Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: , Regon: , kapitał zakładowy: PLN Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie, współfinansowanego ze środków Funduszu CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2 Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 2 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Zakup i wdroŝenie systemu do zarządzania Projektem pn. Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: ETAP 1: I: Dostawa serwera wg poniŝszej specyfikacji: a) Procesor: nie mniej niŝ 2 (dwa) identyczne procesory (kaŝdy procesor o wydajności nie mniejszej niŝ 7900 punktów w teście PassMark (http://cpubenchmark.net/; High End CPU's bez overclockingu) - na dzień ogłoszenia przetargu zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Opisu Przedmiotu zamówienia) b) kaŝdy procesor ze sprzętowym wspomaganiem wirtualizacji c) RAM: minimum 20 (dwadzieścia) GB -pamięć wyposaŝona w funkcję korekcji błędów d) HDD: minimum 3 (trzy) dyski 300 GB SAS 2.5" podłączane podczas pracy, e) potencjalna liczba wewnętrznych dysków twardych: nie mniej niŝ 8 f) maksymalna pojemność wszystkich wewnętrznych dysków twardych: nie mniej niŝ 4 TB g) kontroler macierzy: kontroler macierzowy SAS, umoŝliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0; 1; 1+0; 5, posiadający minimum 1 GB pamięci podręcznej z funkcjonalnością zapobiegającą utracie danych w momencie zaniku zasilania. Kontroler ma obsługiwać podłączanie i odłączanie dysków w czasie pracy. h) płyta główna : dedykowana do pracy w serwerach i) ilość banków pamięci: nie mniej niŝ 18 j) maksymalna ilość pamięci: nie mniej niŝ 192 GB k) sloty kart rozszerzeń: PCI-E 8x v.2.0: nie mniej niŝ 1 (jeden) l) sloty kart rozszerzeń: PCI-E 4x v.2.0: nie mniej niŝ 1 (jeden) m) karta graficzna: zintegrowana karta graficzna n) interfejsy nie mniej niŝ: 1 x RS232, 2 x PS/2, 2 x VGA, 4 x RJ-45 (LAN), 3 x USB 2.0 (lub nowszy) o) wentylatory: redundantne wentylatory hot-plug p) obudowa: 2U z szynami do montaŝu w szafie rack 19" q) obsługiwany system: minimum Microsoft Windows 2008 R2 Standard Edition r) gwarancja: Minimum 3 (trzy) lata u klienta z reakcją 24h czas naprawy 48h s) zasilanie: 2 zasilacze hot-plug (standardowy i nadmiarowy) t) karty sieciowe: minimum 4 (cztery) x 1GbE u) napęd optyczny: DVD+/-RW Dual Layer lub BD-ROM v) serwer musi być wyposaŝony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezaleŝnie od jego stanu (takŝe podczas startu, restartu OS). MoŜliwość rozbudowy o funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej

3 Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 3 i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI-X/PCI-E. Karta zdalnego zarządzania (konsoli) musi być rozwiązaniem sprzętowym, niezaleŝnym od systemów operacyjnych, zintegrowanym z płytą główną lub kartą zainstalowaną w gnieździe PCI. Poszczególne elementy składające się na przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe, w pełni sprawne, nie regenerowane, nie powystawowe i gotowe do uŝycia bez Ŝadnych dodatkowych inwestycji Zamawiającego. Serwis: Zapewnienie serwisu dla oferowanego urządzenia w okresie nie krótszym niŝ 36 miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru urządzeń. Serwis dla urządzeń musi być świadczony w miejscu instalacji urządzeń, czas reakcji na zgłoszenie usterki urządzenia nie moŝe być dłuŝszy niŝ 24 godz. w dni robocze, a maksymalny czas naprawy urządzenia nie moŝe przekroczyć 48 godzin (w dni robocze) licząc od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Zamawiający musi otrzymać dane kontaktowe (telefony, adresy ), na które będą dokonywane zgłoszenia usterek i ewentualne reklamacje odnośnie napraw. W okresie czasu reakcji na zgłoszenie usterki Zamawiający musi otrzymać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i informację o sposobie usunięcia usterki (naprawy) urządzenia. Dozwolone jest sprawowanie serwisu przez producenta urządzenia, pod warunkiem, Ŝe zasady sprawowania serwisu będą zgodne z ww. UWAGA: Zamawiający uŝytkuje sprzęt firmy HP dla innych systemów informatycznych i w przypadku awarii systemu mógłby wykorzystywać ten sprzęt jako zastępczy na czas naprawy. II: Dostawa składników programowych wg poniŝszej specyfikacji: L.p Komponent Liczba i typ licencji 1. Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Standard lub 2 licencje na serwer równowaŝny 2. Microsoft SQL Server 2008 R2 x64 lub równowaŝny 1 licencja na 1 CPU 3 Microsoft Project Server 2010 lub równowaŝny 4 Microsoft Project 2010 Professional for Windows lub równowaŝny 5 Project Server 2010 CAL lub równowaŝny 6 Microsoft Office SharePoint Server 2010 lub równowaŝny 7 Microsoft Office SharePoint Server 2010 Standard and Enterprise CALs lub równowaŝny 1 licencja na serwer 5 licencji na uŝytkownika 17 licencji na uŝytkownika 1 licencja na serwer 22 licencje UWAGA: Zamawiający posiada prawo do zakupu produktów Microsoft w programie MOLP

4 Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 4 Ad. 1. Licencja uprawniająca do korzystania z oprogramowania Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard lub z oprogramowania równowaŝnego tzn. takiego, które umoŝliwia wykorzystywanie oprogramowania spełniającego poniŝsze wymagania: a) Sieciowy system operacyjny powinien integrować się z aktualnie wykorzystywaną przez Zamawiającego usługą Microsoft Active Directory obejmującą komputerowe konta sieciowe uŝytkowników i ich uprawnienia. b) Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bezpłatnie). c) Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych d) Co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe zainplementowane w języku polskim e) Wsparcie dla większości powszechnie uŝywanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). f) Graficzny interfejs uŝytkownika. g) Obsługa systemów wieloprocesorowych. h) Obsługa platform sprzętowych x86, x64. i) MoŜliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. j) MoŜliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania): Podstawowe usługi sieciowe: DNS, DHCP. Usługi katalogowe pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (uŝytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe). Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej. PKI (Centrum Certyfikatów, obsługa klucza publicznego i prywatnego). Szyfrowanie plików i folderów. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). MoŜliwość rozłoŝenia obciąŝenia serwerów. Serwis udostępniania stron WWW. Serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6). k) Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim. l) Pełna kompatybilność z Active Directory oznaczająca w szczególności moŝliwość udostępniania usług Active Directory. m) Pełna kompatybilność z systemem Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard. n) Prawidłowa współpraca z systemem bazy danych MS SQL 2008 Standard. o) Licencja uprawniająca do uruchamiania oprogramowania na 1 fizycznym procesorze serwera (bez ograniczeń związanych z liczbą rdzeni procesora). p) 64 bitowa wersja oprogramowania. q) W przypadku zaoferowania oprogramowania równowaŝnego, Sprzedający jest zobowiązany do przeprowadzenia autoryzowanego szkolenia dla 4 administratorów. Szkolenie będzie autoryzowane przez producenta oprogramowania. Program szkolenia będzie obejmował zakres wiedzy i umiejętności wymagany do zaawansowanego administrowania oferowanym oprogramowaniem.

5 Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 5 Ad. 2. Za równowaŝne oprogramowaniu SQL Server 2008 (R2) uznaje się oprogramowanie serwera baz danych, które spełnia następujące wymagania: a) MoŜliwość pełnej implementacji zarówno systemów transakcyjnych - OLTP jak i raportowych -hurtownia danych i/lub OLAP (oprócz silnika relacyjnego - narzędzie ETL, serwer OLAP, narzędzia Data Mining łącznie z warstwą wizualizacyjną, serwer raportowy bez dodatkowych kosztów). b) Otwartość na inne systemy zarządzania bazami danych (środowiska heterogeniczne). c) Zapewnienie wysokiej dostępności i niezawodności (wielowęzłowe klastry failover, synchronizacja z serwerem zapasowym, łatwość odtwarzania po błędach uŝytkowników i aplikacji, moŝliwość balansowania obciąŝenia). d) Zapewnienie bezpieczeństwa danych na etapie składowania i transmisji potwierdzona odpowiednimi certyfikatami. Wsparcie dla zdefiniowanej w przedsiębiorstwie polityki bezpieczeństwa (np. automatyczne wymuszanie zmiany haseł uŝytkowników). e) Skalowalność od urządzeń mobilnych do centrów obliczeniowych. f) Mechanizm autostrojenia (dynamiczne zarządzanie parametrami konfiguracyjnymi m.in. w zaleŝności od obciąŝenia i dostępnych zasobów). g) Zintegrowane narzędzia do zarządzania i tworzenia rozwiązań opartych o system zarządzania bazą danych graficzne i skryptowe. h) Zintegrowane narzędzia optymalizacji i śledzenia operacji wykonywanych przez uŝytkowników (silnik relacyjny, silnik OLAP). i) Narzędzia do audytu poprawności środowiska, w jakim został zainstalowany i jest eksploatowany system zarządzania bazą danych pod względem bezpieczeństwa. j) MoŜliwość wykonywania typowych operacji administracyjnych (operacje na indeksach, backup) bez przerywania pracy systemu lub przechodzenia w tryb jednouŝytkownikowy. k) Dedykowane połączenie do serwera dla administratora. l) MoŜliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet. m) Wsparcie dla technologii XML (wbudowana moŝliwość składowania i obróbki danych XML w sposób charakterystyczny dla tych danych). n) Wsparcie dla architektury rozproszonej (np. mechanizm serwisów sieciowych; najlepiej bez pośrednictwa serwera web). o) MoŜliwość tworzenia procedur i funkcji (w tym agregujących) w róŝnych językach programowania (innych niŝ SQL) oraz ich debuggowania w sposób ogólnie przyjęty w narzędziach do tworzenia oprogramowania (w tym debuggowania pomiędzy warstwami mid-tier/database). p) Obsługa błędów programowych na zasadzie try/catch. q) MoŜliwość tworzenia rekursywnych zapytań SQL. r) RóŜne modele składowania danych w systemie OLAP (MOLAP, ROLAP, Real Time OLAP i inne). s) MoŜliwość tworzenia skryptów w kostkach analitycznych i ich debuggowania. t) MoŜliwość zapisu do kostek. u) Przezroczyste dla aplikacji partycjonowanie danych (tabele, indeksy, kostki analityczne). v) Integracja danych relacyjnych i wielowymiarowych (w tym moŝliwość automatycznego przejścia od danych wielowymiarowych w kostce analitycznej do danych szczegółowych w hurtowni danych). w) MoŜliwość rozbudowywania silnika raportowego (dostarczanie raportów, rendering, bezpieczeństwo dostępu do danych). x) Jednolity i zintegrowany wgląd we wszystkie dane. y) Kreowanie tradycyjnych raportów, analiz OLAP, kart wyników głównych wskaźników wydajności (Key Performance Indicator KPI). z) Łatwe w uŝyciu kreatory funkcji analiz biznesowych umoŝliwiające niezaawansowanym uŝytkownikom na modelowanie złoŝonych problemów Business Intelligence (BI).

6 Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 6 aa) Scentralizowane repozytorium zawierające definicje głównych metryk i kart wyników oraz Data Mining. bb) Pojedynczy zunifikowany model wymiarowy (Unified Dimensional Model UDM), pozwalający połączyć elastyczność i wszechstronność tradycyjnego relacyjnego modelu raportowania z przyjaznymi dla uŝytkownika, silnymi funkcjami analitycznymi i wydajnością klasycznego modelu OLAP. cc) Zaawansowane funkcje analiz biznesowych Business Inteligence i Analysis Services działające w czasie rzeczywistym, zachowujące przy tym wydajność charakterystyczną dla systemów klasy MOLAP. dd) Serwerowe środowisko raportowania, zarządzane za pośrednictwem usług sieciowych. ee) Zestaw narzędzi do tworzenia i przeglądania raportów oraz zarządzania nimi. ff) Narzędzie tworzenia raportów ad hoc, umoŝliwiające niezaawansowanym uŝytkownikom natychmiastowe tworzenie własnych raportów, ich drukowanie oraz przeglądanie danych. gg) Rozszerzalną architekturę i otwarte interfejsy umoŝliwiające osadzanie raportów lub integrowanie rozwiązań raportowania w zróŝnicowanych środowiskach informatycznych. hh) Skalowalność, łatwość zarządzania i wydajność. ii) Integracja narzędzi zarządzania silnikiem relacyjnym i usługami Analysis Services dająca administratorom BI pojedyncze, zunifikowane środowisko do zarządzania usługami Analysis Services i bazy danych oraz umoŝliwiające administratorom łatwe pisanie skryptów do zarządzania obiektami, operacjami i zadaniami Analysis Services. jj) Silną integrację interfejsu uŝytkownika z funkcjonalnością analiz biznesowych i raportowania. Ad. 3. Za równowaŝne oprogramowaniu Microsoft Project Server 2010 uznaje się oprogramowanie wspomagające zarządzanie harmonogramami i zasobami projektów, które posiada następujące cechy: a) UmoŜliwia planowanie i zarządzanie wieloma projektami. b) UmoŜliwia budowę harmonogramów, planów bazowych, planowanie i zarządzanie zasobami (przydzielanie zasobów, wyszukiwanie zasobów wg określonych kryteriów, współuŝytkowanie zasobów, planowanie wykorzystania zasobów poprzez określanie ich nadmiarów i deficytów). c) Pozwala na zaawansowane zarządzanie kosztami zasobów (praca w nadgodzinach, rozliczanie kosztów wg. nakładu pracy/koszt kaŝdorazowego uŝycia, naliczanie proporcjonalne, przed wykonaniem i po wykonaniu prac itd.). d) UmoŜliwia wielopoziomowe cofanie zmian naniesionych w harmonogramie. e) UmoŜliwia śledzenie źródeł problemów, czynników ryzyka, czynników sterujących itd. f) UmoŜliwia tworzenie róŝnych kalendarzy i harmonogramów dla róŝnych zasobów i typów pracy. g) Pomoc w języku polskim, moŝliwość przeprowadzenia szkoleń dla pracowników na róŝnym poziomie doświadczenia w pracy z produktem, literatura fachowa nt. obsługi aplikacji. h) MoŜliwość korzystania z istniejących danych. i) MoŜliwość dodawania i charakteryzowania projektów poprzez priorytet, status i aktualną fazę wykonania (planowany, realizowany, zakończony). j) MoŜliwość dodawania zasobów z poziomu usługi katalogowej Active Directory. k) MoŜliwość tworzenia zaawansowanych diagramów i wykresów. l) Integracja z MS Excel tworzenie wykresów na podstawie danych projektowych. m) Integracja z MS Visio generowanie zaawansowanych diagramów na podstawie danych z projektów. n) Praca grupowa i wymiana informacji.

7 Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 7 o) MoŜliwość stworzenia własnych szablonów harmonogramu lub raportu w zaleŝności od potrzeb organizacji oraz moŝliwość współdzielenia stworzonych na potrzeby organizacji szablonów p) Musi posiadać moduł wyszukiwania (ułatwiający znalezienie najwaŝniejszych informacji, dokumentów czy kontaktów), a takŝe bazę linków dostępną z jednego miejsca i zawierającą zbiór wszystkich powiązanych z projektem odnośników i specyfikacji. q) Zarządzanie zasobami i finansami. r) Narzędzia wspomagające rozwiązanie ewentualnych konfliktów alokacji zasobów. s) Narzędzia do śledzenia budŝetów ( umoŝliwiające przypisywanie budŝetów do projektów i programów. t) Śledzenie projektów. u) Narzędzia umoŝliwiające śledzenie danych (procentu wykonania, wydatków budŝetowych i rzeczywistych, wartości wypracowanej i innych parametrów) odpowiednio do potrzeb. v) MoŜliwość śledzenia wydajność projektu w trakcie jego trwania, moŝliwość zapisywania planów bazowych. w) Dostosowanie aplikacji do potrzeb uŝytkownika poprzez moŝliwość modyfikowania pasków narzędzi, formuł, wskaźników graficznych i raportów. x) System musi posiadać moduł raportowania i eksportu/importu danych. y) MoŜliwość uŝycia języka XML oraz dodatków modelu COM (Component Object Model) w celu umoŝliwienia udostępniania danych i tworzenia rozwiązań niestandardowych. z) MoŜliwość przypominania o zadaniach na skrzynkę (pracownik jest powiadamiany o nowych zadaniach czy zbliŝających się terminach). aa) MoŜliwość dodawania notatek dot. np. rozmów telefonicznych. bb) MoŜliwość archiwizacji dokumentów tj.: przydzielanie dokumentów do poszczególnych zadań cc) System musi posiadać moŝliwość dołączania dokumentów. dd) ee) ff) gg) hh) Zapisywanie projektów w formatach PDF i XPS. Pełna obsługa plików MPP (Microsoft Office Project 2007 Standard, Microsoft Office Project 2003 Standard, Microsoft Office Project 2002 Standard). MoŜliwość edycji i przeglądania gotowych projektów w taki sposób, aby wyglądały identycznie, po otwarciu z programu Microsoft Office Project 2007 zarówno na ekranie monitora jak i na wydruku. Praca z projektami MPP nie moŝe powodować problemów związanych z niestabilną pracą programu powodującą: zawieszanie aplikacji, wyłączanie aplikacji, ograniczanie moŝliwości i funkcjonalności oprogramowania, ani innych utrudnień. Integracja z MS Excel i MS Outlook (moŝliwość konwertowania list istniejących w tych aplikacjach na Plany projektów). W zaleŝności od konkretnych rozwiązań, musi umoŝliwiać przyznawanie osobom odpowiednich uprawnień, definiowanie stanowisk, danych osobowych, telefonów kontaktowych itp. KaŜda osoba biorąca udział w projekcie musi posiadać indywidualny login i hasło, dający dostęp do aplikacji i jej modułów, zgodnie z posiadanymi prawami. Ad. 4. Za równowaŝne oprogramowaniu MS Project 2010 Professional for Windows uznaje się oprogramowanie wspomagające zarządzanie projektami, które umoŝliwia: a) Tworzenie, edycję oraz kontrolę harmonogramów projektów, zadań. b) Tworzenie i zarządzanie budŝetem projektu. c) Automatyczne identyfikowanie problemów z zasobami, czasem oraz finansami. d) Wizualne wsparcie zarządzania projektem poprzez wykresy, diagramy (np.: Diagram Gantta), tabele oraz wykresy przestawne korzystając z rozwiązań zaimplementowanych w arkuszach kalkulacyjnych. e) UŜycie szablonów projektu, które pozwalają na optymalną pracę.

8 Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 8 f) Generowanie raportów, które pozwalają stworzyć kompletne graficzne sprawozdania z postępów oferując moŝliwość tworzenia metryk i współczynników wydajności (KPI). g) Zarządzanie projektami na poziomie organizacji. h) Odczyt i edycję plików harmonogramów utworzonych w programach Microsoft Project 2003/2007 Professional for Windows. i) Obsługę standardów zgodności i metodologii Project Management Institute (PMI) lub Prince2 lub IPMA lub równowaŝne. Ad. 5. Project Server 2010 CAL lub równowaŝne Oprogramowanie spełniające wymogi licencyjne do korzystania z oprogramowania w pkt. Ad.3 (tj. Microsoft Project Server 2010 lub równowaŝnym). Ad. 6. Za równowaŝne oprogramowaniu Office Share Point Server 2010 uznaje się oprogramowanie portalowe, które bez konieczności uŝycia rozwiązań firm trzecich spełnia następujące wymagania: a) Udostępnianie przestrzeni roboczej dla 22 uŝytkowników wewnętrznych. b) Pokrycie usługami portalowymi dowolnego zakresu struktury organizacji: od witryny dedykowanej dla pojedynczego uŝytkownika, poprzez witryny zespołowe, departamentowe, regionalne etc, aŝ po portal centralny, konsolidujący całość hierarchii. c) Zapewnienie uŝytkownikom zintegrowanego systemu uwierzytelniania - zintegrowanego z infrastrukturą informatyczną (brak konieczności odrębnego logowania się do portalu i poszczególnych witryn). d) Bezpieczeństwo zintegrowane z infrastrukturą informatyczną nadawanie uprawnień w ramach portalu dla grup i kont uŝytkowników uprzednio zdefiniowanych w systemie usługi katalogowej. e) Skalowalna architektura, zapewniająca moŝliwość wdroŝenia rozwiązania dostosowanego do skali od kilku/kilkudziesięciu uŝytkowników, do kilkuset tysięcy, przy zachowaniu odpowiedniej wydajności działania. f) Zaimplementowana z pudełka moŝliwość budowania rozwiązania portalowego charakteryzującego się wysoką dostępnością usług poprzez zastosowanie mechanizmów redundancji poszczególnych usług portalu i dynamicznego balansowania obciąŝenia sieciowego pomiędzy serwery pełniące dedykowane role w ramach rozwiązania portalowego (np. serwery indeksujące czy wyszukujące). g) Przechowywanie wszystkich informacji publikowanych na witrynach portalu w pojedynczym repozytorium danych, zapewniającym wysoką dostępność i skalowalność. h) Pełna polskojęzyczna wersja rozwiązania. i) MoŜliwość publikowania informacji do uŝytkowników z mechanizmami selektywnego przypisywania treści do grup odbiorców i tworzenia hierarchicznych kanałów informacyjnych z zachowaniem odpowiednich uprawnień do przeglądania, publikowania i zatwierdzania treści w kaŝdym z kanałów. j) Mechanizmy pełno tekstowego indeksowania i wyszukiwania rozproszonych treści, w tym witryn sieci web, udziałów sieciowych, z moŝliwością rozpoznawania i indeksowania tekstu w plikach graficznych TIF, z obsługą języka polskiego. k) Otwartość mechanizmu pełno tekstowego indeksowania i wyszukiwania treści, pozwalająca na implementowanie rozwiązań firm trzecich do przeszukiwania treści plików specyficznych dla ich aplikacji (np. PDF, DWG, XML lub innych standardów plików). l) MoŜliwość subskrybowania przez uŝytkowników powiadomień o zmianach w wybranych elementach portalu z opcją definiowania częstotliwości powiadomień (natychmiast, raz dziennie, raz na tydzień).

9 Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 9 m) Powiadomienia o subskrypcjach dostarczane pocztą elektroniczną powinny zawierać bezpośredni odnośnik do treści, której dotyczą oraz do witryny słuŝącej do zarządzania ustawieniami powiadomień dla danego uŝytkownika. n) Profilowanie plików przechowywanych w repozytoriach portalu tzn. moŝliwość opisu danego dokumentu przy pomocy dowolnego zestawu atrybutów (np. język, poufność etc.), z moŝliwością wyszukiwania plików wg. tych atrybutów. o) MoŜliwość grupowania wyników wyszukiwania wg źródła pochodzenia, daty, autora treści, rankingu p) Implementacja w standardzie mechanizmu single sign-on pozwalającego na dostęp w kontekście danego uŝytkownika do danych przechowywanych w róŝnych systemach (np. CRM, ERP), z wykorzystaniem standardu XML. q) Mechanizmy personalizacji pozwalające wybranym uŝytkownikom na dostosowanie wyglądu oraz treści witryn do indywidualnych potrzeb. r) Predefiniowane moduły do budowy witryn, zapewniające w standardzie taką funkcjonalność, jak: repozytoria dokumentów, ankiety, kalendarze, kontakty, zadania, dyskusje, galerie zdjęć. s) Mechanizm zatwierdzania publikowanych treści przez jednego lub grupę moderatorów. t) Wersjonowanie plików przechowywanych w repozytoriach portalu z moŝliwością przeglądania historii zmian (data, uŝytkownik, komentarz) oraz powrotu do dowolnej wersji historycznej pliku. u) Kontrola edycji plików, zapewniająca brak konfliktów w przypadku kilku autorów pracujących równolegle nad danym plikiem. v) MoŜliwość predefiniowania szablonów witryn oferujących gotową funkcjonalność i szatę graficzną. w) MoŜliwość definiowania limitów zajętości przestrzeni dyskowej przez uŝytkowników poszczególnych witryn. x) Mechanizmy automatycznego wykrywania i usuwania nieuŝywanych witryn portalu. y) Dostępne z pudełka repozytorium wszystkich witryn intranetowych w urzędzie z mechanizmami sortowania, kategoryzowania oraz wyszukiwania witryn. z) MoŜliwość profilowania uŝytkowników oraz publicznego prezentowania wybranych atrybutów uŝytkownika w postaci jego witryny informacyjnej. aa) Dostępne na rynku mechanizmy pozwalające na zbudowanie na bazie portalu systemu obiegu dokumentów i informacji (workflow). bb) Dostępne dedykowane rozwiązania ochrony antywirusowej dla treści przechowywanej na łamach portalu. cc) Integracja z aplikacjami klienckimi w zakresie otwierania, zapisywania czy profilowania poszczególnych plików w repozytoriach portalu. dd) Repozytorium portalu musi stanowić relacyjna baza danych w technologii 64 bitowej wersji tej bazy w razie potrzeby. Ad. 7. Za równowaŝne oprogramowaniu Microsoft Office SharePoint Server 2010 Standard and Enterprise CALs uwaŝa się: ewentualne licencje dostępowe do serwera o ile takie są konieczne. III: Konfiguracja i uruchomienie systemu 1) Instalacja sprzętowa i uruchomienie systemu a. Dostawa urządzeń przez Wykonawcę do obiektu Al. J.Piłsudskiego 15 w Lublinie. b. Uruchomienie urządzeń (zainstalowanie w szafie o szerokości 19 cali, podłączenie zasilania i podłączenie do sieci komputerowej wykona Zamawiający). c. Zamawiający przygotuje środowisko systemów operacyjnych dla instalacji systemu zarządzania projektem tj. wykona instalację oprogramowania XenServer w wersji 5.6

10 Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 10 tworzącego środowisko wirtualne dwóch wirtualnych serwerów Windows Serwer 2008 R2 (po dostarczeniu przez Wykonawcę licencji) na dostarczonym sprzęcie, oraz wykona dodanie serwerów do istniejącej domeny AD. d. Na pierwszym wirtualnym serwerze MS Server 2008 przeznaczonym dla aplikacji systemu zarządzania projektem Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje MS Project Server 2010 i MS SharePoint Server 2010 w zakresie funkcjonalności określonej w dalszej części zamówienia. e. Na drugim wirtualnym serwerze MS Server 2008 przeznaczonym dla bazy danych systemu zarządzania projektem Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje MS SQL Server 2008 w zakresie funkcjonalności określonej w dalszej części zamówienia. 2) System powinien spełniać rolę: a. Systemu do zarządzania projektem, który jest prowadzony przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie. b. Systemu do przechowywania informacji o projekcie, kontraktach, zadaniach (zgodnie ze schematem przedstawionym w załączniku nr 1 i nr 1a do Zamówienia) oraz dokumentach związanych z projektem. 3) System po zainstalowaniu i skonfigurowaniu musi umoŝliwiać: a. Odzwierciedlenie aktualnej struktury organizacyjnej zespołów odpowiedzialnych za realizację projektu w MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie. b. Określenie priorytetów dla kontraktów i zadań projektu realizowanego w MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie. c. Wspólny obszar działania dla członków zespołów realizujących przedsięwzięcia projektowe (kontrakty i zadania związane z projektem). d. Przypisanie odpowiedzialności za realizację poszczególnych kontraktów i zadań. e. Przekazywanie obowiązków innym uŝytkownikom w wypadku urlopów itp. f. Określenie kosztów ponoszonych w poszczególnych kontraktach/zadaniach. g. Określenie struktury hierarchicznej zadań. h. Tworzenie harmonogramów projektu, kontraktów i zadań. i. Określanie wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi kontraktami i zadaniami projektu umoŝliwiające gromadzenie danych do raportów jako całości projektu. j. Zintegrowanie stanu realizacji kontraktów i zadań jako całość projektu. k. Integrowanie harmonogramów wielu kontraktów i zadań. l. Generowanie list ryzyk i problemów dla kontraktów i zadań. m. Ewidencjonowanie kontraktów i zadań zatrzymanych, opóźnionych (o zadany okres) i zakończonych poraŝką. n. Grupowanie kontraktów i zadań według zadanych kryteriów np.: etap kontraktu/zadania, wykonawca kontraktu/zadania, kierownika kontraktu. o. Wprowadzanie i edytowanie szablonów dokumentów zarządczych m.in.: wniosek o płatność ( załącznik nr 2), oprócz tego Wykonawca przedstawi propozycje szablonów zarządczych w oparciu o swoje najlepsze praktyki w porozumieniu z Zamawiającym p. Spełnienie zasady, Ŝe raz wprowadzony do systemu dokument np. pozwolenie na budowę, umowa kontraktowa musi być osiągalny z róŝnych poziomów ( ulica, zadanie, kontrakt) w obrębie jednego kontraktu. Oprócz tego Wykonawca przedstawi propozycję nazewnictwa wprowadzanych dokumentów, aby łatwiej moŝna było spełnić ww. zasadę w oparciu o swoje najlepsze praktyki, w porozumieniu z Zamawiającym. q. Analizowanie obciąŝenia zasobów typu koszt, materiał, praca ludzka przypisanych do poszczególnych zadań kontraktów r. Przypisywanie budŝetów, kosztów do realizowanych kontraktów/zadań : przypisywanie dowolnej ilości faktur, informacja o dacie faktury, informacja o dostawcy, informacja o kwocie faktury, informacja o walucie, kwota faktury w walucie PLN. s. Analizowanie kontraktów i ich zadań: analiza kosztowa (sumaryczne koszty kontraktu oraz jednostkowe koszty poszczególnych zadań), analiza wg portfela kontraktu, analizowanie odchylenia czasu projektu, kontraktu, zadania od przyjętego planu.

11 Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 11 t. Śledzenie realizacji projektów w formie raportów m.in.: wniosek o płatność (załącznik nr 2), dostępnych zarówno z programu MS Project Professional 2010 jak i z witryny projektu. u. Wersjonowanie dokumentów i ich statusów (oczekujący na akceptację, zatwierdzony etc.), a takŝe moŝliwość dodawania do nich komentarzy przez poszczególnych członków zespołu z moŝliwością przeglądania historii zmian (data, uŝytkownik, komentarz) oraz powrotu do dowolnej wersji historycznej pliku. v. Przypominanie o zadaniach na skrzynkę (pracownik jest powiadamiany o nowych zadaniach czy zbliŝających się terminach). w. Na raportowanie poszczególnych kontraktów oraz śledzenie postępu rzeczowo-finansowego, system musi posiadać moŝliwość wpisywania danych procentowych z promilami (tj. np. 6,325%). x. Grupowanie wyników wyszukiwania wg źródła pochodzenia, daty, autora, treści zgodnie i w zakresie funkcjonalności posiadanych przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie. y. Przechowywanie i zarządzanie innymi pracami powiązanymi z projektem ( np. spotkania, zgłoszenia odbiorów wykonanych prac, inne). z. Kontrolę edycji plików, zapewniającą brak konfliktów w przypadku kilku osób pracujących równolegle nad danym plikiem. aa. Tworzenie i dostosowywanie widoku osi czasu w celu lepszej wizualizacji szczegółów harmonogramu projektu, kontraktów i zadań. bb. Widok wpływu modyfikacji zmian na harmonogram projektu dzięki funkcji podświetlania zmian. cc. Podglądy harmonogramów projektu, kontraktów i zadań przy zastosowaniu wykresu Gantta, kalendarzy, arkuszów zadań i innych typów podglądów, które zaproponuje Wykonawca w oparciu o swoje najlepsze praktyki. dd. Zarządzanie uŝytkownikami według zdefiniowanych profili. ee. Logowanie poprzez autentykację w oparciu o uŝytkowników domeny Active Directory Zamawiającego. ff. Obsługę standardowych formatów plików takich jak Word, Excel, CSV, Power Point, PDF, HTML, JPG, BMP, DWG oraz innych standardów plików. gg. Projekty oraz fragmenty tych projektów tworzone za pomocą oferowanego oprogramowania będą w pełni poprawnie obsługiwane w Microsoft Office Project 2010/2007/2003 Standard. Dokumenty oraz fragmenty tych dokumentów tworzone za pomocą Microsoft Office Project 2010/2007/2003 Standard będą w pełni poprawnie obsługiwane w oferowanym oprogramowaniu. hh. Prace w pełnej polskiej wersji językowej. IV: Prace wdroŝeniowe do wykonania przez Wykonawcę: 1. Opracowywanie witryny głównej portalu dla prowadzonego projektu i podwitryn poszczególnych kontraktów odzwierciedlające informacje jakie moŝna uzyskać z wersji MS Project Professional 2010 (stanowiskowej) po uzgodnieniu z Zamawiającym. 2. Utworzenie wspólnego repozytorium dla wszystkich dokumentów, problemów, ryzyk przypisanych do projektu, kontraktów i zadań (całość repozytorium musi odzwierciedlać strukturę hierarchiczną projektu zgodnie ze schematem przedstawionym w załączniku nr 1 i nr 1a do Zamówienia) w uzgodnieniu z Zamawiającym. Repozytorium będzie stanowić relacyjna baza danych MS SQL 2008 R2. 3. Przeniesienie danych dla zadań, kontraktów juŝ obsługiwanych z wykorzystaniem MS Project 2007 do skonfigurowanego systemu zarządzania. 4. ZałoŜenie obiegu spraw dla wybranych trzech kontraktów/zadań (w tym dwa nowe kontakty i jeden zakończony) z udziałem pracowników Zamawiającego, (prace te mogą być włączone do szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie szkolenia zaawansowanego). 5. Przeprowadzenie testów akceptacyjnych które będą polegały na: uzyskaniu raportów z wprowadzonych danych do zadań skonfigurowanych przez Wykonawcę w pkt. 4.

12 Część III Opis Przedmiotu Zamówienia Przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej zawierającej: konfiguracje urządzeń, procedury tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych, polityki bezpieczeństwa oraz procedury zmiany polityk, procedury awaryjne, inwentaryzację urządzeń i oprogramowania, procedury zgłoszeń serwisowych. 7. Skonfigurowanie stałych arkuszy dotyczących postępów rzeczowo-finansowych realizacji projektu oraz wskaźników rezultatu/produktu (opracowanie w oparciu o tabele z wniosku o płatność wg załącznika nr 2 do projektu), pozostałe szablony Wykonawca utworzy po otrzymaniu ich od Zamawiającego w ramach asysty technicznej, po ich opublikowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 8. Utworzenie mechanizmu kontroli budŝetu projektu w ramach realizowanych kontraktów/zadań: graficzne sygnalizowanie opóźnienia kontraktu/zadania względem planu bazowego w zakresie informacji: o odchyleniu względem czasu, o odchyleniu względem kosztu, o odchyleniu względem pracy. 9. Przygotowanie szablonów raportów i zestawień umoŝliwiające śledzenie stanu realizacji projektu, poszczególnych kontraktów (kontrakty liniowe i kubaturowe wg schematu przedstawionego w załączniku nr1 i nr 1a), monitorowanie wskaźników efektywności, wykorzystanie budŝetu projektu i poszczególnych kontraktów, ryzyka i opóźnienia projektu w oparciu o najlepsze praktyki Wykonawcy po uzgodnieniu z Zmawiającym. Pozostałe raporty Wykonawca wykona w porozumieniu z Zamawiającym w ramach asysty technicznej. 10. Integracja z aplikacjami biurowymi typu MS Office 2010/2007/2003 w zakresie automatycznego otwierania, zapisywania, ewidencjonowania i wersjonowania poszczególnych plików w repozytoriach systemu 11. Utworzenie kont i profili uŝytkowników wraz z uprawnieniami w porozumieniu i ustaleniu z Zamawiającym dla osób uŝytkujących system i administratora zgodnie z załącznikiem nr 3. V: Przygotowanie i poprowadzenie instruktaŝu 1. Przeprowadzenie niezbędnych szkoleń/warsztatów dla min. 2 osób z konfiguracji i administracji dostarczonym systemem w zakresie pozwalającym na samodzielną obsługę systemu przez administratorów (czas szkolenia nie moŝe być krótszy niŝ 20 godzin). 2. Przeprowadzenie szkolenia/warsztatów z obsługi systemu dla 17 osób, które będą korzystać z systemu za pomocą przeglądarki WWW (czas szkolenia nie moŝe być krótszy niŝ 10 godzin). 3. Przeprowadzenie szkolenia/warsztatów dla 6 osób z obsługi programu w stopniu zaawansowanym, korzystającym z pełnego dostępu do systemu dzięki MS Project Professional 2010 (czas szkolenia nie moŝe być krótszy niŝ 32 godziny). 4. Szkolenia zostaną przeprowadzone w języku polskim, w siedzibie Zamawiającego, na sprzęcie Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na kaŝde szkolenie, materiały szkoleniowe w języku polskim. 6. Po przeprowadzonym szkoleniu uŝytkownicy i administratorzy otrzymają od Wykonawcy zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. ETAP 2: I: Asysta techniczna Zapewnienie Asysty Technicznej Zamawiającemu, w szczególności: rozwiązywanie problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Systemu, konfiguracją nowych funkcjonalności, pomoc przy rekonfiguracji architektury systemu, aktualizacji oprogramowania, instalacji nowych wersji oprogramowania a takŝe przy bieŝącej eksploatacji. W ramach Asysty Technicznej (w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia Etapu 1, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru) Wykonawca zapewni opiekę wykwalifikowanego personelu Wykonawcy (świadczoną za

13 Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 13 pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, poprzez połączenie VPN) i obecność wykwalifikowanego konsultanta Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. Asysta techniczna świadczona będzie przez Wykonawcę poprzez telefon, pocztę elektroniczną lub osobiście w dni robocze w godzinach od Wyboru sposobu świadczenia Asysty Technicznej dokonuje Zamawiający w zaleŝności od oceny wagi problemu. Wykonawca powinien być przygotowany na świadczenie asysty w ilości 180 godz. dla usług świadczonych telefonicznie, drogą mailową lub połączenie VPN oraz w ilości 12 dniówek roboczych usług świadczonych osobiście w siedzibie Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzenie świadczenia usług asysty technicznej w danym kwartale przez Zamawiającego. Potwierdzenie świadczenia usług w ostatnim miesiącu obowiązywania asysty technicznej, będzie równowaŝne z bezusterkowym protokołem odbioru Etapu 2 i wykonaniem całości przedmiotu zamówienia. WaŜne: 1. JeŜeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie naleŝy przyjąć, Ŝe wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, uŝytkowe, co oznacza, Ŝe Zamawiający dopuszcza złoŝenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równowaŝnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i uŝytkowych. Jednocześnie przypominamy, Ŝe zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŝne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, Ŝe oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez zamawiającego. 2. Wszystkie oferowane Zamawiającemu systemy operacyjne oraz oprogramowanie muszą być dostosowane do aktualnej infrastruktury informatycznej Zamawiającego i nie mogą powodować konieczności jej przebudowania bądź powiększenia. Zamawiający jako środowisko sieci komputerowej stosuje sieć opartą na systemach Microsoft Windows Serwer z usługą Active Directory. Oferowane systemy muszą być kompatybilne z systemami posiadanymi przez Zamawiającego tak, aby w pełni umoŝliwiały centralne zarządzanie całą infrastrukturą za pomocą posiadanych przez Zamawiającego narzędzi. Poufność 1. Strony zobowiązują się nie rozpowszechniać (nie kopiować i nie udostępniać) oraz zachować w ścisłej tajemnicy, równieŝ po wygaśnięciu umowy, dane/dokumentacje drugiej Strony (w szczególności strukturę, konfigurację i system zabezpieczeń, technologiczne, organizacyjne materiały oraz informacje, które ze względu na okoliczności towarzyszące ich ujawnianiu winny być w dobrej wierze traktowane jako poufne lub stanowiące własność Strony), które Strony uzyskały w związku i przy wykonywaniu Umowy. 2. Po wykonaniu Umowy Wykonawca bez wezwania ze Strony Zamawiającego odda Zamawiającemu wszelką dokumentację oraz usunie zgromadzoną w formie elektronicznej dokumentację, którą otrzymała od Zamawiającego w celu wykonania Umowy. 3. Wykonawca nie będzie kopiował ani czynił Ŝadnego uŝytku z uzyskanej od Zamawiającego dokumentacji, w celach innych niŝ te, które są konieczne do wykonania Umowy.

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci.

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. 2010-10-14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kraków: Dostawa Licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 5 zestawów serwerowych ( z których kaŝdy składa się z szafy Rack, Serwera typu 1, Serwera typu 2 i zmieniacza taśm (autoloader) 1. Szafa RACK o wysokości

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka.

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka. Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu komputerowego w postepowaniu o udzielenie zamówienia ublicznego prowadznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. Miejscowość: Kraków

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. Miejscowość: Kraków Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości". Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa pieczęć Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zapytania ofertowego na: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby biura oraz serwisu dla K-PSI.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zapytania ofertowego na: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby biura oraz serwisu dla K-PSI. Załącznik nr 2 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. 87-100 Toruń Ul. Szosa Chełmińska 26 Opis Przedmiotu Zamówienia dla zapytania ofertowego na: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby biura

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe - 2010. Autor: Stefan Cacek

Wymagania systemowe - 2010. Autor: Stefan Cacek Wymagania systemowe - 2010 Autor: Stefan Cacek Wymagania systemowe, Stefan Cacek Strona 2 z 6 SPIS TREŚCI 1 Wstęp...3 1.1 WERSJE WINDOWS XP...3 1.2 WERSJE WINDOWS VISTA I WINDOWS 7...3 2 Symfonia Start...4

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent..

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent.. Dodatek A do Załącznik nr 1 do umowy nr z dn.na zakup dwóch specjalistycznych serwerów bazy danych i jednej macierzy dyskowej dla systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania podstawowego

Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania podstawowego Strona1....................... Nazwa i adres Wykonawcy Załącznik nr 2 do Umowy BPM.ZZP.272.180.2014 (Załącznik nr 2 do SIWZ) Wykaz oferowanego komputerowego i oprogramowania podstawowego Przystępując do

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Zamówień Publicznych Mienia i Inwestycji Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna serwera do backupu danych 1 sztuka

Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna serwera do backupu danych 1 sztuka Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna serwera do backupu danych 1 sztuka Element konfiguracji Wymagania minimalne wolnostojąca typu Tower z możliwością zamontowania w szafie rack 19"(5U max).

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta Warszawa

FORMULARZ OFERTY. Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta Warszawa , dnia r. Pieczęć wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta 3 03 472 Warszawa Ja (my), Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę działając w imieniu i na

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych Wersja: 2.0 Strona 1

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA. Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu NOR-STA Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA. Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu NOR-STA Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami Załącznik II do siwz CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy zestawu

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności WEBCON Business Process Suite 7.7 Lista zmian i nowych funkcjonalności Wersja 7.7 systemu WEBCON Business Process Suite niesie ze nową funkcjonalność i znaczące usprawnienia. Całkowitą nowością jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ 1 liczba sztuk: 1 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65 Spis treści Podziękowania... xi Wstęp... xiii 1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1 Instalowanie programu Windows PowerShell... 1 Sprawdzanie instalacji za pomocą skryptu w języku VBScript... 1 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Załącznik nr 10 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Oprogramowanie musi być zgodne, równowaŝne lub o wyŝszych parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Microsoft Project 2013 Krok po kroku

Microsoft Project 2013 Krok po kroku Carl Chatfield Timothy Johnson Microsoft Project 2013 Krok po kroku Przekład: Witold Sikorski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA PRODUKTÓW 5: OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE

ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA PRODUKTÓW 5: OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA PRODUKTÓW 5: OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE Opis przedmiotu zamówienia Licencja na Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition Gov. MOLP 1 CPU (2 szt.) lub Licencja na Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy projektu 1. Lekcja 2: Określanie zasobów 28. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 28

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy projektu 1. Lekcja 2: Określanie zasobów 28. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 28 Spis treści Lekcja 1: Podstawy projektu 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Rozpoczynanie pracy w programie Microsoft Project 3 Tworzenie planu projektu 5 Otwieranie nowego planu

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ED.042.6.2014 Częstochowa, 2014-07-14 Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmiana SIWZ dot. zakupu i dostawy

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4a do SIWZ WyposaŜenie serwerowi (dwa serwery + montaŝ wyposaŝenia serwerowi) wraz z oprogramowaniem i montaŝem klimatyzatora Minimalne wymagane parametry

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2012 Zagadnienia do omówienia 1. Miejsce i rola w firmie 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo