Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komisja Papierów Wartościowych i Giełd"

Transkrypt

1 GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

2 GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2

3 List Prezesa do akcjonariuszy Wyniki finansowe osiągnięte w 2005 przez Grupę Kapitałową Grajewo, zasługują na szczególną uwagę, w kontekście wzrostu cen surowca drzewnego i pozostałych kluczowych materiałów używanych w procesie produkcji. Średnia cena drewna wzrosła w roku 2005 w relacji do roku poprzedniego o ponad 30%. Drugim czynnikiem, który miał znaczący wpływ na poziom sprzedaży i wyniki finansowe był kurs polskiej waluty względem EURO. W skali roku złoty umocnił się w stosunku do wspólnej waluty europejskiej o blisko 12%. Efekt umacniającej się waluty i skokowego wzrostu cen drewna został w znacznej mierze skompensowany poprzez agresywną politykę sprzedażową, zmierzającą do poszerzenia bazy klientów i zacieśnienia współpracy z już istniejącymi, jak również w wyniku realizacji programu poprawy efektywności działalności operacyjnej. W roku 2005 konsolidacji podlegały wyniki spółki zależnej Pfleiderer Prospan, w której pod koniec 2004 Pfleiderer Grajewo S.A., zwiększył swoje udziały do 57%, co wpłynęło pozytywnie na wyniki osiągnięte przez Grupę. Wyniki te potwierdzają prawidłowość naszej decyzji o inwestycji w Prospan. Podjęte przez Zarząd działania mają na celu przejęcie od Skarbu Państwa mniejszościowego pakietu akcji, co może nastąpić w roku W ramach podjętych działań rozwojowych, realizowana była inwestycja budowy zakładu produkcyjnego w Rosji. Uruchomienie produkcji i rozpoczęcie sprzedaży wyrobów zostało zaplanowane na rok W grudniu 2005 roku, w wyniku podpisania umów z EBOR, na łączną kwotę 42 mln, zabezpieczone zostały środki finansowe pozwalające na długofalowe finansowanie projektu. Jednocześnie podjęta została decyzja o budowie nowego zakładu produkcyjnego w Grajewie. Produkcja płyt typu MDF pozwoli, począwszy od 2007 roku, na uzupełnienie oferty produktowej i znaczne zwiększenie wartości przyszłych obrotów i realizowanych zysków. Szacowany koszt inwestycji to ok. 83 mln. W ramach integracji łańcucha dostaw, przejęty został producent żywic klejowych, spółka Silekol. Transakcja niniejsza pozwoli w przyszłości na zabezpieczenie dostaw kleju i innych kluczowych surowców chemicznych, oraz optymalizację kosztów ich zakupu. Poziom zadłużenia Grupy uległ zwiększeniu, do czego w znacznej mierze przyczynił się wzrost wydatków na inwestycję w Rosji. Wielkość zadłużenia w relacji do kapitałów własnych pozostaje na bezpiecznym poziomie. W najbliższych latach Grupa zwiększy poziom finansowania zewnętrznego, przy zachowaniu zrównoważonej struktury finansowania. W roku 2006 Grupa Kapitałowa Grajewo zamierza zwiększyć poziom obrotów oraz utrzymać rentowność sprzedaży osiągniętą w roku poprzednim. Planowane uruchomienie nowego zakładu w Rosji oraz realizacja inwestycji budowy zakładu płyty MDF stanowią integralna część realizacji strategii ekspansji geograficznej i produktowej. Tego rodzaju projekty powinny przyczynić się do dalszego wzrostu wartości Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu

4 ABCD Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r. KPMG Audyt Sp. z o.o. Ta opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 14 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r.

5 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie, ul. Wiórowa 1, na które składa się skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. złotych, skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zysk netto w kwocie tys. złotych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę tys. złotych, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę tys. złotych oraz informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Zarząd jednostki dominującej jest odpowiedzialny za rzetelność i jasność skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, a w sprawach nieuregulowanych powyższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu finansowym. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych. Przepisy te wymagają, aby badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Badanie obejmuje sprawdzenie w oparciu o metodę wyrywkową dowodów i zapisów księgowych oraz dokumentację konsolidacyjną, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje również ocenę poprawności stosowanych zasad rachunkowości w Grupie Kapitałowej, znaczących szacunków dokonanych przez Zarząd jednostki dominującej oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi wystarczającą podstawę dla naszej opinii. 1

6 Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. przedstawia rzetelnie i jasno, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2005 r., wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, a w sprawach nieuregulowanych powyższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych oraz jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową. Ponadto, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, stwierdzamy, że sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których mowa w art. 49 powyższej ustawy oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., nr 209, poz. 1744) i są one zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Biegły rewident nr 90027/2766 Za KPMG Audyt Sp. z o.o. Zofia Popławska ul. Chłodna 51, Warszawa Biegły rewident nr 90027/2766 Zofia Popławska, Członek Zarządu Warszawa, 8 maja 2006 r.... Za KPMG Audyt Sp. z o.o. ul. Chłodna 51, Warszawa Ulf Becker, Dyrektor 2

7 ABCD Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r. KPMG Audyt Sp. z o.o. Raport uzupełniający opinię zawiera 14 stron Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r.

8 Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r. Spis treści 1 Część ogólna raportu Dane identyfikujące Grupę Kapitałową Informacja o jednostkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Dane identyfikujące biegłego rewidenta Podstawy prawne Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy Zakres prac i odpowiedzialności Informacja o przeprowadzonych badaniach sprawozdań finansowych jednostek objętych konsolidacją 8 2 Analiza finansowa Grupy Kapitałowej Ogólna analiza sprawozdania finansowego Wybrane wskaźniki finansowe Interpretacja wskaźników 11 3 Część szczegółowa raportu Zasady rachunkowości Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Metodologia konsolidacji Wartość firmy z konsolidacji i sposób jej rozliczenia Konsolidacja kapitałów i ustalenie kapitałów mniejszości Wyłączenia konsolidacyjne Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające Sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Informacja o opinii niezależnego biegłego rewidenta 14 2

9 Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r. 1 Część ogólna raportu 1.1 Dane identyfikujące Grupę Kapitałową Nazwa Grupy Kapitałowej Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A Siedziba jednostki dominującej ul. Wiórowa Grajewo Rejestracja jednostki dominującej w Krajowym Rejestrze Sądowym Siedziba sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Data: 9 maja 2001 r. Numer rejestru: KRS Rejestracja jednostki dominującej w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym NIP: REGON: Informacja o jednostkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. następujące jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej zostały objęte konsolidacją: Jednostka dominująca: Pfleiderer Grajewo S.A. Jednostki zależne objęte konsolidacją metodą pełną: Pfleiderer Prospan S.A. z siedzibą w Wieruszowie Pfleiderer OOO z siedzibą w Novgorodzie, Rosja. 3

10 Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r Jednostki nieobjęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. następujące jednostki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej nie zostały objęte konsolidacją: Jura Polska Sp. z o.o. Pfleiderer MDF Sp. z o.o. Pfleiderer Services Sp. z o.o. UniFloor Sp. z o.o. 1.3 Dane identyfikujące biegłego rewidenta KPMG Audyt Sp. z o.o. ul. Chłodna Warszawa KPMG Audyt Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę pod numerem Podstawy prawne Kapitał zakładowy Jednostka dominująca została założona zgodnie z Aktem Notarialnym z dnia 17 maja 1994 r. na czas nieokreślony. Kapitał zakładowy jednostki dominującej na dzień 31 grudnia 2005 r., zgodnie z KRS, wynosił ,00 złotych i dzielił się na akcji o wartości nominalnej 0,33 złotych każda. Na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2005 r. wartość nominalna jednej akcji została zmieniona z 2,64 złotych na 0,33 złotych poprzez wymianę jednej akcji o wartości nominalnej 2,64 złotych na 8 akcji o wartości nominalnej 0,33 złotych każda. Łączna wartość kapitału zakładowego nie uległa zmianie. W jednostce dominującej występowała następująca struktura własnościowa według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.: Liczba głosów Wartość nominalna akcji Udział w kapitale zakładowym Nazwa akcjonariusza Liczba akcji (w % ) zł' 000 (w % ) Pfleiderer Holzwerkstoffe International GmbH ,3% ,1 60,3% Commercial Union OFE BPH CU WBK ,1% ,0 5,1% Pozostali akcjonariusze ,6% ,9 34,6% ,0% ,0 100,0% 4

11 Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r Kierownik jednostki dominującej Funkcje kierownika jednostki dominującej sprawuje Zarząd jednostki dominującej. W skład Zarządu jednostki dominującej na dzień 31 grudnia 2005 r. wchodzili: Paweł Wyrzykowski Rafał Karcz Rainer Stracke Dariusz Tomaszewski Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu W dniu 1 marca 2006 r. Pan Rainer Stracke złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Przedmiot działalności Przedmiotem działalności jednostki dominującej zgodnie ze statutem jest w szczególności: produkcja płyt laminowanych, wiórowych i innych płyt z drewna i materiałów drewnopodobnych, produkcja pozostałych wyrobów z drewna, pokrywanie, powlekanie i impregnacja papieru i tektury, sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana i niewyspecjalizowana, towarowy transport drogowy pojazdami wyspecjalizowanymi i nie wyspecjalizowanymi, prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, działalność w zakresie oprogramowania, przetwarzanie danych, działalność związana z bazami danych, badanie rynku i opinii publicznej, kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, działalność związana z zarządzaniem holdingami, pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, leasing finansowy, kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane. Przedmiotem działalności jednostek zależnych, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej zgodnie ze statutem jest w szczególności: produkcja płyt laminowanych, wiórowych i innych płyt z drewna i materiałów drewnopochodnych, produkcja pozostałych wyrobów z drewna, pokrywanie, powlekanie i impregnacja papieru i tektury, sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana i nie wyspecjalizowana, produkcja materiałów z odpadów z przerobu drewna. 5

12 Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r. 1.5 Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2004 r. zostało zbadane przez KPMG Audyt Sp. z o.o. i uzyskało opinię biegłego rewidenta bez zastrzeżeń. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2005 r. Bilans zamknięcia na dzień 31 grudnia 2004 r. został prawidłowo wprowadzony do dokumentacji konsolidacyjnej jako bilans otwarcia roku badanego. W związku ze zmianą stosowanych zasad rachunkowości, wynikających z przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, jednostka dominująca dokonała przekształcenia odpowiednich danych porównawczych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało złożone w Sądzie Rejestrowym w dniu 1 sierpnia 2005 r. oraz ogłoszone w Monitorze Polskim B nr 341 z dnia 7 lutego 2006 r. 1.6 Zakres prac i odpowiedzialności Niniejszy raport został przygotowany dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie, ul. Wiórowa 1 i dotyczy skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na które składa się skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. złotych, skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zysk netto w kwocie tys. złotych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. złotych, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę tys. złotych oraz informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano na podstawie decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 20 września 2004 r. odnośnie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy zgodnie z umową z dnia 18 listopada 2005 r. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych. 6

13 Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone w siedzibie jednostki dominującej w okresie od 11 stycznia 2006 r. do 17 stycznia 2006 r. Zarząd jednostki dominującej jest odpowiedzialny za rzetelność i jasność skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, a w sprawach nieuregulowanych powyższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. Naszym zadaniem było, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii, wraz z raportem uzupełniającym, odnośnie tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zarząd jednostki dominującej złożył w dniu 8 maja 2006 r. oświadczenie o rzetelności i jasności skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawionego do badania oraz niezaistnieniu do dnia zakończenia badania zdarzeń wpływających w sposób znaczący na wielkość danych wykazywanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok badany. W trakcie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd jednostki dominującej udostępnił nam wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do wydania opinii i przygotowania raportu. KPMG Audyt Sp. z o.o., członkowie jej Zarządu i organów nadzorczych oraz inne osoby uczestniczące w badaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spełniają wymóg niezależności od jednostek wchodzących w skład badanej Grupy Kapitałowej. Zakres planowanej i wykonanej pracy nie został w żaden sposób ograniczony. Zakres i sposób przeprowadzonego badania wynika ze sporządzonej przez nas dokumentacji roboczej, znajdującej się w siedzibie KPMG Audyt Sp. z o.o. 7

14 Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r. 1.7 Informacja o przeprowadzonych badaniach sprawozdań finansowych jednostek objętych konsolidacją Jednostka dominująca Sprawozdanie finansowe jednostki dominującej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r. zostało zbadane przez KPMG Audyt Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 458 i uzyskało opinię bez zastrzeżeń Pozostałe jednostki objęte konsolidacją Nazwa jednostki Podmiot uprawniony do badania Dzień bilansowy Rodzaj opinii biegłego rewidenta Pfleiderer Prospan S.A. KPMG Audyt Sp. z o.o., Warszawa 31 grudnia 2005 r. opinia bez zastrzeżeń Pfleiderer OOO ZAO KPMG, St. Petersburg, Rosja 31 grudnia 2005 r. opinia bez zastrzeżeń Objęte konsolidacją sprawozdania finansowe jednostki zależnej Pfleiderer OOO były badane przez inny, niż KPMG Audyt Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badania. Udział sumy bilansowej tej jednostki w skonsolidowanej sumie bilansowej Grupy Kapitałowej przed eliminacjami wewnątrzgrupowymi na dzień 31 grudnia 2005 r. wyniósł odpowiednio 21,8 % a udział przychodów tej jednostki w przychodach Grupy Kapitałowej, przed eliminacjami transakcji wewnątrzgrupowych, za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r. wyniósł 0,5 %. 8

15 Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r. 2 Analiza finansowa Grupy Kapitałowej 2.1 Ogólna analiza sprawozdania finansowego Skonsolidowany bilans AKTYWA % sumy % sumy PLN '000 bilansowej PLN '000 bilansowej Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe , ,5 Wartości niematerialne , ,1 Inwestycje w jednostkach powiązanych , Inne długoterminowe aktywa finansowe , ,4 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,1 Aktywa trwałe , ,1 Aktywa obrotowe Zapasy , ,9 Należności z tytułu podatku dochodowego , ,1 Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe , ,5 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,2 Walutowe kontrakty terminowe typu forward , ,2 Aktywa obrotowe razem , ,9 SUMA AKTYWÓW , ,0 PASYWA % sumy % sumy PLN '000 bilansowej PLN '000 bilansowej Kapitał własny Kapitał zakładowy , ,9 Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej , ,0 Kapitał zapasowy , ,3 Różnice kursowe z przeliczenia jednostki podporządkowanej , Niepodzielony wynik finansowy , ,0 Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej , ,2 Udział mniejszościowy , ,2 Kapitał własny ogółem , ,4 Zobowiązania Kredyt w rachunku bieżącym ,9 - - Długoterminowa część kredytów bankowych i pożyczek ,7 - - Rezerwy , ,1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,4 Zobowiązania długoterminowe , ,5 Kredyt w rachunku bieżącym ,5 - - Krótkoterminowa część kredytów bankowych i pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych , ,3 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego ,1 Zobowiazania z tytułu dostaw i usług i pozostałe , ,8 Rezerwy , ,9 Zobowiązania krótkoterminowe , ,1 Suma zobowiązań , ,6 SUMA PASYWÓW , ,0 9

16 Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r Skonsolidowany rachunek zysków i strat % przychodów ze sprzedaży zł '000 zł ' % przychodów ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży , ,0 Koszt własny sprzedaży ( ) 75,9 ( ) 75,3 Zysk ze sprzedaży , ,7 Nadwyżka wartości nabycia aktywów netto nad ceną nabycia ,0 Pozostałe przychody operacyjne , ,3 Koszty sprzedaży (39 738) 4,0 (20 968) 3,3 Koszty ogólnego zarządu (75 597) 7,6 (36 382) 5,7 Pozostałe koszty operacyjne (44 890) 4,5 (26 888) 4,2 Zysk na działalności operacyjnej , ,8 Przychody finansowe , ,0 Koszty finasowe (14 306) 1,4 (19 915) 3,1 Przychody finansowe netto , ,9 Zysk przed opodatkowaniem , ,7 Podatek dochodowy (29 143) 2,9 (19 306) 3,0 Zysk netto , ,7 Zysk netto za rok obrotowy , ,7 w tym przypadający na: Akcjonariuszy jednostki dominującej Akcjonariuszy mniejszościowych Zysk netto za rok obrotowy Podstawowy (zł) 1,86 3,06 Rozwodniony (zł) 1,86 3,06 Podstawowy z działalności kontynuowanej (zł) 1,86 3,06 Rozwodniony z działalności kontynuowanej (zł) 1,86 3,06 10

17 Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r. 2.2 Wybrane wskaźniki finansowe Rentowność sprzedaży netto zysk netto x 100% 11,5% 22,7% 11,2% przychody netto 2. Szybkość obrotu należności średni stan należności z tytułu dostaw i usług brutto x 365 dni 57 dni 65 dni 47 dni przychody netto 3. Stopa zadłużenia zobowiązania i rezerwy na zobowiązania x 100% 25,7% 15,5% 19,9% suma pasywów 4. Wskaźnik płynności aktywa obrotowe (razem) 1,7 4,1 2,4 zobowiązania krótkoterminowe (razem) 5. Rentowność kapitału własnego zysk netto x 100% 18,0% 25,0% 28,4% kapitał własny - zysk netto Aktywa obrotowe nie zawierają należności o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy. Zobowiązania krótkoterminowe obejmują zobowiązania krótkoterminowe z wyłączeniem zobowiązań o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy. Przychody netto obejmują przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Średni stan należności z tytułu dostaw i usług brutto obejmuje średnią arytmetyczną należności z tytułu dostaw i usług z bilansu otwarcia oraz bilansu zamknięcia, bez uwzględnienia odpisów aktualizujących ich wartość. 2.3 Interpretacja wskaźników Z uwagi na fakt, iż sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003 obejmuje tylko dane finansowe jednostki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A, skonsolidowany bilans za poprzedni rok obrotowy 2004 obejmuje dane jednostki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A. oraz jednostek zależnych Pfleiderer Prospan S.A. i Pfleiderer OOO, a ze względu na moment objęcia kontroli przez jednostkę dominującą Pfleiderer Grajewo S.A. nad jednostką zależną Pfleiderer Prospan S.A. w dniu 31 grudnia 2004 r. skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2004 r. obejmuje tylko dane finansowe jednostki dominującej i jednostki zależnej Pfleiderer OOO, natomiast skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005 obejmuje dane jednostki dominującej i wszystkich jednostek zależnych, wskaźniki finansowe za te lata obrotowe nie są w pełni porównywalne. 11

18 Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r. 3 Część szczegółowa raportu 3.1 Zasady rachunkowości Jednostka dominująca posiada aktualną dokumentację opisującą stosowane w Grupie Kapitałowej zasady rachunkowości, przyjęte przez Zarząd jednostki dominującej. Przyjęte zasady rachunkowości zostały przedstawione w informacjach dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w zakresie wymaganym przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. Ze względu na fakt, iż nie wszystkie jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej stosują jednakowe zasady rachunkowości, zgodne z zasadami stosowanymi przez jednostkę dominującą, dla potrzeb sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano odpowiednich przekształceń sprawozdań finansowych tych jednostek, dostosowując dane do zasad rachunkowości stosowanych w jednostce dominującej. Sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zostały sporządzone na ten sam dzień bilansowy, co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej. 3.2 Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, a w sprawach nieuregulowanych powyższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. Podstawę sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowiła dokumentacja konsolidacyjna obejmująca w szczególności: sprawozdania finansowe jednostek powiązanych, korekty i wyłączenia dokonywane podczas konsolidacji, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obliczenia wartości godziwej aktywów netto jednostek zależnych, obliczenia wartości firmy i ich odpisów z tytułu utraty wartości oraz nadwyżki udziału jednostki przejmującej w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki przejmowanej nad ceną nabycia, obliczenia kapitałów mniejszości, obliczenia różnic kursowych z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych. 12

19 Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r. 3.3 Metodologia konsolidacji Zastosowana metodologia konsolidacji została przedstawiona w informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 3.4 Wartość firmy z konsolidacji i sposób jej rozliczenia. Sposób ustalenia i rozliczenia wartości firmy z konsolidacji został przedstawiony w informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 3.5 Konsolidacja kapitałów i ustalenie kapitałów mniejszości Kapitałem zakładowym Grupy Kapitałowej jest kapitał zakładowy jednostki dominującej. Wyliczenia pozostałych składników kapitału własnego Grupy Kapitałowej dokonano poprzez dodanie do poszczególnych składników kapitału własnego jednostki dominującej odpowiednich składników kapitału własnego jednostek zależnych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, odpowiadających procentowemu udziałowi jednostki dominującej w kapitale własnym jednostek zależnych według stanu na dzień bilansowy. Do kapitału własnego Grupy Kapitałowej włączono tylko te części odpowiednich składników kapitału własnego jednostek zależnych, które powstały od dnia objęcia kontroli nad nimi przez jednostkę dominującą. Wyliczenia kapitału własnego akcjonariuszy mniejszościowych w jednostkach zależnych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym dokonano na podstawie procentowego udziału tych udziałowców akcjonariuszy w kapitale własnym jednostek zależnych według stanu na dzień bilansowy. 3.6 Wyłączenia konsolidacyjne Dokonano wyłączeń konsolidacyjnych dotyczących wewnątrzgrupowych rozrachunków. Podczas konsolidacji dokonano wyłączeń dotyczących sprzedaży pomiędzy jednostkami Grupy, pozostałych wewnątrzgrupowych przychodów i kosztów operacyjnych oraz kosztów i przychodów finansowych. Dane, stanowiące podstawę do wyłączeń, uzyskano z ksiąg rachunkowych Pfleiderer Grajewo S.A. (lub jednostek zależnych) i uzgodniono z informacjami uzyskanymi od jednostek zależnych. 13

20 Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r. 3.7 Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Dane zawarte w informacjach dodatkowych o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione przez Spółkę kompletnie i prawidłowo. Dane te stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 3.8 Sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., nr 209, poz. 1744) i są one zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 3.9 Informacja o opinii niezależnego biegłego rewidenta W oparciu o przeprowadzone badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 r. wydaliśmy opinię bez zastrzeżeń Biegły rewident nr 90027/2766 Za KPMG Audyt Sp. z o.o. Zofia Popławska ul. Chłodna 51, Warszawa Biegły rewident nr 90027/2766 Zofia Popławska, Członek Zarządu... Za KPMG Audyt Sp. z o.o. ul. Chłodna 51, Warszawa Ulf Becker, Dyrektor Warszawa, 8 maja 2006 r. 14

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A.

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie SA Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek 03-822 Warszawa, ul. Grochowska 357/ 435 wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR poz. 2988 tel/fax 022 698 73 11; e-mail: amalek@bakam.biz

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego ONICO SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE, UL.DZIECI WARSZAWY 21E/4 za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Warszawa, 28 lutego 2011 r. OPINIA

Bardziej szczegółowo

EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. RAPORT ROCZNY za 2011 rok. Kwiecień 2012 rok

EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. RAPORT ROCZNY za 2011 rok. Kwiecień 2012 rok EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY za 2011 rok Kwiecień 2012 rok Raport roczny za 2011r. Oświadczenie Zarządu. A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ . FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SPIS

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2014 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię

Bardziej szczegółowo