REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GORZYCACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GORZYCACH"

Transkrypt

1 REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GORZYCACH Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Gorzycach zwany dalej Regulaminem obowiązuje w Banku Spółdzielczym w Gorzycach z siedzibą w Gorzycach, ul. Kościelna 21a, Gorzyce, którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS , NIP Organem sprawującym nadzór nad Bankiem jest Komisja Nadzoru Finansowego. 3. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków bankowych, za wyjątkiem rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunków lokat terminowych i rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, dla których obowiązują w Banku Spółdzielczym w Gorzycach odrębne regulacje, z zastrzeżeniem ust Dla rachunków lokat terminowych i rachunków terminowych lokat oszczędnościowych postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych w BS Gorzyce. 5. Zasady dokonywania transakcji płatniczych przy pomocy karty płatniczej oraz bankowości elektronicznej określają odrębne regulaminy obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Gorzycach. 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) autoryzacja - wyrażenie przez Posiadacza rachunku/klienta zgody na wykonanie transakcji płatniczej; 2) Bank - Bank Spółdzielczy w Gorzycach; 3) Bank beneficjenta/odbiorcy - bank, który dokonuje rozliczenia przekazu z beneficjentem/odbiorcą; 4) Bank pośredniczący - bank, z którego usług korzysta bank zleceniodawcy kierując przekaz do banku beneficjenta; 5) Bank zleceniodawcy - bank krajowy lub zagraniczny, który przyjmuje od Zleceniodawcy dyspozycję i dokonuje wystawienia przekazu; 6) bankomat - urządzenie umożliwiające Użytkownikowi karty wypłatę gotówki lub dodatkowo dokonywanie innych czynności przy użyciu karty; 7) Beneficjent/Odbiorca - Posiadacz rachunku/klient będący zamierzonym odbiorcą środków stanowiących przedmiot transakcji płatniczej; 8) BPS - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (Bank Zrzeszający); 9) data waluty- moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano rachunek; 10) data waluty spot - standardowy termin rozliczenia transakcji przypadający na drugi dzień roboczy po dniu złożenia zlecenia, pod warunkiem, iż zostało ono złożone zgodnie z obowiązującym w Banku terminarzem rozliczeń; 11) dzień roboczy - dzień, w którym Bank zleceniodawcy lub beneficjenta prowadzi działalność wymaganą do wykonania transakcji płatniczej; 12) IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego - standard numeracji kont bankowych utworzony przez Europejski Komitet Standardów IBAN, składa się z dwuliterowego ISO kodu kraju, po którym następują dwie cyfry sprawdzające (kontrolne) i do trzydziestu znaków alfanumerycznych określających numer rachunku; Strona 1 z 21

2 13) karta debetowa/karta międzynarodowa karta płatnicza (VISA lub MasterCard), spersonalizowana albo niespersonalizowana, zarówno główna jak i dodatkowa, wydawana przez Bank; 14) Karta Wzorów Podpisów (KWP) - dokument wskazujący osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem bankowym, sposób podpisywania dyspozycji, wzór podpisu oraz wzór pieczątki firmowej (o ile jest stosowana przez Klienta), który będzie obowiązywać na wszystkich dokumentach składanych w Banku przez Klienta. KWP nie ma zastosowania dla dyspozycji składanych za pośrednictwem systemów elektronicznych; 15) KIRI BS/HomeBanking - system umożliwiający wymianę elektronicznych zleceń pomiędzy Posiadaczem rachunku/klientem a Bankiem; 16) Klient podmiot który zawarł z Bankiem Umowę; 17) kraj Rzeczpospolita Polska; 18) kurs walutowy - kurs wymiany, ogłaszany przez Bank, stosowany do przeliczania walut, dostępny na stronie internetowej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. - Kurs walutowy może ulegać zmianie w ciągu dnia operacyjnego. Zmiany wartości kursu walutowego nie wymagają uprzedniego zawiadomienia Posiadacza rachunku; 19) kod Swift/BIC kod (ang.: Swift code/bic code)- przypisany każdemu bankowi, uczestnikowi systemu S.W.I.F.T., skrót literowy publikowany w międzynarodowym wykazie banków BIC Directory; 20) koszty BEN - opcja kosztowa, wg której wszelkie opłaty i prowizje pokrywa beneficjent; 21) koszty OUR - opcja kosztowa, wg której wszelkie opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca; 22) koszty SHA - opcja kosztowa, wg której opłaty banku pośredniczącego i banku beneficjenta pokrywa beneficjent, a banku zleceniodawcy- zleceniodawca; 23) książeczka oszczędnościowa imienny dokument wystawiony przez Bank potwierdzający zawracie Umowy rachunku oszczędnościowego; 24) NRB - Numer Rachunku Bankowego - polski standard określający sposób numeracji rachunków bankowych; 25) odwołanie polecenia zapłaty - dyspozycja Posiadacza rachunku/klienta wstrzymująca obciążenie rachunku wskazanym, przyszłym poleceniem zapłaty, składana w Banku przed terminem realizacji; 26) pełnomocnik osoba posiadająca pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem; 27) Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta); 28) Polecenie zapłaty - usługa płatnicza polegająca na obciążeniu określoną kwotą rachunku Posiadacza/Klienta na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej przez Odbiorcę, dokonywanej na podstawie zgody, której Posiadacz rachunku/klient udzielił Odbiorcy; 29) Posiadacz rachunku/ Płatnik osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem Umowę, przy czym w przypadku rachunku wspólnego przez Posiadacza rachunku należy rozumieć każdego ze Współposiadaczy; 30) przekaz w obrocie dewizowym (Przekaz) transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA; 31) Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 3) koszty SHA ; 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; Strona 2 z 21

3 5) Bank zleceniodawcy i Bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej BPS - 32) Przelew regulowany - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; 3) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 4) koszty SHA ; 33) przepisy dewizowe - ustawa Prawo dewizowe wraz z przepisami wykonawczymi opublikowanymi na jej podstawie oraz analogiczne przepisy prawa obowiązujące w krajach członkowskich UE; 34) rachunek bankowy rachunki rozliczeniowe, rachunki lokat terminowych, rachunki oszczędnościowe (a vista), rachunki oszczędnościowe-rozliczeniowe, rachunki terminowych lokat oszczędnościowych; 35) rachunek bieżący - rachunek rozliczeniowy przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych oraz wykonywania przez Posiadacza rachunku/klienta transakcji płatniczych; 36) rachunek pomocniczy rachunek rozliczeniowy przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych na określony cel oraz wykonywania przez Posiadacza rachunku /Klienta transakcji płatniczych; 37) regulamin niniejszy Regulamin rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Gorzycach; 38) rezydent podmiot/osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju, w odniesieniu do przepisów ustawy Prawo dewizowe; 39) saldo rachunku - stan środków pieniężnych na rachunku wykazywany na koniec dnia operacyjnego; 40) SEPA (Single Euro Payments Area)- jednolity obszar płatności w EUR; koncepcja, która spełnia rolę zintegrowanego rynku usług płatniczych; 41) SMS ECOD system obsługujący w Banku usługę SMS, dokonujący sprawdzenia zmiany salda na rachunku; 42) strona internetowa Banku 43) system elektroniczny/ kanał bankowości elektronicznej system KIRI BS, HomeBanking, SMS ECOD; 44) Tabela kursowa- tabela, w której publikowane są ustalone przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. kursy kupna/sprzedaży waluty krajowej (PLN) w stosunku do walut obcych, mające zastosowanie w obrocie dewizowym. Zmiany Tabeli wchodzą w życie począwszy od godziny wskazanej w jej treści; 45) Taryfa opłat i prowizji - obowiązująca w Banku Tabela opłat i prowizji za czynności bankowe w BS Gorzyce ; 46) transakcja płatnicza zainicjowana przez Posiadacza rachunku/klienta wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych; 47) Umowa umowa o prowadzenie rachunku bankowego; 48) Unikatowy identyfikator- kombinacja liter, liczb lub symboli określona przez Bank i przekazana Posiadaczowi rachunku/klientowi w celu jednoznacznej identyfikacji Posiadacza rachunku/klienta lub jego rachunku bankowego; 49) Użytkownik Posiadacz rachunku/klient i wskazany przez Posiadacza rachunku/klienta pełnomocnik, który otrzymuje dostęp do rachunków bankowych Posiadacza rachunku/klienta; 50) waluta obca waluta nie będąca w kraju prawnym środkiem płatniczym; 51) waluta wymienialna waluta obca określana jako wymienialna przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 52) wolne środki środki pieniężne dostępne na rachunku Posiadacza/Klienta; Strona 3 z 21

4 53) zadłużenie wymagalne- wierzytelności Banku niespłacone przez Posiadacza rachunku/klienta w terminach określonych w Regulaminie; 54) zgoda zgoda Posiadacza rachunku/klienta na obciążenie jego rachunku bankowego w umownych terminach, stanowiąca podstawę dla Odbiorcy do wystawiania poleceń zapłaty z tytułu określonych zobowiązań; 55) Zleceniodawca/ Płatnik osoba fizyczna/podmiot, zlecająca dokonanie transakcji płatniczej; 56) Zlecenie płatnicze oświadczenie zleceniodawcy zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej, złożone w ustalonej z Bankiem formie; 57) Zlecenie stałe cykliczne płatności wykonywane w określonych terminach i kwotach przez Bank na podstawie złożonej w ustalonej z Bankiem formie, dyspozycji Posiadacza rachunku/klienta; 58) zwrot polecenia zapłaty zwrot na rachunek Posiadacza rachunku/klienta środków, z tytułu zrealizowanego polecenia zapłaty na podstawie dyspozycji złożonej przez Posiadacza rachunku/klienta w Banku Rachunki bankowe prowadzone są w złotych. 2. Bank otwiera i prowadzi następujące rodzaje rachunków bankowych: 1) rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze; 2) rachunki lokat terminowych; 3) rachunki oszczędnościowe (a vista); 4) rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe; 5) rachunki terminowych lokat oszczędnościowych. 3. Rachunki bankowe określone w ust. 2 pkt 1) i 2) prowadzone są dla: 1) osób prawnych; 2) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną; 3) osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami. 4. Rachunki bankowe określone ust. 2 pkt 3) i 5) nie mogą być wykorzystywane przez ich Posiadaczy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i prowadzone są dla: 1) osób fizycznych; 2) osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych; 3) szkolnych kas oszczędnościowych (SKO); 4) pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych (PKZP). 5. Rachunki przeznaczone dla SKO i PKZP prowadzone są jako rachunki oszczędnościowe. 6. Posiadaczem rachunku bankowego może być rezydent. 7. Przepisy Rozdziałów: 4,5 i 6 stosuje się tylko dla rachunków bankowych określonych w ust.2 pkt 3) i 5). 8. Przepisy Rozdziałów: 10 i 11 stosuje się tylko dla rachunków rozliczeniowych. Rozdział 2. Otwarcie rachunku bankowego Podstawą otwarcia przez Bank rachunku bankowego jest zawarcie pisemnej Umowy. 2. Zawarcie Umowy następuje z chwilą podpisania jej przez obie strony, reprezentowane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 3. Osoby reprezentujące stronę występującą o otwarcie rachunku bankowego zobowiązane są do okazania dokumentu tożsamości. 4. Wraz z zawarciem Umowy sporządzana jest Karta Wzorów Podpisów (KWP), na której strona występująca o otwarcie rachunku bankowego składa wzór podpisu, który stanowi podstawę do realizacji zleceń płatniczych z rachunku bankowego. Strona 4 z 21

5 5. W przypadku otwarcia kolejnego rachunku bankowego w trakcie trwania Umowy i niezłożenia przez Klienta nowej KWP, podstawę do dysponowania rachunkiem bankowym stanowi KWP złożona do wcześniej otwartego rachunku bankowego. 6. Podpisy na Umowie oraz na KWP powinny być złożone w obecności pracownika Banku. 7. Dla rachunków bankowych określonych w 3 ust.2 pkt 3) i 5) może zostać wystawiona imienna książeczka oszczędnościowa jako dodatkowe potwierdzenie zawarcia Umowy. 8. W przypadku wystawienia dokumentu o którym mowa w ust.7 nie jest sporządzona KWP. 9. Do zawarcia Umowy niezbędne jest złożenie wymaganych przez Bank aktualnych dokumentów określających status prawny podmiotu występującego o otwarcie rachunku bankowego oraz dokumentów wskazujących osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 10. Bank może otworzyć rachunek rozliczeniowy dla spółki kapitałowej w organizacji na czas określony (do 3 miesięcy), na podstawie aktu notarialnego stwierdzającego utworzenie tego podmiotu oraz potwierdzonej przez właściwy sąd rejestrowy kopii wniosku o dokonanie wpisu do rejestru wraz z załącznikami. 11. Dokumenty, o których mowa w ust.9, składane są w oryginałach. Pracownik Banku sporządza kserokopie złożonych dokumentów i potwierdza ich zgodność z oryginałem. 12. Posiadacz rachunku/klient zobowiązany jest do: 1) niezwłocznego zawiadomienia Banku na piśmie o wszelkich zmianach w dokumentacji złożonej przy zawieraniu Umowy, a w szczególności o zmianach wynikających ze zmiany adresu, nazwy firmy, osób reprezentujących Posiadacza rachunku/klienta, utracie lub uzyskaniu koncesji/zezwoleń, ogłoszeniu upadłości lub rozpoczęciu likwidacji; 2) udzielania na prośbę Banku wyjaśnień w sprawach związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego. 13. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niedopełnienia obowiązku określonego w ust Bank otwiera i prowadzi rachunek bankowy dla osoby występującej o zawarcie Umowy, z chwilą podpisania jej przez obie strony. 15. Osoba występująca o zawarcie Umowy zobowiązana jest do okazania: 1) dokumentu tożsamości: dowodu osobistego lub paszportu; 2) tymczasowego dowodu tożsamości, paszportu lub legitymacji szkolnej w przypadku osoby małoletniej. 16. Umowa rachunku bankowego może przewidywać wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych na określone cele, jak również przeprowadzanie w tym zakresie rozliczeń pieniężnych. 17. Na wniosek Posiadacza rachunku/klienta do Umowy mogą zostać zawarte dodatkowe umowy o inne produkty bankowe oferowane przez Bank dla posiadaczy rachunków bankowych. 18. Bank zastrzega sobie prawo odmowy otwarcia rachunku lub zawarcia umowy o inne produkty bankowe bez podania przyczyny. Rozdział 3. Pełnomocnictwa Posiadacz rachunku bankowego/klient może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem innej osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. 2. Pełnomocnikiem Posiadacza rachunku bankowego/klienta może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 3. W przypadku rachunku wspólnego, pełnomocnictwo ustanawiane jest na podstawie dyspozycji wszystkich Współposiadaczy łącznie. 4. Obecność pełnomocnika przy udzielaniu pełnomocnictwa nie jest wymagana Pełnomocnictwo może być udzielone jedynie w formie pisemnej. Strona 5 z 21

6 2. Pełnomocnictwo może być stałe (udzielone na czas nieokreślony) lub jednorazowe (udzielone do wykonywania jednorazowej czynności). 3. Pełnomocnictwo udzielane jest przez Posiadacza rachunku/klienta bezpośrednio w Banku oraz potwierdzone własnoręcznym podpisem Posiadacza rachunku/klienta, złożonym w obecności pracownika Banku. 4. Pełnomocnictwo może zostać udzielone poza siedzibą Banku, jednak w obecności pracownika Banku lub też może zostać udzielone w formie aktu notarialnego lub z uwierzytelnionym podpisem przez Notariusza. 5. Pełnomocnictwo staje się skuteczne wobec Banku z chwilą złożenia wzoru podpisu przez pełnomocnika w Banku na KWP lub z chwilą otrzymania pełnomocnictwa w przypadku rachunków oszczędnościowych potwierdzonych książeczką oszczędnościową Pełnomocnictwo może być udzielone jako: 1) pełnomocnictwo ogólne w ramach którego pełnomocnik ma prawo do działania w takim zakresie jak Posiadacz rachunku/klient, włącznie z zamknięciem rachunku, o ile tak stanowi treść pełnomocnictwa; 2) pełnomocnictwo szczególne w ramach którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem wyłącznie w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez Posiadacza rachunku/klienta. 2. Pełnomocnictwo nie może obejmować: 1) wydania dyspozycji zapisu na wypadek śmierci Posiadacza rachunku; 2) udzielania dalszych pełnomocnictw; 3) składania wniosków o kredyt w rachunku; 4) zawierania w imieniu i na rzecz Klienta Umowy kredytu; 5) składania wniosków o wydawanie kart debetowych do rachunku chyba, że w treści pełnomocnictwa Posiadacz rachunku/klient postanowi inaczej Do dysponowania rachunkami bankowymi nie może być jednocześnie ustanowionych więcej niż dwóch pełnomocników, z zastrzeżeniem ust Dla rachunków bankowych określonych w 3 ust. 2 pkt 1), ilość pełnomocników może przekroczyć limit określony w ust Pełnomocnictwo może być w każdej chwili zmienione lub odwołane przez Posiadacza rachunku/klienta na podstawie pisemnej dyspozycji. 2. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku wspólnym może być zmienione wyłącznie na podstawie dyspozycji wszystkich Współposiadaczy natomiast odwołane na podstawie dyspozycji przynajmniej jednego ze Współposiadaczy. 3. Odwołanie pełnomocnictwa lub zmiana zakresu pełnomocnictwa stają się skuteczne z chwilą złożenia w Banku, dyspozycji odwołującej lub zmieniającej zakres pełnomocnictwa lub wpływu pisemnego odwołania pełnomocnictwa. 10. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą: 1) śmierci Posiadacza rachunku lub pełnomocnika; 2) upływu terminu, na jakie zostało udzielone; 3) odwołania pełnomocnictwa przez Posiadacza rachunku/klienta; 4) likwidacji rachunku. Rozdział 4. Rachunek wspólny 11. Rachunek wspólny może być prowadzony dla maksymalnie czterech osób fizycznych oraz dla kilku jednostek samorządu terytorialnego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz ustawie Prawo bankowe. Strona 6 z 21

7 Przyjmuje się, że udziały środków wnoszonych na rachunek przez Współposiadaczy są równe, niezależnie od faktycznego wkładu każdego ze Współposiadaczy. 2. Współposiadacze odpowiadają solidarnie wobec Banku za wszelkie zobowiązania zaciągnięte przez każdego ze Współposiadaczy w ramach Umowy W ramach rachunku wspólnego każdy ze Współposiadaczy może: 1) dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach; 2) w każdym czasie wypowiedzieć Umowę ze skutkiem dla drugiego Współposiadacza chyba, że Umowa rachunku stanowi inaczej. 2. Bank nie przyjmuje zastrzeżeń złożonych przez jednego ze Współposiadaczy dotyczących niehonorowania dyspozycji/zleceń Współposiadacza chyba, że Umowa stanowi inaczej lub zostanie przedstawione prawomocne postanowienie sądu o zabezpieczeniu wypłat z rachunku wspólnego. 3. Dla rachunku wspólnego nie mają zastosowania zapisy 14, 15, 16 i 17 niniejszego regulaminu. Rozdział 5. Wypłata po śmierci Posiadacza rachunku Posiadacz rachunku może na wypadek swojej śmierci zadysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci) na rzecz wskazanych przez siebie osób: małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa do wysokości określonej w ustawie Prawo bankowe. 2. Dyspozycja zapisu bankowego na wypadek śmierci powinna być złożona przez Posiadacza rachunku bezpośrednio w Banku. 3. Dyspozycja zapisu bankowego na wypadek śmierci może być odwołana lub zmieniona przez Posiadacza rachunku w dowolnym czasie. 4. Jeżeli Posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit określony w ustawie Prawo bankowe, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej. 15. Bank zobowiązany jest dokonać po śmierci Posiadacza rachunku wypłat, z uwzględnieniem następującej kolejności, z tytułu: 1) zwrotu kosztów pogrzebu Posiadacza rachunku; 2) realizacji dyspozycji zapisu bankowego na wypadek śmierci Posiadacza rachunku; 3) wypłat na rzecz spadkobierców ustalonych w trybie wskazanym w 17 ust. 2, kwot o których mowa w pkt 1) i 2), które nie wchodzą do spadku po zmarłym Posiadaczu rachunku Bank dokonuje wypłaty kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu Posiadacza rachunku do rąk osoby, która przedstawi oryginały rachunków stwierdzających wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem Posiadacza rachunku oraz odpis aktu zgonu Posiadacza rachunku. 2. Wydatki, o których mowa w ust.1, Bank pokrywa ze środków znajdujących się na rachunku zmarłego Posiadacza rachunku, w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w środowisku zmarłego Bank dokonuje realizacji dyspozycji na wypadek śmierci na podstawie przedstawionego odpisu aktu zgonu Posiadacza rachunku, dokumentów stwierdzających tożsamość osób wskazanych w dyspozycji oraz ich oświadczenia, że nie otrzymały lub w jakiej kwocie otrzymały wypłatę z tytułu innej dyspozycji Posiadacza rachunku na wypadek śmierci, w Banku lub innym banku. Strona 7 z 21

8 2. W celu realizacji wypłaty środków na rzecz spadkobierców Bank wymaga przedstawienia dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców, prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia prawa do spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego oraz prawomocnego postanowienia sądu o podziale spadku lub umowy notarialnej o dziale spadku lub umowy o dziale spadku lub zgodnego pisemnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o podziale środków na rachunku bankowym. 3. Bank po dokonaniu wypłaty, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, obowiązany jest przekazać informację o dokonanych wypłatach i wysokości, w terminie 14 dni od dnia wypłaty, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela (spadkobiercy). 18. W przypadku: 1) śmierci jednego ze Współposiadaczy rachunku wspólnego do czasu przedłożenia w Banku prawomocnego postanowienia stwierdzającego nabycie spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia, środki zgromadzone na rachunku, znajdują się w dyspozycji pozostałych Współposiadaczy; 2) śmierci wszystkich Współposiadaczy rachunku wspólnego środki pieniężne zgromadzone na rachunku stawiane są do dyspozycji spadkobierców każdego ze Współposiadaczy w częściach ustalonych w dokumentach dotyczących stwierdzenia nabycia i działu spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia, o których mowa w 17 ust. 2. Rozdział 6. Rachunek osoby małoletniej Umowę o prowadzenie rachunku na rzecz osoby małoletniej, która nie ukończyła 13-tego roku życia, podpisać może wyłącznie jej Przedstawiciel ustawowy. 2. Przedstawicielami ustawowymi osoby małoletniej są: 1) rodzice (każdy samodzielnie), którym przysługuje władza rodzicielska; 2) opiekun wyznaczony przez sąd, w przypadku gdy żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, jeżeli rodzice nie są znani lub jeżeli nie żyją; 3) kurator ustanowiony przez sąd, jeżeli żaden z rodziców, którym przysługuje władza rodzicielska nie może reprezentować dziecka Osoba małoletnia do czasu ukończenia 13-tego roku życia nie może samodzielnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, ani też dokonywać żadnych czynności prawnych związanych z posiadanym rachunkiem. 2. Czynności powyższe w imieniu osoby małoletniej w ramach zwykłego zarządu wykonuje Przedstawiciel ustawowy. 21. Za czynności dokonywane w ramach zwykłego zarządu uważa się: 1) dyspozycje w sprawie otwarcia rachunku; 2) dyspozycje wpłat na rachunek; 3) dyspozycje wypłat z rachunku w celu zaspokojenia potrzeb małoletniego zgodnych z jego wiekiem, nie przekraczających w okresach miesięcznych kwoty równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, określonych dla minionego roku kalendarzowego. Wysokość tej kwoty publikowana jest przez Prezesa GUS Dysponowanie rachunkiem małoletniego z przekroczeniem granic zwykłego zarządu wymaga zgody sądu opiekuńczego. Strona 8 z 21

9 2. Rozwiązanie Umowy lub likwidacja rachunku osoby małoletniej są czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu osoby małoletniej i wymaga zgody sądu opiekuńczego Postanowienia niniejszego rozdziału mają odpowiednie zastosowanie do rachunków prowadzonych na rzecz osób ubezwłasnowolnionych, przy czym: 1) rachunki osób całkowicie ubezwłasnowolnionych prowadzone są na zasadach obowiązujących dla małoletnich, którzy nie ukończyli 13-tego roku życia; 2) rachunki osób częściowo ubezwłasnowolnionych prowadzone są na zasadach obowiązujących dla małoletnich, którzy ukończyli 13-ty rok życia. 2. Bank otwiera rachunek dla ubezwłasnowolnionego po okazaniu prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu i zakresie ubezwłasnowolnienia oraz ustanowieniu opiekuna lub kuratora. 3. Zmiana zakresu ubezwłasnowolnienia lub jego uchylenie, wymaga udokumentowania stosownym, prawomocnym orzeczeniem sądu Rachunek bankowy dla osoby małoletniej, która ukończyła 13 lat jest otwierany i prowadzony jako rachunek indywidualny. 2. Umowę rachunku bankowego zawiera małoletni wraz z Przedstawicielem ustawowym Po osiągnięciu pełnoletniości przez osobę małoletnią, rachunek może być prowadzony na ogólnych zasadach dotyczących rachunków bankowych prowadzonych w Banku po złożeniu stosownej dyspozycji przez Posiadacza rachunku. 2. Posiadacz rachunku po uzyskaniu pełnoletniości powinien niezwłocznie zgłosić się do Banku i przedłożyć dokument tożsamości. Rozdział 7. Oprocentowanie środków na rachunku bankowym Środki pieniężne zgromadzone na rachunku oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej. 2. Wysokość oprocentowania ustala Zarząd Banku. 3. Bank w indywidualnej umowie rachunku bankowego może zastrzec oprocentowanie stałe na zasadach określonych w Umowie. 4. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oprocentowane są od daty wpływu bądź wpłaty na rachunek do dnia poprzedzającego datę wypłaty z rachunku bankowego włącznie. 5. Jako podstawę do obliczeń należnych odsetek przyjmuje się faktyczną liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku. 6. Od środków wpłaconych i wypłaconych w tym samym dniu Bank nie nalicza odsetek. 7. Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dopisywane są do kapitału w PLN w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. 8. Odsetki stawia się do dyspozycji Posiadacza rachunku w następnym dniu po ich dopisaniu. 9. Aktualna wysokość oprocentowania dostępna jest na tablicy ogłoszeń w Banku i na stronie internetowej Banku Bank może zmienić wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w czasie trwania Umowy, bez konieczności wypowiadania jej w tej części w przypadku wystąpienia czynników określonych w Umowie. 2. W przypadku zmian wysokości oprocentowania odsetki naliczane są na rachunku bankowym do dnia poprzedzającego dokonanie zmiany według dotychczasowych stawek oprocentowania, a od dnia zmiany według nowych stawek oprocentowania. 3. O zmianie wysokości oprocentowania Bank informuje na tablicy ogłoszeń w Banku, na Strona 9 z 21

10 stronie internetowej Banku oraz w przypadku rachunków określonych w 3 ust.2 pkt 1) w formie informacji dodatkowej znajdującej się na wyciągu bankowym. Rozdział 8. Dysponowanie środkami na rachunku Posiadacz rachunku/klient uprawniony jest w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu i Umowy, do swobodnego dysponowania środkami znajdującymi się na jego rachunku. 2. Ograniczenie dysponowania środkami pieniężnymi może wynikać wyłącznie z przepisów prawa lub Umowy. 3. Posiadacz rachunku/klient może dysponować środkami pieniężnymi do wysokości wolnych środków. 4. W przypadku wystąpienia salda debetowego na rachunku lub przekroczenia wysokości przyznanego kredytu w rachunku, Bank nalicza odsetki w wysokości równej oprocentowaniu karnemu ( przeterminowanemu ) stosowanemu przez Bank dla zaległości kredytowych od dnia powstania salda niedozwolonego do dnia poprzedzającego dzień wpłaty powodującej likwidację zadłużenia. 5. W przypadku wystąpienia na rachunku niedozwolonego salda, o którym mowa w ust.4, Bank zawiadamia Posiadacza rachunku/klienta i wzywa go do uregulowania powstałych zaległości w terminie 14 dni, a w przypadku braku spłaty Bank może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie egzekucji wobec Posiadacza rachunku/klienta Bank odmawia realizacji zlecenia płatniczego z rachunku w przypadku gdy: 1) występuje brak środków niezbędnych do wykonania zlecenia płatniczego lub na pokrycie należnej Bankowi prowizji; 2) Posiadacz rachunku/klient nie podał w zleceniu płatniczym niezbędnych danych do jego realizacji lub dane są sprzeczne bądź niepełne; 3) Bank Odbiorcy: a) znajduje się na terenie kraju objętego embargiem lub sankcjami nałożonymi przez organizacje międzynarodowe lub inne państwa, b) objęty jest sankcjami nałożonymi przez organizacje międzynarodowe; 4) wykonanie zlecenia płatniczego będzie pozostawało w sprzeczności z przepisami prawa, porozumieniami międzynarodowymi lub umowami międzybankowymi; 5) otrzymał zakaz dokonywania wypłat z rachunku bankowego wydany przez prokuratora, sąd, organ egzekucyjny lub inną instytucję do tego uprawnioną; 6) zlecenie nie zostało prawidłowo autoryzowane; 7) instrument płatniczy, przy użyciu którego zlecenie płatnicze jest składane został zablokowany lub zastrzeżony. 2. Bank może wstrzymać wykonanie zlecenia płatniczego w przypadku awarii systemu informatycznego lub telekomunikacyjnego uniemożliwiającej dostęp do zapisów księgowych i bieżącej obsługi rachunku bankowego. 3. Posiadacz rachunku/klient otrzymuje informację o odmowie wykonania zlecenia płatniczego, jej przyczynie oraz o sposobie korekty błędów: 1) dla zleceń składanych w ramach kanałów bankowości elektronicznej w formie informacji przekazanej do danego kanału bankowości elektronicznej lub w formie telefonicznej informacji z Banku lub mailowo, jeśli Posiadacz rachunku/klient udostępni Bankowi swój adres mailowy, bądź w formie pisma; 2) dla zleceń składanych w formie papierowej w formie telefonicznej informacji z Banku, w którym było składane zlecenie lub mailowo, jeśli Posiadacz rachunku/klient udostępni Bankowi swój adres mailowy, bądź w formie pisma. 4. W przypadku odmowy wykonania zlecenia płatniczego Posiadacz rachunku/klient ma możliwość sprostowania zidentyfikowanych przez Bank błędów poprzez ponowne złożenie poprawnego zlecenia płatniczego. Strona 10 z 21

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 3 do Uchwały nr 27/Z/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 19.10.2012 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych zwany dalej Regulaminem, obowiązujący w ABS Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych zwany dalej Regulaminem, obowiązujący w ABS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 38/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 28 maja 2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały nr 29/Z/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 19.10.20122012 Zarządu Banku BPS S.A. dni 2012r. REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 72/2012 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 10 października 2012 roku Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 03/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 05 stycznia 2015r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RABIE WYŻNEJ Załącznik do Protokołu nr 16/2013 Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim Rok zał. 1923 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 52/2/2013 Zarządu PBBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 23.12.2013 r. www.pbssokolow.pl REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 12. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Strona 1 z 12. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W DOŁHOBYCZOWIE RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 20/15 z dnia 30.01.2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie

Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku.

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku. Szanowni Państwo, Bank Spółdzielczy w Reszlu uprzejmie informuje, że w dniu 24 października 2011 r. weszła w życie Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1175), implementująca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Chojnowie

Bank Spółdzielczy w Chojnowie Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 112/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 31.12.2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RABIE WYŻNEJ Załącznik do Protokołu nr 16/2013 Zarządu Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łosicach

Bank Spółdzielczy w Łosicach Bank Spółdzielczy w Łosicach REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 329/2014 Zarządu PBS w Zamościu z dnia 16 października 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 329/2014 Zarządu PBS w Zamościu z dnia 16 października 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 329/2014 Zarządu PBS w Zamościu z dnia 16 października 2014 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH I ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik do Uchwały Nr 2/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia z dnia 08.10.2012 r., Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MROZACH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MROZACH Załącznik do Uchwały 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrozach z dnia 16 grudnia 2014 roku REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MROZACH

Bardziej szczegółowo