Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: , Regon: , kapitał zakładowy: PLN Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie, współfinansowanego ze środków Funduszu CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2 Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 2 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Zakup i wdroŝenie systemu do zarządzania Projektem pn. Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: ETAP 1: I: Dostawa serwera wg poniŝszej specyfikacji: a) Procesor: nie mniej niŝ 2 (dwa) identyczne procesory (kaŝdy procesor o wydajności nie mniejszej niŝ 7900 punktów w teście PassMark (http://cpubenchmark.net/; High End CPU's bez overclockingu) - na dzień ogłoszenia przetargu zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Opisu Przedmiotu zamówienia) b) kaŝdy procesor ze sprzętowym wspomaganiem wirtualizacji c) RAM: minimum 20 (dwadzieścia) GB -pamięć wyposaŝona w funkcję korekcji błędów d) HDD: minimum 3 (trzy) dyski 300 GB SAS 2.5" podłączane podczas pracy, e) potencjalna liczba wewnętrznych dysków twardych: nie mniej niŝ 8 f) maksymalna pojemność wszystkich wewnętrznych dysków twardych: nie mniej niŝ 4 TB g) kontroler macierzy: kontroler macierzowy SAS, umoŝliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0; 1; 1+0; 5, posiadający minimum 1 GB pamięci podręcznej z funkcjonalnością zapobiegającą utracie danych w momencie zaniku zasilania. Kontroler ma obsługiwać podłączanie i odłączanie dysków w czasie pracy. h) płyta główna : dedykowana do pracy w serwerach i) ilość banków pamięci: nie mniej niŝ 18 j) maksymalna ilość pamięci: nie mniej niŝ 192 GB k) sloty kart rozszerzeń: PCI-E 8x v.2.0: nie mniej niŝ 1 (jeden) l) sloty kart rozszerzeń: PCI-E 4x v.2.0: nie mniej niŝ 1 (jeden) m) karta graficzna: zintegrowana karta graficzna n) interfejsy nie mniej niŝ: 1 x RS232, 2 x PS/2, 2 x VGA, 4 x RJ-45 (LAN), 3 x USB 2.0 (lub nowszy) o) wentylatory: redundantne wentylatory hot-plug p) obudowa: 2U z szynami do montaŝu w szafie rack 19" q) obsługiwany system: minimum Microsoft Windows 2008 R2 Standard Edition r) gwarancja: Minimum 3 (trzy) lata u klienta z reakcją 24h czas naprawy 48h s) zasilanie: 2 zasilacze hot-plug (standardowy i nadmiarowy) t) karty sieciowe: minimum 4 (cztery) x 1GbE u) napęd optyczny: DVD+/-RW Dual Layer lub BD-ROM v) serwer musi być wyposaŝony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezaleŝnie od jego stanu (takŝe podczas startu, restartu OS). MoŜliwość rozbudowy o funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej

3 Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 3 i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI-X/PCI-E. Karta zdalnego zarządzania (konsoli) musi być rozwiązaniem sprzętowym, niezaleŝnym od systemów operacyjnych, zintegrowanym z płytą główną lub kartą zainstalowaną w gnieździe PCI. Poszczególne elementy składające się na przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe, w pełni sprawne, nie regenerowane, nie powystawowe i gotowe do uŝycia bez Ŝadnych dodatkowych inwestycji Zamawiającego. Serwis: Zapewnienie serwisu dla oferowanego urządzenia w okresie nie krótszym niŝ 36 miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru urządzeń. Serwis dla urządzeń musi być świadczony w miejscu instalacji urządzeń, czas reakcji na zgłoszenie usterki urządzenia nie moŝe być dłuŝszy niŝ 24 godz. w dni robocze, a maksymalny czas naprawy urządzenia nie moŝe przekroczyć 48 godzin (w dni robocze) licząc od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Zamawiający musi otrzymać dane kontaktowe (telefony, adresy ), na które będą dokonywane zgłoszenia usterek i ewentualne reklamacje odnośnie napraw. W okresie czasu reakcji na zgłoszenie usterki Zamawiający musi otrzymać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i informację o sposobie usunięcia usterki (naprawy) urządzenia. Dozwolone jest sprawowanie serwisu przez producenta urządzenia, pod warunkiem, Ŝe zasady sprawowania serwisu będą zgodne z ww. UWAGA: Zamawiający uŝytkuje sprzęt firmy HP dla innych systemów informatycznych i w przypadku awarii systemu mógłby wykorzystywać ten sprzęt jako zastępczy na czas naprawy. II: Dostawa składników programowych wg poniŝszej specyfikacji: L.p Komponent Liczba i typ licencji 1. Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Standard lub 2 licencje na serwer równowaŝny 2. Microsoft SQL Server 2008 R2 x64 lub równowaŝny 1 licencja na 1 CPU 3 Microsoft Project Server 2010 lub równowaŝny 4 Microsoft Project 2010 Professional for Windows lub równowaŝny 5 Project Server 2010 CAL lub równowaŝny 6 Microsoft Office SharePoint Server 2010 lub równowaŝny 7 Microsoft Office SharePoint Server 2010 Standard and Enterprise CALs lub równowaŝny 1 licencja na serwer 5 licencji na uŝytkownika 17 licencji na uŝytkownika 1 licencja na serwer 22 licencje UWAGA: Zamawiający posiada prawo do zakupu produktów Microsoft w programie MOLP

4 Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 4 Ad. 1. Licencja uprawniająca do korzystania z oprogramowania Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard lub z oprogramowania równowaŝnego tzn. takiego, które umoŝliwia wykorzystywanie oprogramowania spełniającego poniŝsze wymagania: a) Sieciowy system operacyjny powinien integrować się z aktualnie wykorzystywaną przez Zamawiającego usługą Microsoft Active Directory obejmującą komputerowe konta sieciowe uŝytkowników i ich uprawnienia. b) Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bezpłatnie). c) Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych d) Co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe zainplementowane w języku polskim e) Wsparcie dla większości powszechnie uŝywanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). f) Graficzny interfejs uŝytkownika. g) Obsługa systemów wieloprocesorowych. h) Obsługa platform sprzętowych x86, x64. i) MoŜliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. j) MoŜliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania): Podstawowe usługi sieciowe: DNS, DHCP. Usługi katalogowe pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (uŝytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe). Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej. PKI (Centrum Certyfikatów, obsługa klucza publicznego i prywatnego). Szyfrowanie plików i folderów. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). MoŜliwość rozłoŝenia obciąŝenia serwerów. Serwis udostępniania stron WWW. Serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6). k) Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim. l) Pełna kompatybilność z Active Directory oznaczająca w szczególności moŝliwość udostępniania usług Active Directory. m) Pełna kompatybilność z systemem Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard. n) Prawidłowa współpraca z systemem bazy danych MS SQL 2008 Standard. o) Licencja uprawniająca do uruchamiania oprogramowania na 1 fizycznym procesorze serwera (bez ograniczeń związanych z liczbą rdzeni procesora). p) 64 bitowa wersja oprogramowania. q) W przypadku zaoferowania oprogramowania równowaŝnego, Sprzedający jest zobowiązany do przeprowadzenia autoryzowanego szkolenia dla 4 administratorów. Szkolenie będzie autoryzowane przez producenta oprogramowania. Program szkolenia będzie obejmował zakres wiedzy i umiejętności wymagany do zaawansowanego administrowania oferowanym oprogramowaniem.

5 Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 5 Ad. 2. Za równowaŝne oprogramowaniu SQL Server 2008 (R2) uznaje się oprogramowanie serwera baz danych, które spełnia następujące wymagania: a) MoŜliwość pełnej implementacji zarówno systemów transakcyjnych - OLTP jak i raportowych -hurtownia danych i/lub OLAP (oprócz silnika relacyjnego - narzędzie ETL, serwer OLAP, narzędzia Data Mining łącznie z warstwą wizualizacyjną, serwer raportowy bez dodatkowych kosztów). b) Otwartość na inne systemy zarządzania bazami danych (środowiska heterogeniczne). c) Zapewnienie wysokiej dostępności i niezawodności (wielowęzłowe klastry failover, synchronizacja z serwerem zapasowym, łatwość odtwarzania po błędach uŝytkowników i aplikacji, moŝliwość balansowania obciąŝenia). d) Zapewnienie bezpieczeństwa danych na etapie składowania i transmisji potwierdzona odpowiednimi certyfikatami. Wsparcie dla zdefiniowanej w przedsiębiorstwie polityki bezpieczeństwa (np. automatyczne wymuszanie zmiany haseł uŝytkowników). e) Skalowalność od urządzeń mobilnych do centrów obliczeniowych. f) Mechanizm autostrojenia (dynamiczne zarządzanie parametrami konfiguracyjnymi m.in. w zaleŝności od obciąŝenia i dostępnych zasobów). g) Zintegrowane narzędzia do zarządzania i tworzenia rozwiązań opartych o system zarządzania bazą danych graficzne i skryptowe. h) Zintegrowane narzędzia optymalizacji i śledzenia operacji wykonywanych przez uŝytkowników (silnik relacyjny, silnik OLAP). i) Narzędzia do audytu poprawności środowiska, w jakim został zainstalowany i jest eksploatowany system zarządzania bazą danych pod względem bezpieczeństwa. j) MoŜliwość wykonywania typowych operacji administracyjnych (operacje na indeksach, backup) bez przerywania pracy systemu lub przechodzenia w tryb jednouŝytkownikowy. k) Dedykowane połączenie do serwera dla administratora. l) MoŜliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet. m) Wsparcie dla technologii XML (wbudowana moŝliwość składowania i obróbki danych XML w sposób charakterystyczny dla tych danych). n) Wsparcie dla architektury rozproszonej (np. mechanizm serwisów sieciowych; najlepiej bez pośrednictwa serwera web). o) MoŜliwość tworzenia procedur i funkcji (w tym agregujących) w róŝnych językach programowania (innych niŝ SQL) oraz ich debuggowania w sposób ogólnie przyjęty w narzędziach do tworzenia oprogramowania (w tym debuggowania pomiędzy warstwami mid-tier/database). p) Obsługa błędów programowych na zasadzie try/catch. q) MoŜliwość tworzenia rekursywnych zapytań SQL. r) RóŜne modele składowania danych w systemie OLAP (MOLAP, ROLAP, Real Time OLAP i inne). s) MoŜliwość tworzenia skryptów w kostkach analitycznych i ich debuggowania. t) MoŜliwość zapisu do kostek. u) Przezroczyste dla aplikacji partycjonowanie danych (tabele, indeksy, kostki analityczne). v) Integracja danych relacyjnych i wielowymiarowych (w tym moŝliwość automatycznego przejścia od danych wielowymiarowych w kostce analitycznej do danych szczegółowych w hurtowni danych). w) MoŜliwość rozbudowywania silnika raportowego (dostarczanie raportów, rendering, bezpieczeństwo dostępu do danych). x) Jednolity i zintegrowany wgląd we wszystkie dane. y) Kreowanie tradycyjnych raportów, analiz OLAP, kart wyników głównych wskaźników wydajności (Key Performance Indicator KPI). z) Łatwe w uŝyciu kreatory funkcji analiz biznesowych umoŝliwiające niezaawansowanym uŝytkownikom na modelowanie złoŝonych problemów Business Intelligence (BI).

6 Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 6 aa) Scentralizowane repozytorium zawierające definicje głównych metryk i kart wyników oraz Data Mining. bb) Pojedynczy zunifikowany model wymiarowy (Unified Dimensional Model UDM), pozwalający połączyć elastyczność i wszechstronność tradycyjnego relacyjnego modelu raportowania z przyjaznymi dla uŝytkownika, silnymi funkcjami analitycznymi i wydajnością klasycznego modelu OLAP. cc) Zaawansowane funkcje analiz biznesowych Business Inteligence i Analysis Services działające w czasie rzeczywistym, zachowujące przy tym wydajność charakterystyczną dla systemów klasy MOLAP. dd) Serwerowe środowisko raportowania, zarządzane za pośrednictwem usług sieciowych. ee) Zestaw narzędzi do tworzenia i przeglądania raportów oraz zarządzania nimi. ff) Narzędzie tworzenia raportów ad hoc, umoŝliwiające niezaawansowanym uŝytkownikom natychmiastowe tworzenie własnych raportów, ich drukowanie oraz przeglądanie danych. gg) Rozszerzalną architekturę i otwarte interfejsy umoŝliwiające osadzanie raportów lub integrowanie rozwiązań raportowania w zróŝnicowanych środowiskach informatycznych. hh) Skalowalność, łatwość zarządzania i wydajność. ii) Integracja narzędzi zarządzania silnikiem relacyjnym i usługami Analysis Services dająca administratorom BI pojedyncze, zunifikowane środowisko do zarządzania usługami Analysis Services i bazy danych oraz umoŝliwiające administratorom łatwe pisanie skryptów do zarządzania obiektami, operacjami i zadaniami Analysis Services. jj) Silną integrację interfejsu uŝytkownika z funkcjonalnością analiz biznesowych i raportowania. Ad. 3. Za równowaŝne oprogramowaniu Microsoft Project Server 2010 uznaje się oprogramowanie wspomagające zarządzanie harmonogramami i zasobami projektów, które posiada następujące cechy: a) UmoŜliwia planowanie i zarządzanie wieloma projektami. b) UmoŜliwia budowę harmonogramów, planów bazowych, planowanie i zarządzanie zasobami (przydzielanie zasobów, wyszukiwanie zasobów wg określonych kryteriów, współuŝytkowanie zasobów, planowanie wykorzystania zasobów poprzez określanie ich nadmiarów i deficytów). c) Pozwala na zaawansowane zarządzanie kosztami zasobów (praca w nadgodzinach, rozliczanie kosztów wg. nakładu pracy/koszt kaŝdorazowego uŝycia, naliczanie proporcjonalne, przed wykonaniem i po wykonaniu prac itd.). d) UmoŜliwia wielopoziomowe cofanie zmian naniesionych w harmonogramie. e) UmoŜliwia śledzenie źródeł problemów, czynników ryzyka, czynników sterujących itd. f) UmoŜliwia tworzenie róŝnych kalendarzy i harmonogramów dla róŝnych zasobów i typów pracy. g) Pomoc w języku polskim, moŝliwość przeprowadzenia szkoleń dla pracowników na róŝnym poziomie doświadczenia w pracy z produktem, literatura fachowa nt. obsługi aplikacji. h) MoŜliwość korzystania z istniejących danych. i) MoŜliwość dodawania i charakteryzowania projektów poprzez priorytet, status i aktualną fazę wykonania (planowany, realizowany, zakończony). j) MoŜliwość dodawania zasobów z poziomu usługi katalogowej Active Directory. k) MoŜliwość tworzenia zaawansowanych diagramów i wykresów. l) Integracja z MS Excel tworzenie wykresów na podstawie danych projektowych. m) Integracja z MS Visio generowanie zaawansowanych diagramów na podstawie danych z projektów. n) Praca grupowa i wymiana informacji.

7 Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 7 o) MoŜliwość stworzenia własnych szablonów harmonogramu lub raportu w zaleŝności od potrzeb organizacji oraz moŝliwość współdzielenia stworzonych na potrzeby organizacji szablonów p) Musi posiadać moduł wyszukiwania (ułatwiający znalezienie najwaŝniejszych informacji, dokumentów czy kontaktów), a takŝe bazę linków dostępną z jednego miejsca i zawierającą zbiór wszystkich powiązanych z projektem odnośników i specyfikacji. q) Zarządzanie zasobami i finansami. r) Narzędzia wspomagające rozwiązanie ewentualnych konfliktów alokacji zasobów. s) Narzędzia do śledzenia budŝetów ( umoŝliwiające przypisywanie budŝetów do projektów i programów. t) Śledzenie projektów. u) Narzędzia umoŝliwiające śledzenie danych (procentu wykonania, wydatków budŝetowych i rzeczywistych, wartości wypracowanej i innych parametrów) odpowiednio do potrzeb. v) MoŜliwość śledzenia wydajność projektu w trakcie jego trwania, moŝliwość zapisywania planów bazowych. w) Dostosowanie aplikacji do potrzeb uŝytkownika poprzez moŝliwość modyfikowania pasków narzędzi, formuł, wskaźników graficznych i raportów. x) System musi posiadać moduł raportowania i eksportu/importu danych. y) MoŜliwość uŝycia języka XML oraz dodatków modelu COM (Component Object Model) w celu umoŝliwienia udostępniania danych i tworzenia rozwiązań niestandardowych. z) MoŜliwość przypominania o zadaniach na skrzynkę (pracownik jest powiadamiany o nowych zadaniach czy zbliŝających się terminach). aa) MoŜliwość dodawania notatek dot. np. rozmów telefonicznych. bb) MoŜliwość archiwizacji dokumentów tj.: przydzielanie dokumentów do poszczególnych zadań cc) System musi posiadać moŝliwość dołączania dokumentów. dd) ee) ff) gg) hh) Zapisywanie projektów w formatach PDF i XPS. Pełna obsługa plików MPP (Microsoft Office Project 2007 Standard, Microsoft Office Project 2003 Standard, Microsoft Office Project 2002 Standard). MoŜliwość edycji i przeglądania gotowych projektów w taki sposób, aby wyglądały identycznie, po otwarciu z programu Microsoft Office Project 2007 zarówno na ekranie monitora jak i na wydruku. Praca z projektami MPP nie moŝe powodować problemów związanych z niestabilną pracą programu powodującą: zawieszanie aplikacji, wyłączanie aplikacji, ograniczanie moŝliwości i funkcjonalności oprogramowania, ani innych utrudnień. Integracja z MS Excel i MS Outlook (moŝliwość konwertowania list istniejących w tych aplikacjach na Plany projektów). W zaleŝności od konkretnych rozwiązań, musi umoŝliwiać przyznawanie osobom odpowiednich uprawnień, definiowanie stanowisk, danych osobowych, telefonów kontaktowych itp. KaŜda osoba biorąca udział w projekcie musi posiadać indywidualny login i hasło, dający dostęp do aplikacji i jej modułów, zgodnie z posiadanymi prawami. Ad. 4. Za równowaŝne oprogramowaniu MS Project 2010 Professional for Windows uznaje się oprogramowanie wspomagające zarządzanie projektami, które umoŝliwia: a) Tworzenie, edycję oraz kontrolę harmonogramów projektów, zadań. b) Tworzenie i zarządzanie budŝetem projektu. c) Automatyczne identyfikowanie problemów z zasobami, czasem oraz finansami. d) Wizualne wsparcie zarządzania projektem poprzez wykresy, diagramy (np.: Diagram Gantta), tabele oraz wykresy przestawne korzystając z rozwiązań zaimplementowanych w arkuszach kalkulacyjnych. e) UŜycie szablonów projektu, które pozwalają na optymalną pracę.

8 Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 8 f) Generowanie raportów, które pozwalają stworzyć kompletne graficzne sprawozdania z postępów oferując moŝliwość tworzenia metryk i współczynników wydajności (KPI). g) Zarządzanie projektami na poziomie organizacji. h) Odczyt i edycję plików harmonogramów utworzonych w programach Microsoft Project 2003/2007 Professional for Windows. i) Obsługę standardów zgodności i metodologii Project Management Institute (PMI) lub Prince2 lub IPMA lub równowaŝne. Ad. 5. Project Server 2010 CAL lub równowaŝne Oprogramowanie spełniające wymogi licencyjne do korzystania z oprogramowania w pkt. Ad.3 (tj. Microsoft Project Server 2010 lub równowaŝnym). Ad. 6. Za równowaŝne oprogramowaniu Office Share Point Server 2010 uznaje się oprogramowanie portalowe, które bez konieczności uŝycia rozwiązań firm trzecich spełnia następujące wymagania: a) Udostępnianie przestrzeni roboczej dla 22 uŝytkowników wewnętrznych. b) Pokrycie usługami portalowymi dowolnego zakresu struktury organizacji: od witryny dedykowanej dla pojedynczego uŝytkownika, poprzez witryny zespołowe, departamentowe, regionalne etc, aŝ po portal centralny, konsolidujący całość hierarchii. c) Zapewnienie uŝytkownikom zintegrowanego systemu uwierzytelniania - zintegrowanego z infrastrukturą informatyczną (brak konieczności odrębnego logowania się do portalu i poszczególnych witryn). d) Bezpieczeństwo zintegrowane z infrastrukturą informatyczną nadawanie uprawnień w ramach portalu dla grup i kont uŝytkowników uprzednio zdefiniowanych w systemie usługi katalogowej. e) Skalowalna architektura, zapewniająca moŝliwość wdroŝenia rozwiązania dostosowanego do skali od kilku/kilkudziesięciu uŝytkowników, do kilkuset tysięcy, przy zachowaniu odpowiedniej wydajności działania. f) Zaimplementowana z pudełka moŝliwość budowania rozwiązania portalowego charakteryzującego się wysoką dostępnością usług poprzez zastosowanie mechanizmów redundancji poszczególnych usług portalu i dynamicznego balansowania obciąŝenia sieciowego pomiędzy serwery pełniące dedykowane role w ramach rozwiązania portalowego (np. serwery indeksujące czy wyszukujące). g) Przechowywanie wszystkich informacji publikowanych na witrynach portalu w pojedynczym repozytorium danych, zapewniającym wysoką dostępność i skalowalność. h) Pełna polskojęzyczna wersja rozwiązania. i) MoŜliwość publikowania informacji do uŝytkowników z mechanizmami selektywnego przypisywania treści do grup odbiorców i tworzenia hierarchicznych kanałów informacyjnych z zachowaniem odpowiednich uprawnień do przeglądania, publikowania i zatwierdzania treści w kaŝdym z kanałów. j) Mechanizmy pełno tekstowego indeksowania i wyszukiwania rozproszonych treści, w tym witryn sieci web, udziałów sieciowych, z moŝliwością rozpoznawania i indeksowania tekstu w plikach graficznych TIF, z obsługą języka polskiego. k) Otwartość mechanizmu pełno tekstowego indeksowania i wyszukiwania treści, pozwalająca na implementowanie rozwiązań firm trzecich do przeszukiwania treści plików specyficznych dla ich aplikacji (np. PDF, DWG, XML lub innych standardów plików). l) MoŜliwość subskrybowania przez uŝytkowników powiadomień o zmianach w wybranych elementach portalu z opcją definiowania częstotliwości powiadomień (natychmiast, raz dziennie, raz na tydzień).

9 Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 9 m) Powiadomienia o subskrypcjach dostarczane pocztą elektroniczną powinny zawierać bezpośredni odnośnik do treści, której dotyczą oraz do witryny słuŝącej do zarządzania ustawieniami powiadomień dla danego uŝytkownika. n) Profilowanie plików przechowywanych w repozytoriach portalu tzn. moŝliwość opisu danego dokumentu przy pomocy dowolnego zestawu atrybutów (np. język, poufność etc.), z moŝliwością wyszukiwania plików wg. tych atrybutów. o) MoŜliwość grupowania wyników wyszukiwania wg źródła pochodzenia, daty, autora treści, rankingu p) Implementacja w standardzie mechanizmu single sign-on pozwalającego na dostęp w kontekście danego uŝytkownika do danych przechowywanych w róŝnych systemach (np. CRM, ERP), z wykorzystaniem standardu XML. q) Mechanizmy personalizacji pozwalające wybranym uŝytkownikom na dostosowanie wyglądu oraz treści witryn do indywidualnych potrzeb. r) Predefiniowane moduły do budowy witryn, zapewniające w standardzie taką funkcjonalność, jak: repozytoria dokumentów, ankiety, kalendarze, kontakty, zadania, dyskusje, galerie zdjęć. s) Mechanizm zatwierdzania publikowanych treści przez jednego lub grupę moderatorów. t) Wersjonowanie plików przechowywanych w repozytoriach portalu z moŝliwością przeglądania historii zmian (data, uŝytkownik, komentarz) oraz powrotu do dowolnej wersji historycznej pliku. u) Kontrola edycji plików, zapewniająca brak konfliktów w przypadku kilku autorów pracujących równolegle nad danym plikiem. v) MoŜliwość predefiniowania szablonów witryn oferujących gotową funkcjonalność i szatę graficzną. w) MoŜliwość definiowania limitów zajętości przestrzeni dyskowej przez uŝytkowników poszczególnych witryn. x) Mechanizmy automatycznego wykrywania i usuwania nieuŝywanych witryn portalu. y) Dostępne z pudełka repozytorium wszystkich witryn intranetowych w urzędzie z mechanizmami sortowania, kategoryzowania oraz wyszukiwania witryn. z) MoŜliwość profilowania uŝytkowników oraz publicznego prezentowania wybranych atrybutów uŝytkownika w postaci jego witryny informacyjnej. aa) Dostępne na rynku mechanizmy pozwalające na zbudowanie na bazie portalu systemu obiegu dokumentów i informacji (workflow). bb) Dostępne dedykowane rozwiązania ochrony antywirusowej dla treści przechowywanej na łamach portalu. cc) Integracja z aplikacjami klienckimi w zakresie otwierania, zapisywania czy profilowania poszczególnych plików w repozytoriach portalu. dd) Repozytorium portalu musi stanowić relacyjna baza danych w technologii 64 bitowej wersji tej bazy w razie potrzeby. Ad. 7. Za równowaŝne oprogramowaniu Microsoft Office SharePoint Server 2010 Standard and Enterprise CALs uwaŝa się: ewentualne licencje dostępowe do serwera o ile takie są konieczne. III: Konfiguracja i uruchomienie systemu 1) Instalacja sprzętowa i uruchomienie systemu a. Dostawa urządzeń przez Wykonawcę do obiektu Al. J.Piłsudskiego 15 w Lublinie. b. Uruchomienie urządzeń (zainstalowanie w szafie o szerokości 19 cali, podłączenie zasilania i podłączenie do sieci komputerowej wykona Zamawiający). c. Zamawiający przygotuje środowisko systemów operacyjnych dla instalacji systemu zarządzania projektem tj. wykona instalację oprogramowania XenServer w wersji 5.6

10 Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 10 tworzącego środowisko wirtualne dwóch wirtualnych serwerów Windows Serwer 2008 R2 (po dostarczeniu przez Wykonawcę licencji) na dostarczonym sprzęcie, oraz wykona dodanie serwerów do istniejącej domeny AD. d. Na pierwszym wirtualnym serwerze MS Server 2008 przeznaczonym dla aplikacji systemu zarządzania projektem Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje MS Project Server 2010 i MS SharePoint Server 2010 w zakresie funkcjonalności określonej w dalszej części zamówienia. e. Na drugim wirtualnym serwerze MS Server 2008 przeznaczonym dla bazy danych systemu zarządzania projektem Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje MS SQL Server 2008 w zakresie funkcjonalności określonej w dalszej części zamówienia. 2) System powinien spełniać rolę: a. Systemu do zarządzania projektem, który jest prowadzony przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie. b. Systemu do przechowywania informacji o projekcie, kontraktach, zadaniach (zgodnie ze schematem przedstawionym w załączniku nr 1 i nr 1a do Zamówienia) oraz dokumentach związanych z projektem. 3) System po zainstalowaniu i skonfigurowaniu musi umoŝliwiać: a. Odzwierciedlenie aktualnej struktury organizacyjnej zespołów odpowiedzialnych za realizację projektu w MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie. b. Określenie priorytetów dla kontraktów i zadań projektu realizowanego w MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie. c. Wspólny obszar działania dla członków zespołów realizujących przedsięwzięcia projektowe (kontrakty i zadania związane z projektem). d. Przypisanie odpowiedzialności za realizację poszczególnych kontraktów i zadań. e. Przekazywanie obowiązków innym uŝytkownikom w wypadku urlopów itp. f. Określenie kosztów ponoszonych w poszczególnych kontraktach/zadaniach. g. Określenie struktury hierarchicznej zadań. h. Tworzenie harmonogramów projektu, kontraktów i zadań. i. Określanie wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi kontraktami i zadaniami projektu umoŝliwiające gromadzenie danych do raportów jako całości projektu. j. Zintegrowanie stanu realizacji kontraktów i zadań jako całość projektu. k. Integrowanie harmonogramów wielu kontraktów i zadań. l. Generowanie list ryzyk i problemów dla kontraktów i zadań. m. Ewidencjonowanie kontraktów i zadań zatrzymanych, opóźnionych (o zadany okres) i zakończonych poraŝką. n. Grupowanie kontraktów i zadań według zadanych kryteriów np.: etap kontraktu/zadania, wykonawca kontraktu/zadania, kierownika kontraktu. o. Wprowadzanie i edytowanie szablonów dokumentów zarządczych m.in.: wniosek o płatność ( załącznik nr 2), oprócz tego Wykonawca przedstawi propozycje szablonów zarządczych w oparciu o swoje najlepsze praktyki w porozumieniu z Zamawiającym p. Spełnienie zasady, Ŝe raz wprowadzony do systemu dokument np. pozwolenie na budowę, umowa kontraktowa musi być osiągalny z róŝnych poziomów ( ulica, zadanie, kontrakt) w obrębie jednego kontraktu. Oprócz tego Wykonawca przedstawi propozycję nazewnictwa wprowadzanych dokumentów, aby łatwiej moŝna było spełnić ww. zasadę w oparciu o swoje najlepsze praktyki, w porozumieniu z Zamawiającym. q. Analizowanie obciąŝenia zasobów typu koszt, materiał, praca ludzka przypisanych do poszczególnych zadań kontraktów r. Przypisywanie budŝetów, kosztów do realizowanych kontraktów/zadań : przypisywanie dowolnej ilości faktur, informacja o dacie faktury, informacja o dostawcy, informacja o kwocie faktury, informacja o walucie, kwota faktury w walucie PLN. s. Analizowanie kontraktów i ich zadań: analiza kosztowa (sumaryczne koszty kontraktu oraz jednostkowe koszty poszczególnych zadań), analiza wg portfela kontraktu, analizowanie odchylenia czasu projektu, kontraktu, zadania od przyjętego planu.

11 Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 11 t. Śledzenie realizacji projektów w formie raportów m.in.: wniosek o płatność (załącznik nr 2), dostępnych zarówno z programu MS Project Professional 2010 jak i z witryny projektu. u. Wersjonowanie dokumentów i ich statusów (oczekujący na akceptację, zatwierdzony etc.), a takŝe moŝliwość dodawania do nich komentarzy przez poszczególnych członków zespołu z moŝliwością przeglądania historii zmian (data, uŝytkownik, komentarz) oraz powrotu do dowolnej wersji historycznej pliku. v. Przypominanie o zadaniach na skrzynkę (pracownik jest powiadamiany o nowych zadaniach czy zbliŝających się terminach). w. Na raportowanie poszczególnych kontraktów oraz śledzenie postępu rzeczowo-finansowego, system musi posiadać moŝliwość wpisywania danych procentowych z promilami (tj. np. 6,325%). x. Grupowanie wyników wyszukiwania wg źródła pochodzenia, daty, autora, treści zgodnie i w zakresie funkcjonalności posiadanych przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie. y. Przechowywanie i zarządzanie innymi pracami powiązanymi z projektem ( np. spotkania, zgłoszenia odbiorów wykonanych prac, inne). z. Kontrolę edycji plików, zapewniającą brak konfliktów w przypadku kilku osób pracujących równolegle nad danym plikiem. aa. Tworzenie i dostosowywanie widoku osi czasu w celu lepszej wizualizacji szczegółów harmonogramu projektu, kontraktów i zadań. bb. Widok wpływu modyfikacji zmian na harmonogram projektu dzięki funkcji podświetlania zmian. cc. Podglądy harmonogramów projektu, kontraktów i zadań przy zastosowaniu wykresu Gantta, kalendarzy, arkuszów zadań i innych typów podglądów, które zaproponuje Wykonawca w oparciu o swoje najlepsze praktyki. dd. Zarządzanie uŝytkownikami według zdefiniowanych profili. ee. Logowanie poprzez autentykację w oparciu o uŝytkowników domeny Active Directory Zamawiającego. ff. Obsługę standardowych formatów plików takich jak Word, Excel, CSV, Power Point, PDF, HTML, JPG, BMP, DWG oraz innych standardów plików. gg. Projekty oraz fragmenty tych projektów tworzone za pomocą oferowanego oprogramowania będą w pełni poprawnie obsługiwane w Microsoft Office Project 2010/2007/2003 Standard. Dokumenty oraz fragmenty tych dokumentów tworzone za pomocą Microsoft Office Project 2010/2007/2003 Standard będą w pełni poprawnie obsługiwane w oferowanym oprogramowaniu. hh. Prace w pełnej polskiej wersji językowej. IV: Prace wdroŝeniowe do wykonania przez Wykonawcę: 1. Opracowywanie witryny głównej portalu dla prowadzonego projektu i podwitryn poszczególnych kontraktów odzwierciedlające informacje jakie moŝna uzyskać z wersji MS Project Professional 2010 (stanowiskowej) po uzgodnieniu z Zamawiającym. 2. Utworzenie wspólnego repozytorium dla wszystkich dokumentów, problemów, ryzyk przypisanych do projektu, kontraktów i zadań (całość repozytorium musi odzwierciedlać strukturę hierarchiczną projektu zgodnie ze schematem przedstawionym w załączniku nr 1 i nr 1a do Zamówienia) w uzgodnieniu z Zamawiającym. Repozytorium będzie stanowić relacyjna baza danych MS SQL 2008 R2. 3. Przeniesienie danych dla zadań, kontraktów juŝ obsługiwanych z wykorzystaniem MS Project 2007 do skonfigurowanego systemu zarządzania. 4. ZałoŜenie obiegu spraw dla wybranych trzech kontraktów/zadań (w tym dwa nowe kontakty i jeden zakończony) z udziałem pracowników Zamawiającego, (prace te mogą być włączone do szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie szkolenia zaawansowanego). 5. Przeprowadzenie testów akceptacyjnych które będą polegały na: uzyskaniu raportów z wprowadzonych danych do zadań skonfigurowanych przez Wykonawcę w pkt. 4.

12 Część III Opis Przedmiotu Zamówienia Przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej zawierającej: konfiguracje urządzeń, procedury tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych, polityki bezpieczeństwa oraz procedury zmiany polityk, procedury awaryjne, inwentaryzację urządzeń i oprogramowania, procedury zgłoszeń serwisowych. 7. Skonfigurowanie stałych arkuszy dotyczących postępów rzeczowo-finansowych realizacji projektu oraz wskaźników rezultatu/produktu (opracowanie w oparciu o tabele z wniosku o płatność wg załącznika nr 2 do projektu), pozostałe szablony Wykonawca utworzy po otrzymaniu ich od Zamawiającego w ramach asysty technicznej, po ich opublikowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 8. Utworzenie mechanizmu kontroli budŝetu projektu w ramach realizowanych kontraktów/zadań: graficzne sygnalizowanie opóźnienia kontraktu/zadania względem planu bazowego w zakresie informacji: o odchyleniu względem czasu, o odchyleniu względem kosztu, o odchyleniu względem pracy. 9. Przygotowanie szablonów raportów i zestawień umoŝliwiające śledzenie stanu realizacji projektu, poszczególnych kontraktów (kontrakty liniowe i kubaturowe wg schematu przedstawionego w załączniku nr1 i nr 1a), monitorowanie wskaźników efektywności, wykorzystanie budŝetu projektu i poszczególnych kontraktów, ryzyka i opóźnienia projektu w oparciu o najlepsze praktyki Wykonawcy po uzgodnieniu z Zmawiającym. Pozostałe raporty Wykonawca wykona w porozumieniu z Zamawiającym w ramach asysty technicznej. 10. Integracja z aplikacjami biurowymi typu MS Office 2010/2007/2003 w zakresie automatycznego otwierania, zapisywania, ewidencjonowania i wersjonowania poszczególnych plików w repozytoriach systemu 11. Utworzenie kont i profili uŝytkowników wraz z uprawnieniami w porozumieniu i ustaleniu z Zamawiającym dla osób uŝytkujących system i administratora zgodnie z załącznikiem nr 3. V: Przygotowanie i poprowadzenie instruktaŝu 1. Przeprowadzenie niezbędnych szkoleń/warsztatów dla min. 2 osób z konfiguracji i administracji dostarczonym systemem w zakresie pozwalającym na samodzielną obsługę systemu przez administratorów (czas szkolenia nie moŝe być krótszy niŝ 20 godzin). 2. Przeprowadzenie szkolenia/warsztatów z obsługi systemu dla 17 osób, które będą korzystać z systemu za pomocą przeglądarki WWW (czas szkolenia nie moŝe być krótszy niŝ 10 godzin). 3. Przeprowadzenie szkolenia/warsztatów dla 6 osób z obsługi programu w stopniu zaawansowanym, korzystającym z pełnego dostępu do systemu dzięki MS Project Professional 2010 (czas szkolenia nie moŝe być krótszy niŝ 32 godziny). 4. Szkolenia zostaną przeprowadzone w języku polskim, w siedzibie Zamawiającego, na sprzęcie Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na kaŝde szkolenie, materiały szkoleniowe w języku polskim. 6. Po przeprowadzonym szkoleniu uŝytkownicy i administratorzy otrzymają od Wykonawcy zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. ETAP 2: I: Asysta techniczna Zapewnienie Asysty Technicznej Zamawiającemu, w szczególności: rozwiązywanie problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Systemu, konfiguracją nowych funkcjonalności, pomoc przy rekonfiguracji architektury systemu, aktualizacji oprogramowania, instalacji nowych wersji oprogramowania a takŝe przy bieŝącej eksploatacji. W ramach Asysty Technicznej (w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia Etapu 1, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru) Wykonawca zapewni opiekę wykwalifikowanego personelu Wykonawcy (świadczoną za

13 Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 13 pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, poprzez połączenie VPN) i obecność wykwalifikowanego konsultanta Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. Asysta techniczna świadczona będzie przez Wykonawcę poprzez telefon, pocztę elektroniczną lub osobiście w dni robocze w godzinach od Wyboru sposobu świadczenia Asysty Technicznej dokonuje Zamawiający w zaleŝności od oceny wagi problemu. Wykonawca powinien być przygotowany na świadczenie asysty w ilości 180 godz. dla usług świadczonych telefonicznie, drogą mailową lub połączenie VPN oraz w ilości 12 dniówek roboczych usług świadczonych osobiście w siedzibie Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzenie świadczenia usług asysty technicznej w danym kwartale przez Zamawiającego. Potwierdzenie świadczenia usług w ostatnim miesiącu obowiązywania asysty technicznej, będzie równowaŝne z bezusterkowym protokołem odbioru Etapu 2 i wykonaniem całości przedmiotu zamówienia. WaŜne: 1. JeŜeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie naleŝy przyjąć, Ŝe wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, uŝytkowe, co oznacza, Ŝe Zamawiający dopuszcza złoŝenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równowaŝnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i uŝytkowych. Jednocześnie przypominamy, Ŝe zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŝne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, Ŝe oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez zamawiającego. 2. Wszystkie oferowane Zamawiającemu systemy operacyjne oraz oprogramowanie muszą być dostosowane do aktualnej infrastruktury informatycznej Zamawiającego i nie mogą powodować konieczności jej przebudowania bądź powiększenia. Zamawiający jako środowisko sieci komputerowej stosuje sieć opartą na systemach Microsoft Windows Serwer z usługą Active Directory. Oferowane systemy muszą być kompatybilne z systemami posiadanymi przez Zamawiającego tak, aby w pełni umoŝliwiały centralne zarządzanie całą infrastrukturą za pomocą posiadanych przez Zamawiającego narzędzi. Poufność 1. Strony zobowiązują się nie rozpowszechniać (nie kopiować i nie udostępniać) oraz zachować w ścisłej tajemnicy, równieŝ po wygaśnięciu umowy, dane/dokumentacje drugiej Strony (w szczególności strukturę, konfigurację i system zabezpieczeń, technologiczne, organizacyjne materiały oraz informacje, które ze względu na okoliczności towarzyszące ich ujawnianiu winny być w dobrej wierze traktowane jako poufne lub stanowiące własność Strony), które Strony uzyskały w związku i przy wykonywaniu Umowy. 2. Po wykonaniu Umowy Wykonawca bez wezwania ze Strony Zamawiającego odda Zamawiającemu wszelką dokumentację oraz usunie zgromadzoną w formie elektronicznej dokumentację, którą otrzymała od Zamawiającego w celu wykonania Umowy. 3. Wykonawca nie będzie kopiował ani czynił Ŝadnego uŝytku z uzyskanej od Zamawiającego dokumentacji, w celach innych niŝ te, które są konieczne do wykonania Umowy.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia INS/BI-31/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa nowoczesnej infrastruktury informatycznej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

I. Serwer. Załącznik Nr 5 do SIWZ. L.p. Nazwa komponentu

I. Serwer. Załącznik Nr 5 do SIWZ. L.p. Nazwa komponentu Załącznik Nr 5 do SIWZ I. Serwer L.p. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Cel zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2.

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Dostawa systemu CRM (18 stanowisk) wraz z systemem pocztowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SERWERA I OPROGRAMOWANIA DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SERWERA I OPROGRAMOWANIA DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH Załącznik nr 4.. miejscowość i data FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SERWERA I OPROGRAMOWANIA DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH Zamawiający zastrzega sobie prawo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:...

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... PAKIET D 1. Serwer typu RACK 2 szt. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... LP Parametr lub Minimalne wymagania warunek 1 Obudowa -Typu Rack, wysokość 1U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo