Projekt MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2009"

Transkrypt

1 Projekt MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2009 I. WSTĘP Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego. Podstawą Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2009 r. jest promocja zdrowia zgodna z ideą ogólnoświatową, obejmująca działania ochraniające i wzmacniające zdrowie. Promocja zdrowia jest to proces umożliwiający każdemu człowiekowi zwiększenie oddziaływania na jego zdrowie w sensie jego poprawy i utrzymania. W celu osiągnięcia całkowitego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, zarówno jednostka, jak i grupa społeczna, muszą umieć określać i urzeczywistniać swoje aspiracje, zaspokajać potrzeby, radząc sobie z wyzwaniami swojego środowiska w jego istniejącym stanie lub dokonując w nim odpowiednich zmian. Liczba ludności Polski w końcu 2007 roku wynosiła ok. 38 mln 115 tys. osób i wykazuje tendencję malejącą. Tendencja krajowa dotycząca struktury wiekowej wykazuje, że 19% stanowiły osoby poniżej 19 r. ż., natomiast 14 % osoby powyżej 65 r. ż. Według prognozy GUS, do 2010 roku udział osób starszych w łącznej liczbie ludności będzie zmieniał się nieznacznie, w następnych latach wzrost będzie szybszy i w 2030 roku osiągnie poziom około 24%, co oznacza, że prawie co czwarty Polak będzie miał co najmniej 65 lat. Natomiast na terenie miasta Legionowo od kilku lat obserwuje się nieznaczny wzrost liczby mieszkańców. Na koniec września 2008 roku liczba mieszkańców wynosiła osób. Ludzie jeszcze nigdy nie żyli tak długo, a średnia długość życia Europejczyków nadal wzrasta. Wciąż jednak utrzymuje się znaczący poziom zachorowalności na choroby, którym można zapobiegać, oraz wczesnej umieralności. Ma to związek z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, paleniem tytoniu, wypadkami i obrażeniami, zaburzeniami psychicznymi, nowotworami, chorobami układu krążenia oraz chorobami układu oddechowego. Stan zdrowia mieszkańców zależy w dużej mierze od indywidualnego trybu życia

2 (odżywiania, aktywności fizycznej), warunków życia (mieszkaniowych, środowiskowych), warunków społeczno-ekonomicznych oraz warunków pracy. W wielu przypadkach wpływ tych warunków można modyfikować poprzez skuteczne zapobieganie chorobom i promocję zdrowia. Najważniejsze problemy zdrowotne ludności Polski są zbliżone w swojej strukturze do obserwowanych we wszystkich krajach UE, z tym, że obserwujemy niekorzystny dystans w stosunku do średnich unijnych, zwłaszcza w zakresie umieralności z powodu chorób układu krążenia i nowotworów. Przeciętne dalsze trwanie życia ludności Polski uległo wydłużeniu po 1991 r. o ponad 4 lata, podczas gdy w latach poprzedzających transformację ustrojową obserwowano wieloletnią niekorzystną stagnację. Jednak obecna sytuacja jest w dalszym ciągu niezadowalająca i zmniejszenie dystansu dzielącego nas od przeciętnego poziomu większości parametrów zdrowotnych w UE wymaga zmian jakościowych w polityce zdrowotnej. Również wśród mieszkańców Legionowa, obserwuje się tendencję ogólnopolską w zachorowalności na choroby cywilizacyjne gdzie dominującymi chorobami są zdecydowanie choroby układu krążenia, nowotwory złośliwe, urazy, choroby układu oddechowego, trawiennego,etc. Miejski Program Promocji Zdrowia na 2009 rok jest spójny z Narodowym Programem Promocji Zdrowia na lata i wyznacza kierunki do osiągnięcia celu: 1) zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej; 2) kształtowanie prozdrowotnego stylu życia. Ukazujące się na temat zdrowia informacje skłaniają odbiorców do podejmowania właściwych decyzji i zachęcają do prowadzenia zdrowego stylu życia. Corocznie prowadzone są kampanie informacyjne oraz inicjatywy mające doprowadzić do uświadomienia ogółowi społeczeństwa szkodliwego wpływu palenia papierosów i spożywania alkoholu oraz niewłaściwego odżywiania się. Ponieważ wczesna diagnoza pozwala uniknąć wielu chorób, podejmowane są intensywne działania na rzecz wprowadzania w życie programów badań przesiewowych oraz promowania ich znaczenia jako ważnych środków zapobiegawczych. Realizacja Miejskiego Programu Promocji Zdrowia wyrównuje częściowo dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej mieszkańcom, służy podniesieniu świadomości społecznej oraz przyczynia się do poprawy stanu zdrowia.

3 Dzięki takiej inicjatywie Gminy Legionowo, z nieodpłatnych usług zdrowotnych i programów edukacyjnych korzysta corocznie przeszło 5000 mieszkańców. II. PROGRAMY PROMOCJI ZDROWIA REALIZOWANE NA TERENIE MIASTA LEGIONOWO Gmina Legionowo uczestniczyć będzie nadal w Samorządowym Programie Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych Kardiologicznych i Otyłości. Program realizowany będzie przez Starostwo Legionowskie w ramach porozumienia samorządów Powiatu Legionowskiego. W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia w 2009 roku, Gmina Legionowo zamierza samodzielnie realizować wybrane zadania własne współpracując z organizacjami pozarządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, stowarzyszeniami, osobami fizycznymi będącymi specjalistami z wybranych dziedzin i innymi podmiotami. Wydawać będziemy decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzając ich prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Decyzje te wydawane będą po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i po zgromadzeniu dokumentów określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U r. Nr 115, poz. 793). Nadal będziemy traktować żywienie dzieci i młodzieży w szkołach jako istotny element ochrony zdrowia młodego pokolenia. W miarę możliwości zakupywany będzie sprzęt rehabilitacyjny oraz materiały pomocnicze dla instytucji użyteczności publicznej, w celach poprawy stanu zdrowia mieszkańców Legionowa, a także ułatwienia im kompleksowego funkcjonowania w miejskiej społeczności. Ponadto zakupione zostaną materiały przeznaczone do badań antropometrycznych wraz z komputerową analizą składu ciała (określające zawartość tkanki tłuszczowej, tkanki mięśniowej oraz ilość wody w organizmie człowieka), które pozwolą określić stan odżywienia i kondycję zdrowotną mieszkańców miasta. Przewidujemy również zakup nagród dla uczestników konkursów i olimpiad promujących zdrowy styl życia.

4 III. Samorządowy Program Promocji Zdrowia w zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych, Kardiologicznych i Otyłościowych Program realizowany jest od wielu lat przez Powiat Legionowski przy współpracy organizacyjnej, rzeczowej i finansowej z Urzędem Miasta Legionowo. Świadczenia realizowane dla mieszkańców miasta Legionowo w ramach Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w 2008 r. zakładały: 1. Ankiety kwalifikacyjne do badań przesiewowych raka jelita grubego oraz badania profilaktyczne raka jelita grubego II etap i III etap wiek r. ż 2. Badania przesiewowe raka gruczołu krokowego powyżej 50 r. ż. 3. Program edukacyjny mający na celu zwiększenie wiadomości na temat nowotworów piersi oraz profilaktyki pierwotnej i wtórnej nowotworów (uczennice III klas liceów) 4. Profilaktykę chorób układu krążenia mężczyźni i kobiety w wieku lat Etap I Podstawowy obejmuje - postawienie diagnozy dotyczącej układu sercowo naczyniowego i ewentualne podjęcie leczenia Etap II pogłębionej diagnostyki - wdrożenie postępowania zapobiegawczego i leczniczego Etap III opieka kardiologiczna. 5. Prewencję przewlekłych chorób niezakaźnych poprzez zapobieganie i leczenie otyłości. Program przeznaczony dla osób w wieku lat Etap I kwalifikacja wstępna do programu, edukacja i promocja prawidłowych zachowań żywieniowych i aktywności fizycznej, realizowany na poziomie POZ w wytypowanych ZOZ-ach. Etap II A - podstawowy kwalifikacji ostatecznej do programu i realizacja części edukacyjno leczniczej Etap II B - Podprogram edukacyjno- instruktażowy - osoby wstępnie zakwalifikowane do programu, a nie mające przeciwwskazań medycznych do udziału w programie, ale nie zakwalifikowane ostatecznie do programu ze względu na ograniczoną ilość miejsc będą zakwalifikowane do podprogramu edukacyjno instruktażowego.

5 Gmina Legionowo dotować będzie zadania umieszczone w Samorządowym Programie Promocji Zdrowia w zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych, Kardiologicznych i Otyłościowych na 2009 rok, po podpisaniu stosownej umowy ze Starostwem Powiatowym w Legionowie. IV. ZADANIA REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ URZĄD MIASTA LEGIONOWO Koordynatorem niżej wymienionych programów zdrowotnych realizowanych przez Gminę Legionowo będzie Referat Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych Urzędu Miasta. 1. Program Mały Ratownik - upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej Głównym celem programu jest nauka teoretycznych i praktycznych umiejętności udzielania pomocy w nagłych wypadkach, zwłaszcza zagrażających zdrowiu i życiu człowieka, poprzez szkolenia dla młodzieży z ostatnich klas gimnazjalistów i licealistów. Zajęcia z pomocy przedlekarskiej realizowane będą na terenie legionowskich szkół, a prowadzone przez kadrę medyczną posiadającą odpowiednie kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590). 2. Upowszechnianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w ratowaniu życia program przeznaczony dla dorosłych mieszkańców miasta. Gmina Legionowo zadba również o to, aby nauczyć naszych mieszkańców podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu człowieka. Odbędzie się przeszkolenie osób, które zawodowo pracują z klientami zagrożonymi utratą zdrowia i życia (strażnicy miejscy, strażacy, pracownicy samorządowi oraz pracownicy jednostek organizacyjnych gminy,

6 pracownicy placówek oświatowo wychowawczych). Szkolenie składać się będzie przede wszystkim z zajęć praktycznych na manekinach (podstawowe podtrzymywanie życia - resuscytacja krążeniowo-oddechowa), omówienia teoretycznego, stosowanego jedynie jako wstęp do ćwiczeń, który ma uświadomić uczestnikom w jakich sytuacjach (i z jakiego powodu) należy dane czynności wykonywać. 3. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka (powyżej 65 r. ż.) Wirus grypy stanowi najczęstszą przyczynę zachorowań w okresie jesienno - zimowym, prowadzących do licznych powikłań. Szczepienia są najskuteczniejszym sposobem ochrony przed grypą i jej powikłaniami. Badania naukowe w zakresie szczepień przeciwko grypie wskazują ich wysoką skuteczność u osób w wieku lata, w tym znaczną redukcję liczby hospitalizacji z powodu zapalenia płuc, innych schorzeń układu oddechowego oraz znaczny spadek liczby przypadków śmiertelnych powikłań po grypie. Celem szczepień przeciwko grypie jest nie tylko uniknięcie zachorowania na samą grypę, ale przede wszystkim zapobieganie poważnym powikłaniom pogrypowym, takim jak: zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego czy zapalenie mózgu, stanowiącym bezpośrednie zagrożenie życia, szczególnie wśród osób powyżej 65 roku życia. 4. Program Białe Soboty bezpłatne i bez skierowania konsultacje i badania diagnostyczne Wychodząc z założenia, iż lepiej zapobiegać niż leczyć, Gmina Legionowo będzie finansować akcje ułatwiające dostęp mieszkańców do badań diagnostycznych, we współpracy z zakładami opieki zdrowotnej, w formie Białych Sobót. Głównym celem programu jest zmniejszanie nierówności w dostępie do świadczeń podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, szczególnie najmłodszych i najuboższych mieszkańców Legionowa. W ramach programu zorganizowany będzie cykl bezpłatnych profilaktycznych badań lekarskich i diagnostycznych. W szczególności wskazane będą: konsultacje kardiologiczne: wczesne zapobieganie chorobom układu krążenia po

7 przez prowadzenie badań profilaktycznych i przesiewowych (m.in.: ciśnienia tętniczego krwi; elektrokardiografii EKG; stężenia poziomu cholesterolu we krwi: całkowitego, HDL, LDL i trójglicerydów; poziomu cukru we krwi); konsultacje ortopedyczne wczesne wykrywanie wad postawy (w przypadku dzieci) konsultacje dermatologiczne konsultacje urologiczne konsultacje gastrologiczne Akcje Białe Soboty realizowane będą w dni wolne od pracy: na terenie zakładu opieki zdrowotnej, który realizuje zadanie, podczas Dni Legionowa. 5. Orientacja w terenie zajęcia dla osób niedowidzących i niewidomych szczególnie tych, którzy zrzeszeni są w Polskim Związku Niewidomych Jednym z celów rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku (niewidomych i niedowidzących), mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem, jest umożliwienie tym osobom wyrównania szans w życiu społecznym. Celem programu jest aktywizacja społeczna oraz propagowanie zdrowego, aktywnego stylu życia, stworzenie szansy równego uczestnictwa w życiu społecznym, przeciwdziałanie dyskryminacji ludzi upośledzonych oraz integracja środowiska osób niepełnosprawnych. Uwzględniając potrzeby osób niedowidzących i niewidomych Gmina Legionowo dofinansuje zadanie, którego celem jest nauczenie orientacji przestrzennej, poruszania się po ulicach, korzystania z przedmiotów codziennego użytku i prowadzenia gospodarstwa domowego wśród osób niedowidzących i niewidomych mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem. 6. Krzewienie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Legionowa Zadanie to, Gmina Legionowo zamierza realizować przede wszystkim we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem. Głównym celem jest organizowanie akcji poboru krwi i edukacja społeczeństwa w celu zapewnienia krwi wszystkim potrzebującym, tj. propagowanie i popularyzowanie wśród mieszkańców Legionowa idei honorowego krwiodawstwa, realizacja zadań poprzez organizowanie akcji zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi, otaczanie należytą troską i opieką honorowych dawców krwi,

8 organizowanie otwartych imprez kulturalno oświatowych dla honorowych dawców krwi oraz propagowanie idei honorowego krwiodawstwa w środkach masowego przekazu, jak również udzielanie porad dotyczących krwiodawstwa, prowadzenie stałej współpracy z placówkami oświatowymi, pomocy społecznej i prowadzenie promocji zdrowego stylu życia. 7. Program edukacyjno - integracyjny Jak aktywnie żyć z cukrzycą? Program Jak żyć z cukrzycą skierowany jest do chorych na cukrzycę oraz ich rodzin. Celem w/w programu jest poprawa jakości życia diabetyków szczególnie przez działania edukacyjne oraz integrację środowiska osób chorych na terenie Legionowa. Należy pamiętać, iż edukacja oraz integracja ze środowiskiem są ważnymi elementami leczenia cukrzycy. Edukacja w zakresie właściwego postępowania w cukrzycy oraz wymiana doświadczeń osób chorujących na tę chorobę daje możliwość wykorzystania wszystkich życiowych perspektyw oraz szansę na aktywne codzienne życie, zmniejsza ryzyko wystąpienia późnych powikłań cukrzycowych a tym samym kosztowne i długotrwałe leczenie. 8. Wiemy co jemy program edukacyjno profilaktyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej promujący zdrowy styl życia. Sposób żywienia dzieci wpływa na ich rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny oraz na zdolność uczenia się. Celem programu Wiemy co jemy jest propagowanie zasad zdrowego żywienia wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz przedstawienie zagrożeń jakie produkty w diecie są najbardziej szkodliwe dla zdrowia. Nieprawidłowe odżywianie może być przyczyną ponad 80 rodzajów chorób i jest powszechnym i poważnym problemem pomimo, że część zaburzeń jest niezauważalna w pierwszych stadiach, a objawia się w postaci zaawansowanych schorzeń. Właściwe żywienie polega na dostarczaniu wszystkich składników odżywczych w odpowiednich ilościach i wzajemnych proporcjach, które odgrywają istotną rolę w całym życiu człowieka, szczególnie dzieci i młodzieży.

9 W każdej z legionowskich szkół odbędą się spotkania dzieci i młodzieży z dietetykiem, który przekaże podstawowe informacje na temat zdrowego stylu odżywiania i wskaże zagrożenia jakie może nieść za sobą nieprzestrzeganie tych zasad dla dalszego rozwoju organizmu. 9. Rehabilitacja niemowląt - wczesna diagnostyka i ćwiczenia rehabilitacyjne dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do 1 roku życia. Podstawowym zadaniem programu jest przekazanie rodzicom i opiekunom niemowlaków informacji o zachowaniach dziecka, które powinny budzić niepokój dotyczący zdrowia dziecka a także nauka podstawowych czynności służących zachowaniu i przywracaniu właściwej kondycji dziecka. Cel ten jest osiągany poprzez wczesną diagnostykę i terapię zaburzeń rozwojowych u dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, rehabilitację dzieci z problemami rozwojowymi. Podstawowym elementem tej rehabilitacji jest wykorzystanie możliwości i szans jakie daje rozwój dziecka w 1 roku życia, aby zapobiec kalectwu i pomóc dzieciom z wadami wrodzonymi lub wcześnie nabytymi. Opiera się ona na wykształcaniu u małego dziecka samodzielności i umiejętności komunikacyjnych. Dokonywana będzie ocena a) reaktywności posturalnej b) rozwoju psychoruchowego, która umożliwia wykrycie zakłóceń w kierowaniu mechanizmami posturalnymi przez ośrodkowy układ nerwowy, koordynacji wzrokowo ruchowej, powiązaniu psychiki i motoryki z rozwojem niemowlęcia. Rehabilitację prowadzą sami rodzice w domu, po przeszkoleniu przez rehabilitanta, opracowaniu indywidualnego zestawu ćwiczeń dla każdego dziecka, zależnego od etapu rozwojowego na jakim się ono znajduje. 10. Profilaktyka chorób nowotworowych skóry Program jest skierowany do młodzieży i osób dorosłych. Chętni mogą skonsultować z lekarzem zmiany występujące na ich skórze. Zmiany potocznie nazywane pieprzykami czy myszkami kryją w sobie niebezpieczeństwo i mogą okazać się śmiertelnym nowotworem skóry. W ciągu ostatnich lat w Polsce z powodu czerniaka

10 i innych raków skóry liczba zgonów wzrosła kilkakrotnie, dlatego dermatolodzy zalecają przynajmniej raz w roku kontrolę znamion i ochronę ich przed słońcem. Badanie i regularna ocena znamion pozwala wykryć czerniaka we wczesnym stadium, kiedy jest całkowicie wyleczalny. Jeśli wystąpi podejrzenie, że są to zmiany nowotworowe, dermatolog skieruje na dodatkowe badania do lekarza onkologa. 11.Program szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy skierowany do dziewczynek urodzonych w 1996 roku. Co dwie minuty gdzieś na świecie z powodu raka szyjki macicy umiera jedna kobieta. W skali całego świata ten rodzaj raka jest trzecim co do ilości powodowanych zgonów u kobiet (po raku sutka i raku płuc) oraz drugim co do częstości występowania u kobiet poniżej 45 roku życia. W niechlubnej statystyce zachorowalności na tą chorobę nasz kraj zajmuje drugie miejsce w Europie. Rak szyjki macicy nie jest chorobą dziedziczną; udowodniono, że jego główną przyczyną jest powszechnie występujący wirus nazywany wirusem brodawczaka ludzkiegow skrócie HPV. Na zakażenie onkogennym typem wirusa HPV, a co za tym idzie na zachorowanie na raka szyjki macicy narażona jest każda kobieta. Badania dowodzą, że szczepionka zapewnia 100% ochronę przed zmianami nowotworowymi powodowanymi przez najgrożniejsze typy wirusa HPV: 16 oraz 18. Spośród wielu typów wirusa, te typy odpowiedzialne są za ponad 70% przypadków nowotworów szyjki macicy. Na raka szyjki macicy zapadają najczęściej kobiety powyżej 40 roku życia. Jednak do zakażenia może dojść już podczas pierwszego kontaktu seksualnego, a choroba bezobjawowo rozwija się latami. Dlatego najlepiej jest zaszczepić się zanim dojdzie do naturalnego zakażenia wirusem HPV. Szczepić można już dziewczęta powyżej 10 roku życia. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje populacyjne szczepienie dziewcząt w wieku lat, uznając za wskazane również w populacji starszych w wieku lat, czyli zanim dojdzie do kontaktów z wirusem. Szczepienia nastolatek, które nie miały jeszcze kontaktu z wirusem to dla Legionowa długofalowa inwestycja w zdrowie swojej społeczności.

11 V. METODY REALIZACJI Bezpośrednia realizacja zadań należeć będzie do podmiotów wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2004 r. Nr 210, poz. 2135), a zaangażowanie organizacji pozarządowych i zakładów opieki zdrowotnej pozwoli na optymalizację kosztów, to jest osiągnięcie zakładanych w programie celów przy użyciu mniejszych środków finansowych i rzeczowych. VI. KOORDYNACJA PROGRAMU Koordynację programu prowadził będzie Referat Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legionowo. W realizację włączone będą: Starostwo Legionowskie, zakłady opieki zdrowotnej, szkoły, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe w tym Polski Czerwony Krzyż, Polski Związek Niewidomych, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, specjaliści i wolontariusze, media. VII. FINANSOWANIE PROGRAMU Środki finansowe na realizację zadań wydzielone zostały w budżecie Gminy Legionowo w ramach Funduszu Programy Polityki Zdrowotnej -Dz.851 rozdz.85149

12 L.p. Programy zdrowotne realizowane w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2008rok 1. Program Mały Ratownik - upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy 2. Upowszechnianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w ratowaniu życia dla mieszkańców miasta 3. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie przeznaczony dla osób z grupy szczególnego ryzyka (powyżej 65 r. ż.). 4. Program Białe Soboty - bezpłatne i bez skierowania konsultacje i badania diagnostyczne 5. Prowadzenie zajęć z zakresu orientacji w terenie dla osób niedowidzących i niewidomych szczególnie tych, którzy zrzeszeni są w Polskim Związku Niewidomych 6. Krzewienie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Legionowa 7. Program edukacyjno - integracyjny Jak aktywnie żyć z cukrzycą? 8. Program edukacyjno - profilaktyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej promujący zdrowy styl odżywiania 9. Rehabilitacja niemowląt - wczesna diagnostyka i ćwiczenia rehabilitacyjne dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do 1 roku życia. 10. Profilaktyka chorób nowotworowych skóry 11. Program szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy skierowany do dziewczynek urodzonych w 1996 roku.

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program zdrowotny pn.: NARODOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Zdrowie publiczne W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE UE dąży do tego, by chronić ludzkie zdrowie na każdym etapie życia. SPIS TREŚCI Dlaczego potrzebujemy unijnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wybierz Życie Pierwszy Krok

Wybierz Życie Pierwszy Krok poradnik dla szkolnego koordynatora i realizatorów programu edukacyjnego Wybierz Życie Pierwszy Krok Autorzy: Magdalena Ankiersztejn Bartczak Agnieszka Górecka Konsultacja medyczna: Dr n. med. Piotr Bobkiewicz

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PODSTAWĄ EDUKACJI ZDROWOTNEJ CZŁOWIEKA XXI WIEKU MICHAŁ KLUZ

PROFILAKTYKA PODSTAWĄ EDUKACJI ZDROWOTNEJ CZŁOWIEKA XXI WIEKU MICHAŁ KLUZ PROFILAKTYKA PODSTAWĄ EDUKACJI ZDROWOTNEJ CZŁOWIEKA XXI WIEKU MICHAŁ KLUZ Streszczenie: Problem pełnej definicji profilaktyki oraz wyznaczenia granic jej zakresu w stosunku do promocji zdrowia wraz z brakiem

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Warszawa, 14 maja 2012 Redakcja: Michał Boni Autorzy: Maciej Duszczyk, Paweł Kaczmarczyk, Michał Miąskiewicz, Mateusz Walewski Współpraca: Piotr Arak, Marcin Gancarz,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA)

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 3. 12 PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 2020 (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) WARSZAWA,.2013

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA Pod redakcją Bogdana Wojtyniaka Pawła Goryńskiego i Bożeny Moskalewicz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny Warszawa 212

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt)

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt) Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2014 r. Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA (projekt) 1 Wprowadzenie Rządowy program na lata 2014-2016 jest kontynuacją Rządowego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski kierownik prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Ocena realizacji głównych celów społecznej otwartej metody koordynacji... 3 2. Zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Załącznik do Uchwały Nr XXIX/175/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012 roku. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Sztum 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r.

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r. RAPORT Instytucje wobec potrzeb osób starszych Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, grudzień 2010 r. Spis Treści 1. Wstęp.4 2. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych przegląd

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo