MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2010"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr XL/ 523 /2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 stycznia 2010 r. MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2010 I. WSTĘP Podstawę w rozumieniu pojęcia promocji zdrowia stanowi wyjaśnienie definicji zdrowia. Według Światowej Organizacji Zdrowia zdrowie jest pełnym dobrostanem fizycznym, psychicznym i społecznym, a nie wyłącznie brakiem choroby. Definicja ta podkreśla następujące aspekty zdrowia: po pierwsze zdrowie jest stanem pozytywnym człowieka, po drugie ma ono charakter wielowymiarowy ( wieloaspektowy). Dlatego też, we wszystkich okresach życia człowiek powinien dbać o swoje zdrowie: chronić i utrzymywać zdrowie - zapobieganie chorobom (profilaktyka), doskonalić zdrowie umacniać, poprawiać, pomnażać, zwiększać jego potencjał (promocja zdrowia), przywracać zdrowie w przypadku choroby leczenie i rehabilitacja. Zdrowie człowieka zależy od wielu różnorodnych, wzajemnie powiązanych czynników, wśród których wyróżnia sie cztery główne grupy: styl życia 50 %, środowisko fizyczne i społeczne życia, pracy i nauki 20 %, czynniki genetyczne 20 %, ochrona zdrowia 10%. Niezależnie od tego jak kształtuje się procentowy udział poszczególnych czynników w uwarunkowaniu zdrowia, niezwykle wysoka jest pozycja stylu życia (zachowań zdrowotnych), który w największym stopniu determinuje zdrowie. Należy jednak podkreślić, iż nawet najbardziej świadome osoby nie są w stanie same w pełni ochronić, utrzymać i doskonalić swojego zdrowia. Konieczne są działania wspomagające, dzięki którym zdrowe wybory mogą być łatwiejszymi wyborami. Stanowi to wyzwanie dla decydentów, zarządzających na różnych poziomach i w różnych organizacjach, do budowania odpowiedniej polityki zdrowotnej dla ułatwienia dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu. 1

2 Zgodnie z założeniami Narodowego Programu Zdrowia na lata zadania określone w Miejskim Programie Promocji Zdrowia na rok 2010 koncentrują się na: zmniejszaniu różnic w dostępie do specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej, profilaktyce pierwotnej zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka, edukacji zdrowotnej. Ważne jest, aby zadania dotyczące rozwijania i tworzenia projektów promocji zdrowia były obecne w różnych organizacjach i grupach społecznych takich jak: szkoła, zakłady opieki zdrowotnej, zakład pracy czy środowisko zamieszkania. Gmina Legionowo liczy, iż do realizacji Miejskiego Programu Promocji Zdrowia włączy się wiele organizacji i zakładów działających na terenie miasta Legionowo, a systematyczne wdrażanie jego poszczególnych zadań przyczyni sie do poprawy stanu zdrowia mieszkańców miasta. Rolą naszego samorządu jest tworzenie warunków sprzyjających realizacji działań przez organizacje i instytucje lokalne, ponieważ tylko przy wspólnym wysiłku możemy poprawić stan zdrowia mieszkańców miasta, a tym samym jakość ich życia. II. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA Wieloletnie prognozy demograficzne pozwalają na zaplanowanie i dostosowanie założeń polityki do przyszłych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Pod koniec 2008 roku liczba ludności Polski wynosiła ok. 38 mln 115 tys. osób i wykazuje tendencje malejącą. Systematycznie od ok. 20 lat zmniejsza sie udział dzieci i młodzieży powyżej 20 roku życia w łącznej liczbie ludności, natomiast zwiększa się udział osób starszych. Według prognoz GUS do 2010 roku udział osób starszych w łącznej liczbie ludności będzie zmieniał się nieznacznie, natomiast w następnych latach wzrost będzie szybszy i w 2030 roku osiągnie poziom ok. 24%, co oznacza, że prawie co czwarty Polak będzie miał co najmniej 65 lat. Skala problemów zdrowotnych mieszkańców miasta Legionowo podobna jest do sytuacji ogólnokrajowej. Stwierdzić można, że mieszkańcy Legionowa borykają się z licznymi problemami społeczno zdrowotnymi wśród których wymienić należy: nieprawidłowy styl życia (mała aktywność fizyczna, nieracjonalny sposób odżywiania, nadmierne palenie tytoniu i spożycie alkoholu, zażywanie substancji psychoaktywnych oraz brak umiejętności radzenia sobie ze stresem), choroby układu krążenia, nowotwory złośliwe, urazy (głównie w wyniku wypadków drogowych), choroby układu oddechowego i pokarmowego, zaburzenia psychiczne, 2

3 choroby zakaźne (WZW typu B, gruźlica, AIDS) niepełnosprawność, która spowodowana jest głównie schorzeniami narządu ruchu, chorobami układu krążenia, urazami i chorobami przewlekłymi, bezrobocie, ubóstwo oraz dysfunkcje rodzinne. Do poprawy zdrowia populacji istotne jest wyrównanie szans w budowaniu zdrowia dzieci i młodzieży i służyć temu będzie efektywna realizacja Miejskiego Programu Promocji Zdrowia, bo zdrowy człowiek ma większe szanse na samorealizację i satysfakcjonujące pełnienie ról społecznych. III. ZADANIA GMINY LEGIONOWO W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA ORAZ PROFILAKTYKI CHORÓB I ODPOWIADAJĄCE IM DZIAŁANIA REALIZOWANE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA LEGIONOWO Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027) zadania własne Gminy Legionowo w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej obejmują w szczególności: 1) promocję zdrowia i profilaktykę, mającą na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu, 2) opracowanie programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta, 3) inicjowanie i udział w wytaczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajomienia mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami, 4) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta. W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia w 2010 roku Gmina Legionowo zamierza wdrażać oraz realizować wybrane zadania własne we współpracy z organizacjami pozarządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, stowarzyszeniami, osobami fizycznymi będącymi specjalistami z wybranych dziedzin i innymi podmiotami. W trosce o dobro mieszkańców miasta, w przypadku nagłych zagrożeń życia lub zdrowia wspierane będą działania w zakresie upowszechniania zasad pierwszej pomocy. Wierzymy, że dzięki takim inicjatywom w niebezpiecznych sytuacjach przed przyjazdem ambulansu i ratowników medycznych może zostać udzielona pierwsza pomoc przez wcześniej przeszkolonych mieszkańców Legionowa. W ratowaniu życia niezbędna jest krew, którą poszukują nieustannie wszystkie szpitale. Wychodząc naprzeciw temu problemowi Gmina Legionowo zamierza jak co roku prowadzić otwarte akcje honorowego poboru krwi w celu zapewnienia jej pewnej ilości potrzebującym. 3

4 Zaproponowane zostaną również mieszkańcom miasta powyżej 65 roku życia bezpłatne szczepienia przeciwko grypie, które wykonywane będą przez zakład opieki zdrowotnej wybrany w drodze konkursu ofert. Uwzględniając potrzeby osób niewidomych, niedowidzących oraz chorych na cukrzycę dofinansowanie zostaną programy, których celem będzie aktywizacja społeczna oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Systematyczne upowszechnianie zasad prawidłowego żywienia traktowane będzie jako istotny element programu w szkołach w celu ochrony zdrowia młodego pokolenia. W trosce o dobro i zdrowie najmłodszych mieszkańców miasta kontynuowany będzie program zdrowotny propagujący wczesną diagnostykę rehabilitacyjną oraz zwiększający dostęp do ćwiczeń rehabilitacyjnych dla dzieci do 1 roku życia zagrożonych niepełnosprawnością. Gmina Legionowo sfinansuje młodym mieszkankom miasta urodzonym w 1998 r. z trzech obowiązkowych do zaszczepienia, dwie szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy. W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia w 2010 roku wykonywane będą przesiewowe badania profilaktyczne dla kobiet zagrożonych bądź dotkniętych nowotworem piersi. Dbając o zdrowie osób starszych pragniemy zapewnić łatwiejszy dostęp do wybranych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach programu zdrowotnego Dbamy o zdrowie naszych seniorów. Zaproponowane zostaną najmłodszym mieszkańcom miasta bezpłatne profilaktyczne badania diagnostyczne mające na celu wczesne wykrywanie chorób nowotworowych wśród dzieci. Przewiduje się również, zorganizowanie konkursów i olimpiad promujących zdrowy styl życia wśród młodzieży. W 2010 r. zorganizowane zostaną I Legionowskie Targi Zdrowia, które będą doskonałą okazją do prezentacji różnorodnych form w zakresie zdrowia, w tym m.in.: sprzętu medycznego, zdrowej żywności i wielu innych produktów promujących zdrowy styl życia. Mieszkańcy miasta podczas targów będą również mieli możliwość skorzystać ze specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Gmina Legionowo promować będzie realizację programów zdrowotnych poprzez rozpowszechnianie informacji wśród mieszkańców miasta w formie plakatów informacyjnych, bilbordów, stendów umieszczanych w zakładach opieki zdrowotnej, ulotek, zamieszczanych informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Legionowo oraz przekazywanych informacji do lokalnych mediów. Zgodnie z w/w ustawą do zadań zleconych Gminy Legionowo należy wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzając ich prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Decyzje będą wydawane po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i po zgromadzeniu dokumentów określonych w ustawie. 4

5 IV. SAMORZĄDOWY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA W ZAKRESIE PREWENCJI CHORÓB NOWOTWOROWYCH, KARDIOLOGICZNYCH I OTYŁOŚCI W celu zwiększenia dostępności do świadczeń profilaktycznych w zakresie chorób nowotworowych oraz podjęcia działań promujących profilaktykę chorób kardiologicznych i otyłości Gmina Legionowo uczestniczyć będzie nadal w Samorządowym Programie Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych, Kardiologicznych i Otyłości na rok Koordynatorem Programu będzie Starostwo Powiatowe w Legionowie, a realizacja poszczególnych zadań odbywać się będzie w ramach porozumienia samorządów Powiatu Legionowskiego. Gmina Legionowo dotować będzie zadania umieszczone w tym Programie na rok 2010, po podpisaniu stosownej umowy ze Starostwem Powiatowym w Legionowie. V. PROGRAMY PROMOCJI ZDROWIA REALIZOWANE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PRZEZ URZĄD MIASTA LEGIONOWO Wychodząc naprzeciw problemom mieszkańców miasta Gmina Legionowo proponuje różnorodne programy zdrowotne zwiększające dostęp do wybranych specjalności medycznych oraz podnoszące świadomość zdrowotną. 1. Program Mały Ratownik - upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu należy szczególnie zachować spokój i starać się rozsądnie i logicznie podejmować decyzje. Osoby, które krzyczą i wprowadzają niepotrzebne zamieszanie, z pewnością nie pomogą poszkodowanemu, wręcz przeciwnie mogą tylko pogorszyć sytuację. Gmina Legionowo, aby zapobiec w/w zachowaniom wprowadza program, mający na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, aktualizacji zdobytej wiedzy oraz praktyczne doskonalenie umiejętności w ratowaniu życia. Program realizowany będzie w formie szkoleń kierowanych do młodzieży z klas gimnazjalnych i licealnych. Zajęcia przeprowadzane będą przez wykwalifikowaną kadrę medyczną na terenie legionowskich szkół. 5

6 2. Upowszechnianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w ratowaniu życia program przeznaczony dla dorosłych mieszkańców miasta. Gmina Legionowo wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców miasta, którzy zawodowo pracują z klientami zagrożonymi utratą zdrowia lub życia, proponuje kurs pierwszej pomocy. Głównym jego celem jest nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym szkolenie w zakresie obsługi defibrylatora. Kurs składać się będzie przede wszystkim z zajęć praktycznych, omówienia teoretycznego, wykorzystanego jedynie jako wstęp do ćwiczeń, który ma uświadomić uczestnikom w jakich sytuacjach należy wykonywać dane czynności. 3. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka (powyżej 65 r.ż). Grypa jest chorobą zakaźną, która może dotknąć każdego z nas. Lekceważona i często utożsamiana z tak popularnie występującymi przeziębieniami, stanowi duże zagrożenie dla naszego zdrowia, a nawet i życia. Ponieważ w okresie jesienno zimowym wirus grypy stanowi najczęstszą przyczynę zachorowań prowadzących do licznych powikłań, dlatego najlepszym sposobem uniknięcia zakażenia jest zastosowanie szczepionki ochronnej. Badania naukowe w zakresie szczepień przeciwko grypie wykazują ich wysoką skuteczność u osób w wieku lata, w tym znaczną redukcję liczby hospitalizacji z powodu schorzeń układu oddechowego oraz znaczny spadek liczby przypadków śmiertelnych powikłań. Celem szczepień przeciwko grypie jest nie tylko uniknięcie zachorowania na sama grypę, ale przede wszystkim zapobieganie poważnym powikłaniom pogrypowym takim jak: zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie ucha, zaostrzenie już istniejących chorób układu krążenia i układu oddechowego, zapalenie nerwów i opon mózgowo rdzeniowych, stanowiącym bezpośrednie zagrożenie życia, szczególnie wśród osób powyżej 65 roku życia. 4. Program Białe Soboty bezpłatne i bez skierowania konsultacje i badania diagnostyczne. Dostęp do profilaktycznych badań specjalistycznych często jest bardzo utrudniony, a wiadome jest, że szybka diagnoza to połowa sukcesu w walce z chorobą. Kierując się słowami, iż lepiej zapobiegać niż leczyć, Gmina Legionowo w ramach programu zdrowotnego Białe Soboty proponuje mieszkańcom miasta bezpłatne specjalistyczne świadczenia medyczne, dzięki którym wyrównane zostaną szanse w dostępie do świadczeń podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Założeniem programu jest objęcie badaniami, wykonywanymi przez lekarzy specjalistów, 6

7 szczególnie najmłodszych i najuboższych mieszkańców Legionowa. W ramach programu zorganizowane zostaną akcje zdrowotne, skierowane do odbiorców z różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych, podczas których świadczone będą następujące bezpłatne profilaktyczne konsultacje i badania diagnostyczne: konsultacje kardiologiczne, konsultacje ortopedyczne wczesne wykrywanie wad postawy u dzieci, konsultacje dermatologiczne, konsultacje urologiczne, konsultacje gastrologiczne, konsultacje dietetyczne. Akcje zdrowotne Białe Soboty realizowane będą w dni wolne od pracy: na terenie zakładu opieki zdrowotnej, który będzie bezpośrednim realizatorem zadania, podczas imprezy ogólnomiejskiej Dni Legionowa oraz I Legionowskich Targów Zdrowia, tak aby w akcji mogła uczestniczyć jak największa liczba mieszkańców miasta. 5. Orientacja w terenie zajęcia dla osób niedowidzących i niewidomych szczególnie tych, którzy zrzeszeni są w Polskim Związku Niewidomych. Jednym z celów rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku (niewidomych i niedowidzących), mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem, jest umożliwienie tym osobom wyrównania szans w życiu społecznym. Uwzględniając potrzeby osób niedowidzących i niewidomych Gmina Legionowo, dofinansuje zadanie, którego celem jest aktywizacja społeczna oraz propagowanie zdrowego stylu życia, stworzenie szans równego uczestnictwa w życiu społecznym, przeciwdziałanie dyskryminacji ludzi upośledzonych, integracja społeczna ze środowiskiem osób niepełnosprawnych oraz nauczenie orientacji przestrzennej, poruszania sie po ulicach, korzystania z przedmiotów codziennego użytku i prowadzenia gospodarstwa domowego wśród osób niedowidzących i niewidomych mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem. 6. Krzewienie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Legionowa. Oddając krew ratujesz życie - takie i podobne hasła propagandowe towarzyszą nam od lat. Pomimo olbrzymiego postępu medycyny i biotechnologii z nią związanego nic nie jest w stanie zastąpić krążącej w naszych żyłach krwi, a zapotrzebowanie na ten bezcenny płyn z roku na rok rośnie. Głównym założeniem programu jest organizowanie otwartych akcji poboru krwi, w celu zapewnienia jej wszystkim potrzebującym oraz prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród mieszkańców miasta Legionowo. Działania realizowane w ramach programu obejmować będą: organizowanie zbiorowego i indywidualnego poboru krwi, 7

8 organizowanie otwartych imprez kulturowo-oświatowych dla honorowych dawców krwi, prowadzenie stałej współpracy z placówkami oświatowymi i ośrodkiem pomocy społecznej. udzielanie porad dotyczących krwiodawstwa i promocji zdrowego stylu życia, propagowanie i popularyzowanie idei krwiodawstwa. Zadanie to Gmina Legionowo zamierza realizować we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem. 7. Program edukacyjno integracyjny Jak aktywnie żyć z cukrzycą? Edukacja zdrowotna jest jednym z najważniejszych elementów leczenia cukrzycy. Dobrze wyedukowana osoba ma możliwość kontroli oraz aktywnej postawy wobec leczenia, diety lub aktywności fizycznej. W związku z tym, osoba z cukrzycą powinna wiedzieć o cukrzycy jak najwięcej i opanować praktyczne umiejętności, które będzie mogła wykorzystać w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji. Edukacja w zakresie właściwego postępowania w cukrzycy daje możliwości wykorzystania wszystkich życiowych perspektyw oraz szansę na aktywne codzienne życie, zmniejsza ryzyko wystąpienia różnych powikłań cukrzycowych, a tym samym kosztowne i długotrwałe leczenie. Program Jak aktywnie żyć z cukrzycą skierowany jest do chorych na cukrzycę oraz ich rodzin z terenu miasta Legionowo. Celem programu jest poprawa jakości życia diabetyków, szczególnie poprzez edukacje zdrowotną oraz integrację osób chorych na cukrzycę. 8. Program edukacyjno profilaktyczny Wiemy co jemy przeznaczony w szczególności dla dzieci i młodzieży szkolnej promujący zdrowy styl życia. Racjonalne odżywianie zgodne z określonymi potrzebami organizmu stanowi jeden z podstawowych czynników środowiska zewnętrznego wpływających na utrzymanie przez człowieka dobrego stanu zdrowia. Bez niego człowiek nie może wykorzystać w pełni swoich genetycznie uwarunkowanych możliwości optymalnego rozwoju. Na niedobory żywieniowe oraz nadmiar spożywanych składników pokarmowych wrażliwe są zwłaszcza dzieci, młodzież oraz inne osoby należące do tzw. grupy ryzyka. Nieracjonalne odżywianie we wczesnym okresie rozwoju dziecka i w czasie intensywnego dojrzewania młodzieży może powodować trwałe ujemne skutki, których nie da się naprawić w wieku późniejszym. Celem programu edukacyjno profilaktycznego Wiemy co jemy jest popularyzowanie wiedzy w sferze żywności i racjonalnego odżywiania, wykształcenie prawidłowych zachowań żywieniowych oraz zapobieganie rozwojowi błędnych nawyków żywieniowych. Program kierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, rodziców uczniów, nauczycieli oraz pracowników sklepików szkolnych wśród których specjalista dietetyk przeprowadzi spotkania na temat zdrowego stylu życia oraz zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania tych zasad. 8

9 9. Rehabilitacja niemowląt - wczesna diagnostyka i ćwiczenia rehabilitacyjne dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością do 1 roku życia. Podstawowym założeniem programu jest przekazanie rodzicom i opiekunom informacji o zachowaniach dziecka, które powinny budzić niepokój, kiedy zauważą oni u swojego dziecka niewłaściwe zachowania oraz nieprawidłową koordynację ruchową, a także nauka podstawowych ćwiczeń służących zachowaniu i przywracaniu właściwej kondycji dziecka. Głównym celem programu jest wczesna diagnostyka, terapia zaburzeń rozwojowych u dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego oraz rehabilitacja dzieci z problemami rozwojowymi. Podstawowym elementem rehabilitacji jest wykorzystanie możliwości i szans jakie daje rozwój dziecka w 1 roku życia, aby zapobiec kalectwu i pomóc dzieciom z wadami wrodzonymi lub wcześnie nabytymi. Opiera się ona na wykształceniu u małego dziecka samodzielności i umiejętności komunikacyjnych. W ramach programu dokonywana będzie ocena reaktywności posturalnej oraz rozwoju psychoruchowego, która umożliwi wykrycie zakłóceń w kierowaniu mechanizmami posturalnymi przez ośrodkowy układ nerwowy, koordynacji wzrokowo ruchowej, powiązaniu psychiki i motoryki z rozwojem niemowlęcia. Po przeszkoleniu przez rehabilitanta, opracowaniu przez niego indywidualnego zestawu ćwiczeń dla każdego dziecka zależnego od etapu rozwojowego na jakim się ono znajduje, dalszą rehabilitację prowadzić będą mogli sami rodzice w domu. 10. Program szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy skierowany do dziewczynek urodzonych w 1998 roku. Rak szyjki macicy nie jest chorobą dziedziczną; udowodniono, że jego główną przyczyną jest powszechnie występujący wirus nazywany wirusem brodawczaka ludzkiego- w skrócie HPV. Na zakażenie onkogennym typem wirusa HPV, a co za tym idzie na zachorowanie na raka szyjki macicy narażona jest każda kobieta. Badania dowodzą, że szczepionka zapewnia 100% ochronę przed zmianami nowotworowymi powodowanymi przez najgroźniejsze typy wirusa HPV: 16 i 18 oraz 6 i 11. Spośród wielu typów wirusa, te typy odpowiedzialne są za ponad 70% przypadków nowotworów szyjki macicy, brodawczaków i zapaleń narządów rodnych kobiety. Na raka szyjki macicy zapadają najczęściej kobiety powyżej 40 roku życia. Jednak do zakażenia może dojść już podczas pierwszego kontaktu seksualnego, a choroba bezobjawowo rozwija się latami. Dlatego najlepiej jest zaszczepić się zanim dojdzie do naturalnego zakażenia wirusem HPV. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje populacyjne szczepienie dziewcząt w wieku lat. Gmina Legionowo proponuje młodym mieszkankom miasta urodzonym w 1998 r., z trzech obowiązkowych do zaszczepienia, dwie bezpłatne szczepionki, z których koszt pierwszej 9

10 zobowiązani są pokryć rodzice dziewczynek, natomiast najuboższym mieszkankom z rodzin z dysfunkcjami społecznymi Gmina sfinansuje trzy szczepionki. Szczepienia nastolatek, które nie miały jeszcze kontaktu z wirusem to dla Legionowa długofalowa inwestycja w zdrowie swojej społeczności. 11. Wczesne wykrywanie i profilaktyka raka piersi wśród kobiet będących mieszkankami miasta Legionowo. Rak piersi jest jednym z najczęstszych i najgroźniejszych nowotworów złośliwych u kobiet. Co roku na raka piersi umiera ponad 5 tysięcy kobiet, głównie z powodu wykrycia choroby w zbyt zaawansowanym stadium. Współczesne techniki diagnozowania, wsparte regularnie prowadzonym samobadaniem piersi, pozwalają na wykrycie choroby we wczesnym stadium, kiedy można ją całkowicie wyleczyć. Najlepszą metodą wczesnego wykrycia nowotworów piersi jest systematyczne uczestnictwo kobiet bez jakichkolwiek objawów chorobowych w przesiewowych badaniach mammograficznych o gwarantowanym standardzie. Główne cele programu, w ramach którego wykonywane będą badania dla kobiet będących mieszkankami miasta Legionowo to: zwiększenie dostępności dla kobiet do badania mammograficznego, USG, rezonansu magnetycznego, biopsji oraz konsultacji specjalistycznej (onkologicznej), podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka piersi, zmniejszenie umieralności kobiet z powodu raka piersi. Z badań skorzystać będzie mogła również populacja kobiet objęta Populacyjnym Programem Wczesnego Wykrywania Raka Piersi finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 12. Program zdrowotny Dbamy o zdrowie naszych seniorów. O tym, że starość jest nieunikniona wie każdy z nas, bo starzejemy sie wszyscy. Starość nie powinna być utożsamiana z chorobą, gdyż jest etapem rozwoju osobniczego następującym po okresie dojrzałości. Do najważniejszych problemów, którymi borykają się osoby starsze można zaliczyć samotność, chorobę, inwalidztwo, życie w ubóstwie oraz poczucie nieprzydatności. Wszystkie te problemy wskazują na istniejącą marginalizację osób starszych jako zbiorowości, czego przykładem może być stopniowe eliminowanie ich z aktywnego życia zawodowego i społecznego w momencie przekraczania granicy wieku emerytalnego. Osoby starsze boją się nie tylko chorób i niepełnosprawności, ale także osamotnienia i nietolerancji. W związku z powyższym, obowiązkiem całego społeczeństwa, w tym również władz samorządowych jest zapewnienie godnych warunków życia, należytej pozycji społecznej oraz łatwego i szybkiego dostępu do opieki 10

11 zdrowotnej. Gmina Legionowo w ramach programu zdrowotnego Dbamy o zdrowie naszych seniorów pragnie zapewnić osobom starszym z terenu miasta Legionowo, zrzeszonych w organizacjach pozarządowych łatwy dostęp do wybranych specjalistycznych świadczeń medycznych tj: konsultacji kardiologicznych, konsultacji geriatrycznych, konsultacji psychoterapeutycznych. Świadczenia udzielane będą na terenie zakładu opieki zdrowotnej, który będzie bezpośrednim realizatorem zadania lub w lokalach organizacji pozarządowych zrzeszających osoby starsze. 13. W zdrowym ciele zdrowy duch - profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych u dzieci. W Polsce co roku na choroby nowotworowe zapada prawie 1200 dzieci. Są to choroby, które długo rozwijają się bezobjawowo i im wcześniej się je wykryje, tym większe szanse na stuprocentowe wyleczenie. U dzieci liczy się każdy dzień, ponieważ rośnie ono bardzo szybko, a komórki rakowe razem z nim, dlatego bardzo ważne jest szybkie rozpoznanie nowotworów, gdy nie ma jeszcze objawów klinicznych. Warto więc profilaktycznie przebadać dziecko, choćby po to, żeby upewnić się, że nic mu nie dolega. Program zdrowotny W zdrowym ciele zdrowy duch ma na celu podniesienie powszechnej wiedzy na temat chorób nowotworowych u dzieci oraz wpłynięcie na poprawę ich rozpoznawania we wczesnych stadiach. W ramach programu Gmina Legionowo proponuje bezpłatne badania profilaktyczne (badanie USG, morfologia krwi z rozmazem oraz konsultacja lekarza specjalisty) dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz edukację zdrowotną dla rodziców, będącymi mieszkańcami miasta Legionowo. VI. METODY REALIZACJI Bezpośrednia realizacja zadań należeć będzie do podmiotów wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027) a zaangażowanie organizacji pozarządowych i zakładów opieki zdrowotnej pozwoli na optymalizację kosztów, to jest osiągnięcie zakładanych w programie celów przy użyciu mniejszych środków finansowych i rzeczowych. 11

12 VII. KOORDYNACJA PROGRAMU Koordynację programu prowadził będzie Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legionowo. W realizację włączone będą: Starostwo Legionowskie, zakłady opieki zdrowotnej, szkoły, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe w tym Polski Czerwony Krzyż, Polski Związek Niewidomych, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, specjaliści i wolontariusze, media. VIII. FINANSOWANIE PROGRAMU Środki finansowe na realizację zadań wydzielone zostały w budżecie Gminy Legionowo w ramach Funduszu Programy Polityki Zdrowotnej -Dz.851 rozdz

13 Miejski Program Promocji Zdrowia na rok 2010 Lp. Programy zdrowotne realizowane w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok Program Mały Ratownik - upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy 2. Upowszechnianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w ratowaniu życia program przeznaczony dla dorosłych mieszkańców miasta 3. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka (powyżej 65 r.ż) 4. Program Białe Soboty bezpłatne i bez skierowania konsultacje i badania diagnostyczne 5. Orientacja w terenie zajęcia dla osób niedowidzących i niewidomych szczególnie tych, którzy zrzeszeni są w Polskim Związku Niewidomych 6. Krzewienie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Legionowa 7. Program edukacyjno integracyjny Jak aktywnie żyć z cukrzycą? 8. Program edukacyjno profilaktyczny Wiemy co jemy przeznaczony w szczególności dla dzieci i młodzieży szkolnej promujący zdrowy styl życia. 9. Rehabilitacja niemowląt - wczesna diagnostyka i ćwiczenia rehabilitacyjne dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością do 1 roku życia 10. Program szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy skierowany do dziewczynek urodzonych w 1998 roku 11. Wczesne wykrywanie i profilaktyka raka piersi wśród kobiet będących mieszkankami miasta Legionowo. 12. Program zdrowotny Dbamy o zdrowie naszych seniorów 13. W zdrowym ciele zdrowy duch - profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych u dzieci. Przewodniczący Rady Wiesław Karnasiewicz 13

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2011

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2011 Załącznik do Uchwały Nr / /2011 Rady Miasta Legionowo z dnia stycznia 2011 r. MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2011 I. WSTĘP Zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości dla każdego człowieka,

Bardziej szczegółowo

Projekt MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2009

Projekt MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2009 Projekt MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2009 I. WSTĘP Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego. Podstawą Miejskiego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/79/2015 RADY GMINY GRĘBOCICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XX/79/2015 RADY GMINY GRĘBOCICE. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XX/79/2015 RADY GMINY GRĘBOCICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie realizacji Programu Polityki Zdrowotnej dla Gminy Grębocice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/73/2013. z dnia 25 listopada 2013 roku. Rady Gminy Bodzechów

Uchwała Nr XLIV/73/2013. z dnia 25 listopada 2013 roku. Rady Gminy Bodzechów Uchwała Nr XLIV/73/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku Rady Gminy Bodzechów w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2009 rok.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2009 rok. Legionowo, dnia 20.02.2009 r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2009 rok. Treść ogłoszenia konkursu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011 Legionowo, dnia 28.01.2011 r. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011 Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata Załącznik do uchwały Nr 110/15 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lipca 2015 r. Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata 2015-2020 WSTĘP Jednym z najistotniejszych zadań Gminy z zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Zdrowotnego ZDROWA GMINA na lata 2015-2016 oraz udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konkursu I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU KONKURSU

Szczegółowe materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konkursu I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU KONKURSU Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 23/2005 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 27 stycznia 2005 r. Szczegółowe materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konkursu I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU KONKURSU

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA 2006 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA 2006 ROK MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA 2006 ROK Załącznik do Uchwały Nr XLII/549/2006 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2006 r. Zasadniczym celem Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2006 rok jest

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2012

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2012 Legionowo, dnia 30.01.2012 r. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2012 Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2009 rok

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2009 rok Legionowo, dnia 28.01.2009 r. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2009 rok Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT 49 Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze rozwinięte zaplecze instytucjonalne (zakłady opieki zdrowotnej, instytucje publiczne). 2. Współpraca pomiędzy podmiotami zajmującymi

Bardziej szczegółowo

Dobre i złe praktyki wśród

Dobre i złe praktyki wśród Dobre i złe praktyki wśród nadsyłanych do AOTM projektów samorządowych programów zdrowotnych Katarzyna Luchowska Młodszy Specjalista w Dziale Programów Zdrowotnych, WOT Agencja Oceny Technologii Medycznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIV/53/2014. z dnia 28 lipca 2014 roku. Rady Gminy Bodzechów

Uchwała Nr LIV/53/2014. z dnia 28 lipca 2014 roku. Rady Gminy Bodzechów Uchwała Nr LIV/53/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku Rady Gminy Bodzechów w sprawie przyjęcia Gminnego programu zdrowotnego pod nazwą Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA 2007 ROK Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/37/2007 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 stycznia 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA 2007 ROK Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) Okres realizacji: wrzesień 2012 grudzień 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) Okres realizacji: wrzesień 2012 grudzień 2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) Okres realizacji: wrzesień 2012 grudzień 2015 Autor programu: Miasto Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce 1 I. Opis problemu zdrowotnego Rak

Bardziej szczegółowo

Działania ania Gminy Miasto Szczecin w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

Działania ania Gminy Miasto Szczecin w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia Działania ania Gminy Miasto Szczecin w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Miasta Szczecin Szczecin, listopad 2011 KIERUNKI PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ 1. Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Załącznik nr 1 do Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Walki z Rakiem

Europejski Tydzień Walki z Rakiem 1 Europejski Tydzień Walki z Rakiem 25-31 maj 2014 (http://www.kodekswalkizrakiem.pl/kodeks/) Od 25 do 31 maja obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem. Jego celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2013.

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2013. Legionowo, dnia 24.01.2013 r. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2013. Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ

PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ Przewodnik po programach profilaktycznych finansowanych przez NFZ Lepiej zapobiegać niż leczyć Program profilaktyki chorób układu krążenia Choroby układu krążenia są główną

Bardziej szczegółowo

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii W trosce o młode pokolenie. Jak wychować zdrowe dziecko? Konferencja prasowa 09.09.2015 Sytuacja demograficzna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE DRZEWICA NA LATA 2013-2016

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE DRZEWICA NA LATA 2013-2016 PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE DRZEWICA NA LATA 2013-2016 Okres realizacji: wrzesień 2013 czerwiec 2016 Autor programu: Gmina i Miasto Drzewica, ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015: zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r.

U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r. U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r. W sprawie: przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy na lata 2014-2016

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zdrowotnej

Program Profilaktyki Zdrowotnej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/56/2011 Program Profilaktyki Zdrowotnej Realizowany w roku 2011 pod nazwą Badania wad postawy wśród dzieci klas pierwszych szkół podstawowych miasta Tczewa w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej

Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej Olga Partyka Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa Kierownik: prof. Andrzej M. Fal Co to jest zdrowie publiczne?

Bardziej szczegółowo

PRACA ZALICZENIOWA Z PRAKTYK ZAWODOWYCH ODDZIAL GINEGOLOGICZNO POŁOŻNICZY

PRACA ZALICZENIOWA Z PRAKTYK ZAWODOWYCH ODDZIAL GINEGOLOGICZNO POŁOŻNICZY W.S.H.E w Łodzi Kierunek Pielęgniarstwo Poziom B Mariola Krakowska Nr Albumu 42300 PRACA ZALICZENIOWA Z PRAKTYK ZAWODOWYCH ODDZIAL GINEGOLOGICZNO POŁOŻNICZY TEMAT PRACY: UDZIAŁ PIELĘGNIARKI W PROFILAKTYCE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku

Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie, dla mieszkańców Miasta

Bardziej szczegółowo

Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna

Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna Kształcenie w zakresie podstaw promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Zdrowie, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, zapobieganie chorobom. Historia promocji zdrowia.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2012

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2012 Załącznik do Uchwały Nr XVII/ 203/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2012 r. MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2012 I. WSTĘP Według Światowej Organizacji Zdrowia zdrowie jest pełnym dobrostanem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Żywca na 2017-2020 Na podstawie art.7 ust.1 pkt 5, art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i promocja zdrowia w Województwie Zachodniopomorskim. wojewódzkie programy zdrowotne. Szczecin, 9 czerwca 2011 r.

Profilaktyka i promocja zdrowia w Województwie Zachodniopomorskim. wojewódzkie programy zdrowotne. Szczecin, 9 czerwca 2011 r. Profilaktyka i promocja zdrowia w Województwie Zachodniopomorskim wojewódzkie programy zdrowotne Szczecin, 9 czerwca 2011 r. Promocja zdrowia, a profilaktyka? PROMOCJA ZDROWIA Nastawiona na zdrowie Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Programy polityki zdrowotnej w onkologii. Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 grudnia 2017 r.

Programy polityki zdrowotnej w onkologii. Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 grudnia 2017 r. Programy polityki zdrowotnej w onkologii Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 grudnia 2017 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych Ustala się następujące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie realizacji w 2016 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Płacę składki, więc mi się należy! Nie wszystko Nie od razu Świadczeniodawca też ma obowiązki Obowiązki świadczeniodawcy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2014 ROK

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2014 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/424/13 Rady Miasta Chełm z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2014r. PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

PILOTAŻOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE ZAGNAŃSK NA LATA 2013-2017

PILOTAŻOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE ZAGNAŃSK NA LATA 2013-2017 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2013 roku PILOTAŻOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE ZAGNAŃSK NA LATA 2013-2017 Autor

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/206/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 maja 2013 r.

Uchwała nr XXV/206/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 maja 2013 r. Uchwała nr XXV/206/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2013 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2014.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2014. Legionowo, dnia 03 lutego 2014 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2014. Prezydent Miasta Legionowo działając

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/24/2014 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 17 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/24/2014 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 17 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/24/2014 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC w sprawie profilaktycznych programów zdrowotnych Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2015 roku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z

Bardziej szczegółowo

Inicjatorką wprowadzenia programu szczepień na terenie gminy Lipie była Wójt, Bożena Wieloch. Działania zmierzające do opracowania programu podjęto

Inicjatorką wprowadzenia programu szczepień na terenie gminy Lipie była Wójt, Bożena Wieloch. Działania zmierzające do opracowania programu podjęto * Inicjatorką wprowadzenia programu szczepień na terenie gminy Lipie była Wójt, Bożena Wieloch. Działania zmierzające do opracowania programu podjęto już na początku ubiegłego roku. Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne elementem zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z

Szczepienia ochronne elementem zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Szczepienia ochronne elementem zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Irena Rakiem Przepiórka Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie XXXV Sympozjum:

Bardziej szczegółowo

Możliwości rozwoju profilaktyki zdrowotnej z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Możliwości rozwoju profilaktyki zdrowotnej z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Możliwości rozwoju profilaktyki zdrowotnej z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 24.02.2015 r. Małgorzata Zadorożna Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia r. w sprawie programów polityki zdrowotnej Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2016 roku

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia r. w sprawie programów polityki zdrowotnej Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2016 roku Projekt z dnia 7 stycznia 2016 r. zgłoszony przez Prezydenta Miasta Bolesławiec. Druk Nr XVII/.../2016/a UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia... 2016 r. w sprawie programów polityki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/432/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/432/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/432/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta Kalisza na lata 2017-2020 Na podstawie art. 7 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/407/2009 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 28 stycznia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXX/407/2009 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 28 stycznia 2009 r. UCHWAŁA NR XXX/407/2009 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia programu profilaktyki pn. Akademia Zdrowia Powiatu Kłodzkiego na rok 2009 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programów polityki zdrowotnej, które Gmina Miejska Legionowo zamierza realizować w 2016 r.

I. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programów polityki zdrowotnej, które Gmina Miejska Legionowo zamierza realizować w 2016 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 56/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 25 marca 2016 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA / /2015 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

UCHWAŁA / /2015 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY UCHWAŁA Nr / /2015 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015 2018, realizowanego przez Gminę Opalenica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/320/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/320/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/320/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC w sprawie programów polityki zdrowotnej Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2017 roku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Łomża, 02.07.2009 r. MOPS-BZiRON - 0711-7 /09 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2009 rok przekazuję realizację Miejskiego programu działań na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały.. Rady Miejskiej w Czerwieosku. z dnia.

Załącznik nr 1. do Uchwały.. Rady Miejskiej w Czerwieosku. z dnia. Załącznik nr 1 do Uchwały.. Rady Miejskiej w Czerwieosku z dnia. Gminny Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Gmina Czerwieosk na lata 2016-2018 WSTĘP Jednym z najistotniejszych zadao Gminy z zakresu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA LATA

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/479/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 14 kwietnia 2016 r. PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ PN.: PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA LATA 2016-2020

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie SZKOLNY PROGRAM

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie SZKOLNY PROGRAM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie SZKOLNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA na lata 2014-2018 1 KOSZALIN, WRZESIEŃ 2014 1. Tworzymy szkołę promującą zdrowie Zdrowie stan pełnego fizycznego,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA 2008 ROK I. WSTĘP

MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA 2008 ROK I. WSTĘP MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA 2008 ROK I. WSTĘP U podstaw Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2008 leży zawarta w Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia definicja, określająca zdrowie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. Z 2005 r. Nr 179 poz. 1485,

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES

PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDNICY WYDZIAŁ ZDROWIA 2007 r. Opracowała Barbara Świętek PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES UMOŻLIWIAJĄCY JEDNOSTKOM, GRUPOM, SPOŁECZNOŚCIĄ ZWIĘKSZENIE KONTROLI NAD WŁASNYM ZROWIEM I JEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/252/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 21 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/252/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 21 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/252/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2014-2017" Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 w Gminie Rawa Mazowiecka Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku.

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. w sprawie :przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2008 w Gminie Rawa Mazowiecka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2010

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2010 Załącznik do uchwały Rady Miasta Brzeziny Nr XLVIII/15/2010 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2010 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZDROWOTNY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSAMI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO( HPV )

PROGRAM ZDROWOTNY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSAMI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO( HPV ) Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2012 r. Nr XVIII/98/2012 PROGRAM ZDROWOTNY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSAMI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO( HPV ) W GMINIE POLANICA-ZDRÓJ

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Polityki Zdrowotnej Województwa Pomorskiego. moduł cukrzyca typu 2 PROJEKT. Departament Zdrowia UMWP

Regionalny Program Polityki Zdrowotnej Województwa Pomorskiego. moduł cukrzyca typu 2 PROJEKT. Departament Zdrowia UMWP Regionalny Program Polityki Zdrowotnej Województwa Pomorskiego moduł cukrzyca typu 2 PROJEKT Departament Zdrowia UMWP 11-12 października 2017 Harmonogram prac Finansowanie programów polityki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr XLIII/298/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 12 listopada 2014 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK 1 Wstęp 1. Narkomania stanowi jeden z najpoważniejszych

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka Raka Piersi i Raka Szyjki Macicy prezentacja dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Profilaktyka Raka Piersi i Raka Szyjki Macicy prezentacja dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Profilaktyka Raka Piersi i Raka Szyjki Macicy prezentacja dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 2015-02-03 1 opracowała: Agnieszka Podlaszczak Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Dlaczego promocja zdrowia i profilaktyka jest opłacalną inwestycją?

Dlaczego promocja zdrowia i profilaktyka jest opłacalną inwestycją? Dlaczego promocja zdrowia i profilaktyka jest opłacalną inwestycją? Prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego Komitet Zdrowia Publicznego PAN Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Zdrowia

Narodowy Program Zdrowia Narodowy Program Zdrowia jako narzędzie realizacji polityki zdrowotnej Rzeszów, 27 maja 2011 r. 1 Rozwój gospodarczy i społeczny społeczeństwa jest w znacznym stopniu uwarunkowany zdrowiem społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA LATA 2015 2017

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA LATA 2015 2017 Załącznik do Uchwały Nr IV/25/14 Rady Miasta Chełm z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na lata 2015-2017 PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXVI/299/12 Rady Miasta Chełm z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2013r. PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

25 maja 2013 Piknik. Zdrowa Mama to szczęśliwa rodzina!

25 maja 2013 Piknik. Zdrowa Mama to szczęśliwa rodzina! Tematyka: Profilaktyka choroby nowotworowej piersi Dlaczego postanowiliśmy poruszyć temat raka piersi u kobiet? Rak piersi jest jednym z najważniejszych problemów zdrowotnych u kobiet w Polsce. Z obecnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/21/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 13 marca 2008 roku

Uchwała Nr XXI/21/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 13 marca 2008 roku Uchwała Nr XXI/21/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie: przyjęcia miejskiego programu ochrony i promocji zdrowia Zdrowe Miasto Skarżysko-Kamienna 2008-2010 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2015.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2015. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 141/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 marca 2015 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych w ramach Miejskiego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2009 roku

UCHWAŁA NR XXVIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2009 roku UCHWAŁA NR XXVIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta i Gminy Wiązów na lata 2009-2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

HIPERCHOLESTEROLEMIA RODZINNA Jak z nią żyć i skutecznie walczyć?

HIPERCHOLESTEROLEMIA RODZINNA Jak z nią żyć i skutecznie walczyć? HIPERCHOLESTEROLEMIA RODZINNA Jak z nią żyć i skutecznie walczyć? KIM JESTEŚMY JESTEŚMY GRUPĄ, KTÓRA ZRZESZA PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI GOSPODARKI LIPIDOWEJ Z CAŁEJ POLSKI HIPERCHOLESTEROLEMIA RODZINNA FAKTY:

Bardziej szczegółowo

Priorytet 2: Ochrona zdrowia. Analiza SWOT

Priorytet 2: Ochrona zdrowia. Analiza SWOT 43 Priorytet 2: Ochrona zdrowia Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze rozwinięte zaplecze instytucjonalne (zakłady opieki zdrowotnej, instytucje publiczne). 2. Współpraca pomiędzy podmiotami zajmującymi

Bardziej szczegółowo

Kodeks Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Kodeks Profilaktyki Raka Szyjki Macicy Kodeks Profilaktyki Raka Szyjki Macicy Spis treści Wstęp 3 Cele Kodeksu Profilaktyki RSM 4 Zasady skutecznej komunikacji z kobietami 5 Czynniki ryzyka rozwoju raka szyjki macicy 6 Badanie cytologiczne

Bardziej szczegółowo

Kliknij ikonę, aby dodać obraz

Kliknij ikonę, aby dodać obraz Kliknij ikonę, aby dodać obraz Samorządowe programy zdrowotne - wyzwanie organizacyjne i edukacyjne Marek Wójcik Warszawa, 16 kwietnia 2013r. Program zdrowotny zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Nowelizacja art. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1200), zwana dalej,,ustawą,

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE

PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE Koordynator profilaktyki : mgr piel. Anna Karczewska CELE: zwiększanie świadomości pacjenta na temat szczepionek przeciwko grypie zapobieganie zachorowań na grypę zapobieganie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia r. w sprawie programów zdrowotnych Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2013 roku

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia r. w sprawie programów zdrowotnych Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2013 roku Projekt Druk Nr XXXI/.../12a UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia... 2012 r. w sprawie programów zdrowotnych Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2013 roku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017

z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 Projekt uchwały UCHWAŁA NR RADY GMINY SEJNY z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca w Programach Polityki Zdrowotnej najnowsze rozwiązania. Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 listopada 2017 r.

Cukrzyca w Programach Polityki Zdrowotnej najnowsze rozwiązania. Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 listopada 2017 r. Cukrzyca w Programach Polityki Zdrowotnej najnowsze rozwiązania Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 listopada 2017 r. Cukrzyca jest 7 priorytetem zdrowotnym określonym rozporządzeniem ministra Zdrowia Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA (NPZ) PRZEZ SŁUŻBY WIĘZIENNE W ROKU 2009

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA (NPZ) PRZEZ SŁUŻBY WIĘZIENNE W ROKU 2009 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA () PRZEZ SŁUŻBY WIĘZIENNE W ROKU 2009 Pieczątka zakładu Liczba wszystkich osadzonych (łącznie w roku 2009) - CEL OPERACYJNY 1. ZMNIEJSZENIE

Bardziej szczegółowo

Rodzaj działania Sposób realizacji Grupa oraz liczba odbiorców. w razie wystąpienia. sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia radiacyjnego

Rodzaj działania Sposób realizacji Grupa oraz liczba odbiorców. w razie wystąpienia. sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia radiacyjnego Sprawozdanie z wykonania w 2013 roku Miejskiego Programu Promocji, Edukacji Zdrowotnej i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców na lata 2010-2013 - Uchwała Nr LXVIII/1081/2010 z dnia 3 lutego 2010 r. CEL I.

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Miasta mgr Dariusz Kołodziejczyk

Przewodniczący Rady Miasta mgr Dariusz Kołodziejczyk UCHWAŁA NR LII/416/10 RADY MIASTA OTWOCKA w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2010 o tytule Program szczepień profilaktycznych osób po 65 r. życia przeciwko grypie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY Rodziców uczniów. klas VII na spotkanie

ZAPRASZAMY Rodziców uczniów. klas VII na spotkanie ZAPRASZAMY Rodziców uczniów klas VII na spotkanie PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) ósma edycja 2017-2018 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu Dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

Programy przesiewowe w onkologii. Badam się więc mam pewność

Programy przesiewowe w onkologii. Badam się więc mam pewność Programy przesiewowe w onkologii Badam się więc mam pewność Badanie przesiewowe zorganizowane przeprowadzenie testu medycznego lub wywiadu u osób, które nie zgłaszają się po pomoc kwalifikowaną w związku

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Rada Ministrów uchwałą nr 130/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. przyjęła rządowy program na lata 2014 2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła. Cel główny: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Kwidzyn, 13.04.2015 r.

Kwidzyn, 13.04.2015 r. Kwidzyn, 13.04.2015 r. Okres realizacji projektu: luty 2015r. kwiecień 2016r. Beneficjenci projektu: mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego Wartość projektu: 3 150 207,79 PLN Pozyskane dofinansowanie: 100% wartości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r.

Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 Na podstawie rozdziału II pkt 2.4.2

Bardziej szczegółowo

Darmowe badania w kierunku HCV dla Pań w ciąży

Darmowe badania w kierunku HCV dla Pań w ciąży Darmowe badania w kierunku HCV dla Pań w ciąży Szanowna Pani, Do listopada 2014r. kobiety ciężarne mają możliwość bezpłatnego przebadania się w kierunku zakażenia wirusem zapalenia wątroby C (HCV). Stanowią

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Zdrowia

Narodowy Program Zdrowia Narodowy Program Zdrowia jako narzędzie realizacji polityki zdrowotnej Szczecin, 21 listopada 2011 r. Kalisz Pomorski 1 Rozwój gospodarczy i społeczny społeczeństwa jest w znacznym stopniu uwarunkowany

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo