MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA 2008 ROK I. WSTĘP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA 2008 ROK I. WSTĘP"

Transkrypt

1 MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA 2008 ROK I. WSTĘP U podstaw Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2008 leży zawarta w Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia definicja, określająca zdrowie jako stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności oraz przyjęte przez międzynarodowe ustalenia, że zdrowie jest podstawowym prawem każdego człowieka oraz bogactwem społeczeństwa. Zdrowie człowieka zależy od wielu wzajemnie powiązanych czynników, wśród których wyróżnia się cztery główne grupy: 1. styl życia, który aż w 50% decyduje o zdrowiu 2. środowisko fizyczne i społeczne życia, pracy, nauki, które decyduje o zdrowiu człowieka w 20% 3. czynniki genetyczne, które decydują o zdrowiu człowieka w 20% 4. działania służby zdrowia, które jedynie w 10% wpływają na zdrowie człowieka Do ważnych przesłanek zachowania zdrowia należą warunki społeczno ekonomiczne, natomiast największymi zagrożeniami są ubóstwo i niski poziom wykształcenia ludności. Na podstawie danych uzyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności Polski pod koniec 2006 roku wyniosła przeszło 38 mln osób i była mniejsza o około 140 tys. w porównaniu do 2000 roku. Natomiast na terenie miasta Legionowo od kilku lat obserwuje się nieznaczny wzrost liczby mieszkańców, który w październiku 2007 roku wyniósł osób. Od połowy lat 80 systematycznie zmniejsza się udział dzieci i młodzieży w wieku poniżej 20 lat w łącznej liczbie ludności. W tym samym okresie stopniowo zwiększał się udział osób w wieku 65 lat i więcej. Na terenie miasta Legionowo zaobserwowano również tendencje krajowe dotyczące struktury wiekowej, gdzie 19% stanowiły osoby poniżej 19 r. ż, natomiast 14 % osoby powyżej 65 r. ż. Według prognozy GUS, do 2010 roku udział osób 1

2 starszych w łącznej liczbie ludności będzie zmieniał się nieznacznie, w następnych latach wzrost będzie szybszy i w 2030 roku osiągnie poziom około 24%, co oznacza, że prawie co czwarty Polak będzie miał co najmniej 65 lat. Świat, w którym żyjemy nieustannie się zmienia a lista wyzwań cywilizacyjnych i społecznych jest coraz dłuższa. Świadomi jesteśmy, że na całym świecie wskutek stałego rozwoju cywilizacyjnego oraz postępującego uprzemysłowienia i urbanizacji gwałtownie wzrasta liczba czynników powodujących bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego. Największą grupę stanowią zagrożenia związane z chorobami cywilizacyjnymi (choroby układu oddechowego, krążeniowego, uczulenia, nowotwory, etc). Przykładowo w 2004 roku zmarło w Polsce 73,2 tys. mężczyzn oraz 28,9 tys. kobiet w wieku największej aktywności społeczno zawodowej tzn lat. Liczba ta stanowiła 37% liczby ogółu zmarłych mężczyzn i 17% ogółu zmarłych kobiet. Do głównych przyczyn zgonów w Polsce należą: choroby układu krążenia - mimo niewątpliwego sukcesu w dziedzinie ograniczenia umieralności z powodu chorób układu krążenia obserwowanego od 1991 roku, choroby układu krążenia pozostają nadal najważniejszą przyczyną umieralności przedwczesnej wśród kobiet i mężczyzn. Prawie, co drugi Polak umiera z powodu chorób serca i naczyń nowotwory złośliwe są drugą przyczyną zgonów w Polsce, co wynika przede wszystkim z faktu późnego ich wykrywania i niskiej skuteczności ich leczenia. W przypadku niektórych rodzajów nowotworów, takich jak: nowotwory jelita grubego, gruczołu kroczowego, raka płuca u kobiet, wzrasta liczba zachorowań. Nowotworem najbardziej zagrażającym życiu mieszkańców Polski jest rak oskrzeli i płuca. Do najczęstszych przyczyn wywołujących te choroby należą: palenie tytoniu zarówno czynne jak i bierne oraz czynniki środowiskowe tj.: spaliny z silników dislowych, pyły, etc. przyczyny zewnętrzne urazy powstałe w wyniku wypadków stanowią w krajach rozwiniętych coraz większy problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny. W Polsce liczba zgonów z powodu urazów i zatruć wynosi tys. rocznie. 2

3 Choroby cywilizacyjne są wywołane również wykorzystywaniem tzw. zdobyczy cywilizacji (m.in. sprzętu komputerowego, urządzeń RTV AGD, pojazdów mechanicznych, etc.), które pozwalają człowiekowi na maksymalne ograniczenie ruchu fizycznego, angażując tylko niektóre mięśnie, ale również eliminują naturalne czynniki środowiska, warunkujące dobry stan zdrowia człowieka. Grupą szczególnie wymagającą pomocy jest młodzież, ze względu na jej pogarszające się samopoczucie psychospołeczne (wynikające ze stresu, narastającej agresji w społeczeństwie, dostępności narkotyków i innych psychostymulantów). Gmina Legionowo nie jest organem założycielskim dla żadnego zakładu opieki zdrowotnej. Na terenie miasta Legionowo funkcjonują dwa publiczne zakłady opieki zdrowotnej, siedem niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz dwa gabinety internistyczne. Wszystkie w/w podmioty świadczą bezpłatne usługi medyczne w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ponadto Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej oraz wszystkie gabinety specjalistyczne działające w ramach Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej w dziedzinie: chirurgii, dermatologii, endokrynologii, ginekologiczno położniczej, neurologicznej, okulistycznej, ortopedycznej, pediatrii, urologii, etc. świadczą odpłatne usługi medyczne dla mieszkańców naszego miasta. Urząd Miasta Legionowo wychodząc naprzeciw potrzebom informacyjnym mieszkańców wydał kolejną edycję w nakładzie 20 tys. egzemplarzy Informatora o Usługach Medycznych, który trafił do domu każdego mieszkańca. Głównym celem Informatora było dostarczenie uporządkowanego katalogu informacji dotyczących świadczeń medycznych szczególnie osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej bądź społecznej. Tendencję ogólnopolską w zachorowalności na choroby cywilizacyjne obserwuje się również wśród mieszkańców Legionowa, gdzie dominującymi chorobami są zdecydowanie choroby układu krążenia, nowotwory złośliwe, urazy, choroby układu oddechowego, trawiennego,etc. Od kilku lat Gmina Legionowo stara się pomagać najuboższym mieszkańcom oraz dzieciom i młodzieży szkolnej z terenu Legionowa, jak również pozostałym mieszkańcom w zakresie zapewniania równego 3

4 dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w poprawie ich stanu zdrowia, a tym samym wzrostu jakości życia przez wprowadzanie programów prozdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Zdrowia między innymi takich jak: Białe soboty, Mammografia, Mały ratownik, Program edukacyjno profilaktyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej promujący zdrowy styl życia, etc., które służą podniesieniu świadomości zdrowotnej mieszkańców oraz polepszeniu stanu zdrowia. Dzięki takiej inicjatywie Gminy Legionowo z nieodpłatnych usług zdrowotnych mogło skorzystać ponad 6000 osób. Zdrowie jest jednym z podstawowych praw każdej jednostki ludzkiej, ale nie może być w pełni osiągnięte przy braku odpowiedniej wiedzy społeczeństwa na temat czynników sprzyjającym zdrowiu oraz bez profesjonalnej opieki medycznej. Gorszy stan zdrowia ludności jest wyraźny wśród osób niewykształconych, ubogich, bezrobotnych, a także, w niektórych przypadkach, w regionach charakteryzujących się gorszymi wskaźnikami jakości środowiska naturalnego i gorszą infrastrukturą, utrudniającą dostęp do placówek opieki zdrowotnej. Zdrowy człowiek ma większe szanse na samorealizację, satysfakcjonujące życie, dobrą akceptację do zmian środowiska zewnętrznego (środowisko naturalne) jak i wewnętrznego (środowisko rodzinne, pracy, dostosowanie się do zmian życiowych przez podejmowanie wewnętrznych wyborów). Tylko zdrowe społeczeństwo może tworzyć dobra materialne i kulturowe oraz zapewnić rozwój społeczny i gospodarczy kraju, dlatego też zadaniem samorządu będzie promocja zdrowia i profilaktyka, mająca na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu. II. PROGRAMY PROMOCJI ZDROWIA REALIZOWANE NA TERENIE MIASTA LEGIONOWO Gmina Legionowo uczestniczyć będzie nadal w Samorządowym Programie 4

5 Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych. Program realizowany będzie przez Starostwo Legionowskie w ramach porozumienia samorządów Powiatu Legionowskiego. Gmina Legionowo zamierza samodzielnie realizować wybrane zadania własne w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia w 2008 roku, współpracując z organizacjami pozarządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, stowarzyszeniami, osobami fizycznymi będącymi specjalistami z wybranych dziedzin i innymi podmiotami. W ramach realizacji zadań zleconych wydajemy decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzające ich prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Decyzje te wydawane będą przez Prezydenta Miasta Legionowo, po zgromadzeniu dokumentów określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U r. Nr 115, poz. 793). Wiedza o racjonalnym żywieniu wśród ludności w Polsce na ogół jest fragmentaryczna i nieproporcjonalna w stosunku do potrzeb związanych z planowaną działalnością na rzecz ochrony zdrowia w zakresie racjonalnego żywienia. Z roku na rok coraz więcej uwagi zwraca się na związki pomiędzy jakością żywienia, stanem rozwoju fizycznego i odżywienia, stanem zdrowia w najwcześniejszych fazach rozwoju człowieka a jego kondycją zdrowotną w wieku dojrzałym. Na podstawie dostępnych wyników badań dzieci i młodzieży można stwierdzić, że istniejąca sytuacja może być czynnikiem zwiększającym podatność młodego pokolenia na choroby i dysfunkcje w stanie zdrowia powstające na tle wadliwego żywienia. Do najczęściej występujących należą niedobory wysokości i masy ciała, opóźnienie procesów wzrastania i dojrzewania fizjologicznego, a niekiedy umysłowego oraz niedobory składników mineralnych szczególnie wapnia, magnezu, żelaza, jodu, niedobory witamin, obniżenie zdolności obronnych organizmu, zwiększenie zapadalności na choroby zakaźne, próchnica zębów, nadwaga, otyłość. 5

6 Stosowanie znacznych ilości substancji wzmacniających smak produktów oraz przygotowywanych potraw przyczynia się do wzrostu nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji szczególnie u najmłodszych. Głodne dziecko uczestniczące w zajęciach szkolnych wykazuje ograniczoną zdolność skupienia uwagi i uczenia się. Zły stan zdrowia i przewlekłe niedożywienia szczególnie niedokrwistość, utrzymująca się podczas decydujących wczesnych lat nauki, mogą trwale ograniczyć zdolność uczenia się. Żywienie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo wychowawczych to czynność bardzo istotna, nie tylko dla uczniów, ale przede wszystkim dla rodziców. Planowanie jadłospisu to element na pewno trudny. Przy układaniu jadłospisu należy mieć na uwadze odpowiedni dobór wartości odżywczych i zapotrzebowanie energetyczne określonej grupy wiekowej. Do planowania posiłku w wybranych placówkach potrzebna jest zatem wiedza, która powinna być systematycznie poszerzana dzięki odpowiednim publikacjom, szkoleniom, etc. Stwierdzono, że żywienie dzieci i młodzieży w szkołach powinno być traktowane jako istotny element ochrony zdrowia młodego pokolenia. Należy przypomnieć zasadę, że lepiej - łatwiej i taniej jest zapobiegać występowaniu schorzeń, aniżeli je leczyć. Celem zadania jest ocena pod względem ilościowym jak i jakościowym wyżywienia uczniów korzystających ze stołówek na terenie szkół oraz prowadzenie edukacji skierowanej do pracowników placówek oświatowo wychowawczych odpowiedzialnych za planowanie i przygotowywanie jadłospisów przeznaczonych do realizacji w stołówkach szkolnych. Dla potrzeb mieszkańców, szczególnie najbardziej potrzebujących pomocy tj. znajdujących się w trudnych sytuacjach finansowych i mających problemy zdrowotne, przewidziane są zakupy produktów zdrowotnych, sprzętu rehabilitacyjnego, materiałów edukacyjnych dla uczestników wybranych programów profilaktycznych oraz innych produktów i urządzeń niezbędnych do lepszego funkcjonowania Kół i Stowarzyszeń zrzeszających grupy osób chorych w celu poprawy stanu zdrowia oraz podniesienia jakości życia uczestników. 6

7 Ponadto zakupione zostaną materiały przeznaczone do badań antropometrycznych wraz z komputerową analizą składu ciała (określające zawartość tkanki tłuszczowej, tkanki mięśniowej oraz ilość wody w organizmie człowieka), które pozwolą określić stan odżywienia i kondycję zdrowotną mieszkańców miasta. W ramach programu zakupione zostaną również nagrody dla uczestników konkursów promujących zdrowy styl życia. III. SAMORZĄDOWY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA W ZAKRESIE PREWENCJI CHORÓB NOWOTWOROWYCH Realizowany przez Powiat Legionowski przy współpracy organizacyjnej, rzeczowej i finansowej z Urzędem Miasta Legionowo. W ramach programu realizowana będzie edukacja oraz badania profilaktyczne dotyczące : 1) raka sutka; 2) raka gruczołu krokowego; 3) raka jelita grubego; Gmina Legionowo dotować będzie powyższe zadania, po podpisaniu stosownej umowy ze Starostwem Powiatowym w Legionowie. IV. ZADANIA REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ URZĄD MIASTA 7

8 LEGIONOWO Koordynatorem programów będzie Referat Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legionowo. 1. Program Mały Ratownik - upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej Dotychczasowy system edukacji ratowniczej naszego społeczeństwa jest nieskuteczny przede wszystkim dlatego, że zbyt późno rozpoczyna się nauczanie pierwszej pomocy. Aby Polacy nie byli analfabetami w zakresie ratownictwa, należy rozpoczynać nauczanie pierwszej pomocy, tak jak w krajach zachodnich już we wczesnym etapie edukacyjnym. Celem programu jest nauka niesienia pomocy w nagłych wypadkach, zwłaszcza zagrażających zdrowiu i życiu człowieka, poprzez specjalistyczne szkolenia dla dwóch grup odbiorców. 1. Zajęcia z pomocy przedlekarskiej zrealizowane zostaną w legionowskich szkołach. Adresatami zajęć będą dzieci sześcioletnie uczęszczające do zerówek uczniowie klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 2. Szkolenie dla osób, które zawodowo pracują z klientami zagrożonymi utratą zdrowia i życia (kadra medyczna, strażnicy miejscy, strażacy, policjanci, pracownicy samorządowi oraz pracownicy jednostek organizacyjnych gminy, pracownicy placówek oświatowo wychowawczych). Zajęcia prowadzić będzie kadra medyczna posiadająca odpowiednie kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590). 2. Doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w ratowaniu życia dla pracowników ochrony zdrowia. 8

9 Pracownicy zakładów podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarki, lekarze, pracownicy niemedyczni, etc.) powinny mieć opanowane umiejętności udzielania pierwszej pomocy, której celem jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego i nie dopuszczenie do powstania dalszych powikłań do chwili przybycia karetki pogotowia ratunkowego. Gmina Legionowo wychodząc naprzeciw potrzebom pracowników placówek podstawowej ochrony zdrowia (nie świadczących na co dzień usług w nagłych wypadkach zagrażających życiu pacjenta) z terenu miasta sfinansuje kurs pierwszej pomocy, którego celem jest przypomnienie i aktualizowanie wiedzy nabytej w czasie studiów lub nauki zawodu. Szkolenie powinno składać się przede wszystkim z zajęć praktycznych, omówienia teoretycznego stosowanego jedynie jako wstęp do ćwiczeń, który ma uświadomić uczestnikom w jakich sytuacjach (i z jakiego powodu) należy dane czynności wykonywać. Zajęcia praktyczne będą odbywały się zarówno na pozorantach (badanie poszkodowanego, układanie w pozycji bocznej, zakładanie opatrunków i unieruchamianie), jak i na manekinach (podstawowe podtrzymywanie życia - resuscytacja krążeniowo-oddechowa). Pozoracje urazów (złamania, oparzenia i in.) wykonywane powinny być są przy użyciu profesjonalnych środków. 3. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka (powyżej 65 r. ż.) Grypa jest niebezpieczną chorobą zakaźną i może powodować groźne powikłania. Wirus grypy stanowi najczęstszą przyczynę zachorowań w okresie jesienno - zimowym, prowadzących do licznych powikłań. Szczepienia są najskuteczniejszym sposobem ochrony przed grypą i jej powikłaniami. Badania naukowe w zakresie szczepień przeciwko grypie wskazują ich wysoką skuteczność u osób w wieku lata, w tym znaczną redukcję liczby hospitalizacji z powodu zapalenia płuc, innych schorzeń układu oddechowego oraz znaczny spadek liczby przypadków śmiertelnych powikłań po grypie. Celem szczepień przeciwko grypie jest nie tylko uniknięcie zachorowania na samą grypę, ale przede wszystkim zapobieganie poważnym powikłaniom 9

10 pogrypowym, takim jak: zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego czy zapalenie mózgu, stanowiącym bezpośrednie zagrożenie życia, szczególnie wśród osób powyżej 65 roku życia. 4. Program Białe Soboty bezpłatne i bez skierowania konsultacje i badania diagnostyczne Głównym celem programu jest zmniejszanie nierówności w dostępie do świadczeń podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, szczególnie najmłodszych i najuboższych mieszkańców Legionowa. W ramach programu zorganizowany będzie cykl bezpłatnych profilaktycznych badań lekarskich (konsultacji oraz badań diagnostycznych) skierowanych do odbiorów z różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych, w tym jedna akcja odbywać sie będzie na terenie miasta przy ul. POW (osiedle Kozłówka). W szczególności wskazane będą: konsultacje kardiologiczne: wczesne zapobieganie chorobom układu krążenia po przez prowadzenie badań profilaktycznych i przesiewowych (m.in.: ciśnienia tętniczego krwi; elektrokardiografii EKG; stężenia poziomu cholesterolu we krwi: całkowitego, HDL, LDL i trójglicerydów; poziomu cukru we krwi); konsultacje alergologiczne - wykrywanie i zapobieganie rozwojowi chorób układu oddechowego, (w przypadku dzieci). konsultacje ortopedyczne wczesne wykrywanie wad postawy (w przypadku dzieci) konsultacje dermatologiczne konsultacje urologiczne konsultacje gastrologiczne Akcje Białe Soboty realizowane będą w dni wolne od pracy: na terenie zakładu opieki zdrowotnej, który realizuje zadanie, w bezpośrednim środowisku przebywania dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo, akcja ta przeznaczona będzie dla podopiecznych 10

11 organizacji pozarządowych, które zajmują się pracą profilaktyczno wychowawczą, podczas imprez ogólnomiejskich, np. Dni Legionowa, tak aby mogło w nim uczestniczyć jak najwięcej mieszkańców naszego miasta, w bezpośrednim środowisku przebywania osób dorosłych, ubogich, niewydolnych społecznie. Założeniem programu jest objęcie badaniami wykonywanymi przez lekarzy specjalistów najuboższych mieszkańców miasta, szczególnie dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi. 5. Orientacja w terenie zajęcia dla osób niedowidzących i niewidomych szczególnie tych, którzy zrzeszeni są w Polskim Związku Niewidomych Osoby z dysfunkcją wzroku to niewidomi i ociemniali. Niewidomi zwykle mają tę niepełnosprawność od urodzenia lub utracili wzrok w bardzo wczesnym dzieciństwie i nie pamiętają wrażeń wzrokowych. Natomiast ludzie ociemniali stracili wzrok w późniejszym wieku. Szacuje się, że około 85 proc. informacji zdobytych niewerbalnie przyswajamy, obserwując otoczenie. Utrata wzroku oznacza zatem brak niezwykle cennego źródła wiedzy, a lukę, która wówczas powstaje, można zrekompensować pozostałymi zmysłami tylko do pewnego stopnia. U ludzi niewidomych i słabowidzących ograniczenie swobodnego poruszania się jest najbardziej widoczną "barierą" życiową. Prowadzi to do utraty poczucia własnej wartości, utrudnia zdobycie różnego rodzaju doświadczeń, uzależnia od przewodnika i otoczenia. W wielu przypadkach osoby niewidome postrzegane są jako zupełnie bezradne, skazane na pomoc osób widzących. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niedowidzących i niewidomych Gmina Legionowo dofinansuje program, którego głównym celem jest nauczenie orientacji przestrzennej, poruszania się po ulicach, korzystania z przedmiotów codziennego użytku i prowadzenia gospodarstwa domowego wśród osób niedowidzących i niewidomych mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem. Swobodne poruszanie się wzbogaca sferę poznawczą i daje możliwość samodzielnego poznawania przedmiotów i zjawisk. Nauka orientacji pozwala odczuć 11

12 satysfakcję po samodzielnym pokonaniu wyznaczonej trasy. Dzięki opanowaniu tej umiejętności niewidomy czy słabowidzący nie musi korzystać z pomocy przewodnika i staje się bardziej zaradny życiowo. 6. Krzewienie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Legionowa Krew płynąca w żyłach i tętnicach jest źródłem sił życiowych u każdego człowieka już od momentu poczęcia. Należy do żywych tkanek, które złożone są z komórek - krwinek czerwonych, białych i płytkowych, które zawieszone są w części płynnej krwi zwanej osoczem. Składniki krwi tworzą wysoko rozwinięty system obronny i transportowy, od istnienia którego zależy życie i zdrowie człowieka. Pomimo ogromnego postępu medycyny, dotąd nie udało się wytworzyć substancji, która w pełni zastąpiłaby ludzką krew. Krew jest niezbędna nie tylko ofiarom wypadków, ale także cierpiącym na szereg poważnych chorób. Dorosły człowiek posiada ok. 5-6 l. krwi. Jednorazowo dawcy - mężczyźni nie częściej, niż co 8 tygodni, kobiety nie częściej, niż co 12 tygodni mogą oddać do 450 ml. krwi, czyli mniej niż 10 % swojej krwi. Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. Na wszystkich etapach oddawania krwi używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, w związku z czym, dawcom nie grozi zakażenie wirusami przenoszonymi drogą krwi. Poza tym, nim zakwalifikuje się kogoś jako dawcę, musi on przejść specjalistyczne badania lekarskie i laboratoryjne. Gmina Legionowo dofinansuje zadania, których głównym celem będzie: 1. propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa, która ma na celu indywidualne oddawanie krwi przez mieszkańców Legionowa podczas imprez i akcji organizowanych na terenie miasta 2. organizowanie otwartych imprez kulturalno oświatowych i turystyczno sportowych dla honorowych dawców krwi 3. edukacja społeczeństwa w celu zapewnienia krwi wszystkim potrzebującym. Należy pamiętać, iż jedynym źródłem krwi są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa - ludzie tacy jak Oni! - czyli Honorowi Dawcy Krwi. 12

13 7. Program edukacyjno - integracyjny Jak aktywnie żyć z cukrzycą? Cukrzyca jest przewlekłą chorobą, której przyczyną jest zaburzenie wydzielania insuliny. Niedobór insuliny prowadzi do zaburzeń w zakresie wykorzystania glukozy przez komórki organizmu, co powoduje zwiększenie stężenia glukozy we krwi (hiperglikemię) oraz wydalanie glukozy wraz z moczem. Cukrzyca charakteryzuje się także zaburzeniami metabolizmu węglowodanów, tłuszczów i białek. Cukrzyca nieleczona lub niewłaściwie leczona jest jedną z głównych bezpośrednich i pośrednich przyczyn inwalidztwa oraz wczesnej umieralności. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, w 1998 roku było na świecie 140 mln diabetyków, zaś obecnie na tę chorobę choruje ok. 175 milionów ludzi na całym świecie. Prawie 160 milionów choruje na cukrzycę typu 2. Wiąże się to z coraz powszechniejszą otyłością, która może nawet w 80% przyczynić się do powstania i rozwoju choroby. W Polsce na cukrzycę cierpi ponad 2 miliony Polaków. Szacuje się, że ok. 40% chorych w Polsce w ogóle nie wie o swojej chorobie. Pacjenci zgłaszają się do lekarza, gdy jest ona już bardzo zaawansowana. Program Jak żyć z cukrzycą skierowany jest do chorych na cukrzycę oraz ich rodzin. Celem w/w programu jest poprawa jakości życia diabetyków szczególnie przez działania edukacyjne oraz integrację środowiska osób chorych na terenie Legionowa. Należy pamiętać, iż edukacja oraz integracja ze środowiskiem są ważnymi elementami leczenia cukrzycy. Dobrze wyedukowany pacjent ma możliwość kontroli oraz aktywnej postawy wobec leczenia, diety lub aktywności fizycznej. W związku z tym chory na cukrzycę powinien wiedzieć o tej chorobie jak najwięcej i opanować praktyczne umiejętności, które będzie można wykorzystać w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji. Edukacja w zakresie właściwego postępowania w cukrzycy oraz wymiana doświadczeń osób chorujących na tę chorobę daje 13

14 możliwość wykorzystania wszystkich życiowych perspektyw oraz szansę na aktywne codzienne życie, zmniejsza ryzyko wystąpienia późnych powikłań cukrzycowych a tym samym kosztowne i długotrwałe leczenie. Bez możliwości zdobycia kompleksowej i rzetelnej wiedzy o chorobie m.in. od lekarza specjalisty oraz osób dotkniętych tą chorobą, pacjent który właśnie dowiedział się, że ma cukrzycę, nie poradzi sobie w życiu codziennym. 8. Wiemy co jemy program edukacyjno profilaktyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej promujący zdrowy styl życia. Nieprawidłowe odżywianie może być przyczyną ponad 80 rodzajów chorób i jest w Polsce powszechnym i poważnym problemem, choć najprawdopodobniej część nieprawidłowo odżywiających się osób, nie odczuwa jeszcze konsekwencji swojego postępowania. Niebezpieczeństwo niewłaściwego odżywiania polega również na tym, iż część zaburzeń jest niezauważalna w pierwszych stadiach, a objawia się w postaci zaawansowanych schorzeń. Jedna trzecia Polaków (dorosłych i dzieci), czyli ponad 12 mln. ludzi cierpi na różne, wynikające ze złego sposobu odżywiania, dolegliwości fizyczne i psychiczne. Prawidłowy sposób odżywiania to jedno z 12 uwarunkowań zdrowia wskazanych przez Światową Organizację Zdrowia. Właściwe żywienie polega na dostarczaniu wszystkich składników odżywczych w odpowiednich ilościach i wzajemnych proporcjach, które odgrywają istotną rolę w całym życiu człowieka, szczególnie dzieci i młodzieży. Sposób żywienia dzieci wpływa na ich rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny oraz na zdolność uczenia się. Dlatego optymalna dieta powinna zapewniać dziecku prawidłowy wzrost, dobre zdrowie i samopoczucie oraz zmniejszać ryzyko wystąpienia chorób wieku dorosłego. Coraz więcej dzieci ma problemy z otyłością i nadwagą, które spowodowane są jedzeniem produktów wysokoprzetworzonych typu fast food oraz spożywaniem w ciągu dnia trzech, a nie czterech czy pięciu posiłków, jak to jest zalecane przez dietetyków. Celem programu Wiemy co jemy jest propagowanie zasad zdrowego 14

15 żywienia wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz przedstawienie zagrożeń jakie produkty w diecie są najbardziej szkodliwe dla zdrowia. W każdej z legionowskich szkół odbędą się spotkania dzieci i młodzieży z dietetykiem, który przekaże podstawowe informacje na temat zdrowego stylu odżywiania i wskaże zagrożenia jakie może nieść za sobą nieprzestrzeganie tych zasad dla dalszego rozwoju organizmu. Ponadto dla chętnej młodzieży prowadzona będzie grupa wsparcia, której głównym celem będzie nauczenie uczestników zmiany stylu życia, a szczególnie zasady żywienia. 9. Rehabilitacja niemowląt - wczesna diagnostyka i ćwiczenia rehabilitacyjne dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do 1 roku życia. Podstawowym zadaniem programu jest: uświadomienie rodziców co powinno zaniepokoić ich w zachowaniu dziecka w pierwszych trzech miesiącach życia? wykonywanie działań służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia dzieci. Cel ten jest osiągany poprzez wczesną diagnostykę i terapię zaburzeń rozwojowych u dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, rehabilitację dla dzieci z problemami rozwojowymi. Podstawowym elementem rehabilitacji dzieci jest wykorzystanie możliwości i szans jakie daje rozwój dziecka w 1 roku życia, aby zapobiec kalectwu i pomóc dzieciom z wadami wrodzonymi lub wcześnie nabytymi. Opiera się ona na wykształcaniu u małego dziecka samodzielności i umiejętności komunikacyjnych. Dziecko przed przystąpieniem do rehabilitacji przechodzi ocenę: a) reaktywności posturalnej, czyli ocenę wszystkich reakcji potrzebnych do zmiany pozycji ciała w przestrzeni. Umożliwia to wykrycie zakłóceń w kierowaniu mechanizmami posturalnymi przez ośrodkowy układ nerwowy, a także ocenę poziomu rozwoju dziecka w danej chwili; b) rozwoju psychoruchowego powiązanie psychiki i motoryki z rozwojem 15

16 niemowlęcia (lokomocja, chwyt i manipulacje), istotnym aspektem rozwoju manipulacji jest koordynacja wzrokowo ruchowa. Każdy poziom rozwoju posiada charakterystyczne zachowania dziecka w zakresie orientacji, chwytności, lokomocji, które wymagają odpowiedniego rozwoju motorycznego. Rehabilitację prowadzą sami rodzice w domu po przeszkoleniu przez rehabilitanta, opracowaniu indywidualnego zestawu ćwiczeń każdego dziecka, zależnego od etapu rozwojowego na jakim się ono znajduje. V. METODY REALIZACJI Bezpośrednia realizacja zadań należeć będzie do podmiotów wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2004 r. Nr 210, poz. 2135), a zaangażowanie organizacji pozarządowych i zakładów opieki zdrowotnej pozwoli na optymalizację kosztów, to jest osiągnięcie zakładanych w programie celów przy użyciu mniejszych środków finansowych i rzeczowych. VI. KOORDYNACJA PROGRAMU Koordynację programu prowadził będzie Referat Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legionowo. W realizację włączone będą: Starostwo Legionowskie, zakłady opieki zdrowotnej, szkoły, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe w tym Polski Czerwony Krzyż, Polski Związek Niewidomych, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, specjaliści i wolontariusze, media. VII. FINANSOWANIE PROGRAMU 16

17 Środki finansowe na realizację zadań wydzielone zostały w budżecie Gminy Legionowo w ramach Miejskiego Programu Polityki Zdrowotnej. Programy zdrowotne realizowane L.p. w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2008 rok 1. Program Mały Ratownik - upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy dla dzieci w zerówkach 2. Doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w ratowaniu życia dla pracowników ochrony zdrowia. 3. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie przeznaczony dla osób z grupy szczególnego ryzyka (powyżej 65 r. ż.). 4. Program Białe Soboty - bezpłatne i bez skierowania konsultacje i badania diagnostyczne w bezpośrednim środowisku zamieszkania. 5. Prowadzenie zajęć z zakresu orientacji w terenie dla osób niedowidzących i niewidomych szczególnie tych, którzy zrzeszeni są w Polskim Związku Niewidomych 6. Krzewienie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Legionowa 7. Program edukacyjno - integracyjny Jak aktywnie żyć z cukrzycą? 8. Program edukacyjno - profilaktyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej promujący zdrowy styl odżywiania 9. Rehabilitacja niemowląt - wczesna diagnostyka i ćwiczenia rehabilitacyjne dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do 1 roku życia. 17

Projekt MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2009

Projekt MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2009 Projekt MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2009 I. WSTĘP Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego. Podstawą Miejskiego Programu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konkursu I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU KONKURSU

Szczegółowe materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konkursu I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU KONKURSU Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 23/2005 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 27 stycznia 2005 r. Szczegółowe materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konkursu I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU KONKURSU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2009 rok.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2009 rok. Legionowo, dnia 20.02.2009 r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2009 rok. Treść ogłoszenia konkursu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/79/2015 RADY GMINY GRĘBOCICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XX/79/2015 RADY GMINY GRĘBOCICE. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XX/79/2015 RADY GMINY GRĘBOCICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie realizacji Programu Polityki Zdrowotnej dla Gminy Grębocice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku

Bardziej szczegółowo

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii W trosce o młode pokolenie. Jak wychować zdrowe dziecko? Konferencja prasowa 09.09.2015 Sytuacja demograficzna

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA 2007 ROK Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/37/2007 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 stycznia 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA 2007 ROK Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2009 rok

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2009 rok Legionowo, dnia 28.01.2009 r. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2009 rok Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011 Legionowo, dnia 28.01.2011 r. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011 Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA 2006 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA 2006 ROK MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA 2006 ROK Załącznik do Uchwały Nr XLII/549/2006 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2006 r. Zasadniczym celem Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2006 rok jest

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2011

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2011 Załącznik do Uchwały Nr / /2011 Rady Miasta Legionowo z dnia stycznia 2011 r. MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2011 I. WSTĘP Zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości dla każdego człowieka,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2010

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2010 Załącznik do Uchwały Nr XL/ 523 /2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 stycznia 2010 r. MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2010 I. WSTĘP Podstawę w rozumieniu pojęcia promocji zdrowia stanowi wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata Załącznik do uchwały Nr 110/15 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lipca 2015 r. Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata 2015-2020 WSTĘP Jednym z najistotniejszych zadań Gminy z zakresu

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES

PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDNICY WYDZIAŁ ZDROWIA 2007 r. Opracowała Barbara Świętek PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES UMOŻLIWIAJĄCY JEDNOSTKOM, GRUPOM, SPOŁECZNOŚCIĄ ZWIĘKSZENIE KONTROLI NAD WŁASNYM ZROWIEM I JEGO

Bardziej szczegółowo

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT 49 Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze rozwinięte zaplecze instytucjonalne (zakłady opieki zdrowotnej, instytucje publiczne). 2. Współpraca pomiędzy podmiotami zajmującymi

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2012

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2012 Legionowo, dnia 30.01.2012 r. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2012 Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2013.

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2013. Legionowo, dnia 24.01.2013 r. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2013. Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Walki z Rakiem

Europejski Tydzień Walki z Rakiem 1 Europejski Tydzień Walki z Rakiem 25-31 maj 2014 (http://www.kodekswalkizrakiem.pl/kodeks/) Od 25 do 31 maja obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem. Jego celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zdrowotnej

Program Profilaktyki Zdrowotnej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/56/2011 Program Profilaktyki Zdrowotnej Realizowany w roku 2011 pod nazwą Badania wad postawy wśród dzieci klas pierwszych szkół podstawowych miasta Tczewa w ramach programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA - 2006 1. UZASADNIENIE POTRZEBY PROGRAMU Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z tego

Bardziej szczegółowo

As zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport; B zdolny do zajęć WF z ograniczeniami; Bk zdolny do zajęć WF z ograniczeniami,

As zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport; B zdolny do zajęć WF z ograniczeniami; Bk zdolny do zajęć WF z ograniczeniami, Pielęgniarka szkolna Pielęgniarka szkolna od 1992 roku jest jedynym profesjonalnym pracownikiem ochrony zdrowia na terenie placówki szkolno-wychowawczej. Pełni ona główną rolę w profilaktycznej opiece

Bardziej szczegółowo

1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. 1) Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych.

1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. 1) Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych. Zakres zadań pielęgniarki i położnej POZ 1. Pielęgniarka i położna podstawowej opieki zdrowotnej wybrana przez świadczeniobiorcę planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną opiekę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku

Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie, dla mieszkańców Miasta

Bardziej szczegółowo

PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ

PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ Przewodnik po programach profilaktycznych finansowanych przez NFZ Lepiej zapobiegać niż leczyć Program profilaktyki chorób układu krążenia Choroby układu krążenia są główną

Bardziej szczegółowo

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medycyna rodzinna Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-MRodz Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015: zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Polityki Zdrowotnej Województwa Pomorskiego. moduł cukrzyca typu 2 PROJEKT. Departament Zdrowia UMWP

Regionalny Program Polityki Zdrowotnej Województwa Pomorskiego. moduł cukrzyca typu 2 PROJEKT. Departament Zdrowia UMWP Regionalny Program Polityki Zdrowotnej Województwa Pomorskiego moduł cukrzyca typu 2 PROJEKT Departament Zdrowia UMWP 11-12 października 2017 Harmonogram prac Finansowanie programów polityki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/ZiSS/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr 42/ZiSS/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 stycznia 2007 roku Zarządzenie Nr 42/ZiSS/07 a z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia programów profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia przewidzianych do realizacji w 2007 roku. Na podstawie; - art. 4 ust.1

Bardziej szczegółowo

układu oddechowego dla mieszkańców

układu oddechowego dla mieszkańców Projekt Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego. Nidzica, dnia 30 marca 2016 r. ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta

Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta CHOROBY DIETOZALEŻNE W POLSCE 2,150,000 osób w Polsce cierpi na cukrzycę typu II 7,500,000 osób w Polsce cierpi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT Wójta Gminy Rawa Mazowiecka OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT Wójta Gminy Rawa Mazowiecka na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia w Gminie Rawa Mazowiecka na lata 2008-2015

Bardziej szczegółowo

Człowiek żyje życiem całego swojego ciała, wszystkimi jego elementami, warstwami, jego zdrowie zależy od zdrowia jego organizmu.

Człowiek żyje życiem całego swojego ciała, wszystkimi jego elementami, warstwami, jego zdrowie zależy od zdrowia jego organizmu. RUCH TO ZDROWIE Człowiek żyje życiem całego swojego ciała, wszystkimi jego elementami, warstwami, jego zdrowie zależy od zdrowia jego organizmu. P A M I Ę T A J Dobroczynny wpływ aktywności fizycznej na

Bardziej szczegółowo

WEŹ SERCE W SWOJE RĘCE

WEŹ SERCE W SWOJE RĘCE WEŹ SERCE W SWOJE RĘCE www.profilaktyka-przasnysz.pl Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Profilaktyczne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Regionalne Programy Profilaktyczne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalne Programy Profilaktyczne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Przeciwnowotworowej Edukacji MłodzieŜy Szkół Ponadgimnazjalnych Celem programu

Bardziej szczegółowo

Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Załącznik nr 2 Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Część I. 1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej i położna podstawowej opieki zdrowotnej, zwane dalej pielęgniarką

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/21/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 13 marca 2008 roku

Uchwała Nr XXI/21/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 13 marca 2008 roku Uchwała Nr XXI/21/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie: przyjęcia miejskiego programu ochrony i promocji zdrowia Zdrowe Miasto Skarżysko-Kamienna 2008-2010 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Ostre infekcje u osób z cukrzycą

Ostre infekcje u osób z cukrzycą Ostre infekcje u osób z cukrzycą Sezon przeziębień w pełni. Wokół mamy mnóstwo zakatarzonych i kaszlących osób. Chorować nikt nie lubi, jednak ludzie przewlekle chorzy, jak diabetycy, są szczególnie podatni

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie SZKOLNY PROGRAM

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie SZKOLNY PROGRAM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie SZKOLNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA na lata 2014-2018 1 KOSZALIN, WRZESIEŃ 2014 1. Tworzymy szkołę promującą zdrowie Zdrowie stan pełnego fizycznego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Zdrowotnego ZDROWA GMINA na lata 2015-2016 oraz udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W CUKRZYCY I OPIEKA NAD DZIECKIEM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

POSTĘPOWANIE W CUKRZYCY I OPIEKA NAD DZIECKIEM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH POSTĘPOWANIE W CUKRZYCY I OPIEKA NAD DZIECKIEM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH CUKRZYCA.? cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzujących się hiperglikemią (podwyższonym poziomem cukru we krwi) wynika

Bardziej szczegółowo

Programy polityki zdrowotnej w onkologii. Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 grudnia 2017 r.

Programy polityki zdrowotnej w onkologii. Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 grudnia 2017 r. Programy polityki zdrowotnej w onkologii Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 grudnia 2017 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych Ustala się następujące

Bardziej szczegółowo

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Załącznik nr 1 do Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Kliknij ikonę, aby dodać obraz

Kliknij ikonę, aby dodać obraz Kliknij ikonę, aby dodać obraz Samorządowe programy zdrowotne - wyzwanie organizacyjne i edukacyjne Marek Wójcik Warszawa, 16 kwietnia 2013r. Program zdrowotny zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2009 roku

UCHWAŁA NR XXVIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2009 roku UCHWAŁA NR XXVIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta i Gminy Wiązów na lata 2009-2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Zalącznik do Uchwaly Nr XII/61/2008-02-29 z dnia 26.02.2008 r. GMINNY PROGRAM OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA GMINY CIELĄDZ NA LATA 2008-2015

Zalącznik do Uchwaly Nr XII/61/2008-02-29 z dnia 26.02.2008 r. GMINNY PROGRAM OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA GMINY CIELĄDZ NA LATA 2008-2015 Zalącznik do Uchwaly Nr XII/61/2008-02-29 z dnia 26.02.2008 r. GMINNY PROGRAM OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA GMINY CIELĄDZ NA LATA 2008-2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Priorytet 2: Ochrona zdrowia. Analiza SWOT

Priorytet 2: Ochrona zdrowia. Analiza SWOT 43 Priorytet 2: Ochrona zdrowia Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze rozwinięte zaplecze instytucjonalne (zakłady opieki zdrowotnej, instytucje publiczne). 2. Współpraca pomiędzy podmiotami zajmującymi

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2014.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2014. Legionowo, dnia 03 lutego 2014 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2014. Prezydent Miasta Legionowo działając

Bardziej szczegółowo

HIPERCHOLESTEROLEMIA RODZINNA Jak z nią żyć i skutecznie walczyć?

HIPERCHOLESTEROLEMIA RODZINNA Jak z nią żyć i skutecznie walczyć? HIPERCHOLESTEROLEMIA RODZINNA Jak z nią żyć i skutecznie walczyć? KIM JESTEŚMY JESTEŚMY GRUPĄ, KTÓRA ZRZESZA PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI GOSPODARKI LIPIDOWEJ Z CAŁEJ POLSKI HIPERCHOLESTEROLEMIA RODZINNA FAKTY:

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM ZDROWOTNY NA LATA

GMINNY PROGRAM ZDROWOTNY NA LATA Załącznik do uchwały Nr XXVII/266/08 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2008 roku GMINNY PROGRAM ZDROWOTNY NA LATA 2009-2010 I. Wstęp i założenia ogólne programu Ochrona zdrowia zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

TERAPEUTYCZNE ASPEKTY ŻYWIENIA PACJENTÓW W SZPITALACH czy obecne stawki na żywienie są wystarczające

TERAPEUTYCZNE ASPEKTY ŻYWIENIA PACJENTÓW W SZPITALACH czy obecne stawki na żywienie są wystarczające TERAPEUTYCZNE ASPEKTY ŻYWIENIA PACJENTÓW W SZPITALACH czy obecne stawki na żywienie są wystarczające dr hab. inż. Monika Bronkowska, prof. nadzw. UP Konferencja firm cateringowych - CATERING SZPITALNY

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Powikłania cukrzycy Retinopatia

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Powikłania cukrzycy Retinopatia AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Powikłania cukrzycy Retinopatia PRZEWLEKŁE POWIKŁANIA CUKRZYCY Cukrzyca najczęściej z powodu wieloletniego przebiegu może prowadzić do powstania tak zwanych

Bardziej szczegółowo

Działania ania Gminy Miasto Szczecin w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

Działania ania Gminy Miasto Szczecin w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia Działania ania Gminy Miasto Szczecin w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Miasta Szczecin Szczecin, listopad 2011 KIERUNKI PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ 1. Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna

Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna Kształcenie w zakresie podstaw promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Zdrowie, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, zapobieganie chorobom. Historia promocji zdrowia.

Bardziej szczegółowo

8.2. Wartość odżywcza produktów spożywczych Czynniki kształtujące wartość odżywczą produktów spożywczych...185

8.2. Wartość odżywcza produktów spożywczych Czynniki kształtujące wartość odżywczą produktów spożywczych...185 SpiS treści 1. Znaczenie nauki o żywieniu człowieka...9 1.1. Cele i zadania nauki o żywieniu...9 1.2. Rozwój nauki o żywieniu człowieka...9 1.3. Problemy żywieniowe Polski i świata...11 1.4. Organizacje

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia cukrzycy

Epidemiologia cukrzycy Cukrzyca kiedyś Epidemiologia Epidemiologia - badanie występowania i rozmieszczenia stanów lub zdarzeń związanych ze zdrowiem w określonych populacjach oraz wpływu czynników wpływających na stan zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE

PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE Koordynator profilaktyki : mgr piel. Anna Karczewska CELE: zwiększanie świadomości pacjenta na temat szczepionek przeciwko grypie zapobieganie zachorowań na grypę zapobieganie

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu działań prozdrowotnych dla mieszkańców Miasta Brzeziny na lata 2014-2015 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka otyłości w działaniach Ministra Zdrowia. Dagmara Korbasińska Wanda Szelachowska-Kluza Departament Matki i Dziecka

Profilaktyka otyłości w działaniach Ministra Zdrowia. Dagmara Korbasińska Wanda Szelachowska-Kluza Departament Matki i Dziecka Profilaktyka otyłości w działaniach Ministra Zdrowia Dagmara Korbasińska Wanda Szelachowska-Kluza Departament Matki i Dziecka KIERUNKI DZIAŁAŃ tworzenie prawa realizacja programów polityki zdrowotnej współpraca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY Poradnik dla pacjenta i jego rodziny Konsultacja: prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong CO TO JEST ZESPÓŁ METABOLICZNY Nadciśnienie tętnicze (inaczej podwyższone ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CZĘŚĆ I

Dziennik Ustaw 4 Poz ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CZĘŚĆ I Dziennik Ustaw 4 Poz. 1567 ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CZĘŚĆ I Załącznik nr 2 1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2010

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2010 Załącznik do uchwały Rady Miasta Brzeziny Nr XLVIII/15/2010 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2010 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne.

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Żywienie kliniczne Typ studiów: doskonalące Symbol Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych WIEDZA K_W01 Zna definicje,

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca w Programach Polityki Zdrowotnej najnowsze rozwiązania. Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 listopada 2017 r.

Cukrzyca w Programach Polityki Zdrowotnej najnowsze rozwiązania. Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 listopada 2017 r. Cukrzyca w Programach Polityki Zdrowotnej najnowsze rozwiązania Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 listopada 2017 r. Cukrzyca jest 7 priorytetem zdrowotnym określonym rozporządzeniem ministra Zdrowia Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA (NPZ) PRZEZ SŁUŻBY WIĘZIENNE W ROKU 2009

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA (NPZ) PRZEZ SŁUŻBY WIĘZIENNE W ROKU 2009 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA () PRZEZ SŁUŻBY WIĘZIENNE W ROKU 2009 Pieczątka zakładu Liczba wszystkich osadzonych (łącznie w roku 2009) - CEL OPERACYJNY 1. ZMNIEJSZENIE

Bardziej szczegółowo

Problemy zdrowotne nerek i pęcherza moczowego.

Problemy zdrowotne nerek i pęcherza moczowego. Problemy zdrowotne nerek i pęcherza moczowego. Przewlekła Niewydolność nerek i nietrzymanie moczu postrzegane są przez przedstawicieli Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO) jako jeden z ważniejszych,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej

Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej Olga Partyka Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa Kierownik: prof. Andrzej M. Fal Co to jest zdrowie publiczne?

Bardziej szczegółowo

2. Plan wynikowy klasa druga

2. Plan wynikowy klasa druga Plan wynikowy klasa druga budowa i funkcjonowanie ciała człowieka ział programu Materiał kształcenia L.g. Wymagania podstawowe Uczeń: Kat. Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Kat. Pozycja systematyczna 3

Bardziej szczegółowo

Aktywność sportowa po zawale serca

Aktywność sportowa po zawale serca Aktywność sportowa po zawale serca Czy i jaki wysiłek fizyczny jest zalecany? O prozdrowotnych aspektach wysiłku fizycznego wiadomo już od dawna. Wysiłek fizyczny o charakterze aerobowym (dynamiczne ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Dylematy przedsiębiorczości społecznej"

Dylematy przedsiębiorczości społecznej Konferencja zat.: "Ekonomia Społeczna szansą rozwoju regionu" podsumowująca realizację projektu Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej Szczecin, 04 luty 2015 r. Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Płacę składki, więc mi się należy! Nie wszystko Nie od razu Świadczeniodawca też ma obowiązki Obowiązki świadczeniodawcy

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: DIETETYK przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA ZABURZEŃ WIDZENIA PROWADZĄCYCH DO INWALIDZTWA WZROKOWEGO SKIEROWANY DO DZIECI W WIEKU 1-6 LAT

PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA ZABURZEŃ WIDZENIA PROWADZĄCYCH DO INWALIDZTWA WZROKOWEGO SKIEROWANY DO DZIECI W WIEKU 1-6 LAT PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA ZABURZEŃ WIDZENIA PROWADZĄCYCH DO INWALIDZTWA WZROKOWEGO SKIEROWANY DO DZIECI W WIEKU 1-6 LAT Joanna Sowińska-Szkocka Zespół Poradni Okulistycznych SPS ZOZ ZDROJE Cele programu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska. Burmistrz Wacław Jacek Adamczyk

Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska. Burmistrz Wacław Jacek Adamczyk Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska Burmistrz Wacław Jacek Adamczyk Materiał na konferencję w ramach obchodów Roku Korczakowskiego ZDROWIE DZIECI JEST NAJWAŻNIEJSZE wygłoszone przez Marka Pałasza Sekretarza

Bardziej szczegółowo

W zdrowym ciele zdrowy duch

W zdrowym ciele zdrowy duch W zdrowym ciele zdrowy duch "Ruch może zastąpić niemal każdy lek, ale żaden lek nie zastąpi ruchu Wojciech Oczko-nadworny lekarz Stefana Batorego Można wyróżnić aktywność fizyczną podejmowaną: w czasie

Bardziej szczegółowo

ZDROWE ODŻYWIANIE = ZDROWE ŻYCIE

ZDROWE ODŻYWIANIE = ZDROWE ŻYCIE ZDROWE ODŻYWIANIE = ZDROWE ŻYCIE RACJONALNIE = ZDROWO Zdrowa dieta jest jednym z najważniejszych elementów umożliwiających optymalny wzrost, rozwój i zdrowie. Ma przez to wpływ na fizyczną i umysłową

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/252/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 21 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/252/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 21 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/252/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2014-2017" Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą 14 listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą Cukrzyca jest chorobą, która staje się obecnie jednym z najważniejszych problemów dotyczących zdrowia publicznego. Jest to przewlekły i postępujący proces

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom. PROJEKTUCHWALY Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wpl. 2012-09-., 2 BRM...... w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom". przeciwko pneumokokom

Bardziej szczegółowo

Programy zdrowotne realizowane i finansowane w 2013 roku przez samorząd Gminy Bierawa

Programy zdrowotne realizowane i finansowane w 2013 roku przez samorząd Gminy Bierawa Opole, dnia 22 kwietnia 2013r. Programy zdrowotne realizowane i finansowane w 2013 roku przez samorząd Gminy Bierawa Lp. Nazwa Do kogo jest skierowany program Kontakt realizatora 1. Szczepienia przeciwko

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie Nr 12 Integracyjne w Jaworznie CUKRZYCA

Przedszkole Miejskie Nr 12 Integracyjne w Jaworznie CUKRZYCA Cukrzyca CUKRZYCA Cukrzyca jest przyczyną niedomagania i cierpienia około 60 mln. osób, które żyją z tą chorobą w Europejskim Regionie WHO. Stanowi również poważne obciążenie dla gospodarki i systemu ochrony

Bardziej szczegółowo

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Płacę składki, więc mi się należy! Nie wszystko Nie od razu Świadczeniodawca też ma obowiązki Obowiązki świadczeniodawcy

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Zdrowia

Narodowy Program Zdrowia Narodowy Program Zdrowia jako narzędzie realizacji polityki zdrowotnej Rzeszów, 27 maja 2011 r. 1 Rozwój gospodarczy i społeczny społeczeństwa jest w znacznym stopniu uwarunkowany zdrowiem społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

PAKIET KONSULTACJI GENETYCZNYCH GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH

PAKIET KONSULTACJI GENETYCZNYCH GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH PAKIET KONSULTACJI GENETYCZNYCH GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH Rodzaje pakietów Genodiet Pakiet konsultacji genetycznych Genodiet składaja się z 3 uzupełniających się modułów, stanowiących 3 kroki

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2012

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2012 Załącznik do Uchwały Nr XVII/ 203/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2012 r. MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2012 I. WSTĘP Według Światowej Organizacji Zdrowia zdrowie jest pełnym dobrostanem

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Zdrowia

Narodowy Program Zdrowia Narodowy Program Zdrowia jako narzędzie realizacji polityki zdrowotnej Łódź, 27 października 2011 r. 1 Rozwój gospodarczy i społeczny społeczeństwa jest w znacznym stopniu uwarunkowany zdrowiem społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Sztum, dnia 10 lutego 2015r.

Sztum, dnia 10 lutego 2015r. Konferencja inaugurująca projekt pn. Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim finansowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku.

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. w sprawie :przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2008 w Gminie Rawa Mazowiecka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

inwalidztwo rodzaj pracy

inwalidztwo rodzaj pracy Zdrowie jest najważniejsze Wykłady wraz z konsultacjami medycznymi realizowane przez Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Bogufałów Źródło Baryczy w ramach wspierania realizacji zadania publicznego przez

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Zdrowia

Narodowy Program Zdrowia Narodowy Program Zdrowia jako narzędzie realizacji polityki zdrowotnej Szczecin, 21 listopada 2011 r. Kalisz Pomorski 1 Rozwój gospodarczy i społeczny społeczeństwa jest w znacznym stopniu uwarunkowany

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Zarys Projektu

Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Zarys Projektu Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego Zarys Projektu Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Centrum Onkologii Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego

Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego Program PL 13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014 Powiat

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) Dz.U.05.214.1816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 28 października

Bardziej szczegółowo