z dnia Odnoœnie podniesionej przez Pañstwa ponownie sprawy studzienek ch³onnych (tj. jak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z dnia 21.07.2010 2. Odnoœnie podniesionej przez Pañstwa ponownie sprawy studzienek ch³onnych (tj. jak"

Transkrypt

1 M ~E./jo Dat. pism z dnia i Szanowni Pañstwo, z dnia Legionowo, dnia Wspólnota Mieszkaniowa Rezydencja Poezja Legionowo Ul. J.S³owackiego 37 i 39 Odpowiadaj¹c na Pañstwa pisma informujemy, e: 1. Nasz Podwykonawca firma IHJ Complex Sp. z 0.0. nie poczuwa siê do obowi¹zku usuwania usterek dotycz¹cych rozszczelnienia siê pionów kanalizacji deszczowej w szachtach instalacyjnych. Stanowisko to jest spójne z Opini¹, wydan¹ przez niezale nego rzeczoznawcê, powo³anego przez firmê ubezpieczeniow¹, w której Mostostal sp. z 0.0. ubezpieczy³ inwestycjê Rezydencja Poezja. Opiniê tê przekazujemy Pañstwu w za³¹czeniu. W Opinii na stronie 8 jest wyraÿny wniosek eksperta mówi¹cy, e"...powy szy stan nie jest nastêpstwem b³êdów wykonawczych, lecz jest konsekwencj¹ wielokrotnego obci¹ ~nia rur spiêtrzon¹ wod¹ wskutek braku swobodnego sp³ywu." Ponownie zosta³ sprawdzony poziom wody gruntowej i jest on nadal poni ej posadowienia p³yty dennej i poni ej pod³o a w podszybiach, a zatem woda do podszybia nie przedostaje siê ani przez dno ani przez œcianki. Dlatego te Mostostal S.A. równie odmawia usuniêcia tej awarii jako niebêd¹cej wynikiem z³ego wykonawstwa, a zatem nieobjêtej gwarancj¹. 2. Odnoœnie podniesionej przez Pañstwa ponownie sprawy studzienek ch³onnych (tj. jak Pañstwo je nazywaj¹ "depresyjnych") po raz kolejny wyjaœniamy, e studzienki te zosta³y przez Mostostal S.A. wykonane jako prace dodatkowe nie objête projektem - wy³¹cznie dla Pañstwa wygody. Rol¹ ich nie jest natychmiastowe odwodnienie terenu ale wspomo enie odprowadzenia wody i przyspieszenie osuszania powierzchni terenu poprzez poch³oniêcie jakiejœ iloœci wody i zatrzymanie jej - do czasu wyschniêcia lub do przes¹czenia w grunt. Przy bardzo obfitych opadach, a z takimi mieliœmy do czynienia ostatnio (woda w ca³ym mieœcie sta³a na ulicach do wysokoœci krawê ników) - woda w studzienkach mia³a prawo staæ nawet 2 dni - szczególnie, e grunt by³ wówczas bardzo nawodniony i trudniej wch³ania³ zawartoœæ studzienek. Przypominamy te ponownie, e skutecznoœæ dzia³ania wszelkich instalacji odwadniaj¹cych zale y od ich sta³ego czyszczenia i przegl¹dania. 07 (2 V f1 II- fl\ 2~.lJ+ _,-0,0 ~lyj

2 BIURO E.KSPERTYZ i OCENY RYZYKA Warszawa, Ul. Wybrze e Koœciuszkowsk je 431ok.3 OPINIA Dotyc7J}ca przyczyn zalewania pomieszczeñ przy klatkach schodowych w gara ach podziemnych. Ubezpieczony: Mostostal S.A.( dawny Mostostal Sp. z 0.0.) Legionowo ul. Pi³sudskiego 31 lok 315 Miejsce szkody: Zespó³ zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z us³ugami ul. S³owackiego róg Wyspiañskiego, w Legionowie Data szkody: Wykona³: mgr in. Zdzis³aw Rasiñski Asystent mgr in. Kamil Bo ek Egzemplarz nr 1 Nr BEiOR 515/02/10/EKS/HES Warszawa, 14 czerwca 2010 Biuro Ekspertyz i Oceny Ryzyka mgr in:!:. Zdzis³aw Rasiñski; Wybrze e Koœciuszkowskie 43/3, Warszawa, tel.: OÓ-03 fax.: NIP Wpis do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej nr bcior(ii~bei()r.pl z.rasinski(a)bcior.ol

3 1. DANE FORMALNO - PRA WNE """""""""""""""""" ZLECENIODAWCA: PRZEDMIOTRApo~u: CEL RApORTU: 2 la. PODSTAWA PRAWNA: """""""""""""""""""""""""""""""""""""" MATERIALY RÓDLOWE: """"""""""""""""""""""""""""""""""""" KLAUZULE I ZASTRZE ENIA: 2 OPIS PRZYCZYNY POWSTA."Il1A I ZAKRESU SZKODY OPIS MIEJSCA SZKODY OPIS OKOLICZNOŒCI POWSTANIA SZKODY BL D! NIE lj>eflniowano ZAKLADKI OPIS ZAKRESU SZKODY BL D! NIE lj>eflniowano ZAK ADKI. OPIS ZASTOSOWANEJ METODY WYCENY I OBLICZENIE WARTOŒCI SZKODY OPIS ZASTOSOWANEJ METODYWYCENY 3.2. OBLICZENIE WARTOŒCI SZKODY WNIOSKI DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA SPIS ZAL CZNIKÓW SPIS TREŒCI BL D! NIE lj>eflniowano ZAK ADKI. BL D! NIE lj>eflniowano ZAK ADKI. B D! NIE ZDEFINIOWANO ZAK ADKI. B D! NIE ZDEFINIOWANO ZAK ADKI. B D! NIE ZDEFINIOWANO ZAK ADKI. Biuro Ekspertyz i Oceny Ryzyka mgr in. Zdzis³aw Rasiñski; 1 Wybrze e Koœciuszkowskie 43/3, Warszawa, tel.: fax.:

4 1. DANE FORMALNO - PRAWNE 1.1. Zleceniodawca: STU ERGO HESTIA ul. Hestii Sopot 1.2. Przedmiot opinii : Ustalenie przyczyn ujawnionej przez u ytkownika wilgoci na styku œciany i posadzki czêœci pomieszczeñ gara u podziemnego w Zespole zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z us³ugami przy ul. S³owackiego róg Wyspiañskiego, w Legionowie Cel opinii: Celem raportu jest likwidacja szkody okreœlonej w pkt Podstawa prawna: 1. Zlecenie Materia³y Ÿród³owe: Projekt wykonawczy Budynek II Tom III. Oglêdziny piwnic i terenu budynku Klauzule i zastrze enia: 1. Wykonawca przyjmuje w dobrej wierze wszystkie dane i informacje przekazane przez Zleceniodawcê i ubezpieczonego/poszkodowanego niezbêdne do wykonania dzie³a. 2. Raport przeznaczony jest dla Zleceniodawcy. 3. Raport s³u y wy³¹cznie celowi okreœlonemu w pkt Biuro Ekspertyz i Oceny Ryzyka mgr in. Zdzis³aw Rasiñski; Wybrze e Koœciuszkowskie 43/3, Warszawa, tel.: fax.: beoir<ll1beior.vl 2

5 Opis miejsca Przedmiotem opinii jest ustalenie przyczyny podsi¹kania wody w budynku us³ugami i gara ami podziemnymi wybudowany u zbiegu ulic S³owackiego Foto nr 1. Na poziomie parteru od strony ulic znajduj¹ siê lokale us³ugowe. wielorodzinnym z Wyspiañskiego. Foto nr 2. Widok terenu od strony placu wewnêtrznego osiedla Obiekt jest jednobry³owym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o siedmiu kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej - gara. Jedna kondygnacja nadziemna jest pe³ni funkcjê us³ugow¹, pozosta³e kondygnacje nadziemne s¹ kondygnacjami mieszkalnymi. Biuro Ekspertyz i Oceny Ryzyka mgr in. Zdzis³aw Rasiñski; 3 Wybrze e Koœciuszkowskie 43/3, Warszawa, tel.: fax.: beoirca(be.ior.di

6 ~ Pod ca³ym budynkiem oraz wychodz¹cy poza jego obrys od strony pó³nocno-zachodniej po³udniowo-zachodniej jest zlokalizowany gara podziemny z komórkami lokatorskimi pomieszczeniami technicznymi. Budynek jest posadowiony na poziomie :1:0,00 = 80,20 m n.p.m - jest to poziom zero parteru. Poziomo posadowienia p³yty fundamentowej - 3,84 = 76,36 m n.p.m dla rzêdnej terenu 80,20 m n.p.m. Zwierciad³o wód gruntowych znajduje siê na g³êbokoœci 3,2-4,7 m od :1:0,00 na rzêdnej 77,0-75,5 m n.p.m. Warunki gruntowe na których zlokalizowano obiekt sk³adaj¹ siê, pod p³yt¹ fundamentow¹ to luÿne paski o Jd=O, l, które zosta³y dogêszczone do Jd=0,5. Fot. 3. Przekrój pionowy przez budynek z opisanymi warstwami i izolacj¹ W1t,. ~N1E. "...,568:,.,', r- t. {~,~~.,S6, II...) rs.³'l -g/ad:/: betonowa zatarta na g³adko,,j ze zbrojeniem rozproszonym, ze spadkiem 1% ,0 cm -p³yta elbetowa fundamentowa 65,0 cm wg proj. konstrukcji. -folia PE szczelnie klejona (obowi¹zuje odbiór szczelnoœci. -beton 87,5 10,0 cm -podsypka piaskowa ~~ ~~~"Si~ '(CJ ~ ~ ptllo cm.1p6d t JO cm ponilt!ii~t!'h'.toij8 PE ni lepi³a.l 4dilN tt!i~³- :Z..,O crr.,-., AN1d tioqon8 " J -Ibh PE ~...twll'\i :akttd ~,. telbet0w8 2<1.0 cm Instalacja kanalizacji w systemie niskoszumowym, wyciszona akustycznie, wykonana z rur PCV wysokoudarowych kanalizacyjnych d = 160 mm, która po³¹czona jest do ogólnosp³awnej kanalizacji miejskiej u³o onej w ulicy. Do tej samej sieci jak wspomniano powy ej pod³¹czona jest równie kanalizacja sanitarna przedmiotowego budynku. Biuro Ekspertyz i Oceny Ryzyka mgr in. Zdzis³aw Rasiñski; Wybrze e Koœciuszkowskie 43/3, Warszawa, tel.: fax.: beoir(a1beior.n³ 4

7 Fot. 4. Usytuowanie budynku. Kolorem czerwonym zaznaczono instalacja kanalizacji deszczowej budynku Foto nr 5. Od strony wschodniej znajduj¹ siê wejœcia do budynku oraz wjazd do gara u Wilgoæ w pomieszczeniach pojawia siê g³ównie w poziomie posadzki w pomieszczeniach gara u podziemnego przy windach. Posadki pomieszczeniach wykonane z gresu znajduj¹ siê poni ej poziomu gara u o oko³o 10cm. W przestrzeni pod p³ytkami zaobserwowano okresowo gromadzenie siê wody, co powoduje w wyniku kapilarnego Biuro Ekspertyz i Oceny Ryzyka mgr in;³:. Zdzis³aw Rasiñski; Wybrze ekoœciuszkowskie 43/3, Warszawa, tel.: fax.: beoirla1beior.pl 5

8 podci¹gania wilgoci wystêpowanie na zewnêtrznych œcianach gara u wykwitów. Powy sze objawy wystêpuj¹ wy³¹cznie w pomieszczeniach przy windach. Foto nr 6. Widok wilgoci na posadzce w obrêbie pomieszczeñ przy widach. W celu ustalenia przyczyny takiego stanu rzeczy dokonano sprawdzenie rzeczywistego poziomu wody gruntowej na zewn¹trz budynku wykonuj¹c wiercenia. Wyniki wierceñ potwierdzi³y, i poziom wody gruntowej znajduje siê poni ej poziomu p³yty dennej, co wyklucza podci¹ganie wody gruntowej. W toku analizy mo liwych przyczyn ustalono i najbardziej prawdopodobna przyczyn¹ zalewania wod¹ posadzki s¹ przecieki z u³o onej pod stropem kanalizacji deszczowej, której trasa przebiega przez pomieszczenie przy windach. Fot. 6. Usytuowanie rury kanalizacji deszczowej budynku. Po lewej stronie œciana pomieszczenia z wind¹. Biuro Ekspertyz i Oceny Ryzyka mgr in. Zdzis³aw Rasiñski; 6 Wybrze e Koœciuszkowskie 43/3, Warszawa, tel.: fax.: IS bcoirtii1bcior.ol

9 ., Przyczyn¹ pojawienia siê miejscowych zawilgoceñ jest najprawdopodobniej jest niewystarczaj¹ca dro noœæ miejskiej sieci kanalizacji ogólnosp³awnej u³o onej w ulicy S³owackiego, która nie jest w stanie odprowadziæ du ego zrzutu wody do jednego ujœcia z kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Podczas oglêdzin ustalono, i zdarzaj¹ siê przypadki podczas ulewnych nastêpuje silne spiêtrzenie wody deszczowej, rewizyjnych zlokalizowanych na wewnêtrznym placu osiedla. która powoduje zerwanie eliwnych dekli ze studni Powy sze zjawisko jest nastêpstwem braku swobodnego sp³ywu wody opadowej œcieków do ogólnosp³awnej kanalizacji miejskiej. W wyniku powy szego nastêpuje wzrost ciœnienia w wewnêtrznej kanalizacji i wype³nienie pionów i poziomów. Z uwagi na wzrost ciœnienia w rurach kanalizacyjnych w miejscach po³¹czeñ kielichowych nastêpujê wyciek wody i po rurach sp³ywa na posadzkê. Poniewa poziomy kanalizacyjne s¹ zabudowane nie s¹ widoczne miejsca wycieków we niektórych przypadkach obudowie z p³yty G-K. objawiaj¹ siê one œladami na Fot. 6. WIdok œwie ego zacieku zabudowanej rury kanalizacji deszczowej budynku. W celu przeciwdzia³ania kumulacji wilgoci w pomieszczeniu budynku, która mo e siê pojawiaæ posadzce wykonano dodatkowe kratki wentylacyjne, które niew¹tpliwie poprawi¹ cyrkulacje powietrza przyspieszaj¹c wysychanie zawilgoconych elementów budynku. Dla przeciwdzia³ania wykwitów na styku œcian i posadzki wykonano cokó³ o wysokoœci 30 cm z gresu. Biuro Ekspertyz i Oceny Ryzyka mgr in. Zdzis³aw Rasiñski; 7 Wybrze e Koœciuszkowskie 43/3, Warszawa, tel.: fax.:

10 . - l' ot. I. Wldok Widok napraw napraw naprawionej pomalowanej, naprawionej i pomalowanej œciany coko³ami. Strza³ki wskazuj¹. na nowe kratki. _. wentylacyjne - budynku z zamontowanymi Zdaniem rzeczoznawcy Biura Ekspertyz i Oceny Ryzyka podjête dzia³ania poprawi¹ okresowo stan lecz s¹ to dzia³ania doraÿne. Docelowo nale y doprowadziæ do wiêkszej przepustowoœci sieci ogólnosp³awnej. Podsumowuj¹c: Przyczyn¹ pojawienia siê miejscowych zawilgoceñ jest najprawdopodobniej jest niewystarczaj¹ca dro noœæ miejskiej sieci kanalizacji ogólnosp³awnej u³o onej w ulicy S³owackiego, która nie jest w stanie odprowadziæ du ego zrzutu wody do jednego ujœcia z kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W wyniku powy szego nastêpuje wzrost ciœnienia w wewnêtrznej kanalizacji i wype³nienie pionów i poziomów. Z uwagi na wzrost ciœnienia w rurach kanalizacyjnych w miejscach po³¹czeñ kielichowych powoduje wyciek wody i po rurach i sp³ywa na posadzkê. Poniewa poziomy kanalizacyjne s¹ zabudowane nie s¹ widoczne miejsca wycieków w niektórych przypadkach objawiaj¹ siê one œladami na obudowie z p³yty G-K. Dokonano sprawdzenie rzeczywistego poziomu wody gruntowej na zewn¹trz budynku wykonuj¹c wiercenia. Wyniki wierceñ potwierdzi³y, i poziom wody gruntowej znajduje siê poni ej poziomu p³yty dennej, co wyklucza podci¹ganie wody gruntowej. Fundamenty posiadaj¹ w³aœciwie zaprojektowana izolacje przeciwwodna, która zosta³a odebrana przez nadzór budowlany budowy. Z analizy zebranego materia³u wynika, i powy szy stan nie jest nastêpstwem z b³êdów wykonawczych, lecz jest konsekwencj¹ wielokrotnego obci¹ enia rur spiêtrzon¹ wod¹ u/elr"t..1r.._n n h..",ir" n- eu/nhnt³n..on -" "-0- en³\lu/" -ra" w_ua 7",t.."., '7t³",n;.."., --_u a_au RPiOR n; mn7n'" Ul.. tum nr'7vn~uilc11 C--JC---- ~.~,.,,-,- -"'-"" O Dluro c.kspenyz I vceny 1\.YZYKa mgr mz. LQZIS³8W KasmsKI; o Wybrze e Koœciuszkowskie 43/3, Warszawa, tel.: fax.: beoir(w.beior.pl

11 ;.,. -~.., szkodzie spowodowanej b³êdami wykonawczymi powsta³ymi w okresie wykonywania robót budowlano -monta owych. Stan ten jest nastêpstwem eksploatacji kanalizacji w ekstremalnych warunkach. Wykonywane próbyodbiorowe kanalizacji wprawdzie polegaj¹ na wype³nieniu pionów do pe³nej wysokoœci, lecz próba ma charakter statyczny, a nie dynamiczny i jest ograniczona w czasie. W czasie eksploatacji kanalizacja poddawana jest ka dorazowo takiej próbie przy wiêkszych ulewach. Biuro Ryzyka Biuro Ekspertyz i Oceny Ryzyka mgr in. Zdzis³aw Rasiñski; 9 Wybrze e Koœciuszkowskie 43/3, Warszawa, tel.: fax.: bcoir(ti1bcior.ol

pary wodnej wewn¹trz przegrody lub niew³aœciwego u ytkowania. Wilgoæ pocz¹tkowa Wyró nia siê zwykle wilgoæ technologiczn¹,

pary wodnej wewn¹trz przegrody lub niew³aœciwego u ytkowania. Wilgoæ pocz¹tkowa Wyró nia siê zwykle wilgoæ technologiczn¹, Utrzymanie œcian w stanie odpowiednio suchym jest nieodzowne, aby w nich i na ich powierzchniach nie rozwija- ³y siê grzyby oraz pleœnie. To wa ne nie tylko dla osób ju cierpi¹cych na alergiê. D³ugotrwa³e

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie DOM Plus

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie DOM Plus UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Fachowa VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Œwiat profesjonalnej wiedzy al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66 faks: 22 829 27 00, 829 27 27

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-Wo niakowska 03-741 Warszawa, ul. Bia ostocka 22 lok. 3 ZAMAWIAJ CY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie artea@artea.com.pl PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z przeglądu ogólnobudowlanego i wentylacyjnego obiektu i jego otoczenia Warszawa, Al. gen. Sikorskiego 13

PROTOKÓŁ z przeglądu ogólnobudowlanego i wentylacyjnego obiektu i jego otoczenia Warszawa, Al. gen. Sikorskiego 13 1 PROTOKÓŁ z przeglądu ogólnobudowlanego i wentylacyjnego obiektu i jego otoczenia Warszawa, Al. gen. Sikorskiego 13 1. Podstawa opracowania: Zlecenie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej dla firmy MDBud Mariusz

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJ CEGO

1. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJ CEGO 1. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJ CEGO 1.1. PROWADZONA DZIA ALNOÚÃ Przedmiotem dziaùalnoœci Powiatowego Zarz¹du Dróg w Nowym S¹czu jest wykonywanie obowi¹zków zarz¹dcy drogi zarz¹dzanie drogami powiatowymi na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis

Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis Jednostka projektowania: www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl Egzemplarz 1 Symbol projektu: 11.1263.07 Faza opracowania: Projekt

Bardziej szczegółowo

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ZAMAWIAJ CY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY AL. PIASTÓW17, 70-310 SZCZECIN OBIEKT, ADRES CENTRUN DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru 2 Infrastruktura teletechniczna SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania 3 ISBN 978-83-60516-13-3 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Andrzej Kunstman 1, Katarzyna Poborska-M³ynarska 2, Kazimierz Urbañczyk 1 Construction of storage caverns in salt deposits geological and

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA UMOWA Z DNIA 26.02.2015 r. BZP.2421.18.2015.AB załącznik nr 11 DATA: 26.03.2015r. EGZ. NR TEMAT: EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA OBIEKT: POMIESZCZENIA PIWNICZNE I PARTERU ADRES: 50-237 WROCŁAW, UL.

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA. adres obiektu: ul. Puławska 228 02-670 Warszawa woj. Mazowieckie

OPINIA TECHNICZNA. adres obiektu: ul. Puławska 228 02-670 Warszawa woj. Mazowieckie 15.II.1968r. ZESPÓŁ OŚRODKÓW RZECZOZNAWSTWA ZOR Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO - TECHNICZNYCH NOT WARSZAWSKI DOM TECHNIKA lok.115

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo