KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ"

Transkrypt

1 KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ Wykład 2 Katedra Inżynierii Komputerowej Jakub Romanowski

2 Budowanie biblioteki DLL Projekt typu Class Library Zmiana właściwości projektu innego typu niż Class Library

3 Zmiana właściwości projektu innego typu niż Class Library Właściwości projektu => Properties Zakładka Application => wartość pola Output Type ustawiamy na Class Library Kolejno w tej samej zakładce klikamy Assembly Information Pojawia się okno konfiguracyjne gdzie należy zaznaczyć opcję Make assembly COM-Visible

4 Projekt typu Class Library (1) W wypadku występowania błędów kompilacji należy sprawdzić czy ustawienia projektu są takie jak w przypadku zmiany właściwości projektu innego typu. Ewentualnie w wypadku Windows 7 podczas kompilacji może wystąpić błąd próby rejestracji biblioteki.

5 Projekt typu Class Library (2) Aby uniknąć wyżej wymienionego błędu ponownie wybieramy właściwości projektu => Properties Kolejno zakładkę Build, w której odznaczamy Register for Com interop

6 Używanie COM-a Dodanie referencji do biblioteki W projekcie klauzulą Using definiujemy zakres przestrzeni nazw z dołączonej biblioteki Tworzymy obiekt klasy zawarte w bibliotece Poprzez instancje obiektu odnosimy się do metod jego klasy

7 Rejestracja COM-a w systemie Regsvr32.exe Konto administratora Uruchom => net user Administrator /active:yes

8 Język C/AL C/AL (Client/server Application Language) jest językiem programowania działającym w środowisku C/SIDE. C/SIDE(Client/Server Integrated Development Environment) to zintegrowane środowisko stosowane w Microsoft Dynamics NAV. C/AL z założenia ma zastosowanie bazodanowe głównie do operacji na tabelach aplikacji MS Dynamics NAV

9 C/AL. (1) W C/SIDE głównym celem języka programowania jest manipulacja danymi. W języku C/AL można tworzyć reguły, które zapewnią spójność danych przechowywanych w tabelach, zgodnie z założeniami i sposobem prowadzenia firmy. W tym środowisku można przenosić dane z jednej tabeli do innej. Jeśli zachodzi potrzeba wyświetlenia danych z wielu tabel w jednej formatce programu lub utworzenia raportu z wielu tabel,trzeba zaprogramować to w C/AL.

10 C/AL. (2) Do pisania programów służy edytor C/AL udostępniany w środowisku Dynamics NAV. Po wybraniu obiektu, który chcemy edytować pojawi się okno edytora podzielone na segmenty nazwane tutaj triggerami (wyzwalaczami). Pod każdym z triggerów umieszczany jest kod określający jego funkcjonalność. Przestrzeń dla poszczególnych wyzwalaczy nie musi być wypełniona kodem. Trigger nie zawierający kodu nazywany jest pustym.

11 C/AL. (3) Wyróżnia się trzy rodzaje wyzwalaczy: Documentation() w rzeczywistości nie jest to typowy trigger i zawartość jego kodu nie jest wykonywana. Pełni on rolę dokumentacji lub części opisowej dla edytowanego obiektu. Jest to element pomocniczy i każdy obiekt posiada taki wyzwalacz. On triggery tego typu służą do obsługi zdarzeń. Przykładowo OnRun() kod takiego obiektu wykonywany jest przy jego uruchomieniu. Jeśli taki wyzwalacz nie zawiera kodu to podczas uruchomienia obiektu po prostu nic się nie wydarzy. Każdy obiekt posiada szereg możliwych do oprogramowania wyzwalaczy obsługujących zdarzenia.

12 C/AL. (4) Wyzwalacz Funkcji to ostatni rodzaj wyzwalacza. Ten typ triggera tworzony jest w momencie, gdy dla danego obiektu zostaje utworzona nowa funkcja. Kod tego wyzwalacza wykonywany jest w momencie wywołania funkcji

13 C/AL. (5)

14 C/AL. (6) W momencie zamknięcia okna edytora C/AL, pod warunkiem, że były dokonywane jakieś zmiany w kodzie, pojawi się okienko umożliwiające zapis zmian, anulowanie lub ich pominięcie. Ważnym elementem, w omawianym okienku, jest możliwość zaznaczenia pola Compiled, które odpowiada za kompilacje kodu danego obiektu w momencie jego zapisu. W wypadku wystąpienia jakichś błędów pojawi się kolejne okienko MessageBox ze wskazówkami o błędach w kodzie.

15 C/AL. (7) Dane i typy danych C/AL nie odbiega typami danych od innych języków programowania. W skład zestawu danych wchodzą typy numeryczne, dane typu String, data, czas, dane typu Bool. Na zamienną w C/AL składa się nazwa, typ oraz wartość. Zgodnie z zasadami składni tego języka nie można używać szeregu nazw jako nazwy zmiennych, przykładowo, nie można używać nazw jak BEGIN lub END określających blok kodu w programie. Nawy zmiennych muszą być unikatowe, ponadto nie ma znaczenia wielkość liter.

16 C/AL. (8) Zakres zmiennych Możemy wyróżnić dwa podstawowe rodzaje zakresu widoczności zmiennej, mianowicie zmienne o zakresie globalnym i lokalnym. Te pierwsze widoczne są dla wszystkich obiektów działających w środowisku Dynamics NAV. Drugi rodzaj zmiennych widoczny jest jedynie w obrębie wybranego obiektu i istnieje jedynie podczas działania tego obiektu.

17 C/AL. (9) Istnieje jeszcze jeden typ zmiennych - Zmienne Systemowe, czyli zmienne definiowane przez system automatycznie. Każdy obiekt ma zestaw zdefiniowanych automatycznie tylko dla niego zmiennych systemowych. Programista może używać tych zmiennych, ale bez operacji, inicjalizacji czy przypisania wartości.

18 C/AL. (10) Jak definiujemy dane w tym środowisku? Nie robi się tego jak w językach typu C# czy C++, czyli przez utworzenie zmiennej, przypisanie jej wartości w kodzie programu, ale przez menu C/AL Global. Po wybraniu tej opcji pojawia się okno, którego wnętrze zbudowane jest jako lista w postaci tabelki. Dwie pierwsze kolumny są najważniejszymi w kwestii definicji nowej zmiennej oraz jej typu. Pierwsza kolumna to Name, czyli nazwa zmiennej, natomiast druga, to DataType, czyli określenie typu dla naszej zmiennej. Po dodaniu zmiennych w tym oknie edycyjnym, możemy używać ich w naszym obiekcie, jak i we wszystkich innych dostępnych obiektach.

19 C/AL. (11) Po wyedytowaniu kodu w C/AL należy zapisać i skompilować projekt i kolejno w Object designer wybrać opcje Run.

20 C/AL. (12) Jak używać zewnętrznej biblioteki w Dynamics NAV? Rejestracja zmiennej dokonywana jest w C/AL Globals lub w C/AL Locals. Jako typ tej zmiennej wymagany jest Automation kolejno w celu wyboru podtypu (Subtype) wskazany jest wybór w polu Subtype co spowoduje wyświetlenie nowego okna, a oczekiwany element w tym oknie to Automation Server. W polu Automation Server kolejnym wyborem jest strzałka, powodująca wyświetlenie wszystkich zarejestrowanych w systemie komponentów typu COM

21 C/AL. (13) Po odnalezieniu interesującego elementu, wybierając go, przedstawiona zostanie lista jego klas i metod. Po dokonaniu wyboru odpowiedniej klasy możemy używać metod zawartych w bibliotece dll bazując na zmiennej zadeklarowanej jako Automation.

22 C/AL. Typy danych (1) - rozwinięcie Char Składuje pojedyncze znaki Może być swobodnie konwertowany między cyframi a znakami (można dokonywać operacji jak na zmiennych numeycznych) Zastosowania C := "A"; C := S[2]; C := 65;

23 C/AL. Typy danych (2) Decimal Odpowiada typowi znanemu z MS SQL DateTime i Duration Duration prezentuje różnicę między dwoma obiektami DateTime w milisekundach Prrzykad: DateTime1 := CREATEDATETIME(010109D, T); // Styczeń 1, :00:00 AM DateTime2 := CREATEDATETIME(050509D, T); // Maj 5, :30:01 PM Duration := DateTime2 - DateTime1; MESSAGE(FORMAT(Duration)); //Rezultat : 124 days 4 hours 30 minutes 1 second

24 C/AL. Typy danych (3) Integer Od -2,147,483,647 do 2,147,483,647 Code Specyficzna odmian typu string Wszystkie litery przypisane to tego typu zmiennej zamieniane są na duże litery Wycinane są spacje na końcu i początku ciągu znaków

25 C/AL. Typy danych (4) Code przykład c := 'AbC'; 'ABC' Długość 3 c := '1'; '1' Długość 1 c := ''; '' (pusty string) Długość 0 c := '2'; '2' Długość 1 c := '1 2'; '1 2' Długość 3

26 C/AL. Typy danych (5) Text Odpowiednik typu string Długość od 1 do 1024 znaków Zakładamy że max długość zmiennej t to 6. t := 'AbC' t := '123456abx'; Zmienna zawiera "AbC" Zwróci: run-time error ponieważ długość 9 przekracza dopuszczaną, która wynosi 6

27 Text przykład C/AL. Typy danych (6) t := 'AbC'; STRLEN(t); // Zwróci 3. MAXSTRLEN(t); // Zwróci 6. t := '12345'; STRLEN(t); // Zwróci 5. MAXSTRLEN(t); // Zwróci 6.

28 C/AL. Typy danych (6) Boolean Wartości TRUE/FALSE BLOB -Binary Large Object. Mają zmienną długość Mogą przechowywać duże teksty, obrazy, i typy definiowane przez użytkowników. Maksymalny rozmiar tego typu zależny jest od wielkości dysku, ale domyślnie wynosi 2GB

29 C/AL. Słowa kluczowe ASSERTERROR BEGIN CASE DO DOWNTO ELSE END EXIT FOR IF OF REPEAT THEN TO UNTIL WHILE WITH Obok słów kluczowych istnieje lista nazw rezerwowanych przez zmienne systemowe, funkcje, procedury itp. Pełna lista słów kluczowych dostępna jest na:

30 C/AL. Operatory (1) [ ] indeksy :: - przestrzeń nazw +,-,*,/ - operacje matematyczne MOD modulo <, >, <=, >=, =, <> -znaki porównań AND, OR, NOT, XOR operacje logiczne

31 C/AL. Operatory (2) number + number string + string * 4 // wynik 14 (2 + 3) * 4 // wynik 20

32 C/AL. Funkcje (1) FUNCTION([Optional1] [, Optional2] [, Optional3]) Dopuszczalne wywołania tej funkcji to: FUNCTION(Optional1, Optional2) FUNCTION(, Optional2, Optional3)

33 C/AL. Funkcje (2) Funkcje mogą zwracać rezultaty ReturnVal := Function(Param1); Można umieszczać je w instrukcjach warunkowych IF (Function(Param1)) THEN <operacja 1> ELSE <operacja 2>

34 C/AL. Instrukcje programu (1) Operacje złożone w języku C/AL. Wymagają znaczników BEGIN i END BEGIN <Operacja 1>; < Operacja 2>;.. < Operacja n>; END

35 C/AL. Instrukcje programu (2) IF (x = y) AND (a = b) THEN BEGIN x := a; y := b; END;

36 C/AL. Instrukcje programu (3) IF (xxx = yyyyyyyyyy) AND (aaaaaaaaaa = bbb) THEN BEGIN x := a; END x := y; a := y; ELSE BEGIN y := x; y := a; END;

37 C/AL. Instrukcje warunkowe IF IF <Warunek1> THEN <Operacja1> [ELSE < Operacja 2>] IF <Warunek1> THEN IF <Warunek2> THEN < Operacja 1> ELSE < Operacja 2>

38 C/AL. Instrukcje warunkowe IF (2) IF (xxxxxxxxxx = yyy) AND (aaa = bbbbbbbbbb) THEN x := a ELSE y := b; IF x < y THEN EXIT(TRUE) ELSE BEGIN x := x * 2; y := y - 1; END;

39 C/AL. Instrukcja FOR FOR <Control Variable> := <Start Number> TO <End Number> DO <Operacja> FOR Count := 1000 TO DO..

40 C/AL. Instrukcja WHILE WHILE <Warunek> DO <Operacje> WHILE <Warunek> DO BEGIN <Operacja 1>; < Operacja 2>; END;

41 Bibliografia Microsoft Dynamics NAV 2005 Application Designer s Guide Microsoft Dynamics NAV Programming Guide Microsoft Official Training Materials for Microsoft Dynamics C/AL. Functions

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 BSX PRINTER DLA PROGRAMISTÓW... 4 DLACZEGO WARTO UŻYĆ BSX PRINTER W SWOIM PROJEKCIE?... 4 NA CO POZWALA

Bardziej szczegółowo

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ Wykład 3 Katedra Inżynierii Komputerowej Jakub Romanowski jakub.romanowski@kik.pcz.pl POBIERANIE DANYCH C/AL Poniższe funkcje używane są do operacji pobierania

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 Opracowali: Sławomir Samolej, Andrzej Bożek Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki, Rzeszów, 2008. 1.1. Wprowadzenie Duże bazy danych

Bardziej szczegółowo

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ Wykład 4 Katedra Inżynierii Komputerowej Jakub Romanowski jakub.romanowski@kik.pcz.pl Operacje na tabelach C/AL Poniższe funkcje odpowiadają za operacje modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Laboratorium specjalizacyjne

Laboratorium specjalizacyjne Akademia Górniczo Hutnicza Im. St. Staszica w Krakowie Wydział EAIiE Katedra Automatyki Laboratorium specjalizacyjne Porównanie systemów relacyjnych baz danych PostgreSQL i Oracle Mirosław Jąkała Maciej

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki:

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki: OBSŁUGA WYJĄTKÓW W języku PL/SQL zaimplementowano obsługę błędów za pomocą: mechanizmu wyjątków programów obsługi wyjątków w tzw. sekcji obsługi wyjątków. Wyjątki mogą być związane z: błędami systemu Oracle

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora SPIS TREŚCI 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER... 3 1.1. Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE.ERP... 3 1.1.1. Wymagane

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* Historian 5.5 firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* Historian 5.5 firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* Historian 5.5 firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Katowice, lipiec 2014 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10 Pierwsze kroki CIMPLICITY HMI Plant Edition Wersja 6.10 Luty 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie w sposób elektroniczny czy mechaniczny,

Bardziej szczegółowo