączników pozycyjnych Elektryczne wielkości znamionowe wyłącznika pozycyjnego Elektryczny schemat połączeń, Wyłącznik pozycyjny Instrukcja innego producenta wyłącznik pozycyjny Przyłączenie zaworu hydraulicznego Parametry elektryczne zawór hydrauliczny Schemat połączeń zaworu hydraulicznego Instrukcja innego producenta zawór hydrauliczny Montaż hamulca funkcyjnego tz Hamulec funkcyjny tz umieścić w osłonie sprzęgła tz Ustawienie hamulca funkcyjnego tz do tarczy hamulcowej Montaż osłony wyłącznika pozycyjnego Zamocowanie hamulca funkcyjnego tz Zacisk hamulca Wymiana szczęk hamulcowych Grubość okładzin hamulcowych Demontaż szczęk hamulcowych (jednoczęściowych i dwuczęściowych, kompl.) Montaż szczęk hamulcowych (jednoczęściowych i dwuczęściowych, kompl.) Wymiana dźwigara okładziny hamulcowej przy dwuczęściowej szczęce hamulcowej Uruchamianie Sprawdzenie kierunku obrotu silnika elektrycznego asynchronicznego Hamowanie próbne Nagrzewanie urządzenia podczas pracy zgodnie z przeznaczeniem Serwis Konserwacja Definicja konserwacji i utrzymywania w stanie sprawności...33 Strona: 2

3 Spis Konserwacja hamulca funkcyjnego tz Możliwe komunikaty robocze i zakłóceń oraz środki zaradcze Ogólne zakłócenia Naprawy i przeglądy Ostrzeżenia Wskazówki bezpieczeństwa Informacje ogólne Postępowanie z instalacjami elektrycznymi Utylizacja Strona: 3

4 Spis Wykaz ilustracji Ilustracja 1: Jednostki transportowe... 8 Ilustracja 2: Budowa konstrukcji Ilustracja 3: Zasada działania Ilustracja 4: Uchwyt zacisku hamulcowego bez hamulca funkcyjnego tz...16 Ilustracja 5: Zwalnianie hamulca funkcyjnego tz...17 Ilustracja 6: Maksymalna pozycja zwalniania podczas ręcznego zwalniania...18 Ilustracja 7: Przyłączenie silnik elektryczny asynchroniczny (ATEX)...19 Ilustracja 8: Schemat połączeń silnik elektryczny asynchroniczny (ATEX)...20 Ilustracja 9: Przyłączenie wyłączników pozycyjnych...21 Ilustracja 10: Elektryczny schemat połączeń, Wyłącznik pozycyjny...22 Ilustracja 11: Przyłączenie zaworu hydraulicznego...23 Ilustracja 12: Schemat połączeń zaworu hydraulicznego...24 Ilustracja 13: Ustawienie hamulca funkcyjnego tz do tarczy hamulcowej...25 Ilustracja 14: Montaż osłony wyłącznika pozycyjnego...26 Ilustracja 15: Uchwyt zacisku hamulcowego z hamulcem funkcyjnym tz...27 Ilustracja 16: Zacisk hamulca Ilustracja 17: Pozycja tulei zaciskowej szczęk hamulcowych...29 Ilustracja 18: Wymiana dźwigarów okładziny hamulcowej...31 Ilustracja 19: Kierunek obrotu silnika elektrycznego asynchronicznego...32 Spis tabel Tabela 1: Użyte symbole... 5 Tabela 2: Postępowanie z olejami i smarami...8 Tabela 3: Informacje ogólne Tabela 4: Parametry elektryczne silnika elektrycznego asynchronicznego (ATEX)...20 Tabela 5: Elektryczne wielkości znamionowe wyłącznika pozycyjnego...22 Tabela 6: Parametry elektryczne zawór hydrauliczny...24 Tabela 7: Ogólne zakłócenia Tabela 8: Tabliczka znamionowa silnika elektrycznego asynchronicznego (ATEX)...48 Tabela 9: Tabliczka znamionowa zawór hydrauliczny...49 Tabela 10: Moment hamowania Wykaz załączników Legenda do wykazu czynności konserwacyjnych...37 Wykaz czynności konserwacyjnych Wykaz narzędzi Moment obrotowy dociągający Ilustracja Wykaz części Schemat hydrauliczny Przykład: Schemat instalacji elektrycznej Tabliczka znamionowa Wyłącznik pozycyjny Deklaracja włączenia Deklaracja zgodności Strona: 4

5 Informacje ogólne Konkretne wskazówki bezpieczeństwa i użyte symbole Poniższa instrukcja obsługi zawiera konkretne zasady bezpieczeństwa, zwracające uwagę na pozostałe zagrożenia podczas eksploatacji urządzenia. Te pozostałe ryzyka obejmują zagrożenia dla: osób produktu i maszyny środowiska Symbole użyte w niniejszej instrukcji obsługi mają przede wszystkim zwracać uwagę na wskazówki bezpieczeństwa! Najważniejszym celem wskazówek bezpieczeństwa jest eliminacja szkód na zdrowiu i życiu. Użyty symbol nie może zastąpić tekstu opisu wskazówki bezpieczeństwa. Dlatego należy zawsze czytać cały tekst! Ten symbol informuje, że należy się liczyć przede wszystkim z zagrożeniem dla osób. (zagrożenie życia, niebezpieczeństwo obrażeń) Ten symbol informuje, że należy się liczyć przede wszystkim z zagrożeniem obrażeń rąk. Ten symbol informuje, że należy się liczyć przede wszystkim z obrażeniami spowodowanych gorącymi powierzchniami. Ten symbol ostrzega przed zagrożeniami, mogącymi pogorszyć stan zabezpieczenia przed wybuchem lub spowodować niebezpieczeństwo wybuchu. Tabela 1: Użyte symbole Strona: 5

6 Informacje ogólne 1 Informacje ogólne Prawa autorskie Firma tz jest właścicielem wszelkich praw autorskich do dokumentacji, oznaczonej sygnaturą firmy tz i przekazanej wraz z produktem lub uzyskanej od tz w jakikolwiek inny sposób. Bez zgody firmy tz nie wolno udostępniać tej dokumentacji osobom trzecim ani używać jej w jakikolwiek inny nieuprawniony sposób. Wykorzystywanie dokumentacji tz Przedsiębiorstwo tz zezwala wyłącznie na wewnątrzzakładowe wykorzystanie dokumentacji. 1.1 Wprowadzenie, informacje ogólne Ta instrukcja obsługi i montażu ma pomóc w bezpiecznej, prawidłowej i ekonomicznej obsłudze hamulca funkcyjnego tz. Przestrzegając wskazówek w tej instrukcji można: zwiększyć niezawodność oraz trwałość układu hamulcowego, unikać zagrożeń, unikać napraw i przestojów. Podczas montażu, konserwacji i napraw urządzenia instrukcja musi być zawsze dostępna i musi zostać przeczytana oraz być stosowana przez wszystkie osoby, którym zlecono pracę z układem hamulcowym. Hamulec funkcyjny tz zbudowany jest zgodnie z najnowszym stanem wiedzy technicznej oraz uznanymi regułami bezpieczeństwa technicznego. Pomimo tego w przypadku nieprawidłowej obsługi lub nieprawidłowego użytkowania mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia i życia użytkownika lub osób trzecich albo pogorszenie stanu maszyny lub innych wartości trwałych. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w celu ulepszenia właściwości produktu. Oprócz niniejszej instrukcji obsługi należy bezwzględnie przestrzegać przepisów i regulacji prawnych dotyczących zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom, obowiązujących w danym kraju. Stosować się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobiegania wypadkom w kopalni, władz górniczych, branżowej górniczej organizacji ubezpieczeniowej lub innej właściwej branżowej organizacji ubezpieczeniowej. Uważnie i starannie przeczytać także instrukcje obsługi komponentów niezbędnych do pracy urządzenia, np. przekładni, silnika elektrycznego, przenośnika itp. Ewentualne pytania należy wyjaśnić przed rozpoczęciem pracy Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem Przestrzegać ostrzeżeń zgodnie z rozdziałem 4.4 oraz wskazówek bezpieczeństwa w rozdziale 4.5. Hamulec funkcyjny tz EL-SA jest przeznaczony do stosowania w przenośnikach o ruchu okresowym i ciągłym oraz w kołowrotach i instalacjach naprężających jako hamulec funkcyjny i roboczy hamulec tarczowy. Inne lub wykraczające poza ten zakres użytkowanie uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem. Do zastosowania zgodnie z przeznaczeniem należy przestrzeganie tej instrukcji obsługi i dotrzymanie zaleceń dotyczących przeglądów i konserwacji oraz ich terminów i wymagań odpowiednich przepisów ATEX oraz dotrzymania temperatur otoczenia. Strona: 6

7 Informacje ogólne Te przedsięwzięcia należą do obowiązków użytkownika i muszą zostać udokumentowane przez producenta urządzenia. Producent nie odpowiada za szkody, które są wynikiem niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania urządzenia. Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik. Części zamienne muszą spełniać wymagania techniczne określone przez firmę tz. Gwarantują to zawsze oryginalne części zamienne, podlegające ciągłej kontroli jakości w procesie produkcji. OSTROŻNIE! Przy ocenie bezpieczeństwa całej instalacji należy wziąć pod uwagę, że w wypadku awarii energii zwalniania hamulca funkcyjnego tz rozpoczęte zostanie samoistne hamowanie Wskazówki i przepisy dotyczące zastosowania na obszarach zagrożonych wybuchem Hamulec nie może być stosowany bez własnych działających systemów zabezpieczających i monitorujących, jak również bez stosownych mechanicznych urządzeń zabezpieczających. Maksymalna temperatura powierzchni okładzin hamulcowych i zacisku hamulcowego nie może przekraczać 150 C. Producent lub przedsiębiorstwo eksploatujące całkowicie zainstalowane urządzenie jest zobowiązane do udokumentowania nagrzewania tarczy hamulcowej i okładzin hamulcowych. Urządzenia mogą być instalowane w kopalniach w obszarach zagrożenia obszar zagrożony wybuchem zgodnie z DIN EN (wymagana realizacja urządzeń zgodnie z grupą I, kategorią M2) i w razie zagrożenia metanem (CH4) muszą być zintegrowane w obwodach wyłączania. Przestrzegać świadectwa homologacji typu WE i ewentualnie zawartych w nich wymagań specjalnych. Należy przestrzegać także obowiązujących wymagań dotyczących montażu. 1.2 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Prace przy hamulcu funkcyjnym tz ZAGROŻENIE! Przy wykonywaniu wszystkich prac przy układzie hamulcowym upewnić się, że zarówno silnik napędowy, jak i maszyna robocza są w bezruchu i ich uruchomienie jest zawsze niemożliwe Zabezpieczenie przed wirującymi częściami OSTRZEŻENIE! Wirujące elementy, np. tarcza hamulcowa czy swobodnie dostępne części wału itp., muszą zostać zabezpieczone przez użytkownika przed dotknięciem przez odpowiednie zabezpieczenia Ochrona przed promieniowaniem cieplnym OSTROŻNIE! W zależności od zakresu zastosowania urządzenia, tarcza hamulcowa i jego otoczenie mogą nagrzewać się do temperatury nawet 150 C. Użytkownik musi ew. przedsięwziąć odpowiednie środki w celu uniemożliwienia dotykania tarczy hamulcowej. Strona: 7

8 Informacje ogólne Postępowanie z olejami i smarami UWAGA! Przy obchodzeniu się z olejami, smarami i innymi substancjami chemicznymi przestrzegać przepisów bezpieczeństwa, obowiązujących dla danego produktu. Kontakt ze skórą: w miarę możliwości unikać dłuższego, powtarzającego się kontaktu ze skórą; Zabrudzone miejsca ciała umyć wodą i mydłem. Podczas pracy stosować środki pielęgnacyjne do skóry. Ewentualnie nosić odzież ochronną, odporną na olej (np. rękawice, okulary ochronne). Nie czyścić rąk naftą, rozpuszczalnikami lub emulsją. Kontakt z oczami: Przepłukać oczy dużą ilością wody. Przy trwałym podrażnieniu udać się do okulisty. Połknięcie: Nigdy nie doprowadzać do wymiotów. Bezzwłocznie wezwać lekarza. Środowiska: Materiały eksploatacyjne mogą zagrażać środowisku naturalnemu. Dlatego nie mogą się dostawać do powietrza, gleby lub wody. Karty bezpieczeństwa produktów: Zawierają one informacje o ochronie zdrowia, BHP i środowiska. Można je uzyskać u producenta. Tabela 2: Postępowanie z olejami i smarami Transport, montaż, demontaż UWAGA! Podczas transportu lub montażu i demontażu starannie zawieszać i zabezpieczać na dźwignicach i uchwytach transportowych o wystarczającym zasięgu wszystkie zespoły transportowe, podzespoły i elementy. Spadające elementy mogą spowodować poważne obrażenia lub nawet śmierć. Stosować tylko odpowiednie uchwyty nośne i pracować ostrożnie przy podwieszonym obciążeniu. Podczas podnoszenia oraz obniżania nie wchodzić pod obciążenie i pozostać poza obszarem zagrożenia. Przejmowanie obciążeń Ochrona podczas transportu Ilustracja 1: Jednostki transportowe Hamulec funkcyjny tz musi być transportowany na miejsce przeznaczenia wyłącznie w odpowiednich pojemnikach transportowych. Ochrona podczas transportu (jeśli jest stosowana) służy do stabilizacji zacisku hamulca i zostaje usunięta dopiero podczas wbudowania hamulca funkcyjnego tz do osłony sprzęgła tz. UWAGA! Hak ładunkowy przeznaczony jedynie do transportu hamulca funkcyjnego tz. W żadnym wypadku nie należy zawieszać na nim dodatkowych ciężarów. Przeładunek przy użyciu żurawia elektromagnetycznego jest niedopuszczalny. Strona: 8

9 Informacje ogólne Personel Personel, któremu zlecono pracę przy układzie hamulcowym, musi przed rozpoczęciem pracy przeczytać instrukcję obsługi, a zwłaszcza rozdział 1. Podczas montażu i demontażu należy przestrzegać uznanych zasad techniki. Zwłaszcza podczas prac przy urządzeniach elektrycznych należy przestrzegać specjalnych zasad bezpieczeństwa. Personel, któremu zlecono wykonywanie prac na instalacji hamulcowej, musi również zasadniczo nosić przewidziane do tych prac osobiste wyposażenie ochronne, np. obuwie ochronne, okulary ochronne itd Eksploatacja, konserwacja i utrzymywanie w stanie sprawności Przestrzegać ostrzeżeń zgodnie z rozdziałem 4.4 oraz wskazówek bezpieczeństwa w rozdziale 4.5. Podczas eksploatacji obowiązują przepisy na temat bezpieczeństwa i zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom. Urządzenie zostało wyposażone w zabezpieczenia. Zmiany lub modyfikacje układu hamulcowego mogą zredukować jego bezpieczeństwo i nie mogą być wykonywane bez zgody firmy tz. UWAGA! Układ hamulcowy może być eksploatowany tylko pod warunkiem, że zamontowane i sprawne są wszystkie mechaniczne zabezpieczenia oraz działają wszystkie elektryczne elementy wyposażenia nadzoru i bezpieczeństwa. Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie z kompletnie podłączonymi układami transmisji sygnałów. Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji zalecane jest wykonanie nadrzędnego układu sterującego co najmniej zgodnie z wymaganiami PN EN ISO Aby uniknąć niedopuszczalnego przegrzania okładziny hamulcowej wzgl. tarczy hamulcowej stan zluzowania hamulca funkcyjnego tz przy rozruchu instalacji musi zostać pewnie wskazany za pomocą nadrzędnego systemu sterowania. Hamulec musi otworzyć się w czasie ustalonego czasu reakcyjnego wynoszącego 4 sekundy. Należy to jednak do zakresu odpowiedzialności użytkownika. Operator jest również odpowiedzialny za zagwarantowanie, aby na urządzenie nie działały niedozwolone wstrząsy oraz wibracje. Regularnie, co najmniej raz w miesiącu sprawdzać, czy układ hamulcowy nie wykazuje widocznych od zewnątrz uszkodzeń, rys oraz pęknięć, zabrudzeń (w szczególności smaru i oleju), a także innych usterek. Ewentualnie natychmiast wyłączyć maszynę i zabezpieczyć przed nieupoważnionym włączeniem. Części zamienne muszą spełniać wymagania techniczne określone przez firmę tz. Gwarantują to zawsze oryginalne części zamienne, podlegające w procesie produkcji ciągłej kontroli jakości. Do przeprowadzenia napraw niezbędne jest odpowiednie wyposażenie warsztatu. Hamulec funkcyjny tz poruszany jest w sposób elektromechaniczny i sterowany za pomocą zaworów elektrycznych, trzymany w pozycji odhamowanej. Przestrzegać wymagań dotyczących instalacji elektrycznych. Nieprawidłowe i niebezpieczne użytkowanie, obsługa i naprawy maszyny mogą być przyczyną poważnych obrażeń, nawet ze skutkiem śmiertelnym. Przed rozpoczęciem konserwacji, utrzymywania w stanie sprawności lub napraw należy całkowicie odłączyć hamulec funkcyjny tz od zasilania i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. Przed ponownym uruchomieniem należy usunąć wszystkie dodatkowe zabezpieczenia montażu i zamontować wszystkie wymagane urządzenia zabezpieczające Przewidziane niewłaściwe użycie UWAGA! Podczas zastosowania hamulca funkcyjnego tz należy zwrócić uwagę, aby hamulec funkcyjny tz wybrany został zgodnie z grubością tarcz hamulcowych i został ustawiony dla tej grubości tarcz hamulcowych. W tym celu należy sprawdzić dokumenty dostawy lub tabliczkę znamionową na hamulcu funkcyjnym tz (S15 = grubość tarczy hamulcowej 15 mm / S30 = grubość tarczy hamulcowej 30 mm). Strona: 9

10 Informacje ogólne Ochrona środowiska UWAGA! Materiały eksploatacyjne i materiały pomocnicze oraz części zamienne muszą być utylizowane w sposób bezpieczny i zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Należy przestrzegać właściwych, specyficznych dla danego kraju przepisów. Przy obchodzeniu się z olejami, smarami i innymi substancjami chemicznymi przestrzegać przepisów bezpieczeństwa, obowiązujących dla tych produktów Pozostałe zagrożenia Aby uniknąć podanych pozostałych zagrożeń należy przestrzegać odpowiednich wskazówek bezpieczeństwa, podanych w tej instrukcji obsługi! Ten rozdział zawiera podsumowanie pozostałych zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas transportu, składowania, montażu, eksploatacji, konserwacji i napraw. Zagrożenia mechaniczne: Zgniecenie lub niebezpieczeństwo odcięcia pomiędzy ruchomymi częściami hamulca (zacisk hamulca oraz jednostka uruchamiająca) i otoczeniem Nadmierne rozciągnięcie i oderwanie kabli i węży. Ześlizgnięcie się hamulca funkcyjny tz. Niewystarczająca stateczność Zagrożenie elektryczne: Uszkodzone przewody lub elementy Niebezpieczeństwo powstania iskier lub wyładowań łukowych Niebezpieczeństwo awarii nadrzędnego systemu sterowania instalacją: Uszkodzenie układu logicznego obwodu sterującego. Zakłócenie lub uszkodzenie obwodu sterującego może skutkować niebezpiecznymi sytuacjami w instalacji. Zagrożenia termiczne: Poparzenie na skutek dotknięcia gorących elementów. Zapłon przez iskry. Zagrożenie w wyniku chwilowej awarii zabezpieczeń: Chwilowy brak zabezpieczeń lub mostkowanie elementów sterujących itp. podczas napraw lub konserwacji może doprowadzić do zmiażdżeń lub odcięcia części ciała. Należy wziąć pod uwagę, że w wypadku awarii energii zwalniania hamulca funkcyjnego tz rozpoczęte zostanie samoistne hamowanie. W przeprowadzonej analizie producent musi uwzględnić zagrożenia całej maszyny oraz zagrożenia spowodowane przez zanik energii elektrycznej oraz przedsięwziąć stosowne kroki. Strona: 10

11 Informacje ogólne 1.3 Informacje ogólne Hamulec tarczowy tz (nazywany również hamulcem funkcyjnym tz EL-SA z zaciskiem hamulcowym lub bez) został skonstruowany i wyprodukowany do stosowania w przenośnikach o ruchu okresowym i ciągłym oraz w kołowrotach i instalacjach naprężających jako hamulec funkcyjny i roboczy hamulec tarczowy. Niniejsza instrukcja montażu i obsługi dotyczy wszystkich typów urządzeń. Hamulec tarczowy tz jest przeznaczony do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem grupy urządzeń I kategorii M2 pod warunkiem przestrzegania odpowiednich przepisów. Produkt spełnia: spełnia wymagania c, zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE, (patrz deklaracja zgodności WE wzgl. deklaracja włączenia produktu) współobowiązujące deklaracje zgodności WE podzespołów, spełnia wymagania przepisów dotyczących obszarów zagrożonych wybuchem wg dyrektywy 94/9/WE (ATEX) i nadaje się do pracy pod ziemią, grupa urządzeń I, kategoria M2. Oznaczenie ATEX: E I M2 c (zgodność wg EN 1710) Producent: GmbH & Co. KG (adres patrz strona tytułowa) Nazwa: Hamulec funkcyjny tz EL-SA (zgodne z ATEX) Identyfikacja produktu: Tabliczka znamionowa (lokalizacja: z przodu na pokrywie) Dane techniczne: Masa: ok. 107 kg Aktywacja: elektromechaniczna Typ akumulatora ciśnienia: 3 do 5 bar Ciśnienie utrzymujące: 50 bar (krótkotrwało możliwe do 150 bar) Standardowe typy szczęk hamulcowych: B do tarczy hamulcowych o grubościach: S15, S30 Ø tarczy hamulcowej: od 480 mm Temperatura otoczenia: -20 C do +40 C Położenie montażowe: dowolne Dalsze informacje: patrz załączniki Zakres dostawy: 1 szt. hamulec funkcjonalny tz, kompl. 1 szt. instrukcja montażu i obsługi hamulca funkcyjnego tz EL-SA 1 szt. instrukcja montażu i obsługi Bartec Varnost, silniki z ochroną antywybuchową, 4KTCR szt. instrukcja montażu i obsługi Wandfluh, cewka elektromagnesu, typ MKY45/18-..-L. (Instrukcje montażu i obsługi zawierają wszystkie wymagane deklaracje włączenia wzgl. deklaracje zgodności.) Copyright tz 2015 Nota ochronna wg DIN 34 Tabela 3: Informacje ogólne Strona: 11

12 Informacje ogólne 1.4 Opis urządzenia Hamulec funkcyjny tz EL-SA z układem dźwigni hamulca to układ hamulcowy ze sprężynowym dociskiem i elektromechanicznym zwalnianiem. Zwalnianie hamulca funkcyjnego tz odbywa się poprzez silnik elektryczny asynchroniczny, który zasilany jest poprzez lokalny prąd trójfazowy. W pozycji zwolnionej hamulca funkcyjnego tz poprzez zasilanie w prąd zaworu elektrycznego osiągnięte zostaje utrzymanie pozycji zwolnionej, przy równoczesnym wyłączeniu silnika elektrycznego, za pomocą zestyków przełączających wyłącznika pozycyjnego. (patrz załącznik Schemat instalacji elektrycznej ) Hamulec funkcyjny tz jest wyposażony w różne typy zacisków hamulcowych, odpowiednio do zastosowania i grubości używanych tarczy hamulcowych. Zacisk hamulcowy jest zamocowany na płycie montażowej do uchwytu zacisku, połączonego z osłoną sprzęgła i jest wypośrodkowany w stosunku do tarczy hamulcowej. Siła hamowania jest przekazywana na tarczę hamulcową przez konstrukcję zacisku hamulcowego. System działa typowo po stronie szybkobieżnej pomiędzy silnikiem napędowym i przekładnią. Przełożenie przekładni nie ma tym samym wpływu na skuteczność hamowania urządzenia. W wypadku zużycia okładzin hamulcowych siła hamowania zmniejsza się (patrz załącznik Moment hamujący ). Producent instalacji musi uwzględnić ten fakt i wprowadzić go do przeprowadzanej analizy ryzyka. Strona: 12

13 Informacje ogólne Budowa konstrukcji (patrz też rysunek TZ /E) Hamulec funkcyjny tz z zaciskiem hamulca (wg rys. 2) składa się z następujących głównych podukładów: Hamulec funkcyjny tz Silnik elektryczny (poz. 1) Przekładnia kątowa (poz. 2) Przekładnia zębatkowa (poz. 3) Rura cylindryczna sprężynowa (poz.4) Rura cylindryczna utrzymująca (poz.5) Chorągiewka przełączająca (poz. 6) Wyłącznik pozycyjny (poz. 7) Akumulator ciśnienia (poz. 8) Zawór hydrauliczny (zawór utrzymujący, poz. 9) Jednostka sterowania ręcznego (poz. 10) Sprzęgła śrubowe Minimess (poz. 11) Blaszki korygujące zacisku hamulca (poz. 12) Zacisk hamulca (poz. 13) z Szczęki hamulcowe (poz. 14) Płyta montażowa (poz. 15) Ilustracja 2: Budowa konstrukcji Hamulec funkcyjny tz jest przegubowo połączony z zaciskiem hamulca (poz. 13, rys. 2). Szczęki hamulcowe (poz. 14, rys. 2) są przymocowane do ramion zacisku hamulcowego za pomocą kołków rozprężnych. Płyta montażowa (poz. 15, rys. 2) jest przykręcona do osłony sprzęgła, która nie została pokazana na rysunku. Przy współpracy z tarczą hamulcową, połączoną z układem napędowym, opisany system działa jako elektromechanicznie zwalniany hamulec tarczowy z akumulatorem sprężynowym. Strona: 13

14 Informacje ogólne Zasada działania (patrz rys. 3 i załącznik Schemat instalacji elektrycznej oraz Schemat instalacji hydraulicznej ) Hamulec zostaje podłączony do zakładowej sieci prądu trójfazowego. Zwalnianie elektromagnetycznego hamulca tarczowego tz odbywa się za pomocą włączenia trójfazowego silnika asynchronicznego (poz. 1, rys. 3). Przy tym poprzez przekładnie kątową (poz. 2, rys. 3), przy redukcji prędkości obrotowej, zwiększony zostaje moment obrotowy a ruch obrotowy za pomocą przekładni zębatkowej (poz. 3 rys. 3) zamieniony zostaje na liniowy ruch skokowy tak, że poprzez skok tłoka pneumatycznego (poz. 5, rys. 3) kolumna sprężynująca zostaje sprężona. Po całkowitym otwarciu zacisku hamulcowego wyłączony zostaje silnik (poz. 8, rys. 3) za pomocą wyłącznika pozycyjnego (poz. 1, rys. 3) i jednocześnie do utrzymania pozycji zwolnienia zamknięty zostaje zawór hydrauliczny (zawór utrzymujący, poz. 7, rys. 3). Hamowanie odbywa się wraz z otwarciem zaworu hydraulicznego (poz. 7, rys.3) poprzez odłączenie od sieci oraz przy awarii zasilania prądem (właściwość Fail-Safe). Siła sprężysta powoduje ruch powrotny silnika (poz. 1, rys. 3), jak również przesunięcie osi tłoka [tłok zwalniający (poz. 5, rys. 3), listwy zębatej (poz. 4, rys. 3), tłoka utrzymującego (poz. 6, rys. 3))] i poprzez konstrukcję zaciskową wywiera siłę hamowania, odpowiednią do warunków dźwigni, na tarczę hamulcową. Ilustracja 3: Zasada działania Strona: 14

15 Montaż 2 Montaż 2.1 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Przestrzegać ostrzeżeń zgodnie z rozdziałem 4.4 oraz wskazówek bezpieczeństwa w rozdziale 4.5. UWAGA! Ryzyko obrażeń poprzez naprężoną sprężynę. Podczas prac przy zwolnionym hamulcu funkcyjnym tz pamiętać o zabezpieczeniu przed przypadkowym zaciśnięciem zacisku hamulcowego! Instalacja elektryczna UWAGA! a) Urządzenia mogą być instalowane w kopalniach w obszarach zagrożenia obszar zagrożony wybuchem zgodnie z DIN EN (wymagana realizacja urządzeń zgodnie z grupą I, kategorią M2) i w razie zagrożenia metanem (CH4) muszą być zintegrowane w obwodach wyłączania. b) Iskrobezpieczne obwody elektryczne muszą być wykonywane przez specjalistów (wyuczonych elektryków wzgl. pracownika specjalizującego się w zakresie elektrycznym z ustalonymi zadaniami) zgodnie z obowiązującymi wymogami instalacyjnymi (np. DIN VDE 0118) (udokumentować posiadanie odpowiedniej wiedzy fachowej przez producenta, chronione ułożenie iskrobezpiecznych obwodów elektrycznych itp.). c) Urządzenia są skonstruowane ze stopniem ochrony IP54 i dlatego muszą być odpowiednio chronione przy utrudnionych warunkach otoczenia. d) Należy przestrzegać świadectwa homologacji typu WE. Przestrzegać zawartych tam ewentualnie wymagań specjalnych. e) Urządzenie wolno użytkować tylko zgodnie z przeznaczeniem. f) Połączenia z układami zasilania należy sprawdzić oddzielnie. Podłączać połączenia zgodnie ze schematem zacisków. g) Przy wszystkich pracach przy instalacjach elektrycznych należy wykluczyć zagrożenie spowodowane przez wyłączenie zasilania w prąd lub izolacji części będących pod napięciem. Sprawdzić uruchomienie. h) Należy skontrolować, czy po wywołaniu rozkazu zwolnić hamulec, hamulec jest zwolniony a wyłącznik pozycyjny otrzymuje sygnał. i) Należy kontrolować temperaturę silnika a przy przekroczeniu temperatury granicznej należy odciąć zasilanie prądowe hamulca. j) Wszystkie części mechaniczne są połączone między sobą w sposób przewodzący. Podłączyć instalację wyrównującej potencjał do oznaczonego punktu. Instalacja wyrównująca potencjał musi posiadać pojedynczy przewód miedziany o minimalnym przekroju wynoszącym 16 mm² Stan w chwili dostawy Produkt jest dostarczany przez producenta z zamkniętym zaciskiem hamulca Kontrola przed rozpoczęciem montażu UWAGA! Przed rozpoczęciem montażu należy przeprowadzić kontrolę wzrokową pod kątem uszkodzonych części. Nie montować uszkodzonych urządzeń. Wymienić uszkodzone okładziny hamulcowe. Strona: 15

16 Montaż 2.2 Przygotowanie Przygotowanie osłony sprzęgła tz Pokrywa z zamknięciami bagnetowymi (patrz rys. 4, lewa połowa) W przypadku pokrywy z zamknięciami bagnetowymi cofnąć zasuwy ryglujące (poz. 1, rys. 4) zamknięć bagnetowych z pozycji blokady. Zdjąć pokrywę otwieraną (poz. 2, rys. 4) przez wybicie tulei rozprężnej (poz. 3, rys. 4). W zamian przy montażu hamulca funkcyjnego tz muszą zostać zamontowane każdorazowo śruby M16 x 80, a także nakrętki zabezpieczające M16. Pokrywa z zamocowaniem śrubowym (patrz rys. 4, prawa połowa) Pokrywa z zamocowaniem śrubowym jest przygotowana do montażu hamulca funkcyjnego tz. Ilustracja 4: Uchwyt zacisku hamulcowego bez hamulca funkcyjnego tz Strona: 16

17 Montaż Przygotowywanie hamulca funkcyjnego tz do montażu Ręczne zwalnianie hamulca funkcyjnego tz Hamulec funkcyjny tz zostaje zwolniony ręcznie za pomocą jednostki sterowania ręcznego (poz. 1, rys. 5). Maksymalna pozycja zwalniania podczas ręcznego otwierania (patrz rys. 6) jest zaznaczona pod osłoną (poz. 1, rys. 6). Przed ręcznym zwolnieniem hamulca funkcyjnego tz należy zdemontować osłonę (poz. 1, rys. 6). W tym celu należy zdemontować śruby M5X12 (poz. 2, rys. 6) oraz M5X16 (poz. 3 rys. 6) i zdjąć osłonę. Następnie śruby M5X12 (poz. 2 rys. 6 ), oraz M5X16 (poz. 3, rys.6) w celu zabezpieczenia przed zgubieniem, należy wkręcić ponownie do odpowiednich otworów gwintowych na hamulcu funkcyjnym tz. Po zakończeniu rozdziału osłona montowana jest ponownie (montaż patrz ). W celu ręcznego zwolnienia hamulca funkcyjnego tz należy włożyć korbę (poz. 2, rys. 5) z kwadratem we wrzeciono (poz. 3, rys. 5). Poprzez wciskanie w przeciw sprężyny naciskowej (poz. 5, rys. 5) oraz jednoczesne kręcenie korby (poz. 2, rys. 5) zgodnie z ruchem wskazówek (CW) gwint korby (poz. 3, rys. 5) chwyta zębatkę (poz. 6, rys. 5). Poprzez dalsze kręcenie korbą (poz. 2, rys. 5) zgodnie z ruchem wskazówek (CW) następuje zwolnienie hamulca funkcyjnego tz (zacisk hamulcowy otwiera się). Jak tylko hamulec funkcyjny tz jest całkowicie zwolniony, korba (poz. 2, rys. 5) może zostać usunięta. Poprzez samohamowność gwintu wrzeciona (poz. 3, rys. 5 ) w zębatce (poz. 6, rys. 5 ) hamulec funkcyjny tz pozostaje w stanie zwolnionym. Do całkowitego zwolnienia hamulca funkcyjnego tz z zaciśniętym zabezpieczeniem transportowym (patrz rys. 1) wymagane jest 50 obrotów korbą (poz. 2, rys. 5) (bez zabezpieczenia transportowego z całkowicie zaciśniętym zaciskiem hamulcowym 200 obrotów). W celu zabezpieczenia wrzeciona (poz. 3, rys. 5 ) jest ono skręcone z nakrętką zabezpieczającą (poz. 4, rys. 5). Ilustracja 5: Zwalnianie hamulca funkcyjnego tz UWAGA! Podczas zwalniania hamulca funkcyjnego tz i połączonym z tym otwieraniem zacisku hamulca należy uważać na zabezpieczenie transportowe (patrz rys. 1 jeżeli został on zastosowany). Maksymalna pozycja zwolnienia hamulca funkcyjnego tz została osiągnięta, gdy czerwona (prawa) powierzchnia czołowa chorągiewki przełączającej (poz. 4, rys. 6) jest na jednej płaszczyźnie z czerwonym oznakowaniem (patrz rys. 6 szczegół X). Po zastosowaniu sterowania ręcznego hamulca funkcyjnego tz, należy go zabezpieczyć przed niedozwolonym użyciem. Strona: 17

18 Montaż Ilustracja 6: Maksymalna pozycja zwalniania podczas ręcznego zwalniania UWAGA! Przed uruchomieniem wzgl. ponownym uruchomieniem hamulca funkcyjnego tz należy koniecznie zawsze cofnąć zwolnienie ręczne (patrz ). Strona: 18

19 Montaż Przyłączenie silnik elektrycznego asynchronicznego (ATEX) (patrz rys. 7) W celu przyłączenia silnia elektrycznego asynchronicznego (ATEX) należy odkręcić śruby (poz. 1, rys. 7) i zdjąć pokrywę (poz. 2, rys. 7). W celu zabezpieczenia śrub (poz. 1, rys. 7) przed zgubieniem, należy je ponownie wkręcić do odpowiednich otworów gwintowych na silniku. Śruby (poz. 4 oraz 8, rys. 7) można łatwo odkręcić, przez co dolna część wprowadzenia kabla z uchwytami kablowymi otwiera się (poz. 3 i 7, rys. 7). Uziemienie należy przyłączyć przez śrubę (poz. 6, rys. 7). Przewody przyłączeniowe silnika elektrycznego asynchronicznego (ATEX) zostają wprowadzone poprzez wprowadzenia kabla z uchwytami kablowymi (poz. 3, rys. 7) i przyłączone zgodnie ze schematem połączeń (obligatoryjnie połączenie typu gwiazda nie typu trójkąt!, patrz rys. 8). Dla nadrzędnego sterowania dodatkowo przyłączone zostaje zabezpieczenie przed wysoką temperaturą (termistor PTC) za pomocą kabla przyłączeniowego przez wprowadzenie kabla z uchwytami kablowymi (poz. 7, rys. 7). Następnie należy ponownie dolną część wprowadzenia kabla z uchwytami przewodowymi (poz. 3 i 7, rys. 7) mocno skręcić za pomocą śrub (poz. 4 oraz 8, rys. 7). Za pomocą śrub (poz. 1, rys. 7) pokrywa (poz. 2, rys. 7) zostaje ponownie zamocowana. Ilustracja 7: Przyłączenie silnik elektryczny asynchroniczny (ATEX) UWAGA! Nadrzędne sterowanie musi kontrolować oraz analizować sygnał kontroli temperatury silnika elektrycznego asynchronicznego (ATEX) a przy przekroczeniu maksymalnej temperatury granicznej wynoszącej 145 C odciąć zasilanie prądem silnika elektrycznego asynchronicznego (ATEX). Należy sprawdzić kierunek obrotu silnika elektrycznego asynchronicznego (patrz 3.1 ). Strona: 19

20 Montaż Parametry elektryczne silnika elektrycznego asynchronicznego (ATEX) Parametry elektryczne: patrz tabliczka znamionowa silnika (poz. 5, rys. 7 i załącznik tab. 8) Tabela 4: Parametry elektryczne silnika elektrycznego asynchronicznego (ATEX) Schemat połączeń silnik elektryczny asynchroniczny (ATEX) Ilustracja 8: Schemat połączeń silnik elektryczny asynchroniczny (ATEX) Instrukcja innego producenta silnik elektryczny asynchroniczny (ATEX) UWAGA! Należy stosować się do obowiązującej również instrukcji montażu i obsługi Bartec Varnost, silniki z ochroną ognioszczelną, 4KTCR ! Strona: 20

21 Montaż Przyłączenie wyłączników pozycyjnych (patrz rys. 9) W celu przyłączenia wyłącznika pozycyjnego (poz. 1, rys. 9) należy odkręcić pokrywę (poz. 5, rys. 9). Następnie należy odkręcić śruby (poz. 2, rys. 9) na wyłącznikach pozycyjnych (poz. 1, rys. 9) i usunąć pokrywę. Jeżeli podczas tego kroku roboczego chorągiewka przełączająca (poz. 4, rys. 9) przeszkadza należy usunąć ją poprzez odkręcenie śrub (poz. 3, rys. 9). Kable przyłączeniowe wyłącznika pozycyjnego (poz. 1, rys. 9) należy wprowadzić przez otwory i przyłączyć do wyłączników pozycyjnych zgodnie z (poz. 1, rys. 9). Następnie należy ponownie przykręcić pokrywę za pomocą śrub (poz. 2, rys. 9). Chorągiewkę przełączającą (poz. 4, rys. 9) należy koniecznie ponownie zamocować za pomocą śrub (poz. 3, rys. 9). Po zamocowaniu pokryw (poz. 5, rys. 9) otwór wprowadzenia kabli wyłącznika pozycyjnego zostaje zmniejszony. W celu zabezpieczenia odkręconych śrub przed zgubieniem, należy od razu ponownie wkręcić je do odpowiednich otworów gwintowych. Ilustracja 9: Przyłączenie wyłączników pozycyjnych UWAGA! Jeden z dwóch wyłączników pozycyjnych służy do kontroli oraz zablokowania hamulca w sterowniku napędu należącym do klienta. Należy sprawdzić wiarygodność sygnałów wyłącznika pozycyjnego w zakresie rozpoznania błędów oraz diagnozy. Zwalnianie hamulca zostaje pewnie rozpoznane poprzez wymuszone użycie oraz wymuszone otwarcie kontaktów wyłącznika pozycyjnego. Wyłączniki pozycyjne wbudowane do hamulca funkcyjnego tz zostają dostarczone bez wprowadzenia kabla. W zakładzie należy uzupełnić je o odpowiednie wprowadzenie kabla. Producent instalacji musi uwzględnić ten fakt i wprowadzić go do przeprowadzanej analizy ryzyka. Strona: 21

22 Montaż Elektryczne wielkości znamionowe wyłącznika pozycyjnego Parametr elektryczny: Przyporządkowanie przyłączy: maks. napięcie przełączające = DC 30 V Zacisk 13 i 14 = zestyk zwierny maks. natężenie prądu przełączającego = 2,1 A Zacisk 21 i 22 = zestyk rozwierny Tabela 5: Elektryczne wielkości znamionowe wyłącznika pozycyjnego Elektryczny schemat połączeń, Wyłącznik pozycyjny Szybko wyzwalający 1 NO + 1 NC Ilustracja 10: Elektryczny schemat połączeń, Wyłącznik pozycyjny Instrukcja innego producenta wyłącznik pozycyjny UWAGA! Przyłącze i wprowadzenie przewodów wykonać zgodnie z dyrektywą 94/9/WE! Przestrzegać instrukcji obsługi (patrz załącznik Wyłącznik pozycyjny )! Strona: 22

23 Montaż Przyłączenie zaworu hydraulicznego (patrz rys. 11) Do przyłączenia zaworu hydraulicznego należy otworzyć pokrywę obudowy (poz. 5, rys. 11). Poprzez wprowadzenie kabla załącza śrubowego przyłączeniowego (poz. 3, rys. 11) wprowadza się kabel przyłączeniowy, który przyłącza się do zacisku przyłączeniowego (poz. 6, rys. 11 ) zgodnie ze schematem połączeń (patrz rys. 12). Następnie należy mocno dokręcić pokrywę obudowy (poz. 5, rys. 11). Ilustracja 11: Przyłączenie zaworu hydraulicznego Strona: 23

24 Montaż Parametry elektryczne zawór hydrauliczny Parametry elektryczne: patrz tabliczka znamionowa zaworu hydraulicznego (poz. 1, rys. 11 i załącznik tab. 9) Tabela 6: Parametry elektryczne zawór hydrauliczny Schemat połączeń zaworu hydraulicznego Ilustracja 12: Schemat połączeń zaworu hydraulicznego Instrukcja innego producenta zawór hydrauliczny UWAGA! Zwrócić uwagę na instrukcję montażu i obsługi Wandfluh - cewka elektromagnesu typ: MKY45/18-..-L.! Strona: 24

25 Montaż 2.3 Montaż hamulca funkcyjnego tz Hamulec funkcyjny tz umieścić w osłonie sprzęgła tz (patrz rys. 15) Ustawić szczęki hamulcowe równolegle do ramienia zacisku, w razie konieczności ustawić pozycję lekkimi uderzeniami młotka i wsunąć hamulec funkcyjny tz w przewidziany uchwyt (poz. 2, rys. 15) osłony sprzęgła tz nad tarczą hamulcową. Pokrywa z zamknięciami bagnetowymi (patrz rys. 15, lewa połowa): Zasuwy ryglujące (poz. 3, rys. 15) do zamknięć bagnetowych. Pokrywa z zamocowaniem śrubowym (patrz rys. 15, prawa połowa): Śruby M24x90 (poz. 7, rys. 15) zamontować wstępnie bez dokręcania Ustawienie hamulca funkcyjnego tz do tarczy hamulcowej (patrz rys. 13 i 15) W celu ustawienia hamulca funkcyjnego tz do tarczy hamulcowej, hamulec funkcyjny tz zostaje zaciśnięty za pomocą jednostki uruchomienia ręcznego (poz. 1, rys. 13). W rezultacie hamulec funkcyjny tz ustawia się centrycznie do tarczy hamulcowej. W tym celu należy włożyć korbę (poz. 2, rys. 13) z kluczem czworokątnym we wrzeciono (poz. 3, rys. 13). Poprzez kręcenie korbą (poz. 2, rys. 13) w kierunku odwrotnym do kierunku ruchu wskazówek zegara (CCW) wrzeciono (poz. 3, rys. 13) zostaje wykręcone z samozawieszenia w kole zębatym (poz. 6, rys. 13). Gdy koło zębate (poz. 6, rys. 13) nie zazębia się już w gwincie wrzeciona (poz. 3, rys. 13), wrzeciono (poz. 3, rys. 13) zostaje wypchnięte przez sprężynę naciskową (poz. 5, rys. 13) a hamulec funkcyjny tz zaciska się całkowicie. W celu zabezpieczenia wrzeciona (poz. 3, rys.13) jest ono skręcone z nakrętką zabezpieczającą (poz. 4, rys. 13). Nakrętka zabezpieczająca (poz. 4, rys. 13) musi przylegać całkowicie do powierzchni jednostki sterowania ręcznego (poz. 1, rys. 13), aby zapewnić, że wrzeciono (poz. 3, rys. 13) nie zazębia się już z kołem zębatym (poz. 6, rys. 13). UWAGA! Sprężyna naciskowa (poz. 5, rys. 13) natychmiast wypycha wrzeciono (poz. 3, rys. 13), gdy gwint wrzeciona (poz. 3, rys. 13) nie zazębia się już kołem zębatym (poz. 6, rys. 13). Proces ręcznego zwalniania hamulca funkcyjnego tz (patrz ) oraz ustawiania hamulca funkcyjnego tz do tarczy hamulcowej (patrz ) należy powtórzyć 2 do 3 razy. Ilustracja 13: Ustawienie hamulca funkcyjnego tz do tarczy hamulcowej UWAGA! W celu ustawiania hamulca funkcyjnego tz do tarczy hamulcowej należy koniecznie pozostawić hamulec funkcyjny tz w stanie hamulec zaciśnięty (szczęki hamulcowe przylegają ciasno do tarczy hamulcowej), wzgl. w danym wypadku odkręcić! Po zastosowaniu sterowania ręcznego hamulca funkcyjnego tz, należy go zabezpieczyć przed niedozwolonym użyciem. Strona: 25

26 Montaż Montaż osłony wyłącznika pozycyjnego Po ustawieniu hamulca funkcyjnego tz do tarczy hamulcowej (poz. 1, rys. 14) należy zamontować osłonę. Osłona (poz. 1, rys. 14) zamocowana zostaje za pomocą śrub M5x16 (poz. 2, rys. 14) oraz M5X12 (poz. 3, rys. 14). Ilustracja 14: Montaż osłony wyłącznika pozycyjnego UWAGA! Przed montażem osłony (poz. 1, rys. 14) hamulec funkcyjny tz musi koniecznie być w stanie hamulec zaciśnięty (szczęki hamulcowe przylegają ciasno do tarczy hamulcowej). Strona: 26

27 Montaż Zamocowanie hamulca funkcyjnego tz Po ustawieniu hamulca funkcyjnego tz do tarczy hamulcowej, przy zaciśniętym hamulcu funkcyjnym tz, blaszki korygujące do zacisku hamulca (poz. 4, rys. 15/poz. 12, rys. 2 ) zostają wstawione pomiędzy płytą montażową (poz. 5, rys. 15 ) hamulca funkcyjnego tz a uchwyty zacisków hamulca (poz. 2, rys. 15). (w zależności od orientacji po lewej i po prawej stronie mogą być potrzebne różne liczby podkładek). Po montażu blaszek korygujących do zacisku hamulca (poz. 4, rys. 15 / poz. 12, rys. 2) dokończyć montowanie zacisku hamulcowego poprzez dokręcenie śrub M16 (poz. 6, rys. 15). W przypadku pokryw mocowanych złączem śrubowym należy dociągnąć śruby M16 (poz. 6, rys. 15) oraz śruby M24 (poz. 7, rys. 15) (patrz rys. 15,, prawa połowa). Moment obrotowy dociągający dla połączeń śrubowych patrz załącznik Moment obrotowy dociągający ) Ilustracja 15: Uchwyt zacisku hamulcowego z hamulcem funkcyjnym tz Strona: 27

28 Montaż Zacisk hamulca Hamulec funkcyjny tz jest fabrycznie dostarczony z ustawionym zaciskiem hamulca. Zacisk hamulca jest prawidłowo ustawiony, jeżeli przy zwolnionym zacisku hamulca luz pomiędzy szczękami hamulcowymi i tarczą hamulcową po każdej stronie wynosi ok. 1-2 mm. Luz zwalniania jest ograniczony śrubami regulacyjnymi (poz. 1, rys. 16). Śruby regulacyjne (poz. 1, rys. 16 ) przy zwalnianiu, na końcu skoku luzowania, dotykają płyty montażowej (poz. 3, rys. 16). Prawidłowy luz zostaje z góry ustalony przy zwolnionym zacisku hamulca (patrz ). W tym celu włożyć pomiędzy śrubę regulacyjną (poz. 1, rys. 16) ramienia zacisku i płytę montażową (poz. 3, rys. 16 ) szczelinomierz o grubości 0,5 mm (poz. 4, rys. 16). Do tego szczelinomierza (poz. 4, rys. 16) o grubości 0,5 mm przylegają śruby regulacyjne (poz. 1, rys. 16) i za pomocą nakrętki sześciokątnej (poz. 2, rys moment obrotowy 75 Nm) zabezpieczony, jak również ubezpieczony dodatkowo za pomocą Loctite. Ilustracja 16: Zacisk hamulca UWAGA! Zamiana odstępu wynoszącego 0,5 mm pomiędzy śrubą regulującą (poz. 1, rys. 16) a płytką montażową (poz. 3, rys. 16) prowadzi do tego, że chorągiewka przełączająca (poz. 4, rys. 9) nie ma kontaktu do wyłącznika pozycyjnego (poz. 1, rys. 9) a nadrzędne sterowanie nie otrzymuje sygnału pozycji zwalniania. Strona: 28

29 Montaż 2.4 Wymiana szczęk hamulcowych Przestrzegać ostrzeżeń zgodnie z rozdziałem 4.4 oraz wskazówek bezpieczeństwa w rozdziale 4.5. (patrz rys. 17) Hamulec funkcyjny tz wyposażony jest w typ szczęk hamulcowych B (duże, żółte). W przypadku specjalnych wersji szczęk hamulcowych należy skontaktować się z producentem. Pozycja tulei zaciskowych do szczęk B Ilustracja 17: Pozycja tulei zaciskowej szczęk hamulcowych Szczęki hamulcowe typu B są używane np. ze sprzęgłami tz typu S-SV-Duplex, S-SV / SWL i z tarczami hamulcowymi od Ø 480 mm oraz przy eksploatacji ze sprzęgłami hydrodynamicznymi tz w połączeniu z obudowami pośrednimi hamulca tz (tarcza hamulcowa na wale kołnierzowym) Grubość okładzin hamulcowych Nowe szczęki hamulcowe mają okładziny hamulcowe o grubości 10 mm. Dopuszczalna pozostała grubość klocków hamulcowych nie może spaść poniżej 3 mm (maksymalne zużycie). Po osiągnięciu tego wymiaru zużycia należy natychmiast wymienić szczęki hamulcowe. To samo dotyczy sytuacji, jeżeli przed osiągnięciem tego wymiaru stwierdzone zostanie zniszczenie większej powierzchni okładziny hamulcowej. Przy zwiększonym zużyciu okładzin hamulcowych należy zwrócić uwagę na stan i równomierność ruchu obrotowego tarczy hamulcowej. Strona: 29

30 Montaż Demontaż szczęk hamulcowych (jednoczęściowych i dwuczęściowych, kompl.) UWAGA! Nie wkładać kończyn w obszar zacisku! W przypadku awarii zasilania prądowego może dojść do nieprzewidzianego zaciśnięcia zacisku hamulca. Skutkiem może być zgniecenie i odcięcie części ciała. Szczęki hamulcowe zawsze wymieniać tylko parami i zawsze z nowymi kołkami rozprężnymi.. Zwrócić uwagę na rozmieszczenie kołków rozprężnych! (Patrz rys. 17) - typ szczęk hamulcowych B. Nigdy nie stosować używanych kołków rozprężnych! Zamienne szczęki hamulcowe są dostarczane przez tz zawsze z nowymi kołkami rozprężnymi. Do demontażu szczęk hamulcowych konieczny jest demontaż hamulca funkcyjnego tz. Należy otworzyć zacisk hamulcowy zwalniaka hamulca. Demontaż hamulca funkcyjnego tz z zaciskiem hamulca przebiega w odwrotnej kolejności do opisu wbudowania w punkcie 2.3. Zamknąć hamulec funkcyjny tz. Przez wybicie kołków rozprężnych (patrz rys. 17) z otworów można wymontować zużyte szczęki hamulcowe Montaż szczęk hamulcowych (jednoczęściowych i dwuczęściowych, kompl.) UWAGA! Nie wkładać kończyn w obszar zacisku! W przypadku awarii zasilania prądowego może dojść do nieprzewidzianego zaciśnięcia zacisku hamulca. Skutkiem może być zgniecenie i odcięcie części ciała. Szczęki hamulcowe zawsze wymieniać tylko parami i zawsze z nowymi kołkami rozprężnymi.. Zwrócić uwagę na rozmieszczenie kołków rozprężnych (patrz rys. 17)! typ szczęk hamulcowych B. Nigdy nie stosować używanych kołków rozprężnych! Zamienne szczęki hamulcowe są dostarczane przez tz zawsze z nowymi kołkami rozprężnymi. Do montażu szczęk hamulcowych hamulec funkcyjny tz musi być zaciśnięty. Nowe szczęki hamulcowe zostają wprowadzone i zabezpieczone poprzez wbicie kołków rozprężnych (patrz rys. 17). W razie potrzeby skorygować położenie szczęk hamulcowych do płyty montażowej lekkimi uderzeniami młotka. Montaż hamulca funkcyjnego tz przebiega zgodnie z opisem w2.3. Po zamontowaniu sprawdzić mocne osadzenie szczęk hamulcowych oraz płaskie i równoległe przyleganie okładzin hamulcowych do tarczy hamulcowej (hamulec zaciśnięty). Strona: 30

31 Montaż Wymiana dźwigara okładziny hamulcowej przy dwuczęściowej szczęce hamulcowej UWAGA! Nie wkładać kończyn w obszar zacisku! W przypadku awarii zasilania prądowego może dojść do nieprzewidzianego zaciśnięcia zacisku hamulca. Skutkiem może być zgniecenie i odcięcie części ciała. Do wymiany dźwigarów okładziny hamulcowej (poz. 1, rys. 18) trzeba wybudować hamulec funkcyjny tz. Należy otworzyć zacisk hamulcowy zwalniaka hamulca. Demontaż hamulca funkcyjnego tz z zaciskiem hamulca przebiega w odwrotnej kolejności do opisu wbudowania w punkcie 2.3. Dźwigary okładziny hamulcowej zawsze wymieniać tylko parami i zawsze z nowymi śrubami oraz podkładkami Nord-Lock.. Do wymiany dźwigarów okładziny hamulcowej (poz. 1, rys. 18) należy odkręcić śruby (1poz. 3, rys. 18) usunąć podkładki Nord-Lock (poz. 4, rys. 18). Nowe dźwigary okładziny hamulcowej (poz. 1, rys. 18) ze śrubami (poz. 3, rys. 18) oraz podkładki nord-lock (poz. 4, rys.18) zamocować na dźwigarach okładziny (poz. 2, rys. 18) i przykręcić do nich. UWAGA! Śrub używać tylko raz i przykręcać za pomocą momentu obrotowego wynoszącego 27Nm! Stosować tylko dostarczone przez TZ śruby z łbem walcowym M8X20 z mikrokapsulowanym zabezpieczeniem klejowym Precote 80 (poz. 3, rys. 18) plus podkładki Nord-Lock DNL8 (poz. 4, rys. 18). Dłuższe śruby z łbem walcowym stanowią zagrożenie dla drogi skoku i nie wolno ich stosować! Podkładki Nord-Lock (pos. 4, ryz. 18) mogą być montowane wyłącznie parami w podanym ustawieniu. Powierzchnie styku muszą być wolne od lakieru rdzy i innych przywartych zanieczyszczeń! Ilustracja 18: Wymiana dźwigarów okładziny hamulcowej Strona: 31

32 Uruchamianie 3 Uruchamianie 3.1 Sprawdzenie kierunku obrotu silnika elektrycznego asynchronicznego Po starannym oraz fachowym wbudowaniu oraz przyłączeniu hamulca funkcyjnego tz należy sprawdzić kierunek obrotu silnika elektrycznego asynchronicznego (ATEX). Kierunek obrotu w celu otwarcia silnika elektrycznego asynchronicznego wskazany jest za pomocą dwóch czerwonych strzałek (patrz rys. 19): Ilustracja 19: Kierunek obrotu silnika elektrycznego asynchronicznego Poprzez rozkaz połączenia sterowania nadrzędnego hamulec funkcyjny tz zostaje zwolniony (zacisk hamulcowy otwiera się). Jeżeli zacisk hamulcowy nie otworzy się po tym rozkazie, należy sprawdzić połączenia i w danym wypadku zamienić fazy przyłączenia elektrycznego silnika elektrycznego asynchronicznego (ATEX) (patrz ). Następnie należy po raz kolejny sprawdzić kierunek obrotu. 3.2 Hamowanie próbne Przed oddaniem do regularnej eksploatacji koniecznie zaleca się sprawdzenie działania instalacji hamującej poprzez kilka pomiarów próbnych w warunkach kontrolowanych. Aby zapewnić prawidłowe działanie instalacji hamującej musi przynajmniej raz w miesiącu zostać ona skontrolowana przez pomiar próbny w kontrolowanych warunkach. 3.3 Nagrzewanie urządzenia podczas pracy zgodnie z przeznaczeniem Podczas pracy zgodnie z przeznaczeniem dochodzi do wyraźnego nagrzewania się układu hamulcowego. Temperatura powierzchniowa na częściach instalacji hamującej wynosząca powyżej 150 C nie jest dozwolona. Dozwolona liczba hamowań w jednostce czasowej musi zostać zdefiniowana w zakładzie i w danym wypadku może zostać ograniczona. Krótkotrwale występujące iskry, odrywające się z okładziny hamulcowej, nie są niebezpieczne. Szczytowe temperatury nie przekraczają 450 C i nie mogą doprowadzić do zapłonu metanu. Należy bezwzględnie zwrócić uwagę, aby te drobne gorące części nie wpadały do nagromadzonego pyłu węglowego, gdyż w niekorzystnych okolicznościach może tam powstać żar. Dlatego konieczne jest regularne czyszczenie układu hamulcowego! Dokumenty dotyczące obliczania lub stanowiące pomoc do określania bilansu cieplnego reprezentatywnego urządzenia są dostępne u producenta. Strona: 32

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Grupy użytkowników Zadania Operator Obsługa, kontrola wzrokowa Personel wykwalifikowany INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montaż, demontaż, naprawa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 INSTRUKCJA OBSŁUGI NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 Strona 1 z 7 Instrukcja instalacji i skrócona instrukcja obsługi pneumatycznych wibratorów tłokowych serii od NTS 120 HF do NTS 350 NF B e

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

! OSTROŻ NIE! Możliwe uszkodzenie maszyny / urządzenia.

! OSTROŻ NIE! Możliwe uszkodzenie maszyny / urządzenia. 4033 PL z 7 służy do sterowania temperaturą, wyświetlania i monitorowania procesów chłodzenia i podgrzewania, jak również do zapobiegania przegrzaniu układów maszyn. Regulatory stosowane są w hydraulice

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line 282199, 282007 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 865 Siłowniki elektryczne do zaworów VVP47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny Siła pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 097 07/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja naprawy Kontrola i wymiana anody magnezowej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do naprawy Spis treści Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Szczegółowa instrukcja dla silnika 2,8 l 30 V w Audi A4, A6, A8 i VW Passat

Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Szczegółowa instrukcja dla silnika 2,8 l 30 V w Audi A4, A6, A8 i VW Passat Technical Info www contitech de Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Szczegółowa instrukcja dla silnika 2,8 l 30 V w Audi A4, A6, A8 i VW Passat Silnik 2,8 l 30 V jest montowany w dużych ilościach

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462

Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462 Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa pracy. 1 1 Zastosowania... 2 2 Dane techniczne... 2 3 Działanie... 2 4 Montaż... 3 5 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sprzęgło - Pojazd użytkowy Przyrząd do pomiaru bicia bocznego

Instrukcja obsługi. Sprzęgło - Pojazd użytkowy Przyrząd do pomiaru bicia bocznego Nr art. 184200 080580 Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Zakres dostawy... 2 3.... 2 3.1 Montaż przyrządu do pomiaru bicia bocznego... 3 3.2 Montowanie tarczy sprzęgła... 4 3.3 Messuhr montieren und einstellen...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu kolumny kierowniczej dla:

Instrukcja montażu kolumny kierowniczej dla: TRW Automotive Aftermarket Instrukcja montażu kolumny kierowniczej dla: Vauxhall Corsa Mk III (D) PUBLICATION XZB1201PL NIEBEZPIECZEŃSTWO Możliwe przypadkowe wyzwolenie jednostki poduszki powietrznej!

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy PS40

Zasilacz impulsowy PS40 1 P/N - Polish - Opisywane urządzenie podlega regulacjom unijnym zgodnie z dyrektywą WEEE (2002/96/WE). Informacje na temat prawidłowej utylizacji znajdują się na stronie www.nordson.com. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. ( % nastawialny) Połączenia silnik. styk pomocniczy

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. ( % nastawialny) Połączenia silnik. styk pomocniczy Karta katalogowa NR23A-S Siłownik obrotowy do zaworów kulowych (regulacyjnych) 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy Nm Napięcie znamionowe... 24 VAC Sterowanie: Zamknij/otwórz lub 3-punktowe Wbudowany Dane

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin.

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin. Karta katalogowa Siłownik obrotowy TRF24-2 (-O) Siłownik 3-punktowy z funkcją bezpieczeństwa do zaworów kulowych z kryzą regulacyjną 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy 2 Nm Napięcie znamionowe 24 VAC

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Napędy wahliwe 2SC5. Uzupełnienie instrukcji obsługi SIPOS 5. Zmiany zastrzeżone!

Napędy wahliwe 2SC5. Uzupełnienie instrukcji obsługi SIPOS 5. Zmiany zastrzeżone! Napędy wahliwe 2SC5 Uzupełnienie instrukcji obsługi SIPOS 5 Wydanie 03.13 Zmiany zastrzeżone! Spis treści Uzupełnienie instrukcji obsługi SIPOS 5 Spis treści Spis treści 1 Podstawowe informacje... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE Instrukcja zawiera informację dotyczące montażu napędu elektrycznego do roweru oraz jakie wymagania musi spełnić rower. Do zamontowania potrzebna jest podstawowa wiedza

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu kolumny kierowniczej dla:

Instrukcja montażu kolumny kierowniczej dla: TRW Automotive Aftermarket Instrukcja montażu kolumny kierowniczej dla: Renault Megane II PUBLICATION XZB1215PL NIEBEZPIECZEŃSTWO Możliwe przypadkowe wyzwolenie jednostki poduszki powietrznej! Poduszka

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

Dane elektryczne Napięcie znamionowe AC 24 V, 50/60 Hz DC 24 V. DC 21, ,8 V Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia moc znamionowa

Dane elektryczne Napięcie znamionowe AC 24 V, 50/60 Hz DC 24 V. DC 21, ,8 V Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia moc znamionowa Karta katalogowa Siłownik obrotowy TRFD24 (-O) Siłownik Zamknij/Otwórz z funkcją bezpieczeństwa do zaworów kulowych 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy 1,6 Nm Napięcie znamionowe AC / DC 24 V Sterowanie:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Typ: ZN23-3D oraz ZN23-3W ZN40-3D oraz ZN40-3W ZN45-3D oraz ZN45-3W PERROT TD025_pl.doc Strona 1 / 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

BALANSER LINKOWY SB-2000 SB-5000

BALANSER LINKOWY SB-2000 SB-5000 2016 Przed użyciem należy przeczytać dokładnie i ze zrozumieniem instrukcję obsługi. Należy stosować środki ochrony oczu i twarzy. Należy stosować środki ochrony dłoni. Należy stosować ochronny kombinezon

Bardziej szczegółowo

Ręczne urządzenie napinające tz P-1000

Ręczne urządzenie napinające tz P-1000 Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-013792/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Ręczne urządzenie napinające tz P-1000 57356 Lennestadt-Saalhausen Postfach 4010 Telefon: +49

Bardziej szczegółowo

System zdalnego sterowania

System zdalnego sterowania System zdalnego sterowania Instrukcja obsługi Nr produktu: 225067 Wersja: 02/03 System zdalnego sterowania Pro 40, 60, 90 System wtykowy JR Produkt nr 22 50 62, 22 50 67, 22 50 71 System wtykowy Futaba

Bardziej szczegółowo

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem Art. 450M i 460M ZAWORY MIESZAJĄCE Przeznaczenie i zastosowanie: Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

Technical Info. Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie silnika Opel 1,8i 16V C 18 XE

Technical Info. Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie silnika Opel 1,8i 16V C 18 XE Technical Info www contitech de Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie silnika Opel 1,8i 16V C 18 XE Silnik 1,8i 16V C 18 XE w różnych wariantach pojemności montowany jest w dużych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska

ARKUSZ OBSERWACJI. Kod egzaminatora. Numer stanowiska ARKUSZ OBSERWACJI Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy zawodu: 723[04] Oznaczenie tematu: Oznaczenie zadania: - Kod egzaminatora Zmiana:. Numer sali (pomieszczenia) Data egzaminu Godz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR PX192 Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Sposób oznaczania typu oświetlacza... 4. Demontaż oświetlacza... 3 3 5. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

DM-FD0002-04. (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Przerzutka przednia FD-9000 FD-6800 FD-5800

DM-FD0002-04. (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Przerzutka przednia FD-9000 FD-6800 FD-5800 (Polish) DM-FD0002-04 Podręcznik sprzedawcy Przerzutka przednia FD-9000 FD-6800 FD-5800 SPIS TREŚCI WAŻNA INFORMACJA... 3 ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO... 4 MONTAŻ... 5 REGULACJA... 9 KONSERWACJA... 17 2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy.

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Transformator DALI Tronic 105 W Nr zam. : 2380 00 Instrukcja obsługi 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

GEKOBOX. Instrukcja montażu

GEKOBOX. Instrukcja montażu GEKOBOX Instrukcja montażu 1. GEKOBOX Podstawowe informacje GEKOBOX to programowalny, zewnętrzny, komputer sterujący przeznaczony do okresowego zwiększania mocy i momentu obrotowego silnika. GEKOBOX jest

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Przeznaczenie... 3 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK Air Power 4 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Praca z narzędziem... 6 3.

Bardziej szczegółowo

1. Wskazówki bezpieczeństwa. 2. Opis precyzyjnego potencjometru do falownika

1. Wskazówki bezpieczeństwa. 2. Opis precyzyjnego potencjometru do falownika 1. Wskazówki bezpieczeństwa Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. UWAGA!!! Każda maszyna jest potencjalnie niebezpieczna. Maszyny sterowane

Bardziej szczegółowo

Lutownicę oraz kolbę lutowniczą należy podłączyć tylko do napięcia sieciowego 230V~/50Hz używanego w gospodarstwach domowych.

Lutownicę oraz kolbę lutowniczą należy podłączyć tylko do napięcia sieciowego 230V~/50Hz używanego w gospodarstwach domowych. Lutownica transformatorowa Instrukcja obsługi Nr produktu: 58852 Przeznaczenie Zestaw lutowniczy zawiera wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia wszystkich prac związanych z lutowaniem elementów

Bardziej szczegółowo

Technical Info. Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego

Technical Info. Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Technical Info www contitech de Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Szczegółowa instrukcja dla silnika 2,0 l Common Rail w samochodach VW Scirocco, Golf V, Golf VI, Golf Plus oraz Jetta III

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu, obsługi i eksploatacji

Instrukcja montażu, obsługi i eksploatacji Instrukcja montażu, obsługi i eksploatacji Centrale klimatyzacyjne KG / KGW w wykonaniu ATEX dla obszarów Ex Informacje uzupełniające dla użytkownika (Tłumaczenie z oryginału) Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Bardziej szczegółowo

HAMULCE BĘBNOWE TYPU BD

HAMULCE BĘBNOWE TYPU BD HAMULCE BĘBNOWE TYPU BD INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Dystrybutor: POLPACK Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Polna 129 tel. (+48) 56 655 92 35, fax. (+48) 56 655 92 38 www.polpack.com.pl, polpack@polpack.com.pl

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Grzałki do zbiorników

Grzałki do zbiorników 1 z 8 typ EHP EH TEHM Typ EHP Typ EH Typ TEHM są odpowiednie do podgrzewania oleju hydraulicznego lub smarującego oraz do stosowania w układach grzewczych w celu zapobiegania awariom spowodowanym nieodpowiednią

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M Instrukcja obsługi az HyCLICK Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M MG3719 BAG0077.2 03.10 Printed in Germany pl Przed pierwszym uruchomieniem przeczytać i przestrzegać

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr Numer produktu: 105035 Strona 1 z 7 Zastosowanie Zasilany bateriami rejestrator danych pomiarowych DL-151AN dokonuje pomiarów

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

Zawory Valvex stosowane w górnictwie

Zawory Valvex stosowane w górnictwie Zawory Valvex stosowane w górnictwie Sprawdzona technika Wydział Sterowania i Napędów Elektromagnetycznych firmy Voith Turbo GmbH & Co. KG zajmuje się rozwojem oraz produkcją elektrozaworów Valvex oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Manometr model 2 zgodnie z dyrektywą 94/9/EC (ATEX) II 2 GD c. Model 232.50.100 wg ATEX

Instrukcja obsługi. Manometr model 2 zgodnie z dyrektywą 94/9/EC (ATEX) II 2 GD c. Model 232.50.100 wg ATEX Instrukcja obsługi Manometr model 2 zgodnie z dyrektywą 94/9/EC (ATEX) II 2 GD c Model 232.50.100 wg ATEX Instrukcja obsługi model 2 wg ATEX Strony 3-9 Spis treści Spis treści 1. Instrukcja bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego sejfu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 1. Wstęp Zasuwy AVK przeznaczone są do pozycji całkowicie otwartej bądź zamkniętej,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu oprawa halogenowa sufitowa LED line

Instrukcja montażu oprawa halogenowa sufitowa LED line Instrukcja montażu oprawa halogenowa sufitowa LED line Dziękujemy za zakup oprawy halogenowej sufitowej marki LED line. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją i zachowaj ją dla dalszych informacji. Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. PODPORA PNEUMATYCZNA typ P-62M i P-62L. Do współpracy z wiertarką WUP-22 NR 4319. Wydanie 2015 KOPIA ORYGINAŁU

INSTRUKCJA. PODPORA PNEUMATYCZNA typ P-62M i P-62L. Do współpracy z wiertarką WUP-22 NR 4319. Wydanie 2015 KOPIA ORYGINAŁU PODPORA PNEUMATYCZNA typ P-62M i P-62L Do współpracy z wiertarką WUP-22 NR Wydanie 2015 KOPIA ORYGINAŁU MOJ SA ul Tokarska 6 ; 40-859 KATOWICE Tel +48 32 604 09 02 ; Fax +48 32 604 09 01 MOJ SA Spis treści

Bardziej szczegółowo

LOZAMEt LINIA 390 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wyrób dopuszczony do obrotu na terenie R.P. przez Państwowy Zakład Higieny nr atestu: HŻ 7208/93

LOZAMEt LINIA 390 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wyrób dopuszczony do obrotu na terenie R.P. przez Państwowy Zakład Higieny nr atestu: HŻ 7208/93 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 01 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Holtumsweg 13, D-47652 Weeze, Tel. +49 2837/9134-0, Fax. +49 2837/1444 www.uni-geraete.de info@uni-geraete.de

Holtumsweg 13, D-47652 Weeze, Tel. +49 2837/9134-0, Fax. +49 2837/1444 www.uni-geraete.de info@uni-geraete.de Instrukcja eksploatacji (tłumaczenie) Ochrona przed wybuchem Ochrona przed wybuchem występuje jako opcja i jest oznaczona za pomocą tabliczki Ex na napędzie elektromagnetycznym. Napędy oraz odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

Głowica do nitonakrętek

Głowica do nitonakrętek Głowica do nitonakrętek ND 1. OBSZAR ZASTOSOWANIA Głowica do montażu nitonakrętek stalowych oraz aluminiowych. Nitonakrętki stalowe M3 M4 M5 M6 M8 Nitonakrętki aluminiowe M3 M4 M5 M6 M8 2. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Trójfazowe silniki indukcyjne. serii dskgw do napędu organów urabiających kombajnów górniczych. 2006 Wkładka katalogowa nr 11a

Trójfazowe silniki indukcyjne. serii dskgw do napędu organów urabiających kombajnów górniczych. 2006 Wkładka katalogowa nr 11a Trójfazowe silniki indukcyjne serii dskgw do napędu organów urabiających kombajnów górniczych 2006 Wkładka katalogowa nr 11a ZASTOSOWANIE Silniki indukcyjne górnicze serii dskgw przeznaczone są do napędu

Bardziej szczegółowo