Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011"

Transkrypt

1 Legionowo, dnia r. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011 Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz z późn. zm.) Prezydent Miasta Legionowo ogłasza z dniem 28 stycznia 2011 r. otwarty konkurs ofert na realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011 przyjętego uchwałą Nr IV/25/2011 r. Rady Miasta Legionowo z dnia 26 stycznia 2011 r. I. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów jedenastu programów prozdrowotnych, które Gmina Legionowo zamierza realizować w 2011 r. L.p. Programy zdrowotne realizowane w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok Program prorodzinny przygotowujących rodziców na przyjęcie dziecka. 2. Rehabilitacja niemowląt - wczesna diagnostyka i ćwiczenia rehabilitacyjne dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością do 1 roku życia. 3. Program zdrowotny W zdrowym ciele zdrowy duch. a) profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych oraz konsultacje kardiologiczne z badaniem EKG i ECHO serca wśród dzieci w wieku od 4 do 6 lat b) program szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat. 4. Upowszechnianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w ratowaniu życia wśród mieszkańców miasta. a) dla osób dorosłych b) dla uczniów z legionowskich szkół 5. Wczesne wykrywanie i profilaktyka raka piersi wśród kobiet będących mieszkankami miasta Legionowo. 6. Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów jelita grubego dla mieszkańców miasta powyżej 40 r.ż. 7. Orientacja w terenie zajęcia dla osób niedowidzących i niewidomych szczególnie tych, którzy zrzeszeni są w Polskim Związku Niewidomych. Wysokość środków finansowych zarezerwowanych na programy zł zł a) zł b) zł pkt. a) + pkt. b) = zł a) zł b) zł pkt. a) + pkt. b) = zł zł zł zł 8. Program edukacyjno integracyjny Jak aktywnie żyć z cukrzycą? zł 9. Program zdrowotny Dbamy o zdrowie naszych seniorów zł 10. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka zł 11. Krzewienie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Legionowa zł Łączna wartość programów: zł

2 II. Terminy dotyczące składanych ofert: 1. Termin składania ofert: od dnia r. do dnia r. do godz Termin otwarcia ofert: w dniu r. o godz III. Termin i warunki realizacji zadań: 1. Zadania będą realizowane w 2011 r., a ich odbiorcami będą mieszkańcy Legionowa. 2. Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami. 3. Zadania należy realizować w taki sposób, by działaniami, wynikającymi z poszczególnych programów, objęta była jak największa liczba uczestników. 4. W trakcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwracać się będzie szczególną uwagę na: realizowanie zadania merytorycznego, zgodne z przyjętymi programami, prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych, oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych, informowanie społeczeństwa o realizowanym programie zdrowotnym przez Gminę Legionowo oraz wykonujące zadanie zakłady opieki zdrowotnej i organizacje pozarządowe. IV. Informacje dotyczące programów 1. Program prorodzinny przygotowujący przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka. Gmina Legionowo wychodząc na przeciw potrzebom przyszłych rodziców z terenu Legionowa proponuje program mający na celu zredukowanie nadmiernego lęku przed porodem oraz pomoc w pokonaniu rozmaitych oporów związanych z obcowaniem z maleńkim dzieckiem. Program obejmuje cykl spotkań, w ramach których przekazana zostanie przyszłym rodzicom wiedza na temat ciąży, porodu, połogu i dziecka. Spotkania powinny składać się z omówienia teoretycznego oraz ćwiczeń praktycznych będących podstawą programu. Zajęcia odbywać się będą na terenie miasta Legionowo w miejscu wskazanym przez realizatora. Czas trwania programu to minimum 10 spotkań po 2 godziny każde. Dla przyszłych rodziców Gmina Legionowo zapewnia 50% dofinansowanie do zajęć prowadzonych w szkole rodzenia. Program prowadzony będzie przez osoby posiadające wykształcenie i doświadczenie w prowadzeniu zajęć w szkole rodzenia (położna lub lekarz ginekolog-położnik) oraz dodatkowo wymagane jest, aby podczas trwania programu odbyło się jedno spotkanie z lekarzem pediatrą, dietetykiem. Zaktualizowany harmonogram realizacji powierzonego zadania (terminy, lokalizacje), realizator ma obowiązek przedłożyć do Gminy Legionowo przed rozpoczęciem realizacji zadania. Maksymalna wysokość środków finansowych zarezerwowana na program: zł 2

3 Program prorodzinny przygotowujący przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka Mieszkańcy miasta oczekujący dziecka. 3. Przewidywane terminy i miejsce realizacji programu 4. Liczba osób realizujących program z wyszczególnieniem specjalistów 5. Stawka za przeprowadzenie jednego spotkania trwającego min. 2 godziny 6. Ilość spotkań przewidziana w programie (min.10 spotkań) 7. Całkowity koszt zajęć dla jednej pary ( stawka za jedno spotkanie x ilość spotkań) 8. Przewidywana liczba par objęta programem 9. Całkowity koszt zajęć ( pkt. 7 x pkt.8) 10. Koszt dofinansowania przez Gminę Legionowo wynoszący do 50% całkowitego kosztu zajęć (pkt. 7 x 50%)

4 2. Rehabilitacja niemowląt - wczesna diagnostyka i ćwiczenia rehabilitacyjne dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością do 1 roku życia. Głównym celem programu jest wczesna diagnostyka i terapia zaburzeń rozwojowych u dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego oraz rehabilitację dzieci z problemami rozwojowymi. Podstawowym elementem rehabilitacji jest przekazanie rodzicom wiedzy dotyczącej zachowania dziecka w pierwszych miesiącach jego życia oraz nauka ćwiczeń służących zachowaniu i poprawie stanu zdrowia dziecka, wykorzystanie możliwości jakie daje rozwój dziecka w 1 roku życia, aby zapobiec kalectwu i pomóc dzieciom z wadami wrodzonymi lub wcześnie nabytymi. Badania niemowląt będą prowadzone przez lekarza specjalistę (neurologa dziecięcego lub ortopedę) oraz mgr rehabilitacji z uprawnieniami do wykonywania ćwiczeń w/g metod neurofizjologicznych. Dla dziecka zakwalifikowanego do ćwiczeń rehabilitacyjnych mgr rehabilitacji opracowuje indywidualny zestaw ćwiczeń, zależny od etapu rozwojowego na jakim się ono znajduje. Realizacja programu odbywać się będzie przy założeniu że, do przyjęć wyznaczony jest minimum 1 dzień w tygodniu oraz stałe godziny przyjęć. Zaktualizowany harmonogram realizacji powierzonego zadania (terminy, lokalizacje), realizator ma obowiązek przedłożyć do Gminy Legionowo przed rozpoczęciem realizacji. Maksymalna wysokość środków finansowych zarezerwowana na program: zł Rehabilitacja niemowląt - wczesna diagnostyka i ćwiczenia rehabilitacyjne dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością do 1 roku życia. Przewidywane terminy realizacji Ilość dni w tygodniu Liczba osób realizujących program ogółem Przewidywana liczba dzieci objętych programem a) liczba dzieci objętych wizytami diagnostycznymi jednorazowymi b) liczba dzieci zakwalifikowanych do trzykrotnych wizyt rehabilitacyjnych 1) Stawka za jednorazową wizytę diagnostyczną przeprowadzona przez lekarza specjalistę, przeznaczoną dla jednego dziecka wraz z oceną reaktywności posturalnej, rozwoju psychoruchowego oraz opracowaniem ćwiczeń rehabilitacyjnych 2) Stawka za 3 wizyty rehabilitacyjne skierowane do jednego dziecka zakwalifikowanego do rehabilitacji 3) Koszt za przeprowadzenie jednorazowych wizyt diagnostycznych wszystkich dzieci 4) Koszt trzykrotnej rehabilitacji wszystkich dzieci. Całkowity koszt programu (pkt 3. + pkt 4) Dzieci do 1 rok życia a) minimum 100 wizyt diagnostycznych jednorazowych b) po 3 wizyty rehabilitacyjne skierowane do jednego dziecka dla... dzieci zakwalifikowanych do rehabilitacji 1)... 2)... 3)... 4)... 4

5 3. Program zdrowotny W zdrowym ciele zdrowy duch. a) profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych oraz konsultacje kardiologiczne z badaniem EKG i ECHO serca wśród dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Program zdrowotny W zdrowym ciele zdrowy duch ma na celu podniesienie powszechnej wiedzy na temat chorób nowotworowych i kardiologicznych u dzieci oraz wpłynięcie na poprawę ich rozpoznawania we wczesnych stadiach. W ramach programu Gmina Legionowo proponuje bezpłatne profilaktyczne badania kardiologiczne (EKG, ECHO serca), badanie USG jamy brzusznej, badanie morfologii krwi z rozmazem oraz konsultacje lekarza specjalisty dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat zamieszkałych na terenie miasta Legionowo. Gmina Legionowo proponuje w ramach programu jedną konsultację specjalistyczną udzielaną przed badaniami diagnostycznymi oraz w zależności od potrzeb dodatkowe konsultacje specjalistyczne dla jednego dziecka po wykonanych badaniach. Badania oraz konsultacje specjalistyczne realizowane będą przez kadrę medyczną posiadającą stosowne uprawnienia lekarskie. Kserokopie dyplomów uprawniających kadrę medyczną do realizacji programu oraz zaktualizowany harmonogram realizacji powierzonego zadania (terminy, lokalizacje), realizator ma obowiązek przedłożyć do Gminy Legionowo przed rozpoczęciem realizacji. Maksymalna wysokość środków finansowych zarezerwowana na program: zł Program zdrowotny W zdrowym ciele zdrowy duch - profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych oraz konsultacje kardiologiczne z badaniem EKG i ECHO serca wśród dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Miejsce realizacji zadania Przewidywana liczba dzieci objęta programem Przewidywany termin realizacji zadania Liczba osób realizujących program ogółem 1) Koszt jednej konsultacji specjalistycznej 2) Ilość konsultacji specjalistycznych 3) Całkowity koszt konsultacji specjalistycznych 4) Koszt jednego badania: a) EKG b) ECHO serca c) USG jamy brzusznej d) morfologii krwi z rozmazem 5) Całkowity koszt badań (EKG, ECHO serca, USG jamy brzusznej, morfologii krwi z rozmazem) Całkowity koszt programu: [pkt. 3) + pkt. 5)] 5 dzieci w wieku od 4 do 6 lat z terenu miasta Legionowo 1)... 2) ) a)... b)... c)... d)... 5)...

6 b) program szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Dzieci w wieku przedszkolnym ze względu na nie w pełni wykształcony układ odpornościowy, problemy z utrzymaniem higieny (wkładanie zabawek do buzi) oraz kontakt z innych dziećmi są szczególnie narażone na infekcje. Szczepienia mogą zapobiec wielu chorobom u dzieci, jednak niewystarczające środki finansowe rodziców dzieci najczęściej ograniczają ich wykorzystanie, dlatego Gmina Legionowo wychodzi na przeciw takiemu problemowi i proponuje dzieciom w wieku od 2 do 5 lat zamieszkałym na terenie Legionowa bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom. Przed wykonaniem szczepienia lekarz pediatra zakładu opieki zdrowotnej realizującego program kwalifikuje dziecko do zaszczepienia, które dopiero wtedy może zostać zaszczepione. Szczepienia wykonywane będą przez kadrę medyczną posiadającą stosowne zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie szczepień ochronnych, zaświadczenie o braku przeciwwskazań wydaje lekarz pediatra. Kserokopie zaświadczeń uprawniających kadrę medyczną do realizacji tego programu oraz zaktualizowany harmonogram realizacji powierzonego zadania (terminy, lokalizacje), realizator ma obowiązek przedłożyć do Gminy Legionowo przed rozpoczęciem realizacji. Maksymalna wysokość środków finansowych zarezerwowana na program: zł Program szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Dzieci w wieku od 2 do 5 lat Przewidywana liczba dzieci objętych programem Miejsce realizacji zadania Przewidywany termin realizacji zadania Stawka za zaszczepienia 1 dziecka Koszt programu: (stawka za szczepienie 1 dziecka x liczba dzieci zaszczepionych) 6

7 4. Upowszechnianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w ratowaniu życia wśród mieszkańców miasta. Celem programu jest nauka czynności ratunkowych polegających na udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie powinno składać się z następujących modułów: szkolenia w zakresie obsługi defibrylatora, ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku, ocena stanu poszkodowanych, kontrola czynności życiowych, postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym, podtrzymywanie czynności życiowych, nauka podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w zagrożeniu życia, w zadławieniach, urazach kończyn, złamaniach, urazach kręgosłupa, krwawieniach zewnętrznych. Osoby,które zawodowo pracują z klientami zagrożonymi utratą zdrowia i życia, tj. strażnicy miejscy, strażacy, pracownicy jednostek organizacyjnych gminy i organizacji pozarządowych pracownicy placówek oświatowo wychowawczych i innych zakładów oraz uczniowie legionowskich szkół (szczególnie ostatnich klas gimnazjalnych) Czas i miejsce realizacji: Zajęcia dla osób dorosłych odbywać się będą na terenie miasta Legionowo w miejscu wskazanym przez realizatora, natomiast dla uczniów realizowane będą w placówkach oświatowych. Czas trwania zajęć to minimum 5 godzin dla jednej grupy liczącej maksymalnie 15 osób. Program przeprowadzony będzie przez specjalistów, zgodnie ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410). Kserokopie certyfikatów uprawniających realizatorów do prowadzenia szkoleń oraz zaktualizowany, szczegółowy harmonogram realizacji powierzonego zadania (terminy, lokalizacje), realizator ma obowiązek przedłożyć do Gminy Legionowo przed rozpoczęciem realizacji. 7

8 Maksymalna wysokość środków finansowych zarezerwowana na program: zł Upowszechnianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w ratowaniu życia program przeznaczony dla osób dorosłych Adresaci programu Liczba osób realizujących program ogółem Ilość grup 15 osobowych Przewidywane terminy realizacji programu Czas szkolenia jednej 15 osobowej grupy Stawka za przeszkolenie jednej grupy 15 osobowej Koszt programu (stawka za przeszkolenie jednej grupy 15 osobowej x ilość grup) strażnicy miejscy, strażacy pracownicy samorządowi, pracownicy jednostek organizacyjnych gminy i organizacji pozarządowych, pracownicy placówek oświatowo - wychowawczych i innych zakładów 5 godzin dla jednej grupy liczącej do 15 osób Maksymalna wysokość środków finansowych zarezerwowana na program: zł Upowszechnianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w ratowaniu życia program przeznaczony dla uczniów legionowskich szkół Adresaci programu Liczba osób realizujących program ogółem Miejsce realizacji programu Ilość grup uczniów 15 osobowych Uczniowie legionowskich szkół (szczególnie z ostatnich klas gimnazjalnych) Legionowskie szkoły Przewidywane terminy realizacji programu Czas szkolenia jednej grupy 5 godzin dla jednej grupy 15 osobowej Stawka za przeszkolenie jednej grupy Koszt programu (stawka za przeszkolenie jednej grupy grupy x ilość grup) 8

9 5. Wczesne wykrywanie i profilaktyka raka piersi wśród mieszkanek miasta Legionowo. Główne cele programu, w ramach którego wykonywane będą badania dla kobiet (bez ograniczenia wieku) będących mieszkankami miasta Legionowo to: zwiększenie dostępności dla kobiet do badania mammograficznego, USG, biopsji oraz konsultacji specjalistycznej (onkologicznej), podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka piersi, zmniejszenie umieralności kobiet z powodu raka piersi. Badania oraz konsultacje specjalistyczne realizowane będą przez kadrę medyczną posiadającą stosowne uprawnienia lekarskie. Kserokopie zaświadczeń uprawniających kadrę medyczną do realizacji tego programu oraz zaktualizowany i szczegółowy harmonogram realizacji powierzonego zadania (dokładne terminy dzień tygodnia, godzina oraz miejsce realizacji zadania), realizator ma obowiązek przedłożyć do Gminy Legionowo przed rozpoczęciem realizacji. Maksymalna wysokość środków finansowych zarezerwowana na program: zł Wczesne wykrywanie i profilaktyka raka piersi wśród mieszkanek miasta Legionowo. Miejsce realizacji zadania Przewidywana liczba kobiet objęta programem Przewidywany termin realizacji zadania Liczba osób realizujących program ogółem 1) Stawka za wykonanie badania mammograficznego mieszkanki miasta Legionowo 1)... 2) Stawka za wykonanie badania USG 3) Stawka za wykonanie biopsji 4) Stawka za przeprowadzenie jednej konsultacji specjalisty onkologa 5) Wynagrodzenie koordynatora programu Całkowity koszt programu: Ewentualny wkład własny : 2)... 3)... 4)... 5)... 9

10 6. Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów jelita grubego dla mieszkańców miasta powyżej 40 roku życia. Gmina Legionowo w ramach programu proponuje mieszkańcom miasta, którzy ukończyli 40 rok życia, bezpłatne badanie kolonoskopowe, biopsje oraz konsultacje specjalistyczną, tak aby zmniejszyć zachorowalność i umieralność na nowotwory jelita grubego poprzez wykrywanie choroby we wczesnym stadium. Mieszkańcy miasta Legionowo, którzy ukończyli 40 rok życia i mają udokumentowane wskazanie do wykonania badania kolonoskopowego. Przed zgłoszeniem się do programu, mieszkaniec miasta zobowiązany jest do okazania realizatorowi stosownej opinii wydanej przez lekarza POZ, wskazującej zasadność wykonania badania kolonoskopowego. Badania oraz konsultacje specjalistyczne realizowane będą przez kadrę medyczną posiadającą stosowne uprawnienia lekarskie. Kserokopie zaświadczeń uprawniających kadrę medyczną do realizacji programu oraz zaktualizowany i szczegółowy harmonogram realizacji powierzonego zadania (dokładne terminy dzień tygodnia, godzina oraz miejsce realizacji zadania), realizator ma obowiązek przedłożyć do Gminy Legionowo przed rozpoczęciem realizacji. Maksymalna wysokość środków finansowych zarezerwowana na program: zł Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów jelita grubego dla mieszkańców miasta powyżej 40 roku życia. Miejsce realizacji zadania Przewidywana liczba osób objęta programem Przewidywany termin realizacji zadania Liczba osób realizujących program ogółem 1) Stawka za wykonanie badania kolonoskopowego mieszkańcy miasta Legionowo powyżej 40 r.ż. 1)... 2) Stawka za wykonanie biopsji 3) Stawka za przeprowadzenie jednej konsultacji lekarza specjalisty Całkowity koszt programu: 2)... 3)... 10

11 7. Orientacja w terenie zajęcia dla osób niedowidzących i niewidomych szczególnie tych, którzy zrzeszeni są w Polskim Związku Niewidomych. Celem programu jest rehabilitacja społeczna osób niewidomych i niedowidzących, mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem. Założeniem programowym jest wspieranie działań zmierzających do wyrównywania szans osób niewidomych i niedowidzących, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie dostępu do dóbr i usług umożliwiających im pełne uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym oraz integracja środowiska osób niepełnosprawnych. Adresaci: Adresatami programu są osoby niedowidzące i niewidome. Program może być realizowany podczas wyjazdu integracyjnego lub w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych Oddział Legionowo. Program przeprowadzony będzie przez osoby posiadające doświadczenie w pracy na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych. Realizator zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu realizacji programu przed rozpoczęciem zadania. Maksymalna wysokość środków finansowych zarezerwowana na program: zł Orientacja w terenie zajęcia dla osób niedowidzących i niewidomych szczególnie tych, którzy zrzeszeni są w Polskim Związku Niewidomych. Niedowidzący i niewidomi. Terminy realizacji Ilość spotkań lub wyjazdów integracyjnych Liczba osób realizujących program ogółem Liczba osób objętych programem Koszt programu 11

12 8. Program edukacyjno- integracyjny Jak aktywnie żyć z cukrzycą? Program skierowany do chorych na cukrzycę oraz ich rodzin. Celem programu jest poprawa jakości życia poprzez działania edukacyjne i integracyjne, które mogą być ważnymi elementami w leczeniu cukrzycy. Edukacja w zakresie właściwego postępowania w cukrzycy oraz wymiana doświadczeń osób chorujących daje możliwość wykorzystania wszystkich życiowych perspektyw oraz szanse na aktywne codzienne życie. Osoby chore na cukrzycę i członkowie ich rodzin. Program może być realizowany podczas wyjazdu integracyjnego lub w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Legionowo. Zaktualizowany harmonogram realizacji powierzonego zadania (terminy, lokalizacje), realizator ma obowiązek przedłożyć do Gminy Legionowo przed rozpoczęciem realizacji. Maksymalna wysokość środków finansowych zarezerwowana na program: zł Program edukacyjno- integracyjny Jak aktywnie żyć z cukrzycą? Osoby chore na cukrzycę i członkowie ich rodzin. Przewidywane terminy i miejsce realizacji programu Ilość spotkań lub wyjazdów integracyjnych Liczba osób realizujących program ogółem Przewidywana liczba osób objętych programem Koszt programu 12

13 9. Program zdrowotny Dbamy o zdrowie naszych seniorów. Założeniem programu zdrowotnego Dbamy o zdrowie naszych seniorów jest zapewnienie osobom starszym z terenu miasta Legionowo oraz zrzeszonym w organizacjach pozarządowych łatwy dostęp do wybranych specjalistycznych świadczeń medycznych tj: konsultacji kardiologicznych z badaniem EKG, konsultacji okulistycznych wraz z podstawową diagnostyką okulistyczną, konsultacji ortopedycznej wraz z trzykrotną rehabilitacją. Świadczenia udzielane będą w lokalach organizacji pozarządowych zrzeszających osoby starsze, na terenie zakładu opieki zdrowotnej lub w prywatnym gabinecie lekarskim, w którym realizowane będzie zadanie. Konsultacje specjalistyczne oraz badania realizowane będą przez kadrę posiadającą stosowne uprawnienia. Kserokopie dyplomów uprawniających osoby do przeprowadzenia konsultacji oraz zaktualizowany harmonogram realizacji powierzonego zadania (terminy, lokalizacje) bezpośredni realizator zadania ma obowiązek przedłożyć do Gminy Legionowo przed rozpoczęciem realizacji. Istnieje możliwość, aby w trakcie trwania programu realizator przedkładał zaktualizowany kosztorys zadania, w którym kwota przeznaczona na realizacje całego zadania nie ulega zmianie. Dla należytej koordynacji programu preferowana będzie oferta zakładająca współpracę pomiędzy organizacją pozarządową a zakładem opieki zdrowotnej lub prywatnymi gabinetami lekarskimi. Maksymalna wysokość środków finansowych zarezerwowana na program: zł 13

14 Program zdrowotny Dbamy o zdrowie naszych seniorów Miejsce realizacji zadania Przewidywana liczba osób objęta programem Termin realizacji zadania Liczba osób realizujących program ogółem 1) Stawka za przeprowadzenie jednej konsultacji kardiologicznej 2) Stawka za wykonanie badania EKG 3) Koszt za przeprowadzenie konsultacji kardiologicznych ( stawka za przeprowadzenie jednej konsultacji kardiologicznej x ilość konsultowanych osób) 4) Koszt wykonania badania EKG ( stawka za wykonanie badania EKG x ilość przebadanych osób) 5) Stawka za przeprowadzenie jednej konsultacji okulistycznej 6)Stawka za wykonanie podstawowej diagnostyki okulistycznej 7) Koszt za przeprowadzenie konsultacji okulistycznej ( stawka za przeprowadzenie jednej konsultacji okulistycznej x ilość konsultowanych osób) 8) Koszt wykonania podstawowej diagnostyki okulistycznej ( stawka za wykonanie podstawowej diagnostyki okulistycznej x ilość przebadanych osób) 9) Stawka za przeprowadzenie jednej konsultacji ortopedycznej 10) Stawka za przeprowadzenie trzykrotnej rehabilitacji 11) Koszt za przeprowadzenie konsultacji ortopedycznej ( stawka za przeprowadzenie jednej konsultacji ortopedycznej x ilość konsultowanych osób) 12) Koszt przeprowadzenia trzykrotnej rehabilitacji ( stawka za przeprowadzenie trzykrotnej rehabilitacji x ilość przebadanych osób osób) 13) Wynagrodzenie koordynatora programu Całkowity koszt programu: [pkt. 3) + pkt. 4) + pkt. 7) + pkt. 8) + pkt.11) + pkt.12) + pkt.13)] osoby starsze z terenu miasta Legionowo oraz zrzeszone w organizacjach pozarządowych 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 6)... 7)... 8)... 9)... 10)... 11)... 12)... 13)... 14

15 10. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka. Celem szczepień przeciwko grypie jest nie tylko uniknięcie zachorowania na samą grypę, ale przede wszystkim uniknięcie poważnych powikłań pogrypowych, takich jak: zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego czy zapalenie mózgu stanowiących bezpośrednie zagrożenie życia. Adresaci: Mieszkańcy miasta z grupy szczególnego ryzyka powyżej 60 r.ż. Szczepienia wykonywane będą przez kadrę medyczną posiadającą stosowne zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie szczepień ochronnych. Kserokopie zaświadczeń uprawniających kadrę medyczną do realizacji tego programu oraz zaktualizowany harmonogram realizacji powierzonego zadania (terminy, lokalizacje), realizator ma obowiązek przedłożyć do Gminy Legionowo przed rozpoczęciem realizacji. Maksymalna wysokość środków finansowych zarezerwowana na program: zł Program szczepień ochronnych przeciwko grypie przeznaczony dla osób z grupy szczególnego ryzyka. Mieszkańcy miasta, powyżej 60 r.ż. Przewidywana liczba osób objętych szczepieniem Miejsce realizacji zadania Przewidywany termin realizacji zadania Stawka za zaszczepienie 1 osoby Koszt programu (stawka za szczepienie 1 osoby x liczba osób zaszczepionych) 15

16 11. Krzewienie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Legionowa Realizacja zadania ma na celu organizowanie akcji poboru krwi, promocję i edukację społeczeństwa w celu zapewnienia krwi wszystkim potrzebującym, tj. propagowanie i popularyzowanie wśród mieszkańców Legionowa idei honorowego krwiodawstwa, realizacja zadań poprzez organizowanie akcji zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi, organizowanie otwartych imprez kulturalno oświatowych dla honorowych dawców krwi oraz propagowanie idei honorowego krwiodawstwa w środkach masowego przekazu, jak również udzielanie porad dotyczących krwiodawstwa, prowadzenie stałej współpracy z placówkami oświatowymi, pomocy społecznej i prowadzenie promocji zdrowego stylu życia. Adresaci i miejsce realizacji: Adresatami programu są honorowi dawcy krwi zgrupowani w Polskim Czerwonym Krzyżu. Preferowana będzie realizacja programu na terenie Legionowa, otwarta dla wszystkich mieszkańców miasta. Program przeprowadzony będzie przez osoby posiadające doświadczenie w pracy na rzecz popularyzowania idei honorowego krwiodawstwa. Zaktualizowany harmonogram realizacji powierzonego zadania (terminy, lokalizacje), realizator ma obowiązek przedłożyć do Gminy Legionowo przed rozpoczęciem realizacji. Maksymalna wysokość środków finansowych zarezerwowana na program: zł Krzewienie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Legionowa Zadanie nr 1.Liczba akcji promujących krwiodawstwo Honorowi dawcy krwi, potencjalni krwiodawcy, uczniowie, pracownicy OPS, szkół, i inni mieszkańcy miasta Termin realizacji tych akcji Zadanie nr 2.Promocja zdrowia 1) Okres realizacji zadania nr 2 2) Terminy realizacji tj.: a) liczba tygodni b) liczba dni w tygodniu, c) godziny realizacji Liczba osób zaangażowanych w realizację 1) zadania nr 1 2) zadania nr 2 1) Koszt realizacji zadania nr 1 2) Koszt realizacji zadania nr 2 3) Koszt programu razem Udzielanie porad dotyczących krwiodawstwa, prowadzenie stałej współpracy z placówkami oświatowymi, pomocy społecznej i prowadzenie promocji zdrowego stylu życia 1)... 2) a)... b)... c)... 1)... 2)... 1)... 2)... 3)... 16

17 V. Warunki składania kompletnych ofert konkursowych. 1. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest złożenie oferty. 2. Kompletna oferta powinna zawierać: 1) szczegółowo wypełniony formularz ofertowy według wzoru zawartego w ogłoszeniu (nie ma obowiązku wypełnienia formularza w formie komputerowej). 2) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania, 3) oferta powinna dodatkowo zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: w przypadku zakładów opieki zdrowotnej: kserokopię aktualnego wypisu z rejestru wojewody lub Ministra Zdrowia, kserokopię aktualnego odpis z Krajowego Rejestru Sądowego z części dotyczącej rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, potwierdzone za zgodność z oryginałem. w przypadku oferentów prowadzących działalność gospodarczą: kserokopię aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu, w przypadku oferentów składających ofertę jako organizacja pozarządowa: kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub rejestru prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na siedzibę organizacji. Dokumenty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu. 3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście (Biuro Obsługi Klienta), na adres: Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego Legionowo Na kopercie należy umieścić: pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres, pełny tytuł zadania, adnotację Nie otwierać ofert przed posiedzeniem Komisji Konkursowej. 4. Formularz ofertowy wraz z pozostałymi materiałami informacyjnymi, oferent może pobrać w formie papierowej w Wydziale Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legionowo. 5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą danego przedmiotu postępowania. 6.Oferent może złożyć kilka ofert dotyczących różnych przedmiotów postępowania. VI. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty. 1. Wyboru ofert dokona w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert tj. do dnia 22 lutego 2011 r. Prezydent Miasta Legionowo na podstawie oceny dokonanej przez Komisję Konkursową, która zostanie powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Legionowo. 17

18 2. Kryteria stosowane przy wyborze oferty: Kryteria formalne: a) terminowość złożenia oferty, b) kompletność i prawidłowość złożonej dokumentacji. Kryteria merytoryczne: a) cena realizacji zadania, b) wielkość populacji objętej programem, liczba akcji c) kwalifikacje osób przy udziale których podmiot uprawniony realizuje zadanie, d) ocena programu pod względem sposobu prowadzenia zadania, jakości świadczonych usług, innowacyjności. 3. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legionowo i ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem 4.Oferent może złożyć w formie pisemnej odwołanie kierowane do Prezydenta Miasta Legionowo w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert. 5. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Informacji dotyczących konkursu udziela Pani Ewa Milska-Wieteska Naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legionowo, tel Prezydent Miasta Roman Smogorzewski 18

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2010

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2010 Legionowo, dnia 25.02.2010 r. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2010 Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2012

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2012 Legionowo, dnia 30.01.2012 r. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2012 Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2014.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2014. Legionowo, dnia 03 lutego 2014 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2014. Prezydent Miasta Legionowo działając

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2013.

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2013. Legionowo, dnia 24.01.2013 r. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2013. Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programów polityki zdrowotnej, które Gmina Miejska Legionowo zamierza realizować w 2016 r.

I. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programów polityki zdrowotnej, które Gmina Miejska Legionowo zamierza realizować w 2016 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 56/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 25 marca 2016 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2015.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2015. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 141/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 marca 2015 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT Wójta Gminy Rawa Mazowiecka OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT Wójta Gminy Rawa Mazowiecka na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia w Gminie Rawa Mazowiecka na lata 2008-2015

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2009 rok

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2009 rok Legionowo, dnia 28.01.2009 r. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2009 rok Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konkursu I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU KONKURSU

Szczegółowe materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konkursu I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU KONKURSU Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 23/2005 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 27 stycznia 2005 r. Szczegółowe materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konkursu I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU KONKURSU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 135/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 12 kwietnia 2017 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2009 rok.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2009 rok. Legionowo, dnia 20.02.2009 r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2009 rok. Treść ogłoszenia konkursu

Bardziej szczegółowo

/J WÓ;fo Jarosław. ~' ~ t I. odorski. 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. kontaktów społecznych. W

/J WÓ;fo Jarosław. ~' ~ t I. odorski. 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. kontaktów społecznych. W W0050.2.20 15 Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych reałizowanych w Gminie Jabłonna

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2011

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2011 Załącznik do Uchwały Nr / /2011 Rady Miasta Legionowo z dnia stycznia 2011 r. MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2011 I. WSTĘP Zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości dla każdego człowieka,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/46/2004 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 stycznia 2004 roku

Zarządzenie Nr I/46/2004 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 stycznia 2004 roku Zarządzenie Nr I/46/2004 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2004 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 /2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 1 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 /2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 1 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 10 /2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez Gminę Koprzywnica w 2013 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 110/2012 Burmistrza Nałęczowa z dnia 5.03.2012 r. BURMISTRZ NAŁĘCZOWA

Załącznik do Zarządzenia Nr 110/2012 Burmistrza Nałęczowa z dnia 5.03.2012 r. BURMISTRZ NAŁĘCZOWA Załącznik do Zarządzenia Nr 110/2012 Burmistrza Nałęczowa z dnia 5.03.2012 r. BURMISTRZ NAŁĘCZOWA działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH ŁODZIAN PRZECIW GRYPIE W 2011 r.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH ŁODZIAN PRZECIW GRYPIE W 2011 r. Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 684 /VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 maja 2011 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH ŁODZIAN PRZECIW GRYPIE W

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or.I

ZARZĄDZENIE Nr Or.I ZARZĄDZENIE Nr Or.I.0050.58.2016 BURMISTRZA GOGOLINA z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 33 ust. 1 i 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Wersja archiwalna Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Oława, 18.12.2012 r. OKZ.524.4.2012 Zarząd Powiatu w Oławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Działania ania Gminy Miasto Szczecin w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

Działania ania Gminy Miasto Szczecin w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia Działania ania Gminy Miasto Szczecin w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Miasta Szczecin Szczecin, listopad 2011 KIERUNKI PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ 1. Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2009 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2009 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2009 r. W związku z Uchwałą Nr XXVIII/293/08 Rady

Bardziej szczegółowo

W ramach w/w ustawy i procedur w niej zawartych w 2013 roku realizowane będą zadania publiczne w następujących zakresach:

W ramach w/w ustawy i procedur w niej zawartych w 2013 roku realizowane będą zadania publiczne w następujących zakresach: 1 Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert dla realizacji zadań w zakresie: Ochrony i promocji zdrowia Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.23.2014 BURMISTRZA GOGOLINA. z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony zdrowia

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.23.2014 BURMISTRZA GOGOLINA. z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony zdrowia ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.23.2014 BURMISTRZA GOGOLINA z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony zdrowia Na podstawie podstawie art. 33 ust. 1 i 4 ustawy o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2015 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy przez organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 185/523/16 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 15 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 185/523/16 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 15 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 185/523/16 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.^./Vl/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia /... grudnia 2013 roku

Zarządzenie Nr.^./Vl/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia /... grudnia 2013 roku Zarządzenie Nr.^./Vl/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia /... grudnia 2013 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację działań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zdrowotnej

Program Profilaktyki Zdrowotnej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/56/2011 Program Profilaktyki Zdrowotnej Realizowany w roku 2011 pod nazwą Badania wad postawy wśród dzieci klas pierwszych szkół podstawowych miasta Tczewa w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80/220/2012 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 27 listopada 2012 r.

Uchwała Nr 80/220/2012 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 27 listopada 2012 r. Uchwała Nr 80/220/2012 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2013 roku oraz jego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Gościeradów

Wójt Gminy Gościeradów Gościeradów, dnia 18 stycznia 2017 r. Wójt Gminy Gościeradów działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr WSO.0151-0129/2009 BURMISTRZA MIASTA i GMINY SWARZĘDZ z dnia 7 grudnia 2009r.

ZARZĄDZENIE Nr WSO.0151-0129/2009 BURMISTRZA MIASTA i GMINY SWARZĘDZ z dnia 7 grudnia 2009r. ZARZĄDZENIE Nr WSO.0151-0129/2009 BURMISTRZA MIASTA i GMINY SWARZĘDZ z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA 2006 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA 2006 ROK MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA 2006 ROK Załącznik do Uchwały Nr XLII/549/2006 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2006 r. Zasadniczym celem Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2006 rok jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/GZEASiP/2017 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 9 lutego 2017r. OGŁOSZENIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/GZEASiP/2017 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 9 lutego 2017r. OGŁOSZENIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/GZEASiP/2017 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 9 lutego 2017r. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Łodygowice ogłasza otwarty konkurs ofert, na realizację zadania publicznego pod nazwą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO

ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert do ogłoszenia z dnia 17 stycznia 2011 r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert do ogłoszenia z dnia 17 stycznia 2011 r. Szczegółowe warunki konkursu ofert do ogłoszenia z dnia 17 stycznia 2011 r. Na realizację zadań w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta TYCHY na rok 2011 skierowanych dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 16 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 16 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/541/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 lutego 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/541/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 lutego 2016 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/541/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 lutego 2016 r. Warunki Konkursu Ofert Na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych dotyczące realizacji Programu profilaktyki raka

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego w 2015 roku

Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego w 2015 roku WAF.557.13.3.2015 Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 67/2013 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

ZARZĄDZENIE NR 67/2013 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW ZARZĄDZENIE NR 67/2013 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 11 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 4/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 11 stycznia 2017 r. Zarządzenie Nr 4/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 25 kwietnia 2016r.

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 25 kwietnia 2016r. ZARZĄDZENIE Nr 18.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 57/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 4 kwietnia 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 57/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 4 kwietnia 2017 roku ZARZĄDZENIE NR 57/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłoszenie o konkursie ofert Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1479/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 marca 2004r. Ogłoszenie o konkursie ofert Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, ogłasza

Bardziej szczegółowo

1. Ostróda Gierzwałd

1. Ostróda Gierzwałd Ostróda, 26.10.2016 r. RL.524.6.2016 ZARZĄD POWIATU W OSTRÓDZIE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w 2017 roku dwóch punktów nieodpłatnej pomocy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Wersja archiwalna Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Zarząd Powiatu w Oławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza drugi otwarty konkurs ofert. I. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:

Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza drugi otwarty konkurs ofert. I. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1073/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13.07.2011 r. Ogłoszenie Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 157/2017 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia roku

Uchwała nr 157/2017 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia roku Uchwała nr 157/2017 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 03.02.2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 229/2014 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 27.02.2014 roku

Uchwała nr 229/2014 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 27.02.2014 roku Uchwała nr 229/2014 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 27.02.2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt, 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie NR 10 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica z dnia 03 marca 2015 r.

Zarządzenie NR 10 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica z dnia 03 marca 2015 r. Zarządzenie NR 10 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica z dnia 03 marca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie Organizowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 545/154/16 BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 24 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 545/154/16 BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 24 listopada 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 545/154/16 BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznegow zakresie przeciwdziałania uzależnieniom

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza Ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza Ogłasza Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.) Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski z siedzibą w Urzędzie Miejskim al. Powstańców Wielkopolskich nr 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski z siedzibą w Urzędzie Miejskim al. Powstańców Wielkopolskich nr 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski z siedzibą w Urzędzie Miejskim al. Powstańców Wielkopolskich nr 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 56/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 4 kwietnia 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 56/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 4 kwietnia 2017 roku ZARZĄDZENIE NR 56/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2016 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 lipca 2016 r.

Zarządzenie Nr 339/2016 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 lipca 2016 r. Zarządzenie Nr 339/2016 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zrealizowanie programu polityki zdrowotnej: Profilaktyka chorób tarczycy Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gniezna ogłasza z dniem 21 marca 2012 roku. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gniezna w 2012 roku pn.

Prezydent Miasta Gniezna ogłasza z dniem 21 marca 2012 roku. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gniezna w 2012 roku pn. Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) Prezydent

Bardziej szczegółowo

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku OA. 0050.2.2012.AW Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Siedlce z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/ZiSS/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr 42/ZiSS/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 stycznia 2007 roku Zarządzenie Nr 42/ZiSS/07 a z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia programów profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia przewidzianych do realizacji w 2007 roku. Na podstawie; - art. 4 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku. Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 64/13 BURMISTRZ MSZCZONOWA. z dnia 2 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 64/13 BURMISTRZ MSZCZONOWA. z dnia 2 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 64/13 BURMISTRZ MSZCZONOWA z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2014r. zadania

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2014 r. NIEPEŁNOSPRAWNI - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie działalności

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Skołyszyn, dn. 30 listopada 2015 r. GMINA SKOŁYSZYN SKOŁYSZYN 12

ZAMAWIAJĄCY: Skołyszyn, dn. 30 listopada 2015 r. GMINA SKOŁYSZYN SKOŁYSZYN 12 Zał. Nr 2 do konkursu ofert ZAMAWIAJĄCY: Skołyszyn, dn. 30 listopada 2015 r. GMINA SKOŁYSZYN 38-242 SKOŁYSZYN 12 Nr sprawy: GPIR.zk.271.1.2015 WARUNKI WYBORU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT BURMISTRZ SŁUBIC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO w 2016 r.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT BURMISTRZ SŁUBIC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO w 2016 r. BS.524.2.2016.M.N.S OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT BURMISTRZ SŁUBIC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO w 2016 r. Rodzaj zadania: Ochrona i promocja zdrowia,. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 51. Burmistrza Miasta i Gminy Drobin. z dnia 23 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr 51. Burmistrza Miasta i Gminy Drobin. z dnia 23 czerwca 2015 r. Zarządzenie Nr 51 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Drobin z zakresu wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 14.01.2016 roku

Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 14.01.2016 roku Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 14.01.2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW

I. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW Zał. Nr 2 do konkursu ofert ZAMAWIAJĄCY: Skołyszyn, dn. 25 listopada 2014 r. GMINA SKOŁYSZYN 38-242 SKOŁYSZYN 12 Nr sprawy: GPIR.zk.271.1.2014 WARUNKI WYBORU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA 2007 ROK Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/37/2007 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 stycznia 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA 2007 ROK Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 47/2016. Wójta Gminy Dynów. z dnia r.

Zarządzenie Nr 47/2016. Wójta Gminy Dynów. z dnia r. Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Dynów z dnia 05.08.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2016 roku zadań

Bardziej szczegółowo

Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs wniosków na dofinansowanie w roku 2014 zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych ze

Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs wniosków na dofinansowanie w roku 2014 zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych ze Źródło: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2014-rok/1203,konkurs-wnioskow-na-dofin ansowanie-w-roku-2014-zadan-ze-srodkow-funduszu-rozwoju.html Wygenerowano: Niedziela, 15

Bardziej szczegółowo

RL ZARZĄD POWIATU W OSTRÓDZIE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu

RL ZARZĄD POWIATU W OSTRÓDZIE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Ostróda, 27.10.2017 r. RL.524.5.2017 ZARZĄD POWIATU W OSTRÓDZIE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w 2018 roku dwóch punktów nieodpłatnej pomocy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2010

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2010 Załącznik do Uchwały Nr XL/ 523 /2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 stycznia 2010 r. MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2010 I. WSTĘP Podstawę w rozumieniu pojęcia promocji zdrowia stanowi wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2014 WSTĘPNY PROJEKT

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2014 WSTĘPNY PROJEKT Załącznik do Uchwały Nr / /2014 Rady Miasta Legionowo z dnia stycznia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2014 WSTĘPNY PROJEKT Legionowo 2014 r. 1 I. WSTĘP Gmina Legionowo realizuje zadania

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2014

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/529/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 stycznia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2014 Legionowo 2014 r. 1 I. WSTĘP Gmina Miejska Legionowo realizuje zadania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 10 czerwca 2016 roku.

Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 10 czerwca 2016 roku. Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 10 czerwca 2016 roku. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach profilaktyki uzależnień oraz rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs wniosków na dofinansowanie zadań ze środków

Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs wniosków na dofinansowanie zadań ze środków Źródło: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2013-rok/1187,minister-sportu-i-turystykioglasza-konkurs-wnioskow-na-dofinansowanie-zadan-ze-.html Wygenerowano: Wtorek, 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Spraw Społecznych. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Spraw Społecznych. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. - ZARZĄDZENIE NR 113 / 2015 BURMISTRZA MIASTA TURKU z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia przeciwdziałania alkoholizmowi

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza: otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza: otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239 ze zmianami) w związku z art.17 ust.1 pkt 11, art.18 ust.1 pkt

Bardziej szczegółowo

RAMOWY WZÓR OGŁOSZENIA O KONKURSIE

RAMOWY WZÓR OGŁOSZENIA O KONKURSIE Nr konkursu: KZP/../ /./20 ZAŁĄCZNIK NR 1 do zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Radomia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria organizacji przez Urząd Miejski w Gdańsku konkursów na programy profilaktyczne

Zasady i kryteria organizacji przez Urząd Miejski w Gdańsku konkursów na programy profilaktyczne Wydział Rozwoju Społecznego Zasady i kryteria organizacji przez Urząd Miejski w Gdańsku konkursów na programy profilaktyczne Debata - organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień 08 maja 2015 r. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 205/16 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

ZARZĄDZENIE NR 205/16 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. ZARZĄDZENIE NR 205/16 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot konkursu: II. Termin realizacji programu: III. Zadania realizatora: OGŁOSZENIE

I. Przedmiot konkursu: II. Termin realizacji programu: III. Zadania realizatora: OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE Na podstawie: art.7 ust.1 pkt.1 oraz art.48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210 poz. 2135 z późniejszymi zmianami.)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1072/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia roku

Zarządzenie Nr 1072/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia roku Zarządzenie Nr 1072/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 14.03.2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 62 /2014 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA. z dnia 3 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 62 /2014 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA. z dnia 3 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 62 /2014 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Prezydenta Miasta Ostrołęki

OGŁOSZENIE. Prezydenta Miasta Ostrołęki OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Ostrołęki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Ostrołęki obejmującego edukację zdrowotną, promocję zdrowia i

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej BOP/JG/2018/038 PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Urzędów. ul. Rynek Urzędów

Wójt Gminy Urzędów. ul. Rynek Urzędów Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2015 Wójta Gminy Urzędów z dnia 7 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Urzędów ul. Rynek 24 23-250 Urzędów działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

VII GMINNE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

VII GMINNE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Urząd Miejski w Krzeszowicach VII GMINNE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH OBSZARY WSPÓŁPRACY: Kultura fizyczna Upowszechnianie kultury fizycznej 40 000 zł Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

Bardziej szczegółowo

Gmina Kluczbork. Ogłasza otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Kluczbork na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Gmina Kluczbork. Ogłasza otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Kluczbork na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kluczborka Nr AO.0050.4.2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. Gmina Kluczbork Ogłasza otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Kluczbork na realizację zadań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 49/15 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 49/15 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert ZARZĄDZENIE NR 49/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.

Bardziej szczegółowo

Dane oferenta FORMULARZ OFERTOWY

Dane oferenta FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr SG.0050..2015 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 4.09.2015 r. FORMULARZ OFERTOWY do konkursu ofert na realizatora szczepień ochronnych szczepionką przeciw wirusowi brodawczaka

Bardziej szczegółowo

2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 5/2016 BURMISTRZA MIASTA Mszana Dolna z dnia 05.02.2016r. w sprawie organizacji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Mszana Dolna w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 stycznia 2017r.

Zarządzenie Nr 7/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 stycznia 2017r. Zarządzenie Nr 7/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Ostrołęki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 100 UCHWAŁA NR XXXIX/1037/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta Garwolin z dnia 8 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta Garwolin z dnia 8 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta Garwolin z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony zdrowia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2009

Projekt MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2009 Projekt MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2009 I. WSTĘP Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego. Podstawą Miejskiego Programu

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Podmioty uprawnione do złożenia oferty. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące działalność statutową:

O G Ł O S Z E N I E. Podmioty uprawnione do złożenia oferty. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące działalność statutową: Zamość, dnia 10.04.2015 r. O G Ł O S Z E N I E Prezydent Miasta Zamość na podstawie art. 11 i art. 13 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Płocka Płock 2016

Urząd Miasta Płocka Płock 2016 Urząd Miasta Płocka Płock 2016 Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka Program realizowany jest od 2008 roku. 1. Adresaci programu: 2008 rok, dzieci mieszkające

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: OB.0050.6.2015 ZARZĄDZENIE NR 8/15 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Brody z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.12.2015 Burmistrza Leśnicy z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych

Zarządzenie Nr 0050.12.2015 Burmistrza Leśnicy z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych Zarządzenie Nr 0050.12.2015 Burmistrza Leśnicy z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Konkurs wniosków na prowadzenie działalności kontrolnej sportu młodzieżowego w 2014 r.

Konkurs wniosków na prowadzenie działalności kontrolnej sportu młodzieżowego w 2014 r. Źródło: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2014-rok/1208,konkurs-wnioskow-na-prow adzenie-dzialalnosci-kontrolnej-sportu-mlodziezowego-w-2.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia

Bardziej szczegółowo

I. PRIORYTETOWE ZADANIE PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

I. PRIORYTETOWE ZADANIE PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1118,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Wolsztyna z dnia 15 stycznia 2015 roku

Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Wolsztyna z dnia 15 stycznia 2015 roku Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Wolsztyna z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty

Bardziej szczegółowo