KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED"

Transkrypt

1 KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010

2 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja Katowice Telefon: (0-32) Fax: (0-32) Internet:

3 S P I S T R E Ś C I MODUŁ 13 Medycyna Pracy 1. Wprowadzenie Funkcje Wybieranie pracownika Pracownicy Zatrudnienie Badania Karta badań okresowych Planowanie badań Wizyta medycyny pracy Wystawianie i wydruk orzeczeń Wystawianie orzeczeń dla kierowców Lista wizyt Medycyny Pracy nowa wersja Rezerwacja badania Medycyny Pracy nowa wersja Konfiguracja usług Planowanie badań w ramach wizyt Medycyny Pracy Wizyta Medycyny Pracy Informacje o pacjencie Wystawianie orzeczeń Rejestracja kart obiegowych Wydawanie i wydruk karty obiegowej Rejestracja karty obiegowej Wydanie orzeczenia Wydruk orzeczeń Postępowanie Badania Lista badań Automatyczne planowanie badań Orzeczenia i zaświadczenia Blokady i raporty Zestawienia Lista zwolnień lekarskich Wydruk rejestru wydanych zaświadczeń Księga podejrzeń i rozpoznań chorób zawodowych Wydruk księgi podejrzeń i rozpoznań chorób zawodowych Pracownicy narażeni na podobne zagrożenia Księga odwołań Wydruk księgi odwołań Lista ratowników Lista planowanych badań Planowanie pojedyńczych badań medycyny pracy Badanie wyjazdowe Przeglądanie kart wyjazdowych Rejestracja badań wyjazdowych Przeglądanie kart obiegowych Dodawanie i przeglądanie istniejących postępowań iii

4 S P I S T R E Ś C I 5. Słowniki Grupa czynników Czynniki szkodliwe lub uciążliwe Narządy (układy) krytyczne Wydziały Stanowisko pracy Wskazówki metodyczne Definicja karty obiegowej Wzorce kart wyjazdowych Rodzaje postępowań Funkcje dodatkowe Alarmy i notatki Opcje Opcje Wzorce wydruku Odświeżanie opcji Zestawienia Prosty dostęp do najważniejszych funkcji modułu Jak założyć kartę dla nowego pacjenta-pracownika? Jak udokumentować wykonanie badań medycyny pracy? Jak wystawić i wydrukować orzeczenie? iv

5 KS-SOMED MODUŁ 13 Medycyna Pracy

6 MODUŁ 13 Medycyna Pracy Moduł Medycyna Pracy można zamówić, gdy użytkownik wykupił licencję systemu KS-SOMED w pakiecie B dla stanowisk medycznych. Moduł Medycyna Pracy dostępny jest bezpłatnie w systemie w pakiecie C. 1. Wprowadzenie Głównym zadaniem modułu Medycyna Pracy jest rejestrowanie historii badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych. Moduł ten jest produktem wspomagającym pracę lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne oraz sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną nad: pracownikami określonych zakładów pracy, kandydatami na uczniów oraz uczniami szkół ponadpodstawowych, kandydatami na studentów oraz studentami szkół wyższych, uczestnikami studiów doktoranckich. Praca w module umożliwia: wystawianie orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy w formie zaświadczeń, wystawianie zaświadczeń lekarskich dla uczniów, studentów i doktorantów, wystawianie zaświadczeń lekarskich dla kierowców oraz dla potrzeb sanitarno-epidemiologicznych, wystawianie zaświadczeń lekarskich w celu wydania pozwolenia na broń, dostęp do kompletnych informacji o pacjencie: danych osobowych, miejsca nauki lub zatrudnienia, zajmowanych stanowisk, listy czynników szkodliwych lub uciążliwych występujących na zajmowanych stanowiskach, listy badań wstępnych oraz okresowych, listy wystawionych orzeczeń, chorób zawodowych, automatyczne planowanie wizyt, planowanie badań, rezerwowanie wizyt, rejestrowanie faktu wykonywania oraz pomijania badań, tworzenia księgi podejrzeń i rozpoznań chorób zawodowych, tworzenia księgi odwołań, tworzenie wyselekcjonowanej listy badań medycyny pracy według: statusu badań; zakładu pracy, w którym zatrudnieni są pacjenci; szkół lub uczelni, w których kształcą się pacjenci; planowanych terminów badań; daty wykonania lub rezerwacji badania itd., tworzenie wydruków rejestru wydanych orzeczeń, księgi podejrzeń i rozpoznań chorób zawodowych oraz księgi odwołań od treści zaświadczeń według numerów lub dat. Ponadto możliwe jest wprowadzanie do systemu: zakładów pracy, szkół, uczelni, wydziałów, stanowisk pracy oraz informacji o zatrudnieniu pacjenta. Moduł pozwala także na korzystanie z baz słownikowych: czynników szkodliwych lub uciążliwych oraz ich grup, narządów krytycznych, wskazówek metodycznych. Przed rozpoczęciem pracy z modułem Medycyna Pracy należy dokonać odpowiednich ustawień w opcjach modułu. Aby moduł mógł poprawnie funkcjonować, koniecznie jest ustawienie w opcjach typu usługi rozpoczynającej wizytę medycyny pracy. 2. Funkcje W tej części modułu zawiera się podstawowa opcja określająca wykonawcę usług medycyny pracy Wybieranie pracownika Wywołanie funkcji Zmień pracownika pozwala na zmianę pracownika i gabinetu wykonującego badania z zakresu medycyny pracy. Uruchomienie funkcji powoduje wyświetlenie okna Wybierz poradnię oraz gabinet, w którym należy wskazać nowego lekarza. Jeśli pracownik ma uzupełniony gabinet w swojej karcie, wówczas automatycznie uzupełniane jest pole Gabinet. W przeciwnym wypadku należy wybrać gabinet z listy. Gdy gabinet jest powiązany z poradnią, a ta z podmiotem gospodarczym, wówczas pola Poradnia i Podmiot uzupełniane są automatycznie. Rys. 1. Okno: Wybierz poradnię oraz gabinet. 3. Pracownicy Funkcje zgrupowane w tym miejscu gromadzą informacje o historii zatrudnienia pacjenta oraz o badaniach, jakie miał wykonywane w ramach medycyny pracy. Pozwalają również na tworzenie całej dokumentacji związanej z przebiegiem wizyty medycyny pracy łącznie z wystawianiem i wydrukiem orzeczeń różnego rodzaju Zatrudnienie Wywołanie funkcji Zatrudnienie lub użycie skrótu klawiaturowego Ctrl+Z umożliwia dodanie informacji o zatrudnieniu pacjenta. Po jej wywołaniu należy w pierwszej kolejności wybrać pacjenta. Bezpośrednio po zatwierdzeniu wyboru, zostaje wyświetlone okno Przeglądanie listy zatrudnień, w którym widoczne są wszystkie wprowadzone do systemu miejca zatrudnienia wybranego pacjenta. W oknie tym wyświetlaną listę zatrudnień można ograniczać przez zastosowanie następujących filtrów: pola Data zatrudnienia od... do..., 2

7 MODUŁ 13 Medycyna Pracy pole Status zatrudnienia zawiera pozycje: wszystkie, aktywne, nieaktywne. Rys. 2. Okno: Przeglądanie listy zatrudnienia. Aby dodać nowe zatrudnienie należy użyć przycisku F2 Dodaj, co spowoduje wyświetlenie okna Karta zatrudnienia dodawanie. W oknie tym można uzupełnić następujące pola: pole Stanowisko pracy zajmowane stanowisko w zakładzie pracy, pole Data początkowa początkowa data zatrudnienia, pole Data końcowa data końca zatrudnienia pole powinno pozostać puste, jeśli wybrany zakład jest aktualnym miejscem pracy pacjenta, pole Wydział - wydział, w którym zatrudniony jest pracownik. Wypełnienie tego pola jest o tyle istotne, że w wypadku dużych zakładów stanowisko o takiej samej nazwie może istnieć w różnych wydziałach i być poddane działaniu nieco innych czynników szkodliwych lub uciążliwych; Menadżer dane osoby, która w zakładzie pracy zajmuje się m.in. kierowaniem pracowników na badania okresowe (opcjonalnie), Uwagi dodatkowe uwagi dotyczące zatrudnienia; Grupy zatrudnień wybór grupy zatrudnienia grupę taką można dodać za pomocą przycisku F2 Dodaj, a usunąć za pomocą przycisku F8 Usuń (opcjonalnie), Rys. 3. Okno: Karta zatrudnienia dodawanie. W oknie Przeglądanie listy zatrudnień oprócz standardowych przycisków F3 Pokaż, F4 Popraw, F8 Ukryj, F9 Drukuj, znajduje się przycisk F6 Badania, którego użycie wyświetla okno Wskazówki metodyczne. Elementy widoczne w oknie Wskazówki metodyczne opisano w rozdziale Słowniki Badania Karta badań okresowych Wywołanie z menu funkcji Badania lub użycie skrótu klawiaturowego Ctrl+B spowoduje wyświetlenie listy pacjentów, a po wybraniu jednego z nich i użyciu przycisku OK, pojawi się okno Badania okresowe. Jest to podstawowe okno w module, pozwalające na wykonanie większości czynności związanych z wizytą medycyny pracy. Rys. 4. Okno: Badanie okresowe. 3

8 3. Pracownicy W oknie Badania okresowe automatycznie uzupełniane są następujące informacje o pacjencie: imię i nazwisko w polu Pacjent ; pole Wiek wiek pacjenta wyliczany na podstawie daty urodzenia podanej w Karcie pacjenta ; pole Staż pracy staż pracy w wybranym zakładzie pracy; pole Data zatrudnienia data rozpoczęcia pracy na aktualnie wybranym stanowisku w danym zakładzie. Wartości podane w polu Staż pracy i Data zatrudnienia pobierane są z ustawień podanych podczas uzupełniania informacji w oknie Nowe zatrudnienie/ Modyfikacja zatrudnienia. Uzupełnienia przez Użytkownika wymagają następujące pola: Rodzaj badania należy w nim wybrać odpowiedni typ badania: badania wstępne, badania okresowe, ostatnie badanie okresowe, badanie kontrolne; pole Stanowisko domyślnie jest ono uzupełnione jednym ze stanowisk pacjenta zajmowanym w zakładzie pracy. Jeżeli pacjent zatrudniony jest na kilku stanowiskach lub w kilku zakładach, należy wybrać z listy jedną z podanych możliwości. Wybór stanowiska pracy spowoduje, że w odpowiednich sekcjach okna zostaną wyświetlone czynniki szkodliwe lub uciążliwe, na jakie jest narażony pacjent na tym stanowisku, oraz wynikające z nich badania lekarskie i pomocnicze. Informacje te pobierane są ze wskazówek metodycznych. Badania podstawowe zapisane są czcionką w czarnym kolorze, natomiast badania pomocnicze niebieskim. W sekcji Badania oprócz listy badań - znajdują się przyciski umożliwiające: zaplanowanie badania przycisk Zaplanuj badanie, który wyświetla okno Badanie, zmianę terminu badania przycisk Edytuj term., który również wyświetla okno Badanie, lecz tylko wówczas, gdy badanie zostało już zaplanowane lub zarezerwowane, zaplanowanie badania dodatkowego przycisk Zaplanuj bad. dodat.. Po użyciu przycisku pojawia się okno Wybieranie usługi, a po wybraniu jednej usługi z listy, wyświetlone zostaje znane już okno Badanie ; wystawienie skierowania na badania profilaktyczne przycisk Skierow., który wyświetla okno Skierowanie ; przeglądanie wyniku badania przycisk Wynik. Przycisk Wynik jest aktywny, gdy wprowadzono wynik skierowania w module Gabinet. Pozostałe przyciski, widoczne w sekcji są aktywne wówczas, gdy została rozpoczęta wizyta medycyny pracy. Listę badań można filtrować według poleceń: Wyznacz badania automatycznie - wyznacza na podstawie zatrudnienia te badania, które powinny być wykonane dla danej osoby, uwzględniając staż pracy, częstotliwość i rodzaj badań związanych z czynnikami działającymi na danym stanowisku pracy, Pokaż badania planowane, Pokaż badania wykonane, Pokaż badania pominięte, Wizyta Medycyny Pracy wyświetla badania (wynikające ze wskazówek metodycznych oraz decyzji lekarza), które należy wykonać w ramach konkretnej wizyty medycyny pracy. Jeśli dane badanie jest badaniem okresowym, aktywne są dodatkowe opcje filtrujące: opcja Uwzględnij poprzednie zatrudnienie, opcja Wyłącz filtr po wieku i stażu pomija wskazówki metodyczne dotyczące wykonywania badań w zależności od wieku pracownika czy stażu jego pracy, opcja Wyłącz filtr po terminie badań wyświetla wszystkie badania wskazane dla danego stanowiska pracy, niezależnie od daty ich ostatniego wykonania. W sekcji Informacja o badaniu znaleźć można informacje o aktualnie podświetlonym badaniu: jego nazwę, typ i status oraz daty ostatniego i planowanego badania. W sekcji Wizyty wyświetlona jest lista wszystkich wizyt medycyny pracy, które się odbyły. W dolnej części okna znajdują się ikony i przyciski: ikona wyświetla okno Wskazówki metodyczne, ikona wyświetla okno Przeglądanie listy podejrzeń i rozpoznań chorób zawodowych, ikona wyświetla okno Zaświadczenie lekarskie, służące do wystawiania orzeczeń jest aktywne tylko wówczas, gdy rozpoczęta jest wizyta medycyny pracy, ikona wyświetla okno Zaświadczenie lekarskie z dodatkowymi polami wymaganymi w przypadku orzeczenia dla kierowcy, ikona wyświetla okno Lista formularzy, które można wykorzystać do dokumentowania wywiadów (formularze są dostępne do edycji w module Gabinet), ikona wyświetla okno Karta Badania Profilaktycznego jest aktywne tylko wówczas, gdy rozpoczęta jest wizyta medycyny pracy, przycisk Wizyta MP rozpoczyna wizytę medycyny pracy, przycisk Wizyta wyświetla okno Wizyty z modułu Gabinet. 4

9 MODUŁ 13 Medycyna Pracy Planowanie badań W celu zaplanowania badania należy posłużyć się przyciskiem Zaplanuj badanie (lub Edytuj term., jeśli uprzednio ustalona data badania ma być zmieniona) w oknie Badania okresowe. Jak już wspomniano, wyświetlone zostanie wówczas okno Badanie. Po zaplanowaniu badania, w oknie Badania okresowe obok nazwy usługi pojawia się ikona informująca o tym fakcie, a sama nazwa umieszczona zostaje na żółtym tle Wizyta medycyny pracy Użycie przycisku Wizyta MP w oknie Badania okresowe powoduje otwarcie wizyty medycyny pracy. Po uprzednim zaznaczeniu usług, które będą wykonywane podczas wizyty, i użyciu przycisku Wizyta MP, pojawi się komunikat Czy chcesz powiązać badania z MP? Po jego zatwierdzeniu wyświetlone zostanie okno Data badania. Domyślnie uzupełnione jest datą bieżącą. Rys. 5. Okno: Badanie. W oknie tym należy uzupełnić: pole Status badania : planowane, zarezerwowane, wykonane, pominięte, skierowanie; pole Termin badania od... do - określany na podstawie wskazówek metodycznych przedział czasu, w jakim wykonane powinno być badanie. Lekarz ma możliwość wyznaczenia innego terminu, pod warunkiem, że nie jest on późniejszy od zalecanego przez wskazówki metodyczne; pole Data optymalna wyliczana przez system optymalna data badania. Lekarz ma możliwość określenia innej, dokonując wpisu lub używając przycisku Data z orzeczenia. W oknie Badanie znaleźć również można: informację o typie badania (pole Badanie ), informację o dacie ostatniego badania (pole Data ostatniego badania ), informacje o zleceniu (sekcja Informacje o zleceniu ): wykonana usługa, lekarz, u którego odbędzie się wizyta, gabinet, który wykona zlecenie, data i godzina rezerwacji; Dane te pobierane są z modułu Zlecenia. datę wykonania zlecenia lub rezerwacji wizyty (pole Data wykonania lub rezerwacji zablokowane przed edycją). Z poziomu okna Badanie można zarezerwować wizytę w terminarzu lub zmienić termin umówionej wizyty (przycisk Umów/ przenieś wizytę ) oraz wykonać badanie i uzupełnić Kartę wykonania usługi (przycisk Wykonaj badanie ). Można również dodać formularz, posługując się przyciskiem o tej samej nazwie. Przycisk Formularz staje się aktywny po wykonaniu badania Medycyny Pracy. Rys. 6. Okno: Data badania Medycyny Pracy. Zatwierdzenie terminu pozwala na przejście do Karty badania profilaktycznego, której wzorzec zgodny jest z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dziennik Ustaw nr 69, poz. 332, par. 9 pkt 2). W karcie należy uzupełnić: pole Rodzaj badania profilaktycznego - wybór rodzaju badania z listy następujących: okresowe, wstępne, kontrolne; pole Pozostała działalność profilaktyczna pole to może być uzupełnione jedną z następujących wartości: monitoring stanu zdrowia, badanie celowe, czynne poradnictwo, inne; pole Objęty opieką jako : pracownik, świadczący pracę nakładczą, pobierający naukę, na własny wniosek. Można również zaznaczyć następujące opcje: opcja Wkładka włączenie opcji spowoduje, że do karty badania profilaktycznego zostanie wydrukowana wkładka, pole Nr kolejny wkładki należy podać numer kolejny wkładki, Opcja Wkładka oraz pole Nr kolejny wkładki dostępne są, gdy w Opcjach modułu Medycyna 5

10 3. Pracownicy Pracy została włączona opcja Drukowanie wkładek do karty badania profilaktycznego. opcja Skierowanie od pracodawcy należy ją zaznaczyć, gdy pacjent przyszedł ze skierowaniem od pracodawcy, opcja Informacja o czynnikach szkodliwych na stanowisku pracy po jej zaznaczeniu na wydruku Karty badania profilaktycznego znajdzie się informacja o czynnikach szkodliwych na stanowisku pracy, opcja Wyniki pomiarów czynników szkodliwych powoduje umieszczenie w Karcie badania profilaktycznego informacji, czy są wyniki pomiarów czynników szkodliwych, opcja Informacje o czynnikach uciążliwych na stanowisku pracy gdy zostanie zaznaczona, wówczas w Karcie badania profilaktycznego znajdzie się również informacja o istnieniu czynników uciążliwych na stanowisku, pole Data badania, pole Data założenia karty, pole Data następnego badania. Rys. 8. Okno: Badania okresowe wizyta Medycyny Pracy Po zaznaczeniu jednej bądź więcej usług aktywne stają się przyciski z prawej strony sekcji. Oprócz tych, które zostały opisane w rozdziale Karta badań okresowych, dostępne są również: przycisk Zarezerwuj umożliwia zarezerwowanie badania oraz zarezerwowanie badania w terminarzu lekarza, przycisk Pomiń daje możliwość pominięcia jednego lub kilku badań zdefiniowanych dla czynnika szkodliwego lub uciążliwego na stanowisku, Użycie tego przycisku jest niezbędne, jeśli wizyta medycyny pracy ma być zakończona bez wykonania wszystkich wyświetlonych badań. przycisk Wykonaj użycie przycisku umożliwia wykonanie badania w Medycynie Pracy (bez odnotowania wykonania usługi w module Zlecenia) lub przez wypełnienie Karty wykonania usługi (z odnotowaniem w module Zlecenia). Karta wykonania usług została opisana w instrukcji do modułu Zlecenia. Rys. 7. Karta badania profilaktycznego. Po uzupełnieniu wszystkich istotnych pól kartę można wydrukować. Służy do tego celu przycisk Drukuj. System powróci wówczas do okna Badania okresowe, w którym została już otwarta wizyta medycyny pracy. W sekcji Badania wyświetlona zostanie lista tylko tych usług, które zostały skojarzone z wizytą. Po zatwierdzeniu zmian kolor tła, na jakim znajduje się nazwa badania, zmieni się na zielony. Obok nazwy pojawi się dodatkowo ikona informująca o wykonaniu badania. Używając przycisku Zakończ wizytę, można zamknąć wizytę medycyny pracy. Przycisk jest aktywny tylko wówczas, gdy wykonano lub zaplanowano wszystkie badania. Można następnie przejść do wystawienia orzeczenia lekarskiego Wystawianie i wydruk orzeczeń Wizyta medycyny pracy może zakończyć się wystawieniem orzeczenia lekarskiego. W tym celu w oknie Badania okresowe należy posłużyć się ikoną, w efekcie czego na monitorze wyświetli się okno Zaświadczenie lekarskie. Okno wyświetla się również po zakończeniu wizyty medycyny pracy za pomocą przycisku Zakończ wizytę. 6

11 MODUŁ 13 Medycyna Pracy Rys. 9. Okno: Zaświadczenie lekarskie. W oknie tym automatycznie uzupełnione są podstawowe dane pacjenta: jego imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, zakład i stanowisko pracy. System numeruje także orzeczenia, pobierając kolejny numer z bazy. Numer orzeczenia zostanie automatycznie uzupełniony kolejnym numerem, gdy zostanie on uzupełniony w Karcie podmiotu gospodarczego (zakładka Medycyna pracy pole Kolejny numer orzeczenia MP ). Domyślnie wypełnianie są pola Data wykonania badania i Lekarz orzekający, lecz ich zawartość można zmienić. Przed wystawieniem orzeczenia użytkownik powinien określić: status pracownika poprzez wybór z następujących możliwości: zatrudniony, przyjmowany; rodzaj zaświadczenia poprzez wybór z następujących możliwości: 21 wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych zdolny do wykonywania pracy na wskazanym (dotychczasowym) stanowisku pracy, 22 wobec przeciwwskazań zdrowotnych niezdolny do wykonywania pracy na wskazanym (dotychczasowym) stanowisku pracy, 23 wobec przeciwwskazań zdrowotnych utracił zdolnosć do wykonywania dotychczasowej pracy, 31 niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy ze względu na szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie, 32 niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy ze względu na szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie kobiety w ciąży, 33 niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy ze względu na zagrożenie zdrowia młodocianego, 34 niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy ze względu na podejrzenie powstania choroby zawodowej, 35 niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy ze względu na chorobę zawodową lub skutki wypadku przy pracy, 41 wobec braku przeciwwskazań zdolny do podjęcia (kontynuowania) nauki, 42 istnieją przeciwwskazania do podjęcia (kontynuowania) nauki, 51 brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia (kontynuowania) studiów w szkole wyższej, 52 istnieją przeciwwskazania zdrowotne do podjęcia (kontynuowania) studiów w szkole wyższej, 61- brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w studiach doktoranckich, 62 istnieją przeciwwskazania zdrowotne do uczestnictwa w studiach doktoranckich, 81 wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych zdolny do podjęcia/ wykonywania prac w procesie produkcji i obrocie żywnością, 82 wobec przeciwwskazań zdrowotnych trwale niezdolny do podjęcia/ wykonywania prac w procesie produkcji i obrocie żywnością, 83 wobec przeciwwskazań zdrowotnych czasowo niezdolny do podjęcia/ wykonywania prac w procesie produkcji i obrocie żywnością, 91 może dysponować bronią, 92 nie posiada zdolności fizycznej i psychicznej do dysponowania bronią, 101 posiada zdolność fizyczną i psychiczną do uzyskania licencji pracownika zabezpieczenia technicznego I stopnia, 102 posiada zdolność fizyczną i psychiczną do uzyskania licencji pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia, 111 posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej I stopnia, 112 nie posiada zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej I stopnia, 113 posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej II stopnia, 114 nie posiada zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej II stopnia, 121 posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, 122 nie posiada zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, 131 wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych zdolny(a) do wykonywania czynności strażnika gminnego, 132 wobec istnienia przeciwwskazań zdrowotnych jest niezdolny(a) do wykonywania czynności strażnika gminnego, 141 ze względu na stan zdrowia wymaga udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, 142 ze względu na stan zdrowia nie wymaga udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, 7

12 3. Pracownicy 151 brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, 152 istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, 161 brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, 162 istnienie przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, 171 nie wykazuje zaburzeń funkcjonowania psychologicznego i może dysponować bronią, 172 wykazuje istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego i nie może dysponować bronią, 181 brak psychologicznych przeciwwskazań do wykonywania pracy, 191 orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej, 192 orzeczenie lekarskie o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej, 193 orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej wzór z 1983 r, 194 orzeczenie lekarskie o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej wzór z 1983r. W zależności od rodzaju wystawianego orzeczenia należy ponadto określić: data następnego badania może wynikać z decyzji lekarza, nie może być jednak późniejsza niż określona we wskazówkach metodycznych, datę utraty zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy, okres, na jaki pracownik powinien zostać przeniesiony na inne stanowisko ze względu na stan zdrowia określony w latach lub miesiącach, rodzaj choroby zawodowej (jej podejrzenie lub rozpoznanie) oraz okres, w ciągu którego pracownik jest na nią narażony, Posłużenie się przyciskiem wyboru w polu Choroba zawodowa wyświetli okno Wybieranie karty ksiegi podejrzeń i rozpoznań chorób zawodowych. Można w nim wybrać chorobę dodaną uprzednio bądź też dodać nową. kierujący będący sprawcą wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny, kierujący skierowany przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego, osoba skierowana przez kierownika właściwej jednostki organizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest ona przewidziana do szkolenia na kierowcę na potrzeby wojska, osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami. W przypadku orzeczeń wystawianych w trybie odwoławczym należy zaznaczyć opcję Tryb odwoławczy. Opcja ta jest dostępna tylko dla wybranych rodzajów orzeczeń. Pole Uwagi przeznaczone zostało do notowania dodatkowych spostrzeżeń lekarza. Będą one widoczne na wydruku orzeczenia. W przypadku rozpoznania choroby zawodowej lub braku podstaw do jej rozpoznania należy podać uzasadnienie tej decyzji w polu Uzasadnienie. Wydanie orzeczenia pacjentowi może być automatycznie rejestrowane w systemie po zaznaczeniu opcji znajdującej się w dolnej części okna. Po wprowadzeniu wszystkich elementów orzeczenia można zapisać zmiany, używając przycisku OK. Po zatwierdzeniu nie będzie już można wprowadzać żadnych dodatkowych zmian w orzeczeniu. Po wystawieniu orzeczenie może być wydrukowane. Posłużenie się przyciskiem OK oprócz zapisania zmian powoduje bezpośrednie przeniesienie do okna Wydruk orzeczeń. W oknie tym należy wskazać wzorzec wydruku, jeżeli nie został on wcześniej zdefiniowany jako domyślny przy użyciu funkcji Wzorce wydruku. Funkcja Wzorce wydruku została szczegółowo opisana w rozdziale 7.2. podstawę prawną w oparciu o art. 124 p.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: kandydat na instruktora lub egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz osoba ubiegająca się o pozwolenie do kierowania tramwajem, kierujący pojazdem silnikowym skierowany, w drodze decyzji, przez organ kontroli ruchu drogowego, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu, kierujący pojazdem silnikowym skierowany, w drodze decyzji, przez organ kontroli ruchu drogowego, jeżeli przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1, Rys. 10. Okno: Wydruk orzeczeń. Użycie przycisku F3 Podgląd wyświetli wydruk zaświadczenia lekarskiego. 8

13 MODUŁ 13 Medycyna Pracy Rys. 12. Okno: Zaświadczenie lekarskie (dla kierowcy). Rys. 11. Okno: Wydruk zaświadczenia lekarskiego załącznik nr 2. W oknie Zaświadczenie lekarskie możliwy jest także wydruk próbny po użyciu przycisku o tej samej nazwie. W polu Numer orzeczenia zamiast kolejnej cyfry pojawi się wówczas informacja Próba. Jeśli wydruk próbny zostanie zaakceptowany, można orzeczenie wydrukować w trybie normalnym, posługując się przyciskiem Drukuj Wystawianie orzeczeń dla kierowców System umożliwia wydanie orzeczenia dla kierowców ubiegających się lub posiadających już dowolną kategorię prawa jazdy. W celu wystawienia takiego orzeczenia w Karcie badań okresowych należy posłużyć się ikoną. Wyświetli się wówczas okno Zaświadczenie lekarskie, w którym w porównaniu z oknem wywoływanym dla wystawienia orzeczenia dla pracownika wprowadzono dodatkowe pola: Prawo jazdy kategorii wybór odpowiedniej kategorii następuje po zaznaczeniu opcji, Ograniczenie w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia jeśli występuje, należy zaznaczyć opcję i wpisać samodzielnie uzasadnienie. Uzupełnianie i przygotowanie wydruku orzeczenia dla kierowcy jest analogiczne do wypełniania i drukowania orzeczenia dla pracownika Lista wizyt Medycyny Pracy nowa wersja Funkcja Lista wizyt Medycyny Pracy umożliwia przeglądanie wizyt w ramach Medycyny Pracy, zarejestrowanych w systemie. Wyświetloną listę wizyt można ograniczyć przez zastosowanie filtrów: Pole Pacjent, Pole Lekarz Medycyny Pracy, Pola Data rozpoczęcia wizyty od... do, Pola Data zakończenia wizyty od... do, Pole Rodzaj badania : puste, Badania wstępne, Badania okresowe, Ostatnie badanie okresowe, Badanie kontrolne, Badanie inne. Opcja Badanie kierowcy, Opcja Badanie sanitarno-epidemiologiczne, Pole Data rezerwacji wizyty. W oknie Przeglądanie listy wizyt Medycyny Pracy poza przyciskami: F2 Dodaj, po użyciu którego istnieje możliwość zaplanowania badań pacjentowi w oknie Karta wizyty Medycyny Pracy ; F3 Pokaż ; F4 Popraw oraz F9 Drukuj, dostępny jest przycisk F7 Wizyta. Użycie tego przycisku umożliwia wykonanie zaznaczonej na liście wizyty Medycyny Pracy, która nie została jeszcze zakończona. 9

14 3. Pracownicy lub, w Karcie stanowiska pracy do zakładki Usługi w ramach wizyty Medycyny Pracy lub, przy użyciu funkcji Usługi dla wizyty Medycyny Pracy. Rys. 13. Okno: Przeglądanie listy wizyt Medycyny Pracy Rezerwacja badania Medycyny Pracy nowa wersja Funkcja Rezerwacja badania Medycyny Pracy umożliwia zaplanowanie badań profilaktycznych oraz innych badań, które mają być wykonane pacjentowi w ramach wizyty Medycyny Pracy. Wcześniej jednak należy dokonać odpowiedniej konfiguracji usług. Po dokonaniu tych ustawień usługi z grupy dla konsultacji specjalistycznych, automatycznie zostaną wyświetlone w Karcie rezerwacji wizyty Medycyny Pracy w zakładce Badania. dla dodatkowych badań w ramach innych wizyt Medycyny Pracy. Dodatkową usługę z tej grupy będzie można zaplanować, gdy w Karcie rezerwacji wizyty Medycyny Pracy w polu Rodzaj badania została wybrana pozycja Badanie inne oraz został użyty przycisk F2 Dodaj badanie Konfiguracja usług 1. Menu główne Opcje> funkcja Opcje. W wyświetlonym oknie Medycyna Pracy Opcje na zakładce Usługi/ grupy usług, należy ustawić: usługi główne dla wizyt Medycyny Pracy o najwyższym piorytecie. Są to: wstępnej, okresowej, kontrolnej, usługi główne dla wizyt Medycyny Pracy o niższym piorytecie. Są to: kierowcy, sanitarno-epidemiologicznej. grupy usług: dla innych wizyt Medycyny Pracy, np. w sprawie wydania pozwolenia na broń. Usługę z tej grupy będzie można zaplanować, gdy w Karcie rezerwacji wizyty Medycyny Pracy w polu Rodzaj badania została wybrana pozycja Badanie inne oraz został użyty przycisk F3 Wybierz usługę. dla konsultacji specjalistycznych np. okulistycznych, laryngologicznych. Jeżeli podczas wizyty Medycyny Pracy danego rodzaju wymagane jest, aby zostały również wykonane usługi w ramach konsultacji specjalistycznych, wówczas usługi z tej grupy w zależności od indwidualnych potrzeb przychodni - należy dodać: Rys. 14. Okno: Medycyna Pracy Opcje zakładka Usługi/ grupy usług. 2. Menu główne Słowniki> funkcja Wskazówki metodyczne. Zaimportowanie lub ręczne wprowadzenie wskazówek metodycznych dla czynników szkodliwych lub uciążliwych. Import wskazówek metodycznych dla czynników szkodliwych lub uciążliwych odbywa się w module Serwis. Szczegółowy sposób importu został opisany w instrukcji do modułu Serwis. Sposób ręcznego dodawania nowych wskazówek metodycznych dla czynników szkodliwych lub uciążliwych, został opisany w rozdziale 5.6 niniejszej instrukcji. do właściwego czynnika szkodliwego lub uciążliwego, wynikającego ze wskazówek metodycznych 10

15 MODUŁ 13 Medycyna Pracy Rys. 15. Okno: Przeglądanie listy wskazówek metodycznych. Nowa funkcja Nowa Medycyna Pracy umożliwia edycję wskazówek metodycznych, np. umożliwia na poszczególnych zakładkach wprowadzenie nowych narządów krytycznych oraz badań, które mają być wykonane podczas wizyty w ramach Medycyny Pracy wstępnej, okresowej oraz ostatniej okresowej; częstotliwości badań dla danego czynnika szkodliwego lub uciążliwego oraz uwag. W tym celu w oknie Przeglądanie wskazówek metodycznych, należy posłużyć się przyciskiem F4 Popraw. Badania z czynników szkodliwych i uciążliwych, wynikających ze wskazówek metodycznych automatycznie zostaną wyświetlone i będzie można je zaplanować w Karcie rezerwacji wizyty Medycyny Pracy, gdy czynniki te zostały wprowadzone do Karty stanowiska pracy, na którym zatrudniony jest pacjent w firmie, dla którego odbywa się wizyta MP. 3. Menu główne Słowniki> funkcja Stanowisko pracy. W sytuacji, gdy umowa nie zawiera wszystkich wymaganych usług (badań), przy użyciu tej funkcji można ustawić dodatkowe badania, które mają być wykonane pacjentowi w ramach wizyty Medycyny Pracy wstępnej lub okresowej z racji zajmowanego stanowiska w danym zakładzie pracy. W tym celu w wyświetlonym oknie Przeglądanie listy stanowisk pracy, należy zaznaczyć pozycję właściwego stanowiska i użyć przycisku F4 Popraw. W oknie Karta stanowiska pracy w zakładce Usługi w ramach wizyty Medycyny Pracy i w zakładkach Badania wstępne oraz Badania okresowe po użyciu przycisku F2 Dodaj z bazy usług można wybrać odpowiednie badania. Rys. 16. Okno: Karta stanowiska pracy zakładka Usługi w ramach wizyty Medycyny Pracy zakładka Badania wstępne. W oknie Karta stanowiska pracy w zakładce Czynniki szkodliwe można wprowadzić czynniki szkodliwe i uciążliwe na jakie narażony jest pacjent na zatrudnionym stanowisku pracy. W tym celu należy użyć przycisku F2 Dodaj i w wyświetlonym oknie Wybieranie karty czynnika szkodliwych i uciążliwych, przy odpowiednich czynnikach należy ustawić znacznik i zatwierdzić przyciskiem OK. Ustawienie na zakładce czynników szkodliwych i uciążliwych spowoduje, że podczas planowania badań w Karcie rezerwacji wizyty Medycyny Pracy, czynniki te zostaną wyświetlone w zakładce Czynniki szkodliwe. Natomiast w zakładce Badania zostaną wyświetlone badania, które zostały przypisane do tych czynników. 11

16 3. Pracownicy Pole Zatrudnienie należy wybrać firmę, w której zatrudniony jest pacjent. Pole to po wybraniu pacjenta automatycznie uzupełniane jest nazwą firmy, jeżeli jednak dany pacjent zatrudniony jest w kilku firmach, wówczas pole to pozostaje puste. W takiej sytuacji właściwą firmę, należy wybrać po użyciu przycisku z trzema kropkami, Pole Rodzaj badania należy wybrać jeden z głównych rodzajów wizyt Medycyny Pracy: 1. Badania wstępne. 2. Badania okresowe. 3. Ostatnie badania okresowe. 4. Badania kontrolne. 5. Badania inne np. w sprawie wydania pozwolenia na broń. Okno Karta rezerwacji wizyty Medycyny Pracy zbudowane jest z czterech paneli: Panel piewszy zawiera dwie zakładki: Rys. 17. Okno: Karta stanowiska pracy zakładka Czynniki szkodliwe. 4. Menu główne Słowniki> funkcja Usługi dla wizyty Medycyny Pracy. W wyświetlonym oknie Przeglądanie listy usług w ramach Medycyny Pracy, można ustawić dodatkowe usługi lub grupy usług, które mają być wykonane w ramach wizyty Medycyny Pracy danego rodzaju, ale tylko określonej grupie pacjentów z danego zakładu pracy. W tym celu należy użyć przycisku F2 Dodaj i w oknie Karta usług w ramach wizyty Medycyny Pracy, należy uzupełnić pola: Pola Usługa lub Grupa usług, Pole Firma, Pole Grupa pracowników. Wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem OK. Rys. 18. Okno: Karta usług w ramach wizyty Medycyny Pracy. Zakładka Badania w zakładce w zależności od rodzaju wizyty Medycyny Pracy automatycznie zostaną wyświetlone usługi (badania), które zostały ustawione podczas konfiguracji opisanej powyżej. Po prawej stronie znajdują się przyciski: Przycisk F2 Dodaj badanie, Przycisk Badanie wykonane, Przycisk F7 Skierowanie. Funkcjonalność przycisków została przedstawiona w dalszej części tego rozdziału. Zakładka Czynniki szkodliwe - zakładka jest widoczna i zawiera czynniki szkodliwe lub uciążliwe, jeżeli w Karcie stanowiska pracy zakładu pracy, w którym zatrudniony jest dany pacjent, na zakładce Czynniki szkodliwe czynniki zostały wprowadzone. Panel drugi w panelu wyświetlane są umowy, z którymi związany jest pacjent i w ramach których mogą być wykonane usługi. Panel trzeci zawiera aktywne terminarze pracy pracowników oraz gabinetów. Panel czwarty zawiera zakładki z elementami, które mają wpływ na rodzaj wyświetlanych terminarzy pracy w panelu trzecim. Są to: Filtry ; Pracownicy ; Gabinety ; Gr. pracowników oraz Gr. gabinetów Planowanie badań w ramach wizyt Medycyny Pracy Po wykonaniu odpowiedniej konfiguracji usług można przystąpić do planowania badań, które mają być wykonane w ramach wizyty Medycyny Pracy danego rodzaju. W tym celu po użyciu funkcji Rezerwacja badania Medycyny Pracy w oknie Karta rezerwacji wizyty Medycyny Pracy, należy uzupełnić pola: Pole Pacjent należy wybrać właściwego pacjenta, Poszczególne zakładki z panelu czwartego, zostały opisane w instrukcji do modułu Terminarz w rozdziale

17 MODUŁ 13 Medycyna Pracy 1. Planowanie badań w ramach wizyt Medycyny Pracy: wstępnej; okresowej, ostatniej okresowej oraz kontrolnej. Sposób planowania badań dla wymienionych rodzajów wizyt MP jest bardzo podobny. W tym celu: W polu Pacjent należy wybrać właściwego pacjenta, W polu Zatrudnienie należy wybrać firmę, w której zatrudniony jest pacjent. Jeżeli pacjent posiada jedno zatrudnienie, wówczas pole to automatycznie jest uzupełnione. Jeżeli pacjent posiada więcej zatrudnień, wówczas pole to jest puste. W tym przypadku właściwe zatrudnienie, należy wybrać przy użyciu przycisku z trzema kropkami. W polu Rodzaj badania należy wybrać właściwy rodzaj wizyty Medycyny Pracy: Badania wstępne. Badania okresowe. Ostatnie badania okresowe. Badania kontrolne. W przypadku wizyty Medycyny Pracy kontrolnej istnieje możliwość wyświetlenia listy wystawionych wcześniej orzeczeń pacjentowi. W tym celu należy użyć przycisku Lista orzeczeń. Jeżeli orzeczenie jest nadal ważne, wówczas można wykonać pacjentowi tylko usługę główną: Badanie kontrolne. Jeżeli orzeczenie jest już nieważne, wówczas pacjent powinien wykonać wszystkie badania w ramach wizyty kontrolnej. Rys. 20. Okno: Karta rezerwacji wizyty Medycyny Pracy. Usługa główna danego rodzaju wizyty MP wyświetlana jest czarną czcionką, na tle koloru różowego i ze znacznikiem. Inne usługi oraz usługi dodatkowe wyświetlane są czarną czcionką, na tle koloru białego oraz ze znacznkiem: oznaczone są dodatkowe badania wynikające ze stanowiska pracy, na którym zatrudniony jest dany pracownik, a które zostały wprowadzone w Karcie stanowiska pracy w zakładce Usługi w ramach wizyty Medycyny Pracy i w zakładkach: Badania wstępne lub Badania okresowe. Tym znacznikiem mogą być również oznaczone usługi (badania) w ramach konsultacji specjalistycznych, które mają być wykonane podczas wizyty Medycyny Pracy, jeżeli podczas konfiguracji usługi te zostały ustawione w tym miejscu. oznaczone są badania: Rys. 19. Okno: Lista orzeczeń. Po wykonaniu powyższych czynności w zakładce Badania automatycznie zostaną wyświetlone usługi (badania), które zostały ustawione podczas konfiguracji dla danego rodzaju wizyty MP. Po zaznaczeniu pozycji badania dodatkowego, a przed jego rozplanowanem pojawi się hint, zawierający informację o nazwie badania oraz z czego dane badanie wynika, np. badanie wynikające ze wskazówek metodycznych. z czynników szkodliwych lub uciążliwych, wynikających ze wskazówek metodycznych, które to czynniki zostały ustawione w Karcie stanowiska pracy w zakładce Czynniki szkodliwe. Tym znacznikiem mogą być również oznaczone usługi (badania) w ramach konsultacji specjalistycznych, które mają być wykonane podczas wizyty Medycyny Pracy danego rodzaju, jeżeli podczas konfiguracji usługi te zostały ustawione w tym miejscu. dodatkowe badania w ramach wizyty Medycyny Pracy, które zostały wprowadzone przy użyciu funkcji Usługi dla wizyty Medycyny Pracy. Tym znacznikiem mogą być również oznaczone usługi (badania) w ramach konsultacji specjalistycznych, które mają być wykonane podczas wizyty Medycyny Pracy, jeżeli podczas konfiguracji usługi te zostały ustawione w tym miejscu. W ramach wizyt Medycyny Pracy wstępnej; okresowej, ostatniej okresowej oraz kontrolnej można rów- 13

18 3. Pracownicy nież wykonać badanie kierowcy oraz badanie sanitarno epidemiologiczne. W tym celu należy włączyć opcje: opcja Badanie kierowcy, opcja Badanie sanitarno-epidemiologiczne. Jeżeli w ramach wizyty Medycyny Pracy wstępnej, okresowej, ostatniej okresowej lub kontrolnej wykonywane jest również badanie kierowcy oraz/lub badanie sanitarno - epidemiologiczne, wówczas w Karcie rezerwacji wizyty Medycyny Pracy w zakładce Badania, nie jest widoczna ustawiona podczas konfiguracji usługa główna dla wizyt MP o niższym piorytecie tj: kierowcy czy sanitarno-epidemiologicznej. Aby zaplanować badanie należy zaznaczyć pozycję badania i dwukrotnie kliknąć we właściwą komórkę w terminarzu danego pracownika lub gabinetu. Spowoduje to automatyczne umieszczenie tego badania w komórce terminarza. W zakładce Badania badanie takie zostanie wyświetlone na tle koloru szarego z odpowiednią informacją: Skierowanie zostanie wyświetlone okno Karta wykonania usługi. Podwykonawcy zostanie wyświetlone okna Karta przyjęcia usługi. Aby wystawić skierowanie na badanie laboratoryjne, należy zaznaczyć właściwe badanie i wybrać pozycję Skierowanie na badanie. Spowoduje to wyświetlenie okna Skierowanie, w którym należy wprowadzić odpowiednie dane i zatwierdzić przyciskiem OK. Jeżeli w panelu Badania znajdują się usługi (badania), w kartach których na zakładce Znaczniki obsługa w polu Typ wyniku została wprowadzona pozycja Wynik laboratoryjny, wówczas w oknie Skierowanie automatycznie zostaną wyświetlone wszystkie te badania. W takim przypadku nie ma konieczności wystawiania dla każdego badania osobnego skierowania. W skierowaniu takim zostaną umieszczone tylko badania, na które nie zostało jeszcze wystawione skierowanie. Rys. 21. Okno: pozycja badania zaplanowanego. W sytuacji, gdy pacjent wykonał już wcześniej jedno z badań i przekazał lekarzowi jego wyniki, istnieje możliwość odnotowania tego faktu w Karcie rezerwacji wizyty Medycyny Pracy. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednie badanie i użyć przycisku F5 Badanie wykonane. W wyświetlonym oknie Dane dotyczące wcześniej wykonanego badania, należy wprowadzić datę wykonania badania i zatwierdzić przyciskiem OK. Rys. 24. Okno: Skierowanie. Rys. 22. Okno: Dane dotyczące wcześniej wykonanego badania. W zakładce Badania badanie takie zostanie wyświetlone z odpowiednim znacznikiem i informacją: Rys. 23. Okno: pozycja badania wykonanego wcześniej. Przy użyciu przycisku F7 Skierowanie można wystawić skierowanie na badania laboratoryjne, skierowanie szczegółowe oraz można zlecić wykonanie badania podwykonawcy. W menu tego przycisku znajdują się pozycje: W zakładce Badania badania takie zostaną wyświetlone z odpowiednim kierunkiem skierowania, znacznikiem oraz informacją: Rys. 25. Okno: pozycja badania, dla którego zostało wystawione skierowanie na badania laboratoryjne Aby wystawić skierowanie szczegółowe, należy zaznaczyć właściwe badanie i wybrać pozycję Skierowanie. Spowoduje to wyświetlenie okna Karta wykonania usługi, w którym należy wprowadzić odpowiednie dane i zatwierdzić przyciskiem OK. Skierowanie na badanie - zostanie wyświetlone okno Skierowanie. 14

19 MODUŁ 13 Medycyna Pracy W zakładce Badania badania takie zostaną wyświetlone z odpowiednim kierunkiem skierowania, znacznikiem oraz informacją: Rys. 29. Okno: pozycja badania, dla którego zostało wystawione skierowanie do podwykonawcy. Po wykonaniu powyższych czynności Karta rezerwacji wizyty Medycyny Pracy będzie miała następującą postać: Rys. 26. Okno: Karta wykonania usługi. Jeżeli dla badania został wcześniej zaprojektowany i podpięty formularz, wówczas po zatwierdzeniu Karty wykonania usługi przyciskiem OK, automatycznie zostanie wyświetlone okno Edytor formularzy, w którym można wprowadzić odpowiednie dane. W zakładce Badania badania takie zostaną wyświetlone z odpowiednim kierunkiem skierowania, znacznikiem oraz informacją: Rys. 27. Okno: pozycja badania, dla którego zostało wystawione skierowanie szczegółowe. Aby zlecić wykonanie badania podwykonwacy, należy zaznaczyć właściwe badanie i wybrać pozycję Podwykonawca. Spowoduje to wyświetlenie okna Karta przyjęcia usługi, w którym należy wprowadzić odpowiednie dane i zatwierdzić przyciskiem OK. Rys. 30. Okno: Karta rezerwacji wizyty Medycyny Pracy. Aby rozplanować badania oraz zatwierdzić wprowadzone dane, należy użyć przycisku OK. Spowoduje to automatyczne zarezerwowanie badań, a następnie wyświetlenie okna Wydruk dokumentów dla wizyty z listą dokumentów dla bieżącej wizyty Medycyny Pracy. Rys. 31. Okno: Wydruk dokumentów dla wizyty Medycyny Pracy. Rys. 28. Okno: Karta przyjęcia usługi. Jeżeli dla badania został wcześniej zaprojektowany i podpięty formularz, wówczas po zatwierdzeniu Karty wykonania usługi przyciskiem OK, automatycznie zostanie wyświetlone okno Edytor formularzy, w którym można wprowadzić odpowiednie dane. Po zaznaczeniu danego rodzaju dokumentu istnieje możliwość podglądu dokumentu (przycisk F3 Podgląd ) oraz wydruku dokumentu (przycisk Drukuj ). Przycisk Ust. drukarki umożliwia zmianę ustawień drukarki dla danego typu dokumentu. 15

20 3. Pracownicy Rys. 34. Okno: Pobieranie opłaty. Rys. 32. Okno: Podgląd wydruku. Następnie zostanie wyświetlone okno z komunikatem: Kolejnym krokiem jest realizacja zarezerwowanych badań diagnostycznych, laboratoryjnych w module Terminarz lub Zlecenia oraz realizacja wizyt u specjalistów w modułach medycznych systemu KS-SOMED. 2. Planowanie badań w ramach wizyt Medycyny Pracy kierowcy oraz sanitarno-epidemiologicznej. Sposób planowania badań dla tych rodzajów wizyt MP jest bardzo podobny. W tym celu: w polu Pacjent należy wybrać właściwego pacjenta. Rys. 33. Okno: Komunikat. Zatwierdzenie komunikatu przyciskiem Tak, umożliwia przyjęcie opłaty za badania od pacjenta oraz wystawienie dokumentu finansowego w oknie Pobieranie opłaty. Wizytę MP kierowcy oraz/ lub wizytę MP sanitarno - epidemiologiczne można również zaplanować pacjentowi niezatrudnionemu. W tym celu po wybraniu pacjenta i włączeniu opcji: Badanie kierowcy oraz/ lub opcję Badanie sanitarno - epidemiologiczne, należy włączyć opcję Pacjent niezatrudniony. w polu Zatrudnienie należy wybrać firmę, w której zatrudniony jest pacjent. w polu Rodzaj badania należy wybrać właściwy rodzaj wizyty Medycyny Pracy. Jeżeli w polu Rodzaj badania zostanie wybrany jeden z głównych rodzajów wizyty MP tj. badania wstępne; badania okresowe, ostatnie badanie okresowe lub badania kontrolne, wówczas ustawione podczas konfiguracji usługi dla wizyty MP kierowcy oraz wizyty MP sanitarno-epidemiologicznej, posiadające niższy piorytet, nie zostaną wyświetlone w zakładce Badania. W takiej sytuacji badanie kierowcy oraz/ lub badanie sanitarno-epidemiologiczne zostaną wykonane w ramach właściwej wizyty głównej Medycyny Pracy. Jeżeli w polu Rodzaj badania zostanie wybrana pozycja Badanie inne, wówczas ustawione podczas konfiguracji usługi dla wizyty MP kierowcy oraz wizyty 16

21 MODUŁ 13 Medycyna Pracy MP sanitarno-epidemiologicznej zostaną wyświetlone i będzie można usługę zaplanować. W tym przypadku większy piorytet ma badanie kierowcy i jeżeli zostaną włączone obie opcje, wówczas w zakładce Badania zostanie wyświetlona usługa dla wizyty MP kierowcy. należy włączyć opcję: Badanie kierowcy oraz/ lub opcję Badanie sanitarno- epidemiologiczne. Po wykonaniu tych czynności w panelu Badania zostaną wyświetlone usługi (badania), które zostały ustawione podczas konfiguracji dla danego rodzaju wizyty MP. Usługa główna danego rodzaju wizyty MP wyświetlana jest czarną czcionką, na tle koloru różowego i ze znacznikiem. Usługi dodatkowe wyświetlane są czarną czcionką, na tle koloru białego. Rys. 36. Okno: Wybieranie usługi. należy użyć przycisku F2 Dodaj inne usługi. W wyświetlonym oknie Wybieranie usługi można wybrać dodatkowe usługi (badania) z ustawionej podczas konfiguracji grupy usług dla badań w ramach innych wizyt MP. Wybór należy zatwierdzić przyciskiem OK. Rys. 35. Okno: Karta rezerwacji wizyty Medycyny Pracy. Dalsze czynności związane z planowaniem badań w terminarzu pracy pracownika, oznaczaniem badań wykonanych wcześniej (przycisk F5 Badanie wykonane ) oraz wystawianiem skierowań na badania (przycisk F7 Skierowanie ) są takie same jak opisane w pkt.1 3. Planowanie badań w ramach innych wizyt Medycyny Pracy, np. w sprawie wydania pozwolenia na broń. W tym celu: w polu Pacjent należy wybrać właściwego pacjenta. Rys. 37. Okno: Wybieranie usługi. Po wykonaniu tych czynności w panelu Badania zostaną wyświetlone usługi (badania), które zostały ustawione podczas konfiguracji. Wybrana usługa główna wyświetlana jest czarną czcionką, na tle koloru różowego i ze znacznikiem. Usługi dodatkowe wyświetlane są czarną czcionką, na tle koloru białego. Wizytę w ramach innych wizyt Medycyny Pracy można również zaplanować pacjentowi niezatrudnionemu. W tym celu po wybraniu pacjenta, należy włączyć opcję Pacjent niezatrudniony. w polu Zatrudnienie należy wybrać firmę, w której zatrudniony jest pacjent. w polu Rodzaj badania należy wybrać pozycję Badanie inne, należy użyć przycisku F3 Wybierz usługę. W wyświetlonym oknie Wybieranie usługi można wybrać główną usługę z ustawionej podczas konfiguracji grupy usług dla innych wizyt MP. Wybór należy zatwierdzić przyciskiem OK. 17

22 3. Pracownicy 3. Zakładka Wywiad lekarski umożliwia wprowadzenie danych medycznych uzyskanych z przeprowadzonego wywiadu lekarskiego. 4. Zakładka Badanie przedmiotowe - umożliwia wprowadzenie danych medycznych uzyskanych z badania przedmiotowego w przypadku zmian patologicznych. 5. Zakładka Badania w poszczególnych sekcjach wyświetlane są badania pomocnicze oraz badania w ramach konsultacji specjalistycznych, które zostały zarezerwowane w terminarzu pracy pracownika w ramach wizyty Medycyny Pracy. W ostatniej sekcji można wprowadzić skierowanie na dodatkowe badania, które wykraczają poza zakres badań wynikających ze wskazówek metodycznych (przycisk CF2 Dodaj skierowanie ). Zaznaczenie badania i użycie przycisku: Rys. 38. Okno: Karta rezerwacji wizyty Medycyny Pracy. Dalsze czynności związane z planowaniem badań w terminarzu pracy pracownika, oznaczaniem badań wykonanych wcześniej (przycisk F5 Badanie wykonane ) oraz wystawianiem skierowań na badania (przycisk F7 Skierowanie ) są takie same jak opisane w pkt Wizyta Medycyny Pracy Aby wykonać wizytę Medycyny Pracy z menu głównego Pracownicy, należy użyć funkcji Lista wizyt Medycyny Pracy. W wyświetlonym oknie Przeglądanie listy wizyt Medycyny Pracy, należy wskazać wizytę MP i użyć przycisku F7 Wizyta. Wykonanie tych czynności spowoduje wyświetlenie okna Wybór rodzaju karty badania profilaktycznego, w którym należy wybrać właściwą pozycję. przycisk F3 Karta zlecenia umożliwia wyświetlenie Karty zlecenia w trybie przeglądania, przycisk F5 Wykonaj zlecenie umożliwia wykonanie badania. przycisk F7 Wyniki umożliwia wyświetlenie wyników badania wprowadzonych w module Gabinet. 6. Zakładka Orzeczenia umożliwia wprowadzenie danych dotyczących częstotliwości wykonywanych badań. Przy użyciu przycisku F5 Orzeczenie można wystawić orzeczenie. W sekcji Dodatkowe orzeczenia przy użyciu przycisku SF2 Dodaj można wystawić dodatkowe orzeczenia. Jeżeli na badania w ramach wizyty Medycyny Pracy kieruje pracownika nowy pracodawca, wówczas należy wygenerować Kartę badania profilaktycznego. Dla kolejnych wizyt tego pracownika, generowana jest Wkładka do karty badania profilaktycznego. Rys. 40. Okno: Karta orzeczenia. Rys. 39. Okno: Wybór rodzaju karty badania profilaktycznego. Zatwierdzenie wyboru przyciskiem OK spowoduje wyświetlenie okna Wizyta MP. W oknie tym wyświetlone są zakładki główne: 1. Zakładka Karta Badania Profilaktycznego / Władka do Karty Badania Profilaktycznego, która zawiera zakładki: 1. Zakładka Rodzaj badania zawiera dane dotyczące rodzaju badania oraz dane identyfikacyjne miejsca pracy pracownika. 2. Zakładka Wywiad zawodowy umożliwia wprowadzenie danych medycznych uzyskanych z przeprowadzonego wywiadu zawodowego. 2. Zakładka Karta badania lekarskiego dla kierowcy, która zawiera zakładki: 1. Zakładka Dane ogólne umożliwia wprowadzenie informacji z jakiego tytułu badaniu lekarskiemu podlega pracownik. 2. Zakładka Wywiad lekarski umożliwia wprowadzenie danych medycznych uzyskanych z przeprowadzonego wywiadu lekarskiego. 3. Zakładka Badanie przedmiotowe - umożliwia wprowadzenie danych medycznych uzyskanych z badania przedmiotowego. Na zakładce można również wystawić skierowanie na badanie w ramach konsultacji specjalistycznych oraz w ramach badań pomocniczych. Badania ze skierowań widoczne są w zakładce Konsultacje specj. i badania pomocnicze w sekcji Konsultacje specjalistyczne. 18

23 MODUŁ 13 Medycyna Pracy 4. Zakładka Badanie narządu wzroku - umożliwia wprowadzenie danych medycznych uzyskanych z przeprowadzonego wywiadu chorobowego oraz z badania przedmiotowego. 5. Zakładka Badanie narządu słuchu i równowagi umożliwia wprowadzenie danych medycznych uzyskanych z przeprowadzonego wywiadu chorobowego, z badania otolaryngologicznego oraz z badania narządu równowagi. 6. Zakładka Konsultacje specj. i badania pomocnicze umożliwia do badań w ramach konsultacji specjalistycznych wprowadzenie rozpoznania, opinii oraz daty wykonania. Badania te automatycznie są wyświetlone, jeżeli zostanie dla nich wystawione skierowanie w zakładce Badanie przedmiotowe. W zakładce można również wprowadzić badania pomocnicze oraz rozpoznanie końcowe. Zakładka Karta badania lekarskiego dla kierowcy jest wyświetlona, gdy wizyta Medycyny Pracy dotyczy badania kierowcy lub, gdy badanie kierowcy wykonywane jest w ramach z jednej z głównych rodzajów wizyty MP tj. badania wstępne; badania okresowe, ostatnie badanie okresowe lub badania kontrolne. 3. Zakładka Karta badania sanitarno - epidemiologicznego, która zawiera zakładki: 1. Zakładka Dane miejsca pracy/ odbywania szkolenia zawiera dane dotyczące miejsca pracy pracownika, lub miejsca odbywania szkolenia. 2. Zakładka Badania w poszczególnych sekcjach umożliwia dodanie badań laboratoryjnych; badań pomocniczych i konsultacji specjalistycznych oraz dane z wywiadu lekarskiego i badania przedmiotowego. W tym celu należy użyć przycisku F2 Dodaj, spowoduje on pojawienie się kolejnej pozycji, do której ręcznie można wprowadzić odpowiednie dane. Przy użyciu przycisku F5 Orzeczenie można wystawć orzeczenie. Rys. 41. Okno: Wizyta MP zakładka Karta Badania Profilaktycznego - Rodzaj badania. Po wprowadzeniu odpowiednich danych na poszczególnych zakładkach, aby zakończyć wizytę Medycyny Pracy należy użyć przycisku Zakończ wizytę. Spowoduje on wyświetlenie okna Wydruk dokumentów dla wizyty Medycyny Pracy z listą dokumentów wystawionych podczas odbytej wizyty w ramach Medycyny Pracy. W oknie Wydruk dokumentów dla wizyty Medycyny Pracy znajdują się przyciski: przycisk F3 Podgląd umożliwia podgląd dokumentów, przycisk Ust. drukarki wyświetla ustawienia drukarki dla danego dokumentu. przycisk Drukuj umożliwia wydrukowanie dokumentów. Zakładka Karta badania sanitarno - epidemiologicznego jest wyświetlona, gdy wizyta Medycyny Pracy dotyczy badania lub, gdy badanie kierowcy wykonywane jest w ramach z jednej z głównych rodzajów wizyty MP tj. badania wstępne; badania okresowe, ostatnie badanie okresowe lub badania kontrolne. Rys. 42. Okno: Wydruk dokumentów dla wizyty Medycyny Pracy Informacje o pacjencie Funkcja Informacje o pacjencie dostępna jest, gdy użytkownik wykupił licencję na dodatkową funkcjonalność. Funkcja Informacje umożliwia szybki dostęp do podstawowych z punktu widzenia potrzeb medycyny pracy informacji o pacjencie. Po jej wywołaniu wyświetlone zostaje okno Informacje o pacjencie. 19

24 3. Pracownicy na podstawie jakiej konkretnej karty wyjazdowej/ obiegowej będzie wystawiane orzeczenie. Po uzupełnieniu pól można przejść do wystawiania orzeczenia za pomocą przycisku Orzeczenie lub w wyniku posłużenia się skrótem klawiaturowym Alt+O. W pierwszej kolejności należy zatwierdzić komunikat: Czy wystawić orzeczenie?, w efekcie czego wyświetlone zostanie okno Zaświadczenie lekarskie. Rys. 43. Okno: Informacje o pacjencie. Informacje pogrupowane zostały na trzech zakładkach: Orzeczenia/badania zawiera imię i nazwisko pacjenta, datę rozpoczętej wizyty, listę zaplanowanych w jej trakcie badań oraz informację o wystawieniu orzeczenia. Jeśli aktualnie pacjent nie ma żadnej rozpoczętej wizyty medycyny pracy, wówczas na zakładce wyświetli się tylko jego imię i nazwisko; Zatrudnienie zawiera dane o zakładzie pracy, stanowisku, na jakim zatrudniony jest pracownik, oraz dacie rozpoczęcia pracy. Badania zawiera listę badań dla danego stanowiska pracy. Lista wynika ze wskazówek metodycznych Wystawianie orzeczeń Funkcja Wystaw orzeczenie dostępna jest, gdy użytkownik wykupił licencję na dodatkową funkcjonalność. Funkcja ta jest opcjonalnym rozwiązaniem stosowanym w przypadku wystawiania orzeczeń na podstawie kart wyjazdowych lub obiegowych. Po jej wywołaniu w wyświetlonym oknie Przeglądanie listy pacjentów należy wybrać pacjenta, któremu ma zostać wystawione orzeczenie. Na ekranie pojawi się wówczas okno Wystaw orzeczenie. Rys. 44. Okno: Wystaw orzeczenie. Użytkownik powinien określić: Rys. 45. Okno: Wystawianie orzeczeń. W oknie należy wskazać sentencję orzeczenia przez wybranie odpowiedniej opcji. Tam, gdzie jest to wymagane, należy podać datę następnego badania lub okres, na jaki pracownik powinien zostać przeniesiony na inne stanowisko ze względu na stan zdrowia. Funkcja ta służy również wystawianiu orzeczeń dla kierowców. Po użyciu przycisku Orz. dla kierowcy lub posłużeniu się skrótem klawiaturowym Alt+R wyświetli się okno Zaświadczenie lekarskie, wzbogacone o dodatkowe pola, które zostały opisane w rozdziale Pracownicy/ Badania. Szczegóły dotyczące wystawiania i wydruku orzeczeń dla kierowcy opisane zostały w rozdziale Pracownicy/ Badania Rejestracja kart obiegowych Funkcja Rejestracja kart obiegowych dostępna jest, gdy użytkownik wykupił licencję na dodatkową funkcjonalność. Badania medycyny pracy można wykonać na podstawie listy usług sporządzonej w formie karty obiegowej. Jej stosowanie jest szczególnie korzystne w sytuacji, gdy pacjent musi wykonać szereg badań w różnych gabinetach specjalistycznych. Wyniki badań mogą zostać odnotowane na karcie. Następnie na ich podstawie lekarz medycyny pracy, wydaje orzeczenie o zdolności bądź niezdolności do pracy Wydawanie i wydruk karty obiegowej czy chce wystawić orzeczenie na podstawie karty obiegowej, czy też na podstawie karty wyjazdowej, 20

25 MODUŁ 13 Medycyna Pracy Dodanie i drukowanie nowej karty obiegowej pacjenta wykonuje się poprzez szereg czynności opisanych poniżej: 1. W piewszej kolejności należy umówić pacjenta na wizytę medycyny pracy. Czynność tę wykonuje się w module Terminarz analogicznie jak przy umawianiu wizyty dowolnego typu. Trzeba jedynie zwrócić uwagę, by w trakcie umawiania wizyty medycyny pracy zarezerwować usługę, która została podana jako domyślna w opcjach modułu Medycyna pracy. Funkcja ta wymaga również, by poszczególnym gabinetom przypisane zostały ich numery, ponieważ są one drukowane w jednej z kolumn karty obiegowej. 2. Następnie można już wyświetlić nową kartę obiegową, klikając na wizycie prawym klawiszem myszki i wywołując menu podręczne. Po wybraniu funkcji Dodaj obiegówkę, na monitorze pojawi się okno Karta obiegówki. Przycisk Umów wizytę - umożliwia zmianę zarezerwowanego terminu wizyty Medycyny Pracy w module Terminarz, Obszar Uwagi, Tabela z listą usług zawiera listę usług powiązanych z danym gabinetem we wzorcu karty obiegowej, Przycisk Rezerwacja umożliwia zarezerwowanie terminów wizyt badań z zakresu medycyny pracy na podstawie zdefinowanego wzorca karty obiegowej. Rezerwację wykonuje się w module Terminarz analogicznie jak przy umawianiu wizyty dowolnego typu. W efekcie zostanie wyświetlona Karta rezerwacyjna usługi wskazanego badania. Zarezerwowanie wizyty badania, spowoduje pojawienie się w oknie Karta obiegówki w tabeli z listą usług, obok nazwy badania daty rezerwacji, nazwy gabinetu i pracownika. Okno Karta obiegówki można również wyświetlić w module Terminarz w Karcie rezerwacji pacjenta wywołanej z menu Zdarzenia. Należy przejść na zakładkę Medycyna Pracy i użyć przycisku Dodaj obiegówkę. 3. W Karcie obiegówki system samodzielnie uzupełnia dane pacjenta oraz datę i godzinę badania. Pola, które należy uzupełnić to: Pole Zakład pracy z listy rozwijalnej należy wskazać firmę, w której zatrudniony jest pacjent. Jeżeli zostało wprowadzone zatrudnienie pacjenta w Medycynie Pracy, wówczas można posłużyć się ikonką Zatrudnienie pacjenta, lub skrótem klawiaturowym Ctrl+Z. Wybór zakładu pracy spowoduje pobranie z Karty zatrudnienia także stanowiska pracy pacjenta. Pole Wzorzec obiegówki należy wybrać wzorzec obiegówki, W Karcie obiegówki znajdują się elementy: Przycisk Czynn. szkod. jego użycie wyświetla listę czynników szkodliwych dla danego stanowiska pracy. Rys. 47. Okno: Karta obiegówki dodawanie. Aby zatwierdzić Kartę obiegówki należy posłużyć się przyciskiem Zatwierdź, aby dodatkowo wydrukować kartę należy użyć przycisku Zatwierdź i drukuj. Jeśli system wyświetli jakikolwiek komunikat w polu Uwagi, przycisk Zatwierdź i drukuj będzie nieaktywny. Rys. 46. Okno: Lista czynników szkodliwych Rejestracja karty obiegowej Funkcja Rejestracja obiegówki służy do rejestrowania wykonanych badań na podstawie wpisów dokonanych w karcie obiegowej pacjenta. Po wybraniu funkcji na monitorze pojawi się okno o tej samej nazwie. W polu Obiegówka należy wybrać odpowiednią kartę obiegówki z listy rozwijalnej. W wyświetlonym oknie Wybieranie obiegówki posługując się przyciskiem 21

26 3. Pracownicy F2 Dodaj można również dodać nową obiegówkę wybranemu pacjentowi. Po zaakceptowaniu zmian wyświetlone zostanie okno Rejestracja obiegówki Wydanie orzeczenia Funkcja Wydanie orzeczenia dostępna jest, gdy użytkownik wykupił licencję na dodatkową funkcjonalność. Uruchomienie tej funkcji pozwala na zarejestrowanie w systemie faktu wydania orzeczenia pracownikowi. Po wybraniu odpowiedniej osoby z listy pacjentów, zostanie wyświetlone okno Potwierdzenie wydania orzeczenia. Rys. 48. Okno: Rejestracja obiegówki. W oknie uzupełnione są podstawowe informacje o pacjencie - miejsce i stanowisko pracy, data początkowa zatrudnienia oraz data wykonania badań. W celu wyświetlenia informacji dodatkowych można posłużyć się przyciskiem Info. W dalszej części okna znajduje się sekcja Czynniki szkodliwe, w której wyświetlone są czynniki szkodliwe lub uciążliwe, na jakie jest narażony pacjent na tym stanowisku. oraz sekcja Badania zawierająca badania lekarskie i pomocniczne wynikające z czynników szkodliwych. Informacje te pobierane są ze wskazówek metodycznych. Aby zarejestrować wykonane badania, należy zaznaczyć je przy pomocy znacznika w pierwszej kolumnie i użyć przycisku F5 Wykonaj. Spowoduje to wyświetlenie Karty wykonania usługi dla każdej usługi z osobna. W karcie automatycznie uzupełnione są: dane pacjenta, dane pracownika wykonującego badanie, typ zlecenia, rodzaj usługi oraz data i godzina. Kartę można uzupełnić własnymi uwagami. Posłużenie się przyciskiem sprawi, że zostaną zaznaczone wszystkie badania znajdujące się na liście. Zatwierdzenie wykonania badań spowoduje, że w sekcji Badania w kolumnie Status ikona zmieni się na. Możliwe jest również wpisanie dodatkowo wykonanego badania (przycisk F2 Dodaj ) lub pominięcie badania, które nie zostało wykonane (przycisk F6 Pomiń ). W wypadku gdy konieczne jest zarezerwowanie dodatkowego terminu badania lub wystawienie pacjentowi skierowania, należy posłużyć się przyciskami, odpowiednio: F3 Zarezerwuj i F7 Skierowanie. W momencie rejestrowania karty obiegowej można wystawić pacjentowi orzeczenie, posługując się przyciskiem w górnej sekcji okna. Rys. 49. Okno: Potwierdzenie wydania orzeczenia. Należy w nim wskazać orzeczenie, które jest wydawane pacjentowi. Po użyciu przycisku F5 Wydanie orzeczenia fakt ten zostanie zarejestrowany w systemie. Użycie przycisku F4 Edycja powoduje wyświetlenie okna Karta orzeczenia poprawianie, w którym można dokonać zmiany daty następnego badania. Rys. 50. Okno: Karta orzeczenia poprawianie. Jeśli w oknie Zaświadczenie lekarskie zaznaczona zostanie opcja Automatycznie rejestruj wydanie orzeczenia, w oknie Potwierdzenie wydania orzeczenia, nie będą widoczne żadne orzeczenia, których wydanie można potwierdzić Wydruk orzeczeń Funkcja Wydruk orzeczeń dostępna jest, gdy użytkownik wykupił licencję na dodatkową funkcjonalność. 22

27 MODUŁ 13 Medycyna Pracy Po wywołaniu z menu funkcji Wydruk orzeczeń i wybraniu pracownika, dla którego ma zostać wydrukowane orzeczenie, pojawi się okno Wydruk orzeczeń. Należy w nim uzupełnić datę okresu, w jakim badania zostały wykonane i użyć przycisku F7 Szukaj. Wyświetlone zostaną wówczas wszystkie orzeczenia wystawione w danym czasie. Listę można ograniczyć tylko do tych orzeczeń, które nie zostały jeszcze wydrukowane, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji. Wybrane do wydruku orzeczenia należy zaznaczyć, ustawiając znacznik w pierwszej kolumnie. Następnie można przejść do drukowania dokumentu. W tym trybie drukowania nie ma możliwości obejrzenia podglądu wydruku. W dolnej części okna znajduje się dodatkowe pole filtrujące: pole Szukaj wg zawiera pozycje: Nazwisko; imię pozwala na wyszukiwanie postępowania przeprowadzonego dla konkretnego pacjenta, Numer postępowania pozwala na wyszukiwanie postępowania o określonym kodzie lub konkretnym numerze. PESEL pozwala na wyszukiwanie postępowania po numerze PESEL pacjenta, Rys. 52. Okno: Przeglądanie listy postępowań. Rys. 51. Okno: Wydruk orzeczeń. Forma i treść wydruku zgodna jest ze wzorcami określonymi w załączniku nr 2 oraz załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Orzeczenia mogą być również drukowane bezpośrednio z okna Zaświadczenie lekarskie. Sposób ten został opisany w rozdziale Pracownicy/ Badania Postępowanie Funkcja Postępowanie dostępna jest, gdy użytkownik wykupił licencję na dodatkową funkcjonalność. Funkcja ta umożliwia przeprowadzanie postępowań. 1. W pierwszej kolejności zostanie wyświetlone okno Przeglądanie listy postępowań z listą postępowań. Listę tę można ograniczać według następujących filtrów: pole Rodzaj postępowania, pole Data rozpoczęcia od...do, pole Data zakończenia od...do, opcja Postępowanie bez lekarza prowadzącego, pole Lekarz prowadzący, Aby dodać nowe postępowanie należy posłużyć się przyciskiem F2 Dodaj. Wyświetlona wówczas zostanie Karta postępowania dodawanie, w której należy uzupełnić elementy: pole Pacjent, pole Zakład pracy zakład pracy, w którym zatrudniony jest pacjent, W przypadku gdy zakład pracy wpisany jest jedynie w karcie pacjenta, nie został natomiast odnotowany w karcie zatrudnienia, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie. pole Stanowisko -stanowisko zostanie wpisane automatycznie na podstawie danych zawartych w karcie zatrudnienia. pole Rodzaj potępowania, pole Lekarz prowadzący podanie nazwiska lekarza prowadzącego nie jest wymagane. W sytuacji, gdy pole to nie zostanie wypełnione w momencie dodawania karty postępowania, zostanie uzupełnione automatycznie po zarezerwowaniu w terminarzu pierwszej wizyty związanej z postępowaniem nazwiskiem tego lekarza, u którego dokonano rezerwacji, pole Data rozpoczęcia postępowania data ta może być różna od daty pierwszej wizyty, opcja Należy zapoznać się z dokumentacją medyczną zaznaczenie opcji spowoduje, że w module 23

28 3. Pracownicy Terminarz w panelu informacyjnym widoczna jest stosowna informacja praz w polu odpowiedniej wizyty, wyświetlany jest sygnał komunikujący o konieczności zapoznania się z dokumentacją, jaka wpłynęła do przychodni. Rys. 55. Okno: Wybieranie postępowania. Rys. 53. Okno: Karta postępowania dodawanie. 2. Następnie można przejść do zaplanowania wizyty Medycyny Pracy. W tym celu w oknie Przeglądanie listy postępowań, należy posłużyć się przyciskiem F7 Postęp.. Spowoduje on wyświetlenie okna Postępowanie. Spowoduje on wyświetlenie Karty rezerwacyjnej usługi Medycyny Pracy. Zarezerwowanie wizyty Medycyny pracy spowoduje uaktywnienie w oknie Postępowanie większości pól oraz uzupełnienie informacji: o zarezerwowanej wizycie, o pacjencie, o dacie rozpoczęcia postępowania, o lekarzu prowadzącym, o zatrudnieniu pacjenta. Kolorowy pasek po lewej stronie górnej sekcji informuje, w jakiej poradni została zarezerwowana wizyta. przycisk F4 Karta pacj. - wyświetla kartę pacjenta w trybie edycji. przycisk F6 Lek. prow. umożlwia dodanie lub zmianę lekarza prowadzącego. W dolnej sekcji okna Postępowanie można dodać dowolną ilość badań, które będą wykonane w ramach postępowania. W tym celu należy posłużyć się przyciskiem F2 Dodaj i w wyświetlonym oknie Wybór usług wybrać z bazy dowolne usługi. Rys. 54. Okno: Postępowanie. W oknie tym znajdują wszystkie elementy konieczne do przeprowadzenia postępowania bez konieczności przechodzenia do innego modułu. pole Postępowanie zawiera kolejny numer postępowania, nadawany jest automatycznie, przycisk Terminarz umożliwia zarezerwowanie wizyty Medycyny pracy w Terminarzu. Rezerwacja powinna nastąpić z listy postępowań. Funkcja Rezerwacja z listy postępowań dostępna jest w Terminarzu w menu podręcznym, wywołanego prawym klawiszem myszy. Wybór funkcji spowoduje wyświetlenie okna Wybieranie postępowania, w którym należy wskazać odpowiednie postępowanie i zatwierdzić przyciskiem OK. Rys. 56. Okno: Wybór usług. Zamiast dodawania kilku badań można utworzyć dla nich pakiet. W tym celu należy posłużyć się przyciskiem F6 Pakiet i w wyświetlonym oknie Wybieranie usług, należy wybrać odpowiedni pakiet. Aby dodać nowy pakiet usług, należy posłużyć się przyciskiem Def. Pakiet. 24

29 MODUŁ 13 Medycyna Pracy Rys. 59. Okno: Wybieranie zawieszonych wizyt. Rys. 57. Okno: Wybieranie usług. Badanie można również usunąć spowoduje to również usunięcie rezerwacji w module Terminarz, jeśli została wcześniej dokonana. 3. Kolejnym krokiem jest zarezerwowanie wizyt badań, które będą wykonywane w ramach postępowania. W tym celu należy użyć przycisku Terminarz znajdującego się w dolnej części okna Postępowanie. Rezerwacja powinna nastąpić z listy medycyny pracy. Funkcja Rezerwacja z listy medycyny pracy dostępna jest w Terminarzu w menu podręcznym, wywołanego prawym klawiszem myszy. Wybór funkcji spowoduje wyświetlenie okna Lista planowanych badań, w którym należy wybrać odpowiednie badanie i zatwierdzić przyciskiem OK. Jeśli badanie wykonywane jest po raz pierwszy w ramach danego postępowania, należy użyć przycisku Wybierz pacjenta, a następnie wybrać odpowiedniego pacjenta. Jeżeli jest to badanie kolejne, można wybrać żądane postępowanie z listy i zatwierdzić wybór przyciskiem OK. 5. W pojawiającym się oknie Wizyta należy kliknąć na ikonę terminarza w lewym górnym rogu. Czynność ta spowoduje przejście do modułu Terminarz. Zaznaczając wybraną wizytę i posługując się menu podręcznym, należy wywołać funkcję Wykonaj zlecenie. Spowoduje to wyświetlenie okna Karta wykonania usługi, w którym domyślnie uzupełnione są podstawowe dane. Po ewentualnym wpisaniu dodatkowych informacji można zatwierdzić zmiany przyciskiem OK. System automatycznie zarejestruje w oknie Postępowanie fakt zrealizowania badania. 6. Zamknięcie terminarza spowoduje powrót do okna Wizyty. Jeśli wizyta ma zostać zawieszona, konieczne jest posłużenie się przyciskiem Zawieszone. Wizyta nie zostanie wówczas zamknięta, co pozwoli na wykonanie w jej trakcie innych badań w dowolnym terminie. Sposób wprowadzania danych w oknie Wizyty został opisany w instrukcji do modułu Gabinet. Rys. 58. Okno: Lista planowanych badań. Spowoduje on wyświetlenie Karty rezerwacyjnej usługi wskazanego badania. Zarezerwowanie wizyty badania spowoduje pojawienie się w oknie Postępowanie obok nazwy badania daty rezerwacji. 4. Wizytę związaną z badaniem w ramach postępowania można otworzyć po użyciu przycisku Wizyta. Przycisk ten przenosi do okna Wybieranie zawieszonych wizyt, w którym widoczne są otwarte postępowania dotyczące jedynie wybranego pacjenta. 7. W trakcie postępowania możliwe jest wystawienie orzeczenia po użyciu przycisku Orzeczenie. Po zamknięciu postępowania okno Zaświadczenie lekarskie jest zablokowane przed edycją. Wystawianie orzeczeń zostało opisane w rozdziale Pracownicy/ Badania. 8. Fakt zamknięcia postępowania rejestrowany jest w systemie po użyciu przycisku Zamknij post. w oknie Postępowanie. Wybór spośród zawieszonych wizyt jest możliwy po uprzednim zaznaczeniu opcji: Gabinet Opcje funkcja Opcje wizyty zakładka Inne opcja Zamiast wyboru pacjenta z listy ma być wybór z listy wizyt zawieszonych. Zamknięcie postępowania jest możliwe dopiero po wykonaniu wszystkich badań. 25

30 4. Badania Z poziomu okna Postępowanie możliwe jest wyświetlenie informacji o pacjencie. Okno Informacje jest podobne do okna opisanego w rozdziale poniżej Informacje o pacjencie. Różni się tym, że zakładka Orzeczenia/ badania została zastąpiona przez zakładkę Postępowania oraz widoczna jest dodatkowa zakładka Szczegóły postępowań. 4. Badania Rys. 60. Okno: Informacje o pacjencie. W tej części modułu przechowywana jest cała dokumentacja związana z badaniami medycyny pracy. Użytkownik ma możliwość przeglądania różnego typu list i zestawień, np. listy badań, listy zwolnień lekarskich, zestawień wystawionych orzeczeń i zaświadczeń. Funkcje tu zgrupowane pozwalają także na tworzenie i przeglądanie Księgi podejrzeń i rozpoznań chorób zawodowych oraz Księgi odwołań Lista badań Wywołanie z menu funkcji Lista badań lub użycie skrótu Ctrl+S powoduje wyświetlenie okna Lista badań medycyny pracy, w którym można znaleźć zgodnie z nazwą listę badań medycyny pracy. zarezerwowane, planowane i zarezerwowane, wykonane, wszystkie, pominięte; pole Firma wybór firmy, w której zatrudnieni są pacjenci, opcja Pokazuj badania z rozdzieleniem na wizyty powoduje podział okna Lista badań medycyny pracy na dwie części; w jednej znajdują się wizyty, a w drugiej badania wykonane podczas wizyty, pole umożliwiające wybranie wydziału lub grupy wydziałów, pole Planowany termin badania odpowiada przedziałowi od... do wyświetla listę badań, których planowana data wykonania mieści się w podanym przedziale czasu, opcja Data optymalna po włączeniu opcji na liście znajdą się badania, dla których data optymalna odpowiada podanemu przedziałowi czasu, pole Data wykonania lub rezerwacji zawiera się w przedziale od... do wyświetla badania z datą wykonania/ rezerwacji odpowiadającą podanemu przedziałowi, opcja Wyświetlaj wycofane badania. Proces filtrowania rozpocznie się po użyciu przycisku F5 Szukaj. Jeśli w wyniku filtrowania lista badań jest nadal długa, można posłużyć się dodatkowym filtrem w polu Szukaj wg. Wybór kryterium sprawi, że w sekcji centralnej na szarym tle wyświetlona będzie szukana kolumna. W jej ramach system może wyszukać dodatkowo zadaną przez Użytkownika frazę. W oknie znajdują się również następujące przyciski: F7 Badania pacj. wyświetla okno Badania okresowe, F9 Drukuj umożliwia wydruk listy badań medycyny pracy, F12 Eksportuj eksportuje listę badań do Excela, F8 Wycofaj wycofuje badanie Automatyczne planowanie badań Rys. 61. Okno: Lista badań medycyny pracy. W wypadku gdy w okolicy określonego dnia przypada termin badania wielu pracowników, można usprawnić pracę poprzez wykorzystanie funkcji automatycznego planowania wizyt. System podpowiada, dla których pracowników mogą już być wykonane badania wynikające z zajmowanego stanowiska. Następnie dokonuje samodzielnego rozplanowania tych badań. Użycie skrótu Ctrl+A lub wywołanie funkcji Planowanie automatyczne badań spowoduje wyświetlenie okna Planowanie automatyczne wizyt. Lista badań medycyny pracy może być filtrowana według następujących parametrów: pole Status badania : planowane (niezrealizowane), 26

31 MODUŁ 13 Medycyna Pracy Rys. 62. Okno: Planowanie automatyczne wizyt. W polu Wg daty bazowej należy podać planowaną datę badania. Domyślnie jest to data bieżąca. Po użyciu przycisku F5 Generuj w oknie pojawi się lista pacjentów, którym można wykonać badania w okolicach podanej daty. Jeśli z jakichś powodów lekarz uzna, że datę badania dla danego pacjenta trzeba przesunąć, może poprawić ją po podświetleniu odpowiedniego wiersza i użyciu przycisku F4 Popraw daty. Pojawia się wówczas okno Poprawa dat planowanej wizyty. Rys. 63. Okno: Poprawa dat planowanej wizyty. W oknie tym można podać przedział czasu, w którym dokonane ma być badanie (pole Termin badania od... do ) oraz optymalną datę badania (pole Data optymalna ). Może też zdarzyć się sytuacja, że danego badania z różnych względów nie można wykonać. Można wówczas zaznaczyć odpowiedni wiersz i posłużyć się przyciskiem F8 Usuń element. Po takim przygotowaniu listy można przejść do zlecenia systemowi automatycznego zaplanowania badań, używając przycisku F6 Planuj. W kartach pacjentów zostaną zapisane wskazane daty. Włączenie opcji Zaplanuj badania wstępne umożliwia również zaplanowanie daty dla badania wstępnego Orzeczenia i zaświadczenia W celu wyświetlenia listy zaświadczeń lekarskich należy wybrać funkcję Orzeczenia, zaświadczenia lub użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+O, co powoduje wyświetlenie okna Orzeczenia, zaświadczenia. Rys. 64. Okno: Orzeczenia, zaświadczenia. Listę zaświadczeń można ograniczać według następujących parametrów: pole Firma wyświetla listę zaświadczeń wystawionych tylko dla podanej firmy, pole Wydział/ Grupa wydziałów ogranicza orzeczenia do tych, które wystawiono dla konkretnego wydziału lub ich grupy, opcja Wyświetlaj wycofane orzeczenia powoduje umieszczenie na liście tylko orzeczeń wycofanych, pole Data wystawienia orzeczenia od... do pola pozwalają na wyświetlenie zaświadczeń wystawionych w podanym przedziale czasu. Istnieje również możliwość zliczenia wystawionych orzeczeń według zakładu pracy lub wydziału, czy też wystawionych w danym przedziale czasu. W tym celu należy wybrać kryterium zliczania i zaznaczyć opcję Liczbowy. W oknie centralnym pojawi się wówczas kolumna Ilość z wartością odpowiadającą liczbie wystawionych orzeczeń. Podobnie jak w przypadku Listy badań, w oknie można segregować dane według dodatkowego kryterium, podanego w polu Szukaj wg. U dołu okna znajdują się następujące przyciski: F5 Orzeczenie pozwala na wydrukowanie Zaświadczenia lekarskiego, F9 Drukuj rejestr wydruk Rejestru danych zaświadczeń. Zaświadczenia mogą być drukowane według: numerów wydruk orzeczeń z podanego przedziału numerów, dat w rejestrze znajdą się zaświadczenia wydane w podanym przedziale czasu. W rejestrze mogą się również znaleźć zaświadczenia wycofane po zaznaczeniu odpowiedniej opcji; F8 Wycofaj umożliwia wycofanie orzeczenia Blokady i raporty Funkcja Blokady i raporty umożliwia wysłanie maila do pracownika, menadżera lub pracownika ochrony zakładu z powiadomieniem o zbliżających się badaniach lub zaległych i niewykonanych badaniach. Raporty zawierają zestawienia badań określonego typu. W wypadku gdy medycyna pracy jest komórką ściśle zintegrowaną z zakładem pracy, możliwe 27

32 4. Badania jest skorzystanie z blokady pracownik, który nie ma ważnych badań, nie zostanie wpuszczony na teren zakładu przez pracownika ochrony. Wysyłanie i do pacjenta jest możliwe, gdy w jego karcie podany jest adres . Rys. 65. Okno: Blokady i raporty. Listę blokad i raportów można filtrować przez: pole Zakład pracy spowoduje, iż na liście znajdą się tylko blokady lub raporty z jednego zakładu, pole Wydział/ Grupa wydziałów ogranicza listę do raportów/ blokad z wybranego wydziału lub grupy wydziałów, rodzaj raportu: o przyszłych badaniach, o niewykonanych badaniach o zaległych badaniach; pole Stan na dzień wyświetla listę raportów/ blokad na określony dzień, pole W okresie do uzupełnienie tego pola spowoduje wyświetlenie listy badań zaplanowanych do wykonania od dnia podanego w polu Stan na dzień w ciągu wybranego okresu. Pole jest widoczne tylko dla Raportów o przyszłych badaniach. W oknie Blokady i raporty znajdują się następujące przyciski: F7 Badania pacj. wyświetla okno Badania okresowe, F9 Drukuj drukuje listę badań medycznych, F11 Zapisz zapisuje listę do pliku.dbf, F12 Eksportuj eksportuje wyniki listy do MS Excel, Powiadomienie wyświetla okno Blokady i raporty wysyłanie wiadomości , w którym należy wskazać pracownika, do którego ma zostać wysłany (pole Do kogo ). Mail może być wysłany tylko do wskazanego pracownika, tylko do jego menadżera bądź do obydwu jednocześnie. Dla badań zaległych mail jest wysyłany do pracownika oraz do pracownika ochrony zakładu. Automatycznie generowana jest treść wiadomości zawierająca dane pracownika i informacje o badaniach. Możliwe jest dodanie informacji dodatkowych w polu Treść dołączana do wiadomości. Rys. 66. Okno: Blokady i raporty wysyłanie wiadomości Zestawienia Funkcja umożliwia przygotowanie listy osób, które były (lub są nadal) poddane działaniu danego czynnika szkodliwego w różnych okresach czasu. Wybór z menu funkcji Zestawienia powoduje wyświetlenie okna o takiej samej nazwie. W oknie należy uzupełnić pole Czynnik szkodliwy i uciążliwy i użyć przycisku Generuj. W zależności od wybranego rodzaju zestawienia możliwe jest wygenerowanie następujących list: listy osób pracujących z danym czynnikiem szkodliwym, listy osób, które weszły do danego czynnika szkodliwego, listy osób, które wyszły z danego czynnika szkodliwego, listy osób, które pracowały choćby jeden dzień z danym czynnikiem szkodliwym, listy osób, które pracowały ciągle z danym czynnikiem, listy osób, które nie pracowały ani jednego dnia z danym czynnikiem. Zestawienia można również filtrować według: pola W dniu zestawienie generuje listę pracowników, którzy byli pod wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych we wskazanym dniu. Pole widoczne tylko dla Listy osób pracujących z danym czynnikiem szkodliwym ; pól W przedziale czasu od... do wynik zestawienia ograniczony będzie wówczas do podanego przedziału czasu. 28

33 MODUŁ 13 Medycyna Pracy Rys. 68. Okno: Przeglądanie listy zwolnień. Rys. 67. Okno: Zestawienia Lista zwolnień lekarskich Funkcja Lista zwolnień lekarskich powoduje wyświetlenie listy wszystkich zwolnień wystawionych w systemie KS-SOMED. Listę można ograniczać przez uzupełnienie następujących pól: pola Data od... do ogranicza listę do zwolnień wystawionych w podanym przedziale czasu, pole Zlecenie wyświetla listę zwolnień dla zleceń: wszystkich, bez zleceń (brak), niewykonanych, wykonanych; Po prawej stronie okna Przeglądanie listy zwolnień znajdują się następujące przyciski: przycisk F9 Drukuj umożliwia wydrukowanie listy zwolnień, przycisk Rezerwacja umożliwia zarezerwowanie wizyty kontrolnej na wskazany dzień do konkretnego lekarza, Funkcja ta ma zastosowanie jedynie w przypadkach, kiedy medycyna pracy jest komórką ściśle zintegrowaną z zakładem pracy. Usługę dla rezerwacji można określić w opcjach modułu Medycyna Pracy przez uzupełnienie pola Usługa dla zwolnień. pole Pokrewieństwo zwolnienia wystawione dla: wszystkich, D dziecka, M małżonka, I inne, B brak; pole Pacjent po uzupełnieniu tego pola na liście pojawią się zwolnienia wystawione dla wybranego pacjenta, pole Liczba dni na liście pojawią się tylko zwolnienia wystawione na podaną liczbę dni, opcja Sumuj zwolnienia lekarskie zlicza liczbę dni, podczas których pacjent przebywał na zwolnieniach lekarskich, pole Zakład pracy ogranicza listę zwolnień wystawionych dla pracowników jednego zakładu pracy, pole Wydział ogranicza listę zwolnień wystawionych dla pracowników jednego wydziału, pole Data zatrudnienia od...do - ogranicza listę wystawionych zwolnień do podanego przedziału zatrudnienia pracowników. Rys. 69. Okno: Rezerwacja. przycisk Zwolnienie umożliwia dodanie kolejnego zwolnienia, przycisk Popraw zwol. wyświetla okno Lista zwolnień z wszystkimi zwolnieniami wystawionymi dla konkretnego pacjenta. W oknie tym istnieje możliwość dodania nowego, poprawy, ukrycia bądź wydrukowania zwolnienia; przycisk Powiadomienie umożliwia wysłanie powiadomienia do zakładu pracy o wystawieniu zwolnienia dla zatrudnionego w nim pracownika Wydruk rejestru wydanych zaświadczeń Wydruk wystawionych orzeczeń jest możliwy po wywołaniu funkcji Wydruk rejestru wydanych zaświadczeń. W pojawiającym się oknie można podać: firmę, w której zatrudnieni są pacjenci, dla których zostały wystawione zaświadczenia; numery zaświadczeń, które mają zostać wydrukowane, lub przedział czasu, w którym wystawiono orzeczenia. W oknie znajduje się ponadto opcja Uwzględnij również wycofane orzeczenia, po włączeniu której wydrukowane zostaną 29

34 4. Badania także wycofane zaświadczenia, które mają numery z podanego zakresu lub, które zostały wystawione we wskazanym przedziale czasu. Rys. 70. Okno: Wydruk rejestru wydanych zaświadczeń Księga podejrzeń i rozpoznań chorób zawodowych Funkcja umożliwia prowadzenia Księgi podejrzeń i rozpoznań chorób zawodowych, co wymagane jest na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania. W celu dodania nowej karty do księgi należy wywołać funkcję Księga podejrzeń i rozpoznań chorób zawodowych. Pojawi się wówczas okno Wybieranie księgi podejrzeń i rozpoznań chorób zawodowych, w którym należy wybrać przycisk F2 Dodaj. imię i nazwisko lekarza dokonującego wpisu w polu Lekarz (są to dane aktualnie zalogowanego pracownika), nazwa podmiotu, w którym księga jest prowadzona w polu Podmiot. Na karcie księgi należy uzupełnić: imię i nazwisko pacjenta w polu Pacjent, jedno ze stanowisk, na którym zatrudniony jest pacjent w polu Stanowisko, informację o rozpoznaniu zasadniczym w sekcji Rozpoznanie choroby zawodowej. Rozpoznanie można dodać, używając znajdującego się w sekcji przycisku Rozpoznanie ; nazwę czynnika szkodliwego bądź uciążliwego, który przyczynił się do rozwoju choroby zawodowej. Informacja ta będzie widoczna na wydruku orzeczenia; Dostępne do wyboru czynniki szkodliwe bądź uciążliwe zostały ograniczone tylko do tych, które są związane z danym stanowiskiem pracy. informację o przekazaniu sprawy: data przekazania, podmiot, do którego przekazano pacjenta, uwagi. Po użyciu przycisku Sprawdź pojawia się okno Pracownicy narażeni na podobne zagrożenia. Okno to zostało opisane w rozdziale Pracownicy narażeni na podobne zagrożenia Wydruk księgi podejrzeń i rozpoznań chorób zawodowych Wywołanie z menu funkcji Wydruk księgi podejrzeń i rozpoznań chorób zawodowych wyświetla okno o takiej samej nazwie, w którym można zaznaczyć uzupełnić elementy: pole Firma umożliwia podanie firmy, opcja drukuj zaświadczenia wg numerów po zaznaczeniu tej opcji można podać przedział numerów ksiąg, które mają zostać wydrukowane, opcja drukuj zaświadczenia wg dat początkowa i końcowa data dodania księgi. Rys. 71. Okno: Karta księgi podejrzeń i rozpoznań chorób zawodowych. Automatycznie uzupełniane są następujące dane: liczba porządkowa w polu Symbol jest pobierana z Karty podmiotu gospodarczego (zakładka Medycyna Pracy pole Kolejny numer zgłoszenia choroby zawodowej ), 30

35 MODUŁ 13 Medycyna Pracy Rys. 72. Okno: Wydruk księgi podejrzeń i rozpoznań chorób zawodowych. Rys. 73. Okno: Pracownicy narażeni na podobne zagrożenia Pracownicy narażeni na podobne zagrożenia Wywołanie z menu funkcji Pracownicy narażeni na podobne zagrożenia powoduje wyświetlenie okna o takiej samej nazwie. W oknie tym można wskazać Pracownika wzorcowego oraz zajmowane przez niego Stanowisko. Lista pracowników może być filtrowana za pośrednictwem następujących kryteriów określonych w Opcjach wyszukiwania : z rozróżnieniem na czynniki szkodliwe zaznaczenie tej opcji sprawi, że wyświetleni zostaną wszyscy pacjenci z bazy, którzy narażeni są na oddziaływanie takich samych czynników szkodliwych (niezależnie od zakładu pracy, w którym są zatrudnieni), ogranicz wyszukiwanie tylko do wydziału wyświetli listę tylko tych pacjentów, którzy są zatrudnieni w tym samym wydziale, co pracownik wzorcowy, ogranicz wyszukiwanie tylko do zakładu pracy na liście pojawią się pacjenci zatrudnieni w tym samym zakładzie pracy, co pracownik wzorcowy, pomiń pacjenta wzorcowego - włączenie opcji spowoduje, że pacjent wzorcowy nie zostanie umieszczony na wygenerowanej liście, pole Pracownicy, którzy pracowali na stanowisku w dniu (lub później) ogranicza listę do pacjentów, którzy pracowali w określonym dniu lub później na stanowisku pracy. Po użyciu przycisku F5 Szukaj wyświetla się lista pacjentów spełniających zadane kryteria. Uzyskaną listę można zapisać do pliku DBF (przycisk CF11 Zapisz ), do Excela (przycisk CF21 Export ) oraz wydrukować (przycisk F9 Drukuj ) Księga odwołań Funkcja umożliwia prowadzenia Księgi odwołań od treści zaświadczeń, co wymagane jest na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania. Po wybraniu funkcji z menu pojawi się okno Wybieranie kart księgi odwołań od treści zaświadczeń. Aby dodać nową kartę odwołania, należy użyć w nim przycisku F2 Dodaj, co spowoduje wyświetlenie Karty księgi odwołań od treści zaświadczeń. Rys. 74. Okno: Karta księgi odwołań od treści zaświadczeń. Na karcie księgi automatycznie uzupełniane są następujące elementy: liczba porządkowa w polu Symbol - wpisywana na podstawie wartości pobranej z pola Kolejny numer Księgi odwołań z Karty podmiotu gospodarczego (zakładka Medycyna Pracy ), dane identyfikujące osoby lub zakładu pracy odwołującego się od treści orzeczenia na podstawie określenia w polu Składający odwołanie oraz podanego numeru wystawionego orzeczenia, data wystawienia orzeczenia na podstawie jego numeru. 31

36 4. Badania Przycisk F5 Orzeczenie służy do przeglądania treści orzeczenia. Na Karcie księgi odwołań od treści zaświadczeń należy uzupełnić: pole Składający odwołanie składającym odwołanie może być pracownik lub zakład pracy, pole Data odwołania data złożenia odwołania, Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, odwołanie musi być złożone w ciągu siedmiu dni od daty wystawienia zaświadczenia, za wyjątkiem konkretnych przypadków określonych prawem. Wybór funkcji Lista ratowników powoduje wyświetlenie okna o tej samej nazwie. Na liście ratowników znajdują się wszyscy pacjenci, którzy zostali przypisani do grupy RATOW- NICY. Listę ratowników można ograniczać, uzupełniając następujące pola: Zakład pracy uzupełnienie tego pola powoduje ograniczenie listy tylko do ratowników z jednego zakładu, Wydział lub Grupa wydziałów wybór jednej z dwóch możliwości spowoduje, że na liście ratowników znajdą się tylko ci z wybranego wydziału lub grupy wydziałów Lista planowanych badań Zaplanowane badania można przejrzeć po wywołaniu funkcji Lista planowanych badań. Na liście tej znajdują się również badania zaplanowane a niewykonane. Daty takich badań są zaznaczone na czerwono. pole Przedmiot odwołania wybór orzeczenia, do którego składane jest odwołanie, pola Symbol, rodzaj i data zaświadczenia wydanego na podstawie ponownych badań, pole Uwagi Wydruk księgi odwołań Wydruk kart księgi odwołań odbywa się po wywołaniu z menu funkcji Wydruk księgi odwołań. Okno, w którym odbywa się wydruk, wygląda podobnie jak okno Wydruku księgi podejrzeń i rozpoznań chorób zawodowych opisane w rozdziale o takim samym tytule. Rys. 76. Okno: Lista planowanych badań. Listę planowanych badań można wydrukować (przycisk F9 Drukuj ), zapisać do pliku (przycisk F11 Zapisz ) lub wyeksportować do MS Excel (przycisk F12 Eksportuj ) Planowanie pojedyńczych badań medycyny pracy Wybór z menu funkcji Zaplanuj pojedyńcze badanie medycyny pracy powoduje wyświetlenie okna Badanie medycyny pracy. Rys. 75. Okno: Wydruk księgo odwowłań Lista ratowników Funkcja Lista ratowników dostępna jest, gdy użytkownik wykupił licencję na dodatkową funkcjonalność. W niektórych zakładach pracy część pracowników może pełnić funkcję ratowników. Dla lekarza medycyny pracy ma to znaczenie wówczas, gdy jego gabinet stanowi komórkę w ramach danego zakładu. Pracownicy pełniący taką funkcję mogą mieć zlecone badania dodatkowe, które nie wynikają z zajmowanego stanowiska pracy. Rys. 77. Okno: Badanie medycyny pracy. W oknie Badanie medycyny pracy można uzupełnić pola: Pacjent umożliwia zaplanowanie badania konkretnemu pacjentowi, 32

37 MODUŁ 13 Medycyna Pracy Stanowisko wybór stanowiska zajmowanego przez pacjenta, Rodzaj badania wybór badania, jakie ma zostać zaplanowane: badanie wstępne, badanie okresowe, ostatnie badanie okresowe; Typ typ badania: lekarskie, pomocnicze; Usługa planowana usługa, Termin badania od... do termin wykonania badania, Data optymalna optymalna data wykonania badania Badanie wyjazdowe Funkcja Badanie wyjazdowe dostępna jest, gdy użytkownik wykupił licencję na dodatkową funkcjonalność. Dzięki tej funkcji możliwe jest przygotowanie dokumentacji w formie papierowej, która będzie następnie uzupełniana w trakcie badań wyjazdowych. Aby wygenerować nową kartę wyjazdową, należy wybrać funkcję Badanie wyjazdowe. Wyświetli się wówczas okno Karta wyjazdowa. pole Zakład pracy wybierając nazwę zakładu, w którym prowadzone są badania pracowników, pole Wzorzec karty wyjazdowej z uprzednio zdefiniowanych przez Użytkownika, Wybór wzorca decyduje o tym, jakie usługi pojawią się następnie na wydruku oraz jakie będzie można później zarejestrować w systemie jako wykonane. Sposób tworzenia wzorca karty wyjazdowej omówiony został w rozdziale Słowniki. sekcję Pracownicy zakładu pracy - wybrani poprzez użycie przycisku F2 Dodaj pracownicy, dla których zostaną wykonane usługi medycyny pracy podczas wyjazdu, sekcję Pracownicy wybrani poprzez użycie przycisku F2 Dodaj pracownicy, którzy będą świadczyć usługi medycyny pracy podczas wyjazdu. W celu wklejenia kodu paskowego, np. kodu badań laboratoryjnych, należy zwiększyć szerokość wierszy na wydruku poprzez zaznaczenie opcji Drukuj szersze wiersze. Po wypełnieniu pól i sekcji można zatwierdzić wprowadzone zmiany i wydrukować kartę. Pojawi się na niej automatycznie data i godzina wydruku jest to termin wyjazdu na badania. Rys. 79. Okno: Podgląd wydruku karty wyjazdowej Przeglądanie kart wyjazdowych Funkcja Przeglądanie kart wyjazdowych dostępna jest, gdy użytkownik wykupił licencję na dodatkową funkcjonalność. Z poziomu funkcji Przeglądanie kart wyjazdowych można przeglądać listę kart, dodawać nowe oraz rejestrować wykonane badania. Dodawanie nowych kart wyjazdowych zostało omówione w rozdziale Badania wyjazdowe. Rys. 78. Okno: Karta wyjazdowa. W oknie tym należy uzupełnić: pole Podmiot wybierając nazwę jednostki, w której zatrudniony jest lekarz świadczący usługi medycyny pracy, Rejestrowanie badań omówione zostało w rozdziale Rejestracja badań wyjazdowych Rejestracja badań wyjazdowych Funkcja Rejestracja badań wyjazdowych dostępna jest, gdy użytkownik wykupił licencję na dodatkową funkcjonalność. 33

38 4. Badania Funkcja umożliwia zarejestrowanie w systemie badań wykonanych podczas wizyty w zakładzie pracy. Po wywołaniu funkcji w oknie Rejestracja badań wyjazdowych należy wybrać nazwę przygotowanej wcześniej karty wyjazdowej. Nazwa zakładu pracy i data wykonania badań uzupełnione zostaną automatycznie. W sekcjach Pacjenci i Badania pojawią się natomiast dane wprowadzone na karcie wyjazdowej, które będą wymagały przetworzenia. Domyślnie wszystkie badania mają status niezarejestrowanych (ikona ), podobnie jak pacjenci (ikona ). Rejestrację badań należy przeprowadzić dla każdego pacjenta oddzielnie. Możliwa jest również sytuacja, że pacjentowi nie wykonano badania, które np. wymaga specjalistycznej aparatury (RTG, EKG). Wówczas można zarejestrować wizytę w terminarzu przychodni, używając przycisku F3 Zarezerwuj. Może się także okazać, że konieczne było wykonanie badania, które nie było wcześniej planowane. Można je w każdej chwili dodać do listy poprzez użycie przycisku F2 Dodaj. Natomiast posłużenie się przyciskiem F7 Skierowanie pozwala na wystawienie skierowania na dodatkowe badania. Posłużenie się przyciskiem Info lub użycie skrótu klawiaturowego Alt+I pozwala na wyświetlenie okna z podstawowymi informacjami o wskazanym pacjencie. Zawartość okna omówiona została w rozdziale Informacje o pacjencie. Badania mogą zakończyć się wydaniem pacjentowi orzeczenia. Należy w tym celu zaznaczyć pacjenta, a następnie użyć przycisku Orzeczenie lub skrótu klawiaturowego Alt+O. Wyświetli się wówczas okno Zaświadczenie lekarskie. Sposób wystawiania orzeczeń został szczegółowo opisany w rozdziale Pracownicy badania. Po zakończeniu procedury wystawiania orzeczenia, w kolumnie Orzeczenie w sekcji Pacjenci pojawi się ikona informująca o tym fakcie. Rys. 80. Okno: Rejestracja badań wyjazdowych. Rejestracja badań przebiega w następujący sposób: 1. Należy zaznaczyć wybranego pacjenta poprzez ustawienie znacznika w pierwszej kolumnie lub poprzez podświetlenie jego nazwiska. Zmianę statusu zasygnalizuje ikona oznaczająca badania w trakcie rejestrowania. 2. Następnie spośród usług wymienionych w sekcji Badania należy wybrać te, które zostały wykonane danemu pracownikowi i ustawić przy nich znacznik. 3. Posłużenie się przyciskiem F5 Wykonaj spowoduje wyświetlenie Karty wykonania usługi dla każdej usługi z osobna. Na karcie automatycznie uzupełnione są: dane pacjenta, dane pracownika wykonującego badanie, typ zlecenia, rodzaj usługi oraz data i godzina. Kartę można uzupełnić własnymi uwagami. 4. Po zatwierdzeniu zmian wybrane usługi zmienią status jako wykonane. 5. Po wykonaniu tej operacji dla wszystkich usług, w kolumnie statusu pacjenta pojawi się ikona zarejestrowaniu wykonanych badań. informująca o W wypadku gdy pacjentowi nie wykonano badania spośród zestawu wyświetlonego w sekcji Badania, należy je zaznaczyć i użyć przycisku F6 Pomiń. Umożliwi to zamknięcie rejestracji usług dla danego pacjenta Przeglądanie kart obiegowych Funkcja Przeglądanie kart obiegowych dostępna jest, gdy użytkownik wykupił licencję na dodatkową funkcjonalność. Posłużenie się funkcją Przeglądanie obiegówek spowoduje wyświetlenie okna o tej samej nazwie. Listę można przeglądać przy użyciu następujących filtrów: Pole Imię i nazwisko pacjenta, Pole Firma, Pole Data wykonania badań od...do, Pole Status : puste, niezarejestrowane, w trakcie rejestracji, zarejestrowane, Pole Orzeczenie : puste, wystawione, wystawione, niewydane. 34

39 MODUŁ 13 Medycyna Pracy Rys. 83. Okno: Karta postępowania. Rys. 81. Okno: Przeglądanie listy obiegówek. W oknie tym można dodawać nowe karty, przeglądać istniejące, modyfikować oraz rejestrować. Zestawienie można wydrukować lub wyeksportować do MS Excel Dodawanie i przeglądanie istniejących postępowań Funkcja Dodawanie i przeglądanie istniejących postępowań dostępna jest, gdy użytkownik wykupił licencję na dodatkową funkcjonalność. Funkcja Przeglądanie postępowań wyświetla okno z listą wszystkich zarejestrowanych w systemie postępowań. Listę można filtrować według: rodzaju postępowania, statusu postępowania (wszsytkie lub tylko otwarte), daty rozpoczęcia i/lub daty zakończenia, lekarza prowadzącego. W dolnej części znajdują się dodatkowe pola filtrujące: Nazwisko i imię pozwala na wyszukanie postępowania przeprowadzanego dla konkretnego pacjenta, Numer postępowania pozwala na wyszukiwanie postępowań o określonym kodzie lub konkretnym numerze. W oknie należy uzupełnić imię i nazwisko pacjenta oraz zakład pracy, w którym jest zatrudniony. W wypadku gdy zakład pracy wpisany jest jedynie w karcie pacjenta, nie został natomiast odnotowany w karcie zatrudnienia, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie. Stanowisko zostanie wpisane automatycznie na podstawie danych zawartych w karcie zatrudnienia. Konieczne jest także podanie rodzaju postępowania i daty jego rozpoczęcia. Data ta może być różna od daty pierwszej wizyty. Opcjonalne jest podanie nazwiska lekarza prowadzącego. W wypadku gdy pole to nie zostanie wypełnione w momencie dodawania karty postępowania, zostanie uzupełnione automatycznie po zarezerwowaniu w terminarzu pierwszej wizyty związanej z postępowaniem nazwiskiem tego lekarza, u którego dokonano rezerwacji. Zaznaczenie opcji Należy zapoznać się z dokumentacją medyczną spowoduje, że w module Terminarz w polu odpowiedniej wizyty wyświetlany jest sygnał komunikujący o konieczności zapoznania się z dokumentacją, jaka wpłynęła do placówki. Każde postępowanie można wydrukować. Można je także poprawić, przy czym do edycji dostępne są jedynie pola: Lekarz prowadzący, Data rozpoczęcia postępowania oraz opcja Należy zapoznać się z dokumentacją medyczną. 5. Słowniki Funkcje zgrupowane w tym miejscu menu umożliwiają stworzenie własnych słowników usprawniających pracę użytkownika. Wszystkie wpisane tu elementy będą widoczne na listach wyboru, z których korzysta się następnie przy rejestrowaniu wizyt medycyny pracy, wykonywaniu i dokumentowaniu usług, wystawianiu orzeczeń i kart obiegowych itp Grupa czynników Rys. 82. Okno: Przeglądanie listy postępowań. W celu dodania nowego postępowania należy posłużyć się przyciskiem F2 Dodaj. Wyświetlone zostaje wówczas okno Karta postępowania. W celu dodania grupy czynników szkodliwych należy wybrać funkcję Grupa czynników, a w pojawiającym się oknie wybrać przycisk F2 Dodaj. W efekcie pojawia się Karta grupy czynników, w której należy podać Nazwę i Kod grupy czynników szkodliwych. 35

40 5. Słowniki Rys. 84. Okno: Karta grupy czynników szkodliwych Czynniki szkodliwe lub uciążliwe Dodanie czynnika szkodliwego lub uciążliwego jest możliwe za pomocą funkcji Czynniki szkodliwe lub uciążliwe. Po jej wywołaniu pojawia się okno Przeglądanie listy czynników szkodliwych lub uciążliwych, w którym należy użyć przycisku F2 Dodaj. Wyświetli się wówczas Karta czynnika szkodliwego lub uciążliwego. Rys. 85. Okno: Karta czynnika szkodliwego lub uciążliwego. W Karcie czynnika szkodliwego lub uciążliwego należy uzupełnić: pole Grupa grupę, do jakiej należy czynnik, pole Nazwa nazwę czynnika, pole Kod kod czynnika, opcja Działanie po po włączeniu opcji w sąsiednim polu można określić, po upływie jakiego czasu od zakończenia zatrudnienia na stanowisku narażonym na oddziaływanie czynnika, będzie miał on wpływ na zdrowie pracownika Stanowisko pracy Rys. 87. Okno: Karta wydziału. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dziennik Ustaw nr 69, poz. 332, par. 3 pkt 2) podstawową informację "o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, w tym również o aktualnych wynikach badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących na stanowisku pracy" przekazuje pracodawca. Wskazane jest, aby informacja ta została uzupełniona przez lekarza własnymi spostrzeżeniami z przeprowadzonych wizytacji stanowisk pracy. System umożliwia wprowadzenie informacji uzyskanych od pracodawcy oraz uwag własnych, by mogły one następnie być automatycznie wyświetlane w oknie Badania okresowe w przypadku wykonywania badań pracownika zatrudnionego na danym stanowisku w konkretnym zakładzie pracy. Po wywołaniu funkcji Stanowisko pracy pojawia się okno Przeglądanie listy stanowisk. W oknie tym po użyciu przycisku F2 Dodaj pojawia się Karta stanowiska pracy Narządy (układy) krytyczne Baza narządów krytycznych stanowi pełną listę narządów (układów) człowieka, które narażone są na działanie czynników szkodliwych lub uciążliwych. Narządy krytyczne można dodać po użyciu przycisku F2 Dodaj w oknie Wybieranie karty narządów krytycznych. Pojawi się wówczas okno Karta narządu krytycznego, w którym należy podać Nazwę narządu. Rys. 88. Okno: Karta stanowiska pracy. W Karcie stanowiska pracy można uzupełnić: 5.4. Wydziały Rys. 86. Okno: Karta narządu krytycznego. W celu dodania wydziału do zakładu pracy należy wybrać funkcję Wydziały, wskazać zakład pracy, a następnie w kolejnym oknie Przeglądanie listy wydziałów, użyć przycisku F2 Dodaj. Wyświetlona zostanie wówczas Karta wydziału, w której należy podać Nazwę wydziału. pole Zakład pracy zakład pracy, w którym zatrudniony jest pracownik, pole Wydział wydział, w którym zatrudniony jest pracownik, pole Nazwa nazwa stanowiska, pole Zawód zawód pracownika, opcja Zlikwidowane opcję należy zaznaczyć, gdy dane stanowisko pracy zostało zlikwidowane we wskazanym zakładzie pracy. Dzięki temu nie będzie ono 36

41 MODUŁ 13 Medycyna Pracy wyświetlać się na liście wyboru ze stanowiskami zdefiniowanymi dla danego zakładu pracy przy rejestracji nowego pacjenta, pole Ocena zagrożeń dla zdrowia pracownika miejsce na wpisanie uwag lekarza wynikających np. z przeprowadzonej wizytacji stanowisk w zakładzie pracy, sekcja Czynniki szkodliwe i uciążliwe na stanowisku pracy w celu dodania czynnika szkodliwego i uciążliwego należy użyć przycisku F2 Dodaj znajdującego się po prawej stronie sekcji. Odpowiedni czynnik będzie można wówczas wybrać ze słownika zdefiniowanego przez Użytkownika. W dolnej części Karty stanowiska pracy znajduje się przycisk F6 Lista badań. Użycie przycisku powoduje wyświetlenie okna Wskazówki metodyczne z listą badań, które powinny być wykonane pracownikowi zatrudnionemu na wybranym stanowisku. Lista badań jest określana na podstawie badań wprowadzonych w Karcie czynników szkodliwych i uciążliwych Wskazówki metodyczne Wskazówki metodyczne opracowane zostały na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i są dołączane przez producenta systemu. Użytkownik ma jednak możliwość uzupełniania ich o nowe pozycje. Wywołanie funkcji Wskazówki metodyczne powoduje wyświetlenie okna o takim samym tytule. W oknie tym znajduje się lista czynników szkodliwych i uciążliwych działających na narządy krytyczne wraz z listą badań, jakie powinny być wykonane dla każdej grupy czynników. Zawiera również informacje o częstotliwości wykonywania tych badań oraz ostatnich badaniach okresowych. Rys. 90. Okno: Opis badania z zakresu medycyny pracy. W oknie Opis badania z zakresu medycyny pracy można uzupełnić: pole Lp kod badania lub liczba porządkowa, pole Czynnik szkodliwy i uciążliwy - wskazanie czynnika szkodliwego i uciążliwego z uprzednio zdefiniowanego słownika, informacje na zakładkach: Narządy (układy) krytyczne w celu dodania do listy narządu krytycznego należy użyć przycisku F2 Dodaj znajdującego się po prawej stronie listy, Badania wstępne na zakładce można dodać Badanie wstępne lekarskie i Badanie wstępne pomocnicze ; dodanie badań następuje przez użycie przycisków F2 Dodaj, Badania okresowe umożliwia dodanie Badania okresowego lekarskiego i Badania okresowego pomocniczego, Częstotliwość badań w celu ustalenia częstotliwości wykonania badań należy użyć przycisku F2 Dodaj i uzupełnić pojawiające się okno Częstotliwość badań. Rys. 91. Okno: Częstotliwość badań. W oknie Częstotliwość badań należy uzupełnić: Rys. 89. Okno: Wskazówki metodyczne. W celu dodania nowego badania należy użyć przycisku F2 Dodaj umieszczonego u dołu okna. Powoduje on wyświetlenie okna Opis badania z zakresu medycyny pracy. pole Dla usługi wybór usługi dla badania wstępnego, okresowego oraz pomocniczych, pole Pacjenci : wszyscy, w wieku od przedział wieku pacjenta, w jakim ma być wykonywane badanie, 37

42 5. Słowniki pole Staż pracy : nieważny, od... do... lat/ miesięcy, pole Badanie należy : wykonać, powtarzać co... lat/ miesięcy, W celu dodania powiązania gabinetu z usługą w sekcji o tym samym tytule, należy użyć przycisku F2 Dodaj. W wyświetlonym oknie Karta powiązania gabinetu z usługą należy uzupełnić: Pole Gabinet, Pole Usługa, Pole Rodzaj gabinetu. Ostanie badanie okresowe wybór usług realizowanych w trakcie ostatniego badania okresowego lekarskiego i ostatniego badania okresowego pomocniczego, Uwagi pole na dodatkowe uwagi wpisywane przez lekarza. W oknie Wskazówki metodyczne znajdują się również następujące przyciski: F3 Pokaż umożliwia przeglądanie zawartości okna Opis badania z zakresu medycyny pracy, F4 Popraw wyświetla okno Opis badania z zakresu medycyny pracy w trybie edycji, F5 Kopiuj kopiuje wskazówkę metodyczną, F8 Ukryj ukrywa wskazówkę metodyczną Definicja karty obiegowej Funkcja Definicja karty obiegowej dostępna jest, gdy użytkownik wykupił licencję na dodatkową funkcjonalność. W celu przeprowadzenia badań z zakresu medycyny pracy na podstawie karty obiegowej, należy zdefiniować najpierw wzorzec karty obiegowej. Po wywołaniu funkcji Definicja obiegówki i użyciu przycisku F2 Dodaj zostanie wyświetlone okno Karta wzorca obiegówki. W oknie tym należy uzupełnić pola: Rys. 93. Okno: Karta powiązania gabinetu z usługą Wzorce kart wyjazdowych Funkcja Wzorce kart wyjazdowych dostępna jest, gdy użytkownik wykupił licencję na dodatkową funkcjonalność. W celu udokumentowania w systemie wykonania badań wyjazdowych, należy wcześniej ustalić wzorzec karty wyjazdowej. Dla każdego typu zakładu pracy można zdefiniować inny wzorzec, a co za tym idzie - określić, jaka grupa usług będzie wykonywana podczas wizyt wyjazdowych. W tym celu należy wybrać funkcję Wzorce kart wyjazdowych, a następnie w wyświetlonym oknie Przeglądanie listy wzorców kart wyjazdowych użyć przycisku F2 Dodaj. W Karcie wzorca karty wyjazdowej należy określić: nazwę wzorca, podmiot, w którym zatrudniony jest lekarz świadczący usługi medycyny pracy. Pole Nazwa wzorca, Pole Podmiot gospodarczy, Pole Nr gabinetu dla pozycji Inne. Rys. 92. Okno: Karta wzorca obiegówki dodawanie. Rys. 94. Okno: Karta wzorca karty wyjazdowej. 38

43 MODUŁ 13 Medycyna Pracy Następnie należy zdefiniować kolumny. W tym celu należy użyć przycisku F2 Dodaj i w wyświetlonym oknie Karta kolumny wzorca karty wyjazdowej uzupełnić pola: Pole Nazwa kolumny nazwa, która będzie pojawiała się w nagłówku kolumny na wydruku, Pole Usługa należy wskazać usługę, która będzie powiązana z daną nazwą. Usługa ta będzie wyświetlana następnie w oknie Rejestracja badań wyjazdowych. Każdy rekord można przeglądać, modyfikować, ukrywać i drukować. Można je także wyeksportować do pliku.xls. W dolnej części okna znajdują się pola filtrujące oraz ikony służące do segregowania listy. 6. Funkcje dodatkowe 6.1. Alarmy i notatki Funkcja Alarmy i notatki została opisana w instrukcji do modułu Terminarz. 7. Opcje Rys. 95. Okno: Karta kolumny wzorca karty wyjazdowej. Korzystne jest zdefiniowanie wszystkich usług wykonywanych podczas wizyty w danej firmie. Przy rejestracji badań możliwe jest określenie, które usługi z grupy zostały wykonane danemu pacjentowi Rodzaje postępowań Funkcja Rodzaje postępowań dostępna jest, gdy użytkownik wykupił licencję na dodatkową funkcjonalność. By możliwe było przeprowadzanie badań w ramach postępowania, należy zdefiniować uprzednio rodzaje postępowania. Nową kartę dla rodzaju postępowania można dodać, wybierając funkcję Rodzaje postępowań. W wyświetlonym oknie Przeglądanie listy rodzajów postępowań należy posłużyć się przyciskiem F2 Dodaj Opcje Wywołanie funkcji Opcje wyświetla okno o tej samej nazwie Opcje w którym znajdują się trzy zakładki: Zakładka Ogólne zawiera elementy, do których można wprowadzić ogólne ustawienia: pole Grupa dla szkół wyższych nazwa grupy, do której przypisano szkoły wyższe, pole Grupa dla uczestników studiów doktoranckich grupa, do której przypisano uczestników studiów doktoranckich. W przypadku kandydata na studenta lub uczestnika studiów doktoranckich, którzy należą do wybranych grup, system automatycznie podpowie, jaki typ zaświadczenia powinien być wystawiony. pole Usługa dla zwolnień usługa, która automatycznie zostanie uzupełniona przy wizycie rezerwowanej, podczas przeglądania listy zwolnień lekarskich, opcja Drukowanie wkładek do karty badań profilaktycznego włączenie opcji spowoduje pojawienie się w Karcie badania profilaktycznego dodatkowych elementów: opcja Wkładka oraz pole Nr kolejny wkładki, przycisk Menu zestawień. Funkcja Menu zestawień została opisana w instrukcji do modułu Zestawienia w rozdziale Funkcje dodatkowe. Rys. 96. Okno: Przeglądanie listy rodzajów postępowań W pojawiającej się wówczas Karcie rodzaju postępowania wymagane jest podanie 3-znakowego kodu postępowania oraz jego opis. Kod wchodzi następnie jako pierwszy człon numeru postępowania (według formatu: kod/ numer kolejny/ rok). Po zatwierdzeniu zmian wprowadzany element pojawi się na liście. Rys. 97. Okno: Medycyna Pracy zakładka Ogólne. 39

44 7. Opcje Zakładka Usługi/ grupy usług umożliwia ustawienie usługi, która będzie wykorzystywana podczas rezerwacji wizyty w ramach Medycyny Pracy okresowej. Jeżeli użytkownik wykupił licencję na dodatkową funkcję Nowa Medycyna Pracy, wówczas na zakładce Usługi/ grupy usług dostępne są dodatkowe pola, umożliwiające ustawienie usług oraz grup usług, które będą automatycznie wykorzystane dla rezerwacji wizyt MP w nowej wersji Medycyny Pracy tj: MP wstępna; MP okresowa; MP kontrolna; MP kierowcy; MP sanitarno-epidemiologiczna lub dla innych wizyt MP. Pole Usługa dla wizyty MP wstępnej - w polu należy ustawić główną usługę, która automatycznie zostanie wyświetlona w Karcie rezerwacji wizyty Medycyny Pracy w zakładce Badania podczas rezerwacji wizyty MP wstępnej. Pole Usługa dla wizyty MP okresowej - w polu należy ustawić główną usługę, która automatycznie zostanie wyświetlona w Karcie rezerwacji wizyty Medycyny Pracy w zakładce Badania podczas rezerwacji wizyty MP okresowej. Pole Usługa dla wizyty MP kontrolnej w polu należy ustawić usługę, która automatycznie zostanie wyświetlona w Karcie rezerwacji wizyty Medycyny Pracy w zakładce Badania podczas rezerwacji wizyty MP kontrolnej. Pole Usługa dla wizyty MP kierowcy - w polu należy ustawić usługę, która automatycznie zostanie wyświetlona w Karcie rezerwacji wizyty Medycyny Pracy w zakładce Badania podczas rezerwacji wizyty MP kierowcy. Pole Usługa dla wizyty MP sanitarno-epidemiologicznej w polu należy ustawić usługę, która automatycznie zostanie wyświetlona w Karcie rezerwacji wizyty Medycyny Pracy w zakładce Badania podczas rezerwacji wizyty MP sanitarno epidemiologicznej. Dodatkowo w Karcie wizyty Medycyny Pracy w polu Rodzaj badania, należy ustawić pozycję Badanie inne oraz włączyć opcję Badanie sanitarno-epidemiologiczne. Pole Grupa usług dla innych wizyt MP w polu można ustawić grupę usług dla rezerwacji innych wizyt MP, np. w sprawie wydania pozwolenia na broń. Pole Grupa usług dla konsultacji specjalistycznych. np. okulistycznych. Pole Grupa usług dla badań w ramach innych wizyt MP w polu można ustawić grupę usług dla dodatkowych badań dla rezerwacji innych wizyt Medycyny Pracy. Rys. 98. Okno: Medycyna Pracy zakładka Opcje. Zakładka Orzeczenia umożliwia wprowadzenie ustawień dotyczących orzeczeń: pole Liczba kopii umożliwia określenie liczby kopii orzeczeń, pola Termin odwołania umożliwia określenie liczby dni, w ciągu której pacjent może złożyć odwołanie od orzeczenia wydanego podczas wizyty medycyny pracy. pola Podmiot odwoławczy umożliwiają wpisanie nazw podmiotów odwoławczych właściwych dla jednostki świadczącej usługi medycyny pracy. W pierwszym polu należy wpisać podmiot odwoławczy dla orzeczeń lekarskich, natomiast w drugim dla orzeczeń psychologicznych. Wpisanie podmiotów odwoławczych oraz określenie terminu odwołania dotyczy jedynie orzeczenia dotyczącego dysponowania bronią. W wypadku orzeczeń innego typu treść pouczenia jest stała z ustawowo określonym terminem. opcja Wydruk informacji o jednostce na orzeczeniu włączenie opcji spowoduje, że na wydruku orzeczenia w lewym górnym rogu, pojawi się nazwa i adres jednostki, opcja Wydruk informacji ORGINAŁ/KOPIA na orzeczeniu włączenie opcji spowoduje, że na wydruku orzeczenia w prawym górnym rogu, pojawi się napis ORGINAŁ/DUPLIKAT/KOPIA. Sposób rezerwacji wizyt Medycyny Pracy danego rodzaju został przedstawiony w rozdziale 3.4 niniejszej instrukcji. Rys. 99. Okno: Medycyna Pracy zakładka Orzeczenia. 40

45 MODUŁ 13 Medycyna Pracy 7.2. Wzorce wydruku Funkcja Wzorce wydruku wyświetla okno Wydruk orzeczeń, w którym użytkownik ma możliwość ustalenia wzorców wydruku dla wszystkich rodzajów orzeczeń. Okno zawiera następujące elementy: pole Rodzaje orzeczeń zawiera pozycje o wartościach: 21,22, 23; 31, 32, 33, 34, 35; 41, 42; 51, 52, 61 62; 71, 72; 81, 82, 83; 91, 92; 101, 102, 103, 104; 111, 112, 113, 114; 121, 122; 131, 132; 141, 142; 151, 152; 161, 162; 171, 172; 181; 191, 192; 193, 194, Poszczególne wartości rodzajów orzeczeń, zostały opisane w instrukcji w podrozdziale pole Wzorzec wydruku należy wybrać wzorzec wydruku dla danego rodzaju orzeczenia. W przypadku, gdy wzorzec nie został wcześniej utworzony, program zaproponuje automatyczne utworzenie wzorca i zapisanie go do pliku. opcja Domyślny zaznaczenie opcji spowoduje, że dla danego rodzaju orzeczenia wybrany wzorzec będzie wzorcem domyślnym, przycisk Ustaw należy się nim posłużyć po wskazaniu rodzaju orzeczenia i wzorca wydruku. przycisk Zamknij. 8. Zestawienia Szczegóły dotyczące generowania i przeglądania zestawień zostały omówione w instrukcji do modułu Zestawienia. 9. Prosty dostęp do najważniejszych funkcji modułu 9.1. Jak założyć kartę dla nowego pacjenta-pracownika? 1. Z paska menu należy wybrać funkcję Pracownicy, a po rozwinięciu listy - funkcję Zatrudnienie. Następnie w oknie Wybieranie pacjenta należy wybrać z bazy pacjenta, dla którego ma zostać założona kartoteka medycyny pracy. 2. Po wybraniu dodanego pacjenta i zatwierdzeniu tego faktu przyciskiem OK, można już uzupełnić okno Zatrudnienie pacjenta. 3. Posłużenie się przyciskiem F2 Dodaj w dolnej jego części wyświetli listę zakładów pracy, znajdujących się w bazie. Należy wybrać właściwy i przejść do okna Nowe zatrudnienie/modyfikacja zatrudnienia. 4. W oknie tym trzeba uzupełnić datę początkową zatrudnienia, stanowisko pracy i wydział. 5. Użycie przycisku Zatwierdź w oknie Nowe zatrudnienie/modyfikacja zatrudnienia, a następnie Zamknij w oknie Zatrudnienie pacjenta kończy proces rejestracji nowego pacjenta w bazie danych Jak udokumentować wykonanie badań medycyny pracy? 1. Z paska menu należy wybrać funkcję Pracownicy, a po rozwinięciu listy funkcję Badania. Następnie w oknie Wybieranie pacjenta należy wskazać osobę, dla której mają zostać wykonane badania medycyny pracy. 2. W oknie Badania okresowe należy zaznaczyć świadczone usługi i posłużyć się przyciskiem Wizyta MP. 3. Po zatwierdzeniu komunikatu o powiązaniu wybranych usług z medycyną pracy i określeniu daty badania, należy uzupełnić okno Karta badania profilaktycznego. Kartę można wydrukować. 4. W oknie Badania okresowe należy zaznaczyć zaplanowane do wykonania usługi i użyć przycisku Wykonaj. 5. Po ewentualnym uzupełnieniu Karty wykonania usługi można zakończyć proces dokumentacji, używając przycisku Zakończ wizytę. Rys Okno: Wydruk orzeczeń Odświeżanie opcji Funkcja Odśwież opcje została opisana w instrukcji do modułu Administrator. 41

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Praca w Gabinecie lekarskim

Praca w Gabinecie lekarskim Praca w Gabinecie lekarskim z programem Wersja 2.1.1 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie...3 2. Gabinet lekarski...7 2.1 Menu...7 2.2 Wizyta lekarska w gabinecie... 12 2.3 Elektroniczna karta pacjenta... 21

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Podręcznik użytkownika Katowice 2008 2153PI02.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

E-zlecenia. Opis modułu. Menu aplikacji. E-zlecenia 1

E-zlecenia. Opis modułu. Menu aplikacji. E-zlecenia 1 E-zlecenia 1 E-zlecenia Opis modułu Moduł jest przeznaczony dla kontrahentów z umowy abonamentowej. Umożlwia on zlecanie za pomocą Internetu badań, oraz rejestrowanie wizyt pacjentom posiadającym ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18 Dokumentacja programu Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy Zielona Góra 2015-06-18 Głównym celem funkcjonalnym modułu Gabinet zabiegowy jest komunikacja z laboratoriami diagnostycznym w celu

Bardziej szczegółowo

Szybki start programu

Szybki start programu Szybki start programu 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Logowanie do systemu... 4 3. Rejestracja... 5 3.1 Rejestracja na wizytę... 7 3.1.1 Sposób I... 7 3.1.2 Sposób II...16 3.1.3 Sposób III...21 3.1.4

Bardziej szczegółowo

Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych

Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych Raport Nr 34/2014 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2014 WERSJA Nr 2014.03.0.00 z dnia 2014-09-30 Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych MODUŁ M11 TERMINARZ M12 ZLECENIA M21 GABINET M51 ZESTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta Spis treści e-pacjent - instrukcja pacjenta... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Pierwsze logowanie... 3 2. Umawianie wizyt... 3 3. Przegląd umówionych

Bardziej szczegółowo

E-rejestracja. Opis modułu. Rejestracja w systemie. E-rejestracja 1

E-rejestracja. Opis modułu. Rejestracja w systemie. E-rejestracja 1 E-rejestracja 1 E-rejestracja Opis modułu Moduł E-rejestracja przeznaczony jest dla pacjentów placówek medycznych. Przy jego pomocy pacjenci mogą zdalnie dokonywać rejestracji wizyt do wybranego lekarza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta ul.podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław tel. 71 363 12 23 REGON 000313331 NIP 894-24-60-800 Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta Spis treści E-Pacjent - instrukcja pacjenta... 2 1. Logowanie...

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Usługa Leki on-line instrukcja obsługi rezerwacji leków w systemie KS-Apteka

Usługa Leki on-line instrukcja obsługi rezerwacji leków w systemie KS-Apteka Usługa Leki on-line instrukcja obsługi rezerwacji leków w systemie KS-Apteka Rekomendowana wersja KS-Apteka: 2016.2.0.6 Spis treści Usługa Leki on-line... 3 Obsługa rezerwacji w systemie KS-AOW... 3 Rezerwacje

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Poprawne opisanie szkoły dla dorosłych w module Administrowanie. 1. Zaloguj się do systemu jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Poprawne opisanie szkoły dla dorosłych w module Administrowanie. 1. Zaloguj się do systemu jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Dokumentowanie zajęć realizowanych w szkołach dla dorosłych System UONET+ może być wykorzystywany do dokumentowania zajęć realizowanych w szkołach dla dorosłych. Ponieważ w szkołach tych słuchacze

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO Rodzaj badania profilaktycznego Pozostała działalność profilaktyczna Wstępne (W) Okresowe (O); Kontrolne (K) monitoring stanu zdrowia (M), badanie celowane (C), czynne poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat

UONET+ moduł Sekretariat UONET+ moduł Sekretariat Jak przenieść ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły? Aby w systemie UONET+ odnotować fakt przeniesienia ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły, należy

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla opiekunów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania opiekuna pracy

Bardziej szczegółowo

Fiskalizacja w KS-PPS

Fiskalizacja w KS-PPS Fiskalizacja w KS-PPS Moduł fiskalny (Kasa) przeznaczony jest do fiskalizacji usług wykonywanych komercyjnie. Bezwzględny termin uruchomienia pracy modułu fiskalnego, ustalony jest na 1 maja 2011 roku,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2000 Dokument: Raport Numer: 6/2012 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2000 Dokument: Raport Numer: 6/2012 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 Raport Nr 6/2012 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2012 WERSJA Nr 2012.00.0.08 z dnia 2012-01-19 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Uwzględniono blokadę na maksymalną ilość zleceń w tym samy terminie

Bardziej szczegółowo

Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu

Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Aktualizacja KS-SOLAB 2013.02.1.0 poniedziałek, 19 sierpnia 2013 Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Zawartość LB 11 REJESTRACJA...2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB URUCHOMIENIE DRUKARKI FISKALNEJ W SYSTEMIE KS-SOLAB UWAGA!!! Pracując z drukarką fiskalną, należy pamiętać aby nie uruchamiać równocześnie modułów REJESTRACJA oraz

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o.

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. PIOTRKÓW TRYB. 25 sierpnia 2015 2/13 Procedura rejestracji pacjenta, krok po kroku. Krok.1 W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO Pieczęć podmiotu przeprowadzającego badanie profilaktyczne I. Dane identyfikacyjne osoby objętej badaniami Imię i nazwisko KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO (numer kolejny badania...) Rodzaj badania profilaktycznego

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami z dnia 2004-01-07 (Dz.U. 2004 Nr 2, poz. 15) Na podstawie art. 123 ustawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja zmian wersji 2.4

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja zmian wersji 2.4 Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja zmian wersji 2.4 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2009 Zmiany i usprawnienia dodane w wersji 2.4 : 1. Dostosowano druk 'Zalecenia' do formatu recepty i zwiększono

Bardziej szczegółowo

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rysunek 1 Przykładowe okno (1) Rejestracji wydania karty DiLO Miejsce wydania

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły?

Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły? UONET+ Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły? Przewodnik Jeśli w systemie UONET+ administrator, sekretarz szkoły oraz wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU GABINET MEDYCYNY PRACY

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU GABINET MEDYCYNY PRACY INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU GABINET MEDYCYNY PRACY Firma komputerowa PasCom s.c. 78-400 Szczecinek, ul. Ordona 5 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA I KONFIGURACJA PROGRAMU. 3 1.1. FUNKCJA PIECZĄTKA ZAKŁADU 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 1. Do czego służy ten program: Program został stworzony z myślą o ułatwieniu wyliczania danych na temat kolejek oczekujących sprawozdawanych

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

5. Pracownicy. Gabi.NET Sp. z o.o. www.gabi.net.pl. ul. Dąbrowskiego 247/249, 93-231 Łódź, tel. kontaktowy: (22) 826-82-53, e-mail: dok@gabi.net.

5. Pracownicy. Gabi.NET Sp. z o.o. www.gabi.net.pl. ul. Dąbrowskiego 247/249, 93-231 Łódź, tel. kontaktowy: (22) 826-82-53, e-mail: dok@gabi.net. 5. Pracownicy Znajdujesz się w module PRACOWNICY, gdzie masz dostęp do danych osobowych pracowników Twojego salonu. Z tego poziomu możesz zarządzać czasem pracy personelu Twojego salonu, ustalając grafik

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Jak korzystać z kalendarza sprawdzianów i kartkówek? Kalendarz sprawdzianów i kartkówek dostępny jest w module Dziennik i służy do wpisywania zapowiadanych w oddziale sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

OPIS PROCESÓW. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym. Oznaczenia:

OPIS PROCESÓW. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym. Oznaczenia: Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym Oznaczenia: 1 System w tym strona www 2 Dyrekcja OKMP 3 Badany 4 Pracodawca/Klient 5 ośrodek KOMP/pielęgniarki rejestratorki: Kolejowy Ośrodek Medycyny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. Dz.U.2005.69.622 2007.10.12 zm. Dz.U.2007.178.1264 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

System UONET+ przystosowany jest do dokumentowania zajęć w szkołach zawodowych, w których nauczanie odbywa się w oparciu o programy modułowe.

System UONET+ przystosowany jest do dokumentowania zajęć w szkołach zawodowych, w których nauczanie odbywa się w oparciu o programy modułowe. UONET+ Dokumentowanie zajęć realizowanych w ramach kształcenia modułowego System UONET+ przystosowany jest do dokumentowania zajęć w szkołach zawodowych, w których nauczanie odbywa się w oparciu o programy

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

3. Specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, o których mowa w ust. 2, stanowią część badania profilaktycznego.

3. Specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, o których mowa w ust. 2, stanowią część badania profilaktycznego. Zmiany Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla recenzentów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania recenzenta

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2012.00.0.0

Aktualizacja 2012.00.0.0 Aktualizacja 2012.00.0.0 czwartek, 19 stycznia 2012 Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Zawartość 1. Zmiany w mechanizmie zlecania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Generator recept. Program pomagający tworzyć wypełnione wydruki recept lekarskich. Instrukcja obsługi użytkownika

Generator recept. Program pomagający tworzyć wypełnione wydruki recept lekarskich. Instrukcja obsługi użytkownika Generator recept Program pomagający tworzyć wypełnione wydruki recept lekarskich Instrukcja obsługi użytkownika Copyright Paulina Głąb, Wojciech Januszek 2012-1 - Spis treści 1. Cel programu.... 3 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Stan na 01.04.2015 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 17 wrzesień 2015 str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 17 wrzesień 2015 Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania UONET+ moduł Dziennik Praca z rozkładami materiału nauczania System UONET+ gromadzi stosowane w szkole rozkłady materiału nauczania. Dzięki temu nauczyciele mogą korzystać z nich wprowadzając tematy lekcji.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej.

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Łęczna 2015 Historia zmian L.p. Data Autor Wersja systemu

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie zajęć realizowanych w ramach kształcenia modułowego

Dokumentowanie zajęć realizowanych w ramach kształcenia modułowego UONET+ Dokumentowanie zajęć realizowanych w ramach kształcenia modułowego Porada opisuje, jakie czynności w systemie UONET+ muszą wykonać administrator, wychowawca i nauczyciele, aby możliwe było dokumentowanie

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Administratora Data wydania 20.01.2015 Wersja 1.01

Administratora Data wydania 20.01.2015 Wersja 1.01 System Dokument Terminarz Instrukcja Administratora Data wydania 20.01.2015 Wersja 1.01 Spis treści Ustawienia systemu... 2 Konfiguracja... 2 Okna czasowe... 2 Lista obiektów... 2 Kopia zapasowa... 3 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Moduł II: Uczeń Wersja 1.0 styczeń 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Lublin 16.01.2012 1 Spis treści REJESTRACJA KONTA W SYSTEMIE... 3 PIERWSZA KONFIGURACJA... 4 PIERWSZA KONFIGURACJA - PLACÓWKI...

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do serwisu

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE LEKARSKIE nr.../(rok) wydane na podstawie skierowania na badania lekarskie z dnia.

ORZECZENIE LEKARSKIE nr.../(rok) wydane na podstawie skierowania na badania lekarskie z dnia. Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2015 r. (poz..) Załącznik nr 1 Wzór... (oznaczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lekarskie) Rodzaj badania lekarskiego wstępne/okresowe/kontrolne

Bardziej szczegółowo

Rejestr Personelu Medycznego

Rejestr Personelu Medycznego Rejestr Personelu Medycznego Rejestr personelu medycznego W systemie SZOI pojawiäa siå nowa funkcjonalnoçé zwiñzana z rejestrem personelu medycznego. Zanim przystñpiñ PaÖstwo do wypeäniania oferty muszñ

Bardziej szczegółowo

Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych. Proces ten może potrwać zdecydowanie dłużej niż zazwyczaj.

Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych. Proces ten może potrwać zdecydowanie dłużej niż zazwyczaj. Raport Nr 37/2014 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2014 WERSJA Nr 2014.03.0.05 z dnia 2014-11-13 Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych. Proces ten może potrwać zdecydowanie dłużej niż zazwyczaj.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zastępstwa Optivum. Jak rozpocząć pracę z programem Zastępstwa Optivum w nowym roku szkolnym? Przewodnik. Zakładanie nowej księgi zastępstw

Zastępstwa Optivum. Jak rozpocząć pracę z programem Zastępstwa Optivum w nowym roku szkolnym? Przewodnik. Zakładanie nowej księgi zastępstw Zastępstwa Optivum Jak rozpocząć pracę z programem Zastępstwa Optivum w nowym roku szkolnym? Przewodnik Zanim zaczniemy posługiwać się programem w nowym roku szkolnym, musimy wykonać następujące czynności:

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM)

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 2 2. URUCHOMIENIE MODUŁU EDM... 4 3. KONFIGURACJA PRACY W ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ (EDM)... 5 3.1. Historia zdrowia i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwisu internetowego Bluewhite e-pacjent

Instrukcja obsługi serwisu internetowego Bluewhite e-pacjent Instrukcja obsługi serwisu internetowego Bluewhite e-pacjent Centrum Medycznego w Radzyminie wersja: 1.1 Radzymin, 2014-06-13 Spis treści Rejestracja.... 3 Logowanie.... 7 Lista rezerwacji.... 8 Mój profil....

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum, Artykuł30

Płace Optivum, Artykuł30 Płace Optivum, Artykuł30 Wymiana danych między programami Płace Optivum i Artykuł30 W wypadku kiedy wypłacone w ciągu roku wynagrodzenia nauczycieli nie osiągają poziomu wynagrodzenia zagwarantowanego

Bardziej szczegółowo