WYKAZ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 A do SIWZ... (pieczęć adresowa firmy wykonawcy) WYKAZ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ Dotyczącej postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu DOKUMENTY PODSTAWOWE 1. Decyzja nr 106 / 2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2. Postanowienie o sprostowaniu decyzji 106 / Decyzja nr 2523 / 2010 dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ARCHITEKTURA A. Projekt zagospodarowania terenu Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres inwestycji 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 3. Projekt zagospodarowania terenu 4. Zestawienie powierzchni 5. Dane informujące 6. Dane określające wpływ eksploatacji podziemnych 7. Dane określające wpływ inwestycji na środowisko B. Projekt budowlany Część opisowa: 1. Przeznaczenie i program użytkowy 2. Forma architektoniczna, funkcja, sposób spełnienia wymagań zgodności z przepisami 3. Układ konstrukcyjny 4. Warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne 5. Podstawowe dane technologiczne 6. Podstawowe dane technologiczne dla obiektu liniowego 7. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instal. 8. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych 9. Charakterystyka energetyczna 10. Wpływ obiektu na środowisko 11. Warunki ochrony pożarowej 12. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia C. Dokumentacja geologiczna określająca warunki geologiczno inżynierskie (wyciąg)

2 D. Dokumenty: 1. Warunki formalno prawne: a/ wypis z rejestru gruntu, z kopią mapy ewidencyjnej z 17 i Warunki gestorów sieci: a/ Pismo AQUANET DW/IT/201U/25162/2010 z dnia warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej b/ Pismo ENEA - OD5/ZZD/DR/RR/10/349 z dnia warunki przyłączenia do sieci ENEA obiektu - Urzędu Marszałkowskiego 3. Uzgodnienia: wg spisu na stronie 6 E. : 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : Projekt zagospodarowania terenu / plansza koordynacyjna sieci 1 : Rzut K-2 1 : Rzut K-1 1 : Rzut K0 1 : Rzut K1 1 : Rzut K2 1 : Rzut K3 1 : Rzut K4 1 : Rzut K5 1 : Rzut K6 1 : Rzut K7 1 : Rzut K8 1 : Rzut K9 1 : Rzut K10 1 : Rzut K11 1 : Rzut dachu 1 : Przekrój A-A 1 : Przekrój B-B 1 : Przekrój C-C 1 : Przekrój D-D 1 : Przekrój E-E 1 : Elewacja północna / kolorystyka 1 : Elewacja wschodnia / kolorystyka 1 : Elewacja południowa / kolorystyka 1 : Elewacja zachodnia / kolorystyka 1 :100 F. Załączniki: Załącznik 1 Przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej Załącznik 2 Przekładki instalacji elektroenergetycznych Załącznik 3 Przyłącza elektroenergetyczne SN Załącznik 4 Usunięcie kolizji teletechnicznych, przyłącza teletechniczne Załącznik 5 Konstrukcja Załącznik 6 Drogi Załącznik 7 Instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, hydrantów ppoż. Załącznik 8 Instalacje wewnętrzne wentylacji, oddymiania Załącznik 9 Instalacje wewnętrzne grzewcze, chłodnicze Załącznik 10 Instalacje wewnętrzne elektryczne Załącznik 11 Instalacje Automatyki i BMS Załącznik 12 Instalacje SAP i DSO Załącznik 13 Instalacje teletechniczne pozostałe wewnętrzne

3 ZAŁĄCZNIK NR 1 PRZYŁĄCZA WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZAJI DESZCZOWEJ Część opisowa 1. Plan zagospodarowania działki sieci i przyłącza wody i kanalizacji 1: Plan zagospodarowania działki sieci i przyłącza wody i kanalizacji 1: Rzut poziomu -1 1: Profile podłużne przyłączy kanalizacyjnych cz.1 1:100/ Profile podłużne przyłączy kanalizacyjnych cz.2 1:100/100 6.Profil podłużny przyłącza wody 1:100/ Węzeł wodomierzowy i węzeł włączeniowy do sieci wodociągowej 8. Rysunek szczegółowy studzienek kanalizacyjnych 9. Włączenie do istniejącego kanału 600/900 w ul. Św. Barbary 10. Włączenie docelowe ścieków deszczowych do projektowanego kanału D=2200mm 11. Zasyp wykopu nad rurami PE i PCV ZAŁĄCZNIK NR 2 PRZEKŁADKI INSTALACJI ELEKTOENERGETYCZNYCH Część opisowa 1. PB-EP-1.01 Plan rozwiązania kolizji elementów infrastruktury energetycznej nn i SN z obiektem 1: PB-EP-1.02 Plan rozwiązania kolizji elementów infrastruktury energetycznej nn i SN z obiektem Mapa ewidencyjna 1: PB-EP-1.03 Plan rozwiązania kolizji elementów infrastruktury energetycznej nn i SN z obiektem Projektowany Plan Zagospodarowania Terenu 4. PB-EP-1.04 Schemat istniejących linii kablowych nn 0,4kv i SN 15kV 5. PB-EP-1.05 Schemat przebudowy linii kablowych nn 0,4kv i SN 15kV 6. PB-EP-1.06 Schematy ideowe istniejących i przenoszonych szafek kablowych nn 0,4kV ZAŁĄCZNIK NR 3 PRZYŁĄCZA ELEKTRONENERGETYCZNE SN Część opisowa PB-EPP-1.01 Plan lokalizacji złączy kablowych SN i prowadzenia kabli zewnętrznych SN 15kV 1:250 PB-EPP-1.02 Schemat ideowy zasilania SN 15kV obiektu ZAŁĄCZNIK NR 4 USUNIĘCIE KOLIZJI TELETECHNICZNYCH, PRZYŁĄCZE TELETECHNICZNE Część opisowa Część techniczna Dokumenty: 1. Warunki techniczne TP S.A. 2. Uzgodnienie TP S.A. : 1. Plan zagospodarowania terenu 1 :500

4 ZAŁĄCZNIK NR 5 KONSTRUKCJA Cześć opisowa: Strona tytułowa 1 1 Strona tytułowa 2 2 Spis treści 3 I. Opis techniczny. 4 II. Zestawienie obciążen Obciążenia stałe Obciążenia użytkowe Obciążenie śniegiem Obciążenie wiatrem Obciążenie gruntem na ściany fundamentowe 22 III. Obliczenia statyczno - wytrzymałościowe SWIETLIK DACHOWY I FASADY Świetlik dachowy Fasady STROPY ZELBETOWE Kondygnacja KD - stropodach Kondygnacja powtarzalna Kondygnacja K Kondygnacja K Płyta fundamentowa ELEMENTY STALOWE Krzyżulce stalowe Wieszaki stalowe Kładka stalowa w osi "C-E" Kładka nad wejściem INNE ELEMENTY ZELBETOWE Słupy w garażu śr. 90cm Słupy w garażu śr. 80cm Belka nad poz. K1 (w osi "C") 90x110cm Bieg klatki schodowej 182 Cześć rysunkowa. Rzut płyty fundamentowej ZAŁĄCZNIK NR 6 DROGI 1. Opis techniczny 2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 rys. nr 1 3. Przekroje normalne w skali 1:100 rys. nr Szczegóły konstrukcyjne w skali 1:20 rys. nr ZAŁĄCZNIK NR 7 INSTALACJE WEWNĘTRZNE WODNO-KANALIZACYJNE, HYDRANTÓW P-POŻ Część opisowa Załącznik: Załącznik nr 1: UMP_BD_HR_Tds01 Schematy kanalizacji deszczowej UMP_BD_HSR_01 Rzut poziomu -2. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

5 UMP_BD_HFW_02 Rzut poziomu -2. Instalacja wodociągowa i hydrantów ppoż. UMP_BD_HSR_03 Rzut poziomu -1. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej UMP_BD_HFW_04 Rzut poziomu -1. Instalacja wodociągowa i hydrantów ppoż. UMP_BD_HSR_05 Rzut poziomu +/-0,00. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej UMP_BD_HFW_06 Rzut poziomu +/-0,00. Instalacja wodociągowa i hydrantów ppoż. UMP_BD_HSR_07 Rzut poziomu +1. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej UMP_BD_HFW_08 Rzut poziomu +1. Instalacja wodociągowa i hydrantów ppoż. UMP_BD_HSR_09 Rzut poziomu +6. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej UMP_BD_HSR_10 Rzut poziomu +7. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej UMP_BD_HSR_11 Rzut poziomu +11. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej UMP_BD_HSR_12 Rzut kondygnacji powtarzalnej. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej. UMP_BD_HFW_13 Rzut kondygnacji powtarzalnej. Instalacja wodociągowa i hydrantów ppoż. UMP_BD_HSRFW_14 Rzut poziomu dachu. Instalacje wodno - kanalizacyjne UMP_BD_HW_15 Schemat instalacji wodociągowej. UMP_BD_HF_16 Schemat instalacji hydrantów ppoż. ZAŁĄCZNIK NR 8 INSTALACJE WEWNĘTRZNE WENTYLACJI, ODDYMIANIA Część opisowa UMP_BD_MV_Tds01 Załączniki: Załącznik nr 1 Tabela pomieszczeń UMP_BD_MV_Tds02 Załącznik nr 2 Tabela mocy elektrycznych dla urządzeń wentylacyjnych UMP_BD_MV_Tds03 Załącznik nr 3 Tabela mocy elektrycznych dla urządzeń oddymiających UMP_BD_MV_Tds04 UMP_BD_MV_Pla01 Rzut inst. wentylacji i oddymiania. Poziom -2 1:100 UMP_BD_MV_Pla02 Rzut inst. wentylacji i oddymiania. Poziom -1 1:100 UMP_BD_MV_Pla03 Rzut inst. wentylacji i oddymiania. Poziom 0 1:100 UMP_BD_MV_Pla04 Rzut inst. wentylacji i oddymiania. Poziom +1 1:100 UMP_BD_MV_Pla05 Rzut inst. wentylacji i oddymiania. Poziom +2 (kondygnacja powtarzalna) 1:100 UMP_BD_MV_Pla06 Rzut inst. wentylacji i oddymiania. Poziom dachu 1:100 UMP_BD_MV_Sch01 Schemat instalacji wentylacji i oddymiania --- ZAŁĄCZNIK NR 9 INSTALACJE WEWNĘTRZNE GRZEWCZE, CHŁODNICZE Część opisowa UMP_BD_MHC_Tds01 Załączniki: Załącznik nr 1 UMP_BD_MHC_Tds02 Zapotrzebowanie na moc grzewczą Załącznik nr 2 UMP_BD_MHC_Tds03 Zapotrzebowanie na moc chłodniczą Załącznik nr 3 UMP_BD_MHC_Tds04 Tabela mocy elektrycznych dla urządzeń grzewczych Załącznik nr 4 UMP_BD_MHC_Tds05 Tabela mocy elektrycznych dla urządzeń chłodniczych Załącznik nr 5 UMP_BD_MHC_Tds06 Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej nr 1178/2010 UMP_BD_MHC_Pla01 Rzut inst. grzewczej i chłodniczej. Poziom -2 1:100 UMP_BD_MHC_Pla02 Rzut inst. grzewczej i chłodniczej. Poziom -1 1:100 UMP_BD_MHC_Pla03 Rzut inst. grzewczej i chłodniczej. Poziom 0 1:100 UMP_BD_MHC_Pla04 Rzut inst. grzewczej i chłodniczej. Poziom +1 1:100 UMP_BD_MHC_Pla05 Rzut inst. grzewczej i chłodniczej. Poziom +2 (kondygnacja powtarzalna) 1:100 UMP_BD_MHC_Pla06 Rzut inst. grzewczej i chłodniczej. Poziom +11 1:100 UMP_BD_MHC_Pla07 Rzut inst. grzewczej i chłodniczej. Poziom dachu 1:100

6 UMP_BD_MHC_Sch01 Schemat instalacji grzewczej i chłodniczej --- ZAŁĄCZNIK NR 10 INSTALACJE WEWNĘTRZNE ELEKTRYCZNE Część opisowa Numer Nazwa rysunku Skala rysunku PB-E-1.01 Schemat ideowy zasilania SN 15kV obiektu --- PB-E-1.02 Schemat ideowy zasilania nn 0,4kV obiektu --- PB-E-2.01 Plan instalacji siły i tras kablowych Poziom K-2 1:100 PB-E-2.02 Plan instalacji siły i tras kablowych Poziom K-1 1:100 PB-E-2.03 Plan instalacji siły i tras kablowych Poziom K0 1:100 PB-E-2.04 Plan instalacji siły i tras kablowych Poziom K1 1:100 PB-E-2.05 Plan instalacji siły i tras kablowych 1:100 Kondygnacja powtarzalna K2-K11 PB-E-2.06 Plan instalacji siły i tras kablowych Poziom dach 1:100 PB-E-3.01 Plan instalacji oświetlenia Poziom K-2 1:100 PB-E-3.02 Plan instalacji oświetlenia Poziom K-1 1:100 PB-E-3.03 Plan instalacji oświetlenia Poziom K0 1:100 PB-E-3.04 Plan instalacji oświetlenia Poziom K1 1:100 PB-E-3.05 Plan instalacji oświetlenia 1:100 Kondygnacja powtarzalna K2-K11 PB-E-4.01 Plan instalacji sieci zewnętrznych SN 15kV i nn 0,4kV. 1:250 PB-E-5.01 Plan instalacji uziemiającej. Poziom K-2 1:100 PB-E-5.02 Plan instalacji uziemiającej. Poziom K-1 1:100 PB-E-5.03 Plan instalacji uziemiającej. Poziom K0 1:100 PB-E-5.04 Plan instalacji odgromowej. Poziom dach 1:100 ZAŁĄCZNIK NR 11 PROJEKT W ZAKRESIE INSTALACJI AUTOMATYKI I BMS Część opisowa ZAŁĄCZNIK NR 12 SYSTEM ALARMU POŻAROWEGO Opis techniczny 1. Podstawy prawne i techniczne opracowania 3 2. Przedmiot opracowania 3 3. Charakterystyka obiektu 3 4. Przeznaczenie instalacji SAP 5 5. SAP opis ogólny 6 6. Dobór sprzętu 7 7. Opis działania systemu SAP Lokalizacja elementów SAP Zasilanie urządzeń Opis zaprojektowanego systemu 12 Rys nr 1: System Alarmu Pożarowego rozmieszczenie elementów, rzut poziomu K-2

7 Rys nr 2: System Alarmu Pożarowego rozmieszczenie elementów, rzut poziomu K-1 Rys nr 3: System Alarmu Pożarowego rozmieszczenie elementów, rzut poziomu K0 Rys nr 4: System Alarmu Pożarowego rozmieszczenie elementów, rzut poziomu K+1 Rys nr 5: System Alarmu Pożarowego rozmieszczenie elementów, rzut poziomu K+2 Rys nr 6: System Alarmu Pożarowego rozmieszczenie elementów, rzut poziomu K+4 Rys nr 7: System Alarmu Pożarowego rozmieszczenie elementów, rzut poziomu K+7 Rys nr 8: System Alarmu Pożarowego rozmieszczenie elementów, rzut poziomu K+9 Rys nr 9: System Alarmu Pożarowego rozmieszczenie elementów, rzut poziomu K+11 Rys nr 10: System Alarmu Pożarowego schemat blokowy DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY Opis techniczny 1. Podstawy prawne i techniczne opracowania Przedmiot opracowania Charakterystyka obiektu Wymagania formalno-prawne Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego Wybór systemu Rozwiązanie koncepcyjne Opis systemu Mikrofon strefowy i strażaka Głośniki Wzmacniacze mocy Zasilanie, zasilanie rezerwowe Menadżer systemu Strefy nagłośnienia Dobór, rozmieszczenie i moce głośników Współpraca systemu DSO z systemem SSP Linie głośnikowe Uwagi końcowe Szkolenie Konserwacja Zestawienie Urządzeń i Materiałów Podstawowych 33 Rys nr 1: Dźwiękowy system ostrzegawczy rozmieszczenie głośników, rzut poziomu K-2 Rys nr 2: Dźwiękowy system ostrzegawczy rozmieszczenie głośników, rzut poziomu K-1 Rys nr 3: Dźwiękowy system ostrzegawczy rozmieszczenie głośników, rzut poziomu K0 Rys nr 4: Dźwiękowy system ostrzegawczy rozmieszczenie głośników, rzut poziomu K+1 Rys nr 5: Dźwiękowy system ostrzegawczy rozmieszczenie głośników, rzut poziomu K+2 Rys nr 6: Dźwiękowy system ostrzegawczy rozmieszczenie głośników, rzut poziomu K+3 Rys nr 7: Dźwiękowy system ostrzegawczy rozmieszczenie głośników, rzut poziomu K+8 ZAŁACZNIK NR 13 INSTALACJE POZOSTAŁE TELETECHNICZNE WEWNĘTRZNE Część opisowa Skala PB-LV-3.01 SCHEMAT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO ---

8 Załącznik nr 1 B do SIWZ... (pieczęć adresowa firmy wykonawcy) WYKAZ DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ Dotyczącej postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu Zawartość TOM A/1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU, GEOTECHNIKA, ZIELEŃ, DROGI, WYKOP Projekt zagospodarowania terenu Opis 1.1. Sytuacja 1: Plansza koordynacyjna uzbrojenia terenu 1: Projekt zagospodarowania terenu 1: Projekt zagospodarowania terenu / detale 1:5, 1:20, 1: Ogrodzenie działki po stronie zachodniej 1:5,1:20,1:100 Badania geotechniczne Projekt gospodarki drzewostanem Opis 01. Inwentaryzajca zieleni - arkusz nr 1 1: Gospodarka drzewostanem - arkusz nr 2 1:500 Projekt zieleni Opis Rzut K1 1: Rzut K7 1:150 Projekt instalacji nawadniania kropelkowego Opis 01. Rzut K1 02. Rzut K7 03. Schemat linii kroplującej nieregularne powierzchnie 04. Schemat linii kroplującej regularne powierzchnie 05. Czujnik wilgotności 06. Elektrozawór z reduktorem 07. Zawór płuczący Dane katalogowe sprzętu, dobór pomp

9 Projekt drogowy Opis 1. Plan sytuacyjno wysokościowy 1: Przekroje normalne 1: Przekroje normalne 1: Szczegóły konstrukcyjne 1: Szczegóły konstrukcyjne 1: Szczegóły konstrukcyjne 1: Szczegóły konstrukcyjne 1: Szczegóły konstrukcyjne 1: Organizacja ruchu 1: Organizacja ruchu w hali garażowej K-1 1: Organizacja ruchu w hali garażowej K-2 1: Plan tyczenia 1:250 Projekt ukształtowania terenu Opis 1. Plansza przerzutu mas ziemnych 1:500 2.Przekroje poprzeczne 1: Plansza przerzutu mas ziemnych 1:500 Projekt odwodnienia wykopu Opis 1.1. Plan sytuacyjny terenu odwodnienia 1: Schemat rozmieszczenia igłofiltrów 1: Schemat zapłukania igłofiltrów 1:100, 1: Schemat zapłukania igłofiltrów 1:100, 1: Załącznik 3.2. Załącznik 3.3. Załącznik 3.4. Załącznik 3.5. Załącznik TOM A/2 BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE Bezpieczeństwo pożarowe Opis Odstępstwo 2.1. Rzut K-2, 1: Rzut K-1, 1: Rzut K0, 1: Rzut K1, 1: Rzut K2, 1: Rzut K3, 1: Rzut K4, 1: Rzut K5, 1: Rzut K6, 1: Rzut K7, 1:150

10 2.11. Rzut K8, 1: Rzut K9, 1: Rzut K10, 1: Rzut K11, 1: Rzut KD, 1:150 Projekt systemu gaszenia Opis 1. Urządzenia gaśnicze TA-200 w pomieszczeniu serwerowni rzut, przekrój, aksonometria 1:100 TOM A/3/1 RZUTY Projekt architektoniczno-budowlany Opis Technologia baru 3.1. Uwarstwienia 3.2. Rzut K-2A, 1: Rzut K-2B, 1: Rzut K-1A, 1: Rzut K-1B, 1: Rzut K0A, 1: Rzut K0B, 1: Rzut K1, 1: Rzut K2, 1:50 TOM A/3/2 RZUTY Projekt architektoniczno-budowlany Rzut K3, 1: Rzut K4, 1: Rzut K5, 1: Rzut K6, 1: Rzut K7, 1: Rzut K8, 1: Rzut K9, 1: Rzut K10, 1: Rzut K11, 1: Rzut KD 1: Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1:50 TOM A/4/1 RZUTY SUFITÓW Projekt architektoniczno-budowlany 4.1. Uwarstwienia 4.2. Rzut sufitów K-2 A, 1: Rzut sufitów K-2 B, 1:50

11 4.4. Rzut sufitów K-1 A, 1: Rzut sufitów K-1 B, 1: Rzut sufitów K0 A, 1: Rzut sufitów K0 B, 1: Rzut sufitów K1, 1: Rzut sufitów K2, 1:50 TOM A/4/2 RZUTY SUFITÓW Projekt architektoniczno-budowlany Rzut sufitów K3, 1: Rzut sufitów K4, 1: Rzut sufitów K5, 1: Rzut sufitów K6, 1: Rzut sufitów K7, 1: Rzut sufitów K8, 1: Rzut sufitów K9, 1: Rzut sufitów K10, 1: Rzut sufitów K11/KD, 1:50 TOM A/5 PRZEKROJE I ELEWACJE Projekt architektoniczno-budowlany 5.1. Uwarstwienia 5.2. Przekrój A-A 1: Przekrój B-B 1: Przekrój C-C 1: Przekrój D-D 1: Przekrój E-E 1: Przekrój F-F 1: Przekrój G-G 1: Przekrój H-H 1: Przekrój I-I 1: Przekroje J-J, K-K, L-L 1: Elewacja północna 1: Elewacja wschodnia 1: Elewacja południowa 1: Elewacja zachodnia 1:100 TOM A/6/1 DETALE Projekt architektoniczno-budowlany 6.1. Klatka schodowa A / rzut, przekrój 1: Klatka schodowa A / balustrady - rozkroje 1: Klatka schodowa A / pochwyty 1: Klatka schodowa B / rzut, przekrój 1: Klatka schodowa B / balustrady - rozkroje 1: Klatka schodowa B / pochwyty 1:20

12 6.7. Klatka schodowa A, B / detale 1:2, 1:5, 1:10, 1: Przegrody z siatki K-1 / rozkroje 1: Przegrody z siatki K-2 / rozkroje 1: Przegrody z siatki K-1, K-2 / detale 1: Zewnętrzne okładziny kamienne / rozkroje 1: Zewnętrzne okładziny kamienne / detale cz.1 1:25, 1: Zewnętrzne okładziny kamienne / detale cz.2 1:25, 1: Zadaszenie nad wejściem do śmietnika K0 / rozkroje, detale 1:25, 1: Schody w Holu K0 / detale, balustrada - rozkroje 1:50, 1:25, 1:5, 1: Balustrady całoszklane K1 / rozkroje 1:50, 1:5, 1: Balustrady całoszklane K1 / detale 1:5, 1: Balustrady całoszklane kładek K4,K6, K7 / rozkroje 1:50, 1:5, 1: Balustrady całoszklane podestów K2 / rozkroje, detale 1:50, 1: Obudowa całoszklana kładki K11 / rozkroje, detale 1:50, 1:5, 1: Odbojnice w halach garażowych K-1, K-2 / detale 1: Drabiny włazowe zbiorników wody, klapy włazowe / detale 1:20, 1: Balustrada stalowa rozdzielni SN / rozkroje, detale 1:20, 1: Odbojnice w pomieszczeniu śmietnika / rozkroje, detale 1:20, 1: Pochwyty w pomieszczeniach nr 0/009 i -2/017 / rozkroje, detale 1:20, 1: Żaluzje dachowe / detale 1: Żaluzje i okładziny włoknocementowe,reling patio północne / rozkroje, detale 1:10, 1: Żaluzje i okładziny włoknocementowe, reling patio południowe / rozkroje, detale 1:10, 1:50 TOM A/6/2 DETALE Projekt architektoniczno-budowlany Hole windowe K-2, K-1 - okładziny szklane / rozkroje 1: Hol główny, bar / rozkroje 1: Sala Sesyjna, Sala Narad Komisji, Sala Reprezentacyjna / rozkroje 1:1, 1:5, 1:10, 1: Hol główny - lada recepcyjna, szatniowa, barowa / detale 1: Hol główny - Wieszak szatniowy, biurko szklane / detale 1:2, 1: Przestrzeń wielofunkcyjna K1 - Okładziny szklane / rozkroje 1: Kondygnacja biurowa typowa - korytarze i sale narad / rozkroje 1: Wzór na szkle i kamieniu / detal 1:1, 1: Hala garażowa K-1 / kolorystyka 1: Hala garażowa K-1 / detale 1:10, 1: Hala garażowa K-2 / kolorystyka 1: Hala garażowa K-2 / detale 1:10, 1: Stropy podwieszane / detale połączeń 1:5, 1: Okładziny ścienne / detale połączeń 1: Przegroda szklana szybów windowych - rozkroje, detale 1:2, 1:25, 1: Posadzki/ detale połączeń 1: Taras marszałkowski / detale 1:5, 1: Stolarka drzwiowa / detale 1: Okładziny włókno-cementowe wyjść na dachu / rozkroje, detale 1:5, 1: Detale wykończenia dachu 1:5, 1: Balustrady, pomosty i drabiny w przestrzeniach technicznych 1:5, 1: Balustrady, pomosty i drabiny na dachu 1:5, 1: Pas międzykondygnacyjny fasad zewnętrznych / detale 1:5, 1: Pas międzykondygnacyjny fasad zewnętrznych z krzyżulcami, obudowy Ridurit / detale 1:5, 1: Pas międzykondygnacyjny fasad wewnętrznych / detale 1:5, 1:20

13 TOM A/7 PROJEKT WNĘTRZ - MATERIAŁY, KOLORYSTYKA Projekt architektoniczno-budowlany 7.1. Rzut K-2, 1: Rzut K-1, 1: Rzut K0, 1: Rzut K1, 1: Rzut K2, 1: Rzut K3, 1: Rzut K4, 1: Rzut K5, 1: Rzut K6, 1: Rzut K7, 1: Rzut K8, 1: Rzut K9, 1: Rzut K10, 1: Rzut K11, 1: Rzut KD, 1:100 TOM A/8 POMIESZCZENIA MOKRE Projekt architektoniczno-budowlany 8.1. Łazienki VIP K-1 1: Szatnie rowerowe K-1 1: Natryski pracownicze K-1 1: Zaplecze sali sesyjnej (catering) K0 1:5, 1: Toalety publiczne K0 1:10, 1: Łazienka-Zaplecze kuchni K0 1: Zespół toalet pracowniczych K2-K11 1:10, 1: Zespół toalet pracowniczych K2-K11 1:10, 1: Pomieszczenia socjalne K2-K11 1:5, 1: Aneks kuchenny TYP 1, 2, 3, 4, 5, 6 K2-K11 1:5, 1: Łazienka TYP 1, 2, 3, 4, 5, 6 K6-K9 1:25 TOM A/9/1 STOLARKA ALUMINIOWA Projekt architektoniczno-budowlany Opis - stolarka aluminiowa 001. Fasada aluminiowa FNS1 1: Fasada aluminiowa FNS2 1: Fasada aluminiowa FNS3 1: Fasada aluminiowa FES4 1: Fasada aluminiowa FES4 rzuty 1: Fasada aluminiowa FSS5 1: Fasada aluminiowa FSS6 1: Fasady aluminiowe FSS5 FSS6 rzuty 1: Fasada aluminiowa FWS7 1: Fasada aluminiowa FWS7 rzuty 1: Fasada aluminiowa FNC1 1:50

14 012. Fasada aluminiowa FNC2 1: Fasada aluminiowa FSC3 1: Fasada aluminiowa FSC3 rzut 1: Fasada aluminiowa FNT1 1: Fasada aluminiowa FNT2 1: Fasady aluminiowe kondygnacji K1 FNP1;FEP2;FWP4;FSP3 1: Fasada aluminiowa kondygnacji K0 FNP2 1: Fasada wewnętrzna aluminiowa FW1 1: Fasada wewnętrzna aluminiowa FW2 1: Fasada wewnętrzna aluminiowa EI30 FW3 i FW8 1: Fasada wewnętrzna aluminiowa FW4 i FW5 1: Fasada wewnętrzna aluminiowa FW6 1: Fasada wewnętrzna aluminiowa FW7 1: Fasada wewnętrzna aluminiowa FW9 i FW10 1: Świetliki aluminiowe S1 i S2 1: Żaluzje ruchome świetlika z podkonstrukcją stalową 1:5, 1: Zestawienie ścianek wewnętrznych FW11 FW19 1:50 TOM A/9/2 STOLARKA ALUMINIOWA Projekt architektoniczno-budowlany I. DETALE FASAD INDYWIDUALNYCH Z ŻYLETKAMI SZKLANYMI: FS01. Detal ES-DX-FS-001 1:5 FS01.1 Detal ES-DX-FS :5 FS01.2 Detal ES-DX-FS :5 FS02. Detal ES-DX-FS-002 1:5 FS03. Detal ES-DX-FS-003 1:5 FS04. Detal ES-DX-FS-004 1:5 FS05. Detal ES-DX-FS-005 1:5 FS06. Detal ES-DX-FS-006 1:5 FS07. Detal ES-DX-FS-007 1:5 FS08. Detal ES-DX-FS-008 1:5 FS09. Detal ES-DX-FS-009 1:5 FS10. Detal ES-DX-FS-010 1:5 FS11. Detal ES-DX-FS-011 1:5 FS12. Detal ES-DX-FS-012 1:5 FS13. Detal ES-DX-FS-013 1:5 FS14. Detal ES-DX-FS-014 1:5 FS15. Detal ES-DX-FS-015 1:5 FS16. Detal ES-DX-FS-016 1:5 FS17. Detal ES-DY-FS-002 1:5 FS18. Detal ES-DY-FS-001 1:5 FS19. Detal ES-DY-FS-003 1:5 FS20. Detal ES-DY-FS-004 1:5 FS21. Detal ES-DY-FS-005 1:5 FS21.1. Detal ES-DY-FS-006 1:5 FS22. Detal ES-PK-FS-001 1:5 FS23. Detal ES-PK-FS-002 1:5 FS24. Detal ES-KF-FS-000 KONSTRUKCJA FASADY 1:1 II. DETALE FASAD NA KONSTRUKCJI CIĘGNOWEJ I SYSTEMOWYCH: FC01. Detal ES-DX-FC-001 1:5 FC02. Detal ES-DY-FC-001 1:5

15 FC03. Detal ES-DY-FC-002 1:5 FC04. Detal ES-DY-FC-003 1:5 FC05. Detal ES-DY-FC-004 1:5 FT01. Detal ES-DY-FT-001 Drzwi na taras 1:5 FT02. Detal ES-DY-FT-002 1:5 FT03. Detal ES-DX-FT-003 1:5 III. DETALE ŚWIETLIKÓW Z RUCHOMYMI LAMELAMI: DS01. Detal świetlika ES-DS-001 1:5 DS02. Detal świetlika ES-DS-002 1:5 DS03. Detal świetlika ES-DS-003 1:5 DS04. Detal świetlika ES-DS-004 1:5 DS05. Detal świetlika ES-DS-005 1:5 DS06. Detal świetlika ES-DS-006 1:5 DS07. Detal świetlika ES-DS-007 1:5 IV. FASADY WEWNĘTRZNE FW01. Detal ES-DX-FW-001 Fasada Wewnętrzna 1:5 FW02. Detal ES-DX-FW-002 Fasada Wewnętrzna 1:5 FW03. Detal ES-DX-FW-003 Fasada Wewnętrzna 1:5 FW04. Detal ES-DX-FW-004 Fasada Wewnętrzna 1:5 FW05. Detal ES-DX-FW-005 Fasada Wewnętrzna 1:5 FW06. Detal ES-DX-FW-006 Fasada Wewnętrzna 1:5 FW07. Detal ES-DX-FW-007 Fasada Wewnętrzna 1:5 FW08. Detal ES-DX-FW-008 Fasada Wewnętrzna 1:5 FW09. Detal ES-DX-FW-009 Fasada Wewnętrzna 1:5 FW10. Detal ES-DX-FW-010 Fasada Wewnętrzna 1:5 FW11. Detal ES-DX-FW-011 Fasada Wewnętrzna 1:5 FW12. Detal ES-DX-FW-012 Fasada Wewnętrzna 1:5 FW13. Detal ES-DY-FW-001 Fasada Wewnętrzna 1:5 FW14. Detal ES-DY-FW-002 Fasada Wewnętrzna 1:5 FW15. Detal ES-DY-FW-003 Fasada Wewnętrzna 1:5 FW16. Detal ES-DY-FW-004 Fasada Wewnętrzna 1:5 FW17. Detal ES-EI-DX-FW-001 Fasada Wewnętrzna EI FW3,FW8 1:5 FW18. Detal ES-EI-DX-FW-002 Fasada Wewnętrzna EI FW11,FW12 1:5 FW19. Detal ES-EI-DY-FW-001 Fasada Wewnętrzna EI FW3,FW8 1:5 FW20. Detal ES-EI-DY-FW-002 Fasada Wewnętrzna EI FW13 1:5 FW21. Detal ES-EI-DY-FW-003 Fasada Wewnętrzna EI FW11,FW12 1:5 FW22. Detal ES-EI-DY-FW-004 Fasada Wewnętrzna EI FW11,FW12 1:5 V. OKNA I FASADY KONDYGNACJI K1 i K0, DETALE DRZWI O001. Detal ES-OKNA-001 1:5 O002. Detal ES-OKNA-002 1:5 O003. Detal ES-OKNA-003 1:5 O004. Detal-Okna-004 OKNA kond. K0 1:5 O005. Detal ES-DETAL-OKNA-005 1:5 O006. Detal ES-DETAL-OKNA-006 KONDYGNACJA K1 1:5 O007. Detal ES-DETAL-OKNA-K :5 O008. Detal ES-OKNA-K :5 O009. Detal-OKNA-K :5 O010. Detal-OKNA-K :5 O011. Detal-OKNA-K :5 O012. Detal-OKNA-K :5 O013. Detal-OKNA-K :5 O014. Detal-Drzwi-KD-014 1:5

16 O015. Detal-Drzwi-KD-015 1:5 O016. Detal-Drzwi-K :5 O017. Detal-Drzwi-K :5 O018. Detal-Drzwi-FW17,FW :5 KW/1 KONSTRUKCJA Projekt stalowej obudowy wykopu Opis KW-01. Rozmieszczenie kotew oraz elementów rozparcia górnego stalowej obudowy poz. -1,52 m KW-02. Rozmieszczenie kotew oraz elementów rozparcia górnego stalowej obudowy poz. -4,52 m KW-03. Stoliki podporowe pod rozpory KW-04. Konstrukcja styków montażowych oraz zamknięcia rozpór obudowy wykopu KW-05. Konstrukcja elementów rozparcia górnego stalowej obudowy poz. -1,52 m KW-06. Konstrukcja elementów rozparcia górnego stalowej obudowy poz. -4,52 m KW-07. Przekroje poprzeczne oraz widoki stalowej obudowy wykopu KW-08. Przekroje poprzeczne oraz widoki stalowej obudowy wykopu KW-09. Fazy realizacji budowy. Dwupoziomowe kotwy gruntowe TOM K/1 KONSTRUKCJA Projekt konstrukcyjny Opis 1 Rysunek szalunkowy płyty fundamentowej - rzut 2 Rysunek szalunkowy płyty fundamentowej - przekroje 3 Zbrojenie dolne płyty fundamentowej - fragment między osiami 1:12-H:N 4 Zbrojenie dolne płyty fundamentowej - fragment między osiami 1:12-A:I 5 Zbrojenie dolne płyty fundamentowej - fragment między osiami 12:16-A:N 6 Zbrojenie górne płyty fundamentowej - fragment między osiami 1:12-H:N 7 Zbrojenie górne płyty fundamentowej - fragment między osiami 1:12-A:I 8 Zbrojenie górne płyty fundamentowej - fragment między osiami 12:16-A:N 9 Szalunek i zbrojenie płyty wjazdowej na poz. K-2 11 Zbrojenie słupów: S1.0-S1.3 S Zbrojenie słupów: S1.5 S1.7 S1.8 S1.11 S Zbrojenie słupów: S1.9 S1.10 S1.12 S Zbrojenie słupów: S1.14-S Zbrojenie słupów: S1.18-S1.20 S Zbrojenie słupów: S1.21 S Zbrojenie słupów: S1.23-S Zbrojenie słupów: S1.26-S Zbrojenie słupów: S1.29 S1.30 S Zbrojenie słupów: S1.34-S1.42 S Zbrojenie słupów: S1.43-S1.56 S1.58 S1.59 S1.73 S1.76 S1.81 S1.86 S1.95 S1.99 S1.108 S1.110-S Zbrojenie słupów: S1.57 S1.60-S1.69 S1.93 S1.94 S1.97 S1.100 S1.105 S1.106 S Zbrojenie słupów: S1.70-S1.72 S1.74 S1.75 S1.80 S1.82 S1.85 S Zbrojenie słupów: S1.67-S1.69 S1.77-S1.79 S1.83 S1.84 S1.90 S Zbrojenie słupów: S1.4 S1.88 S1.101 S1.103 S Szalunki ścian fundamentowych 29 Zbrojenie ścian fund. W1.1, W2.1, W 1.11, W2.3

17 30 Zbrojenie ścian fund. W1.24,W2.52,W3.6,W1.26,W Szalunki ścian wew. poz Zbrojenie ścian wew. W Zbrojenie ścian wew. W1.20-W Zbrojenie ścian wew. W1.38-W Zbrojenie ściany wew. W Ściana prefabrykowana W1.14,W1.15,W Ściana prefabrykowana W1.36,W Zbrojenie ścian fund. W1.27,W3.7,W1.29,W3.4,W1.31,W2.16,W3.7 TOM K/2 KONSTRUKCJA Projekt konstrukcyjny 111 Zbrojenie słupów: S Zbrojenie słupów: S Zbrojenie słupów: S2.35 S Zbrojenie słupów: S2.53 S Zbrojenie słupów: S2.62 S2.64 S Zbrojenie słupów: S2.69 S Zbrojenie słupów: S2.71-S2.73 S2.87 S Zbrojenie słupów: S2.74 S2.82 S Zbrojenie słupów: S2.85 S2.90 S2.91 S Szalunki ścian wew. poz K Zbrojenie ścian wew. W2.2-W Zbrojenie ścian wew. W2.35-W Ściana prefabrykowana W2.15,W2.24,W2.26,W2.23,W Zbrojenie słupów: S2.0-S2.7 S2.99 S Zbrojenie słupów: S2.8 S2.16-S2.22 S Zbrojenie słupów: S2.30 S2.37-S2.43 S2.66 S2.84 S2.86 S2.89 S2.95 S2.101 S2.102 S Zbrojenie słupów: S2.47-S Zbrojenie słupów: S2.31 S2.51 S2.52 S2.55 S2.56 S Zbrojenie słupów: S2.23 S2.36 S2.54 S2.60 S2.61 S2.65 S2.75 S2.94 S2.104 S2.106 S S Zbrojenie słupów: S2.63 S2.67 S2.77 S2.79 S Zbrojenie słupów: S2.96 S2.98 S Zbrojenie słupów: S3.0 S3.1 S Zbrojenie słupów: S3.3-S Zbrojenie słupów: S3.9 S3.10 S Zbrojenie słupów: S3.13-S3.18 S Zbrojenie słupów: S3.11 S3.19-S3.21 S3.30 S3.34 S3.35 S3.51 S Zbrojenie słupów: S3.8 S3.22-S Zbrojenie słupów: S3.27-S3.29 S Zbrojenie słupów: S3.32 S3.33 S Zbrojenie słupów: S3.39-S Zbrojenie słupów: S3.42-S3.44 S3.46 S Zbrojenie słupów: S3.49 S3.50 S Zbrojenie słupów: S3.54 S3.56 S Zbrojenie słupów: S3.59 S3.61 S3.62 S Zbrojenie słupów: S3.37 S3.38 S3.66

18 TOM K/3 KONSTRUKCJA Projekt konstrukcyjny 1501 Rysunek montażowy pomostu nad wejściem w osiach Rysunek montażowy pomostu nad wejściem w osiach B-E 1503 Rysunek wykonawczy pomostu nad wejściem w osiach Rysunek wykonawczy pomostu nad wejściem w osiach Rysunek wykonawczy pomostu i nad wejściem w osiach B-E 1506 Rysunek wykonawczy pomostu nad wejściem w osiach B-E 1507 Rysunek montażowy świetlika dachowego w osiach Rysunek montażowy świetlika dachowego w osiach Rysunek wyk. elementów świetlika dachowego w osiach Rysunek wyk. elementów świetlika dachowego w osiach Rysunek wyk. elementów świetlika dachowego w osiach Rysunek montażowy przekrycia dachowego na K Rysunek wykonawczy przekrycia dachowego na K Rysunek montażowy konstrukcji pod fasadę w osiach Rysunek wykonawczy konstrukcji pod fasadę w osiach Rysunek montażowy konstrukcji pod fasadę w osiach Rysunek wykonawczy konstrukcji pod fasadę w osiach TOM K/4 KONSTRUKCJA Projekt konstrukcyjny 1518 Schemat rozmieszczenia stalowych krzyżulców, wieszaków oraz belek obwodowych na poz+10.89m (K2) osie A'-I' 1519 Schemat rozmieszczenia stalowych krzyżulców, wieszaków oraz belek obwodowych na poz+10.89m (K2) osie I-M 1520 Zbrojenie stalowych krzyżulców z poz m (K2) 1521 Schemat rozmieszczenia stalowych krzyżulców, wieszaków oraz belek obwodowych na poz+14.69m (K3) osie A'-I' 1522 Schemat rozmieszczenia stalowych krzyżulców, wieszaków oraz belek obwodowych na poz+14.69m (K3) osie I-M 1523 Zbrojenie stalowych krzyżulców z poz m (K3) 1526 Zbrojenie stalowych krzyżulców z poz m (K4) 1527 Rysunek montażowy kładek stalowych w osiach C-E 1529 Rysunek montażowy kładek stalowych w osiach K-L 1531 Rysunek montażowy świetlika dachowego w osiach Rysunek montażowy świetlika dachowego w osiach Usytuowanie podstaw słupów konstrukcji do mocowania żaluzji 1534 Rysunek montażowy konstrukcji stalowej do mocowania żaluzji 1535 Rysunki wykonawczy konstrukcji stalowej do mocowania żaluzji TOM K/5 KONSTRUKCJA Projekt konstrukcyjny 26 Zbrojenie ścian komina od K-2 do K1 27 Zbrojenie słupów: S1.89 S1.92 S1.96 S1.98 S1.102 S Szalunek i zbr biegu schodowego klatki A

19 40 Szalunek i zbr biegu schodowego klatki B 101 Rysunek szalunkowy płyty K-1 - rzut 102 Rysunek szalunkowy płyty K-1 - przekroje 103 Zbrojenie dolne płyty K-1 - fragment między osiami 1:12-H:N 104 Zbrojenie dolne płyty K-1 - fragment między osiami 1:12-A:I 105 Zbrojenie dolne płyty K-1 - fragment między osiami 12:16-A:N 106 Zbrojenie górne płyty K-1 - fragment między osiami 1:12-H:N 107 Zbrojenie górne płyty K-1 - fragment między osiami 1:12-A:I 108 Zbrojenie górne płyty K-1 - fragment między osiami 12:16-A:N 122 Zbrojenie ścian wew. W2.17-W Zbrojenie ścian wew. W2.45-W Zbrojenie słupów: S2.78 S2.97 S Zbrojenie słupów: S2.81 S2.88 S Szalunek i zbr biegu schodowego klatki A 137 Szalunek i zbr biegu schodowego klatki B 138 Rysunek szalunkowy płyty sali sesyjnej na poz. K0 139 Rysunek szalunkowy płyty wjazdowej na K Zbrojenie płyty wjazdowej na K Zbrojenie płyty sali sesyjnej na poz. K0 TOM K/6 KONSTRUKCJA Projekt konstrukcyjny 10 Zbrojenie przegłębień i startery - przekroje 41 Zbrojenie przegłębień i startery - fragment między osiami 1:12-H:N 42 Zbrojenie przegłębień i startery - fragment między osiami 1:12-A:I 43 Zbrojenie przegłębień i startery - fragment między osiami 12:16-A:N 201 Rysunek szalunkowy płyty K0 - rzut 202 Rysunek szalunkowy płyty K0 - przekroje 203 Zbrojenie dolne płyty K0 - fragment między osiami 1:12-H:N 204 Zbrojenie dolne płyty K0 - fragment między osiami 1:12-A:I 205 Zbrojenie dolne płyty K0 - fragment między osiami 12:16-A:N 206 Zbrojenie górne płyty K0 - fragment między osiami 1:12-H:N 207 Zbrojenie górne płyty K0 - fragment między osiami 1:12-A:I 208 Zbrojenie górne płyty K0 - fragment między osiami 12:16-A:N 209 Zbrojenie belek poz. K0 210 Zbrojenie belek poz. K0 TOM K/7 KONSTRUKCJA Projekt konstrukcyjny 225 Zbrojenie słupów: S3.45 S3.47 S3.60 S Zbrojenie słupów: S3.48 S3.55 S Zbrojenie belek poz. K0 228 Szalunek ścian zew. W poz. K0 229 Szalunek ścian wew. W3.9-W3.49 poz. K0 230 Zbrojenie ścian zew. poz. K0 231 Zbrojenie ścian zew. poz. K0 232 Zbrojenie ścian zew. poz. K0 233 Zbrojenie ścian zew. poz. K0

20 234 Zbrojenie ścian zew. poz. K0 235 Zbrojenie ścian wew. W3.9 - W3.21 poz. K0 236 Zbrojenie ścian wew. W W3.32 poz. K0 237 Zbrojenie ścian wew. W W3.44 poz. K0 238 Zbrojenie ścian wew. W W3.49 poz. K0 239 Zbrojenie ściany prefabrykowanej W3.40;W3.41;W3.42;W3.50;W3.51 poz. K0 240 Zbrojenie belek poz. K0 241 Zbrojenie belek poz. K0 242 Zbrojenie belek poz. K0 243 Szalunek i zbr biegu schodowego klatki A 244 Szalunek i zbr biegu schodowego klatki B 245 Rysunek szalunkowy płyty wejściowej na poz. K1 246 Zbrojenie płyty wejściowej na poz. K1 247 Szalunek i zbrojenie schodów z poz. K0 na K1 TOM K/8 KONSTRUKCJA Projekt konstrukcyjny 301 Rysunek szalunkowy płyty K1 - rzut 302 Rysunek szalunkowy płyty K1 - przekroje 303 Zbrojenie dolne płyty K1 - fragment między osiami Zbrojenie dolne płyty K1 - fragment między osiami Zbrojenie górne płyty K1 - fragment między osiami Zbrojenie górne płyty K1 - fragment między osiami Zbrojenie belek poz. K1 308 Zbrojenie belek poz. K1 309 Zbrojenie belek poz. K1 310 Zbrojenie belek poz. K1 311 Zbrojenie słupa S Zbrojenie słupa S Zbrojenie słupów: S4.3-S Zbrojenie słupa S Zbrojenie słupów: S4.6 S Zbrojenie słupa S Zbrojenie słupa S Zbrojenie słupów: S4.13 S Zbrojenie słupów: S4.15-S Zbrojenie słupa S Zbrojenie słupów: S4.23-S4.24 S Zbrojenie słupów: S3.25 S3.26 S4.22 S Zbrojenie słupa S Zbrojenie słup S Zbrojenie słupów: S4.20 S Zbrojenie słupa S Zbrojenie słupa S4.30 TOM K/9 KONSTRUKCJA Projekt konstrukcyjny 328 Zbrojenie słupów: S4.31 S4.37

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o prekwalifikacji Specyfikacja Techniczna inwestycji p.n. Budowa w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 2 dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY w procedurze prekwalifikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne I. Zawartość opracowania 1-40 1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne 1. Uprawnienia projektanta architektury Str.3 2. PrzynaleŜność projektanta do Izby Budowlanej Str.4 3.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE ZIS/R/0163/10/NZ/ASZP/2453 Kraków, dnia 16.09.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania Budowa krytego basenu z zapleczem

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. partner Karanfil Sokak 15/2 Kızılay 06650 Ankara. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o.

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. partner Karanfil Sokak 15/2 Kızılay 06650 Ankara. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Numer dokumentu: Inwestorr: E-ILF-B-C12-ARC-SPC_0001_R03 Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie Sp.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych celem rewitalizacji budynku F przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze objętych

Bardziej szczegółowo