OBECNE I PRZYSZŁOŚCIOWE PROCEDURY DIAGNOSTYCZNE W SYSTEMACH EOBD W SAMOCHODACH OSOBOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBECNE I PRZYSZŁOŚCIOWE PROCEDURY DIAGNOSTYCZNE W SYSTEMACH EOBD W SAMOCHODACH OSOBOWYCH"

Transkrypt

1 OBECNE I PRZYSZŁOŚCIOWE PROCEDURY DIAGNOSTYCZNE W SYSTEMACH EOBD W SAMOCHODACH OSOBOWYCH Jerzy Merkisz*, Stanisław Mazurek*, Marcin Ślęzak**, Wojciech Gis*** *Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel: (22) , faks: (22) , **tel: (22) , faks: (22) , ***tel: (22) wew. 103, faks: (22) , Słowa kluczowe: OBD, EOBD, OBDII, diagnostyka, diagnostyka pokładowa, procedury diagnostyczne, monitory Streszczenie. W artykule przedstawiono obecnie stosowane procedury diagnostyczne w samochodach z systemami EOBD i scharakteryzowano warunki, jakie muszą być spełnione w celu zrealizowania tych procedur. Zaprezentowano planowane zmiany, modyfikacje i uzupełnienia listy procedur diagnostycznych o kolejne, obejmujące nadzorem inne podsystemy samochodu. 1. WSTĘP Procedury diagnostyczne mają na celu nadzór nad sprawnością reaktora katalitycznego, procesem spalania, prawidłowością działania czujników zawartości tlenu w spalinach oraz wszystkimi elementami, których uszkodzenie może powodować zwiększoną emisję substancji toksycznych z samochodu do środowiska naturalnego. Procedury te, zwane dalej monitorami, są kluczowymi elementami nadzoru w pokładowych systemach diagnostycznych OBD II/ EOBD samochodów osobowych z silnikami o zapłonie iskrowym. Ciągły rozwój silników spalinowych, a także ciągłe zaostrzanie przepisów ograniczających emisję toksycznych składników spalin, powoduje konieczność stosowania coraz bardziej wyrafinowanych układów nadzorujących pracę silnika. 2. PODSTAWOWE PROCEDURY DIAGNOSTYCZNE 2.1. Monitor sprawności reaktora katalitycznego Do głównych procedur diagnostycznych, zaimplementowanych w każdym pokładowym systemie diagnostycznym OBD II/EOBD, zaliczamy monitor sprawności reaktora katalitycznego, czujników zawartości tlenu, prawidłowości procesu spalania (identyfikacji wypadania zapłonów). Procedura diagnostyczna obejmująca kontrolę sprawności reaktora katalitycznego polega na oszacowaniu jego pojemności tlenowej przez porównanie sygnałów pochodzących z dwóch czujników zawartości tlenu w spalinach umiejscowionych przed i za reaktorem katalitycznym (rys. 1). Gdy reaktor jest sprawny, oscylacje składu mieszanki mierzonej przez

2 czujnik zawartości tlenu przed reaktorem są tłumione we wnętrzu reaktora i sygnał za nim staje się ustabilizowany obserwuje się zmniejszenie zarówno amplitudy, jak i częstotliwości oscylacji sygnału. W przypadku uszkodzenia reaktora, sygnał za nim przestaje być znacząco zmieniony i ma przebieg podobny do sygnału przed reaktorem. Uruchomienie procedury oceny sprawności reaktora katalitycznego następuje po spełnieniu określonych warunków (tab. 1). Czujnik przed katalizatorem bogata uboga masowy przepływ powietrza temperatura KATALIZATOR Lpk Lzk Czujnik za katalizatorem bogata uboga Liczniki Przełączeń Estymaty pojemności tlenowej Filtr uśredniający EWMA MIL pωg Kody uszkodzeń Człon decyzyjny Rys. 1. Monitor sprawności reaktora katalitycznego firmy FORD Fig. 1. FORD catalytic convertor efficiency monitor Tab. 1. Przykładowe parametry, których spełnienie jest konieczne dla oceny sprawności katalizatora Tab. 1. Example parameters, indispensable for catalytic convertor efficiency assessment Warunki aktywności procedury Min. Max. Czas od momentu startu silnika Temperatura cieczy chłodzącej Temperatura powietrza na wlocie Obciążenie silnika Położenie przepustnicy Czas po wejściu w pętlę zamkniętą Prędkość pojazdu 330 s 77 C 7 C 10% niepełne otwarcie 30s 8 km/h 110 C 82 C niepełne otwarcie 112 km/h Typowy próg decyzyjny Stosunek liczby przełączeń czujnika O 2 na wyjściu reaktora katalitycznego do przełączeń czujnika na wejściu > 0, Monitor identyfikacji wypadania zapłonów Drugą nie mniej ważną procedurą diagnostyczną jest monitor, nadzorujący proces spalania w silniku przez wykrywanie i identyfikację wypadania zapłonów (misfire) w cylindrach silnika spalinowego. Występowanie wypadania zapłonów powoduje zwiększenie emisji substancji toksycznych do środowiska naturalnego i może skutkować nieodwracalnym uszkodzeniem reaktora katalitycznego w wyniku przegrzania. Ze znanych metod detekcji wypadania zapłonów podczas procesu spalania w silniku spalinowym warto wymienić: wykrywanie wypadania zapłonów na podstawie analizy chwilowej wartości prędkości kątowej (lub położenia kątowego) wału silnika, wykrywanie wypadania zapłonów na podstawie analizy sygnałów optycznych zarejestrowanych w komorze spalania silnika,

3 wykrywanie wypadania zapłonów na podstawie analizy chwilowej wartości ciśnienia gazów wylotowych silnika. Wymienione wyżej metody wykrywania zjawiska wypadania zapłonów różnią się trudnością implementacji i kosztami wprowadzenia do samochodów seryjnej produkcji. Metoda bazująca na pomiarze chwilowej wartości prędkości obrotowej jest metodą relatywnie najtańszą, gdyż nie wymaga instalowania dodatkowego osprzętu pomiarowego na silniku. Jest ona powszechnie stosowana w obecnie produkowanych pojazdach wyposażonych w system OBD (rys. 2, parametry monitora tab. 2). Metody optyczne są wykorzystywane głównie w badaniach laboratoryjnych, ich uproszczone a dopracowane implementacje mogą znaleźć praktyczne zastosowania w przyszłości. Obiecująca wydaje się również metoda pomiaru ciśnienia w kolektorze wydechowym, wymagałaby ona jednak montowania dodatkowych czujników ciśnienia, przez co jej upowszechnienie na szeroką skalę jest wątpliwe. Czujnik prędkości obrotowej Sygnał z czujnika prędkości obrotowej Koło zamachowe Rys. 2. System do wykrywania wypadania zapłonów na podstawie analizy prędkości obrotowej Fig. 2. Misfire detection system based on engine speed analysis Tab. 2. Parametry procedury diagnostycznej wypadania zapłonów Tab. 2. Misfire diagnostic procedure parameters Warunki rozpoczęcia procedury Czas od momentu Min. Max. startu silnika 0 s 5 s Temperatura cieczy chłodzącej Zakres prędkości obrotowych w cyklu FTP w całym obszarze Zakończenie procesu korekcji profilu czujnika położenia wału 7 C 121 C bieg jałowy bieg jałowy 2500 max Warunki czasowego blokowania Hamowanie silnikiem (ujemny moment obrotowy silnika, pojazd napędza silnik) Odcięcie paliwa w trybie ograniczonej prędkości pojazdu lub prędkości obrotowej silnika Zmiany obciążenia pokładowych odbiorników mocy (sieć energetyczna, wspomaganie kierownicy itp.)

4 2.3. Monitor czujników zawartości tlenu w spalinach Zadaniem czujników tlenu jest pomiar zawartości tlenu w spalinach (gazach wylotowych), przez porównanie z zawartością tlenu w powietrzu. Czujniki tlenu nazywane są często sondami lambda, bowiem mierząc zawartość tlenu w spalinach i powietrzu dokonują one pośrednio pomiaru parametru λ, który jest jednoznacznie związany ze składem mieszanki. Działanie czujników tlenu opiera się na właściwościach elementów ceramicznych, nazywanych ceramiką specjalną. Ceramika specjalna w samochodowych czujnikach tlenu są to materiały ceramiczne oparte w 99% zastosowań na dwutlenku cyrkonu (ZrO 2 ) (można się też spotkać z zastosowaniem tlenku itru YO). Są dwa podstawowe rodzaje czujników zawartości tlenu w spalinach: sondy wąskopasmowe (dwustanowe) oznaczane symbolem EGO (Exhaust Gas Oxygen), sondy szerokopasmowe (ciągłe) oznaczane symbolem UEGO lub LEGO (Universal EGO lub Linear EGO). Stosowane w samochodach czujniki tlenu nie mierzą jednak rzeczywistej zawartości tlenu w spalinach, lecz jego ilości, powstałe z utleniania tlenku węgla i węglowodorów na zewnętrznej powierzchni czujnika. Jest to reakcja identyczna do tej, jaka zachodzi w reaktorze katalitycznym. W sondzie wąskopasmowej możliwe są dwa stany napięcia wyjściowego odpowiadające mieszance bogatej albo ubogiej. Skok napięcia jest identyfikowany przez elektroniczny moduł sterujący silnika samochodu i wykorzystywany w układzie sprzężenia zwrotnego do utrzymywania składu mieszanki zbliżonego do wartości stechiometrycznej. Dwustanowa charakterystyka czujnika tlenu wymusza oscylacyjne sterowanie składem mieszanki w układzie sprzężenia zwrotnego, co jest istotną wadą ze względu na oscylacyjny charakter błędu regulacji. Rozpoczęto zatem stosowanie sondy szerokopasmowej do sterowania składem mieszanki w układzie sprzężenia zwrotnego, co daje możliwość w stanach ustalonych sprowadzenia błędu regulacji do zera. Jednakże konstrukcja obok istotnej zalety, jaką jest ciągłość sygnału mierzonego, ma także wady, takie jak: klasyczna dwustanowa sonda lambda jest elementem aktywnym, generującym napięcie niezależnie od innych systemów, a przemieszczanie punktu odniesienia zależy tylko od procesów przebiegających w jej wnętrzu, sonda szerokopasmowa jest zasilana napięciem z zewnętrznego źródła, a sygnał wyjściowy jest zbierany z szeregowego opornika pomiarowego; zarówno zmiany napięcia zasilania jak i rezystancji opornika są źródłem błędu, charakterystyka statyczna sondy szerokopasmowej jest nieliniowa i jej aproksymacja wymaga wielomianu wyższego rzędu. Biorąc pod uwagę powyższe należy przypuszczać, że dokładność dawkowania paliwa za pomocą sondy szerokopasmowej może być, w podobnym okresie eksploatacji, znacznie gorsza (nawet o rząd) od sterowania za pomocą sondy dwustanowej. Wydaje się, że fakt ten jest główną przyczyną niewielkiego zastosowania szerokopasmowych sond lambda. Podstawowym warunkiem koniecznym do zrealizowania procedury diagnostycznej czujników zawartości tlenu w spalinach, jest uzyskanie odpowiednio wysokiej temperatury silnika. 3. MODYFIKACJE I PLANOWANE PROCEDURY DIAGNOSTYCZNE Rozważa się wprowadzenie dodatkowych monitorów diagnostycznych do sytemu diagnostyki pokładowej, wraz z rozwojem technologicznym pojazdów. Nowe monitory mają obejmować m.in. takie podzespoły, jak: układ chłodzenia silnika, sterowanie spalaniem podczas zimnego rozruchu silnika, nadzorowanie filtrów cząstek stałych (rys. 3).

5 MONITORY OBD KLASYCZNE wprowadzone uchwałami CARB, EPA i Dyrektywami UE NOWE przewidywane przez CARB REAKTORA KATALITYCZNEGO UKADU GRZANEGPO REAKTORA KATALITYCZNEGO WYPADANIA ZAPLONÓW SYSTEMU ODPORWADZANIA PAR PALIWA (EVAP) SYSTEMU ZASILANIA PALIWEM CZUJNIKA TLENU SYSTEMU RECYRKULACJI SPALIN (EGR) SYSTEMU KLIMATYZACJI (A/C Air Conditioning) KOMPLEKSOWEGO MONITORA PODZESPOŁÓW SYSTEMOWYCH (POTENCJALNEGO RYZYKA EMISYJNEGO Comprehensive Component) SYSTEMU PRZEWIETRZANIA SKRZYNI KORBOWEJ PCV (Positive Crankcase Ventilation) SYSTEMU CHŁODZENIA SILNIKA STRATEGII REDUKCJI EMISJI PODCZAS ZIMNEGO ROZRUCHU SILNIKA SYSTEMU STEROWANIA ZAWORAMI ZE ZMIENNYM CZASEM OTWARCIA (VVT Variable Valve Timing) SYSTEM BEZPOŚREDNIEJ REDUKCJI EMISJI OZONU (DOR Direct Ozone Reduction) PUŁAPKI CZĄSTEK STAŁYCH (PMT Particulate Matter Trap) INNYCH SYSTEMÓW I PODZESPOŁÓW BĘDĄCYCH ŹRÓDŁEM BĄDŹ KONTROLUJĄCYCH EMISJĘ Rys. 3. Obecne i nowe monitory w systemie OBD Fig. 3. Current and new EOBD system monitors Monitor systemu przewietrzania skrzyni korbowej Monitor obowiązkowy dla pojazdów wyprodukowanych w roku 2004 i późniejszych o ile pojazd będzie w taki system wyposażony. Kryterium wystąpienia usterki jest wystąpienie przerwy w układzie przepływu powietrza między skrzynią korbową silnika a zaworem przewietrzającym lub między tymże zaworem a kolektorem dolotowym. Monitor systemu chłodzenia silnika Monitorowanie właściwego funkcjonowania termostatu oraz czujnika temperatury czynnika chłodzącego silnika pod kątem ciągłości obwodu elektrycznego, wartości spoza za-

6 kresu, oraz racjonalności wskazań. System OBD powinien wykryć niewłaściwe działanie termostatu, jeśli w czasie (zatwierdzonym przez władze administracyjne) od chwili uruchomienia silnika wystąpi przynajmniej jedno z poniższych zdarzeń: a) temperatura czynnika chłodzącego silnik nie osiąga wartości maksymalnej dozwolonej przez system OBD II dla uruchomiania innych procedur diagnostycznych, b) temperatura czynnika chłodzącego silnik nie osiąga zakresu rozgrzania, różniącej się od nominalnej temperatury regulacji termostatu maksymalnie o 11ºC (20ºF). Można dopuścić stosowanie niższych temperatur dla tego kryterium jeśli stwierdzone zostanie, że zmiany w pracy silnika powiązane ze zmianą jego temperatury nie spowodują wzrostu emisji do poziomu przekraczającego o ponad 50% dopuszczalne normy. System OBD II powinien wykryć niewłaściwe działanie czujnika temperatury czynnika chłodzącego w sytuacji, gdy w określonym przedziale czasu od chwili uruchomienia silnika nie wskaże on stabilnej temperatury na minimalnym poziomie umożliwiającym systemowi zasilania paliwem przejście do pracy w pętli zamkniętej (z uwzględnieniem wskazań czujnika tlenu). Wymagany przedział czasu zależeć powinien od temperatury czynnika chłodzącego silnik w chwili startu i temperatury powietrza wlotowego i nie powinien przekraczać (z pewnymi ściśle zdefiniowanymi wyjątkami): 1) dwóch minut dla temperatur w chwili startu silnika równych lub wyższych, niż 10ºC (50ºF); oraz pięciu minut dla temperatur niższych niż 10ºC, i wyższych, niż 7ºC (20ºF) w przypadku pojazdów spełniających normę LEV I i pojazdów wyprodukowanych w latach spełniających normę LEV II, 2) dwóch minut dla temperatur w chwili startu silnika niższych od temperatury przejścia w tryb pętli zamkniętej nie więcej, niż 8ºC (15ºF) oraz pięciu minut dla temperatur różniących się od temperatury przejścia w tryb pętli zamkniętej o wartość pomiędzy 8 a 19ºC (15 35ºF) dla wszystkich pojazdów wyprodukowanych po roku 2006 spełniających normę LEV II. Monitor strategii redukcji emisji podczas zimnego rozruchu silnika W pojazdach wyprodukowanych po roku 2005, spełniających normę LEV II jeśli pojazd wyposażony jest w specjalną strategię sterowania silnikiem redukującą emisję podczas jego zimnego rozruchu system OBD II monitorować powinien parametry zadane i pochodzące z pętli sprzężenia zwrotnego (np. prędkość obrotowa silnika, przepływ powietrza, czas zapłonu i inne) inne, niż dopływ wtórnego powietrza. Monitorowanie powinno trwać przez cały czas wykorzystywania strategii przez system sterowania silnikiem. Systemy wtórnego powietrza powinny być monitorowane niezależnie od strategii redukcji emisji. Pod względem spełniania wymogów dotyczących monitorowania strategii redukcji emisji przewiduje się stopniowe wprowadzanie obowiązku spełniania wymogów dotyczących jej monitorowania od 30% pojazdów w roku 2006 do 100% w roku System OBD II powinien wykrywać wadliwe działanie wcześniej niż jakiekolwiek uszkodzenie lub zużycie poszczególnych podzespołów powiązanych ze strategią sterowania silnikiem w sposób redukujący emisję podczas zimnego rozruchu mogące spowodować wzrost emisji do poziomu przekraczającego 1,5-krotnie którykolwiek ze stosowanych standardów FTP. Monitor systemu sterowania zmiennym czasem otwarcia zaworów (VVT Variable Valve Timing) We wszystkich pojazdach wyprodukowanych w roku 2005 i w latach późniejszych, spełniających normę LEV II system OBD powinien monitorować układ VVT (w pojazdach, w których zainstalowano) pod kątem błędu celu i powolnej reakcji. Poszczególne podzespoły elektroniczne używane przez system VVT powinny być monitorowane zgodnie z wymogami

7 dotyczącymi kompleksowego monitora podzespołów potencjalnego ryzyka emisyjnego. Zgodnie z nimi monitorowane powinny być również układy VVT zainstalowane w pojazdach spełniających normę LEV I i pojazdach spełniających normę LEV II wyprodukowanych w roku Monitor systemu bezpośredniej redukcji ozonu (DOR Direct Ozone Reduction) System OBD II powinien monitorować system DOR w pojazdach, w których został on zainstalowany, pod kątem obniżenia sprawności redukcji ozonu. W przypadku pojazdów wyprodukowanych w latach producenci mogą wnioskować o zwolnienie z monitorowania systemu DOR. Monitor filtra cząstek stałych (PMT Particulate Matter Trap) Wszystkie samochody osobowe, samochody dostawcze (light-duty truks) i mikrobusy (medium-duty passenger cars) wyposażone w silniki ZS wyprodukowane po roku 2003 oraz wszystkie pojazdy średniej ładowności napędzane silnikami ZS wyprodukowane po roku 2004 powinny być wyposażone przez producentów w monitor prawidłowego działania filtra cząstek stałych o ile pojazd jest taki wyposażony. W przypadku pojazdów wyprodukowanych po roku 2003 napędzanych silnikami ZS (samochody osobowe, samochody dostawcze i mikrobusy) system OBD II powinien wykrywać nieprawidłowe działanie przed stwierdzeniem obniżenia sprawności PMT mogącego wywołać wzrost emisji do poziomu przekraczającego 1,5-krotność standardów FTP. Dla pojazdów średniej ładowności (z wyłączeniem mikrobusów) wyposażonych w silniki ZS wyprodukowanych w latach system OBD II powinien wykrywać wadliwe działanie PMT w sytuacji jego uszkodzenia. Producent może zostać zwolniony z obowiązku monitorowania PMT jeśli udowodni, że uszkodzenie PMT nie wywoła wzrostu emisji powyżej poziomu 1,5-krotnie przekraczającego standardy FTP. Dla pojazdów średniej ładowności napędzanych silnikami ZS wyprodukowanych po roku 2006 system OBD II powinien wykrywać nieprawidłowe działanie przed stwierdzeniem obniżenia sprawności PMT mogącego wywołać wzrost emisji do poziomu przekraczającego 1,5-krotność standardów FTP. W przypadku, w którym uszkodzenie lub zużycie PMT nie wywołuje wzrostu emisji do poziomu przekraczającego 1,5-krotność standardów FTP system OBD II powinien stwierdzać nieprawidłowe działanie PMT w sytuacji jego uszkodzenia. 4. WNIOSKI Przedstawione nowe procedury diagnostyczne monitory OBD mają charakter kolejnego rozwinięcia systemu OBD II. Jest to kolejny etap jego unowocześniania, zwiększania wszechstronności i funkcjonalności. Koncepcja systemu diagnostyki pokładowej nie ogranicza się bowiem do pewnej ściśle określonej liczby monitorów, a także nie tylko do systemów związanych z emisją spalin. O ile rozwijanie systemu OBD II w kierunku podzespołów samochodu związanych np. z bezpieczeństwem jazdy jest sprawą niezbyt odległej przyszłości to konsekwentne rozwijanie i ulepszanie systemów pokładowej diagnostyki elementów emisyjnych, która dała praktycznie początek całej koncepcji OBD II ciągle ma miejsce. Wiodącą rolę pełni tu amerykański stan Kalifornia, gdzie są wdrażane najnowsze koncepcje przepisów i rozwiązań, przejmowane z pewnym opóźnieniem przez władze federalne USA, a następnie przez państwa europejskie. LITERATURA 1. Merkisz J., Mazurek S.: Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 2002.

8 2. Merkisz J., Ślęzak M., Gis W.: System diagnostyki pokładowej OBD. Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia ITS pt. Determinanty i kierunki rozwoju badań naukowych transportu samochodowego. Warszawa Merkisz J., Ślęzak M.: System EOBD (OBD II) w aspekcie ochrony środowiska i poprawy bezpieczeństwa. BRD 2/2001 Kwartalnik Motoryzacyjny Instytutu Transportu Samochodowego. Warszawa Merkisz J.: Ekologiczne problemy silników spalinowych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań CURRENT AND FUTURE DIAGNOSTIC PROCEDURES IN PASSENGER CAR EOBD SYSTEMS Abstract. Currently applied EOBD diagnostic procedures have been presented. The conditions to be met in order to realise the said procedures have been characterised. The planed changes, modifications and updates to the list diagnostic procedures, regarding additional vehicle subsystems, have been described.

Analiza składu spalin silników ZI cz.1

Analiza składu spalin silników ZI cz.1 Spis treści dodatek techniczny Analiza składu spalin silników ZI cz.1 Kompendium praktycznej wiedzy dodatek techniczny do WIADOMOŚCI Inter Cars S.A. nr 28 / Wrzesień 2008 AUTOR: mgr inż. Stefan Myszkowski

Bardziej szczegółowo

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków Konferencje Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki I informatyki ul. Nadbystrzycka 38A 20-618 Lublin I Sympozjum Naukowe Elektryków

Bardziej szczegółowo

OGRANICZANIE SZKODLIWOŚCI GAZÓW WYLOTOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE REAKTORÓW KATALITYCZNYCH

OGRANICZANIE SZKODLIWOŚCI GAZÓW WYLOTOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE REAKTORÓW KATALITYCZNYCH MOTROL, 27, 9, 93 12 OGRANICZANIE SZKODLIWOŚCI GAZÓW WYLOTOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE REAKTORÓW KATALITYCZNYCH Instytut Pojazdów, Politechnika Warszawska Streszczenie. W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

I-16. ANALIZA KONSTRUKCYJNA I FUNKCJONALNA WSPÓŁCZESNYCH AUTOBUSÓW W MIEJSKIM TRANSPORCIE PUBLICZNYM

I-16. ANALIZA KONSTRUKCYJNA I FUNKCJONALNA WSPÓŁCZESNYCH AUTOBUSÓW W MIEJSKIM TRANSPORCIE PUBLICZNYM SYSTEMY I ŚRODKI TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO BADANIA, KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA ŚRODKÓW TRANSPORTU I-16. ANALIZA KONSTRUKCYJNA I FUNKCJONALNA WSPÓŁCZESNYCH AUTOBUSÓW W MIEJSKIM TRANSPORCIE PUBLICZNYM PYĆ

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO WPŁYWU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO NA ŚRODOWISKO PRZEZ ZASTOSOWANIE ALTERNATYWNYCH PALIW I UKŁADÓW NAPĘDOWYCH

MOŻLIWOŚCI ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO WPŁYWU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO NA ŚRODOWISKO PRZEZ ZASTOSOWANIE ALTERNATYWNYCH PALIW I UKŁADÓW NAPĘDOWYCH Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I P O Z N A Ń S K I E J Nr 60 Organizacja i Zarządzanie 2013 Krzysztof SIENKOWICZ *, Artur DRZEWISZ * MOŻLIWOŚCI ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO WPŁYWU TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

LNG własnosci i zastosowanie Michał Bagniewski

LNG własnosci i zastosowanie Michał Bagniewski LNG własnosci i zastosowanie Michał Bagniewski Skroplony gaz ziemny czyli Liquefied Natural gas (LNG) produkowany jest poprzez obniżanie temperatury gazu poniżej punktu wrzenia i jego oczyszczanie. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

Bosch Autospec. Nowy program świec zapłonowych. Regenerowane wtryskiwacze Common Rail. Obróbka spalin w pojazdach użytkowych

Bosch Autospec. Nowy program świec zapłonowych. Regenerowane wtryskiwacze Common Rail. Obróbka spalin w pojazdach użytkowych Bosch Autospec Nr 1/51 wiosna 2014 www.motobosch.pl www.bosch-service.pl Nowy program świec zapłonowych Regenerowane wtryskiwacze Common Rail Obróbka spalin w pojazdach użytkowych Bosch Autospec nr 1/51

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Energia słońca aspekty ekologiczne i ekonomiczne. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Krzysztof Mientus

Energia słońca aspekty ekologiczne i ekonomiczne. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Krzysztof Mientus Energia słońca aspekty ekologiczne i ekonomiczne. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Krzysztof Mientus Opole, 18.03.2011 Spis treści Energia słoneczna... 3 Ogniwa fotowoltaiczne... 6 Zasady

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE L 140/88 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.6.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH 1 Zawartość Wstęp... 5 1. Gazy stosowane w przemyśle... 7 1.1. Właściwości palne i wybuchowe gazów... 7 1.2. Gazy Przemysłowe... 8 1.3.

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Projekt: CARE+ (Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE październik 2014 WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE wydanie specjalne bezpieczeństwo pożarowe 3 Spis treści 4 6 12 14 17 18 20 22 24 26 28 29 30 32 Na czym bazować, projektując Instalację

Bardziej szczegółowo

SKANER SUPER VAG K+CAN

SKANER SUPER VAG K+CAN SKANER SUPER VAG K+CAN INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Bezpieczeństwo Pracy: Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. (c)www.viaken.pl Strona 1 5. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA ISSN 0509-6669 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA Kwartalnik naukowy 3/2009 (198) TECHNIKI I TECHNOLOGIE RAKIET KOSMICZNYCH prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, redaktor wydania SPIS TREŚCI Od redaktora wydania...

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI CHŁODNICZE RAPORT

CZYNNIKI CHŁODNICZE RAPORT CZYNNIKI CHŁODNICZE RAPORT Wydanie 8 A-5-8 Spis treści Strona 3 3 4 6 6 7 8 8 9 9 Tematyka Zweryfikowane i uzupełnione w stosunku do Wydania 7 Ogólne zagadnienia rozwoju czynników chłodniczych Wstęp Alternatywne

Bardziej szczegółowo

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1 Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM MECHATRONIKA 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE - Podstawowe pojęcia mechatroniki - Przykłady urządzeń mechatronicznych - Analiza procesowa systemów mechatronicznych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka Mgr inż. Krzysztof MAZUREK Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Dr hab.inż. Stanisław SZWEDA Politechnika Śląska Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS

Biuletyn Informacyjny ITS ISSN 1732-0437 Biuletyn Informacyjny ITS 4-2010 Zeszyt 4 (40) DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNY INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO WARSZAWA Redaguje: Kolegium Redakcyjne w składzie: Andrzej Damm, Anna Dzieniowska

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 3 CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 3.1 WSTĘP Coraz powszechniejszą praktyką, zwłaszcza w grupie dużych firm produkcyjnych, jest stosowanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Zygmunt Kuran, Marcin Lizer, Michał Krzęcio W artykule przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym Henryk Majchrzak, Grzegorz Tomasik, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Mieczysław Kwiatkowski Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o. Wykorzystanie technologii magazynowania

Bardziej szczegółowo

Granty w Wodociągach Krakowskich - str. 4 Wdrażanie systemu prewencyjnego zarządzania ryzykiem w Wodociągach Krakowskich - str. 9

Granty w Wodociągach Krakowskich - str. 4 Wdrażanie systemu prewencyjnego zarządzania ryzykiem w Wodociągach Krakowskich - str. 9 Nr 72, marzec 2015 ISSN - 1505-2478 C Z A S O P I S M O M I E J S K I E G O P R Z E D S I Ę B I O R S T W A W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I S A W K R A K O W I E Granty w Wodociągach Krakowskich

Bardziej szczegółowo