Projekt MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2009"

Transkrypt

1 Projekt MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2009 I. WSTĘP Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego. Podstawą Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2009 r. jest promocja zdrowia zgodna z ideą ogólnoświatową, obejmująca działania ochraniające i wzmacniające zdrowie. Promocja zdrowia jest to proces umożliwiający każdemu człowiekowi zwiększenie oddziaływania na jego zdrowie w sensie jego poprawy i utrzymania. W celu osiągnięcia całkowitego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, zarówno jednostka, jak i grupa społeczna, muszą umieć określać i urzeczywistniać swoje aspiracje, zaspokajać potrzeby, radząc sobie z wyzwaniami swojego środowiska w jego istniejącym stanie lub dokonując w nim odpowiednich zmian. Liczba ludności Polski w końcu 2007 roku wynosiła ok. 38 mln 115 tys. osób i wykazuje tendencję malejącą. Tendencja krajowa dotycząca struktury wiekowej wykazuje, że 19% stanowiły osoby poniżej 19 r. ż., natomiast 14 % osoby powyżej 65 r. ż. Według prognozy GUS, do 2010 roku udział osób starszych w łącznej liczbie ludności będzie zmieniał się nieznacznie, w następnych latach wzrost będzie szybszy i w 2030 roku osiągnie poziom około 24%, co oznacza, że prawie co czwarty Polak będzie miał co najmniej 65 lat. Natomiast na terenie miasta Legionowo od kilku lat obserwuje się nieznaczny wzrost liczby mieszkańców. Na koniec września 2008 roku liczba mieszkańców wynosiła osób. Ludzie jeszcze nigdy nie żyli tak długo, a średnia długość życia Europejczyków nadal wzrasta. Wciąż jednak utrzymuje się znaczący poziom zachorowalności na choroby, którym można zapobiegać, oraz wczesnej umieralności. Ma to związek z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, paleniem tytoniu, wypadkami i obrażeniami, zaburzeniami psychicznymi, nowotworami, chorobami układu krążenia oraz chorobami układu oddechowego. Stan zdrowia mieszkańców zależy w dużej mierze od indywidualnego trybu życia

2 (odżywiania, aktywności fizycznej), warunków życia (mieszkaniowych, środowiskowych), warunków społeczno-ekonomicznych oraz warunków pracy. W wielu przypadkach wpływ tych warunków można modyfikować poprzez skuteczne zapobieganie chorobom i promocję zdrowia. Najważniejsze problemy zdrowotne ludności Polski są zbliżone w swojej strukturze do obserwowanych we wszystkich krajach UE, z tym, że obserwujemy niekorzystny dystans w stosunku do średnich unijnych, zwłaszcza w zakresie umieralności z powodu chorób układu krążenia i nowotworów. Przeciętne dalsze trwanie życia ludności Polski uległo wydłużeniu po 1991 r. o ponad 4 lata, podczas gdy w latach poprzedzających transformację ustrojową obserwowano wieloletnią niekorzystną stagnację. Jednak obecna sytuacja jest w dalszym ciągu niezadowalająca i zmniejszenie dystansu dzielącego nas od przeciętnego poziomu większości parametrów zdrowotnych w UE wymaga zmian jakościowych w polityce zdrowotnej. Również wśród mieszkańców Legionowa, obserwuje się tendencję ogólnopolską w zachorowalności na choroby cywilizacyjne gdzie dominującymi chorobami są zdecydowanie choroby układu krążenia, nowotwory złośliwe, urazy, choroby układu oddechowego, trawiennego,etc. Miejski Program Promocji Zdrowia na 2009 rok jest spójny z Narodowym Programem Promocji Zdrowia na lata i wyznacza kierunki do osiągnięcia celu: 1) zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej; 2) kształtowanie prozdrowotnego stylu życia. Ukazujące się na temat zdrowia informacje skłaniają odbiorców do podejmowania właściwych decyzji i zachęcają do prowadzenia zdrowego stylu życia. Corocznie prowadzone są kampanie informacyjne oraz inicjatywy mające doprowadzić do uświadomienia ogółowi społeczeństwa szkodliwego wpływu palenia papierosów i spożywania alkoholu oraz niewłaściwego odżywiania się. Ponieważ wczesna diagnoza pozwala uniknąć wielu chorób, podejmowane są intensywne działania na rzecz wprowadzania w życie programów badań przesiewowych oraz promowania ich znaczenia jako ważnych środków zapobiegawczych. Realizacja Miejskiego Programu Promocji Zdrowia wyrównuje częściowo dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej mieszkańcom, służy podniesieniu świadomości społecznej oraz przyczynia się do poprawy stanu zdrowia.

3 Dzięki takiej inicjatywie Gminy Legionowo, z nieodpłatnych usług zdrowotnych i programów edukacyjnych korzysta corocznie przeszło 5000 mieszkańców. II. PROGRAMY PROMOCJI ZDROWIA REALIZOWANE NA TERENIE MIASTA LEGIONOWO Gmina Legionowo uczestniczyć będzie nadal w Samorządowym Programie Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych Kardiologicznych i Otyłości. Program realizowany będzie przez Starostwo Legionowskie w ramach porozumienia samorządów Powiatu Legionowskiego. W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia w 2009 roku, Gmina Legionowo zamierza samodzielnie realizować wybrane zadania własne współpracując z organizacjami pozarządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, stowarzyszeniami, osobami fizycznymi będącymi specjalistami z wybranych dziedzin i innymi podmiotami. Wydawać będziemy decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzając ich prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Decyzje te wydawane będą po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i po zgromadzeniu dokumentów określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U r. Nr 115, poz. 793). Nadal będziemy traktować żywienie dzieci i młodzieży w szkołach jako istotny element ochrony zdrowia młodego pokolenia. W miarę możliwości zakupywany będzie sprzęt rehabilitacyjny oraz materiały pomocnicze dla instytucji użyteczności publicznej, w celach poprawy stanu zdrowia mieszkańców Legionowa, a także ułatwienia im kompleksowego funkcjonowania w miejskiej społeczności. Ponadto zakupione zostaną materiały przeznaczone do badań antropometrycznych wraz z komputerową analizą składu ciała (określające zawartość tkanki tłuszczowej, tkanki mięśniowej oraz ilość wody w organizmie człowieka), które pozwolą określić stan odżywienia i kondycję zdrowotną mieszkańców miasta. Przewidujemy również zakup nagród dla uczestników konkursów i olimpiad promujących zdrowy styl życia.

4 III. Samorządowy Program Promocji Zdrowia w zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych, Kardiologicznych i Otyłościowych Program realizowany jest od wielu lat przez Powiat Legionowski przy współpracy organizacyjnej, rzeczowej i finansowej z Urzędem Miasta Legionowo. Świadczenia realizowane dla mieszkańców miasta Legionowo w ramach Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w 2008 r. zakładały: 1. Ankiety kwalifikacyjne do badań przesiewowych raka jelita grubego oraz badania profilaktyczne raka jelita grubego II etap i III etap wiek r. ż 2. Badania przesiewowe raka gruczołu krokowego powyżej 50 r. ż. 3. Program edukacyjny mający na celu zwiększenie wiadomości na temat nowotworów piersi oraz profilaktyki pierwotnej i wtórnej nowotworów (uczennice III klas liceów) 4. Profilaktykę chorób układu krążenia mężczyźni i kobiety w wieku lat Etap I Podstawowy obejmuje - postawienie diagnozy dotyczącej układu sercowo naczyniowego i ewentualne podjęcie leczenia Etap II pogłębionej diagnostyki - wdrożenie postępowania zapobiegawczego i leczniczego Etap III opieka kardiologiczna. 5. Prewencję przewlekłych chorób niezakaźnych poprzez zapobieganie i leczenie otyłości. Program przeznaczony dla osób w wieku lat Etap I kwalifikacja wstępna do programu, edukacja i promocja prawidłowych zachowań żywieniowych i aktywności fizycznej, realizowany na poziomie POZ w wytypowanych ZOZ-ach. Etap II A - podstawowy kwalifikacji ostatecznej do programu i realizacja części edukacyjno leczniczej Etap II B - Podprogram edukacyjno- instruktażowy - osoby wstępnie zakwalifikowane do programu, a nie mające przeciwwskazań medycznych do udziału w programie, ale nie zakwalifikowane ostatecznie do programu ze względu na ograniczoną ilość miejsc będą zakwalifikowane do podprogramu edukacyjno instruktażowego.

5 Gmina Legionowo dotować będzie zadania umieszczone w Samorządowym Programie Promocji Zdrowia w zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych, Kardiologicznych i Otyłościowych na 2009 rok, po podpisaniu stosownej umowy ze Starostwem Powiatowym w Legionowie. IV. ZADANIA REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ URZĄD MIASTA LEGIONOWO Koordynatorem niżej wymienionych programów zdrowotnych realizowanych przez Gminę Legionowo będzie Referat Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych Urzędu Miasta. 1. Program Mały Ratownik - upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej Głównym celem programu jest nauka teoretycznych i praktycznych umiejętności udzielania pomocy w nagłych wypadkach, zwłaszcza zagrażających zdrowiu i życiu człowieka, poprzez szkolenia dla młodzieży z ostatnich klas gimnazjalistów i licealistów. Zajęcia z pomocy przedlekarskiej realizowane będą na terenie legionowskich szkół, a prowadzone przez kadrę medyczną posiadającą odpowiednie kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590). 2. Upowszechnianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w ratowaniu życia program przeznaczony dla dorosłych mieszkańców miasta. Gmina Legionowo zadba również o to, aby nauczyć naszych mieszkańców podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu człowieka. Odbędzie się przeszkolenie osób, które zawodowo pracują z klientami zagrożonymi utratą zdrowia i życia (strażnicy miejscy, strażacy, pracownicy samorządowi oraz pracownicy jednostek organizacyjnych gminy,

6 pracownicy placówek oświatowo wychowawczych). Szkolenie składać się będzie przede wszystkim z zajęć praktycznych na manekinach (podstawowe podtrzymywanie życia - resuscytacja krążeniowo-oddechowa), omówienia teoretycznego, stosowanego jedynie jako wstęp do ćwiczeń, który ma uświadomić uczestnikom w jakich sytuacjach (i z jakiego powodu) należy dane czynności wykonywać. 3. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka (powyżej 65 r. ż.) Wirus grypy stanowi najczęstszą przyczynę zachorowań w okresie jesienno - zimowym, prowadzących do licznych powikłań. Szczepienia są najskuteczniejszym sposobem ochrony przed grypą i jej powikłaniami. Badania naukowe w zakresie szczepień przeciwko grypie wskazują ich wysoką skuteczność u osób w wieku lata, w tym znaczną redukcję liczby hospitalizacji z powodu zapalenia płuc, innych schorzeń układu oddechowego oraz znaczny spadek liczby przypadków śmiertelnych powikłań po grypie. Celem szczepień przeciwko grypie jest nie tylko uniknięcie zachorowania na samą grypę, ale przede wszystkim zapobieganie poważnym powikłaniom pogrypowym, takim jak: zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego czy zapalenie mózgu, stanowiącym bezpośrednie zagrożenie życia, szczególnie wśród osób powyżej 65 roku życia. 4. Program Białe Soboty bezpłatne i bez skierowania konsultacje i badania diagnostyczne Wychodząc z założenia, iż lepiej zapobiegać niż leczyć, Gmina Legionowo będzie finansować akcje ułatwiające dostęp mieszkańców do badań diagnostycznych, we współpracy z zakładami opieki zdrowotnej, w formie Białych Sobót. Głównym celem programu jest zmniejszanie nierówności w dostępie do świadczeń podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, szczególnie najmłodszych i najuboższych mieszkańców Legionowa. W ramach programu zorganizowany będzie cykl bezpłatnych profilaktycznych badań lekarskich i diagnostycznych. W szczególności wskazane będą: konsultacje kardiologiczne: wczesne zapobieganie chorobom układu krążenia po

7 przez prowadzenie badań profilaktycznych i przesiewowych (m.in.: ciśnienia tętniczego krwi; elektrokardiografii EKG; stężenia poziomu cholesterolu we krwi: całkowitego, HDL, LDL i trójglicerydów; poziomu cukru we krwi); konsultacje ortopedyczne wczesne wykrywanie wad postawy (w przypadku dzieci) konsultacje dermatologiczne konsultacje urologiczne konsultacje gastrologiczne Akcje Białe Soboty realizowane będą w dni wolne od pracy: na terenie zakładu opieki zdrowotnej, który realizuje zadanie, podczas Dni Legionowa. 5. Orientacja w terenie zajęcia dla osób niedowidzących i niewidomych szczególnie tych, którzy zrzeszeni są w Polskim Związku Niewidomych Jednym z celów rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku (niewidomych i niedowidzących), mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem, jest umożliwienie tym osobom wyrównania szans w życiu społecznym. Celem programu jest aktywizacja społeczna oraz propagowanie zdrowego, aktywnego stylu życia, stworzenie szansy równego uczestnictwa w życiu społecznym, przeciwdziałanie dyskryminacji ludzi upośledzonych oraz integracja środowiska osób niepełnosprawnych. Uwzględniając potrzeby osób niedowidzących i niewidomych Gmina Legionowo dofinansuje zadanie, którego celem jest nauczenie orientacji przestrzennej, poruszania się po ulicach, korzystania z przedmiotów codziennego użytku i prowadzenia gospodarstwa domowego wśród osób niedowidzących i niewidomych mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem. 6. Krzewienie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Legionowa Zadanie to, Gmina Legionowo zamierza realizować przede wszystkim we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem. Głównym celem jest organizowanie akcji poboru krwi i edukacja społeczeństwa w celu zapewnienia krwi wszystkim potrzebującym, tj. propagowanie i popularyzowanie wśród mieszkańców Legionowa idei honorowego krwiodawstwa, realizacja zadań poprzez organizowanie akcji zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi, otaczanie należytą troską i opieką honorowych dawców krwi,

8 organizowanie otwartych imprez kulturalno oświatowych dla honorowych dawców krwi oraz propagowanie idei honorowego krwiodawstwa w środkach masowego przekazu, jak również udzielanie porad dotyczących krwiodawstwa, prowadzenie stałej współpracy z placówkami oświatowymi, pomocy społecznej i prowadzenie promocji zdrowego stylu życia. 7. Program edukacyjno - integracyjny Jak aktywnie żyć z cukrzycą? Program Jak żyć z cukrzycą skierowany jest do chorych na cukrzycę oraz ich rodzin. Celem w/w programu jest poprawa jakości życia diabetyków szczególnie przez działania edukacyjne oraz integrację środowiska osób chorych na terenie Legionowa. Należy pamiętać, iż edukacja oraz integracja ze środowiskiem są ważnymi elementami leczenia cukrzycy. Edukacja w zakresie właściwego postępowania w cukrzycy oraz wymiana doświadczeń osób chorujących na tę chorobę daje możliwość wykorzystania wszystkich życiowych perspektyw oraz szansę na aktywne codzienne życie, zmniejsza ryzyko wystąpienia późnych powikłań cukrzycowych a tym samym kosztowne i długotrwałe leczenie. 8. Wiemy co jemy program edukacyjno profilaktyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej promujący zdrowy styl życia. Sposób żywienia dzieci wpływa na ich rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny oraz na zdolność uczenia się. Celem programu Wiemy co jemy jest propagowanie zasad zdrowego żywienia wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz przedstawienie zagrożeń jakie produkty w diecie są najbardziej szkodliwe dla zdrowia. Nieprawidłowe odżywianie może być przyczyną ponad 80 rodzajów chorób i jest powszechnym i poważnym problemem pomimo, że część zaburzeń jest niezauważalna w pierwszych stadiach, a objawia się w postaci zaawansowanych schorzeń. Właściwe żywienie polega na dostarczaniu wszystkich składników odżywczych w odpowiednich ilościach i wzajemnych proporcjach, które odgrywają istotną rolę w całym życiu człowieka, szczególnie dzieci i młodzieży.

9 W każdej z legionowskich szkół odbędą się spotkania dzieci i młodzieży z dietetykiem, który przekaże podstawowe informacje na temat zdrowego stylu odżywiania i wskaże zagrożenia jakie może nieść za sobą nieprzestrzeganie tych zasad dla dalszego rozwoju organizmu. 9. Rehabilitacja niemowląt - wczesna diagnostyka i ćwiczenia rehabilitacyjne dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do 1 roku życia. Podstawowym zadaniem programu jest przekazanie rodzicom i opiekunom niemowlaków informacji o zachowaniach dziecka, które powinny budzić niepokój dotyczący zdrowia dziecka a także nauka podstawowych czynności służących zachowaniu i przywracaniu właściwej kondycji dziecka. Cel ten jest osiągany poprzez wczesną diagnostykę i terapię zaburzeń rozwojowych u dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, rehabilitację dzieci z problemami rozwojowymi. Podstawowym elementem tej rehabilitacji jest wykorzystanie możliwości i szans jakie daje rozwój dziecka w 1 roku życia, aby zapobiec kalectwu i pomóc dzieciom z wadami wrodzonymi lub wcześnie nabytymi. Opiera się ona na wykształcaniu u małego dziecka samodzielności i umiejętności komunikacyjnych. Dokonywana będzie ocena a) reaktywności posturalnej b) rozwoju psychoruchowego, która umożliwia wykrycie zakłóceń w kierowaniu mechanizmami posturalnymi przez ośrodkowy układ nerwowy, koordynacji wzrokowo ruchowej, powiązaniu psychiki i motoryki z rozwojem niemowlęcia. Rehabilitację prowadzą sami rodzice w domu, po przeszkoleniu przez rehabilitanta, opracowaniu indywidualnego zestawu ćwiczeń dla każdego dziecka, zależnego od etapu rozwojowego na jakim się ono znajduje. 10. Profilaktyka chorób nowotworowych skóry Program jest skierowany do młodzieży i osób dorosłych. Chętni mogą skonsultować z lekarzem zmiany występujące na ich skórze. Zmiany potocznie nazywane pieprzykami czy myszkami kryją w sobie niebezpieczeństwo i mogą okazać się śmiertelnym nowotworem skóry. W ciągu ostatnich lat w Polsce z powodu czerniaka

10 i innych raków skóry liczba zgonów wzrosła kilkakrotnie, dlatego dermatolodzy zalecają przynajmniej raz w roku kontrolę znamion i ochronę ich przed słońcem. Badanie i regularna ocena znamion pozwala wykryć czerniaka we wczesnym stadium, kiedy jest całkowicie wyleczalny. Jeśli wystąpi podejrzenie, że są to zmiany nowotworowe, dermatolog skieruje na dodatkowe badania do lekarza onkologa. 11.Program szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy skierowany do dziewczynek urodzonych w 1996 roku. Co dwie minuty gdzieś na świecie z powodu raka szyjki macicy umiera jedna kobieta. W skali całego świata ten rodzaj raka jest trzecim co do ilości powodowanych zgonów u kobiet (po raku sutka i raku płuc) oraz drugim co do częstości występowania u kobiet poniżej 45 roku życia. W niechlubnej statystyce zachorowalności na tą chorobę nasz kraj zajmuje drugie miejsce w Europie. Rak szyjki macicy nie jest chorobą dziedziczną; udowodniono, że jego główną przyczyną jest powszechnie występujący wirus nazywany wirusem brodawczaka ludzkiegow skrócie HPV. Na zakażenie onkogennym typem wirusa HPV, a co za tym idzie na zachorowanie na raka szyjki macicy narażona jest każda kobieta. Badania dowodzą, że szczepionka zapewnia 100% ochronę przed zmianami nowotworowymi powodowanymi przez najgrożniejsze typy wirusa HPV: 16 oraz 18. Spośród wielu typów wirusa, te typy odpowiedzialne są za ponad 70% przypadków nowotworów szyjki macicy. Na raka szyjki macicy zapadają najczęściej kobiety powyżej 40 roku życia. Jednak do zakażenia może dojść już podczas pierwszego kontaktu seksualnego, a choroba bezobjawowo rozwija się latami. Dlatego najlepiej jest zaszczepić się zanim dojdzie do naturalnego zakażenia wirusem HPV. Szczepić można już dziewczęta powyżej 10 roku życia. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje populacyjne szczepienie dziewcząt w wieku lat, uznając za wskazane również w populacji starszych w wieku lat, czyli zanim dojdzie do kontaktów z wirusem. Szczepienia nastolatek, które nie miały jeszcze kontaktu z wirusem to dla Legionowa długofalowa inwestycja w zdrowie swojej społeczności.

11 V. METODY REALIZACJI Bezpośrednia realizacja zadań należeć będzie do podmiotów wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2004 r. Nr 210, poz. 2135), a zaangażowanie organizacji pozarządowych i zakładów opieki zdrowotnej pozwoli na optymalizację kosztów, to jest osiągnięcie zakładanych w programie celów przy użyciu mniejszych środków finansowych i rzeczowych. VI. KOORDYNACJA PROGRAMU Koordynację programu prowadził będzie Referat Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legionowo. W realizację włączone będą: Starostwo Legionowskie, zakłady opieki zdrowotnej, szkoły, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe w tym Polski Czerwony Krzyż, Polski Związek Niewidomych, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, specjaliści i wolontariusze, media. VII. FINANSOWANIE PROGRAMU Środki finansowe na realizację zadań wydzielone zostały w budżecie Gminy Legionowo w ramach Funduszu Programy Polityki Zdrowotnej -Dz.851 rozdz.85149

12 L.p. Programy zdrowotne realizowane w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2008rok 1. Program Mały Ratownik - upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy 2. Upowszechnianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w ratowaniu życia dla mieszkańców miasta 3. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie przeznaczony dla osób z grupy szczególnego ryzyka (powyżej 65 r. ż.). 4. Program Białe Soboty - bezpłatne i bez skierowania konsultacje i badania diagnostyczne 5. Prowadzenie zajęć z zakresu orientacji w terenie dla osób niedowidzących i niewidomych szczególnie tych, którzy zrzeszeni są w Polskim Związku Niewidomych 6. Krzewienie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Legionowa 7. Program edukacyjno - integracyjny Jak aktywnie żyć z cukrzycą? 8. Program edukacyjno - profilaktyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej promujący zdrowy styl odżywiania 9. Rehabilitacja niemowląt - wczesna diagnostyka i ćwiczenia rehabilitacyjne dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do 1 roku życia. 10. Profilaktyka chorób nowotworowych skóry 11. Program szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy skierowany do dziewczynek urodzonych w 1996 roku.

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2009 rok

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2009 rok Legionowo, dnia 28.01.2009 r. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2009 rok Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2009 rok.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2009 rok. Legionowo, dnia 20.02.2009 r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2009 rok. Treść ogłoszenia konkursu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2010

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2010 Załącznik do Uchwały Nr XL/ 523 /2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 stycznia 2010 r. MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2010 I. WSTĘP Podstawę w rozumieniu pojęcia promocji zdrowia stanowi wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konkursu I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU KONKURSU

Szczegółowe materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konkursu I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU KONKURSU Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 23/2005 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 27 stycznia 2005 r. Szczegółowe materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konkursu I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU KONKURSU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/73/2013. z dnia 25 listopada 2013 roku. Rady Gminy Bodzechów

Uchwała Nr XLIV/73/2013. z dnia 25 listopada 2013 roku. Rady Gminy Bodzechów Uchwała Nr XLIV/73/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku Rady Gminy Bodzechów w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA 2008 ROK I. WSTĘP

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA 2008 ROK I. WSTĘP MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA 2008 ROK I. WSTĘP U podstaw Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2008 leży zawarta w Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia definicja, określająca zdrowie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA 2006 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA 2006 ROK MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA 2006 ROK Załącznik do Uchwały Nr XLII/549/2006 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2006 r. Zasadniczym celem Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2006 rok jest

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2011

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2011 Załącznik do Uchwały Nr / /2011 Rady Miasta Legionowo z dnia stycznia 2011 r. MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2011 I. WSTĘP Zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości dla każdego człowieka,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/79/2015 RADY GMINY GRĘBOCICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XX/79/2015 RADY GMINY GRĘBOCICE. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XX/79/2015 RADY GMINY GRĘBOCICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie realizacji Programu Polityki Zdrowotnej dla Gminy Grębocice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011 Legionowo, dnia 28.01.2011 r. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011 Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIV/53/2014. z dnia 28 lipca 2014 roku. Rady Gminy Bodzechów

Uchwała Nr LIV/53/2014. z dnia 28 lipca 2014 roku. Rady Gminy Bodzechów Uchwała Nr LIV/53/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku Rady Gminy Bodzechów w sprawie przyjęcia Gminnego programu zdrowotnego pod nazwą Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata Załącznik do uchwały Nr 110/15 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lipca 2015 r. Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata 2015-2020 WSTĘP Jednym z najistotniejszych zadań Gminy z zakresu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2012

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2012 Legionowo, dnia 30.01.2012 r. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2012 Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA 2007 ROK Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/37/2007 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 stycznia 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA 2007 ROK Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2013.

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2013. Legionowo, dnia 24.01.2013 r. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2013. Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT 49 Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze rozwinięte zaplecze instytucjonalne (zakłady opieki zdrowotnej, instytucje publiczne). 2. Współpraca pomiędzy podmiotami zajmującymi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT Wójta Gminy Rawa Mazowiecka OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT Wójta Gminy Rawa Mazowiecka na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia w Gminie Rawa Mazowiecka na lata 2008-2015

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Profilaktyczne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Regionalne Programy Profilaktyczne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalne Programy Profilaktyczne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Przeciwnowotworowej Edukacji MłodzieŜy Szkół Ponadgimnazjalnych Celem programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/206/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 maja 2013 r.

Uchwała nr XXV/206/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 maja 2013 r. Uchwała nr XXV/206/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2013 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ

PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ Przewodnik po programach profilaktycznych finansowanych przez NFZ Lepiej zapobiegać niż leczyć Program profilaktyki chorób układu krążenia Choroby układu krążenia są główną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) Okres realizacji: wrzesień 2012 grudzień 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) Okres realizacji: wrzesień 2012 grudzień 2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) Okres realizacji: wrzesień 2012 grudzień 2015 Autor programu: Miasto Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce 1 I. Opis problemu zdrowotnego Rak

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Zdrowotnego ZDROWA GMINA na lata 2015-2016 oraz udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015: zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy

Bardziej szczegółowo

Sztum, dnia 10 lutego 2015r.

Sztum, dnia 10 lutego 2015r. Konferencja inaugurująca projekt pn. Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim finansowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2014.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2014. Legionowo, dnia 03 lutego 2014 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2014. Prezydent Miasta Legionowo działając

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE DRZEWICA NA LATA 2013-2016

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE DRZEWICA NA LATA 2013-2016 PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE DRZEWICA NA LATA 2013-2016 Okres realizacji: wrzesień 2013 czerwiec 2016 Autor programu: Gmina i Miasto Drzewica, ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku

Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie, dla mieszkańców Miasta

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach

Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach 1999-2013 Działania Powiatu z zakresu promocji i ochrony zdrowia Wszelkie działania z zakresu promocji i ochrony zdrowia realizowane

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Polityki Zdrowotnej Województwa Pomorskiego. moduł cukrzyca typu 2 PROJEKT. Departament Zdrowia UMWP

Regionalny Program Polityki Zdrowotnej Województwa Pomorskiego. moduł cukrzyca typu 2 PROJEKT. Departament Zdrowia UMWP Regionalny Program Polityki Zdrowotnej Województwa Pomorskiego moduł cukrzyca typu 2 PROJEKT Departament Zdrowia UMWP 11-12 października 2017 Harmonogram prac Finansowanie programów polityki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Walki z Rakiem

Europejski Tydzień Walki z Rakiem 1 Europejski Tydzień Walki z Rakiem 25-31 maj 2014 (http://www.kodekswalkizrakiem.pl/kodeks/) Od 25 do 31 maja obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem. Jego celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

Programy przesiewowe w onkologii. Badam się więc mam pewność

Programy przesiewowe w onkologii. Badam się więc mam pewność Programy przesiewowe w onkologii Badam się więc mam pewność Badanie przesiewowe zorganizowane przeprowadzenie testu medycznego lub wywiadu u osób, które nie zgłaszają się po pomoc kwalifikowaną w związku

Bardziej szczegółowo

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii W trosce o młode pokolenie. Jak wychować zdrowe dziecko? Konferencja prasowa 09.09.2015 Sytuacja demograficzna

Bardziej szczegółowo

PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie?

PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie? PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie? Gmina art.7 Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 (Dz.U.01.142.1591 z późn.zm.) ochrona zdrowia Powiat art.4 Ustawa o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Inicjatorką wprowadzenia programu szczepień na terenie gminy Lipie była Wójt, Bożena Wieloch. Działania zmierzające do opracowania programu podjęto

Inicjatorką wprowadzenia programu szczepień na terenie gminy Lipie była Wójt, Bożena Wieloch. Działania zmierzające do opracowania programu podjęto * Inicjatorką wprowadzenia programu szczepień na terenie gminy Lipie była Wójt, Bożena Wieloch. Działania zmierzające do opracowania programu podjęto już na początku ubiegłego roku. Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Dobre i złe praktyki wśród

Dobre i złe praktyki wśród Dobre i złe praktyki wśród nadsyłanych do AOTM projektów samorządowych programów zdrowotnych Katarzyna Luchowska Młodszy Specjalista w Dziale Programów Zdrowotnych, WOT Agencja Oceny Technologii Medycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r.

U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r. U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r. W sprawie: przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy na lata 2014-2016

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2014 ROK

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2014 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/424/13 Rady Miasta Chełm z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2014r. PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

PILOTAŻOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE ZAGNAŃSK NA LATA 2013-2017

PILOTAŻOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE ZAGNAŃSK NA LATA 2013-2017 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2013 roku PILOTAŻOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE ZAGNAŃSK NA LATA 2013-2017 Autor

Bardziej szczegółowo

Działania ania Gminy Miasto Szczecin w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

Działania ania Gminy Miasto Szczecin w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia Działania ania Gminy Miasto Szczecin w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Miasta Szczecin Szczecin, listopad 2011 KIERUNKI PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ 1. Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA - 2006 1. UZASADNIENIE POTRZEBY PROGRAMU Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z tego

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zdrowotnej

Program Profilaktyki Zdrowotnej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/56/2011 Program Profilaktyki Zdrowotnej Realizowany w roku 2011 pod nazwą Badania wad postawy wśród dzieci klas pierwszych szkół podstawowych miasta Tczewa w ramach programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia r.

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia... 2009 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Dzierżoniowie na lata 2009-2015 Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. Rady Miejskiej w Policach

UCHWAŁA Nr.. Rady Miejskiej w Policach UCHWAŁA Nr.. Rady Miejskiej w Policach z dnia Projekt w sprawie realizacji w 2012 roku przez gminę Police programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65

Bardziej szczegółowo

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Płacę składki, więc mi się należy! Nie wszystko Nie od razu Świadczeniodawca też ma obowiązki Obowiązki świadczeniodawcy

Bardziej szczegółowo

Priorytet 2: Ochrona zdrowia. Analiza SWOT

Priorytet 2: Ochrona zdrowia. Analiza SWOT 43 Priorytet 2: Ochrona zdrowia Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze rozwinięte zaplecze instytucjonalne (zakłady opieki zdrowotnej, instytucje publiczne). 2. Współpraca pomiędzy podmiotami zajmującymi

Bardziej szczegółowo

Kliknij ikonę, aby dodać obraz

Kliknij ikonę, aby dodać obraz Kliknij ikonę, aby dodać obraz Samorządowe programy zdrowotne - wyzwanie organizacyjne i edukacyjne Marek Wójcik Warszawa, 16 kwietnia 2013r. Program zdrowotny zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i promocja zdrowia w Województwie Zachodniopomorskim. wojewódzkie programy zdrowotne. Szczecin, 9 czerwca 2011 r.

Profilaktyka i promocja zdrowia w Województwie Zachodniopomorskim. wojewódzkie programy zdrowotne. Szczecin, 9 czerwca 2011 r. Profilaktyka i promocja zdrowia w Województwie Zachodniopomorskim wojewódzkie programy zdrowotne Szczecin, 9 czerwca 2011 r. Promocja zdrowia, a profilaktyka? PROMOCJA ZDROWIA Nastawiona na zdrowie Wszystkie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2009 roku

UCHWAŁA NR XXVIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2009 roku UCHWAŁA NR XXVIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta i Gminy Wiązów na lata 2009-2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Żywca na 2017-2020 Na podstawie art.7 ust.1 pkt 5, art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

PRACA ZALICZENIOWA Z PRAKTYK ZAWODOWYCH ODDZIAL GINEGOLOGICZNO POŁOŻNICZY

PRACA ZALICZENIOWA Z PRAKTYK ZAWODOWYCH ODDZIAL GINEGOLOGICZNO POŁOŻNICZY W.S.H.E w Łodzi Kierunek Pielęgniarstwo Poziom B Mariola Krakowska Nr Albumu 42300 PRACA ZALICZENIOWA Z PRAKTYK ZAWODOWYCH ODDZIAL GINEGOLOGICZNO POŁOŻNICZY TEMAT PRACY: UDZIAŁ PIELĘGNIARKI W PROFILAKTYCE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/81/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr X/81/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA Nr X/81/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/ZiSS/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr 42/ZiSS/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 stycznia 2007 roku Zarządzenie Nr 42/ZiSS/07 a z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia programów profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia przewidzianych do realizacji w 2007 roku. Na podstawie; - art. 4 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie realizacji w 2016 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej

Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej Olga Partyka Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa Kierownik: prof. Andrzej M. Fal Co to jest zdrowie publiczne?

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie SZKOLNY PROGRAM

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie SZKOLNY PROGRAM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie SZKOLNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA na lata 2014-2018 1 KOSZALIN, WRZESIEŃ 2014 1. Tworzymy szkołę promującą zdrowie Zdrowie stan pełnego fizycznego,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA (NPZ) PRZEZ SŁUŻBY WIĘZIENNE W ROKU 2009

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA (NPZ) PRZEZ SŁUŻBY WIĘZIENNE W ROKU 2009 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA () PRZEZ SŁUŻBY WIĘZIENNE W ROKU 2009 Pieczątka zakładu Liczba wszystkich osadzonych (łącznie w roku 2009) - CEL OPERACYJNY 1. ZMNIEJSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programów polityki zdrowotnej, które Gmina Miejska Legionowo zamierza realizować w 2016 r.

I. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programów polityki zdrowotnej, które Gmina Miejska Legionowo zamierza realizować w 2016 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 56/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 25 marca 2016 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji

Bardziej szczegółowo

Polska Liga Walki z Rakiem. Międzynarodowe inspiracje

Polska Liga Walki z Rakiem. Międzynarodowe inspiracje Polska Liga Walki z Rakiem Międzynarodowe inspiracje Stowarzyszenie Europejskich Lig Walki z Rakiem (ECL) www.europeancancerleagues.org Bruksela, Belgia info@europeancancerleagues.org ECL WIZJA: Europa

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 70 roku życia

Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 70 roku życia UCHWAŁA Nr XLVI/300/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2014 roku powiatowego programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

układu oddechowego dla mieszkańców

układu oddechowego dla mieszkańców Projekt Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego. Nidzica, dnia 30 marca 2016 r. ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2012

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2012 Załącznik do Uchwały Nr XVII/ 203/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2012 r. MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2012 I. WSTĘP Według Światowej Organizacji Zdrowia zdrowie jest pełnym dobrostanem

Bardziej szczegółowo

r Vlp/. 2012-09- '1 2

r Vlp/. 2012-09- '1 2 to PROJEKT UCHWAL y Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. I BIURO RADY MIASTA KATOWICE f;'.:.;~_i r Vlp/. 2012 09 '1 2 BRM w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA LATA

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/479/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 14 kwietnia 2016 r. PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ PN.: PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA LATA 2016-2020

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA / /2015 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

UCHWAŁA / /2015 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY UCHWAŁA Nr / /2015 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015 2018, realizowanego przez Gminę Opalenica

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES

PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDNICY WYDZIAŁ ZDROWIA 2007 r. Opracowała Barbara Świętek PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES UMOŻLIWIAJĄCY JEDNOSTKOM, GRUPOM, SPOŁECZNOŚCIĄ ZWIĘKSZENIE KONTROLI NAD WŁASNYM ZROWIEM I JEGO

Bardziej szczegółowo

XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA. (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r. godz. 10.00-16.00

XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA. (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r. godz. 10.00-16.00 XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r. godz. 10.00-16.00 Nazwa i adres jednostki Rodzaj badania/konsultacji Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK Informacje w zakresie realizowanych

Bardziej szczegółowo

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Płacę składki, więc mi się należy! Nie wszystko Nie od razu Świadczeniodawca też ma obowiązki Obowiązki świadczeniodawcy

Bardziej szczegółowo

WEŹ SERCE W SWOJE RĘCE

WEŹ SERCE W SWOJE RĘCE WEŹ SERCE W SWOJE RĘCE www.profilaktyka-przasnysz.pl Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZDROWOTNY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSAMI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO( HPV )

PROGRAM ZDROWOTNY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSAMI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO( HPV ) Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2012 r. Nr XVIII/98/2012 PROGRAM ZDROWOTNY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSAMI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO( HPV ) W GMINIE POLANICA-ZDRÓJ

Bardziej szczegółowo

As zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport; B zdolny do zajęć WF z ograniczeniami; Bk zdolny do zajęć WF z ograniczeniami,

As zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport; B zdolny do zajęć WF z ograniczeniami; Bk zdolny do zajęć WF z ograniczeniami, Pielęgniarka szkolna Pielęgniarka szkolna od 1992 roku jest jedynym profesjonalnym pracownikiem ochrony zdrowia na terenie placówki szkolno-wychowawczej. Pełni ona główną rolę w profilaktycznej opiece

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). PROJEKT Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. UCHWAL y I BIURO RADY MIASTA KATOWICE \' [,;1pl. 2012-10- 1 5 I ;.._--------... ; ~r vị ---- -J w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom na 2014 rok - kontynuacja programu zdrowotnego w latach

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom na 2014 rok - kontynuacja programu zdrowotnego w latach Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom na 2014 rok - kontynuacja programu zdrowotnego w latach 2015-2016 Okres realizacji: 2015-2016 Autor programu: Gmina Miasta

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Zdrowia

Narodowy Program Zdrowia Narodowy Program Zdrowia jako narzędzie realizacji polityki zdrowotnej Rzeszów, 27 maja 2011 r. 1 Rozwój gospodarczy i społeczny społeczeństwa jest w znacznym stopniu uwarunkowany zdrowiem społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Załącznik nr 2 Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Część I. 1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej i położna podstawowej opieki zdrowotnej, zwane dalej pielęgniarką

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca w Programach Polityki Zdrowotnej najnowsze rozwiązania. Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 listopada 2017 r.

Cukrzyca w Programach Polityki Zdrowotnej najnowsze rozwiązania. Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 listopada 2017 r. Cukrzyca w Programach Polityki Zdrowotnej najnowsze rozwiązania Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 listopada 2017 r. Cukrzyca jest 7 priorytetem zdrowotnym określonym rozporządzeniem ministra Zdrowia Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały.. Rady Miejskiej w Czerwieosku. z dnia.

Załącznik nr 1. do Uchwały.. Rady Miejskiej w Czerwieosku. z dnia. Załącznik nr 1 do Uchwały.. Rady Miejskiej w Czerwieosku z dnia. Gminny Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Gmina Czerwieosk na lata 2016-2018 WSTĘP Jednym z najistotniejszych zadao Gminy z zakresu

Bardziej szczegółowo

Dylematy przedsiębiorczości społecznej"

Dylematy przedsiębiorczości społecznej Konferencja zat.: "Ekonomia Społeczna szansą rozwoju regionu" podsumowująca realizację projektu Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej Szczecin, 04 luty 2015 r. Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/252/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 21 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/252/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 21 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/252/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2014-2017" Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.

Bardziej szczegółowo

1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. 1) Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych.

1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. 1) Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych. Zakres zadań pielęgniarki i położnej POZ 1. Pielęgniarka i położna podstawowej opieki zdrowotnej wybrana przez świadczeniobiorcę planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną opiekę

Bardziej szczegółowo

Zdrowie warszawiaków raport z dekady

Zdrowie warszawiaków raport z dekady Zdrowie warszawiaków raport z dekady Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Najnowsza edycja raportu o stanie zdrowia mieszkańców dotyczy 10 lat (na podstawie uaktualnionych edycji dla lat 1999-2008). Jest to wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Zdrowia

Narodowy Program Zdrowia Narodowy Program Zdrowia jako narzędzie realizacji polityki zdrowotnej Łódź, 27 października 2011 r. 1 Rozwój gospodarczy i społeczny społeczeństwa jest w znacznym stopniu uwarunkowany zdrowiem społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 135/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 12 kwietnia 2017 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu

Bardziej szczegółowo

HIPERCHOLESTEROLEMIA RODZINNA Jak z nią żyć i skutecznie walczyć?

HIPERCHOLESTEROLEMIA RODZINNA Jak z nią żyć i skutecznie walczyć? HIPERCHOLESTEROLEMIA RODZINNA Jak z nią żyć i skutecznie walczyć? KIM JESTEŚMY JESTEŚMY GRUPĄ, KTÓRA ZRZESZA PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI GOSPODARKI LIPIDOWEJ Z CAŁEJ POLSKI HIPERCHOLESTEROLEMIA RODZINNA FAKTY:

Bardziej szczegółowo

Zalącznik do Uchwaly Nr XII/61/2008-02-29 z dnia 26.02.2008 r. GMINNY PROGRAM OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA GMINY CIELĄDZ NA LATA 2008-2015

Zalącznik do Uchwaly Nr XII/61/2008-02-29 z dnia 26.02.2008 r. GMINNY PROGRAM OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA GMINY CIELĄDZ NA LATA 2008-2015 Zalącznik do Uchwaly Nr XII/61/2008-02-29 z dnia 26.02.2008 r. GMINNY PROGRAM OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA GMINY CIELĄDZ NA LATA 2008-2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Zdrowia

Narodowy Program Zdrowia Narodowy Program Zdrowia jako narzędzie realizacji polityki zdrowotnej Szczecin, 21 listopada 2011 r. Kalisz Pomorski 1 Rozwój gospodarczy i społeczny społeczeństwa jest w znacznym stopniu uwarunkowany

Bardziej szczegółowo

Możliwości rozwoju profilaktyki zdrowotnej z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Możliwości rozwoju profilaktyki zdrowotnej z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Możliwości rozwoju profilaktyki zdrowotnej z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 24.02.2015 r. Małgorzata Zadorożna Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY Rodziców uczniów. klas VII na spotkanie

ZAPRASZAMY Rodziców uczniów. klas VII na spotkanie ZAPRASZAMY Rodziców uczniów klas VII na spotkanie PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) ósma edycja 2017-2018 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu Dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/24/2014 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 17 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/24/2014 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 17 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/24/2014 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC w sprawie profilaktycznych programów zdrowotnych Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2015 roku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dlaczego promocja zdrowia i profilaktyka jest opłacalną inwestycją?

Dlaczego promocja zdrowia i profilaktyka jest opłacalną inwestycją? Dlaczego promocja zdrowia i profilaktyka jest opłacalną inwestycją? Prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego Komitet Zdrowia Publicznego PAN Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIV/564/06 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2006 roku

Uchwała Nr LIV/564/06 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2006 roku Uchwała Nr LIV/564/06 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2006 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zdrowotnego na lata 2007-2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2010

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2010 Załącznik do uchwały Rady Miasta Brzeziny Nr XLVIII/15/2010 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2010 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka piersi

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka piersi Program profilaktyki raka piersi 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Rak piersi jest najczęściej występującym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, 6 grudnia 2013 r. Warszawa, 6 grudnia 2013 r. Rak szyjki macicy to poważny problem Rak szyjki macicy w Polsce Codziennie 10 kobiet słyszy: Ma Pani raka szyjki macicy. Niestety 5 z nich umiera, bo zgłosiły się zbyt późno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 24 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 24 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV w Gminie Nowy Targ na lata 2015-2017. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dla Wielkopolski i części Ziemi Lubuskiej (Wielkopolskie Centrum

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dla Wielkopolski i części Ziemi Lubuskiej (Wielkopolskie Centrum Program Profilaktyki Raka Piersi Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dla Wielkopolski i części Ziemi Lubuskiej (Wielkopolskie Centrum Onkologii) 13.06.2006

Bardziej szczegółowo

Kwidzyn, 13.04.2015 r.

Kwidzyn, 13.04.2015 r. Kwidzyn, 13.04.2015 r. Okres realizacji projektu: luty 2015r. kwiecień 2016r. Beneficjenci projektu: mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego Wartość projektu: 3 150 207,79 PLN Pozyskane dofinansowanie: 100% wartości

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Zdrowia Publicznego i badań naukowych w UE. Doc. Adam Fronczak

Finansowanie Zdrowia Publicznego i badań naukowych w UE. Doc. Adam Fronczak Finansowanie Zdrowia Publicznego i badań naukowych w UE Doc. Adam Fronczak Zdrowie obywateli jest podstawowym priorytetem Unii Europejskiej. Unijna polityka w dziedzinie zdrowia funkcjonuje równolegle

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne elementem zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z

Szczepienia ochronne elementem zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Szczepienia ochronne elementem zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Irena Rakiem Przepiórka Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie XXXV Sympozjum:

Bardziej szczegółowo