Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r."

Transkrypt

1 Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakami towarowymi KPMG International, podmiotu prawa szwajcarskiego.

2 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przeprowadziliśmy badanie załączonego jednostkowego sprawozdania finansowego z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 ( Spółka ), na które składa się bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. złotych, rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zysk netto w kwocie tys. złotych, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. złotych, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę tys. złotych oraz noty do jednostkowego sprawozdania finansowego. Odpowiedzialność Zarządu Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie i rzetelną prezentację tego jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską i innymi obowiązującymi przepisami. Odpowiedzialność ta obejmuje: zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie kontroli wewnętrznej związanej ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją sprawozdań finansowych wolnych od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów, dobór oraz zastosowanie odpowiednich zasad rachunkowości, a także dokonywanie szacunków księgowych stosownych do zaistniałych okoliczności. Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii o tym jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) ( ustawa o rachunkowości ), norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są wolne od istotnych nieprawidłowości. 1

3 Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania dotyczących kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania zależy od naszego osądu, w tym oceny ryzyka wystąpienia istotnej nieprawidłowości sprawozdania finansowego na skutek celowych działań lub błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka, bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją sprawozdania finansowego, w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej w jednostce. Badanie obejmuje również ocenę odpowiedniości stosowanych zasad rachunkowości, zasadności szacunków dokonanych przez Zarząd oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania. Opinia Naszym zdaniem, załączone jednostkowe sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2007 r., wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia, zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, jest zgodne z wpływającymi na treść jednostkowego sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiąg rachunkowych. Inne kwestie Ponadto, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, stwierdzamy, że sprawozdanie z działalności Spółki uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., nr 209, poz. 1744) i są one zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Biegły rewident nr 90046/7419 Za KPMG Audyt Sp. z o.o. Marcin Domagała ul. Chłodna 51, Warszawa Biegły rewident nr 90046/7419 Marcin Domagała, Członek Zarządu Warszawa, 7 kwietnia 2008 r. 2

4 Raport uzupełniający opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Raport uzupełniający opinię zawiera 11 stron Raport uzupełniający opinię z badania jednoskowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.

5 Spis treści 1 Część ogólna raportu Dane identyfikujące Spółkę Nazwa Spółki Siedziba Spółki Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestracja w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym Dane identyfikujące biegłego rewidenta (podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych) Podstawy prawne Kapitał zakładowy Jednostki powiązane Kierownik jednostki Przedmiot działalności Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy Zakres prac i odpowiedzialności 5 2 Analiza finansowa Spółki Ogólna analiza jednostkowego sprawozdania finansowego Bilans Rachunek zysków i strat Wybrane wskaźniki finansowe Interpretacja wskaźników 9 3 Część szczegółowa raportu Prawidłowość stosowanego systemu rachunkowości Inwentaryzacja składników majątkowych Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego Sprawozdanie z działalności Spółki Informacja o opinii niezależnego biegłego rewidenta 11 2

6 1 Część ogólna raportu 1.1 Dane identyfikujące Spółkę Nazwa Spółki Siedziba Spółki ul. Czerska 8/ Warszawa Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym Sąd rejestrowy: Data: 7 listopada 2001 r. Numer rejestru: KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestracja w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym Numer NIP: REGON: Dane identyfikujące biegłego rewidenta (podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych) Firma: KPMG Audyt Sp. z o.o. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Chłodna 51, Warszawa Numer rejestru: KRS Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: złotych Numer NIP: KPMG Audyt Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem Podstawy prawne Kapitał zakładowy Spółka została założona zgodnie z umową Spółki z dnia 11 marca 1998 r. na czas nieokreślony. Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2007 r., zgodnie z KRS, wynosił ,00 złotych i dzielił się na akcji o wartości nominalnej 1,00 złoty każda. 3

7 Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. struktura własnościowa w Spółce kształtowała się następująco: Ilość głosów Wartość nominalna akcji Udział w kapitale zakładowym Nazwa akcjonariusza Ilość akcji (w %) zł '000 (w %) Agora - Holding Sp. z o.o ,9% 8 021,1 14,6% Julius Baer Investment Management LLC ,3% 3 941,3 7,2% Julius Baer International Equity Fund ,4% 3 858,8 7,0% BZ WBK AIB Asset Management S.A ,0% 8 674,1 15,8% BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A ,2% 3 776,4 6,9% Pozostali ,2% ,8 48,5% ,0% ,5 100,0% Jednostki powiązane Spółka jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Kierownik jednostki Funkcje kierownika jednostki sprawuje Zarząd. W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2007 r. wchodzili: Marek Sowa Piotr Niemczycki Zbigniew Bąk Jarosław Szaliński Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Członek Zarządu. W dniu 30 sierpnia 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na Członka Zarządu Pana Marka Sowę, który został następnie wybrany Prezesem Zarządu. Tym samym weszła w życie rezygnacja z tej funkcji złożona przez Wandę Rapaczynski w dniu 20 sierpnia 2007 r Przedmiot działalności Przedmiotem działalności Spółki zgodnie ze statutem Spółki jest w szczególności: wydawanie gazet: książek, czasopism i wydawnictw periodycznych oraz pozostała działalność wydawnicza, drukowanie gazet, działalność poligraficzna pozostała, 4

8 składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich, działalność usługowa związana z poligrafią pozostała, reklama, działalność radiowa i telewizyjna, wydawanie nagrań dźwiękowych, produkcja filmów i nagrań filmowych. 1.4 Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 r. zostało zbadane przez KPMG Audyt Sp. z o.o. i uzyskało opinię biegłego rewidenta bez zastrzeżeń. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2007 r., które postanowiło, że strata za ubiegły rok obrotowy w kwocie ,69 złotych będzie pokryta z kapitału zapasowego. Bilans zamknięcia na dzień 31 grudnia 2006 r. został prawidłowo wprowadzony do ksiąg jako bilans otwarcia roku badanego. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało złożone w Sądzie Rejestrowym w dniu 16 lipca 2007 r. oraz ogłoszone w Monitorze Polskim B nr 246 z dnia 22 lutego 2008 r. 1.5 Zakres prac i odpowiedzialności Niniejszy raport został przygotowany dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 i dotyczy jednostkowego sprawozdania finansowego, na które składa się bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. złotych, rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zysk netto w kwocie tys. złotych, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. złotych, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę tys. złotych oraz noty do sprawozdania finansowego. Badana jednostka sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 października 2004 r. Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzono zgodnie z umową z dnia 18 lipca 2007 r., zawartą na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 31 sierpnia 2005 r. odnośnie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone w siedzibie Spółki w okresie od 3 marca 2008 r. do 4 kwietnia 2008 r. 5

9 Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych, sporządzenie i rzetelną prezentację jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz z innymi obowiązującymi przepisami. Naszym zadaniem było, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii i sporządzenie raportu uzupełniającego, odnośnie tego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Zarząd Spółki złożył w dniu wydania niniejszego raportu oświadczenie o rzetelności i jasności jednostkowego sprawozdania finansowego przedstawionego do badania oraz niezaistnieniu zdarzeń wpływających w sposób znaczący na dane wykazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok badany. W trakcie badania sprawozdania finansowego Zarząd Spółki udostępnił nam wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do wydania opinii i przygotowania raportu. KPMG Audyt Sp. z o.o., członkowie jej Zarządu i organów nadzorczych oraz inne osoby uczestniczące w badaniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki spełniają wymóg niezależności od badanej Spółki. Zakres planowanej i wykonanej pracy nie został w żaden sposób ograniczony. Zakres i sposób przeprowadzonego badania wynika ze sporządzonej przez nas dokumentacji roboczej, znajdującej się w siedzibie KPMG Audyt Sp. z o.o. 6

10 2 Analiza finansowa Spółki 2.1 Ogólna analiza jednostkowego sprawozdania finansowego Bilans AKTYWA % sumy % sumy zł '000 bilansowej zł '000 bilansowej Aktywa trwałe Wartości niematerialne , ,0 Rzeczowe aktywa trwałe , ,8 Długoterminowe aktywa finansowe , ,9 Należności długoterminowe i inne rozliczenia międzyokresowe , ,6 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,0 Aktywa trwałe razem , ,3 Aktywa obrotowe Zapasy , ,0 Należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe , ,6 Należności z tytułu podatku dochodowego , ,4 Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,1 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , ,6 Aktywa obrotowe razem , ,7 SUMA AKTYWÓW , ,0 PASYWA % sumy % sumy zł '000 bilansowej zł '000 bilansowej Kapitał własny Kapitał zakładowy , ,9 Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej , ,6 Pozostałe kapitały rezerwowe , ,6 Zyski z lat ubiegłych i roku bieżącego , ,8 Kapitał własny razem , ,9 Zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,6 Długoterminowe pożyczki i kredyty , ,4 Rezerwa na świadczenia emerytalne , ,1 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 0,0-0,0 Pozostałe zobowiązania długoterminowe 186 0,0 71 0,0 Zobowiązania długoterminowe razem , ,1 Rezerwa na świadczenia emerytalne 97 0, ,0 Zobowiązania krótkoterminowe , ,0 Krótkoterminowe kredyty i pożyczki , ,5 Rezerwy na zobowiązania , ,3 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,3 Zobowiązania krótkoterminowe razem , ,0 Zobowiązania razem , ,1 SUMA PASYWÓW , ,0 7

11 2.1.2 Rachunek zysków i strat % przychodów ze sprzedaży zł '000 zł ' % przychodów ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów , ,0 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ( ) 53,8 ( ) 57,4 Zysk brutto ze sprzedaży , ,6 Koszty sprzedaży ( ) 31,6 ( ) 32,5 Koszty ogólnego zarządu (91 786) 8,9 ( ) 11,3 Pozostałe przychody operacyjne , ,4 Pozostałe koszty operacyjne (13 815) 1,3 (21 485) 2,3 Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej ,7 (20 043) 2,1 Przychody finansowe , ,3 Koszty finansowe (24 026) 2,3 (26 561) 2,8 Przychody finansowe netto , ,5 Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem ,1 (6 741) 0,7 Podatek dochodowy (15 822) 1,5 (3 240) 0,4 Zysk/(Strata) netto za rok obrotowy ,6 (9 981) 1,1 Zysk/(Strata) netto przypadający/a na jedną akcję Podstawowy (zł) 1,43 (0,18) Rozwodniony (zł) 1,43 (0,18) 8

12 2.2 Wybrane wskaźniki finansowe Rentowność sprzedaży netto zysk netto za rok obrotowy x 100% 7,6% wartość 13,0% przychody ze sprzedaży ujemna 2. Rentowność kapitału własnego zysk netto za rok obrotowy x 100% 7,6% wartość 14,1% kapitał własny - zysk netto za rok obrotowy ujemna 3. Szybkość obrotu należności średni stan należności z tytułu dostaw i usług brutto x 365 dni 57 dni 63 dni 56 dni przychody ze sprzedaży 4. Stopa zadłużenia zobowiązania x 100% 24,4% 23,1% 23,9% suma pasywów 5. Wskaźnik płynności aktywa obrotowe 3,1 3,1 3,2 zobowiązania krótkoterminowe Przychody netto obejmują przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Średni stan należności z tytułu dostaw i usług brutto stanowi średnią arytmetyczną należności z tytułu dostaw i usług z bilansu otwarcia oraz bilansu zamknięcia, bez uwzględnienia odpisów aktualizujących ich wartość. 2.3 Interpretacja wskaźników Rentowność sprzedaży netto i rentowność kapitału własnego Rentowność sprzedaży netto oraz rentowność kapitału własnego znacząco wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy to wykazywały wartość ujemną z uwagi na poniesioną stratę netto. W badanym okresie Spółka zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży zarówno wydawnictw, jak i reklam. Wzrost przychodów ze sprzedaży wydawnictw związany jest przede wszystkim z wprowadzeniem nowej strategii polegającej na różnicowaniu ceny wydania w zależności od dołączonego dodatku. Wyższe przychody reklamowe wynikają głównie ze wzrostu wydatków reklamodawców w 2007 r. oraz w związku z wyborami parlamentarnymi, które miały miejsce pod koniec 2007 r. Na wzrost wskaźników rentowności w roku bieżącym miały również wpływ wyższe przychody finansowe z tytułu dywidend od spółek zależnych. Szybkość obrotu należności Wskaźnik uległ nieznacznej poprawie w porównaniu z rokiem ubiegłym. Stopa zadłużenia Stopa zadłużenia utrzymuje się na poziomie porównywalnym z rokiem ubiegłym. Wskaźnik płynności Wskaźnik płynności utrzymuje się na poziomie porównywalnym z rokiem ubiegłym i kształtuje się na relatywnie wysokim poziomie. 9

13 3 Część szczegółowa raportu 3.1 Prawidłowość stosowanego systemu rachunkowości Spółka posiada aktualną dokumentację opisującą zasady rachunkowości, przyjęte przez Zarząd Spółki, w zakresie wymaganym przepisami art. 10 ustawy o rachunkowości. W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego dokonaliśmy wyrywkowego sprawdzenia prawidłowości działania systemu rachunkowości. Naszej ocenie podlegały w szczególności: zasadność i ciągłość stosowanych zasad rachunkowości, prawidłowość udokumentowania operacji gospodarczych, rzetelność, bezbłędność i sprawdzalność ksiąg rachunkowych, w tym powiązania zapisów z dowodami księgowymi oraz sprawozdaniem finansowym, zgodność przyjętych zasad ochrony dokumentacji księgowej, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych z ustawą o rachunkowości. W trakcie przeprowadzonych prac nie stwierdziliśmy znaczących nieprawidłowości dotyczących systemu rachunkowości, które nie zostałyby usunięte, a mogły mieć istotny wpływ na badane sprawozdanie finansowe. Celem naszego badania nie było wyrażenie kompleksowej opinii na temat funkcjonowania tego systemu rachunkowości. 3.2 Inwentaryzacja składników majątkowych Spółka przeprowadziła inwentaryzację składników majątkowych w terminach określonych w art. 26 ustawy o rachunkowości. Inwentaryzacją objęto następujące składniki aktywów: środki pieniężne, zapasy, należności. Różnice inwentaryzacyjne rozliczono w księgach okresu objętego jednostkowym sprawozdaniem finansowym. 3.3 Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego Dane zawarte w notach do jednostkowego sprawozdania finansowego zostały przedstawione, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i prawidłowo. Dane te stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 10

14 3.4 Sprawozdanie z działalności Spółki Sprawozdanie z działalności Spółki uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., nr 209, poz. 1744) i są one zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym. 3.5 Informacja o opinii niezależnego biegłego rewidenta W oparciu o przeprowadzone badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 r. wydaliśmy opinię bez zastrzeżeń Biegły rewident nr 90046/7419 Za KPMG Audyt Sp. z o.o. Marcin Domagała ul. Chłodna 51, Warszawa Biegły rewident nr 90046/7419 Marcin Domagała, Członek Zarządu Warszawa, 7 kwietnia 2008 r. 11

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 List Prezesa do akcjonariuszy Wyniki finansowe osiągnięte w 2005 przez Grupę Kapitałową Grajewo,

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie SA Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE Niniejszy raport zawiera 10 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części: Strona I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 r. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek 03-822 Warszawa, ul. Grochowska 357/ 435 wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR poz. 2988 tel/fax 022 698 73 11; e-mail: amalek@bakam.biz

Bardziej szczegółowo

MERCOR SA GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU

MERCOR SA GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok RAWLPLUG Spółka Akcyjna Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego ONICO SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE, UL.DZIECI WARSZAWY 21E/4 za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Warszawa, 28 lutego 2011 r. OPINIA

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt O P I N I A NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sporządzona

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe

ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe 1. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Zgodnie z 18 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim

Bardziej szczegółowo

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAB-R 2004 (zgodnie 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A.

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 R A P O R T z badania sprawozdania finansowego GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 za rok obrotowy obejmujący okres od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r. 1 A. I N F O R M A C J E O G Ó L N E 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie Finansowe OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MONNARI TRADE S.A. w Łodzi, ul. Radwańska 6 Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 (Zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO ul. Nowogrodzka 31 lok. 213 00-511 Warszawa SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo