CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ"

Transkrypt

1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, ważniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne 3.1. Zasilanie instalacji 3.2. Linie zasilające i rozdzielnice obwodowe 3.3. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 3.4. Zasilanie i sterowanie urządzenia isway 3.5. Rozbudowa instalacji sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) 3.6. Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej 3.7. Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej 3.8. Instalacja odgromowa 4. Charakterystyka energetyczna projektowanej instalacji 5. Informacja o wpływie projektowanych instalacji i urządzeń na środowisko 6. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia podczas wykonywania robót 7. Ochrona przeciwporażeniowa 8. Uwagi końcowe CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rysunek Nr E 1 Rysunek Nr E 2 Rysunek Nr E 3 Rysunek Nr E 4 Rysunek Nr E 5 Rysunek Nr E 6 Rysunek Nr E 7 Rysunek Nr E 8 Rysunek Nr E 9 Rysunek Nr E 10 Rysunek Nr E 11 Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ Rzut piwnic instalacje elektryczne Rzut parteru instalacje elektryczne Rzut I piętra instalacje elektryczne Rzut II piętra instalacje elektryczne Rzut III piętra instalacje elektryczne Rzut poddasza instalacje elektryczne Rzut dachu uzupełnienie instalacji odgromowej Schemat ideowy rozbudowy systemu alarmu pożaru (SAP) Schemat ideowy systemu oddymiania grawitacyjnego Schemat ideowy systemu oddymiania urządzenia współzależne isway

2 OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, ważniejsze przepisy i normy Dokumentacja projektowa NBP Oddział Okręgowy w Rzeszowie Ekspertyza Techniczna w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego w budynku Narodowego Banku Polskiego modernizacja budynku w celu wyeliminowania warunków stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi opracowanie z dnia r wykonane przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż., pana Lucjana Gładysza. Warunki przyłączenia nr RE1 1736/2013 dla podmiotu V grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kv z dnia r, wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Rzeszów. Pismo PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Rzeszów znak RE1/RM/TM/W/2013/6/1305 z dnia r w sprawie sposobu zasilania stacji transformatorowych Moniuszki oraz Bank. DTR urządzenia isway FC 2,47. PN IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa). PN EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. Rozporządzenie MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. PN E Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami), tekst jednolity Dz. U nr 147 poz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r ze zmianami, wersja obowiązująca od 8 lipca 2009). PN-B :2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpożarowa budynków Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła Zasady projektowania. PN-EN Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). Dokumentacja instalacji elektrycznych wewnętrznych budynku udostępniona przez Zamawiającego. Andrzej Boczkowski Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych opracowanie SEP. Andrzej Boczkowski Wybrane zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych do 1kV opracowanie SEP. Andrzej Boczkowski Ochrona odgromowa budynków opracowanie SEP. Katalog opraw oświetleniowych LUXIONA (AGALIGHT S.A.). Katalog wyrobów 2012/2013r Legrand Polska. 2. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest dostosowanie istniejącego budynku do wymagań przepisów bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z Ekspertyzą Techniczną w sprawie warunków

3 bezpieczeństwa pożarowego w budynku Narodowego Banku Polskiego opracowaną przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż., pana Lucjana Gładysza. Projekt obejmuje: 1) Układ pomiarowy bezpośredni dla pomiarów zużycia energii elektrycznej przez projektowane urządzenie isway 2,47 służące do automatycznego zabezpieczenia przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacji 2) Rozdzielnicę obwodową główną RPPOŻ dla zasilania urządzenia isway 2,47, rozdzielnicy RP1 oraz tablicy sterująco sygnalizacyjnej TSS 1 urządzenia isway 2,47 3) Rozdzielnicę obwodową RP1dla zasilania instalacji elektrycznych w pomieszczeniu, gdzie zostanie zamontowane urządzenie isway 2,47 4) Linie zasilające projektowany układ pomiarowy i projektowane rozdzielnice 5) Dobór i rozmieszczenie opraw oświetleniowych oświetlenia ewakuacyjnego 6) Instalację zasilania i sterowania urządzenia isway 2,47 7) Rozbudowę instalacji sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) 8) Instalację ochrony przeciwprzepięciowej 9) Uzupełnienie istniejącej instalacji odgromowej 10) Instalację ochrony od porażeń prądem elektrycznym 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne 3.1. Zasilanie instalacji Zasilanie urządzenia isway Budynek administracyjny NBP, zgodnie z pismem PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Rzeszów znak RE1/RM/TM/W/2013/6/1305 z dnia r zasilany jest, poprzez złącze kablowe i układ SZR, dwoma niezależnymi liniami kablowymi niskiego napięcia YAKY 4 x 240 mm 2 ze stacji transformatorowej 6/0,4kV Moniuszki oraz stacji transformatorowej 6/0,4kV Bank. Stacje te zasilane są w następujący sposób: Stacja 6/0,4kV Moniuszki ciągiem kablowym 6kV ze stacji 110/30/15/6kV Staroniwa. Stacja 6/0,4kV Bank ciągiem kablowym 6kV ze stacji 110/15/6kV Rzeszów Centralna. Stacje elektroenergetyczne (GPZ) Staroniwa i Rzeszów Centralna zasilane są niezależnymi liniami o napięciu 110kV. Takie zasilanie można traktować jako dwa niezależne źródła zasilania, które są wymagane dla zasilania instalacji bezpieczeństwa, zgodnie z PN IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. Do pomiaru energii elektrycznej projektuje się, zgodnie z warunkami przyłączenia, bezpośredni układ pomiarowo rozliczeniowy z zabezpieczeniem przedlicznikowym (wyłącznik nadprądowy S303 o charakterystyce C i prądzie znamionowym 63A). Układ pomiarowo rozliczeniowy należy zainstalować w obudowie wykonanej w II klasie ochronności usytuowanej na zewnątrz budynku w miejscu pokazanym na planie instalacji. Schemat zasilania przedstawiono na rysunku załączonym do projektu. Zasilanie projektowanych opraw oświetlenia ewakuacyjnego Projektowane oprawy oświetleniowe należy zasilić z istniejących obwodów oświetlenia pomieszczeń, w których te oprawy mają być zainstalowane Linie zasilające i rozdzielnice obwodowe Linię zasilającą projektowany układ pomiarowo rozliczeniowy należy wykonać kablem typu (N)HXH J Fe180/E90 0,6/1kV 5 x 25 mm². Linię zalicznikową zasilającą projektowaną rozdzielnicę RPPOŻ należy wykonać kablem typu (N)HXH J Fe180/E90 0,6/1kV 5 x 25 mm².

4 Linię zasilającą urządzenie isway 2,47 z projektowanej rozdzielnicy RPPOŻ należy wykonać kablem typu (N)HXH J Fe180/E90 0,6/1kV 5 x 16 mm². Linię zasilającą projektowaną rozdzielnicę RP1 należy wykonać przewodem typu YLY 0,6/1kV 3 x 6 mm². Linię zasilającą projektowaną tablicę sterująco sygnalizacyjną TSS 1 urządzenia isway 2,47 z projektowanej rozdzielnicy RPPOŻ należy wykonać kablem typu (N)HXH J Fe180/E90 0,6/1kV 3 x 1,5 mm². Parametry linii zasilających pokazano na schemacie zasilania załączonym do projektu. Rozdzielnicę obwodową RPPOŻ należy wykonać w obudowie natynkowej w II klasie ochronności, zgodnie ze schematem załączonym do projektu. Schemat i wyposażenie rozdzielnicy RP1 zostanie pokazane w projekcie wykonawczym instalacji Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego Zgodnie z Ekspertyzą Techniczną, na drogach ewakuacyjnych niespełniających wymagań obowiązujących norm i przepisów, należy zwiększyć o 100% natężenie oświetlenia ewakuacyjnego. Dodatkowo przewiduje się również doświetlenie istniejących urządzeń pożarowych w budynku (ręcznych ostrzegaczy pożarowych i hydrantów) za pomocą dodatkowych opraw oświetlenia ewakuacyjnego. Zastosowano oprawy ze źródłami światła LED. Rozmieszczenie i typy opraw oświetleniowych pokazano na rysunkach załączonych do projektu. Projektowane oprawy oświetleniowe należy zasilić z istniejących obwodów oświetlenia pomieszczeń, w których te oprawy mają być zainstalowane. Do każdej z opraw oświetleniowych należy doprowadzić przewód fazowy z pominięciem wyłącznika oświetlenia pomieszczenia (zapewnienie kontroli obecności napięcia w instalacji oraz doładowania akumulatorów w oprawie) oraz przewód ochronny (PE) do opraw oświetleniowych wykonanych w klasie ochronności I. Obwody oświetleniowe należy wykonać przewodami YDY 450/750V o przekroju 1,5 mm 2 prowadząc je na tynku w listwach elektroinstalacyjnych PCV. Oprawy oświetleniowe przewidziano w wersji awaryjnej ( na ciemno ), to znaczy z wbudowanym inwerterem zapewniającym świecenie źródła światła po zaniku napięcia w instalacji zasilającej. Czas świecenia w trybie awaryjnym co najmniej 2 godziny. Wszystkie oprawy oświetleniowe muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. Obliczenia oświetlenia znajdują się w egzemplarzu archiwalnym projektu Zasilanie i sterowanie urządzenia isway System isway to zestaw urządzeń służących do różnicowania ciśnienia w celu zapobiegania przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w przypadku pożaru. Wytwarzanie zadanej wartości nadciśnienia zapobiega infiltracji dymu i gorących gazów pożarowych do przestrzeni chronionej zapewniając utrzymanie dróg ewakuacyjnych w stanie wolnym od dymu. Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie okablowania wraz z doborem niezbędnych urządzeń do prawidłowej pracy systemu isway. Przy doborze okablowania założono, zgodnie z wytycznymi Producenta, że dla przewodów zasilających maksymalny udział strefy gorącej nie przekracza 20% dla 50mb, natomiast dopuszczalny spadek napięcia wynosi 3%. Dla przewodów niskoprądowych założono również, że maksymalny udział strefy gorącej nie przekracza 20% dla 50mb długości, natomiast dopuszczalny spadek napięcia wynosi 10%.

5 Dla prawidłowej pracy systemu isway należy ponadto wykonać okablowanie łączące: Moduł kontrolno sterujący w systemie SAP z urządzeniem isway, kabel typu HTKSH 1 x 2 x 1,0 mm 2 (sygnał II stopnia POŻAR, potwierdzenie pracy systemu oraz USTERKA OGÓLNA) Urządzenie isway z tablicą sterująco sygnalizacyjną TSS 1, kabel typu HTKSH 2 x 2 x 0,8 mm 2 (pętla magistralna Global FireBus) Tablicę sterująco sygnalizacyjną TSS 1 z rozdzielnicą RPPOŻ, kabel typu (N)HXH3x1,5mm 2 (zasilanie tablicy TSS 1) Linie sterujące i kontrolne należy wykonać jako natynkowe w listwach elektroinstalacyjnych z PCV. Lokalizację urządzeń oraz okablowanie pokazano na rysunkach załączonych do projektu. Urządzenia współzależne z systemem isway Do prawidłowego działania systemu różnicowania ciśnienia w oparciu o PN EN Systemy klasy C, należy zapewnić grawitacyjne odprowadzanie mieszaniny dymu i powietrza w celu zapewnienia odpowiedniej prędkości w świetle otwartych drzwi chronionej klatki schodowej. Aby spełnić powyższy warunek zaprojektowano wymienione niżej urządzenia współdziałające z urządzeniem isway, w szczególności: Centrale oddymiania typu AFG2001/ 2A(4A, 8A) 1 1G Siłowniki drzwiowe typu DDS50/500 Siłowniki łańcuchowe typu E820 Siłowniki nawierzchniowe ryglujące obwiednie typu OFV1 Przycisk przewietrzania PP-20 Do sterowania i zasilania urządzeniami należy wykonać okablowanie łączące: Centrale oddymiania typu AFG2001/ 2A(4A, 8A) 1 1G zasilanie z lokalnej rozdzielni elektryczne przewodem YDY 3x1,5 mm 2 z oddzielnym zabezpieczeniem ty S301 B10 Centrale oddymiania typu AFG2001/ 2A(4A, 8A) 1 1G a siłowniki w istniejących oknach i drzwiach kablem typ HDGs 3x1,5 mm 2 Centrale oddymiania typu AFG2001/ 2A(4A, 8A) 1 1G a przyciskiem przewietrzania przewodem YDY 4x1,0 mm 2 Lokalizację urządzeń pokazano na rysunkach załączonych do projektu Rozbudowa instalacji sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) W celu automatycznego działania systemu isway oraz zaprojektowanych urządzeń współzależnych zaprojektowano rozbudowę istniejącego systemu alarmu pożaru (SAP), w szczególności: Rozbudowę istniejącej centrali SAP firmy SCHRACK o kartę pętlową typu DAI2 Wykonanie dwóch nowych pętli sterująco kontrolnych kablem typu HTKSH 1 x 2 x 1,0 mm 2 Zainstalowanie na nowo wykonanych pętlach modułów kontrolno sterujących wejść/wyjść typu BXOI3 oraz modułów sterujących przekaźnikowych typu BXREL. Moduły typu BXOI3 oraz BXREL należy zainstalować w pobliżu urządzeń isway, central oddymiających, zasilacza ppoż, drzwi wejściowych automatycznych pomiędzy pomieszczeniem itp. Przeprogramowanie istniejącego systemu SAP z dostosowaniem do nowych wytycznych zawartych w Ekspertyzie Technicznej z dnia r wykonanej przez rzeczoznawcę w zakresie ppoż. Pana Lucjana Gładysza Zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym oraz dołączonym pismem rozbudowa systemu SAP o kolejne elementy sterujące wraz z sygnalizatorami optyczno akustycznymi została przeniesiona do kolejnego etapu modernizacji (wymiany) systemu SAP.

6 W istniejącym budynku na istniejącej instalacji klimatyzacji przy przekraczaniu kanałami wentylacyjnym stropu pomiędzy piwnicą a parterem zostały zaprojektowane cztery przeciwpożarowe klapy odcinające z siłownikami z wyzwalaczami elektromagnetyczny EP24V. Do sterowania i zasilania tymi klapami należy wykonać okablowanie łączące: Zasilacz PPOŻ MERAWEX 5A zasilanie z lokalnej tablicy elektrycznej z oddzielnym zabezpieczeniem typu S 301 B10 przewodem YDY 3 x 2,5 mm 2 Zasilacz PPOŻ MERAWEX 5A z modułami kontrolno sterującymi w systemie SAP kabel typu HTKSH 1 x 2 x 1,0 mm 2 (zasilanie 24V) oraz przewód typu YnTKSY 1 x 2 x 0,8 mm (kontrola zasilacza ppoż) Moduł kontrolno sterujący w systemie SAP z przeciwpożarowymi klapami odcinającymi w wentylacji, kabel typu HTKSH 1 x 2 x 1,0mm 2 (zasilanie klap) Lokalizację projektowanych urządzeń oraz okablowanie pokazano na rysunkach załączonych do projektu Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej Oddymianie grawitacyjne to oddymianie z wykorzystaniem tzw. efektu komina, czyli wentylacji naturalnej, wywołanej siłami unoszenia powstałymi na wskutek różnicy gęstości gazów wynikającej z różnicy temperatury. Ze względu na istniejącą architekturę należy zastosować atestowane okna oddymiające wraz z siłownikami (wielkość dobrana w części budowlanej projektu). W celu zapewnienia prawidłowej pracy systemu oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej oraz bezpiecznej ewakuacji należy zapewnić dopływ świeżego powietrza w momencie uruchomienia systemu oddymiania poprzez automatyczne otwarcie drzwi na parterze przy wykorzystaniu atestowanego siłownika (szczegółowe rozwiązanie zostanie opracowane na etapie projektu wykonawczego). Zastosowano centralę oddymiania typu AFG2004/8A przeznaczoną do stosowania w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Centrala steruje i zasila elektromechaniczne urządzenia stosowane w systemach oddymiania. W stan alarmu pożarowego centrala wprowadzana jest przez system SAP. Instalację oddymiania należy wykonać jako natynkową w listwach elektroinstalacyjnych z PCV. Połączenia poszczególnych elementów instalacji do centrali oddymiania należy wykonać przewodami: YnTKSYekw 4 x 2 x 0,8 mm (przyciski oddymiania) HDGs 3 x 1,5 mm 2 (siłowniki w oknach oddymiających oraz siłownik w drzwiach do napowietrzania) HDGs 3 x 1,5 mm 2 ( zasilanie 230V z istniejącej rozdzielnicy piętrowej) YnTKSYekw 1 x 2 x 0,8 mm (konwencjonalna czujka dymu) Lokalizację projektowanych urządzeń oraz okablowanie pokazano na rysunkach załączonych do projektu Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej Do ochrony przeciwprzepięciowej projektowanej instalacji zastosowano ochronnik przepięciowy klasy B+C (I+II) zainstalowany w rozdzielnicy RPPOŻ. Ochronnik należy dobezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym o charakterystyce C i prądzie znamionowym 40A, co pokazano na schemacie rozdzielnicy RPPOŻ dołączonym do projektu Instalacja odgromowa W związku z zainstalowaniem na dachu budynku czerpni powietrza należy w sąsiedztwie każdej czerpni ustawić dodatkową iglicę odgromową i połączyć iglice z istniejącymi zwodami poziomymi instalacji odgromowej budynku.

7 Wszystkie materiały użyte do budowy instalacji odgromowej powinny odpowiadać normie jakościowej dotyczącej elementów instalacji odgromowej (PN EN 50164). Szczegóły instalacji odgromowej na dachu budynku pokazano na rysunku dołączonym do projektu. 4. Charakterystyka energetyczna projektowanej instalacji Moc obliczeniowa (szczytowa) P S 20,00 kw Napięcie znamionowe międzyprzewodowe U N 400 VAC Prąd obciążenia I O (cos φ = 0,93) 31,00 A 5. Informacja o wpływie projektowanych instalacji i urządzeń na środowisko Projektowane instalacje i urządzenia nie mają bezpośrednio szkodliwego wpływu na środowisko. 6. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia podczas wykonywania robót Na mocy art. 21a Ustawy Prawo Budowlane, kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. W planie tym powinna być uwzględniona specyfika robót budowlanych, m.in. takich, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Skala zagrożeń nie odbiega od podstawowych zagrożeń wymienionych w przepisach zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy i podczas wykonywania robót budowlanych z dnia r zawartych w Dzienniku Ustaw Nr 47 poz. 401 z dnia r. Podstawowe akty normatywne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych są następujące: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r poz. 401), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997r poz. 884 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 z 1996r poz. 288 z późniejszymi zmianami). 7. Ochrona przeciwporażeniowa Sieć elektroenergetyczna zasilająca pracuje w układzie TT. W całej instalacji odbiorczej zastosowano oddzielny przewód ochronny (PE). Zastosowano następujące środki ochrony przeciwporażeniowej przy dotyku pośrednim: Samoczynne wyłączenie zasilania przez wyłączniki różnicowoprądowe i nadprądowe oraz wkładki bezpiecznikowe. Obudowy rozdzielnic obwodowych oraz oprawy oświetleniowe wykonane w II klasie ochronności. Spełnienie wymagań dotyczących zapewnienia samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie sieci TT należy potwierdzić wykonując odpowiednie pomiary po wykonaniu instalacji.

8 8. Uwagi końcowe Wszelkie roboty montażowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i przepisami BHP. Sprawność wykonanej instalacji (stan izolacji obwodów i rozdzielnic, ciągłość obwodów, skuteczność ochrony przeciwporażeniowej) należy potwierdzić stosownymi protokołami badań i pomiarów. Rzeszów, lipiec 2013r Opracowali: mgr inż. Jan Szwajka Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Smyl

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Kod robót instalatorskich CPV 45310000-3; 45317000-2 Wykonanie zasilania awaryjnego wybranych urządzeń elektrycznych zainstalowanych w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Muzeum w Piotrkowie trybunalskim INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 id3 Sylwia Erol ul. Emilii Plater 8/48 00-669 Warszawa Temat: Projekt instalacji elektrycznych Obiekt: Sala Konferencyjna Lokalizacja: Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo